Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο , Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασιάς


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 28ηΦεβρουαρίου τ.ε. ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. «Περί επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου»
Εισήγηση από την αρμόδια επιτροπή.
2. «Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
3. «Περί καταργήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών» (άρθρο 241-παρ.3 Ν. 3463/06)»
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
4. «Περί καταργήσεως του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Μολάων» (άρθρο 241-παρ.3 Ν. 3463/06)
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
5. «Περί λύσεως και εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

6. «ΠΕΡΊ ΛΎΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗΣ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΎΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΒΟΙΏΝ – ΔΗ.Κ.Ε.Β.» ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΆΣΙΑΣ».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.

7. «ΠΕΡΊ ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ ΔΉΜΟΥ ΒΟΙΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΉ ΑΣΩΠΟΎ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΔΉΜΟΥ ΖΆΡΑΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ & ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ ΑΧΙΛΛΈΑ ΒΑΡΒΑΡΈΣΣΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗΣ ΔΉΜΟΥ ΜΟΛΆΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΙ ΆΘΛΗΣΗΣ ΔΉΜΟΥ ΑΣΩΠΟΎ, ΣΕ ΈΝΑ ΝΟΜΙΚΌ ΠΡΌΣΩΠΟ (ΆΡΘΡΟ 103 ΤΟΥ Ν.3852/2010 )

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
8. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
9. «Περί Συγχωνεύσεως των νομικών προσώπων «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μολάων», «Κέντρο Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Μονεμβασίας», «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Μολάων», «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο 1ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βοιών», «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ασωπού» σε ένα νομικό πρόσωπο (άρθρο 103 του Ν.3852/2010)»
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
10. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου νέου ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πρόνοιας,Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Μονεμβασίας» (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
11. «Περί συγχωνεύσεως των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μία Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
12. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
13. «Περί συγχωνεύσεως των Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης σε μίαΣχολική Επιτροπή με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
14. «Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
15. «Περί μετονομασίας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βοιών σε Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μονεμβασιάς και διεύρυνση της περιοχής αρμοδιότητάς του στα όρια του Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παν.
16. «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
17 «Περί συγκροτήσεως του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου ( Άρθρο 13 Ν. 3013/2002»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
18. «Περί της διαδικασίας συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την ανάθεση της συλλογής αυτών σε εγκεκριμένο σύστημα ΟΤΚΖ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος
19. «Περί αποδοχής δακοκτονίας ελαιώνων ορίων Δήμου Μονεμβασιάς από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για το έτος 2011».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
20. «Περί ορισμού Εκπροσώπου του Δήμου στην Εφορεία της Μαθητικής Εστίας Μολάων».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
21. «Περί ορισμού Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β΄ 444/26.04.1999)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
22. «Περί ορισμού Εκπροσώπου του Δήμου στην Εταιρεία Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
23. «Περί υποβολής πρότασης σε σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ», ανάθεση στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου και έγκριση υπογραφής της απαιτούμενης Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
24. «Περί ορισμού τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου, μετά των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση επιτροπής προμηθειών του Δήμου (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2011».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
25. «Περί της προσλήψεως του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τριτη 22 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 16-02- 2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.: 2597

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360542

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5)Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6)Χριστάκο Σταύρο  
                                                                             Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
    
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  22η Φεβρουαρίου  2011, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ  για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
2.    Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής ανάκλησης της υπ΄αριθ. 181/8-7-2009 απόφασης της ΔΕ του Δήμου Βοιών .
3.     Περί αίτησης  κ. Καραντζή Ελένης αποδοχής παραχώρησης τμημάτων γης σε κοινή χρήση στην Τοπική Κοινότητα Βελανιδίων του Δήμου Μονεμβασιάς.
4.    Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής του κ. Χαραμή Γρηγορίου κατά του Δήμου Μονεμβασιάς & κατά  της 3170/16-6-06 αφαίρεσης αδείας καταστήματος ).
5.    Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής του κ. Ζέριγγα Βασιλείου  κατά του Δήμου Μονεμβασιάς & κατά  της 3169/16-6-06 αφαίρεσης αδείας καταστήματος ).
6.    Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  εκδίκαση της αίτησης προσφυγής του κ. Μπιλλίνη Παναγιώτη  κατά του Δήμου Μονεμβασιάς & κατά  της 269/13-11-06 αφαίρεσης αδείας μουσικών οργάνων).
7.    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου περί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου της υπ΄αριθ. 235/2008 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου.
8.    Έκτακτη προμήθεια υλικών αποκατάστασης ζημιών ηλεκτρολογικού πίνακα βιολογικού καθαρισμού Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας.
9.    Αποκατάσταση ζημιών για την εύρυθμη λειτουργία υδατόπυργου Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.
10. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή  υπαλλήλων του Δήμου Μονεμβασίας & προσφυγή πολιτών κατά του Δήμου).
11. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας( Αφορά την άσκηση ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής της υπ΄αριθ. 133877/23-12-2010 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  κλιματικής αλλαγής).
12. Έκτακτη προμήθεια υλικών & παροχή εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «Μαυροβούνι» της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.
13. Έκτακτη προμήθεια υλικών & παροχή εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «Γκαγκανιά» της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.

                                     Ο  Δήμαρχος   Μονεμβασιάς
                                     
                                                      


                                    
                                               Ηρακλής  Τριχείλης  

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011