Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας , Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου


                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 28-01-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-1672-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                  (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 1η  Φεβρουαρίου   2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:


1.    Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια  υγρών-αερίων καυσίμων και λιπαντικών.
  
2.    Ορισμός δικηγόρου ή μη  για άσκηση ενδίκου μέσου  πρόσθετης παρέμβασης σε δίκη σχετικά με την διασφάλιση του κοινοχρήστου χαρακτήρα δρόμου στην ΤΚ Βελλιών της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς.

3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικίσκου Πλύτρας ΔΔ Παπαδιανίκων} προϋπολογισμού 970.000,00€.

4.    Περί εξέτασης αιτήσεως του κ. Βουνελάκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης.  

5.    Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου  στην ΤΚ Καστανέας της ΔΕ Βοιών .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       

                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το προυπολογισμό


Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το προϋπολογισμό

Σχετικά με τον  προϋπολογισμό έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις :

Υπάρχει διαφορά στα προϋπολογισθέντα ποσά με τα αντίστοιχα απολογιστικά ποσά στους τομείς : Τέλη φωτισμού και καθαριότητας , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , τέλη παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων .

Υπάρχει μεγάλος αριθμός πιστώσεων για εργασίες στο όριο της απευθείας ανάθεσης στις οποίες για να γίνεται δυνατός ο έλεγχος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας πρέπει να γίνεται γνωστό στις παρατάξεις της μειοψηφίας η έναρξη κάθε εργασίας και να γίνεται δυνατή η συμμετοχή εκπροσώπων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην εγκατάσταση του αναδόχου για κάθε εργασία .

Υπάρχει μεγάλος αριθμός μελετών με πιστώσεις περίπου 20000 € , χωρίς να γίνεται γνωστό πως προεκτιμήθηκε  το κόστος των μελετών .

Οι δαπάνες για συντηρήσεις στον προϋπολογισμό αποτελούν μεγάλο ποσοστό στερώντας πιστώσεις από επενδύσεις .

Από επαφή που είχε με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Μονεμβασίας δεν έχουν ενημερωθεί για τα έργα που περί λήφθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και σε πολλές περιπτώσεις διαφέρουν από τα έργα που πρότειναν

Εκφράζω την ικανοποίηση μου για συμπεριλήφθησαν τελικά στον προϋπολογισμό οι παρακάτω μελέτες :

- μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το αλιευτικό καταφύγιο στη παλιά Μονεμβάσια στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη

-Κυκλοφοριακή μελέτη για την τοπική κοινότητα Μονεμβασίας

- Μελέτη για την επέκταση του δικτύου Αποχέτευσης στους παραλιακούς οικισμούς της Τοπικής  Κοινότητας Νομιων  .

Επίσης προτείνω να περιληφθούν τα παρακάτω ( για τα οποία μου έχει δοθεί η διαβεβαίωση ότι στο άμεσο μέλλον θα συμπεριληφθούν )  :

- Προμήθεια μηχανήματος UV ακτινοβολίας για την επεξεργασία του τελικού προϊόντος του υγρού υπολοίπου του βιολογικού καθαρισμού ώστε να γίνει δυνατή η χρήση του για άρδευση

-Αλλαγή κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Νομιων το οποίο λειτουργεί ως κινηματογραφική λέσχη από το Σύλλογο Πολιτιστικές Διαδρομές

-  κατασκευή στηθαίου αντιστήριξης στο κοιμητήριο της Αγγελώνας
-επισκευή δεξαμενής στα Λιρα

-Αλλαγή αμιαντοσωληνων εντός οικισμού στον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας καθώς και αποκατάσταση στηθαίου αντιστήριξης στο κεντρικό αγροτικό δρόμο του χωριού όπου διέρχεται καθημερινά το σύνολο σχεδόν των κατοίκων

- Την ενίσχυση της πίστωσης των 5.600 για ασφαλτόστρωση στον Άγιο Νικόλαο

Σημειώνω ενδεικτικά τις εισπράξεις των τελών ύδρευσης ανά δημοτική ενότητα από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τα έργα που προτείνω στο τομέα ύδρευσης στην περιοχή μας

Κατανάλωση 2013
Κατανάλωση 2012
Ανείσπρακτα
Σύνολο
Μονεμβάσια
82794
109981
170000
362775
Ασωπός
60086
66467
105818
232371
Μολάοι
83362
68467
57846
209675
Ζάρακας
12181
8378
64000
84559
Βοιών
76168
170261
107290
353719

Τέλος πρέπει  κατά τη γνώμη οι περιοχές του Δήμου που δεν έχουν περιληφθεί στην διάθεση πιστώσεων από το ΕΣΠΑ να ενισχυθούν από το τεχνικό πρόγραμμα στα πλαίσια της ισορροπήσει ανάπτυξης των περιοχών του Δήμου .

Ψηφίζω τον προϋπολογισμό με την επιφύλαξη της διαδικασίας των εργασιών όπως ανέφερα παραπάνω .


Δημοτικό Συμβούλιο για το προυπολογισμό , Τρίτη 21 Ιανουαρίου


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  03                                         Μολάοι 18  Ιανουαρίου  2013

 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους Δημοτικών, Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
            Κυρίες, Κύριοι,

     Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 22α    Ιανουαρίου    τ.ε.    ημέρα  Τρίτη  και ώρα   18.30    για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006.

«Περί ψηφίσεως του προϋπολογισμού  οικον.  έτους 2013 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                    
                           
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος      


Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 23 Ιανουαρίου


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  2                                        Μολάοι  18 Ιανουαρίου  2013

 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : ,


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
                    Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 22α   Ιανουαρίου τ.ε.  ημέρα Τρίτη και ώρα   17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της συστατικής πράξης του  Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασιάς, (σχετική η αριθ. 59/2011 Α.Δ.Σ.)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

2. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας, (σχετική η αριθ. 61/2011 Α.Δ.Σ.)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

3. «Περί ορισμού νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασιάς, εκλογή νέου προέδρου και επικαιροποίηση της αριθ. 66/2011 Α.Δ.Σ.».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

4. «Περί επικαιροποίησης  της αριθ.  67/2011 Α.Δ.Σ. περί  ορισμού μελών  Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς και αντικατάσταση μελών Δ.Σ.».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

5. «Περί επικαιροποίησης της αριθ.  68/2011 Α.Δ.Σ. περί  ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς και αντικατάσταση μελών Δ.Σ.».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6. «Περί επικαιροποίησης της αριθ.  69/2011 Α.Δ.Σ. περί  ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 140/2012 Μελέτης για την προμήθεια υγρών – αερίων καυσίμων και λιπαντικών και καθορισμός του τρόπου διενέργειας αυτής »
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

8. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην Επιτροπή αυτή. (άρθρο 50 του Ν. 1566/85)
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάν.

9. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου με θέμα «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Π.Ε. Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας για την τριετία 2013 – 2015»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

10. «Περί παρατάσεως της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Σπάρτης, για την παραγωγική αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου, η οποία έληγε 31.12.2012 (σχετική η αριθ. 16/2011 Α.Δ.Σ.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί καταβολής επιδότησης μεταφοράς μαθητών Α/βάμιας εκπαίδευσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

12. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2013  (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13. «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € για το έτος 2013 (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

14. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών, για το έτος 2013» (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2013»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

16. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών – εργασιών & μεταφορών για το έτος 2013»
Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

17. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                         
                                                                                         Σπύρος Αβδούλος 

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 01/2013

Στους Μολάους σήμερα την 6η  Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 32619/31-12-2012 έγγραφη πρόσκληση της συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κας Παναγιώτας Αλειφέρη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη, διαπιστώθηκε από την Προεδρεύουσα πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα και τα  26 μέλη, δηλαδή οι:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αλειφέρη Παναγιώτα  προεδρεύουσα
1.
 Κρυπωτός Παναγιώτης
2.
Αβδούλος Σπύρος


3.
Βουνελάκης Γεώργιος


4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος

 
5.
Καλογερίνης Ηλίας


6.
Κολλιάκος Ιωάννης


7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος


8.
Λύρας Χαράλαμπος


9.
Μαρούσης Χράλαμπος


10.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος


11.
Πετράκης Χρήστος


12.
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.


13.
Σουρλάς Ιωάννης


14.
Σπυριδάκος Βασίλειος


15.
Σταθάκης Παναγιώτης


16.
Τσαφατίνου Κατερίνα


17.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


18.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ


19.
Νικολινάκος Παναγιώτης


20.
Παπαδάκης Γεώργιος


21.
Τσάκος Πέτρος


22.
Χαραμής Αντώνιος


23.
Χριστάκος Σταύρος


24.
Τσάκος Κωνσταντίνος


25.
Μέντης Γεώργιος


26.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης


Η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Ευγενία Παπαδάκη.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των  μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου  2013-2014, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010.
 Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας, ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν στο κέντρο της αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
 Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Σπύρος Αβδούλος με 16 ψήφους, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ με 7 ψήφους.
Οι λοιπές δύο παρατάξεις της μειοψηφίας δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να υποδείξουν υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ούτε συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης υποψηφίου.
Στη συνέχεια η προεδρεύουσα κάλεσε την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας να υποδείξει υποψήφια Γραμματέα. Ακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της μείζονος μειοψηφίας και εκλέχθηκε ως υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Χριστάκος Σταύρος με 7 ψήφους. 
Στη συνέχεια η Προεδρεύουσα κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία, θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Ακολουθεί ψηφοφορία για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταμετρήθηκαν για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Σπύρο Αβδούλο: δεκαέξι  (16) σταυροί προτίμησης, δέκα (10) λευκά ψηφοδέλτια και ως εκ τούτου εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου μελών του Συμβουλίου.
Ακολουθεί ψηφοφορία για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τη μείζονα μειοψηφία και μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταμετρήθηκαν για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Μιχαλόπουλο Μιχαήλ: δεκαεννέα (19) σταυροί προτίμησης, έξι (6) λευκά  και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο και ως εκ τούτου εκλέγεται στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου.
Ακολουθεί ψηφοφορία για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου από την μείζονα μειοψηφία και μετά την αποσφράγιση των φακέλων, καταμετρήθηκαν για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Χριστάκος Σταύρος: δεκαοκτώ (18) σταυροί προτίμησης και οκτώ (8) λευκά ψηφοδέλτια και ως εκ τούτου εκλέγεται στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συμβουλίου.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από την προεδρεύουσα Σύμβουλο, ότι εκλέχθηκαν για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου διετία 2013-2014:
·         Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σπύρος Αβδούλος.             
·         Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ.
·         Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Χριστάκος Σταύρος.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκλεγέντες κατέλαβαν τις θέσεις τους και στη συνέχεια ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει εάν η συνεδρίαση για την  εκλογή των επιτροπών θα είναι δημόσια.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά και από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε η συνεδρίαση να συνεχίσει δημόσια.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν στην εκλογή των  τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου διετία 2013-2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, καθώς επίσης και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών, που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή (δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη), με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
     Οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας αποσύρθηκαν από την αίθουσα συνεδρίασης για να αναδείξουν τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια υποψηφιότητα έθεσαν οι:
1.    Σταύρος Χριστάκος
2.    Αντώνιος Χαραμής

Ψήφισαν οι:
1.    Νεκτάριος Μαστορόπουλος
2.    Γεώργιος Παπαδάκης
3.    Αντώνιος Χαραμής
4.    Παναγιώτης Νικολινάκος
5.    Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
6.    Πέτρος Τσάκος
7.    Σταύρος Χριστάκος
8.    Γεώργιος Μέντης
9.    Κων/νος Τσάκος
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας έλαβαν:
1.    Αντώνιος Χαραμής         εννέα (9) ψήφους
2.    Σταύρος Χριστάκος        εννέα (9) ψήφους
Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.

Αναδείχθηκαν οι:
1.    Αντώνιος Χαραμής
2.    Σταύρος Χριστάκος, ως υποψήφια τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια θέτουν υποψηφιότητα για τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι:
1.    Γεώργιος Μέντης
2.    Παναγιώτης Νικολινάκος
Ψήφισαν οι:
1.    Σταύρος Χριστάκος
2.    Νεκτάριος Μαστορόπουλος
3.    Γεώργιος Παπαδάκης
4.    Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
5.    Παναγιώτης Νικολινάκος
6.    Πέτρος Τσάκος
7.    Αντώνιος Χαραμής
8.    Γεώργιος Μέντης
9.    Κω/νος Τσάκος
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας έλαβαν:
1.    Γεώργιος Μέντης             εννέα (9) ψήφους
2.    Παναγιώτης Νικολινάκος    επτά (7) ψήφους
Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.

Αναδείχθηκαν οι:
1.    Γεώργιος Μέντης
2.    Παναγιώτης Νικολινάκος, ως υποψήφια αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Επανήλθαν στην αίθουσα συνεδρίασης, οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας και ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας εκλέχθηκαν ως υποψήφιοι :
Α) Για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
1.    Δημήτριος Ιατρόπουλος με δεκαέξι (16) ψήφους.
2.    Χαράλαμπος Λύρας       με δεκαέξι (16) ψήφους.
3.    Χαράλαμπος Μαρούσης με δεκαέξι (16) ψήφους.
4.    Κων/νος Μαυρομιχάλης με δεκαέξι (16) ψήφους.

Β) Για αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής:
1.    Ιωάννης Σουρλάς          με δεκαέξι (16) ψήφους.
2.    Παναγιώτης Σταθάκης   με δεκαέξι (16) ψήφους.
3.    Ηλίας Καλογερίνης        με δεκαέξι (16) ψήφους.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6), ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους, και οι 6 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι:
1.    Χαράλαμπος Μαρούσης          (23 ψήφοι)
2.    Δημήτριος Ιατρόπουλος         (22 ψήφοι)
3.    Χαράλαμπος Λύρας                (22 ψήφοι)
4.    Κων/νος Μαυρομιχάλης          (19 ψήφοι)
5.   Αντώνιος Χαραμής                 (17 ψήφοι)
6.    Σταύρος Χριστάκος                (21 ψήφοι)
Βρέθηκαν δε ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1.    Παναγιώτης Σταθάκης              (19 ψήφοι)   
2.    Ιωάννης Σουρλάς                    (17 ψήφοι)
3.    Ηλίας Καλογερίνης                   (17 ψήφοι)
4.    Γεώργιος Μέντης                     (18 ψήφοι)
5.    Παναγιώτης Νικολινάκος          (16 ψήφοι)
Βρέθηκαν δε ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.
Λόγω ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση, από την οποία αναδεικνύεται σαν δεύτερο αναπληρωματικό μέλος ο Ιωάννης Σουρλάς.

Συνοψίζοντας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2012, ως εξής:
Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής:
1.   Χαράλαμπος Μαρούσης
2.   Δημήτριος Ιατρόπουλος         
3.   Χαράλαμπος Λύρας               
4.   Κων/νος Μαυρομιχάλης        
5.   Αντώνιος Χαραμής                 
6.    Σταύρος Χριστάκος               

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής::
1.   Παναγιώτης Σταθάκης             
2.   Ιωάννης Σουρλάς                   
3.   Ηλίας Καλογερίνης                  
4.   Γεώργιος Μέντης               
5.   Παναγιώτης Νικολινάκος                      

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου 2013- 2014 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας, καθώς επίσης και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών, που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή (δύο [2] υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο [2] υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη) με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας αποσύρθηκαν από την αίθουσα συνεδρίασης για να αναδείξουν τα υποψήφια τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στη συνέχεια υποψηφιότητα έθεσαν οι:
1.    Σταύρος Χριστάκος
2.    Παναγιώτης Νικολινάκος

Ψήφισαν οι:
1.    Νεκτάριος Μαστορόπουλος
2.    Γεώργιος Παπαδάκης
3.    Αντώνιος Χαραμής
4.    Παναγιώτης Νικολινάκος
5.    Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
6.    Πέτρος Τσάκος
7.    Σταύρος Χριστάκος
8.    Γεώργιος Μέντης
9.    Κων/νος Τσάκος
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας εκλέγονται οι:
1.    Σταύρος Χριστάκος         με εννέα (9) ψήφους
2.    Παναγιώτης Νικολινάκος  με εννέα (9) ψήφους
Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.

Στη συνέχεια θέτουν υποψηφιότητα για τα αναπληρωματικά μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι:
1.    Αντώνιος Χαραμής   
3.    Πέτρος Τσάκος 
Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.
Ψήφισαν οι:
1.    Σταύρος Χριστάκος
2.    Νεκτάριος Μαστορόπουλος
3.    Γεώργιος Παπαδάκης
4.    Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
5.    Παναγιώτης Νικολινάκος
6.    Πέτρος Τσάκος
7.    Αντώνιος Χαραμής
8.    Γεώργιος Μέντης
9.    Κω/νος Τσάκος
10. Δημητρόπουλος Δημοσθένης

  Μετά το πέρας της ψηφοφορίας εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι:
1.    Αντώνιος Χαραμής με εννέα (9) ψήφους
2.    Πέτρος Τσάκος   με εννέα (9) ψήφους,
Βρέθηκε δε και ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας εκλέχθηκαν ως υποψήφιοι :
Α) Για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  τέσσερις (4) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
1.    Παναγιώτα Αλειφέρη με δεκαέξι (16) ψήφους.
2.    Γεώργιος Βουνελάκης  με δεκαέξι (16) ψήφους.
3.    Ιωάννης Κολλιάκος   με δεκαέξι (16) ψήφους.
4.    Χαράλαμπος Κουτσονικολής   με δεκαέξι (16) ψήφους.

Β) Για αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τρεις (3) Σύμβουλοι και  ονομαστικά  οι   εξής:
1.    Κατερίνα Τσαφατίνου με δεκαέξι (16) ψήφους.
2.    Βασίλειος Σπυριδάκος  με δεκαέξι (16) ψήφους.
3.    Χρήστος Πετράκης  με δεκαέξι (16) ψήφους.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6), ήτοι δύο (2) της μειοψηφίας και τέσσερις (4) της πλειοψηφίας.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους έξι (6) υποψηφίους, και οι 6 συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριμένα οι:
1.    Ιωάννης Κολλιάκος                               (24 ψήφοι)
2.    Παναγιώτα Αλειφέρη                             (18 ψήφοι)
3.    Χαράλαμπος Κουτσονικολής                   (17 ψήφοι)
4.    Γεώργιος Βουνελάκης                            (16 ψήφοι)
5.    Σταύρος Χριστάκος                               (19 ψήφοι)
6.    Παναγιώτης Νικολινάκος                       (17 ψήφοι)
Βρέθηκαν δε ένα (1) λευκό ψηφοδέλτιο.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους, όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από το Προεδρείο, ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1.    Βασίλειος Σπυριδάκος                       (23 ψήφους)
2.    Κατερίνα Τσαφατίνου                       (22 ψήφους)                      
3.    Χρήστος Πετράκης                           (21 ψήφους)
4.    Αντώνιος Χαραμής                           (16 ψήφους)
5.    Πέτρος Τσάκος                                (15 ψήφους)
Βρέθηκε δε ένα (1) λευκό  ψηφοδέλτιο.

Συνοψίζοντας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2012, ως εξής:
Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1.   Ιωάννης Κολλιάκος                              
2.   Παναγιώτα Αλειφέρη                            
3.   Χαράλαμπος Κουτσονικολής                  
4.   Γεώργιος Βουνελάκης                           
5.   Σταύρος Χριστάκος                   
6.   Παναγιώτης Νικολινάκος                                 

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1.   Βασίλειος Σπυριδάκος                      
2.   Κατερίνα Τσαφατίνου                                              
3.   Χρήστος Πετράκης                          
4.   Αντώνιος Χαραμής                          
5.   Πέτρος Τσάκος                        

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω,
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη
 Αβδούλος Σπύρος

Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 07-01-2013
Η Ειδική Γραμματέας


Παπαδάκη Ευγενία
   Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης