Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
                                 ***********************************
ΑΡΙΘΜΟΣ 7/2010 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
**************************************************
συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.

Στη Μονεμβασιά σήμερα την 19ην του μηνός Μαρτίου έτους 2010 ημέρα Παρασκευή & ώρα 19.30 μ. μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. 1201/15-03-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους τοπικούς προέδρους όλων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου, (επειδή τα θέματα αφορούν τα τοπικά διαμερίσματα), που κατοικούν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, καθώς & στον κ. Δήμαρχο «άρθρα 95 & 129 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 7ο : ¨Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού¨. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος Νεκτάριος Μαστορόπουλος και ο υπάλληλος του Δήμου, Ανδρέας Κρητικός, για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 δημοτικών συμβούλων και εννέα (9) τοπικών προέδρων ήταν :

           Παρόντες
Απόντες
1. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου
1. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ. 
2. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη

5. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

6. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

7. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

8. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα 

9. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου

10. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

11. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου

12. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του ΑντωνίουΟι Πρόεδροι Παρόντες
Οι Πρόεδροι Απόντες
1. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Ταλάντων
1. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου
Τ. Π. Βελιών

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Αγίου Δημητρίου

3. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Τ. Π. Κουλεντίων

4. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Τ. Π. Λιρών

5. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου
Τ. Π. Αγγελώνας

6. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου Τ. Π. Νομίων

7. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγ.
Τ. Π. Αγίου Ιωάννη

8. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη
Τ. Π. Αγίου Νικολάου

Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, επικυρώνονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης <άρθρο 14ο Κ.Λ.Δ.Σ.>.
Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος ο οποίος είπε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2010 εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 14/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η έγκριση του τεχνικού προγράμματος έτους 2010 έγινε με την υπ. αριθ. 278/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Προϋπολογισμός στάλθηκε για έλεγχο με το υπ. αριθ. 657/12-02-2010 διαβιβαστικό του Δήμου μας με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Στη συνέχεια με το υπ. αριθ. 2159/18.3.2010 έγγραφο της περιφερείας Πελοποννήσου, ακυρώθηκε μερικώς η αριθ. 278/2009 ΑΔΣ, όποτε πρέπει να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2010 ώστε να ενοποιηθούν οι παρακάτω πιστώσεις & να επικυρωθεί ο προϋπολογισμός.
Τ. Δ. Μονεμβάσιας
α. Συντήρηση λειτουργία Βιολογικού 358.000,00 
β. Εργασία προγραμματισμού P4 THN INVERTERS για Βιολογικό 3.000,00 
γ. Εργασία μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος σε 15 km. 15.000,00 
Τ. Δ. Αγίου Ιωάννου
α. Επέκταση δικτύου ύδρευσης Παλιάς Μονεμβάσιας 3.900,00 
β. Συντήρηση δικτύου ύδρευσης ΤΔ Αγίου Ιωάννη 6.900,00 
Μετά από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα της επικύρωσης του προϋπολογισμού άμεσα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες του Δήμου, αμοιβή προσωπικού, εκτελέσεις έργων κ.τ.λ. γι αυτό εισηγούμαι την ένταξη του παραπάνω θέματος ως κατεπείγον στην ημερησία διάταξη, το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ενταχθεί το παραπάνω θέμα «Περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010», να συζητηθεί και να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη.

     Θέμα 7ο
     Αριθμός αποφάσεως: 66/2010.
****************************************
¨Λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού¨. 

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

  Όπως γνωρίζεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία. Έχουν γίνει οι συνδέσεις σε μεγάλο αριθμό ακινήτων της Γέφυρας και της Αγίας Κυριακής  και στο άμεσο προσεχές διάστημα σε λίγες ημέρες, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων του Κάστρου, θα γίνει δυνατή και η σύνδεση των ακινήτων του Κάστρου.
Η ανάδοχος εταιρεία που κατασκεύασε το εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού ολοκλήρωσε την εξάμηνη λειτουργία του εργοστασίου, ενώ παράλληλα  έχει συμπεριληφθεί πίστωση (358.000,00) €  με τίτλο τον «Συντήρηση Λειτουργία εργοστασίου Βιολογικού»   για την οποία έχει  ζητηθεί  η σύνταξη μελέτης από την ΤΥΔΚ Λακωνίας. 
Τα επόμενα βήματα θα είναι η έγκριση της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο έλεγχος νομιμότητας της απόφασης, η ψήφιση της πίστωσης και η προκήρυξη του διαγωνισμού από την δημαρχιακή επιτροπή, η δημοσίευση στις εφημερίδες, οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των προσφορών, η εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων και η ανακήρυξη του αναδόχου. Όλες αυτές οι διαδικασίες  απαιτούν χρόνο περίπου πέντε (5) μηνών και μέχρι τότε πρέπει να βρεθεί τρόπος να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός.
Προτείνω λόγω του εκτάκτου χαρακτήρα αφού είναι κοινή διαπίστωση οι επιπτώσεις από την μη σωστή  λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού θα είναι πολύ σοβαρές για την δημόσια υγεία και γενικότερα προς το συμφέρον της Μονεμβασίας αφού το θέμα της διάθεσης των λυμάτων είναι το σημαντικότερο για την καθημερινή λειτουργία της πόλης, με δεδομένη τη θέση του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού, πλησίον της Μονεμβασίας και του αριθμού των αντλιοστασίων που βρίσκονται στους οικισμούς Γέφυρας, Κάστρου και Αγίας Κυριακής η μη ομαλή λειτουργία τους  θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της Μονεμβασίας αλλά και για την οικονομική ζωή της περιοχής μας, να προβούμε σε μια απευθείας ανάθεση για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής αναδόχου για την λειτουργία του.
                            Στόχος της ανάθεσης που προτείνουμε είναι :

1.  να μην απαξιωθεί ένα τόσο σημαντικό έργο με την πάροδο του χρόνου.
2.  να τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού.
3.   να μη δημιουργούνται οχλήσεις στη γύρω περιοχή, δεδομένου ότι βρίσκεται πλησίον κατοικημένης περιοχής.
4.  να μην υπάρξει υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής εξαιτίας της εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων.
5.  να λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός με τη μέγιστη δυνατή απόδοση και το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος.
6.  να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν κατασκευαστικά προβλήματα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ώστε να διορθωθούν έγκαιρα.  
7. να συντηρείται σωστά ο εξοπλισμός και να διατηρείται υπό συνθήκες λειτουργίας.
8. να καταγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο των ανεπεξέργαστων όσο και των επεξεργασμένων λυμάτων αλλά και τα ποσοτικά στοιχεία του ΒΙΟ.ΚΑ ώστε για τη σύνταξη νέων μελετών να λαμβάνονται υπ’ όψη τα πραγματικά στοιχεία της εγκατάστασης και όχι τα βιβλιογραφικά.
9. να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα βλάβης ή ανεπαρκούς λειτουργίας του εξοπλισμού.
10. να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα δυσλειτουργίας της εγκατάστασης τα οποία να μπορούν να εξαλειφθούν με την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης που θα προκύψουν απ’ τη λειτουργία.
11. να υπολογιστούν τα πραγματικά στοιχεία του κόστους λειτουργίας της εγκατάστασης ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προγραμματισμός των έργων που θα αφορούν τη μονάδα.
1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εργασία αποσκοπεί στην τακτική και καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ ώστε να μην δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα που θα έχουν ως αποτέλεσμα αφενός την υποβάθμιση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων και αφετέρου τη δημιουργία οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή κυρίως λόγω της εκπομπής δύσοσμων αερίων όπως υδρόθειο, μεθάνιο, μερκαπτάνες. 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας, θα επιτυγχάνεται αφενός μέσω των επιτόπου επιθεωρήσεων και αφετέρου μέσω δειγματοληψιών και αναλύσεων φυσικοχημικών – χημικών παραμέτρων στα ανεπεξέργαστα λύματα, στα βοθρολύματα, στο μικτό υγρό, στα επεξεργασμένα λύματα καθώς και μέσω μικροσκοπικής εξέτασης του μικτού υγρού και των αφρών. Με βασικό εργαλείο τις επιτόπιες επιθεωρήσεις στην κάθε  υπομονάδα αλλά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα ρυθμίζονται οι συνθήκες λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ, μέσω του SCADA της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Επιπλέον, θα ελέγχεται η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού και θα δίνονται οδηγίες συντήρησης αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων. Εξάλλου, ως αποτέλεσμα της διαχρονικής λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ θα συνταχθούν προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας της μονάδας ενώ θα γίνει και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σε ότι αφορά την επάρκεια και την ποιότητα του εξοπλισμού.
Αναλυτικότερα, η παρούσα εργασία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Οδηγίες για τη ρύθμιση της λειτουργίας του όλου συστήματος με γνώμονα την εμπειρία και τα αποτελέσματα των αναλύσεων  δειγμάτων από συνεχείς δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία τόσο των βιολογικών αντιδραστήρων όσο και των εισερχομένων και εξερχόμενων λυμάτων. Θα προσδιορίζονται παράμετροι που αφορούν κλασικές αναλύσεις για βιολογικούς καθαρισμούς  και συγκεκριμένα:
Ι.   Μετρήσεις ανεπεξέργαστων λυμάτων
·         COD
·         Θερμοκρασία
·         Αγωγιμότητα
·         pH
·         Ολικό Ν
·         Ολικός P
·         Ν – ΝΗ4
·         Ν – ΝΟ3
·         Οργανικό Ν

             II.  Μετρήσεις στους βιολογικούς αντιδραστήρες
·         Αιωρούμενα στερεά (MLSS)
·         Πτητικά αιωρούμενα στερεά (MLVSS)
·         Δείκτης καθιζησιμότητας ιλύος (SVI)
·         Διαλυμένο Ο2
·         Καθιζάνοντα στερεά (30’)
·         Θερμοκρασία
·         Μικροσκοπική εξέταση
Η εξέταση των παραπάνω παραμέτρων είναι  απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης, με το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος. Η συχνότητα εξέτασης αυτών, εξαρτάται από την απόδοση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και θα κυμαίνεται από 1 – 3 δειγματοληψίες την εβδομάδα, ώστε να υπάρχουν επαρκή στοιχεία προς επεξεργασία και να γίνονται έτσι έγκαιρα οι αναγκαίες ρυθμίσεις
ΙΙΙ. Μετρήσεις επεξεργασμένων λυμάτων
·         COD
·         Θερμοκρασία
·         Αγωγιμότητα
·         pH
·         Διαλυμένο Ο2
·         Αιωρούμενα στερεά (SS)
·         Ολικά Διαλυμένα στερεά
·         Ολικό Ν
·         Ολικός P
·         Ν – ΝΗ4
·         Ν – ΝΟ3
·         Οργανικό Ν
·         Υπολλειματικό χλώριο
·         Ολικά κολοβακτηριειδή
·         Ε. Coli
Οι δειγματοληψίες και εξετάσεις των παραπάνω παραμέτρων στα ανεπεξέργαστα, επεξεργασμένα λύματα, θα πραγματοποιούνται  με τη συχνότητα που ορίζουν οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί όροι της εγκατάστασης και θα καταγράφονται μαζί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε ηλεκτρονικό αρχείο, μαζί με όλες τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν στην εγκατάσταση.

2. Την επίβλεψη της συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού και       ειδικότερα :
·    αεριστήρων.
·    εσχάρας
·    υποβρύχιων αναδευτήρων (περιοδική ανέλκυση για καθαρισμό προπέλας, αποστολή στη κατασκευάστρια εταιρεία για αντικατάσταση στεγανών και έλεγχος με συχνότητα όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή).
·    έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών τμημάτων της μονάδας αφυδάτωσης.
·    αντλιοστασίων
(κεντρικού, ανακυκλοφορίας ιλύος, περίσσειας ιλύος)
·    εξοπλισμού χλωρίωσης - αποχλωρίωσης

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Η συγκρότηση των συνεργείων διεξαγωγής των συντηρήσεων και επισκευών των βλαβών του εξοπλισμού γίνεται με ευθύνη του Δήμου Μονεμβάσιας. Τα συνεργεία θα λαμβάνουν σχετικές οδηγίες απ’ τον ανάδοχο της εργασίας.
β) Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται είναι 6 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (με την εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας) στον φορέα ανάληψης της εργασίας.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των (15.000,00) ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως μεταφέρομε το ποσό των (15.000,00) € από τον ΚΑ 25.7312.0006 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση (23.200,00) € με τον τίτλο ¨Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Κάστρου¨, μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου στον ΚΑ 25.6162.0005 με τον τίτλο «Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού το έτος 2010».
Το ποσό που θα μείνει στον ΚΑ 25.7312.0006, δηλαδή πίστωση (8.200,00) € με τον τίτλο ¨Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Κάστρου¨ θα διατεθεί για την  Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Κάστρου.

   Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
   Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση, είδε τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την μεταφορά των (15.000,00) € από τον ΚΑ 25.7312.0006 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση (23.200,00) € με τον τίτλο ¨Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Κάστρου¨ μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου στον ΚΑ 25.6162.0005 με τον τίτλο «Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού το έτος 2010».
Το ποσό που θα μείνει στον ΚΑ 25.7312.0006, δηλαδή πίστωση (8.200,00) € με τον τίτλο ¨Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Κάστρου¨ να διατεθεί για την  Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Κάστρου.

2. Εντάσσει το έργο με τον τίτλο «Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισμού το έτος 2010» ποσού (15.000,00) €, στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασίας οικον. έτους 2010.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

 Ο Πρόεδρος 
             Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3. Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου
4. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

5. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου
Ανδρέας Κρητικός 
6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα 
Ακριβές Απόσπασμα 
8. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. 
9. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

10. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου
Ιάκωβος Γεωργουδής
11. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου