Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 2 Αυγούστου


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               Μολάοι 29  Ιουλίου  2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  14

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
3.
4.1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
Πρόεδρο Δ.Κ. Νεάπολης.
Προέδρους Τ.Κ.  Ελίκας, Δαιμονιάς, Κουλεντίων,
Κυπαρισσίου, Μονεμβασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων &
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
        
     

          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 02α  Αυγούστου    τ.ε.    ημέρα Τρίτη   και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα   της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί γνωμοδοτήσεως για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος κατά μήκος ιδιοκτησίας Μαρούση Ευαγγέλου, στην Τοπική Κοινότητα Ελίκας Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

2. «Περί γνωμοδοτήσεως για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος κατά μήκος ιδιοκτησίας Γκρέγκορυ, Φανής και Δημητρίου ΣΑΝΚΕΥ, στην Τοπική Κοινότητα Ελίκας, Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

3. «Περί γνωμοδοτήσεως για τον καθορισμό οριογραμμών ρέματος στη θέση «Σέλα» (εκτός ορίων οικισμού Δαιμονιάς) κατά μήκος ιδιοκτησίας Ανδρεσάκη Χαρίλαου του Γεωργίου, στην Τοπική Κοινότητα Διαμονιάς Δ.Ε. Ασωπού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ι.


4. «Περί απευθείας αναθέσεως της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. «Περί απευθείας αναθέσεως της εργασίας «Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. «Περί εκτελέσεως του έργου «Διαμόρφωση χώρου διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 120.000,00 € (εξειδίκευση εργασιών)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

7. «Περί εκτελέσεως του έργου «Αποπεράτωση – ανάπλασης πλατείας στην Τ.Κ. Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

8. «Περί εκτελέσεως του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Βοιών» (εξειδίκευση εργασιών), προϋπολογισμού 45.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

9. «Περί εκτελέσεως του έργου «Έκτακτες εργασίες αντιστήριξης δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου» - αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

10. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της αριθ. 73/2011 τεχνικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 12.500,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

11. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον Τομέα Δ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.

12. «Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2011»
Εισηγητής: Α Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

13. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 130/2011 Απόφασης του Δ.Σ. «Περί καθορισμού των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

14. «Περί της από 08.07.2011 αιτήσεως της κ. RUSU SIMONA του VALERIAN, για διαγραφή ποσού 80,00 € από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

15. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης δημοτικού χώρου στη Γέφυρα Μονεμβασίας, στο Σύλλογο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου από 07.08.2011 έως 21.08.2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ..

16. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 53/2011 Α.Δ.Σ. και εγκρίσεως εκ νέου του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μονεμβασιάς και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ» ΣΤΟ ε.π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης

17. Περί εγκρίσεως του 1ου συγκριτικού πίνακα και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης μελέτης ΣΧΟΟΑΠ τέως Δήμου Ζάρακα και νυν Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασιάς.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Π.

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                                                             Ο Πρόεδρος
                           

                                          
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος  

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Πρόσκληση 5/ 2011 


  Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη  27  Ιουλίου  2011  και ώρα 19:00  μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού στα Παπαδιάνικα ,  Δήμου Μονεμβασίας με θέματα ημερησίας διάταξης:  

1.      Αξιολόγηση προσφορών κ. Φαλλιέρου και κ. Παυλομανωλάκου.
2.     Απόφαση για την δημιουργία ή όχι τουριστικού λογότυπου του Δήμου. 
3.     Ενημέρωση για θέματα που αφορούν το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και στην συνεργασία με τον κ. Κούτουλα. 
4.     Αξιολόγηση χάρτη και προτάσεις για αλλαγές σε περίπτωση επανεκτύπωσής του.     Ο Πρόεδρος                                                   Χαράλαμπος Λύρας    

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

Εκτακτη Οικονομική Επιτροπή , Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 21-07-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: - 16967 -

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
    
Θέμα: Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  22η  Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.  για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί του   παρακάτω  θέματος :

1.    Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων προμήθειας για τη μεταφορά νερού στην ΤΚ Κυπαρισσίου της Δ.Ε. Ζάρακα.

 

                                                    


                             
       


                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                     
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 16 Ιουλίου 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 15-07-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: 16448

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής


         Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
                Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  19η  Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ.  σε τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.      Έγκριση ή μη των  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  εργασίας «Συντήρηση οχημάτων &  μηχανημάτων του Δήμου Μονεμβασιάς».
2.      Έγκριση ή μη των  πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων».
3.      Έγκριση ή μη των  πρακτικών δημοπρασίας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασιάς».
4.      Απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου βιολογικού Τ.Κ. Μονεμβασίας».  
5.      Αποδοχή  ή μη παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος  γης σε κοινή χρήση στην Δημοτική  Κοινότητα Μολάων της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς, ιδιοκτησίας κ. Τζάκα Κων/νου του Ιωάννη.
6.      Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών  του Δήμου.

7.       Διάθεση πιστώσεων & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  διαφόρων προμηθειών του Δήμου.

8.      Αποδοχή  ή μη παραχώρησης  τμήματος  γης σε κοινή χρήση στην Τοπική  Κοινότητα Ρειχέας της ΔΕ Ζάρακος του Δήμου Μονεμβασιάς, ιδιοκτησίας  κ. Κων/νου Μπέλεση.
9.      Έγκριση ή μη της αριθ.4/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου( Αφορά εκτέλεση προϋπολογισμού κληροδοτήματος G.Kellis 2011.)
10.  Έγκριση ή μη της αριθ.5/2011 του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά έγκριση πληρωμής –εκταμίευση του 1ου λογαριασμού-πιστοποίησης για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικού δρόμου ΒρύσηςΤΔ Κυπαρισσίου, ποσού 9.875,00€»)
11.    Έγκριση ή μη της αριθ.6/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά έγκριση πληρωμής του έργου «Κατασκευή τοιχίου για διαπλάτυνση δρόμου στη βρύση ,ποσού 1.620,00€)» 
12.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
13.  Αποδοχή  ή μη παραχώρησης  τμήματος  γης σε κοινή χρήση στην Τοπική  Κοινότητα Ελίκας της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς, ιδιοκτησίας  κ. Κων/νου Τσιγκούνη.
14.  Έκτακτη ανάθεση προμηθειών & εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στην Τοπική Κοινότητα Φοινικίου της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς.
15.  Έκτακτη ανάθεση προμηθειών & εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου που βρίσκεται στον οικισμό « Τροχάλια» της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς.
16.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.


                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                     
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Δημοσίευση στην εφημερίδα Μονεμβάσια της Ενωσης Απανταχού Μονεμβασιτών

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

 Οκτώ μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές και έξι μήνες μετά την λειτουργία του νέου συστήματος  τοπικής αυτοδιοίκησης , στον Καλλικρατικό πλέον δήμο Μονεμβασιάς επικοινωνούμε μαζί μέσα από τις στήλες της φιλόξενης και αξιόλογης εφημερίδας της Ενωσης Απανταχού Μονεμβασιτών το μόνο ουσιαστικά μέσο  προβολής των θεμάτων που απασχολούν την Μονεμβασιά και την ευρύτερη περιοχή .  
   Κατ αρχήν οφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους κατοίκους της Μονεμβασιάς και της ευρύτερης περιοχής κυρίως  του πρώην Δήμου Μονεμβασιάς ήδη σήμερα Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς οι οποίοι για μια ακόμα φορά με ανέδειξαν πρώτο Δημοτικό σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς με το ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό των 934 ψήφων στην Δημοτική ενότητα Μονεμβασιάς και 1184  ψήφους    σε όλο συνολικά το μεγάλο Δήμο . Σε μια δύσκολη για το Συνδυασμό μας εκλογική αναμέτρηση  η αγάπη και η εκτίμηση των συνδημοτών μας ήταν πολύ μεγάλη και οφείλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω όπως πάντα μέχρι σήμερα καθημερινά να δίνω όλες μου τις δυνάμεις για την ανάπτυξη του Δήμου μας και την επίλυση των προβλημάτων των δημοτών με ουσιαστική και επίπονη δουλειά αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια χωρίς περιεχόμενο. 
  Στους πρώτους μήνες λειτουργίας του νέου Δήμου δήλωσα συμμετοχή και επιλέχθηκα με αποφάσεις τους δημοτικού συμβουλίου ως εκπρόσωπος της μείζον αντιπολίτευσης στις παρακάτω επιτροπές του νέου Δήμου
-         Μέλος Δ.Σ. της Οικονομικής επιτροπής ( Αντιπρόεδρος )
-         Μέλος Δ.Σ της επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Διαφήμισης
-         Μέλος Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης
-         Μέλος Δ.Σ της Αναπτυξιακής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
-         Μέλος της επιτροπής Εσόδων , καθορισμού τελών και παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου
-         Μέλος της επιτροπής για την οικονομική απογραφή ( οικονομικές εκκρεμότητες , όφειλες , δάνεια , εκκρεμείς δίκες , κ.τ.λ. ) των 5 πρώην Δήμων που συνενώθηκαν .

( σημειώνω ότι για την συμμετοχή στα παραπανω Δ.Σ και στις επιτροπές δεν υπάρχει οικονομική αμοιβή από το Δήμο )

Παράλληλα ορίστηκα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή του Νομού Λακωνίας για την διαμόρφωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων  . Στις δυο συνεδριάσεις της επιτροπής ο Δήμος διαφώνησε σε κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών ειδικά στην σημερινή εποχή που είναι φανερό ότι η εμπορική Αξιό των ακινήτων έχει μειωθεί αφού δεν γίνονται αγοραπωλησίες , δεν κτίζονται νέες οικοδομές ενώ οι εμπορικές μισθώσεις μειώνονται αντί να αυξάνονται .

Σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο παρακολουθώ και συμμετέχω στην λειτουργία του Δήμου , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου με στόχο την συμβολή μου στην ανάπτυξη του Δήμου και στην λύση των προβλημάτων των δημοτών . Η δραστηριότητα μου στις διάφορες επιτροπές και ως δημοτικού συμβούλου  υπάρχει στην προσωπική μου ιστοσελίδα ( www.xristakos.blogspot.com )  .

 Στους πρώτους μήνες λειτουργίας της νέας δημοτικής αρχής ολοκληρώθηκαν από εργολάβους που είχαν ανατεθεί από την προηγούμενη διοίκηση τα  εξής έργα
-         Η κατασκευή πεζοδρομίου από την Αγία Κυριακή μέχρι την είσοδο της Μονεμβασιάς ( προϋπολογισμού περίπου 100.000 €   ) . Έχουν κατασκευαστεί και τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού για την μελλοντική τοποθέτηση φωτιστικών .
-         Η υπογειοποιηση του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης στην περιοχή της Μαρίνας  , προϋπολογισμού 12.000 €

Για τους πρώτους μήνες λειτουργίας του νέου δήμου , ορισμένες παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν είναι οι εξής ΄
-         Υπάρχουν πολλά και σοβαρά θέματα του νέου Δήμου όπως ο εξορθολογισμός των τελών Ύδρευσης , Φωτισμού , Καθαριότητας σε όλες τις δημοτικές ενότητες κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα , η   κατανομή των πιστώσεων ανάλογα με την συνεισφορά κάθε περιοχής στα έσοδα του Δήμου αλλά και την αναπτυξιακή της δυνατότητα κ.τ.λ.

-         Για τα θέματα που απασχολουν την Μονεμβασια στο πρωτο διαστημα λειτουργιας του μεγαλου Δημου θα αναφερθουμε αναλυτικα σε επομενα φυλλα της εφημεριδας

-         Στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας του συλλόγου ο Λευτέρης Ανδρεσακης από την στήλη του διατύπωσε το ερώτημα πως είναι δυνατόν το έργο κατασκευή πλευρικών τοίχων αντιστήριξης στα άκρα του ρέματος Κακκαβου από την προηγούμενη διοίκηση να έχει κοστολογηθεί 25.000 € ενώ να φτιάχτηκε σήμερα από την νυν δημοτική αρχή με 7.000 € .  Επειδή κυριως τα θεματα ηθικης ταξης και διαχειρισης του δημοσιου χρηματος είναι κεφαλαιωδη ζητηματα στην δημοσια παρουσια κάθε αιρετου για την ενημερωση των Μονεμβασιτων  πρέπει να πούμε τα εξής :  
Μετά την «θεομηνία » που έγινε το φθινόπωρο του 2008 η δημοτική αρχή προεβη σε πλήρη καταγραφή των ζημιών σε όλα τα σημεία του Δήμου και στο ρέμα Κακκαβου και συνέταξε υπόμνημα με προμελέτη  προς την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση . Στο ρέμα του κακκαβου η προμελέτη προέβλεπε την κατασκευή πλευρικών στηθαίων αντιστήριξης με εκσκαφή των πρανών κατασκευή πέδιλου θεμελίωσης και πλευρικού τοιχίου με οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν για την στήριξη δρόμων στοιχεία που πολλαπλασιάζουν το κόστος .  Το έργο που εκτελέστηκε σήμερα από την δημοτική αρχή και είχε ως στόχο την αντιμετώπισης κυρίως αισθητικά του προβλήματος των πρανών του ρέματος με την κατασκευή μικρού πέτρινου τοίχου ( λιθοδομής ) χωρίς εκσκαφή , χωρίς πέδιλο θεμελίωσης , με πολύ μικρή ποσότητα σκυροδέματος και σιδήρου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την τότε προμελέτη και όσα αυτή προέβλεπε αφού αναφέρετε σε ένα εντελώς διαφορετικό έργο , διαφορετικών διαστάσεων , ποσοτήτων και υλικών .
Τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε δημότη.
                                                                     Σταύρος Χριστακος
                                                         Δημοτικός Σύμβουλος Μονεμβασιάς
                                                                     www.xristakos.blogspot.com
                                                                    Τηλ  6981 820 172                

Δημοτικό Συμβούλιο , Παρασκευή 15 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               Μολάοι 11  Ιουλίου  2011
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  13

 


    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
                                    ΠΡΟΣ:
1.
2.
3.
4.1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
Προέδρους Δ.Κ. Μολάων & Νεάπολης
Προέδρους Τ.Κ. Αγγελώνας, Ελίκας, Παπαδιανίκων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
        
        
Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 15η   Ιουλίου    τ.ε.    ημέρα Παρασκευή   και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Κολλιάκος Ι.

2. «Περί αποδοχής ποσού 110.900 €, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία 2011)»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. «Περί ρυθμίσεως οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν.3979/11»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ Μαραθιά»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της αριθ. 50/2011  μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 31.500,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικαταστάσεις - επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

7. «Περί τροποποιήσεως της 134/2011 Α.Δ.Σ., η  οποία αφορά την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ. Ε. Μονεμβασίας (εξειδίκευση εργασιών) προϋπολογισμού 105.000,00 €, Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2011».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: κ. Βουνελάκης Γ.

8. «Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας»
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

9. «Περί διαθέσεως πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της Μονεμβασιάς (23.07.2011).
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

10. «Περί διαθέσεως πίστωσης για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής πολιούχου  Δ.Κ. Μολάων (26.07.2011)»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

11. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την φιλοξενία αντιπροσωπείας της UNESCO, στην Μονεμβασιά (22 & 23.07.2011)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

12. «Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την κάλυψη της δαπάνης που προκλήθηκε για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου Τ.Κ. Ασωπού  (προϋπολογισμού   9.114,30 € με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ι.

13. «Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, για την κάλυψη της δαπάνης που προκλήθηκε για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου Τ.Κ. Λιρών  (προϋπολογισμού  6.282,84 €  με Φ.Π.Α.)
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

14. «Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

15. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Αγγελώνας, στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Αγγελώνας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

16. «Περί επιχορηγήσεως του Συλλόγου «Φίλοι του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Μολάων»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

17. «Περί απευθείας εκμισθώσεως δημοτικού χώρου 20 τ.μ. στον οικισμό Πλύτρα, για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου από 21.07.2011 έως 20.08.2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ι.

18. «Περί εγκρίσεως μελέτης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Μαυρομιχάλης

19. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον τομέα Δ΄ σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.


 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Παρακαλούνται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που επιθυμούν να δηλώσουν ειδικούς αγορητές στα ανωτέρω θέματα  και οι κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν  να τοποθετηθούν στα ανωτέρω θέματα να το δηλώσουν εγγράφως στο Προεδρείο προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Υπηρεσιών καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                                                             Ο Πρόεδρος
                           
                                                                             

                                                                                  Σπύρος Αβδούλος