Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  13                                        Μολάοι 29 Ιουνίου 2012

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Κυπαρισσίου,
Μεταμόρφωσης, Παπαδιανίκων, Αγίων Αποστόλων, Νομίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών  Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
          

          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  04η Ιουλίου  τ.ε.   ημέρα Τετάρτη    και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Αποπεράτωση Πλακοσκεπούς Οχετού Ομβρίων Περιοχής Αυλοσπήλου της Δ.Κ. Νεάπολης», προϋπολογισμού 120.00,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

2. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Νέο ισόγειο κτίριο - γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών» - Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2012 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

3. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στο Λύκειο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

4. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης «Οδοποιίας» και της «Μ.Π.Ε.» της Μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Χάραξης Δημοτικής Περιφερειακής οδού Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Προσθήκη – Επέκταση Υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

6. «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Παραλιακού Δρόμου Οικισμού Πλύτρας Τ.Κ. Παπαδιανίκων», στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας (08): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», κωδικός πρόσκλησης (52) και ανάκληση της αριθ. 68/2012 Α.Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

            7. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 69/2012 μελέτης με τίτλο «Παροχές υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

8. «Περί καθορισμού ειδικοτήτων για την απασχόληση δώδεκα ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

            9. «Περί υποβολής προτάσεως χρηματοδοτικού προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

            10. «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού έτους 2012, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου έργου στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Πράσινη Αγροτική Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Δήμου Μονεμβασιάς», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

11. «Περί της αριθ. 13/2012 Απόφασης - Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την λήψη Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου, σχετικά με την δημιουργία θέσεων στάθμευσης οχημάτων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. στην Δ.Κ. Μολάων»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

12. «Περί της αριθ. 12/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κυπαρισσίου «Περί μη επαναδημοπράτησης του θυνείου Αγίου Νικολάου Κυπαρισσίου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παναγιώτα.

            13. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

            14. «Περί αποδοχής και διάθεσης ποσού 88.700,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

15. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 26/2012 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτού οικ. έτους 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί χορηγήσεως  παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί απευθείας εκμισθώσεως δημοτικού χώρου, στην κ. Παναγάκου Γεωργία, στον οικισμό Πλύτρα της Τ.Κ. Παπαδιανίκων, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου, από 20.07.2012 έως 20.08.2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την εκτύπωση φυλλαδίου που αφορά στο Σπήλαιο Καστανιάς και το Απολιθωμένο Δάσος»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

19. «Περί διαθέσεως πίστωσης για διαφημιστική καταχώρηση στην εφημερίδα Περιηγητής της Λακωνίας των εκδόσεων «ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

20. «Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου για την υπογραφή  δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, σχετική η αριθ. 278/2011 Απόφαση Οικ. Επιτροπής»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

21. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολίου Αγίων Αποστόλων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίων Αποστόλων»
Εισηγητής: κ. Σταθάκης Παναγιώτης.

22. «Περί της από 06.06.2012 αιτήσεως του Κρυπωτού Αριστείδη, για μεταφορά χρήσης παραλίας, από τη θέση «Λιβάδια» στη θέση «Αγία Θέκλα – Αμπελάκια»  Τ.Κ. Νομίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

23. «Περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

24. «Περί της αριθ. 16/2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.
  Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                        
                                                                                         Σπύρος Αβδούλος       

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( Τρίτη 3 Ιουλίου 2012)


                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 29-06-2012
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: -18563-
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος
Τηλ: 2732360571
Fax: 2732360555
                                                                 Κ.κ.  1)Παναγιώτα Αλειφέρη
                                                                          2)Γεώργιο Βουνελάκη
                                                        Προς:        3)Ιωάννη Κολλιάκο
                                                                          4)Χαράλαμπο Κουτσονικολή
                                                                          5)Σταύρο Χριστάκο  
                                                                          6)Γεώργιο Μέντη                                                                                      
                                                                       Τακτικά Μέλη
                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογής τους για την νόμιμη αναπλήρωσή σας)                                                    

Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 3η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των    παρακάτω θεμάτων:

1. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ περί τροποποίησης απόφασης κανονιστικού περιεχομένου σχετικά με την ρύθμιση ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εντός οικισμού «Κάστρου» στην ΤΚ Μονεμβασίας.
2. Περί χορήγησης ή μη  προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του κ. Ζαφειράτου Θεμιστοκλή εντός οικισμού «Κάστρου»  στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της ΔΕ  Μονεμβασίας  του Δμου Μονεμβασιάς.
3. Περί χορήγησης ή μη  προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ. Σαρμπάνη Αγγελική στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου  της ΔΕ  Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασιάς.
4. Περί χορήγησης ή μη  προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ. Λεκάκη Βασιλικής στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου  της ΔΕ  Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασιάς.


Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    14-06-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -16744-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 20η  Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου Μονεμβασιάς.
2.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Διαπλατύνσεις-Διαμορφώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Ζάρακα».
3.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο « Διαμόρφωση χώρου ΤΚ Μονεμβασίας».
4.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Οδοποιία στο σχέδιο πόλεως Μολάων ».
5.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου».
6.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο «  Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου ΤΚ Μονεμβασίας».
7.    Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
8.    Απευθείας ανάθεση του έργου  με τίτλο « Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης προς Αγ. Παρασκευή ΔΕ Μολάων» προϋπολογισμού 7.200,00€ .
9.    Απευθείας ανάθεση του έργου  με τίτλο « Αποπεράτωση ειδικού δημοτικού σχολείου Μολάων» προϋπολογισμού 7.200,00€.
10.  Απευθείας ανάθεση του έργου  με τίτλο « Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  στην ΤΚ Ελαίας της ΔΕ Μολάων» προϋπολογισμού 7.200,00€.
11.  Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο « Επικαιροποίηση μελέτης έργων ΘΗΣΕΑ για ένταξη τους στο ΕΣΠΑ».
12.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
13.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός –καλλιέργεια πηγής-αντικατάσταση αγωγού ΤΚ Άνω Καστανέας» στην ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς.
14.  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης 2012».
15.  Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Βοιών}. 
16.  Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση –επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου Γεωργίου & ΤΚ Αγίων Αποστόλων ΔΕ Βοιών» προϋπολογισμού 56.491,00€.
17.  Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μολάων» προϋπολογισμού 31.922,00€.
18.  Απευθείας ανάθεση του έργου  με τίτλο « Αποπεράτωση γηπέδων Μαραθιά Ελίκας» προϋπολογισμού 12.000,00€.
19.  Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων(Σύμβαση 2012) » προϋπολογισμού 73.800,00€.

                                                                             

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 


                                 
                                                                               

Σεμινάριο για Μενού Εστιατορίων


Προτεινόμενο σεμινάριο

Θέμα: ’’ Μενού Εστιατορίου βασισμένο σε τοπικά προϊόντα και Παρουσίαση Πιάτων’’

Ημερόμηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012 (πρωί)
Τόπος διεξαγωγής: Μολάοι ή περιοχή Μονεμβασίας
Διάρκεια: 6 ώρες (10:00-16:00)

Εισηγητές: Κα Κοφινά Γεωργία. Αρθρογράφος και σύμβουλος γαστρονομίας στην ελληνική έκδοση του περιοδικού Olive του BBC
          Καθηγήτρια Γαστρονομίας και Μεσογειακής Κουζίνας στο Alpine Center
          Κος Σκούρας Θανάσης. Αρχιμάγειρος Προεδρίας της Δημοκρατίας

Απευθύνεται σε: Ιδιοκτήτες εστιατορίων, προσωπικό κουζίνας , επαγγελματίες τομέα τουρισμού.
Κόστος: Δωρεάν

·         Θεματολογία:
·         Οργάνωση του μενού (σύντομη εισαγωγή)
o   Στοιχεία ενός επιτυχημένου μενού με δύο στόχους :
§  Ικανοποίηση πελατών
§  Κέρδος  καταστήματος
o    Ανταπόκριση στις απαιτήσεις πελατών. Ποιοι είναι οι πελάτες; Τι θέλουν; Κάτι για όλους;
·         Επιλογή φαγητών και σωστή σειρά στον κατάλογο  
o   Τοπικά υλικά και ποιοτική πρώτη ύλη
o   Αγορά και προμήθεια/ εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας
o   Εποχικότητα και ποιότητα 
o   Ιδιαιτερότητες της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας
o   Εφαρμογή στα κατά τόπους  χαρακτηριστικά στοιχεία
o   Διάταξη τίτλων φαγητών στη σωστή σειρά στον κατάλογο
·         Επεξεργασία των συνταγών
o   Συλλογή συνταγών και εγγύηση της  ομοιογένειας (στάνταρ) των πιάτων 
o   Τεχνικές  μαγειρικής και εφαρμογές 
o   Σωστοί συνδυασμοί φαγητών - ισορροπία των πιάτων μεταξύ τους 
o   Σωστή παρουσίαση  των πιάτων
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει και πρακτική εκτέλεση συνταγών με τοπικά προϊόντα
Παρακαλούμε για την σωστή οργάνωση του σεμιναρίου δηλώστε συμμετοχή έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου στα τηλέφωνα 2732061777 (Κα Νίκη Πετράκου) ή στο e-mail: tourism@monemvasia.gr

Θέματα Επιτροπής Τουρισμού , 19 Ιουνίου 2012


   Μονεμβασία 15 Ιουνίου 2012

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης  

και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας

========================= 

Πληροφορίες : Χαράλαμπος Λύρας

Email : proskima@gmail.com

Τηλέφωνο : 6942 060402

 

                                                                       Προς :

                                                                       1. Δήμαρχο Μονεμβασίας

                                                                       κ. Ηρακλή Τριχείλη

                                                                       Μολάοι 230 52

                                                                       2. Αντιδήμαρχο Τουρισμού

                                                                       κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή

                                                                       Νεάπολη 230 53

                                                                       3. Μέλη Επιτροπής Τουριστικής

                                                                       Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου

                                                                       Μονεμβασίας.

 

 

Πρόσκληση  4/2012 


  Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 19  Ιουνίου   2012   και ώρα 18:30 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού στα Παπαδιάνικα ,  Δήμου Μονεμβασίας με θέματα ημερησίας διάταξης:  
 
1. Περί της έκδοσης τουριστικών φυλλαδίων.
2. Περί της παραγωγής τουριστικών διαφημιστικών ταινιών (video clips).
3. Περί διαφημιστικής καταχώρησης στην εφημερίδα ''Περιηγητής της Λακωνίας''.
4. Περί της διοργάνωσης εκπαιδευτικών ημερίδων για τους επαγγελματίες του Τουρισμού Δήμου Μονεμβασίας.
5. Διάφορα θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.


    Ο Πρόεδρος


                                                   Χαράλαμπος Λύρας    

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη θέσεων στο Δήμο Μονεμβασίας


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ)
Σπάρτης 8, Τ.Κ. 22100                                                                  Τρίπολη, 21-3-2012
ΤΡΙΠΟΛΗ                                                                                          Αριθ. Πρωτ. 3503
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παπαδολιάς
ΤΗΛ:   2710 243345
FAX:      2710 226146
E-MAIL: inepel@otenet.gr  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 5.1004 / 1 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.      Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
3.      Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011).
4.      Την υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: “Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
5.      Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 35, αριθμ. πρωτ. 1.7632/οικ. 6.1393/1-6-2011 ΑΔΑ (4Α31Λ-ΥΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
6.      Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2.3305/οικ.6929/15-02-2012 απόφαση ένταξης της πράξης «ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λακωνίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)
01. Συμπράττων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Έργα αντιπυρικής προστασίας, δασοπροστασίας, φύλαξης περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, αναδάσωσης και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
17
102
Έργα αντιπυρικής προστασίας, δασοπροστασίας, φύλαξης περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, αναδάσωσης και εισαγωγή δράσεων πρόληψης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Οδηγοί ΔΕ
(Γ΄ κατηγορίας)
5 μήνες
4
103
Αποκατάσταση, Αισθητική Αναβάθμιση και Βελτίωση της Ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος, Εμπλουτισμός Αστικού Πρασίνου, Ανάδειξη Σημαντικών Μνημείων του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
3
104
Μέριμνα και Στήριξη Χρηζόντων Βοήθειας και Προαγωγή Ενεργούς Γήρανσης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ ή ΤΕ
5 μήνες
1
105
Μέριμνα και Στήριξη Χρηζόντων Βοήθειας και Προαγωγή Ενεργούς Γήρανσης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Νοσηλευτές
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
5 μήνες
1
106
Μέριμνα και Στήριξη Χρηζόντων Βοήθειας και Προαγωγή Ενεργούς Γήρανσης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Φυσιοθεραπευτής ΤΕ ή ΔΕ
5 μήνες
1
107
Προώθηση του Αθλητισμού,  Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Γυμναστές ΠΕ
5 μήνες
2
108
Δράσεις Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  Προαγωγή του Τουρισμού, Ανάπτυξη της Βιωσιμότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Διοικητικοί ΔΕ
5 μήνες
3
109
Δράσεις Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  Προαγωγή του Τουρισμού, Ανάπτυξη της Βιωσιμότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Αρχαιολόγος ΠΕ
5 μήνες
1
110
Δράσεις Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  Προαγωγή του Τουρισμού, Ανάπτυξη της Βιωσιμότητας του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
2

02. Συμπράττων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
111
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας.
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
6
112
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας.
Δήμος Μονεμβασιάς
Τεχνίτες Οικοδόμοι (Κτίστες) ΔΕ
5 μήνες
1
113
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας.
Δήμος Μονεμβασιάς
Χειριστές μηχανημάτων ΔΕ
5 μήνες
2
114
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας.
Δήμος Μονεμβασιάς
Δομικών Έργων & Έργων Υποδομής ΤΕ ή ΔΕ
5 μήνες
2
115
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός σε όλους τους οικισμούς, αποκομιδή απορριμμάτων με μικρά μεταφορικά μέσα  από τους οικισμούς του Δήμου Μονεμβασιάς στους οποίους δεν μπορούν να εισέρθουν τα απορριμματοφόρα του – Καθαρισμός Παραλιών.
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες Γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
6
116
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός σε όλους τους οικισμούς, αποκομιδή απορριμμάτων με μικρά μεταφορικά μέσα  από τους οικισμούς του Δήμου Μονεμβασιάς στους οποίους δεν μπορούν να εισέρθουν τα απορριμματοφόρα του – Καθαρισμός Παραλιών.
Δήμος Μονεμβασιάς
Χειριστές μηχανημάτων ΔΕ
5 μήνες
3
117
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός σε όλους τους οικισμούς, αποκομιδή απορριμμάτων με μικρά μεταφορικά μέσα  από τους οικισμούς του Δήμου Μονεμβασιάς στους οποίους δεν μπορούν να εισέρθουν τα απορριμματοφόρα του – Καθαρισμός Παραλιών.
Δήμος Μονεμβασιάς
Οδηγοί ΔΕ
(Γ΄ κατηγορίας)
5 μήνες
1
118
Συντήρηση  βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτυού.
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
5
119
Πολιτική Προστασία
Δήμος Μονεμβασιάς
Οδηγοί ΔΕ
(Γ΄ κατηγορίας)
5 μήνες
3
120
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
5
121
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Μονεμβασιάς
Ηλεκτρολόγοι ΔΕ
5 μήνες
1
122
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Μονεμβασιάς
Τεχνίτες Οικοδόμοι (Κτίστες) ΔΕ
5 μήνες
2
123
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
4
124
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
3
125
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Μονεμβασιάς
Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
5 μήνες
2
126
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Μονεμβασιάς
Ελαιοχρωματιστές ΔΕ
5 μήνες
1
127
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Μονεμβασιάς
Ξυλουργοί ΔΕ
5 μήνες
1
128
Ανάπτυξη ανάδειξη Περιηγητικού Τουρισμού
Δήμος Μονεμβασιάς
Διοικητικού ΔΕ
5 μήνες
5
129
Ανάπτυξη ανάδειξη Περιηγητικού Τουρισμού
Δήμος Μονεμβασιάς
Τουρισμού
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
5 μήνες
2ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101, 103, 110, 111, 115, 118, 120, 123, 124, 125
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/1997).
102, 117, 119
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄  κατηγορίας.

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
ή
Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ΄ή Γ΄+Ε΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ. Α΄).  Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό.
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Π.Ε δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :
§  η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
§  η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του    υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
104
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού
β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
105
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλευτή.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004 (για τους κατόχους ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής).
106
α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ), γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθού Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικοθεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ  ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
107
Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
108, 128
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
109
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης  ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών  με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
112, 122
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος ή Γυψαδόρου-Σοβατζή ή Επικαλύψεων και Μαρμάρινων Εργασιών ή Μαρμαροτεχνίας ή Τεχνίτης Μωσαϊκών και Πλακοστρώσεων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983(ΦΕΚ 46Α΄) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
113, 116
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, ομάδας Β΄ και τάξης τουλάχιστον Δ ή ομάδας Γ΄ και τάξης τουλάχιστον Γ΄ ή ομάδας Ζ και τάξης τουλάχιστον Γ΄.

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
ή 
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της, κατά περίπτωση, άδειας μηχανοδηγού –χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για θερμικά μηχανήματα, γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
114
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Δομικών Έργων ή Κτιριακών Έργων ή Δομικών Έργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
121
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ή Εγκαταστάτη ή Συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας 1ης, 2ης, 3ης ή 4ης κατηγορίας ή Γ' ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή ΣΤ' ειδικότητας 4ης ή 5ης κατηγορίας
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος, τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών  μετά την απόκτηση της, κατά περίπτωση, άδειας.
126
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών ή Ελαιοχρωματιστή  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
127
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργικών Εργασιών Οικοδομών ή Ξυλουργών - Επιπλοποιών ή Ξυλουργού ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
129
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων  ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων ή Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου ή Στέλεχος Τουρισμού Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων ή Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ή Τουριστικός Συνοδός ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
·       να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
·       να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται συνδυαστικά ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1. Κατάσταση ανέργου
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)
20
Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία
25
Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας
15
Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)
10
2. Οικογενειακή κατάσταση
Μονογονεϊκή οικογένεια
15
Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι
8
Με προστατευόμενα μέλη
5
(για κάθε προστατευόμενο μέλος)
3. Οικογενειακό εισόδημα
από 0,00 € έως και 6.900,00 €
15
από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €
10
από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €
8
από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €
6
από 22.000,01 € και άνω
0
4. Κατάσταση υγείας
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%
6
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
8
5. Εντοπιότητα
Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
10

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.
3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
4. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).
5. Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής (π.χ., ορισμός και περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας, προστατευόμενων μελών κ.ά.) παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στα σημεία διάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
·           Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
·           Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
·           Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
·           Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
·           Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα à Φορείς à Υποδείγματα à Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Για το κριτήριο «Κατάσταση ανέργου»:
·           Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.  
·           Εάν οι ωφελούμενοι είναι αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στην Πράξη.
Για το κριτήριο «Οικογενειακή κατάσταση»:
·           Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
·           Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).
·           Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ του/της συζύγου στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι.  
·           Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009, προκειμένου για την απόδειξη του αριθμού των προστατευόμενων μελών.
Για το κριτήριο «Οικογενειακό εισόδημα»:
·           Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2010, για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009  ή
·           Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
Για το κριτήριο «Κατάσταση υγείας»:
·           Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας (για ανέργους που ανήκουν στην ομάδα ΑμεΑ).
Για το κριτήριο «Εντοπιότητα»:
·           Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).
3. Για τις περιπτώσεις απόδειξης προσόντων ή ιδιοτήτων ή κριτηρίων για τις οποίες απαιτούνται τυχόν άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στη διεύθυνση:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου (για την Π.Ε. Λακωνίας)
Σπάρτης 8, Τρίπολη 22100
υπόψιν κ. Θανάση Παπαδολιά ή Νίκου Αποστολόπουλου
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2710 243345 & 2710 226146 (κ. Θανάση Παπαδολιά & Νίκο Αποστολόπουλο).
Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:       α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.grγ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια, της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, εφόσον εκδίδεται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει:
- στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση
- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των δήμων όπου υλοποιείται το πρόγραμμα
- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του νομού Λακωνίας στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα
- στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).
Nα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο Δικαιούχο το οποίο να αποσταλεί αυθημερόν στο Α.Σ.Ε.Π. είτε στο e-mail: kox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728.
Επίσης, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου, ο Νομός στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός της ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του Δικαιούχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων
Αφού ο Δικαιούχος επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (βλ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β΄/15-4-2011) και στην πρόσκληση με Κωδικό 35, αριθμ. πρωτ. 1.7632/οικ.6.1393/1-6-2011 ΑΔΑ (4Α31Λ-ΥΕ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο πίνακα με αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).
2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Ο Δικαιούχος μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειομένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουμένων. Στα γραφεία του Δικαιούχου αναρτώνται σε έντυπη μορφή, συντασσομένου και σχετικού πρακτικού ανάρτησης οι κατωτέρω πίνακες:
·         Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού
·         Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
·         Πίνακας προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης.
Οι σχετικοί πίνακες αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και αποστέλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο νομιμότητας.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).
Ο Δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 
Ο Δικαιούχος προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εντός 10 ημερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουμένων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.
Οι Δικαιούχοι, εκτός από τα καταβαλλόμενα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή στα απασχολούμενα πρόσωπα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που καταρτίζεται με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’/6-11-2001).
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».  Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.ΕΠαναγόπουλος Γιάννης