Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου ( Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 )

 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   06/2017                                    Μολάοι 04 Απριλίου  2017

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.
2.
3.
4.
5.
6.
Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Αγ. Νικολάου Βοιών
                                              και Νομίων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δ. Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 10η  Απριλίου τ.ε., ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016» , προϋπολογισμού 700.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου», προϋπολογισμού 200.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5 «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυμνασίου Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Κ.  Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου έξωθεν νέου Νηπιαγωγείου Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Αγ. Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών ηλεκτρολογικών γραμμών και οργάνων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 17,7,2015 στις γεωτρήσεις Κάμπου και Φαρακλού και στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης στη θέση Χρανάπα Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

14. «Περί απευθείας αγοράς τμήματος αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Νομίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

15. «Περί γνωμοδοτήσεως για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής αλατιού στον Κόρακα Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί της Συνδρομής  στο δίκτυο  MetricaNet».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ. για την Δ/νση Τεχ. Υπηρ.

17. «Περί χρηματοδοτήσεως των Σχολικών Επιτροπών από το Δήμο Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί επιχορηγήσεως  Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού μέχρι δύο φορέων παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των οποίων θα μετάσχουν στην Επιτροπή αυτή».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 10/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

21. «Περί έγκρισης της αριθ. 28/2017  απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

22. «Περί έγκρισης της αριθ. 6/2017, σε ορθή επανάληψη, απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα, πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.23. «Περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) & καθορισμός αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006». 
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα, πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος

Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου ( Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 )

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νεάπολη  6 Απριλίου 2017                                                                                                
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:  -334-                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

                                                    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η         
                   
                                                                        Π Ρ Ο Σ :        
                                 
                              Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.                                 
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε
τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά
εκλογής τους για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

                                                                 KOIN. :
                                            -Κον  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
                                     -κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.
      
       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 10η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση αίτησης για παραχώρηση χώρου με εκτέλεση
                    έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  (κατασκευή                
                   λυόμενης σκιάδας με μορφή πέργολας)  στη ΜΠΕΝΗ
                   ΣΩΤΗΡΙΑ».
ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση αίτησης για απλή παραχώρηση χώρου εντός
                   Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  στην «ΑΡΩΝΗΣ
                   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ 3ο :  Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
                   προμήθειες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εργασιών για την ανακατασκευή παραλιακού
                   τοίχου Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση εργασιών για την προστασία παραλιακού τοίχου
                   Λιμένα Νεάπολης.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση εργασιών για κατασκευή στεγάστρου αναμονής             
                   επιβατών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νεάπολης και στην
                   Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας.                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής ( Συνεδρίαση Τρίτη 11 Απριλίου 2017 )

            
                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μολάοι 06-04-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -5142-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                                  

                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                             
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 11η Απριλίου  2017, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Ελίκας}, προϋπολογισμού 7.200,00€.
4.    Περί καθορισμού όρων ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016  }, του Δήμου Μονεμβασίας.
5.    Περί καθορισμού όρων ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις Δήμου}, του Δήμου Μονεμβασίας.
6.    Περί καθορισμού όρων ανοικτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας}.
7.    Περί καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του μελέτης με τίτλο { Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών περιοχής «Μπράμου» ΔΚ Μολάων}, του Δήμου Μονεμβασίας.
8.    Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.
9.    Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
10.  Περί άσκησης ή  μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 195/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (Αφορά αγωγή κατά του Δήμου για αποζημίωση).
11.  Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
12.  Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.
13.  Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων , Ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού.}- Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 4858/31-03-2017 ένστασης της εταιρείας« Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε»  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.
14.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας
                                                                                             
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Παραλαβή μελέτης περιβαλοντικών επιπτώσεων Λιμένος Μονεμβασίας


Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 21 Μαρτίου 2017


   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μονεμβασίας, Παπαδιανίκων, Νομίων


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η  Μαρτίου    τ.ε.   ημέρα Τρίτη και ώρα   17.30    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί του από 20-02-2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων»(εξ αναβολής)».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Κολλιάκος Ιωάννης.

2. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη λειτουργικού σχεδιασμού λιμένα Μονεμβασίας και Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Περιβαλλοντική Μελάτη)»
Εισηγητές κ.κ. Αντιδήμαρχος Χριστάκος Σταύρος & Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 10.975,41 €.
Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

4. «Περί αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99»
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ.

6. «Περί ορισμού Επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος, εντεταλμένος Δ.Σ..

7. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 700.000,00 €, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως αντικατάστασης του Γεωργίου Παπαδάκη του Κωνσταντίνου και ορισμός ως αντικαταστάτριας αυτού την Γαρυφαλλιά Παπαδάκη του Γεωργίου, στην μίσθωση του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση «Παχιάμμος» η «Πλάζ» του οικισμού Πλύτρας Τ.Δ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί ιδρύσεως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

11. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

14. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

16. «Περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                        Σπύρος Αβδούλος