Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    23-08-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -23023-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
                                                                   (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας
                                                                     να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη
                                                                    της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους
                                                                    για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 27η  Αυγούστου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση αποτελεσμάτων διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων παροχής της υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς για το σχολικό έτος 2012-2013.
2.    Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς για το σχολικό έτος 2012-2013 από 10-09-2012 και έως τη σύναψη νέων συμβάσεων.
3.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων }. 
4.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Νέο Ισόγειο κτίριο-Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών }. 
5.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο { Μελέτη για Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό ΔΚ Νεάπολης}.
                                                                                                                                                                

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
                                  

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Ερώτηση για τον αεροδιάδρομο στα Βάτικα
                                                        Μονεμβασία   7  Αυγούστου   2012                                                Προς 

1.      Κο  Γιώργο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο   Υπεύθυνο για θέματα Τεχνικης Υπηρεσίας του Δήμου .
2.    Κον Γεώργιο Μαζαράκη , Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας


   Θέμα : « Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Έργου :  «Διαμόρφωση χώρου διαδρόμου προσγείωσης, απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών σε περιοχή εκτός ορίου οικισμού Μεγάλης Σπηλιάς στη Δ.Ε. Βοιών.


Σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του ανωτέρω έργου για την οποία έχει υπογραφεί η υπ αριθ. Αριθ. Πρωτ.:17794  / 21-06-2012  σύμβαση μεταξύ του αρμόδιου αντιδημάρχου Κου Γεωργίου Βουνελακη και του αναδόχου Διαμαντά Χαράλαμπου του Σωτηρίου εμπειροτέχνη  εργολάβου  , παρακαλούμε προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα των κατοίκων της περιοχής των Βοιών αλλά και δικά μας , αφού πρόσφατα δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας έκαναν αυτοψία στο χώρο εκτέλεσης του έργου  ,  να μας ενημερώσετε για τα εξής :  

Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και η διαμόρφωση του χώρου από τον ανάδοχο ή υπολείπεται η διάνοιξη περαιτέρω επιφάνειας ;

Πόσο είναι το εμβαδόν της συνολικής επιφάνειας που θα διανοιχθει ;

 Στα πλαίσια της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου περιλαμβάνονται και εργασίες πλήρωσης της επιφάνειας με μεταφερόμενα αδρανή υλικά ( αν ναι ποια θα είναι η ποσότητα των μεταφερομένων υλικών ) ή θα απορροφηθεί όλο το ποσό σε διανοίξεις ;
       Σταύρος  Χριστάκος                                          Αντώνης Χαραμής
     Δημοτικός Σύμβουλος                                      Δημοτικός Σύμβουλος

θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 14 Αυγούστου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    09-08-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -22101-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
                                                                   (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας
                                                                     να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη
                                                                    της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους
                                                                    για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 14η  Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποπεράτωση πλακοσκεπούς οχετού όμβριων περιοχής «Αυλόσπηλου»}».
2.    Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς.
3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας  για  ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Νέο Νηπιαγωγείο Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας } προϋπολογισμού 550.000,00€ .
4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας  για  ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Νέο Νηπιαγωγείο Δημοτικής  Κοινότητας Νεάπολης Δήμου  Μονεμβασιάς } προϋπολογισμού 550.000,00€ .
5.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας  για  ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Προσθήκη –Επέκταση υπάρχοντος κτηρίου Γυμνασίου ΔΕ Μολάων Δήμου Μονεμβασιάς} προϋπολογισμού 1.800.000,00€ .
6.    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού-Καθορισμός όρων δημοπρασίας  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασιάς} προϋπολογισμού 3.018.000,00€. 
7.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο { Μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου ΤΚ Αγίου Γεωργίου ΔΕ Βοιών}.
8.    Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 21676/03-08-2012 αίτησης του κ. Κρυπωτού Παναγιώτη  περί νομικής στήριξης.
9.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικού δρόμου πλησίον οικίας Λαζαράκη στην ΤΚ Μονεμβασίας}.
10.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην ΤΚ Αγίου Νικολάου στην ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς}.
11.  Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο { Μέτρα σταθεροποίησης βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας}.
12.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού ακινήτου στην Πλύτρα ΤΚ Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού Δήμου Μονεμβασιάς}.
13.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου [Αφορά  προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής για την ανάκληση της υπ΄αριθ.197940/102-05-2012].


                                                                                                                                                                

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
                                 
                                                                               

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012


 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  14                                         Μολάοι  20 Ιουλίου  2012

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ & Τ. Κ. : Μολάων, Ιέρακα, Κάτω Καστανέας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
          

          Κυρίες, Κύριοι,

    Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 24η Ιουλίου  τ.ε.   ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί χορηγήσεως παρατάσεως για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

2. «Περί μειώσεως των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του ενοικίου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

            3. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

4. «Περί αλλαγής χρηματοδότησης σε  έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί Συστάσεως επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

6. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 11/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που αφορά την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού αυτής οικ. έτους 2012»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

7. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της «Τοπογραφικής Μελέτης» της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διάνοιξης Δρόμου και Κατασκευής Γεφυριού στην Τ.Κ. Κάτω Καστανέας στη Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 82/2012 Μελέτης του Έργου «Αντικαταστάσεις Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών», προϋπολογισμού 126.000,00 €, τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 2012 και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί υλοποίησης του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Μολάων» και υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την δημιουργία – παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (ταινιών βίντεο)»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος.

11. «Περί επιστροφής ποσού 123,88 € στην κ. Τσιγκάρη Σταματίνα, ως αχρεωστήτως καταβληθέν»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

12. «Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ποσού 24,72 € από τον αριθ. 3564/2012 χρηματικό κατάλογο που βαρύνει τον οφειλέτη Μπόλα Μιχαήλ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

13. «Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής ποσού 95,38 € που βαρύνει τον οφειλέτη Παπαδάκη Παναγιώτη του Δημητρίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί καθορισμού του ύψους της δαπάνης που βαρύνει τον υδρολήπτη σε περίπτωση αντικαταστάσεως του υδρομέτρου  από το Δήμο, {άρθρο 9 (9.5) του Κανονισμού Ύδρευσης}.
Εισηγητής:


Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                      
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος      


Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , 7 Αυγούστου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    01-08-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -21451-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
                                                                   (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας
                                                                     να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη
                                                                    της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους
                                                                    για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 7η  Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Νέο ισόγειο κτήριο –γυμναστήριο στην ΔΕ Βοιών».
2.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας }. 
3.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις –Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μολάων }. 
4.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση –επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγίου Γεωργίου & Αγίων Αποστόλων }. 
5.    Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών του Δήμου Μονεμβασιάς.
6.    Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
7.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας  για  ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αντικαταστάσεις-Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Βοιών}.
8.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο { Μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου ΤΚ Αγίου Γεωργίου ΔΕ Βοιών}.
9.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια { Λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού}.
10.  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια { Αγωγού για την ύδρευση περιοχής Ευαγγελιστρίας ΤΚ Ιέρακα ΔΕ Ζάρακα}.
11.  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Παροχές υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασιάς}.
12.  Εξέταση των υπ΄αριθ. πρωτ. 19481/13-07-2012 & 19840/13-07-2012 αιτήσεων των κ.κ. Δρεπανιώτη Ιωάννη & Κουσούλη Ιωάννη αντίστοιχα περί νομικής στήριξης.
13.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικού δρόμου πλησίον οικίας Λαζαράκη στην Τκ Μονεμβασίας}.
14.  Αποδοχή ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στην ΔΚ Μολάων ιδιοκτησίας του κ. Πετάκου Άγγελου του Αποστόλου.
15.  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια { Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας και κιγκλιδωμάτων στο δημοτικό στάδιο Νεάπολης}.
16.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά την προσφυγή των κκ. Καλογερίνη Ηλία-Ευαγγέλου κ.τ.λ ,κατά του Δήμου}. 
17.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασιάς.


                                                                                                                                                                

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ