Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 15 Απριλίου                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 11-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -7624-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 15η  Απριλίου  2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Οδοποιία ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας & εν συνεχεία κατακύρωση  πρακτικού κλήρωσης μεταξύ υποψηφίων αναδόχων  για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
2.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.
3.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
4.    Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
5.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Εκβάθυνση Λούτσας στην ΤΚ Ρειχέας } προϋπολογισμού  5.000,00€.
6.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο { Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών  } του Δήμου Μονεμβασίας.
7.    Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
8.     Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
9.    Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Ασωπού } του Δήμου Μονεμβασίας.
10.  Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
11.  Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.
12.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επισκευή τουαλετών στο Δημοτικό σχολείο Ταλάντων} προϋπολογισμού  2.885,00€.
13.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση μαντρότοιχου στο Δημοτικό σχολείο Πακίων } προϋπολογισμού  5.000,00€.
14.  Περί αποδοχής ή μη τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην ΤΚ Άνω Καστανέας της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας , ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μεϊμέτη.
15.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
16.   Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση καταρεύσαντος πρανούς δημοτικού δρόμου στην ΤΚ Κυπαρισσίου}. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     7                                    Μολάοι  10 Απριλίου  2014

 

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Δαιμονιάς, Λαχίου, Μονεμβασίας, Παπαδιανίκων, Βελανιδίων, Πακίων.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  14η  Απριλίου τ.ε.  ημέρα Δευτέρα και ώρα   16.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί παρατάσεως της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

2. «Περί κατακυρώσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων για το 2014 και απευθείας ανάθεσης αυτής», σχετική αριθ. 94/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

3. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας» & υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
 
4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β΄ Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.
6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από την θέση Lazareto  μέχρι την πύλη του Κάστρου»»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

8. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 63/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας»,  και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 68/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού»  και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 69/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών»,  και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 70/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών»,  και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

13. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 67/2014 Μελέτης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ζάρακα»  και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

14. «Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίου Τ.Κ. Βελανιδίων (θέση Λεμονιά)», προϋπ. 70.589,70 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση υλοποίησης των έργων «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση-Τσιμεντόστρωση Αγροτικών δρόμων Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα Δ.Ε. Βοιών», προϋπ. 510.000,00 € και «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση-Τσιμεντόστρωση Αγροτικών δρόμων Αυλός – Πλατανιστός  Δ.Ε. Βοιών», προϋπ. 450.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β) καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμή εκκίνησης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 23/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί Μειώσεως του ύψους Μισθωμάτων για ακίνητα που μισθώνει ο Δήμος»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί Διαθέσεως πιστώσεων για διαφημιστικές καταχωρήσεις (περιπτώσεις 2013)»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος

20. «Περί διαθέσεως πιστώσεων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος

21. «Περί ανανεώσεως της συνδρομής ειδικού λογαριασμού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

22. «Περί ανανεώσεως του δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.karagilanis.gr
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

23. «Περί επιχορηγήσεως του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

24. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

25. «Περί εγκρίσεως των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 01.01.2011 έως 31.07.2011 και των απολογισμών του Κ.Π.Ε. Μολάων  των ετών 2011 – 2012 & 2013»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

26. «Περί επιστροφής του ποσού των χιλίων εννιακοσίων δέκα ευρώ και εννέα λεπτών (1.910,09), στον κ. Κουλούρη Παναγιώτη του Αναστασίου, ως αχρεωστήτως ληφθέν». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

27. «Περί  διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων του οφειλέτη Τραϊφόρου Χρήστου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

28. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Πακίων στην κ. Καλαμβόκη Σταυρούλα του Δημητρίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος

      

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 9 Απριλίου

                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 04-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-7109-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 9η  Απριλίου  2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών  δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εσωτερική οδοποιία Δ. Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας & εν συνεχεία κατακύρωση  πρακτικού κλήρωσης μεταξύ υποψηφίων αναδόχων  για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
2.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επισκευή Δημοτικού κτηρίου Μποζά ΤΚ Ασωπού} προϋπολογισμού 4.000,00€.
3.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.
4.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
5.    Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
6.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων 2014  } του Δήμου Μονεμβασίας.
7.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Μονεμβασίας.
8.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
9.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ } του Δήμου Μονεμβασίας.
10.  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο { Μελέτη αποχετευτικού δικτύου παραλιακών οικισμών ΤΚ Νομίων } του Δήμου Μονεμβασίας.
11.  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο { Μελέτη χάραξης αιγιαλών ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
12.  Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο { Μελέτη αποχετευτικού δικτύου  ΤΚ Ελαίας } του Δήμου Μονεμβασίας.
13.  Κατακύρωση ή μη πρακτικού κλήρωσης περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του ν.3316/2005.
14.  Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή γηπέδου τένις στην ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών}.
15.   Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο { Αποκατάσταση καταρεύσαντος πρανούς δημοτικού δρόμου στην ΤΚ Κυπαρισσίου  } του Δήμου Μονεμβασίας.
16.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικού ομαλού εκκινητή  , με την εργασία εγκατάστασης  αντλιοστασίου στην θέση «Μπέτσι» της ΤΚ Συκέας ΔΕ Μολάων.
17.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής αντλιοστασίου της ΤΚ Βελλιών και του ηλεκτρολογικού πίνακα του κύριου αντλιοστασίου Αγίων Αποστόλων , του Δήμου Μονεμβασίας.
18.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας με την εργασία εγκατάστασης υποβρύχιου  αντλητικού συγκροτήματος  στο αντλιοστάσιο Λάββα , στη θέση «Χρανάπα» της ΤΚ Μονεμβασίας ΔΕ Μονεμβασίας.
19.  Εισήγηση της ΟΕ προς ΔΣ περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Μονεμβασίας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ