Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Τέλη Καθαριότητας 2017

                     ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ 2017
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
     
311.007 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  1.763.482,25
313 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  16.734,89
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ΣΥΝΟΛΟ 1.780.217,14
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
20-6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  450.000,00
20-6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  2.000,00
20-6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  138.000,00
20-6051.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΥΔΚΥ  57.000,00
20-6051.002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  15.000,00
20-6051.003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ  13.500,00
20-6051.008 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΕΑΔΥ  3.500,00
20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑ 40.000,00
20-6061.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  9.000,00
20-6063.003 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ  9.000,00
20-6112.001 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  7.500,00
20-6112.002 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ -ΜΟΛΑΩΝ  7.500,00
20-6112.009 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΒΟΙΩΝ  10.000,00
20-6112.011 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  5.000,00
20-6211  ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  340.000,00
20-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  3.800,00
20-6277.001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  24.800,00
20-6277.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ ΦΟΔΣΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   7.000,00
20-6277.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  24.800,00
20-6277.004 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ 24.800,00
20-6277.005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  24.800,00
20-6277.006 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  24.800,00
20-6262.013 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  4.000,00
20-6262.016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  6.000,00
20-6262.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  6.000,00
20-6262.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ   8.000,00
20-6262.019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  12.000,00
20-6262.020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  6.000,00
20-6262.021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10.000,00
20-6263.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  16.000,00
20-6264.003 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  3.500,00
20-6264.007 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 9.000,00
20-6264.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  1.000,00
20-6264.011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ   0,00
20-6264.013  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ    35.000,00
20-6264.014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗ  9.000,00
20-6265.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ  3.000,00
20-62565.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ  8.000,00
20-6322 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  700,00
20-6323.002 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΚΤΕΟ ΚΛΠ  4.000,00
20-6321 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ  300,00
20-6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  500,00
20-6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  1.500,00
20-6633 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  3.000,00
20-6634.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  4.000,00
20-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  4.000,00
20-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  10.000,00
20-6644.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  88.000,00
20-6662.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  70.000,00
20-6673.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ  4.000,00
20-6271.001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΦΟΣΔΑ 0,00
20-7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΖΑΡΑΚΑ  10.000,00
20-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ ,ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10.000,00
20-7315.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  10.000,00
20-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  4.000,00
20-7135.007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  7.000,00
20-7135.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  3.000,00
20-7325.032 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  0,00
20-7325.033 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  10.000,00
20-7135.009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  12.000,00
00-6151.001 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 45.000,00
00-6151.002ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ 2%   3.000,00
20-8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  3.000,00
20-8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  20.000,00
20-8313 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ  64.917,14
20-6262.006 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  10.000,00
1.780.217,14

Τέλη Υδρευσης 2017 ( Εσοδα , Εξοδα )

                                                     ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΣΟΔΑ 2017
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
321 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  20.223,02
322.006 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  404.325,15
324 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  0,00
2.112.006 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  572.683,98
3.212.001 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  141.597,11
3.212.002 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 138.215,13
3.212.003 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΕ ΒΟΙΩΝ  156.745,88
3.212.004 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  23.262,61
3.212.005 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  125.086,13
3.212.006 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  194.412,90
     
ΣΥΝΟΛΟ 1.776.551,91
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ
25-6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  102.000,00
25-6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  3.000,00
25-6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  20.000,00
25-6051.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ  13.000,00
25-6051.003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 3.600,00
25-6051.007 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  4.000,00
25-6054 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ  6.000,00
25-6061.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  2.000,00
25-6063.001 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΑΛΑ  1.600,00
25-6162.003 ΠΛΗΡΩΜΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ  20.000,00
25-6162.009 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  ΣΤΙΣ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΖΑΡΑΚΑ  18.000,00
25-6162.010 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  18.000,00
25-6162.011 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ,ΑΣΩΠΟΥ,ΖΑΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  15.000,00
25-6252 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ  1.000,00
25-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ  3.500,00
25-6261.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤ/ΣΙΩΝ  7.500,00
25-6261.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΖΑΡΑΚΑ  6.000,00
25-6262.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10.000,00
25-6262.006 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  40.000,00
25-6262.030 ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  20.000,00
25-6262.031 ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  2.500,00
25-6262.031 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 7.000,00
25-6263.006 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  1.000,00
25-6263.007 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛ /ΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  3.000,00
25-6263.008 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  12.000,00
25-6263.009 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤ/ΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗ  7.000,00
25-6263.012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  1.000,00
25-6264.001 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  76.000,00
25-6264.003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΒΕΛΛΑΝΙΔΙΩΝ  2.500,00
25-6273 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ  800.000,00
25-6275.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  7.000,00
25-6323 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  3.500,00
25-6323 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 500,00
25-6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  1.500,00
25-6633.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΒΟΙΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΖΑΡΑΚΑ  15.000,00
25-6641.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  39.000,00
25-6662.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  500,00
25-6662.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣ  2.000,00
25-6662.017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  15.000,00
25-6662.018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  15.000,00
25-6662.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  15.000,00
25-66662.020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  15.000,00
25-6662.021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  15.000,00
25-6671.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 700,00
25-7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ  2.000,00
25-7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ  5.000,00
25-7135.007 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ  10.000,00
25-7135.016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ  80.000,00
25-7135.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  5.000,00
25-7325.002 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ Ή ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  20.000,00
25-8113 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 40.000,00
25-8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  50.000,00
25-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  60.000,00
25-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  35.000,00
25-7135.009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  35.000,00
25-8511 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 63.651,90
 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.776.551,90
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΣΟΔΑ
0
341 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ  1.061,25
342 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ  25.648,98
343 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  21.641,45
2114 ΤΕΛΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ  41.390,47
3.214.002 ΤΕΛΗ ΚΑΙΔΙΚ/ΤΑ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  62.751,35
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ  152.493,50
ΕΞΟΔΑ 
25-6112.003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  15.000,00
25-6261.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2.000,00
25-6262.021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  24.800,00
25-6264.007 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  20.000,00
25-6275.004 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  24.800,00
25-6273 ΔΕΗ 
25-6633.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  24.800,00
25-8113 ΟΦΕΙΛΕΣ 
25-7336.018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΜΟΝΕΜ 50.000,00
161.400,00

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   15/2016                                    Μολάοι 30  Νοεμβρίου  2016

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


                                     
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Λαχίου, Μονεμβασίας,


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπ. Φορείς (Μέσω των Δ. Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  7η   Δεκεμβρίου τ.ε.   ημέρα Τετάρτη  και ώρα   17.00   για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017»
Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2016»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

3. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

4. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

5.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί  Αποδοχής χρηματοδότησης για για την εκτέλεση του έργου  στον Άξονα 1, Μέτρο Α «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση – Πρόσκληση 1014», του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος 2016»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

10. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €».
Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου», προϋπολογισμού 500.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί λήψεως Συμπληρωματικής Απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας Πάρνωνα (σχετ. η αριθ. 259/2016 Α.Δ.Σ.)».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

13. «Περί εγκρίσεως του προγράμματος Τουριστικής προβολής του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2017»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

14. «Περί συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ – Νέα Φάση».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

15. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

16. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 88/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 96/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι  24-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -18632-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                         4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                         5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                         6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 28η  Νοεμβρίου  2016, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:
  1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
3.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
5.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
  1. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις  ΤΚ Αγίου Νικολάου & Κουλεντίων  της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, &Ασωπού,του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής  και έγκριση λογαριασμού
  5. Περί σύνταξης  έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  7. Περί κατακύρωσης 3ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 
                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ