Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 14/25-07-2013
Αριθ.Αποφ.  201/2013
ΘΕΜΑ: Έκτακτη απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο { Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία}.
       Στους Μολάους, σήμερα, την  25-07-2013  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  16775/19-07-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
         1.Αντώνης Χαραμής                           
2.Χριστάκος Σταύρος  (Αντιπρόεδρος)         

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4. Λύρας Χαράλαμπος        

5. Μαυρομιχάλης Κων/νος  

6. Μαρούσης Χαράλαμπος


     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους.
     Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα   ανέφερε τα εξής :
      Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
      Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.»
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:

 1. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου /Β΄ φάση Ανάπλαση εισόδου Λάρνακα } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή Παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης } του Δήμου Μονεμβασίας.,

 1. Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας  } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς.

 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

 1. Περί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας για λειτουργία θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2013.

 1. Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή χώρου για την στέγαση του ΚΕΠ ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.

 1. Περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων –ντουί ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού -2013 } του Δήμου Μονεμβασιάς προϋπολογισμού 33.123,16€ .

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο δημοτικό σχολείο Λαχίου ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από θέση «Lazareto» μέχρι την πύλη του Κάστρου } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών επαναληπτικής  δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2013.
  Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την έκτακτη ανάθεση εργασιών με τίτλο { Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία } της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας  η οποία  υπέστη βλάβη και χρήζει άμεσης επισκευής, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ύδρευση της προαναφερόμενης ΤΚ.
      Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η  Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της,
§  την εισήγηση του προέδρου,
§  την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,
§  το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Την συζήτηση του θέματος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που αφορά  την έκτακτη ανάθεση εργασιών με τίτλο { Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία }.
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
 Από τη στιγμή που η  Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι σημαντικό, θα αποφασίσει επί του περιεχομένου του θέματος και ανέφερε τα εξής:
  
    Η Οικονομική  Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο
        Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών { Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία }, η οποία υπέστη βλάβη με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την  υδροδότηση της εν λόγω Τοπικής κοινότητας
Σύμφωνα με την μελέτη για την εν λόγω εργασία που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου , το συνολικό ποσό της εργασίας ανέρχεται σε 14.183,34 Ευρώ.
 Εν συνεχεία , διαπιστώθηκε ότι  η επιχείρηση «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε» η οποία εταιρεία πρέπει να σημειωθεί  είναι και η κατασκευάστρια των αντλιών του συστήματος αφαλάτωσης , η αμοιβή της οποίας κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό των  14.183,34 €. Το ποσό είναι μέσα σε λογικά πλαίσια και η ανωτέρω επιχείρηση είναι αξιόπιστη.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
-  οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών   { Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία },  στην εταιρεία «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»   με βάση την προσφορά της.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  ανέφερε ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 δεν υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση για την ανωτέρω εργασία  όμως λόγω του κατεπείγοντος ,βάσει του άρθρου 158 παρ. 7 του ν. 3463/2006 σε περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών ,παροχής υπηρεσιών ,εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων ,όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη ,εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη ,μετά την ανάθεση ,συνεδρίαση του Δημοτικού η Κοινοτικού συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω:  
            Η Οικονομική  επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 • Την αριθ. 116/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 
 • το άρθρο 72 παρ. 1δ΄του Ν.3852/10
 • Την προσφορά της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε»  , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14.183,34  ευρώ  με Φ.Π. Α. 23% .
 • Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες  
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Αναθέτει απ’ ευθείας στην εταιρεία «ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε» με Α.Φ.Μ. 094057329 την εργασία  { Έκτακτη εργασία επισκευής αντλίας υψηλής πίεσης , της εγκατάστασης αφαλάτωσης Βελανιδίων και θέση σε λειτουργία },  έναντι ποσού 14.183,34  €, σύμφωνα με την αριθ.116/22-07-2013 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο κάτω.
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
                                                         5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.


  Δελήγιαννης Νικόλαος

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Δελτίο Τύπου για τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Δελτίο Τύπου


Συμμετοχή του Δήμου στην Επιτροπή Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων Νομού Λακωνίας


Συνεδρίασε την Τρίτη 21 Μαΐου και σε δεύτερη συνεδρίαση την Τρίτη 11 Ιουνίου στην Δ.Ο.Υ Σπάρτης η Επιτροπή Προσδιορισμού Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων , η οποία αφορούσε για το Δήμο μας , την πόλη των Μολάων , την πόλη της Μονεμβασίας , την πόλη της Νεάπολης και όλες τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Βοιών πλην της Ελίκας .

 Η επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ . Σπάρτης Κο Βασίλη Νικολακάκο ως Πρόεδρο , τον Κο Άγγελο Κολιακο , εκπρόσωπος  της Περιφέρειας , Εκπρόσωπος της κτηματικής  Υπηρεσίας  ,τον Κο Γιάννη Καπερωνη ,  Εκπρόσωπο  του ΤΕΕ Λακωνίας  Ο Δήμος συμμετείχε με τον Δημοτικό σύμβουλο Σταύρο Χριστάκο  , ο οποίος είχε οριστεί με την υπ αριθ 29/2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας .


  Στην συνεδρίαση της επιτροπής η τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου Σταύρου Χριστάκου ήταν η εξής :


Στην περιοχή της Νεάπολης , Μολάων , Γέφυρα Μονεμβασίας

Προτείνεται μείωση τουλάχιστον 25 % στις σημερινές ισχύουσες αντικειμενικές αξίες για τους παρακάτω λόγους

Οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις από τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν έχουν σχεδόν μηδενιστεί με άμεση συνέπεια στην αντικειμενική αίμα των ακινήτων .

Το κατασκευαστικό κόστος το οποίο αποτελεί στοιχείο υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών έχει μειωθεί λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών , του κόστους εργασίας , των οικοδομικών υλικών ( είδη υγιεινής ) και το κόστος απόκτησης οικοπέδων .

Η επίσημη πολιτεία έχει επιβάλλει μείωση ενοικίων στα κτίρια που έχει μισθώσει το δημόσιο κατά 20% οπότε κατά συνέπεια αυτό πρέπει να είναι και το ελάχιστο ποσοστό μείωσης των σημερινών αντικειμενικών αξιών

Μεγάλος αριθμός καταστημάτων και οικιών εγκαταλείφθηκαν από τους ενοικιαστές τους τα τελευταία χρόνια συνέπεια της πρωτοφανούς οικονομική κρίσης της χώρας μας και κατά συνέπεια δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υπέρμετρη φορολογία που είναι συνέπεια των μεγάλων αντικειμενικών αξιών .

Σημειώνουμε ότι οι μόνες  μεταβιβάσεις που γίνονται είναι οι γονικές παροχές στις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φορολογία η οποία είναι συνέπεια των μεγάλων αντικειμενικών αξιών που ισχύουν .

Η πόλη της Νεάπολης και η πόλη των Μολάων πρέπει να έχουν ενιαίες τιμές αντικειμενικών αξιών  σε αντίθεση με σήμερα που η πόλη της Νεάπολης είναι αυξημένες . Προτείνουμε να μειωθούν ο συντελεστές των Μολάων κατά 25 % τουλάχιστον  και οι ίδιες τιμές να ισχύσουν στην Νεάπολη .

Στα χωριά του Δήμου Βοιών  προτείνεται μείωση κατά 50 ευρώ των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν σήμερα .

Για το Κάστρο Μονεμβασίας
  Το Κάστρο Μονεμβασίας αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στον Δήμο Μονεμβασίας αφού ο αντικειμενικές αξίες που ισχύουν είναι πολλαπλάσιες των άλλων περιοχών του Δήμου Μονεμβασίας  ( τιμή 4.350 ανά τετραγωνικό μέτρο )

Η τιμή αυτή είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα αφού οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις έχουν μηδενιστεί στο κάστρο Μονεμβασίας , στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα τελευταία δυο χρόνια δεν έχει γίνει καμία πράξη μεταβίβασης .

  Υπάρχει μεγάλος αριθμός καταστημάτων και οικιών τα οποία δεν έχουν ενοικιάσεις κα δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα  στους ιδιοκτήτες τους ο οποίοι πρέπει ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στην υπέρμετρη φορολόγηση συνέπεια των μεγάλων αντικειμενικών αξιών .

   Η κατασκευαστική αξία των κτιρίων έχει μειωθεί αφού έχουν αντίστοιχα μειωθεί ο ασφαλιστικές εισφορές, η αξία των υλικών ( σε κάποιες περιπτώσεις ) καθώς και το κόστος εργασίας

  Σημειώνεται ότι μεγάλος αριθμός ακινήτων ανήκει σε ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων και τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα τους από γονικές μεταβιβάσεις , δεν έχουν εμπορική αξία γιατί δεν μπορούν να έχουν χρήση καταστημάτων με βάση τις οδηγίες της αρχαιολογικής υπηρεσίας , δεν αποδίδουν κανένα εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι αδυνατούν ακόμα να πληρώσουν την φορολογία θα να διατηρήσουν τα ακίνητα τους .

  Οι σημερινές αντικειμενικές αξίες διαμορφώθηκαν από ένα ελάχιστο αριθμό αγοραπωλησιών που συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία και δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στο σύνολο των μεταβιβάσεων  που έχουν γίνει όλα τα χρόνια στην περιοχή του Κάστρου . Με βάση τις αγοραπωλησίες αυτές διαμορφώθηκαν οι ισχύουσες σήμερα υπέρμετρες. αντικειμενικές αξίες .
 Χαρακτηριστικά η πολιτεία επέβαλλε αναγκαστικές μείωση των ενοικίων κατά 20% στα κτίρια που έχει μισθώσει και κατά συνέπεια η μείωση των αντικειμενικών αξιών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την μείωση αυτή

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται ως ελάχιστη μείωση των σημερινών αντικειμενικών αξιών σε ποσοστό 40 % ώστε να προσεγγίσει τουλάχιστον την σημερινή διαμορφωθείσα  πραγματικότητα .

Τέλος σημειώνουμε ότι ο Δήμος μας υποβάλλει αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών να συστήσει επιτροπή προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων για την λήψη απόφασης  για την μείωση των αντικειμενικών κριτηρίων που ισχύουν στις άλλες περιοχές του Δήμου μας ώστε να εξαλειφθεί η δυσαρμονία που υπάρχει σήμερα που γειτονικά χωριά έχουν απόκλιση στις  αντικειμενικές αξίες περίπου 200 € το μέτρο και περισσότερο .Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 19-07-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-16775-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                                                       (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
  
        Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 25η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου /Β΄ φάση Ανάπλαση εισόδου Λάρνακα } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή Παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης } του Δήμου Μονεμβασίας.,

 1. Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας  } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς.

 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

 1. Περί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας για λειτουργία θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2013.

 1. Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Συντήρηση και επισκευή χώρου για την στέγαση του ΚΕΠ ΔΕ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.

 1. Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων –ντουί ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού -2013 } του Δήμου Μονεμβασιάς προϋπολογισμού 33.123,16€ .

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο δημοτικό σχολείο Λαχίου ΔΕ Βοιών } του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από θέση «Lazareto» μέχρι την πύλη του Κάστρου } του Δήμου Μονεμβασίας.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημου Μονεμβασίας ( θερινή περίοδος )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

             
ΕΡΓΟ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ με ΦΠΑ
(ΕΥΡΩ)
ΔΑΠΑΝΗ
με ΦΠΑ
(ΕΥΡΩ)

Νεάπολη
Παρουσίαση βιβλίου Τζερεφού «Κι έγινε η μέρα νύχτα»
09-07-2013

Νεάπολη
 Επίδειξη μαχητικών τεχνών ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ – ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
14-7-2013

Μονεμβάσια
Παρουσίαση βιβλίου Αντωνίας Τζερεφού «Κι έγινε η μέρα νύχτα» στο κάστρο
14-07-2013


Νεάπολη
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ζωγραφική, γλυπτική, κόσμημα, χειροτεχνία κ.λ.π.
15-7  έως 15-8

Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας
Ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
17-07-2013

Πλύτρα
Κινηματογραφική προβολή
19-07-2013

Νεάπολη
Συναυλία με τους «Εντέχνως Άτεχνους»
21-07-2013

Κουπιά
Συναυλία με την ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
21-07-2013

Μονεμβάσια
Ημέρα καλών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική κόσμημα, χειροτεχνία κ.λ.π.)
21-07-2013


Μονεμβάσια
Παιδικό πρόγραμμα
21-7-2013

Μολάοι
Βραδιά κινηματογράφου
21 -07-2013

Μονεμβάσια
Βραδιά Παραδοσιακών χορών.
Παράθεση γεύματος
22-7-2013750,00

Ασωπός
Βραδιά κινηματογράφου
22-07-2013

Μονεμβάσια(Απελευθέρωση)
Συναυλία με την Ελένη Τσαλιγοπούλου
23-7-2012
ΑΜΟΙΒΗ


9.500,00

Μονεμβάσια
Αγορά ξυλείας ,χρωμάτων, σωλήνων, κ.τ.λ. για την κατασκευή Γολέτας
23-7-20133.500,00

Μονεμβάσια
Ρίψη βεγγαλικών, αμοιβή πυροτεχνουργού
23-7-20132.500,00

Μονεμβάσια
Παράθεση γεύματος
23-7-2013380,00

Μονεμβάσια
Ενοικίαση δωματίων
23-7-2013240,00

Μολάοι
Έκθεση αγροτικών προϊόντων
24 & 25 - 7-2013


Μολάοι
Παζάρι μεταχειρισμένων βιβλίων από το ΚΑΠΗ Μολάων
24 & 25 - 7-2013


Μολάοι
Βραδιά Παραδοσιακών χορών
Παράθεση γεύματος.
24-7-2013
750,00

Μολάοι
Λαϊκό γλέντι Αγίας Παρασκευής στους Μολάους
Αμοιβή ορχήστρας
25-7-2013

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ


2.500,00

Νεάπολη
Μουσική βραδιά με Σμυρνέικα και παραδοσιακά τραγούδια Συναυλία με το συγκρότημα Φρικαντέλα
26-07-20131.500,00

Συκιά
Γιορτή κρασιού
27-07-2013

ΗΧΟΣ


1.850,00

Νεάπολη
Θεατρική παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα» από την θεατρική ομάδα «ιάσθε θεάτρω»
Παράθεση γεύματος
27-07-2013
ΓΕΥΜΑ


200,00

Νεάπολη
Συναυλία της φιλαρμονικής Νεάπολης
30-07-2013

Άγιος Νικόλαος Μονεμβασίας
Συναυλία με την ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
28-07-2013

Νεάπολη Λάχι
Παιδικό πρόγραμμα
29-07-2013

Νεάπολη
Θεατρική
παράσταση το θίασο του Γιώργου Μακρή  «……………»
29-07-2013

Μεταμόρφωση
Βραδιά κινηματογράφου
30-07-2013

Νεάπολη
Αυτοσχέδιο Λούνα Παρκ και παραδοσιακά παιχνίδια
31-07-2013
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ


200,00

Σπήλαιο Καστανιάς
Συναυλία με τη Λίλιαν Τσατσαρώνη
31-07-20131.000,00

Ρειχιά
Συναυλία με τη Λίλιαν Τσατσαρώνη
01-08-20131.000,00

Ρειχιά
Δημιουργική απασχόληση παιδιών με ζωγραφική, γλυπτική, κόσμημα, χειροτεχνία κ.λ.π.
07-08  έως 15-8

Λαμπόκαμπος
Γκούστι
01-08-2013

Νεάπολη
Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων βιβλίων και εδεσμάτων , δημιουργίες επαγγελματιών και καλλιτεχνών της  Δημοτικής Ενότητας Βοιών 
03 έως 12-08-2013

Πλύτρα
Συναυλία με τη Λίλιαν Τσατσαρώνη
Ενοικίαση δωματίων
02-08-20131.000,00


600,00

Πλύτρα
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής στη ΣΥΚΙΚΗ
Προσφορά αναψυκτικών και γλυκών
02-08-2013150,00

Άγιος Γεώργιος Βοιών
Βραδιά κινηματογράφου
02-08-2013

Νεάπολη
Κινηματογραφική προβολή 
03-08-2013

Ελιά
Συναυλία με τη Λίλιαν Τσατσαρώνη
03-08-20131.000,00

Νεάπολη
Έκθεση ¨Οι θησαυροί της γης» Πετρώματα και απολιθώματα από τη συλλογή του Κώστα Μανάκου
3-4 Αυγούστου

Ελίκα
Κινηματογραφική βραδιά
04-08-2013

Βελλιές
Θέατρο σκιών
04-08-2013

Νεάπολη
Συναυλία με το Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη Σοφία Παπάζογλου
04-08-2013

Πλύτρα
Κινηματογραφική βραδιά
05-08-2013

Μονεμβάσια
Θεατρική παράσταση «ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ»
Παράθεση γεύματος
05-08-2013700,00

Γέρακας
Θέατρο σκιών
05-08-2013

Μονεμβάσια
Θέατρο σκιών
06-08-2013

Αρχάγγελος
Βραδιά κινηματογράφου
06-08-2013

Πλύτρα
Συναυλία με τους «Εντέχνως Άτεχνους»
06-08-2013
235,00

Άγιος Μάμας
Θέατρο σκιών 
07-08-2013

Άγιος Δημήτριος
Παιδικό πάρτι
07-08-2013

Μονεμβάσια
Συναυλία με τον Παναγιώτη Μπούσαλη
08-08-20131.000,00

Χάρακας
Θέατρο σκιών
08-08-2013

Μολάοι
Θεατρική παράσταση «Το γάλα» της Άννας Βαγενά
08-08-2013

Μεταμόρφωση
Βραδιά κινηματογράφου
08-08-2013

Πάκια
Παιδικό Πρόγραμμα
08-08-2013

Πλύτρα
Συνάντηση φιλαρμονικών.
Παράθεση γεύματος
08-08-2013700,00

Πλύτρα
Θεατρικό εργαστήρι Γυμνασίου και Λυκείου Μολάων.
Παράθεση γεύματος
09-08-2013250,00

Βιγκλάφια
Συναυλία με την ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
09-08-2013

Ελιά
Παιδικό Πρόγραμμα
09-08-2013

Φοινίκι
Θέατρο σκιών
09-08-2013

Μολάοι
Συναυλία με τον Παναγιώτη Μπούσαλη
09-08-20131.000,00

Ρειχιά
Βραδιά κινηματογράφου
09-08-2013

Αρχάγγελο
Συναυλία με την ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής της Δημοτικής Ενότητας Βοιών
10-08-2013

Νεάπολη
Θεατρική παράσταση «Το γάλα» της Άννας Βαγενά
10-08-2013

Μονεμβάσια
Μουσική εκδήλωση
10-08-2012
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ


1.200,00

Άγιοι Απόστολοι
Θέατρο σκιών
10-08-2013

Πλύτρα
Παιδικό πρόγραμμα
11-08-2013

Μονεμβάσια
Συναυλία με τον Κων/νο Μπουντούνη
11-08-2013
ΑΜΟΙΒΗ


400,00

Νόμια
Θέατρο σκιών
11-08-2013

Νεάπολη
Μουσική εκδήλωση από το συγκρότημα «Χάστα Σαλέτο»
11-08-2013

Ελιά
Θεατρικό εργαστήρι Γυμνασίου και Λυκείου Μολάων
12-08-2013

Νεάπολη
Μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη της Άλωσης της Κων/πολης 
12-08-2013800,00

Τάλαντα
Συναυλία με την ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
11-08-2013

Γέρακας Λιμάνι
Παιδικό πρόγραμμα
12-08-2013

Παντάνασσα
Βραδιά κινηματογράφου
12-08-2013

Κουλέντια
Θέατρο σκιών
12-08-2013

Ρειχιά
Ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
13-08-2013

Κάμπος
Βραδιά κινηματογράφου
13-08-2013

Αγγελώνα
Θέατρο σκιών
13-08-2013

Άγιος Νικόλαος Βοιών
Θέατρο σκιών
16-08-2013

Μολάοι
Συναυλία της φιλαρμονικής της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων
16-08-2013

Παπαδιάνικα
Γιορτή σύκου
17-08-2013
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ


800,00

Κυπαρίσσι
Συναυλία Αφιέρωμα στο Λοΐζο
17-08-2013865,00

Νεάπολη Κάστρο Αγίας Παρασκευής
Συναυλία Αφιέρωμα στο Λοΐζο
18-08-2013865,00

Λιρά
Συναυλία με την ορχήστρα νέων της φιλαρμονικής Μολάων
18-08-2013

Μονεμβάσια Φούτια
Συναυλία Αφιέρωμα στο Λοΐζο
19-08-2013865,00

Βελανίδια
Θέατρο σκιών
19-08-2013

Μονεμβάσια
«Ρίτσια» συνάντηση χορωδιών Ναυπλίου και Ριζών
Αμοιβή ορχήστρας
18-8-2013

Μονεμβάσια
Παράθεση γεύματος
18-8-2013750,00

Δαιμονιά
Θέατρο σκιών
20-08-2013

Συκιά
Συναυλία της φιλαρμονικής Μολάων
20-08-2013

Νεάπολη
Θέατρο σκιών
21-08-2013

Μονεμβάσια
Μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη της Άλωσης της Κων/πολης 
22-08-2013800,00

Μονεμβάσια
Συναυλία με το Θανάση Παπακωνσταντίνου
24-8-2013
ΗΧΟΣ


2.200,00

Νεάπολη
Αφιέρωμα στον ποιητή  Καββαδία
25-08-2013

Μονεμβάσια
Θεατρική παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα» από την θεατρική ομάδα «ιάσθε θεάτρω»
28-8-2013

Μολάοι
Θεατρική παράσταση «Παραμύθι χωρίς όνομα» από την θεατρική ομάδα «ιάσθε θεάτρω»
31-8-2013

Νεάπολη
Αντάμωμα χορευτικών συλλόγων
31-08-2013500,00

Νεάπολη
Αντάμωμα χορευτικών συλλόγων
Παράθεση γεύματος
31-08-2013750,00

Παιδικά προγράμματα3.300,00

Θέατρα σκιών3.500,00

Κινηματογραφικές προβολές4.000,00

Ηχητική κάλυψη7.800,00

Κατασκευή εξεδρών6.400,00

Ενοικίαση καθισμάτων500,00

Αγορά υφάσματος200,00

ΣΥΝΟΛΟ
69.000,00

Μολάοι           /    / 2013
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ     

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
      Παπαδιάνικα  /  / 2013
               Η Πρόεδρος


           Παναγιώτα Αλειφέρη