Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο , Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               Μολάοι   26  Αυγούστου  2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  16
                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                            
                                     ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων &
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
        
           Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 31 η   Αυγούστου    τ.ε.    ημέρα Τετάρτη και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εκλογής εκπροσώπων δημοτικών συμβούλων στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί Αναθέσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Μονεμβασιάς, στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος..


 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                                                             Ο Πρόεδρος
                           
                                                                             
                                           
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος       

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Οικονομική Επιτροπή , Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι   19-08-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -18945-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  24η  Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :
1.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».  
2.    Διάθεση πιστώσεων-καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
3.    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου [Αφορά αιτήσεις ακυρώσεως πολιτών & ΟΤΑ κατά εγκρίσεων εργασιών του τμήματος Πολεοδομίας, μικρής κλίμακας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων].
4.    Διάθεση πίστωσης-καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης.
5.    Έγκριση ή μη της αριθ.7/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά απευθείας ανάθεση «εξοπλισμού κοινοτικού γραφείου, σήμανση μονοπατιών, αξιοθεάτων και στερέωση κάδων απορριμμάτων» κληροδοτήματος G.Kellis 2011).
6.    Έγκριση ή μη της αριθ.8/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά  πληρωμές δαπανών κληροδοτήματος G.Kellis 2011).
7.    Έγκριση ή μη της αριθ.10/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά φιλανθρωπικούς σκοπούς κληροδοτήματος G.Kellis 2011).
8.    Έγκριση ή μη της αριθ.11/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά αναμόρφωση προϋπ/σμού για αμοιβή γραμματειακής υποστήριξης κληροδοτήματος G.Kellis 2011).
9.    Έγκριση ή μη της αριθ.12/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά προμήθεια πολυμηχανήματος κληροδοτήματος G.Kellis 2011).
10.  Έγκριση ή μη της αριθ.13/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά εξουσιοδότηση δημοτικού ταμία για αλλαγή στοιχείων τραπεζικού λογ/σμού κληροδοτήματος G.Kellis 2011).

                                                    

                          
                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο , Τρίτη 23 Αυγούστου 2011


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               Μολάοι   19  Αυγούστου  2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  15

 

 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
3.
4.1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
Προέδρους Δ.Κ. Μολάων & Νεάπολης.
Προέδρους & Εκπροσώπους Τ.Κ.   Μονεμβασίας,
Λαμποκάμου, Χάρακα, Μεταμόρφωσης, Ασωπού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων &
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
        

           
          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 23 η   Αυγούστου    τ.ε.    ημέρα Τρίτη και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί ενημερώσεως για την τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού το Β΄  τρίμηνο του 2011»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταφορά των μαθητών, από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

3. «Περί αναμορφώσεως δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

4. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Αποχέτευσης Τ.Κ. Μονεμβασίας
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ. & κ. Χριστάκος Στ.

5. «Περί επανεκτυπώσεως του τουριστικού χάρτη – φυλλαδίου για την τουριστική προβολή του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Τ.Α. & Π. κ. Λύρας Χαρ.

6. «Περί συγκροτήσεως και ορισμού μελών της Επιτροπής κρίσης Ενστάσεων Νέων Αυθαιρέτων (παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 267/98)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

7. «Περί ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης (άρθρου 22 του Ν. 3614/07), μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Χάρακα».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

8. «Περί ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης (άρθρου 22 του Ν. 3614/07),  μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υποβολή αίτησης για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Λαμποκάμπου – Πισταμάτων»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

9. «Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας αυτών» (Απόφαση Ε.Π.Ζ. 30/2011)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Πριφτάκη Π.

10. «Περί εκμισθώσεως δημοτικών ακινήτων στην Δ.Ε. Μολάων και Τ.Κ. Μεταμόρφωσης»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Κολλιάκος Ι.

11. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή αυτής»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Κολλιάκος Ι.

12. «Περί εγκρίσεως της τροποποίησης του ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ & Σια Ε.Ε.» μισθώτριας του αναψυκτηρίου ΜΠΟΖΑ»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος: κ. Σουρλάς Ι.

13. «Περί ορισμού ενός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, από την αντιπολίτευση, στην Ομάδα Έργου για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014  του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

14. «Περί Φιλοξενίας αντιπροσωπείας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ε΄ Εφορείας Κ.Π.Α. στην Δ.Κ. Νεάπολης – διάθεση πίστωσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.

15. «Περί διαγραφής ποσού 130,00 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, στο όνομα του κ. Ρέππα Γεωργίου του Παναγιώτη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                                                             Ο Πρόεδρος
                           
                                                                                
                                           
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος       

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

εισήγηση στην οικονομική επιτροπή για τα οικονομικά στοιχεία Β εξαμήνου 2011


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   17 Αυγούστου  2011

Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                           
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                              
      6971 820 172                                                   
Email : stavrosxristakos@gmail.com                      
www.xristakos.blogspot.com                                


    Εισήγηση για τα οικονομικά στοιχεία ( Εσοδα ) του Δήμου στο Α Εξάμηνο 2011 »
Μετά από επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων που μου δόθηκαν από την οικονομική υπηρεσία  έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :

·        Απολογιστικά Στοιχεία

Α.  Επιχορηγησεις πασης φυσεως 

Τέλος Διαφήμισης
11000
649
Έσοδα από ΟΑΕΔ
3000
0
Φόρος Ζύθου
70400
0
ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών
4668661
2348130
ΚΑΠ για σχολεία
179000
112727
ΚΑΠ για σχολικούς τροχονόμους
9865
2231
παράβολα για επιχειρήσεις
10000
2850
Τέλος Διαφήμισης
119000
0
Έσοδα από παραμονή αλλοδαπών
21000
1370
Επιχορήγηση για μερική απασχόληση
150000
97682
Λειτουργικές δαπάνες άρθρου 27
361423
283729
Επιχορήγηση για ΚΕΠ
211000
101300
Επενδυσεις για εργα του αρθρου 27 , Ν 3756
213529
118788
Επενδύσεις -ΣΑΤΑ
1204462
0
ΘΗΣΕΑΣ
4148324
472739
Επιχορήγηση για θεομηνίες
25589
0
Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ
61654
0
Επιχορήγηση ΟΣΚ
270983
27500


Προυπολογισθέντα
11738890
εισπράχθηκαν
3569695
Ποσοστό ειπράξεων
0,304091358Τελη Καθαριοτητας

προυπολογισθεντα
1743958
εισπαχθηκαν
666593
ποσοστο
0,38223Τελη Υδρευσης

Προυπολογισθεντα
2877720
εχουν εισπραχθει
313708
ποσοστο
0,109013
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ


Σύνολο προϋπολογισθέντων
1554001
Εισπραχθέντα α εξαμήνου
236335,3
ποσοστό
0,1520818

Οι επιμερους παρατηρησεις σχετικα με τα εσοδα είναι :Μισθώματα κτιριων , Υπαρχει ομαλή ροη  Εσοδων  ,
Το επόμενο διάστημα αποφάσεις για ενοικίαση των κτιρίων Μολάων ( Μεταμόρφωση – Μολάοι )

Μισθώματα Λαϊκών αγορών  Μέχρι το 2010 εισπράττονταν μόνο από τη Νεάπολη . Οι αποφάσεις έχουν περάσει από επιτροπή ποιότητας Ζωής , απαιτείται η σύνταξη σχεδίων από την τεχνική υπηρεσία και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των θέσεων . Θα εισπραχτούν έσοδα για 4 μήνες περίπου το 2011 .

Διαφήμιση  Ανάθεση σε υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας και διερεύνηση για την εφαρμογή του τέλους
Τέλη Ύδρευσης  εκ των πραγμάτων δεν θα εισπραχτεί το Β εξάμηνο του 2011 άρα το 1/3 των εσόδων του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων εξόδων δεν θα υλοποιηθεί
Τέλη Άρδευσης  Θα εισπραχτούν τα τέλη που αναφέρονται στην κατανάλωση του 2010 ενώ τα αντίστοιχα του 2011 θα μετρηθούν το Νοεμβρίου του 2011 περίπου και θα εισπραχτούν το επόμενο έτος . Άρα το 50 % των πιστώσεων που έχουν προϋπολογισθεί από τα τέλη Άρδευσης δεν θα υλοποιηθεί
Τέλη Αποχέτευσης  : Τα έσοδα θα ακολουθήσουν  αντίστοιχη πορεία με τα έσοδα της ύδρευσης . Θα υλοποιηθεί στην καλύτερη περίπτωση το 70% των προλογισθέντων .
Αποχέτευση τελος συνδεσης   : Να συμπληρωθεί το μητρώο υπόχρεων για την εφάπαξ βεβαίωση με τα τετραγωνικά μέτρα σε δόσεις ( έχει συμπληρωθεί μέχρι το 2010 το 70 %  περίπου ) και να βεβαιωθεί τμηματικά  ο κατάλογος ( 2 ή 3 φορές ) . Απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού αποχέτευσης .

Κοιμητήρια  : Να εφαρμοστεί η απόφαση που έχει πάρει ο πρώην Δήμος Μονεμβασιάς . Οι άλλες ενότητες εισπράττουν κανονικά

ΤΑΠ   Να επικαιροποιηθει η απόφαση δημοτικού συμβουλίου 2001 για καθορισμό ζωνών και τιμολόγιο σε κάθε ζώνη με νέα απόφαση δημοτικού συμβουλίου , Να συμπληρωθούν οι ζώνες στο μητρώο καταναλωτών της ΔΕΗ  και να επιστραφεί το μητρώο στη ΔΕΗ .Απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ το υπόλοιπο τμήμα της εργασίας μπορεί να γίνει στην έδρα της δημοτικής ενότητας Μονεμβασιάς

Τέλη παρεπιδημουντων  :   Να συμπληρωθούν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι και το β τρίμηνο του 2011 . Μέχρι σήμερα  ο τελευταίος κατάλογος των Μολάων καταρτίστηκε το 2008  , στο Ζαρακα δεν έχει συνταθεί κατάλογος , στο Ασωπό και τη Μονεμβάσια έχουν συνταθεί μέχρι τις αρχές του 2010 .  Η σύνταξη των καταλόγων θα γίνει στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Μονεμβασιάς και Βοιών ενώ στο κεντρικό δημαρχείο θα συνταθούν για τις ενότητες Ζαρακα ,Μολάων και Ασωπού .

Πεζοδρόμια – κοινόχρηστοι χώροι   Να εφαρμοστεί η αντίστοιχη διαδικασία για την ενοικίαση αιγιαλών και να εκδοθούν οι σχετικές άδειες .
Τέλη λατομείων : Με μέριμνα των δημοτικών ενοτήτων ζαρακα και Βοιών να γίνει η βεβαίωση του αντίστοιχου τέλους
  Φόρος ηλεκτροδοτούμενων  :  Χρειάζεται Απόφαση Συμβουλίου για την επέκταση του τέλους στην Δημοτική ενότητα Μονεμβασιάς .

Κ.Ο.Κ   Σύνταξη καταλόγων για τις βεβαιώσεις από το 2011 και στη συνέχεια . Ερώτημα τι θα γίνει με τις παλιές βεβαιώσεις . ( Η Βεβαίωση πρέπει να περιέχει το ΑΦΜ του υπόχρεου για να είναι αποδεκτή από την Δ.Ο.Υ. Γενικά η συμπλήρωση του ΑΦΜ είναι πρόβλημα για τους καταλόγους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Πρόστιμα διατήρησης Αυθαιρέτων :  Στο σύνολο 200.000 € που έχουν προϋπολογιστεί έχει αρχίσει η αποστολή βεβαιώσεων προς τις Δ.Ο.Υ  αλλά το τελικό ποσό που θα βεβαιωθεί πιθανον να  είναι μικρότερο γιατί λογω αλλαγής του νομικού πλασίου για την Νομιμοποίηση των αυθαιρέτων 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι ΚΑΠ  για λειτουργικές δαπάνες έρχονται σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα ομοίως και οι δαπάνες για επενδύσεις και κάλυψη λειτουργικών δαπανών του άρθρου 27   Υπάρχει πρόβλημα με το Τέλος διαφήμισης και το φόρο ζύθου , επιχορήγηση για ΟΑΕΔ   ( σύνολο 220.000 €  περίπου )
Η ΣΑΤΑ έχει έρθει 240.000 € περίπου σε σύνολο 1204.000 €   ενώ ο ΘΗΣΕΑΣ  472000€  περίπου σε Σύνολο 4.148.000 € περίπου , επίσης σημαντική εκκρεμότητα υπάρχει με τον ΟΣΚ  και το ΕΤΕΡΠΣ  , εκκρεμότητα 330.000 €   περίπου .  ( Οι πιστώσεις ΘΗΣΕΑ , ΟΣΚ , ΕΤΕΠΡΣ   αφορούν εκτελεσμένα έργα που πρέπει να καλυφτούν από άλλες πιστώσεις του προϋπολογισμού αν τελικα τα παραπανω εσοδα δεν φτασουν στο Δημο ) . 


                                                                        Σταύρος Χριστάκος   
                                                                     Δημοτικός Σύμβουλος