Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Εικόνες της ΜονεμβασιάςΜίσθωση Περιπτέρου στη Μονεμβασιά
Ανάπλαση κεντρικής πλατείας

Τεχνική περιγραφή Β Φάσης Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου


Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Μελέτες στον προυπολογισμό 2017 που αφορούν την Μονεμβάσια

Μελέτες στον προϋπολογισμό του 2017 που αφορούν την Μονεμβασιά

1.      Προμελέτη για την κατασκευή συστήματος μεταφοράς επισκεπτών στην Άνω πόλη του Κάστρου Μονεμβασιάς   , Πίστωση  6.000 € 
2.      Μελέτη Επισκευής Γέφυρας Κάστρου Μονεμβασίας  12.000 € 
3.      Μελέτη δυνατότητας χάραξης περιφερειακού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας    5.000 € 
4.      Μελέτη αναθεώρησης ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβασιάς  16.000 €

5.      Προμελέτη φωτισμού Κάστρου Μονεμβασίας  5.000 € Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   01/2017                                    Μολάοι  26  Ιανουαρίου  2017

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Μονεμβασίας, Ασωπού, Ελίκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η  Ιανουαρίου    τ.ε.    ημέρα Δευτέρα και ώρα   17.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί απασχόλησης στο Δήμο Σπουδαστών – Μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

4. «Περί εγκρίσεως υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μεταξύ του Δήμου, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 01/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 16.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

11. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ζάρακα εκτός Τ.Κ. Λαμποκάμπου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

12. «Περί Τροποποιήσεως της Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα,  για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600009 προϋπολογισμού 1.750.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας,  για την εκτέλεση του έργου  «Εργασίες Αποκατάστασης Ανωδομής εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €, ορισμός μελών (τακτικού & αναπληρωτή) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης Ανωδομής εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

15. «Περί συνάψεως  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί διατηρήσεως κενωθέντος περιπτέρου και παραχώρησή του με δημοπρασία στην Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

17. «Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί Ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – διαγραφή δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες έως 31.12.2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί αυξήσεως ωραρίου εργασίας της Παππά Χρυσούλας του Αποστόλου (καθαρίστριας σχολικών μονάδων)».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

20. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2017».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

21. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

22. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

23. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

24. «Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής , Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι: 20/1/2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αρ. πρωτ:  4

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                         Προς:  Μέλη   Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                    της  Α/βαθμιας  Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                                                                                                                         
1.       Χριστάκο Σταύρο -Πρόεδρο Α/βαθμιας  Σχολικής Επιτροπής.
2.       Χαραμή –Νατιώτη Αλεξάνδρα - Α/πρόεδρο  Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής.
3.       Κόκκορη Παναγιώτη- Δημοτικό Σύμβουλο.
4.       Σταθάκη Νεκτάριο- Δημοτικό Σύμβουλο.
5.       Γεωργούλη Παναγιώτη- Δ/ντη Δ.Σ Μολάων.
6.       Κρητικού Μαρία— Δ/ντρια Δ.Σ Ασωπού - Φοινικίου.
7.       Κουτράκο Ηλία –Δ/ντη  Δ.Σ Συκέας-Μεταμόρφωσης.
8.       Σόβολου Σούζη –Εκπ/πος Συλ. Γ.& Κ Δ.Σ Μολάων.
9.       Γεωργουδή Ιωάννη - Εκπ/πος Συλ. Γ.& Κ Δ.Σ Νεάπολης.
10.   Κόκκορης Ηλίας - Εκπ/πος Συλ. Γ.& Κ Δ.Σ Ρειχέας.
11.    Καρούνης  Ελευθέριος –Δημότης.
            
        Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση.
                                                         
     Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο  Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
2.      «Περί  αναθέσεων  για επισκευές-συντηρήσεις Σχολείων του Δήμου».
3.      «Περί αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού της ALPHA BANK προς το Ειδικό Σχολείο».
4.      “Περί παραχώρησης σχολικού χώρου»
O Πρόεδρος της Επιτροπής 


Σταύρος Χριστάκος 

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Εσοδα Δήμου Μονεμβασίας ετων 2011 ως 2016 ( συγκριτικός πίνακας )


2011
2012
2013
2014
2015
2016
Μισθώματα
27934
17735
47590
36598
28668
40548
Δικαίωμα Βοσκής
21955
19475
21766
19392
3306
0
Τόκοι Καταθέσεων
213731
337581
371352
245112
199455
41803
Καθαριότητα
1255415
1793293
1642000
1454044
1581564
1488318
Υδρευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
415934
440989
418074
410097
403347
468468
Αποχέτευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
1031
31779
32769
33491
34950
69047
Κοιμητήρια
56364
90667
75142
86944
85046
89789
ΤΑΠ ( δικες μας εισπραξεις )
56000
143000
60000
85000
145000
150000
ΤΑΠ κρατικη ενίσχυση
30000
30850
63000
45790
36000
36000
Τελος Παρεπιδημούντων τρεχοντος ετους
9401
4903
4403
8918
8826
14720
Τελος Ακαθαρίστων τρέχοντος έτους
31708
11646
11039
19088
18460
24600
Κοινοχρηστοι Αιγιαλός
100000
67682
30285
49349
20016
40050
Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας
100835
101588
75251
126599
58815
84584
Φορος Ζύθου
27434
17913
38000
8810
28090
Φορος Ηλεκτροδοτούμενων
39086
42000
38000
34610
57253
94784
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
4246203
3017889
2669396
2715359
2749065
2887605
ΚΑΠ για σχολεία
187878
112727
152605
164655
188699
189520
Μισθωματα σχολείων
17454
30399
26138
16761
57410
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
186047
372094
341086
402053
609671
609671
Επενδυσεις αρθρου 27
118788
237576
217778
258423
ΣΑΤΑ
438801
789490
751640
513854
408330
408330
Συντηρησεις Σχολείων
24470
56070
36700
37100
37100
36900
Πυροπροστασία
110900
93054
88700
88700
Προστιμα ΚΟΚ
62568
27848
22318
20371
15619
25401
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
Υδρευση Β εξαμηνο
390420
434670
527743
498088
480753
588226
Αρδευση
17045
14577
18811
15370
18146
20021
Ακαθαριστων
3000
7099
14800
39000
22500
47800
Αιγιαλών
11000
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΑΤΑ 2011
707612
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
186047
Επενδυσεις αρθρου 27
118788
Υδρευση
314561
530075
281520
275981
304332
385014
Αρδευση
7351
3157
4689
5567
4212
8370
Αποχέτευση
21133
38228
24257
45188
20061
38331
Ακαθαριστων
22000
37000
21000
31855
33754
35410