Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι  23-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -15031-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                         4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                         5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                         6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 28η  Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 13922/06-09-2016 αίτησης των κ.κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου, Σουρλά Ιωάννη & Τσαφατίνου Κατερίνας περί νομικής στήριξης.
 5. Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-9-2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΔΚ Μολάων (θέση Φρέζα) της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΙ ΚΡΙΣΤΙΝ-ΑΝΝΙΚ ΠΕΤΡΟΒΙΞ  εντός οικισμού  στην ΤΚ Αγγελώνας της ΔΕ Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΤΚ Λαχίου & Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 12. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών  μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Παντάνασσας της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 14. Αποκατάσταση κατεστραμμένων τσιμεντοδρόμων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 155.000,00€ .
15.  Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΔΚ & ΤΚ.
 1.  Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων   λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 80.000,00€.
 2. Αποκατάσταση καταρευσάντων τοιχίων εντός ΤΚ Πακίων & ΤΚ Κουπιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων  της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 20.000,00€.
 3. Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6 του Δημοτικού Σταδίου Μολάων που  προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 13.000,00€.
 4.  Επικαιροποίηση –έλεγχος δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Προσθήκη αίθουσας στο 1ο  Νηπιαγωγείο Μολάων}.
20.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.  
 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών καθαρισμού & απόφραξης φαραγγιού «Λάρνακα» λόγω  έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   11/2016                                    Μολάοι 14  Σεπτεμβρίου  2016

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Μονεμβασίας,Λαχίου,
Αγ. Νικολάου Βοιών, Κάτω Καστανέας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπ. Φορείς (Μέσω των Δ. Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  20η   Σεπτεμβρίου τ.ε.  ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Επισκευή Ανωδομής στη ΧΖ λιμένα Μονεμβασίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του πράσινου Ταμείου με κωδικό Αστική 2014».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

4. «Περί δεσμεύσεως του Δήμου Μονεμβασίας για κάλυψη του επιπλέον ποσού των 120.000,00 € για το έργο «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο  «Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας», το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην πρόσκληση α/α ΟΠΣ 1474 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 400.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 500.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Μεσοχωρίου και Δ.Δ. Φαρακλού», προϋπολογισμού 300.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο  «Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος

12. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ΄επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του 1955».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί Ανακλήσεως της αριθ. 165/2016 Απόφασης Δ.Σ. – Απευθείας εκμίσθωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί ορισμού νέου μέλους στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

18. «Περί ορισμού νέου μέλους στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

19. «Περί  Αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

20. «Περί παρατάσεως  της προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτού στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου μας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

21. «Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

22. «Περί εγκρίσεως της κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Τεχνικό Πρόγραμμα Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας , έτους 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
**************************************************
Συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας,  της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας - Δήμου Μονεμβασίας.

Απόφαση 5/2016

Στην Τοπική Κοινότητα  Μονεμβασίας, σήμερα στις 25  του μηνός Αυγούστου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 09:30 , το Τοπικό Συμβούλιο Μονεμβασίας  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/19.08.2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :


Θέμα1οΣυζήτηση σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
              έτους 2017.»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, Νίκη Πετράκου, για την τήρηση των πρακτικών (αναπληρώτρια σχετική απόφαση Δημάρχου 27/9.02.2015). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3)  Τοπικών Συμβούλων ήταν :

Παρόντες
Απόντες
1.Δημήτριος Χουσάκος του Αναστασίου (Πρόεδρος)
Ουδείς
2. Ιωάννης Μπλέτας του Γεωργίου

3. Λάζαρος Σκάγκος του Ιωάννου                         


Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Θέμα1οΣυζήτηση σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
              έτους 2017.»

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας Σταύρος Χριστάκος ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για τα τρέχοντα θέματα του Δήμου στην Μονεμβασία και ανέφερε ότι στη κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος υπάρχει άριστη συνεργασία με το Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας  είπε τα εξής :

 Με το αριθ. Πρωτ. 11876/1-8-2016 έγγραφο του Δήμου με θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017», μας γνωστοποιείται ότι πρέπει  να εισηγηθούμε στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με τη λήψη σχετικής απόφασης, η οποία θα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας ανάλογα τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς μας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τεχνικό πρόγραμμα.
Το ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν και αφορούν σε οδοποιίες, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες κλπ).
 Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ.4 του Ν. 3852/2010 και του άρθρο 77 «Προϋπολογισμός δήμων» και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν ομόφωνα

Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2017 της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας ως ακολούθως:
1.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Γέφυρα της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Από γωνιά Εθνικής Τράπεζας μέχρι κατάστημα κ. Παναγιώτας Χούτρη
- Από ξενοδοχείο Φιλοξένια ,  κατάστημα Αστερίας, ψαράδικο
κ. Μαστρογιαννάκου
- Από γωνία φούρνου κ. Αγγελάκου μέχρι την εκκλησία του Οσίου Λεοντίου. 
2.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Αγίας Κυριακής  της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Δρόμος προς οικία Αυλωνίτη
- Δρόμος έως ενοικιαζόμενα δωμάτια κ. Δημοσθένη Χριστάκου
- Δρόμος από οικία Δρίβα προς οικία Μπλέτα
3.Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Γέφυρα της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Υπόλοιπο Μαρίνας
- Στροφή πλησίον Γυμνάσιου
- Δρόμος προς οικία Καστανιά Δημητρίου
4.Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Αγία Κυριακή της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Δρόμος οικία Κωνστανίδη Λουκά προς Αγία Κυριακή
5. Οικισμός Κάστρο
- Επισκευή καλντεριμιών στο Κάστρο και δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας όπου απαιτείται
- Βελτίωση και συντήρηση του περιμετρικού μονοπατιού του Κάστρου μήκους 1850μ.
6. Υπόλοιπα έργα:
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης όπου απαιτείται. 
- Επαναχάραξη αιγιαλού από Κάκκαβο έως Γλυφάδα
- Μελέτη ανάπλασης πλατείας Αγίας Κυριακής
- Μελέτη για τον φωτισμό από στη θέση «Φτερά» ( βενζινάδικο κ.    
 Αγγελάκου)  έως την αρχή της Γέφυρας ( Καστέλλο) σε συνδυασμό με το  
 χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ( σχετική απόφαση 6/2014).Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  5/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

1.  Ιωάννης Μπλέτας του Γεωργίου
Δημήτριος Χουσάκος


2. Λάζαρος Σκάγκος του Ιωάννου


Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.Δημήτριος Χουσάκος

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Κατάλογος Ονομάτων για την σύνταξη του Οδωνυμικού Χάρτη ( Του Αρχαιολόγου Νεκτάριου Σκάγκου )

Κατάλογος ονομάτων
Α. Αρχαία τοπωνύμια
1. Ακρωτήρια
Μινώα ακρωτήριο, η βραχονησίδα της Μονεμβασίας
Μαλέας ακρωτήριο, ο σημερινός Κάβο-Μαλιάς
Όνου γνάθος, η σημερινή Ελαφόνησος

2. Οικισμοί
Ακρίαι, αρχαίος οικισμός, η σημερινή Κοκκινιά
Βιάνδινα, αρχαίος οικισμός, η σημερινή Ελαία
Κυπαρισσία, αρχαίος οικισμός
Ασωπός, αρχαίος οικισμός, η σημερινή Πλύτρα
Κοτύρτα, αρχαίος οικισμός, η σημερινή Δαιμονιά
Αφροδισιάς, αρχαίος οικισμός, ο σημερινός Άγιος Γεώργιος Βοιών
Βοιαί, αρχαίος οικισμός, η σημερινή Νεάπολη (και περιοχή/τα μεσαιωνικά και νεώτερα Βάτικα)
Ήτις, αρχαίος οικισμός, το σημερινό Παλαιόκαστρο Βοιών
Σίδη, αρχαίος οικισμός
Επίδαυρος Λιμηρά, αρχαίος οικισμός
Ζάραξ, αρχαίος οικισμός, το σημερινό Λιμάνι του Γέρακα
Κύφαντα, αρχαίος οικισμός, το σημερινό Κυπαρίσσι

3. Εδαφωνύμια
Ζάραξ όρος, η σημερινή Κουλοχέρα
Λεύκη πεδίον, ο σημερινός κάμπος Ασωπού και Μολάων

4. Επώνυμα ιερά
Υπερτελέατον, αρχαίο ιερό του Απόλλωνος, θρησκευτικό κέντρο (περιοχή Φοινικίου)
Άρτεμις Λιμνάτις, αρχαίο ιερό της Αρτέμιδος (περιοχή Αγίου Στεφάνου Νομίων)
Επιδήλιον, αρχαίο ιερό του Απόλλωνος (περιοχή Χουνάρια Νομίων)

Β. Μεσαιωνικά και Νεώτερα τοπωνύμια
1. Κάστρο, συνοικισμός (Κάτω Πόλη)
Ελκόμενος Χριστός, παλαιός μητροπολιτικός ναός
Παναγία Χρυσαφίτισσα, πολιούχος Μονεμβασίας (Ιερός Ναός)
Παναγία Μυρτιδιώτισσα, Ιερός Ναός
Άγιος Δημήτριος, Ιερός Ναός
Αγία Σοφία, Ιερός Ναός (στην Άνω Πόλη)
Αγία Τριάδα, Ιερός Ναός (κοιμητηριακός)
Αγία Άννα, παλαιός ναός
Άγιος Νικόλαος, παλαιός ναός
Άγιος Ιωάννης, παλαιός ναός
Ευαγγελίστρια, παλαιός ναός
Άγιος Σπυρίδων, παλαιός ναός
Σωτήρας, παλαιός ναός
Άγιοι Τεσσαράκοντα/Σαράντα, παλαιός ναός
Άγιοι Απόστολοι, μικρός ναός στο βράχο
Τζαμί, μουσουλμανικό τέμενος
Μεγάλη Τάπια, μεγάλη πλατεία
Μικρή Τάπια, μικρή πλατεία
Φάρος/Αγορά/ Καλντερίμι, η κεντρική εμπορική οδός
Κατηχούμενα, παλαιά συνοικία
Πορτέλλο, μικρή επιθαλάσσια πύλη
Καραούλι, ο ΒΔ και ΒΑ προμαχώνας της Κάτω Πόλης
Ταμπακαριά, θέση επεξεργασίας δερμάτων
Κουρκούλα, παράκτια θέση με λιμενοβραχίονα
Λαζαρέτο, παλαιό λοιμοκαθαρτήριο

2. Γέφυρα, συνοικισμός
Άγιος Λεόντιος, τοπικός άγιος (Ιερός Ναός)
Άγιος Γεώργιος, Ιερός Ναός
Παναγίτσα, Ιερός Ναός
Ηρώο, μαρμάρινο μνημείο στην πλατεία της Γέφυρας
Μαντράκι, παλαιό μικρό λιμάνι
Πλάκα, το πλάτωμα παρά την ανατολική πλευρά του λιμένος Μαντράκι
Κάκαβος, παράκτια θέση
Πέρα Κάκαβος, παράκτια θέση
Επτάπαιδες/Επτά Παίδες, παλαιό ασκητήριο
Ασκηταριά, παλαιό ασκητήριο
Τσικαλαριά, θέση στο δυτικό τμήμα της Γέφυρας
Σαμαράκι, βουνό ΝΔ της Γέφυρας

3. Αγία Κυριακή, συνοικισμός
Αγία Κυριακή, Ιερός Ναός
Λαχανιάς, μεγάλη αγροτική περιφέρεια δυτικά του οικισμού

Γ. Ονόματα
1. Εθνικά ονόματα (συνδεόμενα με το ιστορικό παρελθόν της πόλης)
Λακωνία/Λάκωνες
Λακεδαίμων (αρχαία)/Λακεδαιμονία (μεσαιωνική)/Λακεδαιμόνιοι
Σπάρτη/Σπαρτιάτες
Μάνη/Μανιάτες
Τσακωνιά/Τσάκωνες
Σπέτσες/Σπετσιώτες
Ύδρα/Υδραίοι
Κρήτη/Κρήτες
Κύθηρα/Κυθήριοι
Ψαρά/Ψαριανοί
Νέα Ζηλανδία/Νεοζηλανδών (τιμητικό ευχαριστήριο έγγραφο της Νέας Ζηλανδίας προς την Κοινότητα Μονεμβασίας ομιλεί για τη συνδομή των Μονεμβασιτών στη διάσωση των Νεοζηλανδών στρατιωτών το 1941)

2. Λάκωνες άγιοι (με καταγωγή από τη Μονεμβασία ή σχετιζόμενοι με τη Μονεμβασία)
Άγιος Λεόντιος ο εκ Μονεμβασίας
Άγιος Γεώργιος ο εν Μαλεώ ασκήσας
Άγιος Πέτρος, επίσκοπος Μονεμβασίας
Άγιος Θεοφάνης, επίσκοπος Μονεμβασίας
Οσία Μάρθα Μονεμβασίας
Άγιος Παύλος, επίσκοπος Μονεμβασίας
Άγιος Θεόδωρος Κυθήρων
Άγιος Φώτιος Μονεμβασίας, επίσκοπος Κιέβου

3. Πολιτικές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές και πνευματικές προσωπικότητες, ευεργέτες
Βυζαντινοί χρόνοι
Μαυρίκιος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου(κτήση της Μονεμβασίας)
Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου (παραχώρησε προνόμια στη μητρόπολη Μονεμβασίας και ήταν ιδιαίτερα λαοφιλής στη Μονεμβασία)
Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός, βυζαντινός αυτοκράτορας (παραχώρησε προνόμια στη μητρόπολη Μονεμβασίας και ήταν λαοφιλής στη Μονεμβασία)
Μανουήλ Παλαιολόγος, βυζαντινός άρχοντας Μονεμβασίας, ο οποίος αρνήθηκε το 1460 να παραδώσει την πόλη στους Τούρκους
Νικόλαος Ευδαιμονογιάννης, βυζαντινός άρχοντας Μονεμβασίας
Παύλος Μαμωνάς, βυζαντινός άρχοντας Μονεμβασίας
Ιωάννης Σοφιανός, βυζαντινός άρχοντας Μονεμβασίας

Μεταβυζαντινοί χρόνοι
Αρσένιος Αποστόλης, επιφανής λόγιος και κωδικογράφος, εκ Μονεμβασίας, 16ος αι.
Γαβριήλ Σεβήρος, μητροπολίτης Φιλαδελφείας, εκ Μονεμβασίας, 17ος αι.  
Ανδρέας Λικίνιος, επιφανής ιατροφιλόσοφος, εκ Μονεμβασίας , τέλη 17ου – αρχές 18ου αι.
Νικόλαος Χρυσογιάννης, έμπορος, ευπατρίδης, εκ Μονεμβασίας, πρώτο μισό του 18ου αι. (ιδρυτής ελληνικής σχολής Μονεμβασίας)
Άνθιμος ο Λέσβιος, μητροπολίτης Μονεμβασίας (συντάκτης του κώδικα του Ελκομένου Χριστού, ανασυγκρότησε τη Μητρόπολη, έλαβε μέρος στα Ορλωφικά), μέσα 18ου αι.
Ελευθέριος Στ. Καλογεράς, λόγιος, διδάσκαλος της ελληνικής σχολής Μονεμβασίας, μέσα 18ου – αρχές 19ου αι.
Χρύσανθος Παγώνης, εθνομάρτυρας μητροπολίτης Μονεμβασίας, Τριπολιτσά 1821
Νεώτεροι χρόνοι
Γεράσιμος Παγώνης, τοποτηρητής μητρόπολης Μονεμβασίας (συντάκτης σημαντικού υπομνήματος του 1828 σχετικά με την ιστορία της επαρχίας Μονεμβασίας/Επιδαύρου Λιμηράς)
Μιλτιάδης Α. Αποστολίδης, δικαστικός, ευπατρίδης του 19ου αι. (πολέμησε για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας)
Νικόλαος Α. Βέης, ακαδημαϊκός (πρώτος μελετητής της μεσαιωνικής ιστορίας της Μονεμβασίας)
Κωνσταντίνος Εμμ. Καλογεράς, στρατιωτικός (συγγραφέας τριών θεμελιωδών πονημάτων για την ιστορία της Μονεμβασίας τη δεκαετία του ΄50 και ΄60)
Γιάννης Ρίτσος, ποιητής διεθνούς εμβέλειας
Γεώργιος Δ. Ανδρεσάκης και Παναγιώτης Δ. Ανδρεσάκης, ευεργέτες Μονεμβασίας
Στήβεν Ράνσιμαν, βυζαντινολόγος, επίτιμος δημότης Μονεμβασίας (αναγόρευση επί κοινοτάρχη Ευαγγέλου Γεωργιλή μετά από πρόταση του Μονεμβασιώτικου Ομίλου)
 
4. Ηγετικές μορφές του Αγώνα (1821)
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στρατιωτικός ηγέτης του ΄21
Δημήτριος Υψηλάντης
Αλέξανδρος Καντακουζηνός, ευπατρίδης αγωνιστής του ΄21 (παρέλαβε το κάστρο της Μονεμβασίας από τους Τούρκους στο όνομα του Δημητρίου Υψηλάντη)
Ιωάννης  Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας
Κωνσταντίνος Κανάρης, φρούραρχος Μονεμβασίας και πρωθυπουργός της Ελλάδας 
Μανιάτες
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ηγεμόνας της Μάνης
Ηλίας Χρυσοσπάθης, Φιλικός, οπλαρχηγός του ΄21
Πιέρρος Γρηγοράκης Μαγγιόρος, οπλαρχηγός του ΄21
Τζανετάκης Γρηγοράκης, οπλαρχηγός του ΄21 (αρχηγός των Μανιατών στην πολιορκία της Μονεμβασίας και μετέπειτα φρούραρχος του κάστρου)
Δημητράκης Γρηγοράκης Τζιγγουράκος,  οπλαρχηγός του ΄21
Πιέρρος Γρηγοράκης Νικολόπουλος, Μανιάτης καπετάνιος πλοίου
Παναγιώτης Μαυρομάτης Μπουζουναράς, Μανιάτης καπετάνιος πλοίου
Τσάκωνες
Γεωργάκης Μιχαλάκης, Τσάκωνας οπλαρχηγός του ΄21
Θεόδωρος Γούλενος, πρόκριτος του Πραστού
Γεώργιος Γούλενος, Τσάκωνας οπλαρχηγός του ΄21, υιός του προκρίτου Θεοδώρου, πεσών στη Μονεμβασία
Σπετσιώτες
Γεώργιος Πάνου, Σπετσιώτης καπετάνιος, αρχηγός ναυτικής δύναμης στην πολιορκία της Μονεμβασίας και μετέπειτα έπαρχος Μονεμβασίας
Ανάργυρος Α. Χατζη-Αναργύρου, Σπετσιώτης καπετάνιος
Βασίλειος Λαζάρου Ορλώφ, Σπετσιώτης καπετάνιος
Νικόλαος Λαζάρου Ορλώφ, Σπετσιώτης καπετάνιος
Ηλίας Θερμησιώτης, Σπετσιώτης καπετάνιος, μετέπειτα φρούραρχος Μονεμβασίας
Γιάννης Κούτσης, Σπετσιώτης καπετάνιος
Αναστάσιος Ανδρούτσου, Σπετσιώτης καπετάνιος
Νικόλαος Ράπτης, Σπετσιώτης καπετάνιος
Θεόδωρος Λαζάρου Ορλώφ, Σπετσιώτης καπετάνιος
Ανάργυρος Παύλου Χατζη-Αναργύρου, Σπετσιώτης καπετάνιος
Γεώργιος Χατζη-Ανδρέου, Σπετσιώτης καπετάνιος
Αναγνώστης Κυριακού, Σπετσιώτης καπετάνιος
Γεώργιος Κλίσσας, Σπετσιώτης καπετάνιος
Υδραίοι
Νικόλαος Γεωργίου Μωραΐτης, Υδραίος καπετάνιος
Ιωάννης Παντελής Μακρυμούρας, Υδραίος καπετάνιος
Μονεμβασίτες
Αρσένιος Γιαννούκος, αρχιμανδρίτης, ευπατρίδης αγωνιστής του ΄21 και ευεργέτης του Έθνους
(οι λοιποί Μονεμβασίτες αγωνιστές/αρχηγοί ένοπλων σωμάτων του ΄21 περιλαμβάνονται στην κατηγορία πληρεξούσιοι και βουλευτές)
- Θεόδωρος Κορώνης
- Γεώργιος Λελάκης
- Δημήτριος Θεοφιλάκης
(Τρεις θαλασσόλυκοι ψαράδες οι οποίοι στην κρισιμότερη  στιγμή της πολιορκίας, παρότι λιμοκτονούντες, μετέφεραν με μεγάλο κίνδυνο - κύματα, άνεμος, βομβαρδισμοί - μήνυμα στους πολιορκητές να βαστάζουν την πολιορκία γιατί οι Τούρκοι ήσαν έτοιμοι να παραδοθούν).
- Βενέττα, ηρωϊδα, Μονεμβασίτισα κατά την πολιορκία του Κάστρου, η οποία κάλυψε τους ψαράδες, ο ένας εκ των οποίων ήταν σύζυγός της
- Εθνομάρτυρας Λελάκης,( πατήρ του Θεόδωρου Λελάκη) στον οποίον οι μπαρδουνιώτες Τούρκοι ξέσπασαν το μένος τους, αποκεφαλίζοντάς τον.


5. Πληρεξούσιοι και Βουλευτές σχετιζόμενοι εκ καταγωγής ή δράσης με τη Μονεμβασία
Παναγιώτης Ε. Καλογεράς, πληρεξούσιος Μονεμβασίας (εκ Μονεμβασίας)
Γεώργιος Δεσποτόπουλος, πληρεξούσιος Μονεμβασίας, οπλαρχηγός του ΄21 (εκ Μονεμβασίας)
Ιωάννης Δεσποτόπουλος/Ευγενίδης, πληρεξούσιος Μονεμβασίας, οπλαρχηγός του ΄21 (εκ Μονεμβασίας)
Γεώργιος Π. Δρίβας, πληρεξούσιος Μονεμβασίας, οπλαρχηγός του ΄21 (εκ Κρεμαστής)
Κυριάκος Κοσμάκης, πληρεξούσιος Μονεμβασίας (εκ Μονεμβασίας)
Ιωάννης Φελούρης Κρανίδης, βουλευτής επαρχίας Μονεμβασίας, Μανιάτης οπλαρχηγός του ΄21, πρωτοστάτησε στην απελευθέρωση της Μονεμβασίας)
Ιωάννης Α. Αποστολίδης, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Ελευθέριος Μ. Καλογεράς, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Νικόλαος Θ. Ρίτσος, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Θεόδωρος Δ. Ρίτσος, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Παναγιώτης Θ. Ρίτσος, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Ιωάννης Γ. Καπιτσίνης, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Γεώργιος Π. Καπιτσίνης, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς, (εκ Μονεμβασίας), έφεδρος υπαξιωματικός, Σιάτιστα 1912
Κωνσταντίνος Ν. Παπαμιχαλόπουλος, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Κρεμαστής, συγγραφέας του θεμελιώδους ιστορικού έργου Πολιορκία και άλωσις της Μονεμβασίας υπό των Ελλήνων τω 1821, Αθήνησι 1874)
Μιχαήλ Ι. Στελλάκης, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εκ Μονεμβασίας)
Ηρακλής Δ. Ζουμπουλάκης, βουλευτής Επιδαύρου Λιμηράς (εξ Αγίου Στεφάνου Μονεμβασίας)6. Μονεμβασίτες απωλεσθέντες στους πολέμους
Μονεμβασίτες απωλεσθέντες στους δύο Βαλκανικούς πολέμους (1912–1913):
Γεώργιος Π. Καπιτσίνης, έφεδρος υπαξιωματικός, Σιάτιστα 1912 (βλ. και βουλευτές)
Νικόλαος Α. Ρίτσος, ανθυποπλοίαρχος, Χίος 1912     
Ιωάννης Δημ. Σπυριδάκος, στρατιώτης, Ήπειρος 1913
Νικόλαος Ιω. Γιαννόπουλος, στρατιώτης, Μακεδονία 1913
Μονεμβασίτες απωλεσθέντες στον Μικρασιατικό πόλεμο (1919–1922): 
Μελέτιος Ελευθ. Χριστοφοράκης, στρατιώτης, Μικρά Ασία 1920
Παναγιώτης Γεωργ. Κουρκούλης, στρατιώτης, Μικρά Ασία 1921
Κωνσταντίνος Γεωργ. Σπυριδάκος, στρατιώτης, Μικρά Ασία 1922
Σταύρος Ιω. Αργείτης, στρατιώτης, Μικρά Ασία 1922 
Μονεμβασίτες απωλεσθένες στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο:
Γεώργιος Εμμ. Αγγελάκης, στρατιώτης, 1941

7. Λοιπά ονόματα
Ιστορικά, γεωγραφικά
Μονεμβασιά/Μαλβαζία, ονομασία ιστορικού τοπικού οίνου
Πάρνωνας, η οροσειρά της ανατολικής Πελοποννήσου
Μυρτώο, το ομώνυμο πέλαγος 
Κύριοι τόποι μετανάστευσης Μονεμβασιτών
Βυζαντινοί χρόνοι
Κωνσταντινούπολη
Μικρά Ασία
Μεταβυζαντινοί χρόνοι
Κρήτη
Επτάνησα
Βενετία
Κυκλάδες
Νεώτεροι χρόνοι
Αθήνα
Πειραιάς
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Καναδάς
Αυστραλία

Επισημείωση:
Η Εθνική Οδός 86 (ΕΟ86) είναι ο οδικός άξονας που συνδέει τους οικισμούς Κροκεαί – Μολάοι – Μονεμβασία, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ/25871 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 319, 23/7/1963 και το Μητρώο Εθνικών Οδών, ΕΣΥΕ, Αθήνα 1998 (χωρίς αρίθμηση). Πρόκειται για την κύρια αμαξιτή οδό που διέρχεται από τις βόρειες και ανατολικές παρυφές του συνοικισμού της Αγίας Κυριακής, διασχίζει το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του συνοικισμού της Γέφυρας και καταλήγει στην πύλη της Κάτω Πόλης της Μονεμβασίας.