Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Οικονομική Επιτροπή , Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    16-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -25797-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  

       

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  22η  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αντικαταστάσεις –Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού », προϋπολογισμού 27.000,00€.
2.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
3.    Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου.
4.    Διάθεση πιστώσεων –καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
5.    Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση «Μεταλλικής κερκίδας στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης».
6.    Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-διάθεση πίστωσης για την προμήθεια «Ειδών Ατομικής προστασίας».
7.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  εργασίας  «Μεταφορά μαθητών Δήμου Μονεμβασιάς 2011-2012».
8.    Καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού-διεθνούς διαγωνισμού – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών  του Δήμου Μονεμβασιάς.
9.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Διάστρωση χώρου στη θέση Άγιος Γεώργιος –Τσικαλαριά ΤΚ Μονεμβασίας».
10.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο « Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης».
11.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών δρόμων ΤΚ Ασωπού».
12.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Μονεμβασίας».
13.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου [Αφορά την αίτηση ακυρώσεως των κ.κ Παναγιώτη Κανελλοπούλου κ.τ.λ κατά της από 02-04-2009 απόφασης της επιτροπής Νέων αυθαιρέτων].
14.  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην ΔΕ Βοιών» προϋπολογισμού 45.000,00€. 
15.  Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασιάς.
16.  Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τιμών Δικαιώματος βοσκής του Δήμου Μονεμβασιάς.
17.  Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών όσον αφορά τη λειτουργία  κοιμητηρίων του Δήμου Μονεμβασιάς.
18.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου [Αφορά  αίτηση ανακοπής & αίτησης αναστολής κατά της αριθ. 189/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης].
19.  Έκτακτη προμήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλητικού συγκροτήματος στην ΤΚ Λαχίου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς. 
20.  Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης ΤΚ Συκιάς (Γεωλογική-Περιβαλλοντική)». 
21.  Αποδοχή η μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στην ΔΚ Μολάων ιδιοκτησίας κ. Ευστρατίου Σμυρναίου του Δημητρίου.
22.  Αποδοχή η μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου στην ΔΚ Νεάπολης  ιδιοκτησίας των  κ.κ. Εμμανουήλ Δρακάκης-Παναγιώτης Δρακάκης-Αθανάσιος Δρακάκης  & Μαρίας Παπούλη.
23.  Έκτακτη προμήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλητικού συγκροτήματος στην ΤΚ Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς. 
24.  Έγκριση ή μη της αριθ.3/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά το κληροδότημα «Δημητρίου Παπαπαύλου»). 
25.  Έγκριση ή μη της αριθ.3/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Πακίων (Αφορά το κληροδότημα «Μιχαήλ Θ. Κωστάκου»). 
26.  Έγκριση ή μη της αριθ.4/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Πακίων (Αφορά το κληροδότημα «Μιχαήλ Θ. Κωστάκου»).
27.  Έγκριση ή μη της αριθ.5/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Πακίων (Αφορά το κληροδότημα «Μιχαήλ Θ. Κωστάκου»).
28.  Έγκριση ή μη της αριθ.6/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Πακίων (Αφορά το κληροδότημα «Μιχαήλ Θ. Κωστάκου»).
29.  Έγκριση ή μη της αριθ.19/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά το κληροδότημα «G. KELLIS»). 
30.  Έγκριση ή μη της αριθ.16/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά το κληροδότημα «G. KELLIS»). 
31.  Έγκριση ή μη της αριθ.20/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά το κληροδότημα «G. KELLIS»). 
32.  Έγκριση ή μη της αριθ.21/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά το κληροδότημα «G. KELLIS»). 
33.  Καθορισμός όρων για την διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου.

                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Διάνοιξη δρόμου κάτω χωριού στα Κουλέντια


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   15   Νοεμβρίου 2011
Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                          
      6981 820 172                                                     
Email : stavrosxristakos@gmail.com                  
                                                                   Προς 
1.      Δήμαρχο Μονεμβασίας ,Κον  Ηρακλή Τριχείλη
2.      Κον  Γεώργιο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας
Κοινοποίηση
1.      Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κουλεντίων Κον Κωνσταντίνο Ραμάκη

Θέμα  “ Κατασκευή δρόμου κάτω χωριού στα Κουλέντια      »


Από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του καποδιστριακού Δήμου Μονεμβασίας , το αίτημα για την διάνοιξη του δρόμου του κάτω χωριού στα κουλεντια αποτελούσε το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας αίτημα των κατά καιρούς τοπικών συμβουλίων στα Κουλέντια . 
  
  Η περιοχή του οικισμού Κουλεντια που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού στερείται εντελώς αμαξιτού δρόμου κατάλληλου για την διέλευση οχημάτων με συνέπεια είκοσι και πλέον σπίτια αλλά και μεγάλος αριθμός οικοπέδων να στερούνται την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών τους με αυτοκίνητο αλλά και να μην είναι δυνατή η αναπαλαίωση των σπιτιών και η κατασκευή νέων αφού η απουσία οδικής σύνδεσης πολλαπλασιάζει την δυσκολία και το κόστος κατασκευής .

 Αφού με ενέργειες του τοπικού συμβουλίου κουλεντίων εξασφαλίστηκε η συναίνεση  των ιδιοκτητών ακινήτων στην εν λόγω περιοχή,  για δωρεάν παραχώρηση χώρου του ακίνητου τους για την διάνοιξη του δρόμου (διαπλάτυνση του υπάρχοντος μονοπατιού ) ο Δήμος Μονεμβασιάς προχώρησε το 2007 στην ανάθεση της μελέτης διάνοιξης δρόμου στο κάτω χωριό στο μελετητικό γραφείο Παναγιώτη Τουρλάκη , Φωτεινή Στρατάκου .

Μετά από επανειλημμένες αυτοψίες στην περιοχή μεταξύ των ιδιοκτητών , μελετητών και δημοτικής αρχής  , η μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε με  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου .
Επειδή για την  υλοποίηση της μελέτης κατασκευής του ανωτέρω δρόμου ήταν απαραίτητη η αγορά οικοπέδου στο σημείο που ο δρόμος ενώνεται με την επαρχιακή οδό Μονεμβασίας – Νεάπολης , ο δήμος προχώρησε στην αγορά του οικόπεδου αυτού διαθέτοντας πίστωση 13.000  € περίπου . Τα συμβόλαια αγοράς του οικόπεδου υπογράφηκαν την 29 Δεκεμβρίου 2010 .  
  Πρόταση

Επειδή η εφαρμογή της μελέτης που προβλέπει διάνοιξη του δρόμου χρειάζεται την εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του στηθαίου αντιστήριξης και γεωλογική μελέτη προτείνω  στο νέο προϋπολογισμό να γραφεί πίστωση για την εκπόνηση των δυο μελετών.

 Σε αυτοψία που είχε γίνει από την μηχανικό του Δήμου Κα Πλαγιανού και τον χειριστή σκαπτικού μηχανήματος Κον Κωσταντίνο Κοφινά ,  παρουσία του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κουλεντίων Κώστα Ραμακη και κατοίκων του χωριού διαπιστώθηκε ότι ήταν δυνατή η κατ αρχήν διάνοιξη του δρόμου στο σημείο που προβλέπει μελέτη   με τα μηχανήματα του δήμου χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλες τομές στην επιφάνεια του υπό διαμόρφωση  δρόμου ώστε να δημιουργηθεί πρόβλημα στατικότητας .

Κύριε Δήμαρχε

Σε συνέχεια προφορικής  επικοινωνίας για την διαδικασία ολοκλήρωσης του δρόμου και με γνωστό το ενδιαφέρον σας για την υλοποίηση του σημαντικού για τα Κουλεντια έργου προτείνω να επαναληφθεί άμεσα η αυτοψία από τους παραπάνω αναφερόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες ώστε να διερευνηθεί και να υλοποιηθεί η  διάνοιξη του δρόμου  μηχανήματα του Δήμου και παράλληλα να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του 2012 πιστώσεις για τις αναγκαίες μελέτες για την ολοκλήρωση του έργου                                                                                                                   Σταύρος  Χριστάκος
                                                                                                                  Δημοτικός Σύμβουλος

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουρισμού , Παρασκευή 11 Νοεμβρίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                 Μονεμβασία 5 Νοεμβρίου  2011

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης

και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας

========================= 

Ταχ. Διεύθυνση : Μολάοι

Τ.Κ. : 230 52

Πληροφορίες : Χαράλαμπος Λύρας

Email : proskima@gmail.com

Τηλέφωνο : 6942 060402

 

 

                                                                       Προς :

                                                                       1. Δήμαρχο Μονεμβασίας

                                                                       κ. Ηρακλή Τριχείλη

                                                                       Μολάοι 230 52

                                                                       2. Αντιδήμαρχο Τουρισμού

                                                                       κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή

                                                                       Νεάπολη 230 53

                                                                       3. Μέλη Επιτροπής Τουριστικής

                                                                       Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου

                                                                       Μονεμβασίας.

 

Πρόσκληση 7/2011 


  Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Παρασκευή  11 Νοεμβρίου 2011  και ώρα 17:00μμ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού στα Παπαδιάνικα ,  Δήμου Μονεμβασίας με θέματα ημερησίας διάταξης:  

1. Επιλογή τουριστικού λογοτύπου.
2. Εξέταση αίτησης του αθλητικού συλλόγου Α.Π.Ο.Ε.Λ.  για διαφημιστική  καταχώρηση στο υπό έκδοση ημερολόγιο-ατζέντα του συλλόγου.
3. Εξέταση δυνατότητας διοργάνωσης πακέτων all-inclusive για τις περιόδους εκτός υψηλής τουριστικής κίνησης σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες του Δήμου.    Ο Πρόεδρος                                                   Χαράλαμπος Λύρας    

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή για το Δημοτικό Σχολείο Μολάων


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   3  Νοεμβρίου 2011
Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                          
      6981 820 172                                                     
Email : stavrosxristakos@gmail.com                  
                                                                   Προς 
1.      Κον  Γιάννη Κολιάκο  , Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μολάων , Αρμόδιο για θέματα Παιδείας  
2.      Κον  Παναγιώτη Σταθάκη , Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.      Κον Γεώργιο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο , Υπεύθυνο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου   
4.      Κον Κοντοσταθάκο Ευθύμιο , Πρόεδρο Δημοτικής  Κοινότητας Μολάων  
Κοινοποίηση
1.      Δήμαρχο Μονεμβασίας ,Κον  Ηρακλή Τριχείλη
2.      Κον Παναγιώτη Γεωργούλη , Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Μολάων
3.      Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μολάων

Θέμα  “  Άμεσες ανάγκες Δημοτικού σχολείου Μολάων      »

Με αφορμή τοποθέτηση της εκπροσώπου του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων Κας Κάτιας Πετράκου στην συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασιάς στην οποία μετέχω ως εκπρόσωπος της μείζον αντιπολίτευσης , για το σοβαρό και άμεσο πρόβλημα του κτιρίου των τουαλετών του δημοτικού σχολείου Μολάων πραγματοποιήσαμε αυτοψία όπου μετά από ενημέρωση και συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου και το προεδρείο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προέκυψαν τα εξής  :
-          Το κτίριο που στεγάζονται οι τουαλέτες του παλαιού κτιρίου βρίσκεται εκτός του σχολικού κτιρίου σε ανεξάρτητο οίκημα το οποίο χρήζει άμεσης συντήρησης αφού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στατικότατος και συντήρησης  , βρίσκεται σε απαράδεκτη κατάσταση . Εξάλλου και η πρόσβαση των μαθητών στο συγκεκριμένο κτίριο μέσω σκάλας μικρού πλάτους είναι επικίνδυνη  για την ασφάλεια των μαθητών .   
Πάγιο αίτημα της σχολικής κοινότητας είναι η κατασκευή ενός νέου κτιρίου για την στέγαση των τουαλετών το οποίο θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το προαύλιο του σχολείου και το οποίο θα εξυπηρετεί με ασφάλεια τις ανάγκες του σχολείου .
Επειδή με την ισχύουσα Νομοθεσία το κτίριο των τουαλετών δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο του σχολείου αλλά να αποτελεί μέρος του ιδίου κτιρίου προτείνουμε τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσία του Δήμου να διερευνήσουν αν η δόμηση του υπάρχοντος κτιρίου επιτρέπει την κατασκευή τουαλετών στο υπάρχον κτίριο με προσθήκη και να προβούν σε όλες τις διαδικασίες ώστε να εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα οικοδομική άδεια ώστε με χρηματοδότηση από το Δήμο να είναι σε θέση να εκτελεστεί το έργο την επόμενη  θερινή περίοδο με την λήξη του σχολικού έτους .
Εναλλακτικά αν η τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν είναι σε θέση να εκπονήσει την μελέτη κατασκευή νέου κτιρίου τουαλετών με προσθήκη στο υπάρχον κτίριο , μπορεί να ανατεθεί από την σχολική επιτροπή Α/ Θμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω μελέτη σε εξωτερικό γραφείο με στόχο όπως αναφέραμε παραπάνω το έργο να εκτελεστεί την επομένη θερινή περίοδο .
-           Εκτός των ανωτέρω  το κτίριο του σχολείου βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση όσον αφορά το δάπεδο του κτιρίου το οποίο είναι πεπαλαιωμένο και φθαρμένο , τα κουφώματα και τα εσωτερικά χωρίσματα των αιθουσών τα οποία με την φθορά τους παραπέμπουν σε άλλες εποχές , χαρακτηριστικά ορισμένες αίθουσες του κτιρίου έχουν να βαφτούν από την δεκαετία του 1980 .
Επειδή ο Δημοτικό σχολείο Μολάων είναι το βασικό κτίριο πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης της έδρας του Δήμου και δεν μπορεί να παρουσιάζει τέτοια απαράδεκτη εικόνα όσον αφορά τις κτιριακές υποδομές  και να βρίσκεται  χωρίς υπερβολή από πλευράς υποδομών στη χειρότερη θέση από όλα τα σχολεία του  Δήμου .
Επειδή ο Δήμος ήδη στο διάστημα λειτουργίας του , δέκα μηνών περίπου έχει επιχορηγήσει σχολεία του Δήμου για την βελτίωση των υποδομών τους όπως το Δημοτικό Σχολείου Κάμπου με 15.000 €  , το ειδικό σχολείο στα Πακια με 10.000 €  , το δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας με 12.600 € και το σχολείο Δαιμονιας με 7.000 €  προτείνω  άμεσα και προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των μικρών μαθητών να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2012 ικανή πίστωση για την κατασκευή νέου κτιρίου τουαλετών και την ικανοποίηση των αναγκών του σχολείου και να γίνει η ανάλογη προετοιμασία ώστε να είναι σε θέση να εκτελεστούν την θερινή περίοδο με την την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους .

                                                                                                                   Σταύρος  Χριστάκος
                                                                                                                  Δημοτικός Σύμβουλος