Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , 24 Ιουλίου 2012


 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  14                                         Μολάοι  20 Ιουλίου  2012

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ & Τ. Κ. : Μολάων, Ιέρακα, Κάτω Καστανέας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
          

          Κυρίες, Κύριοι,

    Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 24η Ιουλίου  τ.ε.   ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

2. «Περί μειώσεως των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του ενοικίου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

            3. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

4. «Περί αλλαγής χρηματοδότησης σε  έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί Συστάσεως επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

6. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 11/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτής οικ. έτους 2012»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

7. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της «Τοπογραφικής Μελέτης» της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διάνοιξης Δρόμου και Κατασκευής Γεφυριού στην Τ.Κ. Κάτω Καστανέας στη Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 82/2012 Μελέτης του Έργου «Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών», προϋπολογισμού 126.000,00 €, τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 2012 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Μολάων» και υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την δημιουργία – παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ταινιών βίντεο)»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

11. «Περί επιστροφής ποσού 123,88 € στην κ. Τσιγκάρη Σταματίνα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

12. «Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ποσού 24,72 € από τον αριθ. 3564/2012 χρηματικό κατάλογο που βαρύνει τον οφειλέτη Μπόλα Μιχαήλ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

13. «Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ποσού 95,38 € που βαρύνει τον οφειλέτη Παπαδάκη Παναγιώτη του Δημητρίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί καθορισμού του ύψους της δαπάνης που βαρύνει τον υδρολήπτη σε περίπτωση αντικαταστάσεως του υδρομέτρου  από το Δήμο, {άρθρο 9 (9.5) του Κανονισμού Ύδρευσης}.
Εισηγητής:


Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                      
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος      


Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , 24 Ιουλίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    19-07-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -20341-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
                                                                   (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας
                                                                     να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη
                                                                    της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους
                                                                    για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 24η  Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :


1.    Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2012 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά καθορισμό όρων διακήρυξης –Δημοπρασίας για την ενοικίαση αγροκτήματος «Πατήλα», κληροδότημα Θεοδώρου Μ. Κωστάκου ].

2.    Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2012 απόφ. του συμβουλίου της ΤΚ Πακίων [Αφορά  προικοδότηση της Θυγατέρας του κ. Γεωργίου Ι. Κουτσογιαννόπουλου» ].

                                                                                                                                                                      

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 

                                 
                                                                               
-fon� i h } P�| l'>                                 

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , 24 Ιουλίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    19-07-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -20336-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
                                                                   (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας
                                                                     να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη
                                                                    της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους
                                                                    για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 24η  Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μολάων».
2.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Συντήρηση & επισκευή λυκείου Μολάων }. 
3.    Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου Μονεμβασιάς.
4.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
5.    Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
6.    Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού τέλους για την κατασκευή συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς.
7.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή πέτρινων τοιχίων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Μονεμβασίας».
8.    Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2011 Δήμου Μονεμβασιάς.

                                                                                                                                                                      

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , 24 Ιουλίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 16-07-2012

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: -20038-

Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Παναγιώτα Αλειφέρη
                                                                          2)Γεώργιο Βουνελάκη
                                                        Προς:        3)Ιωάννη Κολλιάκο
                                                                          4)Χαράλαμπο Κουτσονικολή
                                                                          5)Σταύρο Χριστάκο  
                                                                          6)Γεώργιο Μέντη                                                                                      
                                                                       Τακτικά Μέλη
                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογής τους για την νόμιμη αναπλήρωσή σας)                                                      

Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 24η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της {ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Ο.Ε} εντός οικισμού «Κάστρου»  στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της ΔΕ  Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασιάς.
2.    Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας του κ.Χαραμή Γρηγορίου εντός οικισμού «Κάστρου»  στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της ΔΕ  Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασιάς.
3.    Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας του κ.  Παπαδάκη Γεωργίου στον οικισμό «Πλύτρα»  στην Τοπική Κοινότητα Παπαδιανίκων της ΔΕ  Ασωπού  του Δήμου Μονεμβασιάς.
4.    Περί ανάκλησης ή μη της υπ΄αριθ. 4588/10-09-2004 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΕΠΑΣ» ιδιοκτησίας της κ. Καναβάρου Βίκυς-Βασιλικής του Κων/νου στην ΔΚ Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς.   

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Νηπιαγωγείο Μονεμβάσιας


Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   20   Ιουλίου  2012

Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                           
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                              
      6981 820 172                                                
Email : stavrosxristakos@gmail.com                     
www.xristakos.blogspot.com                               


                                                Προς 

                  Κο  Γιάννη Κολιάκο , Αντιδήμαρχο Υπεύθυνο για θέματα  Παιδείας  


                       Θέμα « Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας   »

Σχετικά με την προτεινόμενη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Μονεμβασιάς στον Άγιο Ιωάννη Μονεμβασίας έχουμε να διατυπώσουμε τις παρακάτω θέσεις   .

 Πάγια θέση της Δημοτικής μας  Παράταξης είναι οι γονείς να έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν το σχολείο που θα φοιτήσουν τα παιδιά  ελεύθερα , με κριτήριο την πρόοδο των παιδιών και ο Δήμος με κάθε  ενέργεια  να βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή .

 Ειδικότερα για την φοίτηση των παιδιών του Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας , η οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να γίνει μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού δεν έχει συσταθεί η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή παιδείας , η οποία πρέπει να έχει τις εξής παραμέτρους

-       Να δοθεί η δυνατότητα  σε κάθε γονέα να αποφασίσει για το σχολείο φοίτησης του παιδιού του ( Μονεμβασία ή  Άγιος Ιωάννης ) . Η επιλογή του γονέα να γίνει με υπεύθυνη δήλωση .
-       Ο δήμος να ξεκαθαρίσει από τώρα με ποιο τρόπο θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του , μεταφορά μαθητών , συνοδός κ.τ.λ.

Σημειώνουμε ότι η φοίτηση των μαθητών ειδικά στην ευαίσθητη ηλικία των νηπίων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί θέμα μονομερών ενεργειών , ανούσιων αντιπαραθέσεων , ειδικά στο θέμα του Νηπιαγωγείου στο οποίο όλοι συμφωνούν ότι κάθε γονέας πρέπει να μπορεί να επιλέξει το σχολείο φοίτησης του παιδιού του .

Παρακαλώ για ενημέρωση των γονέων να μας γνωρίσετε με ποιο τρόπο θα γίνει η μεταφορά των παιδιών στον Άγιο Ιωάννη ή να το θέσετε θέμα Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να απαντηθούν τα εύλογα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω .

                  
                                                                       Σταύρος  Χριστάκος
                                                                    Δημοτικός Σύμβουλος 

Καθαριοτητα στη πυλη του Καστρου


Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   20   Ιουλίου  2012

Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                           
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                              
      6981 820 172                                                
Email : stavrosxristakos@gmail.com                     
www.xristakos.blogspot.com                               


                                                Προς 

     
      Κον  Γεώργιο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας


Κοινοποίηση :     Κο  Δήμαρχο Μονεμβασίας , Ηρακλή Τριχείλη


                 
      Θέμα :    « Αποκομιδή απορριμμάτων στην πύλη του Κάστρου »
Όπως γνωρίζεται το σκουπίδια του Κάστρου συγκεντρώνονται σε πέντε κάδους που βρίσκονται στο χώρο έξω απο την πύλη του Κάστρου για μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα και σε τρεις κάδους για τα απορρίμματα ανακύκλωσης .

 Εδω και περίπου 15 χρόνια την χρονική περίοδο απο Μάιο μέχρι και το Μήνα Σεπτέμβριο εφαρμόζεται ανελλιπώς ανελλιπώς η αποκομιδή των απορριμμάτων και τις Κυριακές ,  αφου λόγω της θερινής περιόδου ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα κάθε Κυριακή οι κάδοι να είναι γεμάτοι ενώ σημαντικός όγκος να βρίσκεται εκτός κάδων προκαλώντας σοβαρή δυσοσμία σε κάθε επισκέπτη που διέρχεται απο το χώρο έξω απο την πύλη του Κάστρου αλλα και αισθητική υποβάθμιση με την άθλια εικόνα για πλέον των 24 ωρών απο τους γεμάτους κάδους .

  Έπειδή  το θεμα προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση του χωρου του Κάστρου θα προτείνω άμεσα να ξεκινήσει η αποκομιδή των απορριμμάτων τις Κυριακές μέχρι τελος Σεπτεμβρίου .                                                                     Σταύρος  Χριστάκος
                                                                    Δημοτικός Σύμβουλος