Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

Θεματα Δ.Σ. Νοσοκομειου Μολαων

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Μολάων.

ΘΕΜΑ: 2η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αγαπητοί Συνάδελφοι.


Παρακαλείσθε όπως την 27-01-2009, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:30μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων προκειμένου να γίνει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με θέματα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναφέρονται στην 2η σελίδα της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να είναι παρόν στην συνεδρίαση αυτή, παρακαλείται όπως ενημερώσει τον αναπληρωτή του προκειμένου να παραστεί αυτός στην συνεδρίαση.


Ο Διοικητής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων

Μαρσινόπουλος Μάριος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ.


1. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.
2. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.
3. Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ τύπου SPLIT στο χώρο των υπολογιστών/COMPUTER ROOM.
4. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και αποστολή τους στην Ε.Π.Υ. σχετικά με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό που αφορά την ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.
5. Έγκριση δαπάνης για ασύρματη σύνδεση διαδικτύου μέσω ΟΤΕ - Cosmote για τις ανάγκες του Γραφείου του Διοικητή.
6. Παράταση χρόνου ισχύος των Συμβάσεων προμήθειας ΡΑΜΜΑΤΩΝ.
7. Ορισμός Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.
8. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής του διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ και ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος οικονομικών προσφορών.
9. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια μιας ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.
10. Παράταση ισχύος προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
11. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη εργολάβου ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων και το Κ.Υ. Νεάπολης.
12. Έγκριση προμήθειας ΣΤΟΛΩΝ και ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ για το προσωπικό του Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης, για το έτος 2009.
13. Έγκριση προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης, για το έτος 2009.
14. Επικύρωση των πρακτικών οικονομικής αξιολόγησης και δικαιολογητικών για την ετήσια προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
15. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών με έρευνα αγοράς και την χαμηλότερη τιμή, διαγωνισμού προμήθειας ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.
16. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού προμήθειας ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.
17. Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ και ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ και ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης.
18. Έγκριση προμήθειας ProCell και CleanCell για τα αντιδραστήρια του Ανοσολογικού Αναλυτή του Μικροβιολογικού εργαστηρίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Μολάων.
19. Έγκριση προγράμματος Εμβολιασμού με B.C.U. στα σχολεία .(αντιφυματικός εμβολιασμός).
20. Η υπ’ αριθ.238/14-01-09 αίτηση της Λεγάκη Αντωνίας για έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Εργαστηρίου στο Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (ΕΣΕΑΠ) αποτελεσμάτων στην Κλινική Χημεία, για το 2009.
21. Οι υπ’ αριθ. 482 και 483/26-01-09 αιτήσεις της Κρυπωτού Βιργινίας και της Ταστεμερίδη Αναστασίας αντίστοιχα για έγκριση εκπαιδευτικής άδειας.
22. Λοιπές ανακοινώσεις Διοικητή.

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Πανουτσόπουλος Γρηγόριος - Φαρμακοποιος
2. Κολλιάκου Παναγιώτα- Δημοσιογραφος
3. Χριστάκος Σταύρος - Μαθηματικος
4. Μπακίδης Σοφοκλής - Παθολογος - εκπροσωπος Ιατρων
5. Δρίβα Παναγιώτα - Διευθυντρια Νοσηλευτικης Υπηρεσιας
6. Χούλης Ευστράτιος - Εκπροσωπος Εργαζομενων

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Δημαρχιακη Επιτροπη 26-01-09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία-22-1-2009.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
----------- Αριθ. πρωτ. 335
Ταχ. Δ/νση: 23070 Μον/σία
Πληροφορίες: Κ. Ρέγας
Τηλέφωνο: (2732) 0 61 986
T.K. : 23070 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
---------------------------------
Για συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
ΠΡΟΣ: 1. Σταύρος Χριστάκος Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής
2. Γεώργιος Παπαδάκης " " "
3. Νικόλαος Μακράκος " " "
4. Δημήτριος Δούβρης " " "

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 26ην του μηνός Ιανουαρίου έτους 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή Αντιπροέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής, για τη διετία 2009-2010.
2) Επιστροφή πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου.
3) Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την αγορά οικοπέδου για τη στέγαση νηπιαγωγείου.
4) Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Επιδαύρου Λιμηράς για την εκδίκαση αγωγής (πληρωμή 6ου λογαριασμού & πιστοποίηση του έργου «Μελέτη- κατασκευή- διαμορφώσεις, αναπλάσεις, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κ.λ.π. Δήμου Μονεμβασίας) του Βρασίδα Κ. Βλαχάκη κατά του Δήμου Μονεμβασίας.
5) Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά σημείων της Κ.Υ.Α. 49828 Φ.Ε.Κ. 2464/Β΄/3-12-2008 (έγκριση ειδικού χωροταξικού για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
6) Τροποποίηση της αριθ. 234/2008 Α.Δ.Ε. «Περί κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Μονεμβασίας».
7) Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στο Τ.Δ. Κουλεντίων ιδιοκτησίας Νικόλαου Σγαρδέλη.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

εισηγηση για τελη Αρδευσης 2009 -τροποποιηση

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Στη λήψη απόφασης καθορισμός τελών άρδευσης ετών 2009 εκ παράδρομου δεν γράφηκε στην απόφαση του Δημοτικού. Ο απολογισμός πίνακας εσόδων και εξόδων άρδευσης για το έτος 2008, τον οποίο παρουσιάζουμε παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2008 ΥΠ.ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2008
30.863,05
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008
20,465,34
ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΩΝ-ΤΑΛΑΝΤΩΝ
5,588,24
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΛΑΥΚΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΙΩΝ
4,998,00
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
6,770,00 (123.713,00)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ
2,980,88 (23,980,88)
ΣΥΝΟΛΟ
20,337,12


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα για το έτος 2009 δεν έμεινε χρηματικό υπόλοιπο αφού τα εντλθ. έξοδα ήταν περισσότερα από τα βεβαιωμένα έσοδα, τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους πίνακες (2) και (3):ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008)

ΤΔ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008
ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΣΟΔΑ


ΝΟΜΙΑ
1.545,32
2007


ΒΕΛΙΕΣ
18.920,00
2007


ΤΑΛΑΝΤΑ

4.525,11
2007(ΒΑΒΑΙΩΣΗ
21-11-2007

ΣΥΝΟΛΟ
20,465,32
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

ΤΔ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008
ΔΕΗ - ΕΞΟΔΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑ ΤΔ
ΝΟΜΙΑ
1,545,32
2,667,00

2,667,00
ΒΕΛΙΕΣ
18,920,00
2,955,00
13,567,12
16,522,12
ΤΑΛΑΝΤΑ

1,148,00

1,148,00
ΣΥΝΟΛΟ
20.465,32
6,770,00
13,567,12
20,337,12


Όσον αφορά τις προβλέψεις δαπανών που πρέπει να αντιμετωπιστούν το έτος 2009 από την ανταποδοτική αυτή υπηρεσία έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

1.
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων Άρδευσης
10,000,00
2.
Φωτισμός και κίνηση(ακολουθεί ανάλυση ανά ΤΔ
19,252,57
3.
Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης Βελιών- Ταλάντων
5.600,00


34.852,57


Επιμερίζοντας τα έξοδα ανά Τοπικό Διαμέρισμα έχουμε


ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ Τ.Δ.
ΒΕΛΙΕΣ
14.211,77
11050,73
25.262,50
ΝΟΜΙΑ
2.477,40
1.937,97
4.415,37
ΤΑΛΑΝΤΑ
2.563,40
2.611,30
5.174,70
ΣΥΝΟΛΟ
19.252,57
15.600,00
34.852,57


Ο επιμερισμός των εξόδων που είναι κοινά για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα έχει ως βάση των εξής παραμέτρων: α) τον αριθμό των αντλιοστασίων σε κάθε τοπικό διαμέρισμα και την παλαιότητα εγκατάστασης τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται οι ανάγκες για την συντήρηση και την επισκευή τους και β) το μήκος του αρδευτικού δικτύου και την παλαιότητα του. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την συχνότητα και την έκταση των επισκευών που απαιτήθηκαν για τα προηγούμενα έτη.

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τα έσοδα της ανταποδοτικής αυτής υπηρεσίας δεν μπορούν να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας αυτής και πρέπει να προβούμε σε αύξηση των τιμών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ4,70/ ώρα στο Τοπικό Διαμέρισμα Βελιών
4,70/ ώρα στο Τοπικό Διαμέρισμα Ταλάντων
0,20/ κυβικό στο Τοπικό Διαμέρισμα Νομίων.

Τα προβλεπόμενα έσοδα για το έτος 2009 με βάση το προτεινόμενο τιμολόγιο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2009
ΒΕΛΙΕΣ
25.262,50
ΝΟΜΙΑ
4.415,37
ΤΑΛΑΝΤΑ
5.174,70
ΣΥΝΟΛΟ
34.852,57

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

επικοινωνία με Σύνδεσμο Βελανιδιωτών

_____________________________________________
From: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ "Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ" [mailto:info@myrtidiotissa.gr]
Sent: Saturday, January 17, 2009 12:31 AM
To: stavrosxristakos@yahoo.gr
Subject: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΟΡΑΜΑ

 

 

Αξιότιμε κ. Σταύρο Χρηστάκο Χρόνια πολλά και καλή Χρονιά.

Από την περιήγησή μου στο διαδίκτυο έτυχε να δω το blog σας και μέσα από αυτόνα σταθώ στις ενέργειες του Δήμου σας.

Διαβάζοντας την ομόφωνη απόφαση 15/2008 του Δ.Σ του Δήμου σας με θέμα τις ανεμογεννήτριες συνειδητοποίησα ότι έχετε όραμα για τον τόπο σας και με μεθοδικότητα προσπαθήτε για το καλύτερο.

Σας εύχομαι κάθε τύχη στο έργο σας καλή δύναμη και είναι σίγουρο ότι με την μεθοδικότητα που σας διακρίνει θα προσφέρετε στον τόπο μας πολύτιμα πράγματα.

Με τιμή

Παναγιώτης Τριπόντικας

 

 

 <<>>

Σύνδεσμος Βελανιδιωτών Λακωνίας 

"Η Μυρτιδιώτισσα"

Σωτήρος 12 & Κολοκοτρώνη 83, Πειραιάς 18535

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

+306943481518 (Παναγιώτης Τριπόντικας)

e-mail: info@myrtidiotissa.gr


  Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια , όπως είπαμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία  , στόχος μου είναι η καθημερινή ενασχόληση , με συνεχής παρουσία και προσπάθεια πάνω σα προβλήματα του πολίτη της περιοχής μας .Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της περιοχής μας με παράλληλη διαφύλαξη του χαρακτήρα της  .Η περιοχή της Μονεμβασιάς  αποτελεί μια ιστορική και αδιάσπαστη ενότητα με την περιοχή των Βοιών και φυσικά τα κοντινά μας πανέμορφα Βελανίδια , οπότε πρέπει να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και αμοιβαία υποστήριξη στις ενέργειες των περιοχών μας .

Θα χαρούμε όποτε θέλετε να σας δούμε , θα σας έχουμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη που αφορά την περιοχή μας

 Σας  ευχαριστώ και πάλι , εύχομαι καλή χρονιά 

επικοινωνία με Γιάννη Κοφινά

From: Giannis Kofinas [mailto:kofinas@mani.org.gr]
Sent: Friday, January 23, 2009 12:30 AM
To: stavrosxristakos@gmail.com
Subject:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

 

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟ ΧΡΙΣΤΑΚΟ ΑΝΙΨΙΕ ΤΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΕ ΤΩΝ ΦΩΚΑΔΩΝ!!

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΟΥ!!!

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΦΙΝΑΣ-ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠ ΟΜΙΛΟΥ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ»

ΜΕΛΟΣ ΔΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

 

 

 

Αγαπητέ Γιάννη Κοφινά

 

Σ ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σου και εύχομαι καλή χρονιά να είσαι πάντα καλά .

 

Έχω επισκεφτεί και παλιότερα την ιστοσελίδα σου και έχω μείνει άφωνος με τον όγκο και την ποιότητα του έργου σου .

 

Ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία που μου έστειλες , αποτελούν σπάνια προϊόντα ουσιώδους έρευνας .

 

Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω σε κάτι το σπουδαίο έργο σου και τις δραστηριότητες σου , είμαι στην διάθεση σου όποτε θέλεις

 

Καλή συνέχεια και καλή δύναμη

 

απο το Γιάννη Κοφινά

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ….

 

 

 ΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γιάννης Πουλίκου Λεκκάκος

 

Γενιά μεγάλη δυνατή,

του Βυζαντίου άνθος.

Φωκάδες ειν’ παλαίτεροι

και βασιλέων γένος.

Στην Κρήτη κάποιοι κόνεψαν

και διώξαν τους απίστους,

Σαρακηνούς, Αγαρηνούς

και άλλους πλέον τόσους. 

Ερίζωσαν και πλήθυναν

γίναν της Κρήτης πρώτοι.

όρθωναν το ανάστημα

το δίκιο εζητούσαν.

Ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι

καιροί βασανισμένοι,

Φραγκιά Τουρκιά κι’ αλλόθρησκοι

την Κρήτη επατήσαν.

Μέσα στο διάβα του καιρού,

στις δύσκολες τις ώρες,

πήραν το δρόμο της φυγής

και πόδισαν στη Μάνη.

Στον κόλπο της Κολοκυθιάς

και στο χωριό Γωνέα,

εδώ κρατήσαν λάβαρα

της λευτεριάς σημαία.

Στη Μάνη οι Καλλέργηδες

πλήθυναν, μεγαλώσαν,

γενήκαν κλάδοι αρκετοί

και πήραν προσωνύμια.

Σιγούντος και ο Κοφινάς

ο Μπούνες κι’ ο Χριστάκος,

Στρατάκος, Κοντολέφας,

Σταθάκης και Μπακόγιαννης,

Αραπαντώνης, Ζάβαλης

Πίκουλας και ο Παπαντωνάκος,

ίσως και άλλοι έρχονται

απ’ τη γενιά Καλλέργης.

 

 

Επίσης Καλαβάνος και Βαρελάς στο Λεϊμωνα.

 

Να βρεις το γέροντα Σταθάκη Ντίνο στις Βελλιές το γαλανομάτη άρχοντα και εγγονό του οπλαρχηγού Σταθάκη του Πάρνωνα που συμμετείχε στην άλωση της Μονεμβασίας. Θα σου πει για τους Καλλέργηδες και ότι, όταν τους την πέσανε στις Βελλιές στους Σταθάκηδες και μάθανε ότι θα έρθουν ενισχύσεις Καλλέργηδων από τη Γωνέα της Μάνης ούτε που το σκέφτηκαν να συνεχίσουν…

 

Ο εξαίρετος καθηγητής μας Λεκκάκος γιος της θείας Λεώνης Καλλέργη λέει ότι είμαστε οι πιο κοντινοί με τους Χριστιάνους οι Κοφινιάνοι!!!

 

Έπεται και συνέχεια….

Ξέρει και ο Πάνος Γράφος για τους Καλλέργηδες από τη κοφινίτσα μάννα του.

 

 

 

Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 23-01-2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 366
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Ανδρέας Κρητικός
Τηλ-FAX 2732 0 61111 62110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Μονεμβάσιας.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.
2. Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής Γυμνασίου και Λυκείου Μονεμβασίας
Εισηγητής :κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος
3. Αντικατάσταση - Αναπλήρωση μέλους σχολικής επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Τ. Δ. Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος
4.
Αίτηση Λεκάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου για παροχή ύδρευσης εκτός οικισμού για χρήση στάβλου (Τ. Δ. Αγίου Ιωάννου).
Εισηγητής : Ιωάννης Λεκάκης, Αντιδήμαρχος
5.
Έγκριση αποφάσεως 4/2008 πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών Παράσχου Αικατερίνης του Ευαγγέλου (Τ. Δ. Νομίων) και Τσιμπίδη Δημητρίου του Αγγελή (Τ. Δ. Βελιών).
Εισηγητής : κ. Σαράντος Τσιριγώτης, Δημοτικός Σύμβουλος.
6. Συμπληρωματική απόφαση της 282/2008 απόφασης για τέλη Ύδρευσης 2009.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος
7. Συμπληρωματική απόφαση της 283/2008 απόφασης για τέλη Άρδευσης 2009.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
8. Έγκριση μελέτης για το σκαπτικό μηχάνημα.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος.
9. Γνωμοδότηση για τη σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη διεξαγωγή αγώνα αθλητικής αλιείας με ψαροντούφεκο στις 22/2/2009.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος
10. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών μερικής απασχόλησης ποσού (8.000,00) Ευρώ.
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος
11. Διαπιστωτική Απόφαση περί υπάρξεως δρόμων (8 το σύνολο) στον οικισμό Αγίου Φωκά (Τ. Δ. Νομίων) κατόπιν Αίτησης (Αριθμ. Πρωτ.267) Παναγιώτη Αμπέρτου του Νικολάου.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
12. Έγκριση Αμοιβής Νομικού σχετικά με την υπόθεση Γεωργίου Βράκα στη Θέση Αμπελάκια (Τ. Δ. Νομίων) ποσού (2.500,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Νόμου 3463/2006.
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος
13. Τροποποίηση προγράμματος ¨Θησέας¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

Ο ΠρόεδροςΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

Δημοτικό Συμβούλιο - Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 23-01-2009.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 367
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο
Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις είκοσι επτά (27) Ιανουαρίου του έτους 2009, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1. "Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2009".
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

εισηγηση στο δημοτικο συμβουλιο για την προμηθεια σκαπτικου μηχανηματος του Δημου

ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΌπως γνωρίζεται με βάση την υπ’ αριθμ 602.6/13-09-2007 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγινε προένταξη της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος», στη συνέχεια με την αριθμ.289/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο, εγκρίθηκε η προένταξη της προμήθειας σκαπτικού μηχανήματος προϋπολογισμού 45.000€.τα 35.000€ είναι από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (35%προγράμματος) και τα 10.000€ από τους ίδιους πόρους. Στην συνέχεια συντάχθηκε η υπ’ αριθμ 23/2008 μελέτη της ΤΥΔΚ η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 71/2008 απόφασή του.
Η Δημαρχιακή επιτροπή προκήρυξε δημοπρασία με την υπ’ αριθμ. 118/2008 απόφασή της. Η δημοπρασία έγινε την 15η Ιουλίου 2008 με τελικό δικαιούχο τον Παύλο Ι. Κοντέλη.
Το πρωτόκολλο δοκιμών για την υλοποίηση της προμήθειας απέρριψε το προσφερόμενο μηχάνημα με αποτέλεσμα η δημοπρασία να γίνει άγονη.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο με την 279/2008 απόφαση του ζήτησε τη σύνταξη νέων προδιαγραφών η οποία στάλθηκε στη ΤΥΔΚ και σε υλοποίηση της απόφασης αυτής συντάχθηκε η μελέτη που έχουμε ως θέμα στο σημερινό συμβούλιο. Η μελέτη προβλέπει την αγορά σκαπτικού μηχανήματος τουλάχιστον 82ΗP τα υπόλοιπα στοιχεία βρίσκονται στο φάκελο της μελέτης.

εισηγηση στο Δημοτικο Συμβουλιο για την αναγνωριση δρομων στον Αγιο Φωκα

Σχετικά με την αίτηση του κ. Αμπέρτου που συζητάμε σήμερα ως εισηγητής θα παρουσιάσω ένα ιστορικό της διαδικασίας που ακολουθήσαμε:
Μετά την κατάθεση της αίτησης στις 14 Νοεμβρίου 2007, ενημερώθηκαν καταρχήν τα μέλη του τοπικού συμβουλίου Νομίων καθώς και ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής.
Στην συνέχεια έγινε αυτοψία στην περιοχή του Αγίου Φωκά στην οποία μετείχαν ο κ. Αμπέρτος, ο κ. Δήμαρχος, η μηχανικός του Δήμου κα.Πλαγιανού, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Νομίων κος Κουτσανδέας Αναστάσιος και το μέλος του τοπικού συμβουλίου Νίκος Χουσάκος κάτοικος περιοχής Αγίου Φωκά. Στην συνάντηση συμμετείχαν και κάτοικοι της περιοχής.
Έγινε μια πρώτη εκτίμηση των χώρων και της αίτησης, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με ορισμένα σημεία της αίτησης και το θέμα εμμένει προς διερεύνηση.΄
Στην συνέχεια συνήλθε το τοπικό συμβούλιο Νομίων με την απ.αριθ 18/2008 απόφαση στην οποια αναφερονται τα εξης : την διατύπωση της άποψή του σύμφωνα με την αίτηση. Στην συνέχεια κατόπιν συνάντηση με τον κ.Δήμαρχο, προκειμένου να προετοιμάσω την εισήγησή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεργάστηκα στο Δημαρχείο για αρκετές ημέρες με τον τοπικό σύμβουλο Νομίων Νικόλαο Χουσάκο κάτοικο Αγίου Φωκά, ο οποίος είναι γνώστης της περιοχής με τον οποίο έγινε έλεγχο για την ύπαρξη των δρόμων που είναι στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της αίτησης.
Πρέπει να αναφέρω ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του Δήμου αφού το τοπογραφικό διάγραμμα αναφέρει πολλούς δρόμους σε μια μεγάλη έκταση.
Μετά τον έλεγχο για τρεις ημέρες του δρόμου που αναγράφονται διαπιστώθηκαν ορισμένα ερωτηματικά σχετικά με την ύπαρξη ορισμένων δρόμων 12 περίπου και κάποιες ασάφειες για ορισμένους δρόμους.
Για την λύση των εκκρεμοτήτων αυτών μαζί με τον κ. Χουσάκο κάναμε αυτοψία στην περιοχή του Αγίου Φωκά σήμερα το πρωί για τρεις περίπου ώρες στην οποία είδαμε ένα μεγάλο μέρος της περιοχής και διαπιστώσαμε ότι ορισμένοι δρόμοι δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν καθώς και ορισμένοι δρόμοι οι οποίοι δεν υπάρχουν.
Προτείνω για τους δρόμους που υπάρχουν στην πράξη να διαπιστώσει το συμβούλιο την ύπαρξή τους και προτείνω στον κ. Νίκο Χουσάκο να συμμετέχει στην σύνταξη της επίσημης απόφασης ώστε να αποφευχθούν λάθη και η αναγραφή δρόμου που δεν υπάρχουν. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι σχετικά με ορισμένους δρόμους που διέρχονται από ιδιοκτησίες άλλων εκτός του κ. Αμπέρτου έγινε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού να επικοινωνήσουμε με τους ιδιοκτήτες και να ζητήσουμε την άποψη τους σχετικά με την ύπαρξη των δρόμων αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρουν τον ιδιοκτήτη Νικόλαο Χουσάκο (Νικαρά), τον Κο Σταύρο Γκουβούση σχετικά με τους δρόμους στην περιοχή Νέα Μέρη, οι οποίοι είπαν ότι δεν υπάρχουν και ετσι αφαιρέθηκαν από την πρότασή μας, την Σοφία Περιβολάρη και την Έλλη Κανελλοπούλου στην περιοχή Γρουσπιά οι οποίοι αφαιρέθηκαν. Επίσης, με την Αντωνία Περιβολάρη για την ίδια περιοχή η οποία μου είπε ότι οι δρόμοι υπάρχουν, επίσης μετά από πρόταση του κ. Χουσάκου , αφαιρέθηκε ο διπλός παραλιακός δρόμος, ο οποίος υπάρχει μόνο το ένα σκέλος, ο δρόμος στην περιοχή λατομείου ο οποίος επίσης αφαιρέθηκε καθώς και ορισμένοι δρόμοι στην περιοχή Χαλαμπρέζα.
Επίσης, μετά την τηλεφωνική συνομιλία για το δρόμο του κ. Γιώργου Χουσάκου (Αλεκακου) στη θέση Αλώνι. Επίσης, από την πρότασή μας αφαιρέθηκαν και ορισμένοι άλλοι δρόμοι τους οποίους έχω σημειώσει στο τοπογραφικό διάγραμμα με τις παρατηρήσεις. Επίσης, έγινε συνεννόηση με τον Θοδωρή Χουσάκο δημοτικό υπάλληλο ιδιοκτήτη αγροτικής έκτασης στον Άγιο Φωκά και έγιναν δεκτές οι παρατηρήσεις του οι οποίες αφαιρέθηκαν από την εισήγηση.
Τελειώνοντας επισημαίνω ιδιαίτερα ότι όλη η διαδικασία έγινε με την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια με την άμεση συνεργασία της γνώσης της περιοχής τοπικού συμβούλου Νίκου Χουσάκου. Έγινε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια επικοινωνίας με όσους ιδιοκτήτες υπήρχαν στην περιοχή. Η προταση μας περιεχει ορισμενους αδιαμφισβητητους δρομους και τους δρομους που διερχονται αποκλειστικα μονο μεσα στην ιδιοκτησια του Κου Αμπερτου . Για τα τμηματα των δρομων που διερχονται μεσα από άλλες ιδιοκτησιες επικοινωνησαμε με οσους ιδιοκτητες εγινε δυνατο μεσω του τοπικου συμβουλου Αγιου Φωκα , Νικολαου Χουσακου .

Εισηγηση στο Δημοτικο Συμβουλιο για την μελετη αναπλασης Πλακα ως Μαρινα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΩΣ ΜΑΡΙΝΑΌπως γνωρίζεται η παραλία της Μονεμβασίας αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στην καθημερινή ζωή της πόλης, των μόνιμων κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής.
Στον χώρο αυτό γίνεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα περισσότερα καταστήματα της πόλης, είναι ο κύριος χώρος περιπάτων και αναψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών καθώς και χώρος εξυπηρέτησης των αλιειών που χρησιμοποιούν το ιστορικό μικρό λιμάνι «μανδράκι». Ο χώρος αυτός βρίσκεται σχεδόν στην ίδια κατάσταση εδώ και δεκαετίες και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση καθώς οι χρήστες που αναφέραμε παραπάνω, καθώς αποτελεί μια άσχημη εικόνα του βασικότερου σημείου της Μονεμβασίας.
Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία θα αντιμετωπίσει ριζικά την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, με την αρχιτεκτονική μελέτη και το φωτισμό του χώρου, την χρήση των χώρων από επισκέπτες αλιείς και καταστήματα. Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την σύνταξη μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Παραλίας Μονεμβασίας από πλάκα προς Μαρίνα του Δήμου Μονεμβασίας.

Εισηγηση στο Δημοτικο Συμβουλιο για την μελετη αναπλασης Πλακα ως Μαρινα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΑ ΩΣ ΜΑΡΙΝΑΌπως γνωρίζεται η παραλία της Μονεμβασίας αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στην καθημερινή ζωή της πόλης, των μόνιμων κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής.
Στον χώρο αυτό γίνεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα περισσότερα καταστήματα της πόλης, είναι ο κύριος χώρος περιπάτων και αναψυχής των κατοίκων και των επισκεπτών καθώς και χώρος εξυπηρέτησης των αλιειών που χρησιμοποιούν το ιστορικό μικρό λιμάνι «μανδράκι». Ο χώρος αυτός βρίσκεται σχεδόν στην ίδια κατάσταση εδώ και δεκαετίες και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση καθώς οι χρήστες που αναφέραμε παραπάνω, καθώς αποτελεί μια άσχημη εικόνα του βασικότερου σημείου της Μονεμβασίας.
Προτείνουμε την εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία θα αντιμετωπίσει ριζικά την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, με την αρχιτεκτονική μελέτη και το φωτισμό του χώρου, την χρήση των χώρων από επισκέπτες αλιείς και καταστήματα. Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την σύνταξη μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Παραλίας Μονεμβασίας από πλάκα προς Μαρίνα του Δήμου Μονεμβασίας.

Μελετη αναπλασης χωρου Κακκαβου , εισηγηση στο Δημοτικο συμβουλιο

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΚΚΑΒΟΥ


Όπως γνωρίζεται η παραλία της Μονεμβασίας που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μονεμβασίας στο τμήμα από παιδική χαρά προς Κάκκαβο αποτελεί την πλέον αναπτυσσόμενη περιοχή της Μονεμβασίας αφού στην εν λόγω περιοχή βρίσκεται η κεντρική παραλία της Μονεμβασίας (πλαζ) Κάκκαβος, υπάρχει μεγάλη έκταση κοινόχρηστων χώρων, βρίσκεται το Δημοτικό οικόπεδο έκτασης πέντε (5) περίπου στρεμμάτων με το υπό ανεγερθέν Νέο Δημαρχείο και επίσης μπορεί να αποτελέσει την κυκλοφοριακή σύνδεση οχημάτων από και προς το Κάστρο Μονεμβασίας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά καταστήματα και χρειάζεται η αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη χρήση των χώρων για τραπεζοκαθίσματα..
Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προβεί στην εκπόνηση της μελέτης οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας η οποία βρίσκεται στην τελική φάση έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία την Γ.Ε.Ν.
Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρων θεμάτων μετά από συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία Δήμου (ΤΥΔΚ) προτάθηκε η σύνταξη της μελέτης η οποία θα προβεί στον καθορισμό των φυσικών αντικειμένων επέμβασης στον χώρο και στο περιεχόμενο μιας ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης και ανάπλασης του χώρου
Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την σύνταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης από παιδική χαρά προς Κάκκαβο Δήμου Μονεμβασίας» πίστωση 4.760€

Φωτισμος -Αναπλαση δρομου Γεφυρας Καστρου , εισηγηση στο Δημοτικο Συμβουλιο

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Όπως γνωρίζουμε η έδρα του Δήμου μας είναι κατεξοχήν τουριστικός προορισμός, αφού έχουμε την μοναδική τύχη στο Δήμο μας να βρίσκεται το μοναδικό κάστρο της Μονεμβασίας που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών για όλες της εποχές του χρόνου.
Η μοναδική πρόσβαση προς το Κάστρο γίνεται μέσω της εθνικής οδού, στο τμήμα που συνδέει την γέφυρα με την πύλη του Κάστρου.
Τα προβλήματα στην κίνηση οχημάτων και πεζών, φωτισμού πορείας του δρόμου ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα , στον ανωτέρω δρόμο έχουν διαπιστωθεί πολλές φορές μέχρι σήμερα από όλους τους θεσμικούς φορείς, Δημοτικό Συμβούλιο συλλόγου Μονεμβασίας, δημότες καθώς και από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αστυνομικός Σταθμός, ευφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων και χρειάζονται ριζική αντιμετώπιση η οποία θα γίνει με την εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει πίστωση ………για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης και Φωτισμού Δρόμου Γέφυρας- Κάστρου Δήμου Μονεμβασίας» με πίστωση 4.760€, η οποία θα περιγράψει το φυσικό αντικείμενο της ολοκληρωμένης μελέτης παρέμβασης στον χώρο αυτόν.

εισήγηση για την κυκλοφοριακή μελέτη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Μονόδρομος από Εθνική Τράπεζα ως πλατεία (κατάστημα Ανδρομιδά με κατεύθυνση προς Νόμια).
Μονόδρομος από ιδιοκτησία Αλεξάκη μέχρι κατάστημα Παπαδάκη με κατεύθυνση προς κέντρο Μονεμβασίας.
Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης από ιδιοκτησία Ανδριτσάκη(κατάστημα Κολώνες ως ιδιοκτησία Φουντουλάκη(κατάστημα Καστέλο)
Απαγόρευση στάθμευσης από κατάστημα Χαραμή Παναγιώτη ως φαρμακείο Φουντουλάκη.
Απαγόρευση στάθμευσης από ιδιοκτησία Παπαδάκη ως Μαρίνα Μονεμβασίας τους θερινούς μήνες από 1 Ιουλίου ως 31 Αυγούστου.
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από κεντρική πλατεία Μονεμβασίας (κατάστημα Ανδριτσάκη και κατάστημα Χαραμή ως πλατεία (Ανδρομιδά).
Καθορίζει όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη της Μονεμβασίας 340 χιλιόμετρα ανά ώρα.
Απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση στο δρόμο Γέφυρας Κάστρου στο δεξιό μέρος του δρόμου (προς την θάλασσα0 και στο περιμετρικό τμήμα της πλατείας του Κάστρου.
Καθορίζουμε ως χώρους στάθμευσης Μοτοποδηλάτων και δικύκλων το βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας του Κάστρου.
Δρόμο Δημοτικού Σχολείου με κατεύθυνση προς το Σχολείο.
Δρόμο Αγίου Λεοντίου με κατεύθυνση προς την εθνική οδό.
Δρόμος προς το Γυμνάσιο με κατεύθυνση προς το Γυμνάσιο.
Δρόμος από κατάστημα Βασιλάκου με κατεύθυνση προς τα πάνω.
Δρόμος από ιδιοκτησία Νίκου Σπυριδάκου με κατεύθυνση προς την εθνική οδό.ΝΟΜΙΑ 28/2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ


Απαγόρευση στάθμευσης από οικία Παναγιώτη Χριστάκου ως οικία Νικολάου Νικητάκη.
Στο μήκος του δρόμου (θέση Λαγκαδάκι) και στη συνέχεια στην πλατεία των οίκων Αγγελικής Γρηγορίου, ιδιοκτησία Γεωργίου Βράτσου.
Όριο ταχύτητας 30 χλμ. μέσα στα όρια των οικισμών.4/2008

1. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην πλατεία από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου από τις 18:00 έως 23:00. Την απαγόρευση στάθμευσης έξω από την ταβέρνα « Γιωτάκη» ιδιοκτησίας Παναγιώτη Χαραμή, την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης στις γωνίες πίσω από το κατάστημα- καφενείο ιδιοκτησίας Θεόδωρου Χαραμή μέχρι την οικία Πέτρου Σκάγκου.
2. απαγόρευση στάσης- στάθμευσης στη στροφή έξω από την οικία Κων/ντίνου Ψυχογιού μέχρι την οικία Δημήτρη Χαραμή
3. Τοποθέτηση πινακίδων χαμηλής ταχύτητας έξω από το Νηπιαγωγείο.ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ 6/6/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ


Απαγόρευση στάθμευσης επί του επαρχιακού δρόμου «Μονεμβασίας- Νεαπόλεος» που διέρχεται μέσα από τον ανωτέρω οικισμό σημείο από οικία Κων/ντίνου Γεωργουδή» μέχρι το καφενείο « Ιακώβου Μάρκος» λόγω στενότητας του δρόμου και στο σημείο από οικία «Γεωργίας Αρώνη» μέχρι οικία «Γεωργίας Μάρκου» για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 2/09/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ


1. Ταμπέλες ανώτατο όριο 50 kmΒΕΛΙΕΣ 29/09/2008
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ


1. 2 πινακίδες με όρια ταχύτητας 40χμ.
2. Μονοδρόμηση δρόμου Μπιλίνη προς βρύσηΑΓΓΕΛΩΝΑ

Απαγόρευση της στάθμευσης και από τις δύο πλευρές της κεντρικής οδού από τοποθεσία «Βρυσούλα» ως δημοτικό πάρκινγκ, συμπεριλαμβανόμενης και της κεντρικής πλατείας.
Απαγόρευση της στάθμευσης και από τις 2 πλευρές της περιφερειακής οδού από σημείο που αρχίζει οικόπεδο Κλινάκη ως και οικία ιδιοκτησίας Ιωάννου Δημ.Λεκάκη(Σβίγκα).

Τ.Σ. Νομίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Μονεμβάσια 20-1-2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
**************************** 
Ταχ.Διευθ. Μονεμβασία 
Τηλ. 27320-61777 
Ταχ. Κώδικας 23070 

ΠΡΟΣ :
Αναστάσιο Κουτσανδρέα
Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νομίων

Κοινοποίηση:
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Ιάκωβο Γεωργουδή Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νομίων
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου , Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου , Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη , Δημοτικό Σύμβουλο 6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου , Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου , Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο
14.Ραμάκη Κωνσταντίνο Πρόεδρο Τ. Συμβουλίου Κουλεντίων
15. Νικόλαο Τσιλιπουνιδάκη Μέλος Τ. Συμβουλίου Νομίων
16. Νικόλαο Χουσάκο Μέλος Τ. Συμβουλίου ΝομίωνΣας διαβιβάζουμε την υπ’ 268/19-1-2009 επιστολή και 267/19-1-2009 αίτηση του (συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα) Παναγιώτη Αμπέρτου (2) ΑΜΠΕΡΤ ΜΑΛΒΑΖΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιεί την υπ’ αριθ. 7139/10-11-2008 αίτησή του και ζητά την διαπιστωτική πράξη από τον Δήμο για την αναγνώριση (8) δρόμων στην περιοχή του Αγίου Φωκά η οποία συζητήθηκε χωρίς να ληφθεί απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 9-1-2009.
Παρακαλούμε να τεθεί θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο Νομίων και στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου ή στην τυχόν αυτοψία στην περιοχή να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ώστε να συμμετέχουν αν το επιθυμούν προκειμένου να διαμορφώσουν προσωπική άποψη επειδή το θέμα θα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.                                       Ο Δήμαρχος
                                             κ.α.α.

                           Σταύρος Χριστάκος
                                ΑντιδήμαρχοςØ Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νομίων καθορίστηκε να γίνει το Τοπικό Συμβούλιο την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 6:00 μμ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Εισηγησεις Αποφάσεων Δημοτικου Συμβουλιου

Απόφαση 250 / 5-10-2008


Όπως γνωρίζεται στο δημοτικό οικόπεδο του τουριστικού περιπτέρου κατασκευάστηκε παιδότοπος σε συνεργασία του Δήμου Μονεμβασίας με την εταιρία «Παπαδόπουλος» με βάση την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ.αριθμ…… μελέτη της ΤΥΔΚ Λακωνίας. Για την κατασκευή του Παιδότοπου ζητήθηκε άδεια από την αρμόδια αρχή τεχνική επιτροπή του Νομού «ΕΠΑΕ» η οποία προβλέπει την περίφραξη του παιδότοπου να γίνει με πέτρινη κατασκευή στην οποία θα τοποθετούνται ξύλινα κάγκελα.
Στην κατασκευή του έργου όμως της συνταχθείσας μελέτης της ΤΥΔΚ προέβλεπε την περίφραξη με τσιμέντο και σιδηρά κιγκλιδώματα και ως ……. Μετά από αυτοψία του αρμόδιου τμήματος της διεύθυνσης πολεοδομίας Σπάρτης να κριθεί αυθαίρετη και με βάση της……….εγγράφου της, να επιβάλλεται στο Δήμο η κατεδάφιση της. Για όσο χρονικό διάστημα η περίφραξη παραμένει, ο Δήμος υποχρεούται να πληρώνει πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις. Είναι επιβεβλημένη λοιπόν και αυτό προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασιστεί η κατεδάφιση τις αυθαίρετης περίφραξης ώστε να εφαρμοστεί η νομιμότητα και αφετέρου να μην υποχρεώνεται ο Δήμος να πληρώνει το πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου.
Απόφαση 260 / 24.10.2008


Το Δημοτικό Σχολείο στα Φούτια είναι ιστορικό κτίριο το οποίο σήμερα βρίσκεται εγκαταλελειμμένο σε πολύ άσχημα κατάσταση, χτυπημένο από την φθορά του χρόνου.
Η στέγη του σχολείου χρειάζεται αλλαγή γιατί είναι σχεδόν κατεστραμμένη, επίσης τα κουφώματα θέλουν αλλαγή, χρειάζονται επιχρίσματα στους τοίχους και καθαρισμό στο περιβάλλοντα χώρο.
Όπως έχει διαπιστωθεί από όλα τα χρόνια λειτουργίας του Δήμου, οι πιστώσεις που διαθέτει ο Δήμος είναι ανεπαρκείς για να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση στα σχολικά κτίρια του Δήμου που δεν λειτουργούν, όπως είναι στα Φούτια, στα Κουλέντια, στα Λιρά, στα Νόμια (έχει παραχωρηθεί η χρήση του στο σύλλογο Πολιτιστικές Διαδρομές με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στον Άγιο Δημήτριο, στην Φλόκα και στα Τάλαντα .
Μια λύση στο πρόβλημα είναι να δοθεί η χρήση του κτιρίου στο σύλλογο που έχει δείξει αξιόλογη δραστηριότητα και παρέχουν τα εχέγγυα για την αξιοποίηση των κτιρίων αυτών.
Σχετικά με την αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου Φουτίων σήμερα και σε συνάρτηση με άλλες δραστηριότητες του συλλόγου Φουτίων που έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως η πρωτοβουλία του συλλόγου Φουτίων για την διάνοιξη γεώτρησης στα Φούτια η οποία ανήλθε σε δαπάνη άνω των 50.000€ και η οποία έδωσε λύση στο χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης του χωριού που απασχολούσε το Δήμο την τελευταία 8- ετία περίπου.
Ο σύλλογος λοιπόν έχει δείξει σοβαρή δραστηριότητα και έχει αποδείξει ότι έχει την δυνατότητα να συντηρήσει και να αξιοποιήσει το κτίριο του σχολείου που σήμερα όπως αναφέραμε βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Προτείνω λοιπόν Το Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου του σχολείου στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φουτίων με τον όρο φυσικά ότι θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του συλλόγου, δεν θα επιτρέπεται η μίσθωση του κτιρίου από το σύλλογο σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ή φορέα για εμπορική δραστηριότητα και θα έχει ως σκοπό την επισκευή του κτιρίου και την διάθεσή του πολιτιστικές δραστηριότητες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Απόφαση 261 /24-10-2008
Αίτηση πολιτών Μονεμβασίας


Σχετικά με την αίτηση των πολιτών της Μονεμβασίας γνωρίζεται ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα είναι σε εφαρμογή αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας της κοινοτικής περιόδου 1991-1994 ένα τμήμα των οποίων εφαρμόστηκε την τελευταία θερινή περίοδο, οι οποίες αφορούσαν μονοδρόμηση του δρόμου από Εθνική τράπεζα ως πλατεία που βρίσκεται στο κατάστημα Ανδρομιδά και το δρόμο από κατάστημα Βυζάντιο ως κατάστημα Παπαδάκης «Ροκ Καφέ» και της απαγορευτικής πινακίδας τα δύο άκρα του δρόμου από κατάστημα Κολώνες ως Καστέλο και από κατάστημα Χαραμής ως Φαρμακείο- Φουντουλάκης.
Οι αποφάσεις αυτές εκτελέστηκαν σε συνεργασία του Αστυνομικού Σταθμού Μονεμβασίας με το Δήμο Μονεμβασίας.
Η εφαρμογή αυτή ήταν επιβεβλημένη με όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν γιατί η απόφαση έπρεπε να εφαρμοστεί στο σύνολό της κατόπιν αιτήματος βέβαια φορέων και κατοίκων της Μονεμβασίας.
Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν θα αντιμετωπιστούν με την κυκλοφοριακή μελέτη που θα εκπονηθεί από το δήμο και για την οποία έχουμε ήδη πάρει απόφαση από το Δημοτικό συμβούλιο του Αυγούστου.
Σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης συμφωνούμε με την απαγόρευση στάθμευσης στο χώρο από κατάστημα Κολώνες ως Καστέλο και από κατάστημα Χαραμή ως Φαρμακείο Φουντουλάκη στο οποίο συμφωνούν και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αλλά και οι θεσμικός φορέας της πόλης όπως ο σύλλογος εμπόρων και επαγγελματιών Μονεμβασίας του οποίου ζητήσαμε την γνώμη του.
Η οριστική απόφαση για το θέμα θα ληφθεί στην συζήτηση του θέματος για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο τη προσεχή περίοδο.

Απόφαση 271 / 24-10-2008ΘΕΜΑ 14: Όπως γνωρίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ.αριθμ……..απόφαση την παραχώρηση της εκπόνησης μελέτης χάραξης αιγιαλού και παραλίας στο οικισμό Γέφυρας από παιδική χαρά ως Κάκκαβο.
Στην συνέχεια έγινε με την υπ.αριθμ…….απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής στο μελετητικό γραφείο της Φωτεινή Στρατάκη.
Στην συνέχεια αφού εκπονήθηκε η μελέτη, υπεβλήθη στην ΤΥΔΚ Λακωνίας και στην συνέχεια καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης. Σημειώνω ότι η ανωτέρω μελέτη είναι απολύτως απαραίτητη για την ανάπλαση και την αξιοποίηση της παραλίας και ζώνης βόρεια της Γέφυρας και εξάλλου ενδιαφέρει και το Δήμο άμεσα αφού θα γίνει δυνατή η αξιοποίηση του Δημοτικού οικοπέδου που βρίσκεται σήμερα το τουριστικό περίπτερο αφού θα γίνει δυνατή η έκδοση άδειας οικοδομικής για την επισκευή της.
Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης η οποία στην συνέχεια θα σταλεί στην κτηματική υπηρεσία Λακωνίας και στην συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την οριστική έγκριση.
Απόφαση 300/24-11-2008
Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
Πλατεία Ελκόμενου


Το θέμα της πλακόστρωσης και της ανάπλασης πλατείας Ελκόμενου έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο αφού αποτελεί πάγια ανάγκη διαπιστωμένη εδώ και πολλά χρόνια από όλους τους θεσμικούς φορείς, Δημοτικά Συμβούλια, Συλλόγους και κατοίκους της Μονεμβάσιας.
Ήδη ο Δήμος της Μονεμβασίας το 2001 είχε προβεί με δική του δαπάνη στην πραγματοποίηση τομών σε συνεργασία με την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για να διαπιστωθούν τα τυχόν αρχαία ευρήματα που υπήρχαν στο υπόγειο τμήμα της πλατείας και να γίνει δυνατή η χορήγηση άδειας από την αρχαιολογική υπηρεσία για την ανάπλαση-πλακόστρωση της πλατείας.
Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης και την αξιολόγηση των ευρημάτων από την 5η ΕΒΑ, δόθηκε πλέον η δυνατότητα για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Ανάπλαση της πλατείας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αρ. …/2007 απόφασή του ψήφισε πίστωση 70.000 € στο 45% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου».
Στην συνέχεια και μετά από συνεργασία με το κλιμάκιο της 5ης ΕΒΑ και της προϊσταμένης της αρχαιολογικής υπηρεσίας κα Διαμαντή, διαπιστώθηκε η ανάγκη εκπόνησης Αρχιτεκτονικής μελέτης για την πλακόστρωση της πλατείας. Ο Σύλλογος Φίλων του Κάστρου προσφέρθηκε να καλύψει με δική του δαπάνη την αρχιτεκτονική μελέτη την οποία εκπόνησε το αρχιτεκτονικό γραφείο Γιαξόγλου και συνεργάτες σε άμεση συνεργασία με την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την οποία παρουσιάζουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια η απόφασή μας μαζί με την μελέτη θα διαβιβαστούν στην 5η ΕΒΑ και στην συνέχεια στο τοπικό συμβούλιο Αρχαιοτήτων στην Τρίπολη για την οριστική μελέτη. Στην συνέχεια η εγκεκριμένη μελέτη θα δοθεί στην τεχνική μας υπηρεσία για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου με πίστωση 70.000 €.

Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παραπάνω μελέτη.

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 


ΘΕΜΑ 1. Διοργάνωση συναυλίας το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου στην Μονεμβασία

 

ΘΕΜΑ 2. Δημιουργία χώρου συνάντησης των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και εξασφάλιση τεχνικού- υλικού εξοπλισμού (γραφείο, υπολογιστή, εκτυπωτή κ.α.)

 

ΘΕΜΑ 3. Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα την παρουσίαση, ύστερα από σχετική έρευνα, των κυριότερων αιτιών θανάτων και των ποσοστών αυτών στο Δήμο Μονεμβασίας, των τελευταίων ετών.  

 

ΘΕΜΑ 4: Δημιουργία χώρου εξυπηρέτησης και ενημέρωσης ανέργων δημοτών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για εξασφάλιση και εκμετάλευση προγραμμάτων εργασίας.

 

ΘΕΜΑ 5: Συμμετοχή στην τουριστική διαφήμιση του τόπου και προβολή των δράσεων του ΤΣΝ στο Ιinternet (blogs).

 

ΘΕΜΑ 6: Συνεργασία και συμμετοχή σε δραστηριότητες τοπικών συλλόγων του Δήμου Μονεμβασίας καθώς και με το 15μελές του Λυκείου-Γυμνασίου.

 

ΘΕΜΑ 7: Πρόσκληση σε χορευτικούς συλλόγους της γύρω περιοχής σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

 

ΘΕΜΑ 8: Οικονομικοί πόροι και συζήτηση για το αρχικό ποσό χρημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες. Πρόταση εξασφάλισης του ποσού των 10.000€.

 

ΘΕΜΑ 9: Συζήτηση του τρόπου συμμετοχής στην δημιουργία αθλητικού σταδίου εντός Μονεμβασίας.

 

 Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

ΕΤΑΚ


Ανακοίνωση


Θέμα : “ Επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ( ΕΤΑΚ )
στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας ” .

Η Δημοτική αρχή αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει όλους του Δημότες σχετικά με την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ( ΕΤΑΚ ) στο Δήμο, κατόπιν της εξωφρενικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών Οικονομίας και Οικονομικών να επιβάλλει τιμή μονάδας 60,00 € όχι μόνο για την πόλη της Μονεμβασίας ( και για αυτήν την περίπτωση θα ήταν υπερβολή ) ,αλλά για όλα τα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα, τιμή μάλιστα η οποία είναι δεκαπλάσια σε κάποιες περιπτώσει σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του Νομού Λακωνίας ( πλην της περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Μολάων).
Επειδή μάλιστα τελευταία διαδίδονται από ορισμένους κύκλους ψευδή και κακόβουλα σχόλια σχετικά με την εμπλοκή του Δήμου και τις ενέργειες του για την μεγάλη αδικία που γίνεται στον τόπο μας ,

έχουμε να σας πληροφορήσουμε ότι :
Όσον αφορά τον καθορισμό του τέλους και τις διαδικασίες που προηγήθηκαν με την επιβολή του, ξεκαθαρίζεται ότι ο Δήμος ουδεμία ενημέρωση ή ανάμειξη είχε όπως και κανένας άλλος Δήμος στην Ελλάδα.
Όπως αναφέραμε κάποιοι κύκλοι το τελευταίο διάστημα κακόβουλα και με προφανή κίνητρα διαδίδουν ότι ο Δήμος από τον Οκτώβρη ήδη είχε ενημερωθεί για το θέμα και μάλιστα πως δήθεν μας είχε ζητηθεί να ορίσουμε μέλη να συμμετέχουν σε επιτροπή που θα εξέταζε το θέμα της διαμόρφωσης των τιμών για το ΕΤΑΚ. Όλα αυτά βέβαια είναι ψέματα. Το μόνο που έγινε ήταν να ζητηθεί από το Δήμο να ορίσει εκπροσώπους (πράγμα που κάναμε άμεσα) για την επιτροπή που θα συγκροτηθεί βάσει του άρθρου 41 Ν. 1249/82 ( Φ.Ε.Κ. 43Α) της Δ.Ο.Υ. Νεάπολης ( για τα Κουλέντια και Φούτια ) και Δ.Ο.Υ. Μολάων ( για τα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα ) και θα προτείνει τιμές που θα ισχύουν για το 2009 για την επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και στα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα πλην του οικισμού Γέφυρας και του Κάστρου Μονεμβασίας όπου ισχύει σήμερα. Η επιτροπή αυτή δεν έχει ακόμη συνεδριάσει και βέβαια και ο πιο αδαής κατανοεί ότι αυτή δεν έχει οδεμία σχέση με την επιβολή του ΕΤΑΚ , που είναι εντελώς άσχετο θέμα.
Προφανώς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών βασίστηκε για την επιβολή του τέλους στα στοιχεία από αγοροπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν στη πόλη της Μονεμβασίας και όχι στις πραγματικές αξίες που ισχύουν στα υπόλοιπα Τοπικά Διαμερίσματα τα οποία αποτελούνται από μικρούς οικισμούς και ο πληθυσμός είναι αμιγώς αγροτικός , ο οποίος πέρα από την εν γένει οικονομική κρίση , πλήττεται επιπλέον και από την παρά πολύ χαμηλή τιμή του ελαιόλαδου που είναι το μοναδικό του εισόδημα.
Ο Δήμος μας όταν ενημερώθηκε για το θέμα από τον Πρόεδρο της Τ.Ε.Δ.Κ , που επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Δήμαρχο αντέδρασε άμεσα, ζήτησε και πήρε την Υπουργική Απόφαση για τις τιμές σε όλη τη Λακωνία από την οποία φαινόταν ότι στην περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Μολάων ( Δήμοι Μολάων – Ασωπού – Ζάρακα – Νιάτων – Μονεμβασίας ) σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Λακωνίας οι τιμές ήταν ακόμη και δεκαπλάσιες σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους και τις πραγματικές αξίες. Κατόπιν αυτών επικοινωνήσαμε με τους Βουλευτές του Νομού Λακωνίας κ. Σκανδαλάκη Τάκη και Αποστολάκο Γρηγόρη και τους στείλαμε την Υπουργική Απόφαση και λάβαμε διαβεβαίωση ότι θα ασχοληθούν και θα κάνουν τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να αρθεί η αδικία , επιπλέον επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου – Τμήμα Φ.Μ.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και θέσαμε το θέμα.
Εκδώσαμε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας αφού με δική μας πρωτοβουλία θέσαμε το ζήτημα προς συζήτηση στο οποίο καταγγείλαμε την αδικία που γίνεται στους δημότες μας και ζητήσαμε τη διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης.
Κοινοποιήσαμε το ψήφισμα εκτός του αρμοδίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στο Γραφείο του Πρωθυπουργού , στους Βουλευτές του Νομού Λακωνίας , στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου , στο Νομάρχη , στην Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Λακωνίας , στους Δήμους αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Μολάων , στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μολάων και στα Μ.Μ.Ε.

Τέλος αναμένουμε τις απαντήσεις των αρμόδιων και θα σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Μονεμβασία 5 Ιανουαρίου 2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 36
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Ανδρέας Κρητικός
Τηλ-FAX 2732 0 61111 62110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο 
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου , Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου , Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη , Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου , Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου , Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων 


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου του έτους 2009, ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Συγκρότηση φορολογικής επιτροπής για συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών για      το έτος 2009 .
        Εισηγητής : κ. Πρόεδρος .
2. Ανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών σε σχολεία του Δήμου      μας .
       Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
3. Συγκρότηση επιτροπής για προμήθειες με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2009.
        Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος.
4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και εργασιών έτους 2009.
     Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος
5.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία « Αναπτυξιακή        Δημοτική Επιχείρηση Μονεμβασίας » . 
          Εισηγητής : κ. Πρόεδρος
6. Αίτημα κ. Παναγιώτη Αμπέρτου για αναγνώριση δρόμων στον οικισμό Αγίου Φωκά. 
         Εισηγητής κ. Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος.
                                         Ο Πρόεδρος                                   ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Ορισμός Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 2 Ιανουαρίου 2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. πρωτ. : 01
**********************************
Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία 230 70
Τηλέφωνο: 2732 0 61 777 – 2732 3 60014
FAX: 2732 0 61 193
Ε-mail: dimmon@spa.forthnet.gr


Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».


Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 1/2009
*******************************************Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 89 του N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. - 114 /Α/8-6-2006) : Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2.- Το άρθρο 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 2539/1997 από τα οποία προκύπτει ο Δήμος που αποτελείται από δέκα και πλέον Τοπικά Διαμερίσματα μπορεί να ορίσει επιπλέον έναν Αντιδήμαρχο.
3.- Τα στοιχεία της απογραφής έτους 2001 (Φ.Ε.Κ. 715 Β΄/12-06-2002), από τα οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Μονεμβασίας είναι- 4.660- κάτοικοι.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Μονεμβασίας για τη δημοτική περίοδο από 2-1-2009 μέχρι 31-12-2009, τους Δημοτικούς Συμβούλους:

Α) Σταύρο Χριστάκο του Ηλία
Β) Αναστάσιο Μάρκο του Ιακώβου και
Γ) Ιωάννη Λεκάκη του Αλεξάνδρου
Στους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Α) Ο Σταύρος Χριστάκος του Ηλία.
1. Έχει την ευθύνη , παρακολούθηση και τον συντονισμό της καλής λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών που προσδιορίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ( Φ.Ε.Κ. /Β/902/26.5.1999).
2.Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει τις Διοικητικές και Οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα τη λειτουργία των γραφείων του Δήμου για την εξυπηρέτηση του κοινού, την προώθηση των Διοικητικών και Οικονομικών υποθέσεων του Δήμου και τον έλεγχο καιτην υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Υπηρεσιών και εισηγείται στο Δήμαρχο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες.
3.Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την κατάρτιση των ετήσιων Απολογισμών Εσόδων και Εξόδων.
4.Την προώθηση των διαδικασιών για τον έλεγχο των δημοτικών προσόδων καθώς και της ευθύνης είσπραξής αυτών.
5.Την αξιοποίηση και την ορθολογική διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων καθώς και τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
6.Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και παρακολουθεί την προώθηση και την εκτέλεση (πρόοδο των εργασιών) σε κάθε έργο που εκτελείται στο Δήμο (υπεύθυνος γενικά των έργων) , συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια για το κάθε έργο , είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της συντήρηση των δημοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των αγροτικών οδών και ενημερώνει τον Δήμαρχο για την πορεία τους.
7.Την σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος σε συνεργασία με τους αρμοδίους, την υλοποίηση του, τον σχεδιασμό των μελετών και ενεργειών και την παρακολούθηση των έργων που εκτελούνται από διάφορα προγράμματα ( Γ΄ΚΠΣ , ΘΗΣΕΑΣ , ΣΑΤΑ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ κ.τ.λ. ) , τον προγραμματισμό και την προώθηση των σχετικών διαδικασιών για έργα που αφορούν στην Δ’ Προγραμματική περίοδο ( Ε.Σ.Π.Α. ).
8. Ελέγχει και υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για αποδοχές πάσης φύσεως του προσωπικού του Δήμου όλων των υπηρεσιών (μόνιμο – εποχιακό- Ι.Δ. αορίστου χρόνου) καθώς και τα πάσης φύσεως χρηματικά εντάλματα που αφορούν επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. – Σχολικές Επιτροπές- υποχρεωτικές εισφορές.
9. Επιλαμβάνεται των Πολιτιστικών υποθέσεων και εκδηλώσεων του Δήμου καθώς και του γραφείου Τύπου, Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων.
10. Την καταγραφή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.
11. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, την προστασία μνημείων και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων του Δήμου μας και των εγκαταστάσεων αυτών και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
12. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν το Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας.
13.Υπεύθυνος για την έκδοση αδειών και τον έλεγχο λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος- ψυχαγωγικών παιγνίων, ελέγχου του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων.
14. Εποπτεύει τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών συνεργαζόμενος με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας καθώς και ότι έχει σχέση με τα σχολεία που λειτουργούν στα όρια του Δήμου μας.
15. Υπεύθυνος για τη Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή του Δήμου, την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής του Δήμου , την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των εντολών για διαφημιστικές καταχωρήσεις κλπ.
16. Εποπτεύει την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Νομίων , Αγίου Νικολάου, Ταλάντων , Αγίου Δημητρίου και Βελιών και εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους.
17. Ελέγχει τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
18. Είναι υπεύθυνος για το Τοπικό Συμβούλιο Νέων ( ΤΟ.ΣΥ.Ν. )
19. Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης για την απασχόληση άρθρο 85 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
20. Να χορηγεί βεβαιώσεις, να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, να επικυρώνει φωτοαντίγραφα και να υπογράφει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του και τους τομείς ευθύνης του.
21. Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών και υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
22 .Ορίζεται ως αρμόδιος σε κάθε θέμα που αφορά την Υγεία , τα Αγροτικά Ιατρεία , την Νεολαία, την Άθληση, την Παιδεία και Επιμόρφωση , τον Εθελοντισμό , τα Άτομα με ειδικές ανάγκες και τους Φορείς Μαζικής Δράσης του Δήμου μας (πολιτιστικοί και επαγγελματικοί Σύλλογοι) και θεμάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
23.Φροντίζει για την καλή λειτουργία του Δημαρχιακού Καταστήματος και των κτιρίων στα οποία στεγάζονται το Κ.Ε.Π. και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
24.Την επιμέλεια για την διενέργεια κάθε σχετικής προμήθειας με σκοπό την καλή λειτουργία όλων των ανωτέρω τομέων που επο­πτεύει.
25.Τηρεί βιβλίο για τον εξοπλισμό των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και είναι υπεύθυνος για την μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου σε συνεργασία με τους άλλους Αντιδημάρχους των υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου, καθώς και ημερολόγιο των εργασιών σε κάθε Υπηρεσία αρμοδιότητάς του.
26. Ελέγχει το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους στα τμήματα αρμοδιότητάς τους (άδειες απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, κ.λ.π.).
27. Τη συνεργασία με την εκκλησία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
28. Υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
29. Υπεύθυνος για την Ιστοσελίδα του Δήμου.
30.Εκπροσωπεί τον Δήμαρχο σε εκδηλώσεις και ημερίδες εντός και εκτός των ορίων του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητας που του έχουν μεταβιβαστεί.
31.Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους είναι υπεύθυνος για την προστασία και την αξιοποίηση της Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
32. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς του.
Ορίζουμε αναπληρωτή Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 2-1-2009 έως 31-12-2009 τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο κ. Σταύρο Χριστάκο του Ηλία.


Β) Ο Αναστάσιος Μάρκος του Ιακώβου .
1. Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την υπηρεσία Καθαριότητας -συλλογή των απορριμμάτων όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων και μεταφοράς τους στον Χ.Α.Δ.Α. και είναι υπεύθυνος για λήψη αναγκαίων μέτρων για την σωστή λειτουργία του Χ.Α.Δ.Α.
2. Την παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου.
3.Την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
4.Την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Κάστρου Μονεμβασίας.
5. Επιμελείται της καλής λειτουργίας και ασφαλούς κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του Δήμου ΚΗΙ 2364 – ΚΗΙ 2369.
6. Την καθαριότητα των παραλιών- ακτών - λιμανιών και Μαρίνας του Δήμου .
7. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών του νέου τρόπου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
8. Την λειτουργία και παρακολούθηση των συστημάτων της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων – ανακύκλωση -ανακύκλωση ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών , χαρτιού κτλ.
9. Την παρακολούθηση των προγραμμάτων των ήπιων μορφών ενέργειας – ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.τ.λ.
10. Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων – οχημάτων – αλιευτικών σκαφών.
11.Είναι υπεύθυνος στο Δήμο σε κάθε ζήτημα που αφορά την ποιότητα της ζωής των πολιτών σχετικά με θέματα καθαριότητας , εντοπίζει τα προβλήματα κάθε γειτονιάς σε προβλήματα καθαριότητας, αφισορύπανσης φωτισμού, λακκούβες, κατάσταση πεζοδρομίων, τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων, διαφημιστικών πινακίδων, πινακίδων οδοσήμανσης, κατάστασης παιδικών χαρών, κλπ., εισηγείται την λήψητων αναγκαίων μέτρων και παρακολουθεί τη λύση του κάθε προβλήματος σε συνεργασία με τους άλλους αρμόδιους κατά θέμα Αντιδημάρχους.
12.Την πιστή εφαρμογή του Νόμου σχετικά με την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
13. Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού – αποχέτευσης (συντήρηση, αναβάθμιση , επέκταση, λειτουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.).
14. Έχει την υπευθυνότητα του Δημοτικού Φωτισμού σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
15. Ελέγχει την εν γένει λειτουργία και χρήση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ( πλατειών, οδών και πεζοδρομίων, κήπων, αλσών, δενδροστοιχειών και παιδικών χαρών) και χορηγεί άδειες χρήσης, τομής – εκσκαφής πλατειών, οδών και πεζοδρομίων.
16. Παρακολουθεί και ελέγχει τα θέματα σχετικά με την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της κυκλοφορίας στα Τοπικά Διαμερίσματα και επιβλέπει την εφαρμογή του Κ.Ο.Κ από τα αρμόδια όργανα.
17. Εποπτεύει το Γραφείο Κίνησης των οχημάτων του Δήμου με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 2438 – ΚΗΙ 2329 – ΚΗΙ 2369 – ΚΗΙ 2364 – ΚΗΙ 2322 – ΑΚΜ 0865 – ΜΕ 50476 ΙΧ , παρακολούθηση- διάθεση των οχημάτων στα δικαιούμενα πρόσωπα, σκοπός κίνησης αυτών έχει την επιμέλεια για την ορθολογική χρήση και τη βέλτιστη δυνατή συ­ντήρηση των οχημάτων τη καλή εμφάνιση αυτών στη καθημερινότητα.
18. Η επιμέλεια για την διενέργεια κάθε σχετικής προμήθειας με σκοπό την καλή λειτουργία όλων των ανωτέρω τομέων που επο­πτεύει , για τις προμήθειες που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
19.Τηρεί βιβλίο για τον εξοπλισμό της υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού , των υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου, καθώς και ημερολόγιο των εργασιών των συνεργείων των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Φωτισμού.
20.Ελέγχει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν την καθαριότητα.
21. Διαβιβαστικά έγγραφα προς ΔΕΗ- ΟΤΕ κ.λ.π. υπηρεσίες.
22.Να χορηγεί βεβαιώσεις , να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής , να επικυρώνει φωτοαντίγραφα και να υπογράφει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του και τους τομείς ευθύνης του.
23. Εποπτεύει την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Κουλέντιων και Λιρών και εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους.
24.Ελέγχει την συντήρηση του αστικού πράσινου - επέκταση του αστικού πράσινου με δενδροφυτεύσεις, ανανέωση πράσινου κ.λ.π.
25.Είναι υπεύθυνος για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της συγκοινωνίας του ΚΤΕΛ στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου μας καθώς και των επικοινωνιών.
26. Την ευθύνη της τηλεοπτικής κάλυψης.
27.Τον συντονισμό και επιμέλεια των ενεργειών , που αφορούν καταπατημένες και διεκδικούμενες από τον Δήμο εκτάσεις.
28. Έχει την ευθύνη για την Δημοτική Αστυνομία.
29.Επιπλέον μεριμνά, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δήμου.
30.Εκπροσωπεί τον Δήμαρχο σε εκδηλώσεις και ημερίδες εντός και εκτός των ορίων του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητας που του έχουν μεταβιβαστεί.
31.Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους είναι υπεύθυνος για την προστασία και την αξιοποίηση της Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
32.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς του.

Γ) Ο Ιωάννης Λεκάκης του Αλεξάνδρου .
1.Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει της Υπηρεσίας Ύδρευσης - Άρδευσης (συντήρηση, επισκευή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης- άρδευσης, αντλιοστασίων, γεωτρήσεων , δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων, φρεατίων, βανών, έλεγχος λειτουργίας υδρομετρητών- εξακρίβωση τυχόν λαθρο-υδροληψιών).
2.Έχει την εποπτεία για την έγκαιρη και σωστή μέτρηση των υδρομετρητών , την τήρηση των βιβλίων και τη σύνταξη των βεβαιωτικών καταλογών της ύδρευσης – άρδευσης και την αποστολή των ειδοποιητηρίων στους δημότες.
3.Την αξιοποίηση και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
4. Τον έλεγχο και την ευθύνη για τις αναλύσεις των νερών.
5.Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την Υπηρεσία Νεκροταφείου , συντήρηση των δημοτικών κοιμητηρίων σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα σε συνεργασία με τους Τοπικούς Πρόεδρους , την καθαριότητα αυτών, την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας .
6.Υπεύθυνος για τα θέματα πολιτικής σχεδίασης και εκτάκτων αναγκών και την εποπτεία του τομέα πολιτικής προστασίας , της πυροπροστασίας (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών , πυρκαγιών , παγετού , χιονοπτώσεων –καύσωνα κλπ ) .
7.Συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εκτάκτων αναγκών – πολιτικής προστασίας.
8. Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων και υποθέσεων που σχετίζονται με τη λαϊκή αγορά και το υπαίθριο εμπόριο όπως ισχύει από την κείμενη νομοθεσία.
9. Η επιμέλεια για την διενέργεια κάθε σχετικής προμήθειας με σκοπό την καλή λειτουργία όλων των ανωτέρω τομέων που επο­πτεύει για τις προμήθειες που αφορούν τις υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης του Δήμου.
10. Τηρεί βιβλίο για τον εξοπλισμό των υπηρεσιών ύδρευσης – άρδευσης , των υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη του Δήμου, καθώς και ημερολόγιο των εργασιών των συνεργείων της υπηρεσίας της ύδρευσης.
11. Τηρεί βιβλίο για τις γεωτρήσεις του Δήμου και την υφιστάμενη κατάσταση αυτών.
12.Ελέγχει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν την ύδρευση –άρδευση και δημοτικά κοιμητήρια .
13.Εποπτεύει, ελέγχει και αρμοδίως προτείνει τα θέματα που αφορούν τους Οικονομικούς μετανάστες της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου μας.
14.Να χορηγεί βεβαιώσεις , να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής , να επικυρώνει φωτοαντίγραφα και να υπογράφει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του και τους τομείς ευθύνης του.
15. Εποπτεύει την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Αγίου Ιωάννου και Αγγελώνας και εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους.
16.Την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων ζώων.
17.Ελέγχει τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (στήριξη- υποβοήθηση της λειτουργίας του).
18. Είναι υπεύθυνος για την εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Μονεμβασίας και τη δημιουργία Δημοτικής τράπεζας αίματος.
19.Είναι υπεύθυνος για το εταιρικό πρόγραμμα της Κινητής Τηλεφωνίας του Δήμου.
20.Επιπλέον μεριμνά, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δήμου.
21.Εκπροσωπεί τον Δήμαρχο σε εκδηλώσεις και ημερίδες εντός και εκτός των ορίων του Δήμου σε θέματα αρμοδιότητας που του έχουν μεταβιβαστεί.
22.Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους είναι υπεύθυνος για την προστασία και την αξιοποίηση της Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
23.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς του.

Απόντων ή κωλυομένων των Αντιδημάρχων, αναπληρώνονται από το Δήμαρχο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί όπως ο Νόμος ορίζει (άρθρο 21 παρ. 1γ του Ν. 3274/2004) .


Ο Δήμαρχος


Νεκτάριος Μαστορόπουλος