Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   10/2015                                Μολάοι  25  Ιουνίου  2015

 


    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Ιέρακος, Παπαδιανίκων, Ελίκας, Ρειχέας, Κουπίων, Νομίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες & Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η  Ιουνίου    τ.ε.    ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για βυθομετρική αποτύπωση λιμένα Γέρακα».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης και κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

2. «Περί Ορισμού Επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων»
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος εντεταλμένος Δ.Σ.

3. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 1η Σ.Σ. του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κουπίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταρευσάντων τοιχίων αντιστήριξης και αποκατάσταση δρόμου λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Τ.Κ. Ρειχέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού & Τεχ. Πρ/τος του Δήμου οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί καθορισμού δυνητικού τέλους για την κατασκευή του έργου με τίτλo «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Μολάων» του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών και μέχρι δύο ή κατ΄ εξαίρεση τρεις μήνες».  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της αριθ. 105/2015 Α.Δ.Σ., η οποία αφορά την καταβολή και είσπραξη του ημερήσιου τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί επιχορηγήσεως Συλλόγων του Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των εκλεκτών Ελληνικών γεύσεων», με διακριτικό τίτλο «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 45/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2014».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου Τ.Κ. Νομίων, στον κ.  Fluck Roman του Adolf».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

19. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου Τ.Κ. Νομίων, στον κ.  Torsten Berger».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

20. «Περί ανακλήσεως της αριθ. 161/2015 Α.Δ.Σ.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


21. «Περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 25 Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

22. «Περί τροποποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη, πράξης με τίτλο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ με κωδικό MIS 349385 – Προσθήκη Υποέργου με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ».

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Γ. Αβδούλος