Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , συνεδρίαση Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   11/2017                                    Μολάοι 05  Ιουλίου  2017

                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                            

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. :   Μολάων, Νεάπολης, Αγίου Γεωργίου, Φαρακλού,
Μονεμβασίας, Αγίου Νικολάου Βοιών, Συκέας, Λαμποκάμπου, Ιέρακα, Μεσοχωρίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω Δ.Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 10η  Ιουλίου    τ.ε.  ημέρα Δευτέρα  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Μολάων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης – επέκτασης προβλήτα Πούντας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Φαρακλού από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

5. «Περί εγκρίσεως του 1ου Τακτοποιητικού – Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

 6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης  από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες ανέγερσης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Συκέας», προϋπολογισμού  67.804,86 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί αναπλάσεως της πλατείας Λαμποκάμπου από τον Σύλλογο «Η Φρέγκρα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

10. “Περί Τροποποιήσεως-Συμπληρώσεως της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί  υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δημοτικών Ενοτήτων Βοιών, Μονεμβασίας, Ασωπού και Μολάων Δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π  Πελοπόννησος,  Άξονα Προτεραιότητας  Νο 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια Οικονομία Φιλική στο Περιβάλλον» και στη Δράση 6.β.1: Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής διαχείρισης Πόσιμου Νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 2082 έκδοση 2.0 της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί συστάσεως Τομέα ΕΚΑΒ στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί εκμισθώσεως ακινήτων του Δήμου στις Τ.Κ. Ιέρακα και Φαρακλού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

16. «Περί διαθέσεως πίστωσης για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

17. «Περί λήψης νέας απόφασης σχετικά με το πρόγραμμα δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μον/σίας από τη Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 30/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

19. «Περί  επιχορηγήσεως της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, από το Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

20. «Περί παραχωρήσεως σχολικών χώρων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

21. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

22. «Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

23. «Περί παραχωρήσεως τάφου  «τιμής ένεκεν», στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Μεσοχωρίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος

Δημοσίευση στην εφημερίδα ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ της " ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΩΝ "

Ενημέρωση από το Δήμο Μονεμβασίας
    Σταύρος Χριστακος , Αντιδήμαρχος
                                                                      (www.xristakos.blogspot.com )
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Η θερινή περίοδος μόλις ξεκίνησε και στην επικαιρότητα του Δήμου βρίσκονται μια σειρά από θέματα για τα οποία θα κάνουμε μια συνοπτική ενημέρωση .

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου
Ξεκίνησε το έργο Ανάπλασης παραλιακού μετώπου από τον ανάδοχο του Έργου , Εργολήπτη Σπύρο Κρομμύδα , εκπρόσωπο της τεχνικής κατασκευαστικής εταιρείας ΑΠΕΛΑ . Στην πρώτη φάση των εργασιών θα γίνει η κατασκευή πέτρινου τοίχου περιμετρικά στο Μανδράκι με ενσωματωμένο φωτισμό ύψους 50 εκατοστών  . Στην επόμενη φάση αφού οριστικοποιήθηκαν τα υψόμετρα της πλατείας και του παραλιακού μετώπου θα γίνει η κατασκευή του βοτσαλωτού δαπέδου , δείγματα του οποίου έχουν παρουσιαστεί από τον ανάδοχο του έργου . Το βοτσαλωτό δάπεδο θα οριοθετείται σε τμήματα με φιλέτα μάρμαρου . Η φάση του έργου που εκτελείται σήμερα αφορά την περιοχή από το εστιατόριο Ακταίον ως το κατάστημα Ματθαίου Παπαδάκη . Το τρίτο τμήμα της ανάπλασης  από το κατάστημα Παπαδάκη ως το κατάστημα Αλεξακη θα δημοπρατηθεί στις 16 Μαΐου  και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να εκτελεστεί άμεσα . Υπενθυμίζουμε ότι η συνολική πίστωση που έχει διατεθεί για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου είναι 265.000 €  περίπου . Με την έναρξη των εργασιών θα μετακινηθεί το Ηρώο Πεσόντων  που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1975 όταν κατασκευάστηκε με δαπάνη των Αδελφών Θανάση και Παναγιώτη Κουρκούλη σύμφωνα με την μελέτη θα μετακινη,θεί από την θέση που βρίσκεται σήμερα σε άλλη θέση με νέα μορφή και σχήμα .  Σχετικά με το θέμα αυτό έγινε συνάντηση στο δημαρχείο Μονεμβασιάς την Κυριακή 7 Μαΐου της δημοτικής αρχής με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της Μονεμβασιάς με θέμα την μορφή και το περιεχόμενο του Ηρώου πεσόντων . Στην συνάντηση παροτυ6σιαστηκε μια πλήρης και εμπεριστατωμένη μελέτη από τον αρχαιολόγο Νεκτάριο Σκαγκο , ο οποίος ανέλυσε την δράση καθενός από τους Μονεμβασίτες που αναγράφονταν μέχρι σήμερα στο Ηρώο καθώς και την δράση άλλων Μονεμβασιτών για τους οποίους προτάθηκε να συμπεριληφθούν στο νέο Ηρώο . Παράλληλα το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας έχει πάρει απόφαση το νέο Ηρώο να τοποθετηθεί στο μέσο της κεντρικής πλατείας που σήμερα γίνεται η ανάπλαση .

Ένταξη Τουριστικού Περιπτέρου στο ΕΠΠΕΡΑΑ με 2.000.000 €
Σε δημοσιεύσεις προηγούμενων φύλλων της εφημερίδας σας είχαμε ενημερώσει για τις συνεχείς και επανειλημμένες επαφές του Δημάρχου Μονεμβασιάς με τις υπηρεσίες του  Υπουργείου Ανάπτυξης και τον Υπουργό Κο Γιώργο Σταθακη με θέμα την ένταξη του Τουριστικού Περιπτέρου . Υπήρξε μια μακρά διαδικασία ώστε να γίνει δυνατή η ένταξη του Τουριστικού Περιπτέρου στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ  με πολλαπλές επαφές με το Υπουργείο ανάπτυξης ώστε να γίνει δυνατή η ευτυχής κατάληξη με την ένταξη του έργου που είχε απασχολήσει τα τελευταία τριάντα χρόνια την τοπική κοινωνία .
  Ταυτόχρονα με την ένταξη του έργου έγινε επίσκεψη στη Μονεμβασιά του Γενικού διευθυντή ΕΠΠΕΡΑΑ Νίκου Μαμαλούκα  ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην ένταξη του έργου οποίος έκανε αυτοψία στο Τουριστικό περίπτερο αλλά και στα υπόλοιπα έργα του Δήμου , που έχουν ενταθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα για να διαπιστώσει την πρόοδο των έργων .
  Τα επόμενα βήματα είναι αποδοχή της χρηματοδότησης από το δημοτικό συμβούλιο και δημοπράτηση του έργου ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προκύψει ανάδοχος και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου . Πρόκειται να γίνει ολική ανακατασκευή του υπάρχοντος κτιρίου με καθαίρεση πλευρικών υποστυλωμάτων , στέγης , κλιμακοστασίου κτλ καθώς και  κατασκευή προσθήκης υπογείου 520 τμ και ισογείου κτιρίου εμβαδού 112 τ.μ. Σημειώνουμε ότι ο Α ειδικός προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμού 2.200.000 €  εκ των οποίων 2.000.000 € είναι η χρηματοδότηση του Δήμου και 200.000 € θα καλυφΘούν με πιστώσεις από ίδιους πόρους του Δήμου Μονεμβασιάς .
Μαζί με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου , η ένταξη του τουριστικού περιπτέρου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αποτελεί αδιαμφισβήτητα εντυπωσιακή θετική εξέλιξη στα θέματα που απασχόλησαν την Μονεμβασία τις τελευταίες δεκαετίες .
Ο επιτάφιος στην Άνω πόλη
-         Στιγμές βαθιάς συγκίνησης έζησε πολύ μεγάλο πλήθος από επισκέπτες και κατοίκους της Μονεμβασιάς κατά την είσοδο του επιταφίου στο ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στην Άνω πόλη της Μονεμβασιάς , για πρώτη φορά στην μακραίωνη ιστορία της Μονεμβασιάς .
Η είσοδος του επιταφίου στην Αγία Σοφία και τα εγκώμια των παθών από τις χορωδίες της Μονεμβασιάς θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη όλων όσων είχαμε την μοναδική τύχη να τα ζήσουμε .
 
Η περιφορά του επιταφίου στα καλντερίμια της άνω και κάτω πόλης σε μια μαγευτική βραδιά έδωσε την δυνατότητα στους πολυάριθμους επισκέπτες και τους κατοίκους της Μονεμβασιάς να νιώσουν το μεγαλείο και τη μοναδικότητα της ιστορικής μας πόλης .
 
Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον εφημέριο της Μονεμβασιάς πατέρα Κωνσταντίνο Κρυπωτο ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και την υλοποίηση για το δύσκολο εγχείρημα της περιφοράς του επιταφίου στην Άνω πόλη και την Αγία Σοφία , τον Δήμαρχο Μονεμβασιάς Ηρακλή Τριχείλη για την υλοποίηση από την πλευρά του δήμου όλων των υποστηρικτικών δράσεων , τους υπαλλήλους του Δήμου Μονεμβασίας για την εργασία όλες τις προηγούμενες ημέρες για την προετοιμασία των τελετών , την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σπάρτης και του προσωπικού της υπηρεσίας αρχαιοτήτων , το Λιμενάρχη Νεαπολεως και τον Διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού Μονεμβασιάς , τον Γιώργο Δεμελο και τη Δανάη Γιαννίση για την οργάνωση των χορωδιών και το μαέστρο Γιώργο Καλογερακο για την παρουσία της φιλαρμονικής με τα παιδιά της Μονεμβασιάς .
 
Ανοιχτή όλη την ημέρα  η Άνω Πόλη του Κάστρου
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων στην Άνω πόλη του Κάστρου της Μονεμβασίας , οι οποίες έγιναν με πιστώσεις του Δήμου Μονεμβασίας και με την επίβλεψη των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα η Άνω Πόλη να είναι ανοικτή στο κοινό όλη την ημέρα .«Οι εργασίες παραλήφθηκαν την Πέμπτη 6 Απριλίου από κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σπάρτης με την αρχαιολόγο κ.
 Δανάη Χαραλάμπους και την Αρχιτέκτονα κ. Ντίνα Ντουβή και τους υπαλλήλους του γραφείου της ΕΦ.Α.ΛΑΚ. στη Μονεμβασία με την αρχαιολόγο κ. Γιώτα Σκάγκου .Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας κ. Ευαγγελία Πάντου και όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας για την άριστη συνεργασία με το Δήμο Μονεμβασίας σε όλα τα θέματα και ειδικότερα στην πρόταση του Δήμου Μονεμβασίας για να είναι ανοιχτή όλη την ημέρα η Άνω Πόλη ώστε να είναι επισκέψιμη και τις απογευματινές ώρες , όπως είναι η επιθυμία των επισκεπτών της Μονεμβασίας ειδικά την θερινή περίοδο.Από το Σάββατο 8 Απριλίου η Άνω Πόλη είναι ανοικτή όλη την ημέρα στο κοινό ενώ μέχρι σήμερα ήταν ανοικτή τις ώρες 07:30 πμ ως 02:30 μμ δίνοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες να ζήσουν την μοναδική ατμόσφαιρα της Άνω πόλη , η οποία μετά τις εκτεταμένες εργασίες αναστηλώσεων και αποκαταστάσεων είναι μοναδική.
Δενδροφύτευση στο βιολογικό καθαρισμό
Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο του βιολογικού καθαρισμού και ξεκίνησε η δενδροφύτευση . Θα φυτευτούν συνολικά 200 περίπου δέντρα σε πρώτη φάση χαρουπιές , κουμαριές , δάφνες , κισσοί , πεύκα . 
Η άρδευση των δέντρων αυτών όπως και των υπολοίπων που βρίσκονται στον παραλιακό δρόμο του βιολογικού καθαρισμού γίνεται εδώ και δυο μήνες , αποκλειστικά από το νερό που προκύπτει από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και όχι από το δίκτυο ύδρευσης της Μονεμβασιάς .
 
Το υγρό υπόλοιπο του βιολογικού ελέγχεται καθημερινά και πλήρη όλες τις προδιαγραφές .
 
Το κόστος για την δεντροφύτευση ήταν
 
300 € η αγορά των δέντρων και 1.500 € η αγορά συστήματος άρδευσης .
 
Οι λοιπές εργασίες διαμόρφωση χώρων , τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος και φύτευση δέντρων έγινε με το προσωπικό και τα μηχανήματα του Δήμου .
Υπενθυμίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού και έχει υποβληθεί προς ένταξη στο ΕΣΠΑ στην οποία προβλέπεται η προμήθεια 
UV ακτινοβολίας ώστε το υγρό υπόλοιπο να μπορεί να διατεθεί για άρδευση βρώσιμων καλλιεργειών . ( σήμερα είναι κατάλληλο για άρδευση δασικών εκτάσεων ) 
Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση των δενδροφυτεύσουν η διάθεση του μεγαλύτερου μέρους του υγρού υπολοίπου του βιολογικού καθαρισμού στην άρδευση δέντρων και η βελτίωση της εικόνας της περιοχής που βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός .

Ειδήσεις
-         Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του έργου « Θωράκιση του Λιμένος Μονεμβασιάς με φυσικούς ογκόλιθους συνολικού προϋπολογισμού 87.000 €  . Η χρηματοδότηση ήταν 47.000 € από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων και τα υπόλοιπα από ιδίους πόρους του δήμου Μονεμβασιάς . Εργολήπτης ήταν ο Βασίλης Γεωργόπουλος που είχε κατασκευάσει παλιότερα τον υποθαλάσσιο αγωγό του βιολογικού καθαρισμού . Το έργο εκτός από την θωράκιση του Λιμένος είχε και ανάπλαση του χώρου υποδοχής κρουαζερορόπλοιων που αποτελούσε χρόνιο αίτημα από τα γραφεία διακίνησης των επισκεπτών για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επιβίβαση και αποβίβαση επισκεπτών .
-         Έγινε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η αγορά της υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή του Αγίου Ζώσιμου η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Μονεμβασιάς και της παραλιακής ζώνης Νομιων . Η θερινή περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη από πλευράς κάλυψης των αναγκών ύδρευσης αφού τον φετινό χειμώνα είχαμε πολύ λίγα νερά στην περιοχή μας με αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις και οι πηγές υδροδότησης να έχουν την παροχή που άλλα χρόνια είχαν τον Ιούλιο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και δυσεύρετο για την περιοχή μας και οι σπατάλες να περιοριστούν στο ελάχιστο . Η Υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και θα προβαίνει σε άμεση διακοπή του νερού όταν γίνεται αλόγιστη χρήση ή χρήση του νερού για άρδευση και όχι για ύδρευση . Στο θέμα των γεωτρήσεων σε συνεργασία με τον Δρ Γεωλογίας Χρήστο  Φίλη ο οποίος έχει κάνει για πολλά χρόνια σημαντική έρευνα και μελέτη στην περιοχή μας μετά από επισκέψεις για πολλές ημέρες σε όλες τις τοπικές κοινότητες αναμένουμε τις γεωλογικές εκθέσεις για μια σειρά γεωτρήσεων στην περιοχή μας οι οποίες αναμένεται να λύσουν το άμεσο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές Κουλεντίων , Φουτιων , Νομιων , Μονεμβασιάς και Αγίου Ιωάννου .Τέλος δόθηκε λύση στο πρόβλημα ύδρευσης των οικισμών Παλιά Μονεμβάσια και Παναγίτσα Κουλεντιων οι κάτοικοι των οποίων δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό . Η παλιά Μονεμβάσια και οι περιοχές Πορί και Κρεμμύδι συνδέθηκαν με νερό κατάλληλο για ύδρευση ενώ στην Παναγίτσα Κουλεντίων κατασκευάζεται δεξαμενή και δίκτυο ύδρευσης η οποία θα δώσει μόνιμη λύση .
-         Έγινε μίσθωση του περιπτέρου στη Μονεμβάσια που βρίσκεται πλησίον της παιδικής χαράς με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό με πολλαπλές προσφορές με ανάδοχο τον Κωνσταντίνο Κρητικό με μηνιαίο μίσθωμα 1.300 € εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό έσοδο για το δήμο Μονεμβασιάς .
-         Με πόρους του Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς έγιναν επισκευές στην παραλιακή ζώνη προϋπολογισμού 4.500 €   , στο Μανδράκι και στο κεντρικό αντλιοστάσιο δίνοντας λύση σε χρόνια θέματα στην περιοχή αυτή .
-         Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά του Λυκείου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ και στους καθηγητές τους για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης της πρώτης θέσης μεταξύ των σχολείων της Πελοποννήσου στο Μπάσκετ αλλά και για ήθος τους . 
Επίσης συγχαρητήρια στην ομάδα Μπάσκετ της Μονεμβασιάς μέλη της οποίας είναι οι μαθητές του σχολείου για την προσφορά στον αθλητισμό της Μονεμβασιάς .
 
Συγχαρητήρια στο Δήμο Ευρώτα για την διοργάνωση των αγώνων.
-         Για να μείνουμε στο χώρο του Αθλητισμού είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στη Μονεμβάσια τον Παναγιώτη Γιαννάκη , έναν θρύλο του Ελληνικού Αθλητισμού μαζί με τους Κώστα και Τάκη Πετρόπουλο οι οποίοι έκαναν σημαντική καριέρα στον Απόλλωνα Πάτρας και την εθνική Ομάδα . Οι αθλητές ήταν προσκεκλημένοι του Δήμου Ευρώτα για τις υψηλού επιπέδου αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται την φετινή περίοδο αφού όπως είναι γνωστό ο Δήμος Ευρώτα είναι Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα των σπορ για το έτος 2017 . Σημειώνουμε την στενή συνεργασία που έχει ο Δήμος μας με τον δήμο Ευρώτα σε πολλούς τομείς .
-         Καθημερινή ενημέρωση και ανακοινώσεις του Δήμου θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.monemvasia.gov.grκαι στην προσωπική μου ιστοσελίδα www.xristakos.blogspot.com και στο Facebook  στη διεύθυνση www.facebook.com/stavros.xristakos

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Παραλία Λειβάδια


Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017
Ευπρεπισμός , καθαρισμός παραλιών
Παραλία Λειβαδια (καθαρισμός από πέτρες και φερτά υλικά )

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Συνεχίζεται η διαγράμμιση θέσεων στάθμευσης στα "Φτερά " 
Θα τοποθετηθεί σήμανση και φωτισμός και σε δεύτερη φάση η Διαγραμιση θα γίνει με σταθερά υλικά .
Η χάραξη της διαγράμμισης έγινε από τον ειδικο συνεργάτη του Δήμου , Τοπογράφο Μηχανικό , Σωτήρη Διαμαντά και η κατασκευή τους από το προσωπικό του Δήμου τους οποίους ευχαριστούμε θερμά .

Η Υπουργός Τουρισμού ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ στο Κάστρο Μονεμβασιάς

Η Υπουργός Τουρισμού ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ στο Κάστρο Μονεμβασιάς
Ιδιωτική επίσκεψη πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ στη Μονεμβασιά ως προσκεκλημένη σε γάμο , το Σάββατο 1 Ιουλίου . Επισκεφθήκαμε σήμερα το πρωί τον Ξενώνα ΚΕΛΙΑ του Τάκη Παπαδάκη , προέδρου του συλλόγου
Ενοικιαζομένων Δωματίων , που διέμεινε για να την καλωσορίσουμε και να προσφέρουμε τοπικά προϊόντα της περιοχής μας . Στη συνέχεια την ενημερώσαμε για τα θέματα της περιοχής μας εστιάζοντας στο θέμα της Μαρίνας Μονεμβασίας, η οποία ανήκει στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Τουρισμού για την οποία υπάρχουν δύο δυνατότητες ή να παραχωρηθεί στο Δήμο είτε να προκηρυχθεί ως ιδιωτική επένδυση με την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ολοκλήρωση της Μαρίνας και την λειτουργία της . Η Υπουργός εκδήλωσε άμεσα ενδιαφέρον για το θέμα μιλώντας με υπηρεσιακούς παράγοντες και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και Δήμου Μονεμβασίας .
Η Υπουργός δήλωσε λάτρης της Μονεμβασίας την οποία είχε επισκεφθεί και πριν από 17 χρόνια .
Ευχαριστούμε τον Τάκη Παπαδάκη για την φιλοξενία .

ΚΑΙ Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΕ ΧΕΛΩΝΟΧΟΡΟΥΣ!

ΚΑΙ Η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΣΕ ΧΕΛΩΝΟΧΟΡΟΥΣ!!
Η πληροφορία έφθασε χθές βράδυ, πως στην παραλία "ΠΟΡΙ" της Μονεμβασιάς υπήρχαν χελωνοφωλιές σε παραλία με έντονες παρεμβάσεις από σκαπτικά μηχανήματα.
Ήταν προφανές πως η άγνοια κατέστρεφε και έπρεπε να γίνουν γρήγορες κινήσεις για να περισωθεί ότι ήταν δυνατόν.
Οργανώθηκε άμεσα εθελοντική ομάδα και κανονίστηκε επίσκεψη στην παραλία και συνάντηση εκεί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Μονεμβασίας κ. Χριστάκο.
Πράγματι διαπιστώθηκε πως η παραλία ήταν κακοποιημένη, προφανώς έχουν καταστραφεί φωλιές, εντοπίστηκε μια φωλιά όπου και σημάνθηκε, ενώ εντοπίστηκε και μια 2η άθικτη, η οποία ωστόσο για λίγα εκατοστά είχε γλυτώσει από τους τροχούς διερχόμενων οχημάτων από την παραλία ( το γνωστό μας και σε άλλες παραλίες πρόβλημα).
Συνεπής στο ραντεβού του ο κ. Αντιδήμαρχος, είχε την ευκαιρία επιτόπου να διαπιστώσει την κατάσταση, βοήθησε στην τοποθέτηση των προστατευτικών κλωβών και ενημερώθηκε από τους εθελοντές μας για το θέμα caretta carreta.
Αντιλήφθηκε την κατάσταση και υπεσχέθη κάθε βοήθεια για την προστασία της ωοτοκίας στην περιοχή του, χαρούμενος που στην περιοχή του καταγράφηκαν και επισήμως 2 χελωνοφωλιές.
Υποθέτουμε πως θα χαρεί περισσότερο όταν πληροφορηθεί πως οι εθελοντές μας επιστρέφοντας, στην παραλία του Ξιφιά εντόπισαν άλλες 5 φωλιές, φθάνοντας τις φωλιές του Τομέα Μονεμβασίας στις 7, αναδεικνύοντας έτσι και την Μονεμβασιά σε δυναμικό τομέα ωοτοκίας της caretta caretta, προσθέτοντας ένα ακόμη δυναμικό στοιχείο στην τουριστική της ανάπτυξη.
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η Ένωση Επιχειρηματιών Μονεμβασίας υιοθέτησε την προστασία της πρώτης φωλιάς, ένδειξη εκδήλωσης ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, που ωστόσο χρειάζεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.
Υπάρχει έλλειμα ενημέρωσης και άγνοια και αυτό πρέπει να εκλείψει με ενημέρωση των πολιτών και της κοινωνίας για το απειλούμενο και προστατευόμενο είδος, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δεν βλάπτουν μόνο τα είδη, αλλά εν κατακλείδι στρέφονται εναντίον του ίδιου του ανθρώπινου είδους.
Πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το είδος και τη Φύση.
Ο Σύλλογος μας είναι μικρός και φτωχός, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του, χωρίς να στηρίζεται οικονομικά και να επιχορηγείται από πουθενά.
Η όλη του δράση στηρίζεται στον εθελοντισμό.
Η δράση του Συλλόγου έχει απλωθεί πολύ καλύπτοντας την περιοχή από τα Βελανίδια, στη Νεάπολη, ως την Πλύτρα και την Ελιά και τώρα τη Μονεμβασιά.
Χρειαζόμαστε μάτια, χρειαζόμαστε εθελοντές.
Δεν χρειάζεται μόνο έλεγχος των παραλιών για εντοπισμό φωλιών. Χρειάζεται και προστασία τους μέχρι την εκκόλαψη τους και να οδηγηθούν οι νεοσσοί ασφαλώς στο νερό.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως σε ολόκληρη την πόλη της Μονεμβασιάς θα βρεθούν 5-10 ευαισθητοποιημένα άτομα, να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε και εκεί εθελοντική ομάδα και να μπορέσουμε να κάνουμε τη βοήθεια μας πιο ουσιαστική και αποτελεσματική.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Ψηφίστηκαν σήμερα στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας οι όροι του διαγωνισμού για την εγκατάσταση εργολάβου στο Τουριστικό Περίπτερο Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργου " Αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Μονεμβασίας" το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, στο άξονα 14 (ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ).
Στην σημερινή οικονομική επιτροπή μεταξύ των θεμάτων ήταν : ΘΕΜΑ 9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας } & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας του Δήμου Μονεμβασίας.
Η συνολική πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι 2.120.000 € ( 2.000.000 € από το προγραμμα ΕΣΠΑ και 120.000 € από πιστώσεις του Δήμου Μονεμβασίας .
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου ( η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες )
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για την μελέτη του έργου
http://xristakos.blogspot.gr/2017/05/#5092023618940028828)