Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2007

προτασεις Δημου στο προγραμμα ΘΗΣΕΑ

Θέμα 16ο
Αριθμός αποφάσεως: 286/2007.
****************************************
"Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 114/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, στη συνέχεια εντάχθηκαν οριστικά ή προεντάχθηκαν έργα – προμήθειες – μελέτες κλπ.
Μετά από αυτό το υπόλοιπο που έχει μείνει στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ είναι το ποσό των (304.280,00) € και προτείνω όπως τροποποιηθεί το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και ενταχθούν τα παρακάτω :
Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Μελέτη για το χαρακτηρισμό του Κάστρου ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ποσό (30.000,00) €.
ΣΥΝΟΛΟ : (30.000,00) €

Β. ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ :
1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβάσιας, ποσό (50.000,00) €.
2. Αγορά γεώτρησης Κεραμωτής, ποσό (80.000,00) €.
3. Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης Αγγελώνας, ποσό (30.000,00) €.
4. Γεώτρηση Αγίου Δημητρίου, ποσό (40.000,00) €.
5. Συντήρηση – Επισκευή Σχολείων Νομίων – Λιρών, ποσό (70.000,00).
ΣΥΝΟΛΟ : (270.000,00) €

Στο 45% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έχει γίνει προένταξη των παρακάτω έργων :
1. Σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος για κατασκευή Διοικητηρίου – Πολιτιστικού Κέντρου (7.000,00) €.
2. Επισκευή – Συντήρηση Τουριστικού Περιπτέρου (100.832,62) €.
Μετά από αυτό προτείνω όπως τροποποιηθεί το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, αφαιρεθούν τα παραπάνω έργα και τα ποσά (7.000,00) € + (100.832,62) € = με το συνολικό ποσό (107.832,62) € ενταχθεί το παρακάτω νέο έργο :
1. Δημοτική οδοποιία, ποσό (107. 832,62) €.
ΣΥΝΟΛΟ : (107. 832,62) €

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πάνω πιο εισήγηση & μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει όπως εντάξουμε τα παρακάτω έργα – προμήθειες – μελέτες – υπηρεσίες που είναι ανάγκη να γίνουν, στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» :
Στο 45% με τροποποίηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» όπως παρακάτω :
ΕΡΓΟ :
2. Δημοτική οδοποιία, ποσό (107. 832,62) €.
ΣΥΝΟΛΟ : (107. 832,62) €

Στο 35% με τροποποίηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» όπως παρακάτω :

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Μελέτη για το χαρακτηρισμό του Κάστρου ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ποσό (30.000,00) €.
ΣΥΝΟΛΟ : (30.000,00) €

ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ :
1. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβάσιας, ποσό (50.000,00) €.
2. Αγορά γεώτρησης Κεραμωτής, ποσό (80.000,00) €.
3. Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης Αγγελώνας, ποσό (30.000,00) €.
4. Γεώτρηση Αγίου Δημητρίου, ποσό (40.000,00) €.
5. Συντήρηση – Επισκευή Σχολείων Νομίων – Λιρών, ποσό (70.000,00).
ΣΥΝΟΛΟ : (270.000,00) €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : (407.832,62) €.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Γεωργιος Παπαδακης

Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

7. Βλαχάκης Βασίλειος του Ιωάννη

8. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

9. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

10. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου

Ο Δήμαρχος

Νεκτάριος Μαστορόπουλος


Οι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

3. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου

4. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου

5. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου

6. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου

Προταση Δημου για κατανομη ΣΑΤΑ

ΣΑΤΑ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 286990,00 ΕΥΡΩ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙς ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
139.000,00
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ
44.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
30.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
15.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
26.800,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΛΙΡΩΝ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΝΟΜΙΩΝ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ(ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6900: 4590 ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2008 & 2310 ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2007)
4.590,00

286.990,00ΣΑΤΑ 2007 ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 192623,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ(ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 6900: 4590 ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2008 & 2310 ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2007)
2.310,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΒΕΛΙΩΝ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΚΟΥΛΕΝΤΙΩΝ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΔ ΤΑΛΑΝΤΩΝ
6.900,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
5.140,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΔ ΒΕΙΩΝ
12.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ
30.000,00
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝ
12.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΤΔ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ
12.000,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΕΛΙΩΝ
6.900,00
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΩΝ
6.000,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΔ ΝΟΜΙΩΝ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΔ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
6.900,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΔΒΕΛΙΩΝ
6.900,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΛΥΒΕΣ - ΤΕΡΙΑ
6.900,00
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΞΙΦΙΑ ΤΔ ΝΟΜΙΩΝ
6.900,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
20.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΣΚΕΥΩΝ
3.373,00

192.623,00
ΣΑΤΑ 2006 ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 158828,70

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
126.767,69
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΣΚΕΥΩΝ
11.627,00
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΚΚΑΒΟΥ
10.000,00
ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΑΠΌ ΡΕΜΑ ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
5.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
2.500,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΤΛ(5000 ΣΥΝΟΛΟ : 2934,01 ΑΠΌ ΣΑΤΑ & 2065,99 ΣΑΤΑ 2004)
2.934,01

158.828,70
ΣΑΤΑ 2003 ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 12803,38

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ( ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2003 & ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2004)
12.803,38


ΣΑΤΑ 2004 ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ 11839,48

ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
6.253,62
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΤΛ
2.065,99
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ(ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 5000: 3519,87 ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2004 ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1480,13 ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ)
3.519,87

11.839,48

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007

Δημοτικο Συμβουλιο 27 - 12- 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 21-12-2007.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8179
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 2732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
2. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις είκοσι επτά (27) Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Πέμπτη & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση Ανακ/κού πίνακα εργασιών του έργου με τον τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

2. ¨Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τον τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

3. ¨Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τον τίτλο «Κατασκευή στηθαίου κάτω από την εκκλησία Προφήτη Ηλία στο Τ. Δ. Βελιών»
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2007.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

5. Αποδοχή ποσού (17.867,00) € «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε ΟΤΑ της χώρας, προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ.

Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 21-12-2007.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8181
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο
Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Σκάγκος Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων
Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις είκοσι επτά (27) Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Πέμπτη & ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. "Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2008".
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δημοτικο Συμβουλιο 27 - 12- 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 21-12-2007.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8179
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 2732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
2. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις είκοσι επτά (27) Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Πέμπτη & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση Ανακ/κού πίνακα εργασιών του έργου με τον τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

2. ¨Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τον τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

3. ¨Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τον τίτλο «Κατασκευή στηθαίου κάτω από την εκκλησία Προφήτη Ηλία στο Τ. Δ. Βελιών»
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2007.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.


5. Αποδοχή ποσού (17.867,00) € «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε ΟΤΑ της χώρας, προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Η Μονεμβασια στην Ενωση Πολεων με μεσαιωνικα Καστρα

Με αφορμη την συμμετοχη του Δημου Μονεμβασιας στην Ενωση Πολεων με μεσαιωνικα Καστρα , γραφουμε ορισμενες πληροφοριες για τους σκοπους της ενωσης


ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα που διοργάνωσε το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ σε συνεργασία με την ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ, το Δήμο Μυστρά και τον Σύνδεσμο των εν Αττική Λακεδαιμονίων,

Αφού παρακολουθήσαμε τις ομιλίες και λάβαμε μέρος στις συζητήσεις και αφού λάβαμε υπόψη μας:
την ύπαρξη ενώσεων πόλεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορους σκοπούς και στόχους
την ανάγκη συμμετοχής και εκπροσώπησης της χώρας μας στην προσπάθεια αυτή της Ε.Ε.

Αποφασίζουμε την σύσταση Ένωσης Ελληνικών πόλεων με μεσαιωνικό κάστρο με σκοπό:

Την συνεργασία και επικοινωνία των πόλεων μεταξύ τους
Την συνεργασία και επικοινωνία με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ενώσεις ή μεμονωμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
Την συνεχή συνεργασία μεταξύ των μελών της ένωσης με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του μεσαιωνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των κάστρων και του περιβάλλοντος χώρου, ως πολιτιστικών προϊόντων.
Την συνεχή συνεργασία των μελών με σκοπό την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού την συνεχή εκπαίδευσή του σύμφωνα με τις νέες μεθόδους που τυχόν θα υπάρξουν πραγματοποιώντας έτσι αύξηση των θέσεων εργασίας.
Την συνεργασία με την Πολιτεία για την ανάδειξη και προβολή των κάστρων
Την διεθνή συνεργασία και την προσπάθεια για αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών που θα αφορούν στην παραγωγή πολιτισμικών προϊόντων κάθε είδους και σε όποια άλλη πρωτοβουλία σχετικά με τον τομέα καθώς και την ισομερή αξιοποίηση των αντίστοιχων πόρων.
Την σύσταση επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στις οποίες θα συμμετέχουν εκτός από τα μέλη της Ένωσης και άλλοι φορείς που ασχολούνται με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο.
Την συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και τις ΤΕΔΚ του κάθε νομού.
Όλα τα διαδικαστικά θέματα θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν στην ιδρυτική συνέλευση της Ένωσης από τους παρόντες αλλά και όσους ζητήσουν ακόμη να συμμετάσχουν.
Το θέμα οφείλει να συζητηθεί και να αποφασιστεί στα Δημοτικά και τα Νομαρχιακά συμβούλια.
ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι
Κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι

Το Ινστιτούτο Μεσαιωνικών σπουδών που είχε την ιδέα για την δημιουργία της Ένωσης Πόλεων με Μεσαιωνικά κάστρα, συστάθηκε το Νοέμβριο του 2005 με ιδρυτικά μέλη τον αείμνηστο, τότε Δήμαρχο Μιστρά Νίκο Βαχαβιώλο, και πέντε ακόμη μέλη του Δημοτικού του Συμβουλίου, ενώ σήμερα αντιπρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι ο σημερινός Δήμαρχος Μιστρά κος Αποστολάκος. Ταυτόχρονα δε είχε αμέσων την αμέριστη συμπαράσταση του Νομάρχη Λακωνίας και επίτιμου μέλους του κ. Φούρκα, καθώς και μιας σειράς από προσωπικότητες.

Ξεκινώντας από την έδρα του, τον Μιστρά, το ΙΝΜΕΣΠ, αποφάσισε να θέσει σαν στόχο του την προσπάθεια για την ανάδειξη, προβολή, και συντήρηση των μεσαιωνικών κτισμάτων Άμυνας και κατοικίας, δηλαδή των κάστρων μας.

Τον Ιούνιο 2006 το Δ.Σ. του ΙΝΜΕΣΠ μαζί με μια ομάδα δημοσιογράφων επισκέφτηκε την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέπτυξε στους υπευθύνους της Διεύθυνσης Πολιτισμού της Ε.Ε. την καινοτόμο του πρόταση: την δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής γιορτής με επίκεντρο τα μεσαιωνικά κάστρα και τις Σταυροφορίες.

Τον Νοέμβριο παρελθόντος έτους το ΙΝΜΕΣΠ διοργάνωσε στον Μυστρά Ημερίδα με θέμα: «Μεσαιωνικά κάστρα – άχρηστα ερείπια ή αναπόσπαστα τμήματα της Πολιτιστικής ζωής της πόλης μας», στην οποία ανταποκρίθηκε ένας μεγάλος αριθμός Δημάρχων καθώς και εκπρόσωποι Νομαρχιών. Παρέστη μάλιστα και ένας εκπρόσωπος της μεσαιωνικής πόλης Μντίνα της Μάλτας, ένας εν δυνάμει εταίρος μας για τις προσπάθειές μας.

Με το ψήφισμα που εκδόθηκε μετά το τέλος της Ημερίδας το ΙΝΜΕΣΠ συνέταξε το Καταστατικό της υπό Ίδρυση Ένωσης και με αυτό και με το Ψήφισμα απευθύνθηκε στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού κ. Χρήστο Ζαχόπουλο, ο οποίος συναίνεσε αμέσως να προσφέρει στην Ένωση την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και παρέστη ο ίδιος στην Ιδρυτική συνέλευση της Ένωσης.Τι είναι όμως και τι θα κάνει αυτή η Ένωση, ποια θα είναι τα πρώτα της βήματα, ποιοι θα είναι οι στόχοι της και οι επιδιώξεις της.

1. Η εκτροπή του Τουρισμού σε περιοχές που βρίσκονται στην ενδοχώρα,
2. η δημιουργία νέων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
3. η ανάπτυξη του εθελοντισμού,
4. η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.


Όπως καταλαβαίνετε ένα τέτοιο μεγαλόπνοο πρόγραμμα δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει από έναν μόνο Δήμο ή μία Νομαρχία. Και ήταν ακριβώς το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με πρώτη την Λακωνία, που μας παρότρυνε να δεχτούμε σαν μέλη μας όχι μόνο Δήμους και Κοινότητες, αλλά και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Και όταν λέμε για μεγαλόπνοο πρόγραμμα εννοούμε ότι η Ένωση οφείλει αμέσως με την ίδρυσή της να ξεκινήσει:

Α) την χαρτογράφηση όλων των κάστρων
Β) την ενοποίηση τους με την κατασκευή μονοπατιών που θα οδηγούν από ένα στο άλλο, όπου θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα και άλογα ή αμάξια.
Γ) την δημιουργία ενδιάμεσων σταθμών αναψυχής.
Δ)την χαρτογράφηση των μαχών που διεξήχθησαν μεταξύ Βυζαντινών και Σταυροφόρων
Ε) την κατασκευή οδών πρόσβασης για όλα τα κάστρα, μεγάλα και μικρά.
ΣΤ) την σήμανσή τους.
Ζ) τον ηλεκτροφωτισμό τους
Η) την αποτύπωση και σε συνέχεια την δημιουργία σχεδίων ανάπλασης του εσωτερικού και του εξωτερικού των κάστρων, την δημιουργία μέσα ή έξω από αυτά χώρων για Αθλητικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Θ) την διοργάνωση εκδηλώσεων σε πανελλήνια κλίμακα.
Ι) την δημιουργία ιστοσελίδας με λινκ για όλα τα κάστρα.
ΙΑ) την δημιουργία πληροφοριακού υλικού για όλα τα κάστρα.
ΙΒ) την συμμετοχή των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη, την προβολή και την δημιουργική αξιοποίηση των μεσαιωνικών κτισμάτων Άμυνας και Κατοικίας.Τι έχει επειγόντως ανάγκη η Ένωση από την πρώτη μέρα της Ίδρυσής της;
Συνεργασίες:
1. Με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και φυσικά το Υπουργείου Πολιτισμού.
2. Με επιστημονικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
3. Με τον ιδιωτικό τομέα.
4. Με τα κατά τόπους Επιμελητήρια.
5. Τα Υπουργεία: Ανάπτυξης,
6. Οικονομίας και Οικονομικών,
7. Τουρισμού,
8. Εξωτερικών.
9. Με τον κρατικό Οργανισμό για τον Εθελοντισμό, Έργο Πολιτών.
10. Με Ιδρύματα κύρους όπως το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Νιάρχου, το Ίδρυμα Λεβέντη και
11. τις τράπεζες.
12. Με αντίστοιχες ενώσεις και πόλεις του εξωτερικού, ιδιαιτέρως με
αυτές από όπου ξεκίνησαν οι Σταυροφορίες, αλλά και με τις χώρες
στις οποίες κατέληξαν οι Σταυροφορίες, όπως π.χ. ο Λίβανος,η
Συρία, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, η Ιορδανία.

Με ποιους θέλουμε να έρθουμε αμέσως σε επαφή: Με τις χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αραβικές χώρες της Μεσογείόυ, με την Ρωσία, την Ουκρανία, την Γεωργία, την Αρμενία, το Ιράν, την Κίνα και την Ιαπωνία γιατί κι αυτές πέρασαν από έναν ηρωικό και δημιουργικό Μεσαίωνα.

Βάση για την έναρξη αυτής της πορείας αποτελεί το Καταστατικό που σας στείλαμε το οποίο και κατατέθηκε μαζί με τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών στο Πρωτοδικείο ώστε η Ένωση να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε την κατάθεση στο Πρωτοδικείο, την εύρεση χώρου εγκατάστασης των γραφείων και τέλος την πρόσκληση στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία θα συζητήσουμε εκτενέστερα τα πάντα.

Εδώ όμως οφείλουμε να αναφέρουμε την αναγκαιότητα των δικών σας συνδρομών. Είναι αναγκαίες, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, διότι δείχνουν την διάθεση συμμετοχής μας και την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε την κατάσταση.
Με βάση αυτό το έστω πενιχρό κεφάλαιο θα ζητήσουμε περήφανα την ένταξή μας στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, την συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013, καθώς και θα καταθέσουμε τα δικά μας προγράμματα με την συμμετοχή εταίρων από όλη την Ευρώπη.

Με βάση το Νέο Νόμο περί Χορηγιών ο οποίος αποτελεί νόμο του Κράτους από τον Φεβρουάριο του2007 θα αναζητήσουμε χορηγούς στον ιδιωτικό τομέα και στα Ιδρύματα που προαναφέραμε.

Θα αναζητήσουμε τέλος την συνδρομή της ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλων διεθνών Οργανισμών.

Η Ένωση Πόλεων με Μεσαιωνικά κάστρα μπορεί και πρέπει να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Αθλητισμού, του Πολιτισμού, του Τουρισμού, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μας, για την προώθηση του εθελοντισμού, για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, για την προώθηση της ιστορικής μελέτης μιας εποχής που προσπαθήσαμε να την ξεχάσουμε.
Βλέπετε λοιπόν ότι ξεκινάμε μια μεγάλη πορεία για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, μιας νέας σκέψης, μιας νέας προσπάθειας για την πραγματικά αειφόρο ανάπτυξη εκατό τουλάχιστον περιοχών της χώρας μας.

Θέλουμε επίσης να διαβεβαιώσουμε όλους τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχίες της χώρας μας ότι μπορούν να γίνουν μέλη μας οποτεδήποτε το θελήσουν με μια απλή αίτηση συμμετοχής.


Σας ευχαριστούμε

Για πληροφορίες
Τηλ: 210-9852163(λειτουργεί και ως Fax)
Ηλεκτρονική διεύθυνση nedelivo@otenet.gr
inmesp@yahoo.gr

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2007

Μητρωο Ανεργων του Δημου

Δήμος Μονεμβασίας .

Στην προσπάθεια του Δήμου μας να ενεργοποιήσει το άρθρο 85 ( Γραφεία Ενημέρωσης για την απασχόληση ) του Ν. 3463/2006( Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ) και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας
(STAGE) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού , παρακαλούνται οι άνεργοι νέοι και νέες του Δήμου μαςηλικίας από 22 – 40 ετών να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία του Δήμου μας ( εργάσιμες ημέρες
και ώρες ) μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007 .

Προϋποθέσεις :
· Να είναι άνεργοι, να διαθέτουν ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

· Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.

· Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ (Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών – Πληροφόρησης).

· Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση τηλέφωνο επικοινωνίας 2732 0 61777 .

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007

Θεματα Δημοτικου Συμβουλιου της Δευτερας 17-12-07

αγαπητοι φιλοι , μετα μια εβδομαδα επανερχομαστε κατ αρχην με την προσκληση του Δημοτικου Συμβουλιου της Δευτερας και με πληρη ενημερωση στη συνεχεια

Η προσκληση για τα θεματα του συμβουλιου εχει ως εξης :


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 13-12-2007.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8004
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 2732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Μαστορόπουλο Νεκτάριο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
4. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
5. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
7. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
8. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων
9. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις δεκαεπτά (17) Δεκεμβρίου του έτους 2007, ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίμησης, αγοράς οικοπέδου, πλησίον
Νοσοκομείου Μολάων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

2. Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

3. Έγκριση μελέτης « Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης
Ελληνικού», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

4. Αγορά οικοπέδου για την στέγαση Νηπιαγωγείου, 90.000 ευρώ
(πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

5. Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης- απομαγγανίωσης για υδρευτική
γεώτρηση 38.000 ευρώ (πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

6. Προμήθεια φωτιστικών για το Κάστρο και τη Γέφυρα 45.000 ευρώ
(πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

7. Προμήθεια λεωφορείου 30 θέσεων, 90.000 ευρώ (πρόγραμμα 35%
ΘΗΣΕΑΣ)
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2007.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

9. Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος του
Δήμου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

10. Εκπόνηση μελέτης « Χάραξη αιγιαλού από Ρέμα Κάκκαβου μέχρι
Παιδική Χαρά», πίστωση 5.000 ευρώ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

11. Εκπόνηση μελέτης « Χάραξη αιγιαλού και παραλίας προς Ξιφιά»,
πίστωση 4.000 ευρώ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

12. Εκπόνηση μελέτης «Χάραξη αιγιαλού και παραλίας από Μαρίνα μέχρι
Βιολογικό», πίστωση 5.000 ευρώ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

13. Εκπόνηση μελέτης «Χάραξη αιγιαλού και παραλίας από τη Γέφυρα
Μονεμβασίας προς Κάστρο», πίστωση 6.000 ευρώ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

14. Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

15. Κατασκευή χώρου επεξεργασίας και διάθεσης βοθρολυμάτων.
Εισηγητής : ο Δήμαρχος

16.. Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΠ Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ