Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο , 29 Απριλίου 2013 ( Απομαγνητοφωνημένο Κείμενο )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 08/2013

   Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 8/25-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα  (19) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Πετράκης Χρήστος   
3.
Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Σπυριδάκος Βασίλειος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος
4.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος
5.
Παπαδάκης Γεώργιος
6.
Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος
6.
Τσάκος Πέτρος
7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος
7.
Τσάκος Κων/νος
8.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος
8.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
9.
Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος


10.
Αλειφέρη Παναγιώτα


11.
Κολλιάκος Ιωάννης


12.
Λύρας Χαράλαμπος


13.
Μαρούσης Χαράλαμπος


14.
Σταθάκης Παναγιώτης


15.
Τσαφατίνου Κατερίνα


16.
Νικολινάκος Παναγιώτης


17.
Χαραμής Αντώνιος


18.
Μέντης Γεώργιος


19.
Κρυπωτός Παναγιώτης  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
  Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,  Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Μετά τη συζήτηση του δεκάτου εβδόμου (17ου) Θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής Αντώνιος.
κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε έχει διαπιστωθεί απαρτία, αν έχετε κάτι προ ημερησίας, παρακαλώ.
κ. Δήμαρχος: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έτυχαν κάτι ραντεβού πάνω, ήταν της τελευταίας στιγμής, δε μπορούσα να τους διώξω και γι’ αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Τώρα Πρόεδρε διάφορα, αλλά καλύτερα να προκύψουν στην κουβέντα για να μη χάνουμε και το χρόνο. Θα τα πούμε.
κ. Χριστάκος: Έχω να βάλω μερικά ερωτήματα  συντομότατα, το πρώτο είναι ότι έχουμε ζητήσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να μπούνε θέμα στο Συμβούλιο τα καράβια στη Νεάπολη, οι ανεμογεννήτριες κτλ, θέλω να μας δώσετε μια απάντηση το πότε σκοπεύετε.
Δεύτερον, η καθαριότητα των χωριών ενόψει των γιορτών του Πάσχα, από επαφές με τοπικούς που έκανα σε μερικές Τοπικές Κοινότητες  δεν έχει δοθεί εντολή να κάνουνε μεροκάματα για καθαρισμούς και υπάρχει μία ανησυχία εν πάσει περιπτώσει.
 Η διαβούλευση στη Νεάπολη για το ΓΠΣ να μου πείτε εάν πρόκειται να κάνουμε κάποια ημερίδα, είχα μάθει στη Νεάπολη, έχει ανακοινωθεί κάποια ημερίδα στη Νεάπολη;
 Στα Βελανίδια έχει δώσει μία δωρεά ένας ιδιώτης για να φτιαχτεί η παιδική χαρά των Βελανιδίων και ζητάνε τοπογραφική μελέτη από τις υπηρεσιες του Δήμου για να δοθεί η  παραχώρηση από το Δασαρχείο.
  Επίσης ζητάνε τη χάραξη του περιφερειακού δρόμου των Βελανιδίων, στη διαδικασία μέχρι τώρα , έχουν σταλεί τα προσχέδια και θέλουνε την έγκριση από το Δήμο για να ξεκινήσει η  επαφή με τους ιδιώτες και επίσης, ένας Μηχανικός του Δήμου να μεταφέρει την χάραξη του δρόμου στο έδαφος ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει ανάγκη σε  απαλλοτριώσεις και πού περνάει ο δρόμος και αν αφήνουν οι ιδιοκτήτες.
   Για την αφαλάτωση, επειδή πληρώνει ο Δήμος υπέρογκα ποσά, κατά τη γνώμη μου, κάθε χρόνο, είχα ζητήσει το 2011 ένας Μηχανικός του Δήμου, ο Μηχανολόγος, να αναλάβει να ειδικευτεί στην αφαλάτωση γιατί στην Οικονομική Επιτροπή προχτές ακούσαμε για υπέρογκες απαιτήσεις, 24.000 ευρώ απ’ την εταιρεία, αν δεν κάνω λάθος , οπότε θα έλεγα ένας Μηχανολόγος να ειδικευτεί στην αφαλάτωση, ώστε να μπορεί να ελέγχει την εταιρεία αυτή που κάνει το service κτλ.
 Στο Βιολογικό Καθαρισμό στη Μονεμβάσια μου παρουσιάσανε μία κατάσταση διάφοροι που ασχολούνται με το Βιολογικό, ότι ένας κεντρικός αεριστήρας απ’ τους δύο δε δουλεύει εδώ και πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο θέμα με το υγρό υπόλοιπο, είναι επιβαρυμένο. Κάποια μίξερ δεν έχουνε σταλεί για επισκευή δεν επισκευάστηκαν , δεν λειτουργεί ο χλωριωτής όπως επισης δεν εχει  χλώριο ο Βιολογικός. Επίσης επι τη ευκαιρια οι χλωριωτες υδρευσης στα χωρια του Δημου δεν λειτουργουν τουλάχιστον στα χωριά στη Δημοτική μας Ενότητα.
   Στα Κουλέντια, στο κάτω χωριο , είναι απαραιτητο να γινει αλλαγη δικτυου , το ειχαμε συζητήσει στον Προϋπολογισμό και είχαμε πει ότι κάποιος Μηχανικός του Δημου  πρέπει να πάει να κάνει μία εκτίμηση πόσο στοιχίζει, ο κ. Αντιδήμαρχος στη Μονεμβάσια είχε πάει έμαθα, αλλά δεν έχει πάει ένας Μηχανικός για να κάνει τη μελέτη.
   Στα Ιδρύματα της Μητροπόλεως να μου πείτε εάν έχει γίνει κάποια επαφή, που μου είχατε πει ότι κάτι γίνεται για να μπορέσει ο Δήμος να ενισχύσει και το λέω επ’ αφορμή την Αντιπεριφερειάρχη του Δήμου, την κυρια Τζανετέα, η οποία είχε έρθει στη Μονεμβάσια προχθές και ενεργοποίησε όλους τους συλλόγους της Μονεμβάσιας να κάνουνε εισφορά προς τα Ιδρύματα.
  Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στο Δημοτικό Σχολείο στη Μονεμβάσια και στο Γυμνάσιο, οπότε πρέπει είτε να δώσουμε εντολή στους υδραυλικούς του Δήμου να συνδέσουν τα δημοτικά κτίρια με την αποχέτευση, το ένα, ή να βάλουμε ένα ποσό προς τη σχολική επιτροπή να κάνουνε, να συνδέσουνε το Δημοτικό Σχολείο και το Λύκειο με την αποχέτευση, γιατί έχουμε στείλει επιστολές πολύ έντονες στους δημότες να συνδεθούν, ενώ δεν έχουνε συνδέσει τα σχολεία μας.
   Στο χόρτο του γηπέδου Συκιάς που περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή και ψηφίστηκε, επειδή η τιμή του χόρτου -αγοράς του χόρτου -είναι πολύ μικρή σε σχέση με την πιάτσα, κατά τη δικιά μας εκτίμηση, θα θέλαμε να γίνει μία επιτροπή από δύο υπαλλήλους αρμόδιους, οι οποίοι θα παραλάβουν το χόρτο του γηπέδου της Συκιάς και θα βεβαιώσουν για την καταλληλότητα του. Πόσο μάλλον, όταν άκουσα ότι είναι και χόρτο με προέλευση την Κωνσταντινούπολη αυτό έφερε κάποιες ανησυχίες, μήπως δεν είναι καλό και έχει κάποια ερωτηματικά.
   Επίσης, επειδή προέκυψε ένα θέμα με μία απόφαση του Συμβουλίου του οποίου είμαι  Γραμματέας , προέκυψε ένα θέμα ότι όταν κάποιος σύμβουλος απουσιάζει τη στιγμή που παίρνεται απόφαση, θα πρέπει να μπαίνει ως απών στη λήψη απόφασης . Μάλιστα έγινε κάποια σχετική ειδοποίηση στην υπάλληλο που χειρίζεται τα πρακτικά, γιατί βάλαμε παρόντα ένα σύμβουλο τη στιγμή που απουσίαζε την ώρα της ψηφοφορίας. Οπότε από τώρα και μετά θα προτείνω στην ώρα που θα ψηφίζουμε να μετράει μόνο η ψήφος των παρόντων. Αυτά.
κ. Δήμαρχος: Για το θέμα των καραβιών και των ανεμογεννητριών θα έρθουν θέματα όταν θα κρίνουμε ότι θα πρέπει να έρθουν και θα υπάρχουν κάποια στοιχεία νεώτερα. Για το θέμα της ΣΜΠΕ, πράγματι θα γίνει διαβούλευση μετά το Πάσχα, ίσως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά κτλ και ότι έχουνε να μαζέψουνε εκεί πέρα και επίσης μετά το Πάσχα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει και η Λαϊκή Συνέλευση στη Νεάπολη όπου θα ειπωθούν διάφορα και θα ξεκαθαριστούν και διάφορα για τα πεπραγμένα. Τώρα για τα Βελανίδια, για την παιδική χαρά υπάρχει ένα γενικότερο όπως ξέρεις, δε θα το έλεγα πρόβλημα, πάντως υπάρχει μια νομοθεσία που ισχύει εδώ και δυο χρόνια, σχετικά με την καταλληλότητα των χώρων, όπου έπρεπε να ‘χει γίνει μια επιτροπή από την Περιφέρεια κτλ. Για να είμαι ειλικρινής το τελευταίο δίμηνο δεν το έχω κοιτάξει αυτό, είχε ανατεθεί στον Καρκαλέτση τον Άγγελο, έφυγε, είδες, κάποιο διάστημα, δεν ξέρω πρέπει να το δούμε. Για τον περιφερειακό δρόμο έχουν γίνει ενέργειες και από πέρσι που υπήρχε ένας προβληματισμός από πιο σημείο θα περάσει και δεν ξεκαθάριζε για τον αν οι παρόδοι αφήνουν, νομίζω ότι ο Μπάμπης ο Κουτσονικολής μπορεί να σας κάνει μια ενημέρωση. Για το άλλο θέμα του δρόμου που είναι από πάνω, έχουμε πει και θα ξεκινήσει να γίνει μια διάνοιξη από κει όπως το έχουμε πει. Για την αφαλάτωση πράγματι έχεις δίκιο, θα πρέπει κάποιος να είναι πιο ειδικευμένος, για την ώρα οι απαιτήσεις της εταιρείας δεν ήταν τόσο μεγάλες. Δεν ξέρω φέτος αν έχει κάτι προκύψει που να φτάσει στις 24.000, το οποίο πράγματι είναι ένα μεγάλο ποσό αυτό. Πάντως πέρσι είχαμε κάνει αρκετές ενέργειες σχετικά με το νερό, με τον Πετράκη κτλ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες γι’ αυτό το θέμα, αν έχει κάτι, οι Αντιδήμαρχοι των Βοιών μπορούν να σας πούνε. Για το Βιολογικό της Μονεμβάσιας είχαμε πράγματι διάφορα προβλήματα και με τον αναδευτήρα, όπου εστάλη πάνω το μοτέρ το οποίο είχε χαλάσει, είχε καεί, φτιάχτηκε το μοτέρ πλην όμως έχει πρόβλημα ο μειωτήρας, απ’ ότι μου είπαν και εκεί θα πρέπει να φτιαχτεί και αυτός. Τώρα βέβαια ένα θέμα ήταν πώς δεν εντοπίστηκε το ένα μαζί με τ’ άλλο να φύγουνε, αν ήταν από κει η βλάβη. Εντάξει, απ’ ότι ρώτησα μου είπε δεν ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή να διαγνωστεί, έπρεπε να δούμε πρώτα, να αποκατασταθεί ο καμένος κινητήρ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με το μειωτήρα. Μάλιστα σήμερα είχαμε και ιδιαίτερη, το Σαββατοκύριακο είχαμε κάποια προβλήματα με μια κεντρική αντλία η οποία κάηκε, άρα οι δύο αριστερές είναι καμένες, στάλησαν στην Αθήνα, ζήτησα σήμερα από τον Άγγελο τον Καρκαλέτση να δούμε σε ποιο χρόνο τουλάχιστον η μια θα φτιαχτεί και αν είναι και μεγάλη, ο χρόνος αυτός είναι μεγάλος, να δούμε μήπως κάναμε μία προμήθεια ακόμα μιας αντλίας, γιατί όπως ξέρεις αν καούν αυτές και δε λειτουργεί εκεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για το θέμα των Ιδρυμάτων, έκανε μία κουβέντα ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μαυρομιχάλης, με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, νομίζω θα προχωρήσει το θέμα όπως το ‘χαμε πει. Για την αποχέτευση των σχολείων και προχωρεί, είμαστε στο τελικό στάδιο για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο της επέκτασης. Όταν θα κάνει λοιπόν τα άλλα θα φτιάξει και αυτό, αυτή τη συμφωνία έχουμε κάνει, κρατώ επιφύλαξη, αν τελειώσει θα πάει έτσι, αν δεν γίνει έτσι θα το κάνουμε όπως είχαμε πει με ξεχωριστό έργο. Τώρα για το χόρτο της Συκιάς, έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει επιτροπή παραλαβής, δεν το συζητάμε αυτό, οπότε θα είναι τέτοιο. Μη λοιπόν εκ των προτέρων τώρα βάζουμε κάποια θέματα, τα οποία πιθανότατα να μην υπάρχουν καθόλου. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο θέμα που δε σου είπα. Κάτσε να σας πει για τα Βελανίδια και ο Βουνελάκης, αν είναι.
κ. Χριστάκος: Χωρίς να θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις, την προηγούμενη περίοδο δόθηκε μεγάλο βάρος και διαφημίστηκε ανάλογα η υποδοχή που εγινε στο πρωτο κρουαζερόπλοι της χρονιάς . Δυστυχώς όμως χθές που ήρθε στη Μονεμβασία το δεύτερο κρουαζιερόπλοιο, σημειώνω  ότι φέτος είναι μειωμένα πολύ και θα είναι τα λιγότερα στη δωδεκαετία που θα ‘χουμε, συνολικά θα  είναι 22 όλα- όλα εκ των οποίων 7 επισκέψεις  είναι από ένα σκάφος.
  Χθες  λοιπόν στην πύλη του Κάστρου, πήγα το μεσημέρι και ήτανε γεμάτη σκουπίδια, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες , απλά τώρα με αφορμή το γεγονός αυτό και με αφορμή την περίοδο του  Πάσχα που έρχεται και την γιορτη της της Παναγίας  Χρυσαφίτισσας , θέλω να ρωτήσω αν, κατ’ αρχήν να μαζεύονται τα σκουπίδια την Κυριακή και τις μέρες αργίας που η Μονεμβάσια είναι γεμάτη επισκέπτες , στην πύλη του Κάστρου περνάει χιλιάδες επισκέπτες και πρέπει  να φροντίσουμε να γίνεται  καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως γινόταν συνεχώς από το 1999 μέχρι το 2010 με όλες τις διοικήσεις του Δήμου , τουλάχιστον τις μέρες τις Μ. Εβδομάδας και το Πάσχα ανήμερα και της Χρυσαφίτισσας. Αυτά.
κ. Δήμαρχος: Για το θέμα της καθαριότητος δεν το συζητάμε, έχουμε πει ήδη ότι ό, τι και να ‘ναι ο Δήμος θα πρέπει να ‘ναι καθαρός και μάλιστα να έχει ένα βαθμό καθαριότητας ο οποίος να ‘ναι ζηλευτός. Δε δικαιολογείται πουθενά και καμιά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα να παρουσιάζει εικόνα με πεταμένα απορρίμματα, άρα αυτό είναι εκ των ων ουκ άνευ. Τώρα για το θέμα το συγκεκριμένο της Κυριακής, μπορεί να σου απαντήσει ο κ. Βουνελάκης, δεν έχω άποψη αν ήταν έτσι ή όχι, προφανώς και αν υπήρξε θα βελτιωθεί. Για το θέμα που έβαλες με τους Προέδρους, στις περισσότερες ΤΚ κρατώ μια μικρή επιφύλαξη είπες για κάποιους, ήδη έχει ξεκινήσει μια αποψίλωση, η οποία όμως έχουμε πει περισσότερο να ‘ναι σε σκουπίδια, να ‘ναι οι χώροι οι πολύ βασικοί και αμέσως μετά το Πάσχα, που τα χορτάρια αρχίζουν να ξεραίνονται, να γίνει κανονική αποψίλωση, έτσι για να μην έχουμε μετά να ξαναβγούνε.
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Καλησπέρα, συμπληρωματικά σε όσα είπε ο κ. Δήμαρχος, σ’ αυτά απάντησε ο κ. Χριστάκος, ξεκινάω από το Βιολογικό, τρία μίξερ είχανε πρόβλημα, εστάλησαν επάνω, γύρισαν πίσω, το ένα επισκευασμένο, τα άλλα δύο δυστυχώς δεν τα ‘χε επισκευάσει η εταιρεία παρ’ ότι είπε ότι τα είχε επισκευάσει, οπότε ξαναστάλησαν πίσω για επισκευή, βέβαια λειτουργεί, δε σημαίνει ότι δε λειτουργεί. Πολύ απλά. Δεύτερον βάλατε ένα θέμα για κάτι, για υγρό υπόλοιπο, ότι δεν είναι καθαρό, μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε λίγο για να...
κ. Χριστάκος: Να φανταστείς ότι όταν ο αναδευτήρας, ο ένας απ’ τους δύο αναδευτήρες στην κεντρική δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων , δε λειτουργεί εδώ και πέντε περίπουμήνες , δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, δεν είμαι εκεί κάθε μέρα στο εργοστάσιο της αποχέτευσης όμως υπάρχει πρόβλημα, δε γίνεται καλή επεξεργασία των λυμάτων και υπάρχει θέμα στο τελικό υγρό υπόλοιπο υο οποίο λόγω ελλιπούς επεξεργασίας  είναι επιβαρυμένο σε διάφορα .
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Όχι, δε μπαίνει τέτοιο θέμα, αυτό είναι σαφές ότι το υπόλοιπο είναι σίγουρα καθαρό, μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από μία αυτοψία αλλά και από τις αναλύσεις που στέλνονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα, όλες οι αναλύσεις των δειγμάτων που κατά καιρούς παίρνει ο διαχειριστής του Βιολογικού. Για το Δημοτικό Σχολείο συμπληρωματικά θα πω ότι απαιτείται έργο, δεν απαιτεί απλή σύνδεση  και δε μπορεί να την κάνει σίγουρα ο δικός μας υδραυλικός,  θα είναι μέρος του έργου της επέκτασης της αποχέτευσης που θα κάνει ο ιδιώτης, Θεού θέλοντος πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει αλλά δεν είναι απλή σύνδεση, είναι έργο, δηλαδή πρέπει να φύγουμε περίπου 25 μ. μακριά απ’ την έξοδο της αποχέτευσης για να συνδεθούμε στο κεντρικό δίκτυο. Βάλατε θέμα για τα κρουαζιερόπλοια, αυτό το κρουαζιερόπλοιο ήταν όντως έκτακτο, δεν είναι μέσα στη λίστα που μας είχανε δώσει και βέβαια στο θέμα των απορριμμάτων γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι η περισυλλογή 7 μέρες την εβδομάδα γίνεται από τις 10 Ιουνίου περίπου και μετά, δε γίνεται τώρα, τώρα γίνεται μέχρι, αφήστε με λίγο να τελειώσω, τώρα γίνεται μέχρι και το Σάββατο. Και βέβαια να σας πω κάτι, δεν το δέχομαι αυτό που λέτε ότι η πόλη δεν είναι καθαρή, γιατί όταν δεχόμαστε συγχαρητήρια από καθηγητές πανεπιστημίου σε συνέδριο που ήτανε 16 και 17, όταν δεχόμαστε συγχαρητήρια από Αμερικανούς δημοσιογράφους που ήτανε Παρασκευή και Σάββατο στη Μονεμβάσια και μάλιστα μία εκ των οποίων ήτανε και η Προϊσταμένη της Εθνικής Πινακοθήκης της Ουάσιγκτον, δε μπορώ δικοί μας άνθρωποι να λένε ότι η πόλη δεν είναι καθαρή, δεν το δέχομαι και εξάλλου σκύψτε λίγο σ’ αυτούς που είναι κακοί διαχειριστές απορριμμάτων, στον ιδιώτη ο οποίος ξέρει ότι ενώ την Κυριακή δε μαζεύουμε απορρίμματα, πάει και τα βγάζει και ενώ μαζεύουμε μέχρι και Σάββατο μία η ώρα το μεσημέρι, πάει Σάββατο βράδυ και βγάζει απορρίμματα. Αυτός ο ιδιώτης πως χαρακτηρίζεται; Για πείτε μου εσείς.
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Για τα δύο θέματα που έθεσε ο κ. Χριστάκος, σχετικά με τον περιφερειακό, το πρώτο, στα Βελανίδια, έχουν δύο φορές κατέβει Μελετητές που τους έχουμε δώσει κι άλλες παρόμοιες εργασίες και έχουνε κάνει για το Δήμο, έχει σταλεί στην ΤΚ δύο προτάσεις που έχουνε, από κοινού έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να επιλέξουν μία απ’ τις δύο. Τώρα εκεί υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα, το λιγότερο είναι το ιδιοκτησιακό, στη μία ειδικά είναι, κατά μεγάλο ποσοστό, είναι μέσα σε δασική έκταση και προκρίναμε αυτή σαν επιλογή γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, για να ‘χουμε λιγότερες απαιτήσεις τυχόν από ιδιοκτήτες. Είναι θέμα πια δικό τους, δηλαδή εάν θέλουμε να πασσαλώσουμε θα είναι σε μεγάλο εύρος γιατί θα πρέπει να πληρωθεί κανονική μελέτη, για να ‘ρθουν να βάλουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Δηλαδή η απόκλιση μπορεί να ‘ναι και 30 μ. δεξιά- αριστερά, τώρα έχει γίνει μια πρόταση επί χάρτου, στο google επάνω, δεν έχει γίνει… πάνω στο Κτηματολόγιο, δεν είναι αποκλειστικά αυτό. Πάντως θα έχει μια απόκλιση Σταύρο, γιατί δε γίνεται αν δε γίνει κανονική μελέτη. Πρέπει ν’ αποφασίσουν και τους δύο, μία απ’ τις δύο προτάσεις. Και το δεύτερο που έχει πάλι και αυτό σχέση με τα Βελανίδια, είναι μια ιστορία πολύ δύσκολη με την Κάλιγκα, αυτή την εταιρεία, όντως φέτος ζητάει γύρω στις 24 με 25.000, ποσό δηλαδή που δε μαζεύεται τώρα, αν το δούμε και ανταποδοτικά από τα Βελανίδια ούτε στα 5 χρόνια, παραπάνω μάλλον. Θεωρώ ότι πρέπει να αποκοπούμε από αυτό το πράγμα, απογαλάκτωση να γίνει απ’ αυτό το πράγμα, δε γίνεται. Και έχει και μεγάλο κόστος εκτός απ’ αυτά που φαίνονται, τα της Κάλιγκα, έχει και σε μας, δηλαδή στο Δήμο, έχει σε ρεύματα, έχει σε απώλειες άλλων αναλώσιμων που δεν τις έχουνε προβλέψει, έχει σε προσωπικό, να επιστρατεύεις έναν, δύο και τρείς ανθρώπους γι’ αυτή τη δουλειά. Δε βγαίνει και έναν πρόεδρο εφόσον θέλει, γιατί δεν είναι και υποχρέωσή του να κάτσει, υπήρχε πρόεδρος πριν που καθότανε νύχτα – μέρα εκεί. Πρέπει να κοπεί αυτό το πράγμα, ας ελπίσουμε ότι με το θέμα της γεώτρησης θα λυθεί, δεν έχω να σας πω. Πέρσι τελευταία, το μόνο καλό- λείπει ο κ. Πετράκης- καταφέραμε και πήραμε ένα στοκ στα αναλώσιμά της, ό, τι χρειάζεται σχετικά με τα χημικά, μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν και όλο το φετινό καλοκαίρι, δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτά τα λεφτά που ζητάει είναι για εξαρτήματα, όχι για αναλώσιμα. Ελάχιστα είναι μέσα, αναλογικά υπάρχει ένα στοκ που μπορούμε να την κινήσουμε τον πρώτο καιρό και πάντα είπαμε να αφήνουμε μέσα ένα στοκ τέτοιο που να είναι έτοιμο για οποιαδήποτε επανεκκίνηση.
κ. Μέντης: Γεια σας και από μένα, δυο- τρία πράγματα θέλω να πω που έχουν πέσει στην αντίληψή μου, το ένα έχει να κάνει με την έξαρση που υπάρχει στη ΔΕ Βοιών και εκτιμώ όμως ότι θα είναι και στις άλλες περιοχές, με τα κουνούπια, ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, από ενημέρωση απ’ ότι μου ‘χει κάνει ο κ. Αντιδήμαρχος, με το Τμήμα Υγείας Σπάρτης, όμως νομίζω ότι πρέπει και εμείς να το ξαναδούμε, να μην έχουμε πιο μεγάλα προβλήματα. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι εάν με αυτή την ανακοίνωση που έκανε στις 9 του μήνα το Υπουργείο Εσωτερικών, με τη ρύθμιση των οφειλών των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο μέσω συμψηφισμού με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, εάν αυτό έχουμε σχέση και εμείς με τις εκκρεμότητες, με τα δάνεια που έχουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Επίσης είδα ότι στις 03/04 έγινε, πραγματοποιήθηκε μια άσκηση αντισεισμικής προστασίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την επονομαζόμενη «Εγκέλαδος 2013». Επειδή όπως θα έχετε δει -το τελευταίο διάστημα- και εσείς, υπάρχει μία έξαρση σεισμική στην περιοχή και ειδικώς πιο κάτω, θα ήθελα να ενημερωθώ, αν όχι τώρα τουλάχιστον σε επόμενη φάση, τι ενέργειες ή τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε, όχι να προλάβουμε κάτι, απλώς προληπτικά τι μπορούμε να κάνουμε ή τι άλλο έχουμε υπόψη μας ή τι γίνεται με το κομμάτι αυτό της Πολιτικής Προστασίας στη δική μας την περιοχή ή αν αυτή η άσκηση έφτασε μέχρι εμάς. Ένα άλλο θέμα που έχει πέσει στην αντίληψή μου αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι εγκρίθηκε το ΣΧΟΟΑΠ της ΔΕ Μονεμβάσιας, στις 18/04 υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, απλώς ενημέρωση κάνω, αν δεν έχω κάνει λάθος. Και ένα τελευταίο και θα παρακαλούσα επειδή αυτό μας δυσκολεύει και μας δημιουργεί πρόβλημα, να το δείτε απ’ την καλή πλευρά. Πήραμε τις εισηγήσεις την Παρασκευή το μεσημέρι, οι δύο ημέρες είναι αργίες, Σάββατο και Κυριακή, δεν είναι αργίες αλλά είναι κλειστές οι υπηρεσίες, ήρθαμε Δευτέρα σήμερα έχοντας 9 η ώρα μια συνεδρίαση στη Νεάπολη, η ΔΚ, στις 10 η Κοινωφελής Επιχείρηση, στις 12.30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στις 3 το Συμβούλιο, δεν έχουμε δυνατότητα να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Θα παρακαλούσαμε να δίδεται λίγος χρόνος παραπάνω, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, όχι από…. Δείτε το από την πλευρά αυτή τη θετική. Ευχαριστώ πολύ.
κ. Δήμαρχος: Για το θέμα των κουνουπιών θα σας ενημερώσει ο Αντιδήμαρχος ο κ. Σουρλάς και εγώ έχω ενημερωθεί εδώ και καιρό για την έξαρση που υπάρχει, η έξαρση παρατηρείται και σε άλλες περιοχές και είναι λίγο παράξενο το φαινόμενο, γιατί φέτος δεν είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά νερά. Για το θέμα των δανείων, δε μας αφορά ρύθμιση, γιατί εμείς δεν έχουμε δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται, εξυπηρετούνται κανονικά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για το θέμα των σεισμών, πράγματι υπάρχει ανησυχία γενικότερη στον κόσμο για τη σεισμική αυτή έξαρση που παρατηρείται, παρ’ ότι οι σεισμοί είναι μικροί, παρακολουθούμε το φαινόμενο όσο είναι δυνατόν. Τώρα για την άσκηση, τι είπες Γιώργο, συγκεκριμένη ήτανε; Όχι εμείς δε συμμετείχαμε σ’ αυτή την άσκηση απ’ όσο ξέρω, είχαμε κάνει άλλες ενέργειες και επαφές, αλλά όχι σ’ αυτή την άσκηση. Τώρα για το θέμα των συνεχών συνεδριάσεων, πράγματι, από την άλλη μεριά μπορεί να το εκλάβεις και διαφορετικά, ότι λειτουργούν τα όργανα του Δήμου! Απλώς μαζεύτηκαν σήμερα για να απολαύσουν οι Σύμβουλοι την επόμενη, τη Μ. Εβδομάδα, τις επόμενες μέρες.
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Εδώ και 20 μέρες ασχοληθήκαμε, μαζί ο Παναγιώτης ο Μάρκος, ο κ. Κουτσονικολής, πήγαμε στο Τμήμα Υγείας, πράγματι κατέβηκαν οι άνθρωποι και θα ξαναέρθουνε πάλι, ο εργολάβος μέσω της Περιφέρειας και αύριο έχει μία συγκέντρωση πάλι για τα κουνούπια στην Τεγέα της Τρίπολης, που πιστεύω ότι θα παραβρεθώ εκεί να δούμε τα νεώτερα, πως θα εξελιχθεί. Πριν 15 μέρες κατέβηκε ο εργολάβος, ο Παναγιώτης ο Μάρκος, ο πρόεδρος εκεί ήτανε και πράγματι το Τμήμα Υγείας της Περιφέρειας ενδιαφέρθηκε και μας εξυπηρέτησε άμεσα, αυθημερόν. Πάντοτε ημέρες του Πάσχα βγάνουμε ανακοινώσεις, καθαρίστε τις αυλές σας, ασπρίστε, πάντοτε, είμαστε σε αυτό το…. Τώρα αύριο θα μας πούνε πως θα γίνεται, θα γίνει για πόσες φορές ακόμη, κάποιος θα πάει στην Τεγέα. Έγινε με ένα άλλο τρόπο, στα λιμνάζοντα.
κ. Μάρκος (πρόεδρος ΤΚ Αγ. Γεωργίου): Και από μένα γεια σας και συγγνώμη. Σε μια έκτακτη που ‘χε κατέβει το Υγειονομείο κάτω στο χωριό μαζί με τον κ. Σουρλά για κάτι μαντριά να σφραγίσουν, υπήρχαν τα κουνούπια. Εκεί αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με έκτακτα στη Σκάλα, τα καλέσαμε μαζί με τον κ. Σουρλά και πήγαμε πάνω, στο έκτακτο αυτό συστατικό να μπούμε μέσα, στα επόμενα ήμασταν στα ψεκάσματα. Μας έχουνε κάτω, μεθαύριο που θα δημοπρατηθεί άλλο πρόγραμμα και μαζί και ο Κουτσονικολής ο Αντιδήμαρχος. Πήγαμε, πράγματι την ίδια μέρα μας εστείλανε, ο κ. Αντιδήμαρχος υποδείξανε τη Νεάπολη, τα σημεία, τα πάντα, εγώ παρέλαβα στον Αη- Γιώργη, έγινε ο ψεκασμός Νερατζιώνα, φρεάτια της Νεαπόλεως μέσα, φρεάτια των Αγίων Αποστόλων, μαζί ο πρόεδρος των Αγίων Αποστόλων, Πικρή, γεφύρια Πικρής σ’ όλα τα γλυκά νερά, ελέγξανε το Μάγγανο και ελέγξανε όλη τη λίμνη από το Μάγγανο μέχρι του Σπύρου του Μέντη τα ενοικιαζόμενα. Εκεί ήρθε και ο κ. Κοντραφούρης, εκεί κάτω. Μπαίνανε μέσα με 50 μ. λάστιχο μέσα, ψεκάζανε όλες τις άκρες που υπήρχαν τα κουνούπια, ψεκάζανε τα γλυκά νερά και τις άκρες που ‘χε τους θάμνους, 50 μ. και την περιοχή όλη από το Μάγγανο μέχρι τα Βιγκλάφια με 50 μ. Κάθετως από τα χωράφια μπαίνανε μέσα, εγώ ρώτησα το Γιώργη τον Αρρώνη συγκεκριμένα, έχουν αγκινάρες, περιβόλια δίπλα από τις λίμνες, μου είπαν ότι έχει ελαττωθεί 100%, έχει ελαττωθεί ένα 50% προς το παρόν. Σε 15 μέρες μας έχουνε πει, θα ξαναγίνει ο ψεκασμός ο ίδιος. Είναι από το Λέημονα τα παιδιά αυτά, ενδιαφερθήκανε πάρα πολύ και προχωρούσαν όλο το σημείο 50 μ.
κ. Αντιπρόεδρος: Καλησπέρα και από μένα, θέλω να επαναφέρω ένα θεματάκι, πριν από μερικούς μήνες είχαμε τοποθετήσει στη Ρειχιά έναν χλοοτάπητα, συνθετικό, μεταχειρισμένο στο γήπεδο του 5x5, η εταιρεία που τον τοποθέτησε χρειάστηκε να περάσει μέσα από το παρακείμενο γήπεδο μπάσκετ, ανοίγοντας την περίφραξη για να περάσει τα μηχανήματα και τα υλικά. Την περίφραξη, έστω και με πρόχειρο τρόπο, την αποκατέστησε, αλλά όμως έχει κάνει κάτι αυλάκια στο γήπεδο του μπάσκετ που το έχουν κάνει πλέον επικίνδυνο για παιχνίδι και το ‘χω επισημάνει και από τότε, δεν έχει γίνει επισκευή Γιάννη μου και επειδή τώρα θα έρθει το καλοκαίρι, να μην έχουμε ατυχήματα με τα παιδάκια. Ευχαριστώ.
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Ο ψεκασμός ο εναέριος απαγορεύεται, πρέπει να βγει ειδική άδεια από το Υπουργείο Υγείας, δεν είναι εύκολο πράγμα, μόνο στη Σκάλα δόθηκε και νύχτα γιατί είναι και επικίνδυνο. Προσπάθησα αλλά… παντού υπάρχει, σε όλο το Δήμο υπάρχει το πρόβλημα και πιστεύω, έχουμε σκύψει, πιστεύω και το ‘χουμε δει. Μέσω του Τμήματος Υγείας μου είπε είναι αδύνατον, γιατί δεν έχει διαπιστωθεί να ‘ναι με τα κουνούπια αυτά, έχουνε κατέβει ο κ. Γκοβάτσος, σας παρακαλώ, να ενημερωθείς, δε θέλεις να ενημερωθείς; Σας είπα κατέβηκε το Τμήμα Υγείας και μου είπε δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς θα κάνουμε αυτό. Αν ξέρετε εσείς καλύτερα από το Τμήμα Υγείας κάνετε λάθος.
κ. Μάρκος (πρόεδρος ΤΚ Αγ. Γεωργίου): Ψεκασμός και εναέριος δε γίνεται σε χωράφια και σε χόρτα, γεωπόνοι, επιστήμονες οι οποίοι είναι των κουνουπιών, γίνονται μόνο στα νερά τα γλυκά. Εγώ τους πήγα σε περιβόλια και κρεμμύδια που έχουνε, που στεμνιάζονται νερά και εναέριος να γίνει δε γίνεται εκτός από τη λίμνη παραπάνω, δεν πάει πουθενά αλλού σε χωράφια και εναέριος, τέλος, υπάρχει νόμος, δε μπορούμε να λέμε εναέριος στα χωράφια και το κουνούπι δεν πάει στα χόρτα, φεύγει απ’ το γλυκό νερό και πάει στα χόρτα, όπου στεμνιάζουν νερά. Οι άνθρωποι μου είπανε ακόμη και σε λίμνες στην Παντάνασσα δεξιά – αριστερά, τίποτα άλλο, μόνο σε νερά γλυκά.
κ. Νικολινάκος: Εγώ μία ερώτηση θέλω και μία επισήμανση. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια σκέψη ή απόφαση ή πληροφορία περί μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης της Πυροσβεστικής από το χώρο ή τα όρια των Μολάων. Η δε επισήμανση είναι ότι όσο αναφορά τους Μολάους και είναι μια προσωπική μου άποψη, η οποία όμως πιστεύω ότι απηχεί και ζητήματα άλλων συμπολιτών, τη βραδιά της Ανάστασης στους Μολάους γίνεται ένας πόλεμος, μπορεί βέβαια να μην  -όπως ορισμένα άλλα χωριά- κινδυνεύουνε ζωές με το θέμα της ρίψης των βεγγαλικών μες στον κόσμο, αλλά ο θόρυβος είναι εκκωφαντικός- τρομακτικός. Το σίγουρο είναι ότι αφήνει ανεξίτηλα ζητήματα σε πιτσιρίκια τα οποία κλαίνε την επόμενη βδομάδα και το θέαμα δεν είναι, δηλαδή είναι αδύνατον να παρακολουθήσεις με καμία κατάνυξη, δεν το συζητάω αυτό. Πιστεύω ότι αν ενεργοποιηθούμε αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει, στην πρωτεύουσα του Δήμου είναι νοσηρό φαινόμενο πλέον αυτό, της τόσο μεγάλης ηχορύπανσης, δεν είμαι κατά του εθίμου, το οποίο μπορεί να ‘ναι περιορισμένο και μέσα στα πλαίσια τα λογικά που θα τονίσουν την επέτειο και όχι θα την υποκαταστήσουν ή θα την διαλύσουν.
κ. Δήμαρχος: Για το θέμα της απομάκρυνσης Πυροσβεστικής συγκεκριμένα δεν έχουν τεθεί κάτι που να ‘ναι σαφές, υπάρχει όμως αυτό το γενικότερο κλίμα και οι γενικότερες πράξεις της Κυβέρνησης περί ορισμού των δημοσίων υπηρεσιών και στο Δήμο το δικό μας βέβαια και στους άλλους Δήμους. Παράδειγμα είχαμε σήμερα μία διαμαρτυρία για το ΙΚΑ, που δεν είναι ακριβώς βέβαια δημόσια υπηρεσία με την έννοια της Πυροσβεστικής, υπάρχει φήμη ακόμα και για την Αστυνομία και σίγουρα υπήρχε και παλιότερα φήμη για την Πυροσβεστική. Σε επαφές που έχουμε κάνει δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο, αλλά δεν είναι και τίποτα σίγουρο. Εμείς προσπαθούμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να αποτρέψουμε τέτοιες συρρικνώσεις οι οποίες θα ‘ναι βλαβερές και ζημιογόνες για το Δήμο, σε άλλες περιπτώσεις το καταφέρνουμε, σε άλλες περιπτώσεις δύσκολο. Θα δούμε.
κ. Κρυπωτός: Εγώ κ. Πρόεδρε θέλω να εκφράσω τις ευχές μου προς το Δήμαρχο, το ΔΣ, τους προέδρους και να ευχηθώ Καλή Ανάσταση όχι μόνο στο Δήμο μας αλλά και στην Ελλάδα που σήμερα βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε όμως κ. Πρόεδρε να παρακαλέσω τους συμβούλους, τους συναδέλφους, να επισπεύσουμε να θέματα, διότι μερικοί από εμάς είμαστε άλλοι ψαλτάδες άλλοι πάμε στην εκκλησία, έχουμε τους παπάδες που μας κυνηγάνε να πάμε νωρίς, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να πάμε στις 7.30, στις 8, παράκλησή μου είναι να αποφύγουμε τις πολλές διαδικασίες ώστε να είμαστε και συνεπείς και εμείς που θα πάμε, όσοι πάμε, στην εκκλησία. Την ευχή αυτή την στέλνω στους συναδέλφους μου. Ευχαριστώ.
κ. Πρόεδρος: Πριν εισέλθουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να πω κάτι που έθεσε ο κ. Μέντης ως αναφορά την καθυστερημένη επίδοση της πρόσκλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση πράγματι είχατε δίκιο, προσπάθεια έγινε να μην πάμε στο μέσον της Μ. Εβδομάδος, γι’ αυτό το βάλαμε Δευτέρα μεσημέρι, θα καταβληθεί προσπάθεια να έρχεται πιο σύντομα η πρόσκληση και να γίνεται η ενημέρωση. Πριν εισέλθουμε στα θέματα, μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος των Βελανιδίων, ο κ. Τριπόντικας, με παρεκάλεσε να μεταφέρω τις ευχές του σε όλο το ΔΣ για Καλό Πάσχα και εισερχόμεθα στα θέματα.
Θέμα 1ο: «Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Οι θέσεις οι οποίες ζητούμε είναι 13 γενικών καθηκόντων ΥΕ Εργατών και 2 θέσεις ΔΕ Οδηγών, είναι για να καλύψουνε έκτακτες ανάγκες σε θέματα πρόληψης για τους πέντε ανενεργούς ΧΑΔΑ. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε την κατ’ εξαίρεση δίμηνη αυτή σύμβαση. Τρέχει τώρα το θέμα με 4μηνα, δεν έχουμε κάποια ακόμα ενημέρωση, οπότε καταλαβαίνετε, ήδη λήγουν οι προηγούμενες συμβάσεις, οι δίμηνες και ήταν αναγκαία να προχωρήσουμε σ’ αυτή τη διαδικασία.
κ. Χριστάκος: Μέχρι ποια ημερομηνία θα μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση; Αυτό σε πόσο καιρό αναμένεται, να μας δώσουν έγκριση;
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Η απόφαση του ΔΣ θα πάει προς έγκριση.
κ. Χριστάκος: Μπορεί κάποιος που τελειώνει τώρα η δίμηνή του να κάνει… όχι. Η επιλογή θα γίνει από πού; Η επιλογή τους από ποιόν θα γίνει, αν οι θέσεις είναι 13 και κάνουν αίτηση 25, από ποιον θα γίνει η επιλογή; Από το ΑΣΕΠ ή από μας;
(διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 2ο: «Περί ψηφίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μονεμβασιάς και ορισμός αιρετών μελών επιτροπής λειτουργίας» (Σχετ. αριθ. 43/2013 Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Αν θέλετε οτιδήποτε να ρωτήσετε, να μην το διαβάσω τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
κ. Χριστάκος: Υπάρχει ένα θέμα με τη Νεάπολη και τι θέμα είναι αυτό τώρα,το κοινωνικό παντοπωλείο που θα δημιουργηθεί , θα εφοδιάζεται από τις δωρεές του κόσμου στα  super market, κρεοπωλεία και όλους τους εμπόρους ,θα δίνονται  εισφορές σε είδη σε διάφορα καλάθια στα καταστήματα. Αυτά τώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό, αποθηκεύονται στην έδρα του Δήμου , τους Μολάους , οπότε τι σημαίνει, σημαίνει ότι κάποιος στη Νεάπολη που αφήνει οικιοθελώς στα super market της Νεάπολης διάφορα είδη , θα φορτώνονται, θα ‘ρχονται στους Μολάους, θα αποθηκεύονται και θα τα παίρνουμε ύστερα και θα τα στέλνουμε στον Αη- Γιώργη και στον Κάμπο και στη Νεάπολη . Μέσα στον Κανονισμό πρέπει να προβλεφθεί ένα υποκατάστημα του Παντοπωλείου στη Νεάπολη, το οποίο θα συγκεντρώνει αποκλειστικά αυτά που θα μαζεύονται στη Νεάπολη. Ούτως ώστε να είναι και πιο ευαίσθητοι και οι άνθρωποι, να πουν ότι ξέρεις τ’ αφήνουμε και μένουν εδώ στην περιοχή μας  αφενός και αφετέρου να μην υπάρχει και η σπατάλη να φορτώνονται σ’ ένα αυτοκίνητο και να μεταφέρονται , βενζίνες, καύσιμα, οδηγοί από τη Νεάπολη στους Μολάους και επιστροφή στη Νεάπολη μετά. Είναι ασύμφορο, είναι άστοχο. Εγώ λοιπόν προτείνω για την αποφυγή των παραπάνω να προβλεφθεί στο κανονισμό η ίδρυση υποκαταστήματος στη Νεάπολη.
κ. Πρόεδρος: Δεν ξέρω αν είναι, είναι εφικτό αυτό; Θα πρέπει να υπάρχει δεύτερη επιτροπή παρακολούθησης, αν είναι υποκατάστημα. (διάλογος)
Μη μιλάτε όλοι μαζί, δεν καταγράφετε τίποτα, παράκληση. Η κοπέλα που κάνει την απομαγνητοφώνηση σ’ ένα πρακτικό, θα το δείτε, υπάρχει τόσος κακός ο ήχος που δε μπορεί να κάνει την απομαγνητοφώνηση, όταν μιλάμε πολύ μαζί. Λέω, κ. Χριστάκο, μήπως η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να βρει αυτή τη λύση, που όπως το θέτετε, προφανώς θα ‘χετε δίκιο. Αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται να συμπληρώσουμε.
κ. Χριστάκος: Επιτρέπετε; Επειδή ασχολήθηκα λίγο, η δουλειά όλη θα γίνεται από υπάλληλο, η επιτροπή παρακολούθησης θα μαζεύεται μία φορά το τρίμηνο, το τετράμηνο και θα δίνει γενικές τις θέσεις κτλ. Από εθελοντές και από υπαλλήλους θα γίνεται η δουλειά.
(διάλογος)
κ. Κολλιάκος: Πάντως όσα Κοινωνικά Παντοπωλεία έχουν πέσει, μέσα από το ίντερνετ που παρακολουθούμε, υποκατάστημα ούτε σε μεγάλους δήμους της Αθήνας δεν έχουμε δει υποκατάστημα. Αυτό που λέει ο συνάδελφος ναι μεν έχει μια βάση αλλά εγώ πιστεύω, για να είναι και καλύτερη η λειτουργία του, είναι προτιμητέο να έρχονται και να μαζεύονται κάπου να είναι όλα, για να γίνεται και η καταγραφή κι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνονται και από εκεί και πέρα ανάλογα τις ανάγκες, να φροντίζουμε, υπάρχουνε τρόποι διάφοροι, να πηγαίνουνε στη βάση, εκεί που πρέπει να πάνε τα τρόφιμα. Αλλά υποκατάστημα πραγματικά, εγώ επειδή είχα ασχοληθεί, δεν έχει ακόμη δείξει και σε μεγάλους δήμους της Αθήνας.
κ. Λύρας: Απλώς έτσι, επειδή μερικά πράγματα είναι και λίγο ευαίσθητα, νομίζω και του Σταύρου του Χριστάκου του ξέφυγε το συγκεκριμένο. Έτσι στην εκφορά του λόγου του είπε ότι αν υπάρχει υποκατάστημα θα είναι πιο ευαίσθητος ο κόσμος, επειδή τα πράγματα θα μένουνε στον τόπο του κτλ. Κάπου αυτό προσβάλει και τους Βατικιώτες νομίζω, νομίζω ότι οι συνδημότες μας έχουν τη διάθεση να δίνουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα αν είναι από τα Βάτικα ή από τους Μολάους, δηλαδή αλίμονο αν φτάσουμε σε τέτοιους διαχωρισμούς τώρα.
κ. Μέντης: Ευχαριστώ, εγώ θέλω να κάνω δυο- τρεις παρατηρήσεις στο κείμενο που μας έχει διανείμει και το οποίο έχει ψηφίσει η Οικονομική. Στο άρθρο 5 λέτε δικαιούχοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες, δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας, εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγει ο όρος δημότες και να λέει Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του Δήμου μας, να φύγει η λέξη δημότες. Ένα, δεύτερον, από κάτω ομογενείς δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας, πάλι τα ίδια, ομογενείς κάτοικοι του Δήμου μας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί νομίζω ότι τι θα κάνουμε, διαχωρισμούς θα κάνουμε; Το ένα θέμα είναι αυτό και το δεύτερο είναι το αν είναι δημότης και δε μένει στην περιοχή και είναι στην Αθήνα και είναι ο πρόεδρος που τον γνωρίζει, θα ‘χουμε άλλα μπερδέματα. Άρα δεν κάνουμε διαχωρισμούς ούτε ρατσιστική διαδικασία, και σας το λέω αυτό, διότι όλοι που έχουν κάνει Κανονισμούς το γράφουν όπως σας το λέω, δεν υπάρχει αυτή η έννοια, η λέξη δημότες, από την ώρα που λέμε ότι μένουν εκεί που έχουν τα διάφορα αυτά, τα δικαιώματα που έχουν και γράφει πως αλλιώς μπορούνε να συμμετέχουν σ’ αυτή την ιστορία. Μετά το αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο, θέλω να συμπληρωθεί εγώ, εγώ προτείνω, τώρα τι θα κάνει το σώμα είναι άλλο θέμα. Επίσης να μειωθούν λίγο τα δικαιολογητικά, που είναι εκεί πέρα 9, κάποια είναι επαναλαμβανόμενα και να βρεθεί ένας τρόπος να μικρύνουνε. Επίσης σε κάποιο σημείο, δε θυμάμαι που ακριβώς το λέει, είναι ότι η διάρκεια ισχύος των δικαιολογητικών είναι 6μηνη, δύο μήνες να μαζέψει τα δικαιολογητικά, δύο στο τέλος 4, για 2 μήνες θα ‘ναι. Όλοι οι άλλοι το κάνουν για ένα χρόνο. Γιατί εμείς 6 μήνες; Και ακόμη στο τέλος, στο άρθρο 6 γράφετε ότι ο Δήμος Μονεμβασιάς αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ή άλλου ανάλογου προγράμματος. Σε άλλα σημεία προβλέπεται ότι αυτός που έχει πρόβλημα και δε μπορεί, θα έχει κάποιον που θα τον αντιπροσωπεύει, μη μπούμε στη διαδικασία να φορτώσουμε, δηλαδή εδώ επειδή είναι και λεπτά προσωπικά θέματα, μην το τραβάμε το σκοινί πιο πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε, να αφαιρεθεί αυτή η παράγραφος, με την έννοια ότι δε χρειάζεται τώρα να δίνουμε και ειδικές διαστάσεις και είναι και ειδικό το πρόβλημα που υπάρχει. Επίσης ένα τελευταίο, επειδή εγώ μου αρέσει πάντα η τεχνολογία και η εξέλιξη, νομίζω ότι για να αποφύγουμε αυτές τις βεβαιώσεις και αυτά τα πράγματα που θα δίνουμε στον κόσμο, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να φτιάξουμε την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου με την ηλεκτρονική της μορφή, με τη μαγνητική μορφή, που είναι μια πολύ απλή διαδικασία, πολύ ελάχιστα έξοδα και κανείς, δηλαδή έφτιαχνε ο άλλος την κάρτα, μπορεί να είναι δική μου η κάρτα και να έρθει η Παναγιώτα να πάρει, αλλά εσύ την κάρτα γνωρίζεις, πώς να σας το πω είναι και τα προσωπικά δεδομένα λιγάκι. Να το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Εγώ αυτές τις παρατηρήσεις θέλω να κάνω.  Ευχαριστώ.
κ. Σταθάκης: Εγώ που έχω μετάσχει σε τέτοιες ιστορίες, θέλω να τονίσω δυο πράγματα, το ένα –το ‘πε και ο κ. Μέντης- όσο το δυνατόν λιγότερα πιστοποιητικά, λιγότερα δικαιολογητικά. Γιατί εάν είναι όλα αυτά που διαβάζουμε, το βέβαιον είναι ότι κάποιοι που έχουνε πρόσβαση σε φίλους που μπορούν να τους φτιάξουν τα χαρτιά, θα πάνε και οι πολλοί, που θα ‘χουν και την πιο πολύ ανάγκη δε θα πάνε να πάρουνε. Το ένα είναι αυτό, δύο- τρία χαρτιά φτάνουνε να τ’ αξιολογήσει η ομάδα που θα γίνει εδώ, ποια χαρτιά είναι απαραίτητα να αποδεικνύεται ότι αυτός ο άνθρωπος δικαιούται. Και η δεύτερη περίπτωση είναι να ξεκαθαρίσουμε, για να μη στιγματιστούμε για ρατσιστές σ’ αυτό το Δήμο, ότι η προσφορά αυτή των τροφίμων αφορά τους Έλληνες φτωχούς, με τα όλα είπαμε, να μη φαίνεται πουθενά και να καλύπτεται και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, αλλά και τους νόμιμους –και εγώ θα ‘λεγα και τους παράνομους- μετανάστες, γιατί στομάχι έχουνε και αυτοί και όταν πεινάνε πολύ, κάνουν και εγκλήματα.
(διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Ως αναφορά για τα μέλη της επιτροπής κύριε Δήμαρχε, προβλέπεται 5μελης επιτροπή.
(διάλογος)
κα. Αλειφέρη: Απλά ήθελα να πω ότι πρακτικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η λειτουργία ενός παραρτήματος, θα γίνεται συγκέντρωση- προσφορά τροφίμων και είναι σίγουρα ότι πρέπει να έρχονται στην έδρα, στο σημείο που θα είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο και στην προκειμένη περίπτωση θα στεγαστεί σε ένα χώρο που μας έχει παραχωρήσει, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Μολάων, στην πρώην Χριστιανική Εστία. Θα γίνεται μία καταγραφή των τροφίμων, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, αν τα συγκεντρώσουμε στη ΔΕ της Νεάπολης πιθανόν εκεί να έχουμε ρύζι και μακαρόνια αλλά να μας λείπει κάτι άλλο, οπότε θα πρέπει να γίνεται μία μετακίνηση, ψυγεία όχι, δεν θα έχουμε, θα είναι μακράς διάρκειας όλα τα τρόφιμα, αλλά επειδή θα τα δίνουμε κάθε δίμηνο, είναι σκόπιμο θεωρώ, να μεταφέρονται, τ’ αυτοκίνητα του Δήμου πηγαινοέρχονται έτσι ή αλλιώς, να μεταφέρονται εδώ, να γίνεται η καταγραφή και έτσι ή αλλιώς, εάν έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε και μακάρι να ‘χουμε προσφορά, γιατί το θεωρώ λίγο δύσκολο, να δίνουμε σε 80 με 100 οικογένειες, μία φορά το δίμηνο δε θεωρώ ότι είναι δύσκολο να συσκευάζονται στις ποσότητες που θα έχει αποφασίσει η επιτροπή και να στέλνονται πάλι μέσω των αυτοκινήτων του Δήμου, στα κάθε ένα χωριά εξακτινομένα και να φτάνουν στον κάθε ένα δικαιούχο, που φυσικά από τα Βελανίδια ή από το Ζάρακα δε θα μπορεί να ‘ρθει εδώ. Οι κάτοικοι οι μόνιμοι εδώ των Μολάων θα ‘ρχονται και θα τα παίρνουν, θα είναι πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί και τέτοιος χώρος που να τον διαμορφώσουμε κατάλληλα για να τ’ αποθηκεύουμε, γι’ αυτό νομίζω ότι είναι καλύτερα να ‘ρχονται στην έδρα.
κ. Πρόεδρος: Θα τα δείτε αυτά, πιστεύω η επιτροπή συντονισμού και λειτουργίας. Ομόφωνα.
Θέμα 3ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 49/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο δημοτικό σχολείο Λαχείου» προϋπολογισμού 6.292,00 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του Λαχίου γίνονται κάποιες εργασίες αυτό το διάστημα, μικρής έκτασης, κυρίως με καθαιρέσεις και νέους σοφάδες. Διαπιστώθηκε ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι κατάλληλη και δεν πληροί φυσικά και προδιαγραφές και γι’ αυτό συντάχτηκε η συγκεκριμένη μελέτη και επειδή είναι και στα όρια της απευθείας ανάθεσης, προτείνω και την έγκριση της μελέτης και τον τρόπο επιλογής, την απευθείας ανάθεση.
κ. Πρόεδρος: Εγκρίνεται; Ομόφωνα.
Θέμα 4ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 59/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ηλεκτρικής βλάβης Δημοτικού Φωτισμού από Πλατεία έως Κεντρικό Αντλιοστάσιο στην Τ.Κ. Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 6.289,00 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, αφορά την πλήρη επισκευή της παραλιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης, είναι ένα μέτωπο 270 μ. το οποίο έχει καταστραφεί, θέλει λοιπόν πλήρη αντικατάσταση το δίκτυο αυτό. Εισηγούμαι λοιπόν την έγκριση και παραλαβή της μελέτης αλλά και τον τρόπο εκτέλεσης αυτής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
κ. Χριστάκος: Αυτό είναι το καλώδιο που ξεκινάει από την πλατεία της Μονεμβάσιας, πάει στο κεντρικό αντλιοστάσιο και πάει στα φώτα. Αυτό το ‘χαμε βάλει το ’99 πάνω σε σιδηροσωλήνες κτλ. Υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής του;
(έλλειψη ήχου)
κ. Χριστάκος: Εμείς είχαμε βάλει σε σιδηροσωλήνα από την πλατεία και προς τα καφενεία του Μάνθου και μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο, σε σιδηροσωλήνα μέσα. Επίσης –να τελειώσω λίγο, ένα λεπτό, συγγνώμη- ένας ηλεκτρολόγος που του έδωσα τη μελέτη, μου είπε ότι δε ζητάτε ακριβώς αυτά που ψηφίζουμε σήμερα ,η συλλογή των προσφορών που κάνετε έχει διαφορετικό περιεχόμενο . Έχει αλλάξει κάτι; Αυτή η μελέτη που μας δώσανε στην εισήγηση δε συμβαδίζει με το δικό σας έντυπο, έχω την εντύπωση.
κ. Πρόεδρος: Εδώ έρχεται ένα σχέδιο, μια μελέτη ολοκληρωμένη με τον προϋπολογισμό της και τις τεχνικές προδιαγραφές και εγκρίνεται από το ΔΣ, τώρα μακάρι να είναι πιο βελτιωμένη, αλλά…
κ. Μέντης: κ. Βουνελάκη να σας ρωτήσω και εγώ κάτι για να καταλάβω, αυτό είναι επίγειο, ήταν επίγεια η κατασκευή, υπόγεια, εναέρια, τι ήτανε; Άρα στην ουσία επίγεια, επί εδάφους. Μία τελευταία ερώτηση, εκτός από τα τυχαία συμβάντα και από τη θάλασσα κτλ, εσείς τα φορτία που είχατε, αυτά που τροφοδοτούσατε όταν δούλευε, για τι φορτία συζητάμε; Για πόσες λάμπες συζητάμε, για πόσα watt συζητάμε; 1.500 watt; πόσα περίπου; Το καλώδιο αυτό είναι κατάλληλο και δεν παθαίνει ζημιές εύκολα, εκτός και αν πάει κάποιος και το χτυπάει. Να το κάνετε καλύτερο, να το φτιάξετε πιο καλά, ν’ αντέξει περισσότερα χρόνια.
κ. Πρόεδρος: Εγώ θα έχω άλλη μία παρατήρηση, εξακολουθεί αυτό να συμβαίνει, 150 ημέρες ημερολογιακές για την εκτέλεση του έργου είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, το είπαμε αυτό, ας το περιορίσουμε. Δηλαδή ένα τέτοιο έργο να θέλει 5 μήνες να εκτελεστεί, πέρασε το καλοκαίρι. Δες τε το αυτό, ας περιοριστεί ο χρόνος, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έργο είναι.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 5ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 65/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 45.595,08 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Αφορά τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων σε διάφορες ΤΚ, τις έχετε μπροστά σας, να μην τις αναφέρω. Εισηγούμαι λοιπόν την έγκριση της αριθ. 65/2013 μελέτης του έργου και την εκτέλεση αυτής μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού. Ό, τι θέλετε από ερωτήσεις στη διάθεσή σας.
κ. Χριστάκος: Έχω να κάνω τις παρατηρήσεις τις εξής, η Αγγελώνα δεν είναι μέσα στα τσιμέντα, γιατί; Το ένα, δεύτερον, είναι απογοητευτική η κατάσταση να βλέπουμε τώρα σε Κοινότητες 30 μ. τσιμέντο και 50 μ. τσιμέντο, το έτος. Και τη στιγμή αυτή να βλέπουμε τι λεφτά δαπανώνται από το Δήμο σε άλλα θέματα, αυτό είναι και πρωτόγνωρο για την ιστορία της Αυτοδιοίκησης, να βλέπουμε ένα χωριό ολόκληρο, των Βελλιών για παράδειγμα, να παίρνει 50 μ. τσιμέντο το χρόνο και ταυτόχρονα να δίνουμε τόσα πολλά λεφτά σε χιλιάδες άλλα θέματα. Επίσης να πω ότι οι τοπικοί από μένα μάθανε τι βάζουμε, δεν το ξέρανε τι βάζουμε, εκτός αν τους πούμε ν’ ακούνε τον Αντέννα Νότιας Ελλάδας που διαφημίζουμε εμείς τουριστικά τον Δήμο στην περιοχή μας ,τουλάχιστον να αισθάνονται ικανοποίηση από αυτό τουλάχιστον.
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Κατ’ αρχήν κ. Χριστάκο η κατανομή ΣΑΤΑ, ξέρετε πολύ καλά και αν δεν ξέρετε μπορείτε να ενημερωθείτε, έγινε με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, εκτός από τους δρόμους που βλέπετε εδώ, παράδειγμα αναφέρετε την ΤΚ Βελλιών, εκτός απ’ τους δρόμους, έχει πάρει άλλες 13.000 ευρώ για άλλες εργασίες, οι οποίες θα γίνουν εντός των ορίων της ΤΚ. Άρα αυτό που βλέπετε εδώ δεν αντικατοπτρίζει το ποσό ΣΑΤΑ που δικαιούται η ΤΚ Βελλιών, είναι και άλλες εργασίες. Η ΤΚ Αγγελώνας έχει πάρει, παράδειγμα μία αποκατάσταση ενός δικτύου ύδρευσης 600 μ. απ’ τη γεώτρηση στην περιοχή Μαραγκό, άρα ούτε και αυτό έχει μπει εδώ. Τώρα συζητάμε για τσιμεντοστρώσεις δρόμων, ως εκ τούτου δεν πρέπει απ’ αυτό να βγαίνει η εικόνα ότι αυτά τα ποσά δαπανώνται ή παίρνουν οι ΤΚ, είναι και άλλες εργασίες οι οποίες έχουνε μπει μέσω της χρηματοδότησης ΣΑΤΑ γι’ αυτές τις ΤΚ. Και επίσης αυτό που είπατε για το θέμα των τοπικών, οι τοπικοί σαφώς  έχουν δώσει τις προτάσεις τους κατά σειρά προταιρεότητος, αυτές λοιπόν υλοποιήσαμε, οπότε δεν έχουνε δικαίωμα να λένε ότι δε γνωρίζουν, σε τελική ανάλυση, σας είπα και παλιότερα, ότι είμαστε ανοιχτοί για οποιονδήποτε τοπικό θέλει να έρθει να ενημερωθεί, για οτιδήποτε θέλει, δε μπαίνουνε τέτοια θέματα, προς Θεού.
κ. Χριστάκος: Να μη μπερδεύουμε τα ανταποδοτικά χρήματα που δίνουμε στις Κοινότητες από ύδρευση, όταν η Αγγελώνα παίρνει από δίκτυο ύδρευσης 6.900 είναι από τα λεφτά του κόσμου που μαζεύουμε, εδώ μιλάμε για ΣΑΤΑ, τα χρήματα που δώσαμε στην Αγγελώνα είναι ανταποδοτικά, είναι της ΔΕ μας και είναι δικά μας λεφτά, που τα δίνει ο κόσμος αυτά. Επίσης στη δεξαμενή της άρδευσης των Βελλιών είναι από τα λεφτά του κόσμου που πληρώνει την άρδευση, δεν είναι από ΣΑΤΑ, μην τα μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Αυτά είναι τα ανταποδοτικά.
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Αυτό ήθελα να πω στον κ. Χριστάκο, η δεξαμενή των Βελλιών δεν είναι όλα από τα ανταποδοτικά. Όλα; Είσαστε σίγουρος; Γιατί εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ποσό, θα ‘ρθει στο άλλο συμβούλιο και θα το δούμε. Ευχαριστώ.
κ. Χαραμής: Εγώ χωρίς να… δεν ξέρω πρόσωπα και πράγματα εκεί στον παλιό δήμο της Μονεμβάσιας, δε θέλω να πάρω πρωτοβουλίες, απλώς έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και να πω ότι η Μονεμβάσια με την απογραφή την πρόσφατη του 2011, που έχει περίπου τους 1.500 κατοίκους, παίρνει 340 τ.μ για ολόκληρη Μονεμβάσια που υποτίθεται ότι και ο Δήμος μας έχει πάρει την ονομασία του από αυτή την πόλη, αυτή την κωμόπολη. Και ταυτόχρονα βλέπουμε στον ίδιο πίνακα που τα Λιρά, που και εκεί, όχι ότι είναι πολλά και εκεί λίγα είναι αλλά εν πάσει περιπτώσει, εν σχέση με τη Μονεμβάσια αντίστοιχα 230 τ.μ 45 και 53, δηλαδή με τους 130 περίπου κατοίκους τα Λιρά παίρνουνε και αυτά 340 περίπου μέτρα και 340 παίρνει η Μονεμβάσια με τους 1.500. Αυτά λέω και εγώ κάθε φορά στους προϋπολογισμούς, πληθυσμιακά κτλ πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι το 30% της ΣΑΤΑ, κάπου να υπάρχει… (διάλογος)
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Αγαπητέ Αντώνη είναι κακό και λάθος να εστιάζουμε σ’ ένα νούμερο, θέλετε να ενημερωθείτε; Κάντε μου ένα τηλέφωνο, πηγαίνετε στις ασφαλτοστρώσεις, 55.000 ευρώ δίνονται σε οδοποιία στη Μονεμβάσια, χώρια όσα έχουνε δοθεί, ανεβαίνουμε στα 125.000 ευρώ. Αρκετά απ’ αυτά είναι από ΣΑΤΑ, ενημερωθείτε πρώτα, μην εστιάζετε, πετάτε μία χειροβομβίδα. Δηλαδή τώρα εντάξει, δεν έχει και νόημα, είμαστε νοήμονες άνθρωποι εδώ πέρα.
κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται το θέμα συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 6ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 55/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 69.818,00 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Αφορά λοιπόν ασφαλτοστρώσεις της ΔΕ Μονεμβασίας συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, αναφέρονται αναλυτικά οι ΤΚ και οι δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν, εισηγούμαι λοιπόν την έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης με αριθμό 55 και την εκτέλεση πάλι αυτής μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού.
κ. Χριστάκος: Κατ’ αρχήν να πω το εξής, ότι η ΔΕ μας έχει 200.000 το χρόνο από τακτικά έσοδα από καταστήματα, παρεπιδημούντων, αιγιαλούς, ενοικιάσεις κτλ, οπότε αν κάποια στιγμή κάνουμε απολογισμό, θα πρέπει στη Μονεμβάσια, εκτός από τη ΣΑΤΑ που δικαιούται με τον αριθμό των κατοίκων που έχει, να βάζουμε πάντοτε 200.000 το χρόνο που συνεισφέρει μόνο η Μονεμβάσια αποκλειστικά, όχι τα Νόμια ή ο Αγιάννης, η Μονεμβάσια δίνει 200.000 περίπου το χρόνο στο Δήμο. Λοιπόν, αυτό τώρα, μια παρατήρηση θα κάνω, πάμε σ’ ένα χωριό, κάνουμε ασφαλτόστρωση 28 μ. και 12, δηλαδή θα πάμε εκεί πέρα τώρα το finisher, τα φορτηγά, τον κύλινδρο για να κάνουμε μία τόσο ασήμαντη ασφαλτόστρωση, αυτό δε στέκει και λογικά. Αν είναι να κάνουμε κάτι ή να το κάνουμε ένα μεγάλο έργο, τώρα 10 μέτρα από δω και να φορτώνει ο εργολάβος το finisher και τον κύλινδρο να τον πηγαίνει από κει, είναι και αστείο δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό, τίποτα άλλο.
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Η συγκεκριμένη ασφαλτόστρωση, φίλε Σταύρο, μπήκε διότι έχει μεγάλη κλίση και το τσιμέντο που ήδη υπάρχει έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ολισθηρότητας του οδοστρώματος, δεν το βάλαμε γι’ αυτό το λόγο, συμφωνώ μαζί σου ότι πραγματικά είναι μικρή απόσταση, όμως επειδή έχει πολύ μεγάλη κλίση, δηλαδή της τάξεως του 25%, οτιδήποτε έχει να κάνει με σκυρόδεμα δε δημιουργούσε συνθήκες πρόσφυσης, γι’ αυτό και επιλέξαμε σε συνεργασία με τον τοπικό, ακριβώς την ασφαλτόστρωση διότι έχουνε προβλήματα τέτοιας μορφής.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 7ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 60/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις -Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ζάρακα» προϋπολογισμού 39.838,51 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Νομίζω την εισήγησή σας έχετε και σ’ αυτή την περίπτωση τον προϋπολογισμό για το έργο όπως παρουσιάζεται, ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στην Κοινότητα Ρειχέας, Ιέρακος, Κυπαρισσίου και Χάρακα 39.838, 51 με ανοιχτή δημοπρασία.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 8ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 70/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 45.022,23 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Έγκριση της μελέτης Τσιμεντοστρώσεις, έχετε αναλυτικά την εισήγηση, με ανοιχτή δημοπρασία, τα χρήματα είναι από ΣΑΤΑ 45.000, ό, τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε.
κ. Χριστάκος: Σύμφωνα με τη γνώμη του τοπικού Συμβούλου της παράταξής μας στο Φοινίκι, του Κορωναίου του Γιάννη, δεν ψήφισε στην ΤΚ Φοινικίου την τσιμεντόστρωση 60 μέτρων που προτείνετε, γιατί τη θεωρεί ρουσφέτι, οπότε και εμείς ακολουθούμε την πορεία αυτή και επίσης θέτουμε και ένα ερώτημα πώς έγινε η κατανομή των χρημάτων, γιατί το Φοινίκι είναι πολύ αδικημένο σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Πληθυσμιακά μόνο και μόνο.
κ. Χριστάκος: Η Δαιμονιά για παράδειγμα παίρνει 150 μέτρα τσιμέντο βλέπω και μακάρι να πάρει και 800 μέτρα , δε διαφωνώ, συμφωνώ, αλλά το Φοινίκι παίρνει μόνο 60 μέτρα .
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Έχει άλλο ένα εργάκι μέσα στο Τεχνικό ομβρίων, το Φοινίκι. Τι να κάνουμε, είναι λίγα τα χρήματα. Και τουλάχιστον το Φοινίκι κ. Χριστάκο το ‘χουμε κάνει τέλειο, από υδρεύσεις, από πλατείες, τουλάχιστον ο κόσμος…
κ. Χριστάκος: Εμείς δε συμφωνούμε, την άποψη που έχουν οι κάτοικοι είναι άλλη μου φαίνεται. Ευχαριστώ.
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Συγγνώμη κ. Χριστάκο, την άποψη που έχουνε, την έχουνε δείξει στις εκλογές. κ. Μέντη υπάρχει απόφαση του τοπικού συμβουλίου, οι δύο έχουνε ψηφίσει και ο ένας δεν ψηφίζει ποτέ. Δεν ψηφίζει και δεν έρχεται τις περισσότερες, ο δικός σας, ειδοποιείται… αυτός δεν ψήφισε αυτή την απόφαση, είπε ότι γίνεται για ατομικό ρουσφέτι για τον Πρόεδρο, το εξέτασα εγώ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, καμία. Από εκεί και ύστερα υπάρχει η πλειοψηφία.
κ. Πρόεδρος: Είναι άποψη ενός συμβούλου από το τοπικό συμβούλιο, είναι άποψή του. Ο κ. Χριστάκος είπε ότι τη συμμερίζεται και ψηφίζεται κατά πλειοψηφία η μελέτη. Ερμηνεύω σωστά;
Κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ. κ Χριστάκου, Νικολινάκου και Χαραμή.
Θέμα 9ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 56/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 52.820,49 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Έγκριση της αποφάσεως για ασφαλτοστρώσεις της μελέτης, για ασφαλτοστρώσεις δρόμων της ΔΕ Ασωπού, κανονικά είναι τα χρήματα από ΣΑΤΑ με ανοιχτή δημοπρασία. Ό, τι θέλετε να με ρωτήστε. Με αποφάσεις στο Τεχνικό τους Πρόγραμμα, Παπαδιάνικα και Ασωπός.
κ. Χριστάκος: Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, απλώς στο προηγούμενο θέμα έχει δύο ποσά χωρίς μέτρα, λέει Διαμόρφωση δρόμου με μάντρα πέτρινη και τσιμεντένια στο προηγούμενο θέμα, όχι σ’ αυτό στην άσφαλτο, στα τσιμέντα. Σ’ αυτό συμφωνούμε ναι.  Τι είναι αυτά;
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Είναι μες το χωριό μία πέτρινη μάντρα που θα μπει αυτός 1,5 μέτρο μέσα. Δεν τα ’χουμε βγάλει τελικά τα μέτρα αλλά δεν είναι, γύρω στα 25 μέτρα πρέπει να ‘ναι αυτή. 
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 10ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 62/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού 12.598,95 €, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Έχετε στα χέρια σας τη σχετική μελέτη, εδώ πέρα έχουμε τα δίκτυα, υπάρχουν οι σωλήνες και απλά θα γίνει διάνοιξη του αγωγού. Από τα ανταποδοτικά.
κ. Χριστάκος: Απλά να βάλουμε τα μηχανήματα τα δικά μας να δουλεύουνε ώστε τα 12.000 να μείνουνε για τσιμέντα. Να βάλουμε τα δικά μας που τα ‘χουμε, να βάλουμε τα δικά μας μηχανήματα, το φορτηγό και την τσάπα και το χώμα, ώστε τα 12.000 όσο παραπάνω είναι δυνατόν, να πέσουνε σε τσιμέντα.
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Όπου μπορούμε θα γίνει, αλλά αποκαταστάσεις τώρα και να κοπεί και να γίνει… εντάξει, εκεί δε μπορούμε. Εντάξει. Συμφωνεί και ο Πρόεδρος της ΤΚ.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα συμφωνούντος και του Προέδρου της ΤΚ Μεταμόρφωσης.
Θέμα 11ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 66/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχων κτίριο προ του έτους 1955» προϋπολογισμού 59.223,70 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Είναι οι τουαλέτες του Δημοτικού Σχολείου Μολάων, αυτό το έργο ήρθε προς δημοπράτηση με την προηγούμενη έγκριση της μελέτης, υπήρξε ένας που κατέθεσε πρόταση και ως εκ τούτου απ’ την Οικονομική Επιτροπή ακυρώθηκε η διαδικασία. Μπαίνουμε όμως στη διαδικασία με τα νέα τιμολόγια, οπότε πρέπει να περάσουμε με τη νέα της μορφή τη μελέτη, με τις νέες τιμές και να προχωρήσει ξανά η διαδικασία για να πάει με σφραγισμένες προσφορές για να μπορέσουμε, να προλάβουμε το χρονικό περιθώριο του καλοκαιριού για να εκτελεστεί το έργο.
κ. Χριστάκος: Δεν είναι παράξενο τώρα που δεν υπάρχουνε και δουλειές οικοδομικές να μην έρχεται ούτε ένας;
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Ξέρετε εκείνη την ημέρα, υπήρχε ταυτόχρονα την ίδια ημέρα ήτανε το έργο της Μαθητικής Εστίας,  το οποίο έγινε δημοπράτηση στην Αθήνα και ήταν μεγάλο το ποσό και όλοι οι εργολάβοι εδώ πέρα είχανε πάει στην Αθήνα.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα συμφωνούντος και του Προέδρου της ΔΚ Μολάων.
Θέμα 12ο: «Περί εγκρίσεως της αριθ. 2/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά την μείωση του ενοικίου του κυλικείου του γενικού Γυμνασίου – Λυκείου Μολάων».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Εδώ πέρα ο κ. Μπραντίτσας που έχει πάρει το κυλικείο, είναι 42 ευρώ αυτή τη στιγμή ανά μαθητή, αυτός έχει κάνει μία αίτηση, είχε κάνει για το 42 να γίνει 30 ανά μαθητή, η Σχολική Επιτροπή αφού είδε και ότι μέχρι στιγμής η συνεργασία μαζί του είναι κανονική, ομαλά πληρώνει τις οφειλές, δεν έχουμε προβλήματα, ομόφωνα αποφάσισε και λόγω των οικονομικών συγκυριών, από 42 ευρώ να γίνει 35 κατά μαθητή. Όχι 30 που ζητάει, 35, αλλά πρέπει να εγκριθεί από το ΔΣ για να υλοποιηθεί.
κ. Χριστάκος: Η νομιμότητα είναι εξασφαλισμένη; Γιατί αυτός το πήρε, ο ανάδοχος το πήρε με τη δημοπρασία και έδωσε, αποκλειστήκανε και αυτοί οι υπόλοιποι.
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Ο πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι το έλεγξε το θέμα, ότι είναι νόμιμο, υπάρχει εγκύκλιος και δεν είναι η τιμή χαμηλότερη από το δεύτερο μειοδότη, είναι υψηλότερη το 35.  (διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Έχετε δίκιο γιατί είχε γίνει ένα λάθος και στην αρίθμηση της απόφασης και την έδωσα να διορθωθεί, το σκεπτικό που αναφέρεται είναι, διαβάζω ο πρόεδρος για το παραπάνω θέμα λέει ότι κατόπιν αιτήσεως αιτήματος του κυρίου τάδε για μείωση του ενοικίου του κυλικείου Γενικού Γυμνασίου – Λυκείου Μολάων κτλ λόγω της υπάρχουσας οικονομικής δυσχέρειας προτείνω όπως γίνει αποδεκτό εν μέρει το αίτημά του ως προς την τιμή που αιτείται από 30 ευρώ ανά μαθητή εισηγείται να γίνει εν μέρει και στο αποφασιστικό από 42 που ήτανε, αποφασίζει η επιτροπή στο 35. Επειδή εμείς δε μπορούμε ν’ αλλάξουμε το περιεχόμενο της απόφασης, θα μπορεί …
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 13ο: «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Θέλετε να τα πω ένα προς ένα ή ό, τι ερωτήσεις έχετε στους 11 ΚΑ που έχουμε τις αλλαγές;
(διάλογος)
κ. Χριστάκος: Οι δοκιμές γεωτρήσεων του Δήμου που αναφέρονται;
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Αναφέρονται σε γεωτρήσεις που θέλουν να κάνουνε είτε δοκιμαστικές αντλήσεις, γενικά σε οποιαδήποτε χρειαστεί, για οποιαδήποτε γεώτρηση.
κ. Χριστάκος: Οπότε αυτές οι επισκευές δικτύων που βλέπω γιατί τις βάλαμε τώρα έτσι; Στο 5 Συκιά και Ελιά, 1. 970 τόσο και περίπου 400 Ασωπό, Φοινίκι κτλ, τι επισκευές δικτύων είναι αυτές;  Τώρα είχα πει στο Δήμαρχο ότι η ποδοσφαιρική ομάδα εμάς ήθελε 7.000 προκειμένου να φτιάξει το βοηθητικό γήπεδο, κάτω να κάνει μία μικρή επίστρωση και μου ‘χε πει ο Δήμαρχος εντάξει, τώρα δεν είναι εδώ. Είχε μιλήσει με την ομάδα, δεν ξέρω τώρα αν το βάλαμε μέσα στην αναμόρφωση.
κ. Χαραμής: Εγώ κ. Πρόεδρε θα επιμείνω πάλι σ’ αυτό που λέω πάντα όταν έχουμε αυτή την εποχή αναμόρφωση, και διαβάζω βέβαια τα δύο πρώτα άρθρα όπως μας τα ‘χετε και εσείς, πολύ σωστά στα εισηγητικά μας, διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως και εξαιρετικώς πλην των εν τον προϋπολογισμό εγγεγραμμένων πιστώσεων για εκτέλεση έργων περί το άρθρο κτλ. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι μερικά από αυτά τα έργα τα οποία σήμερα ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, δεν υπάγονται σ’ αυτό, δεν είναι επείγοντα, δεν είναι κάτι που μας έτυχε στο δρόμο και πρέπει να … και για να μην, επειδή ο χρόνος μας είναι και σήμερα πολύ λίγος, θα μπω και στο δια ταύτα, νομίζω λοιπόν ότι τα έργα και δεν τα ψηφίζω, που δεν υπάγονται σ’ αυτό που προηγουμένως σας ανέφερα, έχουνε σχέση πρώτα- πρώτα, με το ένα, που θα μπορούσαμε κάλλιστα να το ‘χαμε προβλέψει απ’ την αρχή, δε μπορούμε τώρα να το ‘χουμε αυτό το πράγμα, το 1, το 4 και δεν το ψηφίζω το 1, όπως είναι γραμμένα και έχει σχέση με προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου. Δεν ψηφίζω επίσης το 4 που έχει σχέση πίστωση 7.000 με επέκταση του δικτύου ύδρευσης στο ΤΔ Ιέρακα, γιατί και αυτό θα ‘πρεπε να χει προβλεφθεί, να βγει ίσως από τα ανταποδοτικά, βλέπω λοιπόν μελέτες Δήμου που το ‘χουμε και το κάνουμε συνέχεια αναμόρφωση. Δεν το ψηφίζω και αυτό. Δεν ψηφίζω το 5 γιατί και αυτό έχει πάλι το ίδιο αντικείμενο και δεν ψηφίζω και το 6. Όλα τα άλλα τα ψηφίζω, γιατί νομίζω όλα τα άλλα υπάγονται σ’ αυτό που πρέπει, μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε την αναμόρφωση, είναι θέματα που μπορούν να γίνουν αναμόρφωση. Νομίζω ήμουν αναλυτικός. Είπαμε το 1, το 4 και το 5, όλα τα άλλα τα ψηφίζω.
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Η νέα πίστωση 16.826,64 είναι μία απόφαση του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς με δικαιούχο το Σταθάκη Νικόλαο, όχι, να σας ενημερώσω, ότι ήταν το ποσό 11.461,85 του πρώην Δήμου Μονεμβασίας και συν 5.000 περίπου οι τόκοι, μετά την έκδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου.
κ. Μέντης: Εγώ θα ήθελα να μ’ ενημερώσετε για το 9 που λέτε Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για το έτος ’12, ποσού 2.000 τόσο, θα ενισχυθεί με το ποσό των 530. Τι πρόβλημα έχει προκύψει εκεί; Δεν τα γνωρίζαμε;
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Μάλλον θα ‘χανε υπερβεί οι μετακινήσεις και δεν έχουνε πληρωθεί.
κ. Μέντης: Ναι, αλλά του ’12 είναι, δεν είναι του ’13. Με απασχολεί, για όλους αλλά και για του υπαλλήλους στην Πολεοδομία, να γνωρίζουμε που πάνε, τι στοιχίζει, τι κάνει, να ‘χουμε μια γνώση, να ξέρουμε που βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα κοντρόλ. Να μας ενημερώνει όταν θα προκύπτει το θέμα, ο Γιώργος, δεν είπα εγώ να μην πάει στα δικαστήρια, για τ’ όνομα της Παναγίας, δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Απλώς να έχουμε μία ενημέρωση και μια γνώση, δε χρειάζεται να πάει στο Συμβούλιο και να ψάχνουμε να βρούμε εμείς τώρα… μια κουβέντα,  έγινε αυτό.
κ. Πρόεδρος:  Ως προς τα λοιπά συμφωνούμε; Μειοψηφούντος του κ. Χαραμή με τις παρατηρήσεις που έκανε για τα συγκεκριμένα θέματα.
Θέμα 14ο: Α. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
Β. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας».

Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Έχετε πάρει την εισήγηση πιστεύω όλοι σας, η διαδικασία έχει αλλάξει φέτος, μεσολαβεί η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, στην οποία ήδη το 20% πηγαίνει από τα εισπραττόμενα και μάλλον τα προεισπράττει αφού θα πάρει την εγγυητική, πριν υπογραφτεί η σύμβαση και η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, ότι οι τιμές οι ενδεικνυόμενες που έχουμε εδώ πέρα ανά τετραγωνικό είναι αυτές οι τιμές οι οποίες ίσχυαν τις προηγούμενες χρονιές, τώρα όμως, βάσει της εγκυκλίου, η καθοριστική τιμή θα είναι αυτή η οποία θα υπογραφτεί την ημέρα της σύμβασης και θα υπάρχει υποχρεωτικά ο εκπρόσωπος την Κτηματικής Εταιρείας, ο οποίος εάν δε συμφωνεί με τις τιμές που το ΔΣ έχει αποφασίσει, θα αλλάξει την τιμή, θα βάλει αυτή την οποία αυτοί θεωρούν και αυτή θα ισχύσει. Έχει γίνει μία συνεργασία αυτή τη στιγμή, είναι η τελευταία, δεν ξέρω, απ’ ότι μου είπε η Οικονομική Υπηρεσία και ο κ. Αννούσης, έχει έρθει, είναι ξεκάθαρη και περιμένουμε και μία ΚΥΑ αυτή τη στιγμή, περνούν και άλλη ΚΥΑ σήμερα, γιατί μιλούσα με τη Διευθύντρια πάνω της Κτηματικής Εταιρείας, γιατί διαπραγματευόμασταν τις τιμές, να καταλάβετε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε τι θα γίνει. Υπάρχει ένας ενδοιασμός, δε συζητούν και δε δέχονται τις τιμές που ισχύουν αυτή τη στιγμή στη ΔΕ των Μολάων και αφορά περιοχή Τηγάνια και Βιανδίνη, όπως και τις τιμές που ισχύουν στη ΔΕ Ασωπού.  Αυτοί τις ζητούν 3πλάσιες απ’ ότι είναι, η κατάληξη που ήταν… η τελευταία συζήτηση που κάναμε γύρω στις 2 το μεσημέρι, μου είπε ότι θα δεχτούν τα 5 ευρώ που είναι στη ΔΕ Μολάων να γίνουν 8 ανά τετραγωνικό, ζητούσανε 10, η βάση εκεί πέρα ήτανε στα 8 και για τη ΔΕ Ασωπού ζητούσαν 12 και συμφωνήσαμε σε τελευταία ανάλυση να πάει στα 10 ευρώ το τετραγωνικό. Και στη Δαιμονιά, στην Πυλά το 3,60 το ζητήσανε 5 ευρώ. Αυτά συμφωνήσαμε και τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ως έχουν, εκτός από τη Μαραθιά η οποία ήτανε 20 ευρώ το τετραγωνικό, θα πάει στα 10 και υπάρχει πλέον ένας εξορθολογισμός. Σε αυτό το επίπεδο έχουμε καταλήξει, για να μπορέσει να υπογράψει με αυτές τις τιμές η Κτηματική Εταιρεία. Αν εμείς τ’ αφήσουμε ως έχουν, ξεκάθαρα των Μολάων και του Ασωπού δε θα τα δεχτεί και ενδέχεται να πάμε πολύ παραπάνω όχι μόνο απ’ ότι είναι, θα πάμε παραπάνω αλλά ενδεχομένως να πάει και στα 15 ευρώ.
κ. Χριστάκος: Το θέμα σήμερα θα είναι και τετραγωνικά, είναι και τα τετραγωνικά ε; στην απόφαση.
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Κοιτάξτε, τα τετραγωνικά είναι, ό, τι υπάρχουν εδώ πέρα αιγιαλός και αυτά υπάρχουν τοπογραφικά, θα μπορεί και μετά αν κάποια δεν υπάρχουν, δεν είναι ακριβώς έχουνε γραφτεί κάποια τετραγωνικά εδώ πέρα. Αιγιαλοί είναι αυτά που παραδίδει η Κτηματική Εταιρεία, αυτά βέβαια είναι σε δύο φάσεις, είναι αυτά που ‘ναι οι όμορες επιχειρήσεις και οι οποίες θα πάρουν … χώρους και ερχόμαστε και στους άλλους χώρους που θα γίνουνε με δημοπρασία. Εκεί βέβαια, εντάξει, γίνεται η εκκίνηση και εφόσον δημοπρατείται, οι τιμές αναλόγως αυξάνονται.
κ. Χριστάκος: Στη δημοπρασία που κάνουμε για τις παραλίες, η τιμή εκκίνησης βγαίνει από πού; Δηλαδή εμείς που νοικιάζουμε παραλίες στο Πορί, στα Αμπελάκια η τιμή εκκίνησης από πού βγαίνει; Με το τετραγωνικό; Δηλαδή 5 ευρώ το τετραγωνικό; Όπως είναι η Ελιά και στην Πλύτρα; Γιατί υπάρχει μία ανισότητα σε μας, δηλαδή έχουμε πολύ αυξημένες οι τιμές οι δικές μας σε σχέση με τους άλλους και στα τετραγωνικά που νοικιάζουμε στη φάτσα στα Αμπελάκια, στο Πορί. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μία ομογενοποίηση των τιμών, δεν ξέρω τώρα βέβαια, στις επαφές με την Κτηματική που έκανες, εμείς δεν είμαστε ούτε να τα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα  τα 26 ευρώ που δίνει η Μονεμβάσια να μειωθούν για παράδειγμα, γιατί υπάρχει μία μεγάλη ανισότητα, η οποία βέβαια αφού δεν είμαστε παρόντες στην Κτηματική, στις επαφές που έκανες και αφού δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουνε δε μπορώ να πω αν είναι εφικτό ή όχι.
  Αυτό όμως τώρα που μπορεί να γίνει είναι στις παραλίες που νοικιάζουμε, τα Αμπελάκια και το Πορί, η τιμή εκκίνησης να γίνει με βάση τα χρήματα που δίνουν οι παραλίες στην Ελιά και στην Πλύτρα, το πρώτο, η εκκίνηση, μετά αν θέλουν οι ενδιαφερόμενοι να το βάλουνε αλλού. Η τιμή εκκίνησης, να την κάνουμε τα χρήματα που νοικιάζουμε τις παραλίες στην Ελιά, στην Πλύτρα, στα Τηγάνια και οπουδήποτε αλλού, να μπει σαν τιμή αυτό, η εκκίνηση που θα κάνουμε δημοπρασία για τα Αμπελάκια, το Πορί και όπου αλλού, το ένα.
  Δεύτερον, οι χώροι τώρα που νοικιάζουμε, σίγουρα με μία εγκύκλιο που μας έχει έρθει, λέει ότι πάμε στην άκρη της επιχείρησης, φέρνουμε δυο παράλληλες ευθείες στον αιγιαλό και προσδιορίζουμε το χώρο που θα τους δώσουμε. Αυτό στην περιοχή της Μονεμβάσιας, υπήρχε μία άτυπη συμφωνία, γιατί το θέμα είναι λεπτό θέμα γιατί αφορά το μέλλον επιχειρήσεων, δεν είναι ένα θέμα εύκολο. Στη Μονεμβάσια μέχρι τώρα, μετά από πολύ μεγάλο διάλογο και επί Δημαρχίας  Γεώργα και επί δικών μας ημερών, είχαμε φτάσει οι αποφάσεις να ‘ναι ομόφωνες. Δηλαδή όπου υπήρχε λόγω στενότητας του χώρου, στη παραλία  Μανδράκι μια δυσκολία να νοικιάσουμε ακριβώς τη πρόσοψη , γιατί ο παραχωρούμενος χώρος δεν έχει γεωμετρικό σχήμα και πήγαινε η μία φάτσα στη φάτσα του άλλου, μετά από πολλές επαφές που κάναμε στη Σπάρτη, είχαμε καταλήξει σε μία θέση ομόφωνη από το δημοτικό συμβούλιο και τους επαγγελματίες .
  Κάτι τέτοιο φέτος δεν έγινε στην περιοχή στο Μαντράκι, στην περιοχή που είναι ιδιοκτησίες Σαρμπάνη, Χαραμή, η επιχείρηση «Ακταίον» κτλ, μάλιστα εμείς είχαμε βάλει και τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Παναγιώτη Γράφο τότε και είχε κάνει τοπογραφική αποτύπωση του χώρου για λογαριασμό του Δήμου , για να μην έρχεται ο κάθε ιδιώτης και κάνει ό, τι θέλει και δείχνει άλλα αντί άλλων, οπότε λοιπόν στην περιοχή αυτή, που είναι στο Μαντράκι -ιδιοκτησίες Σαρμπάνη και Χαραμή και Σκάγκου- δεν έχει τηρηθεί απολύτως η φάτσα, αυτό το χαρτί που πήρα φωτοτυπία εγώ προχτές σαν εισήγηση, η Τεχνική Υπηρεσία που υποβάλλει την εισήγηση προς το ΔΣ έπρεπε να έχει τηρήσει το νόμο και να φέρει δύο παράλληλες ευθείες, εκτός αν είχε γίνει κουβέντα με τους περίοικους, όπως γινότανε τα προηγούμενα έτη και βρίσκαμε μία μέση οδό. Φέτος η κουβέντα αυτή, δεν ξέρω αν έγινε και πως έγινε, δεν υπάρχει ομόφωνα αποδεκτό σχέδιο στην περιοχή, ο Δήμος παλιότερα είχαμε πάει στα δικαστήρια με πολλούς επαγγελματίες γι’ αυτό,  γιατί ο κάθε επαγγελματίας που δεν τηρείται ο νόμος, μπορεί να προσφύγει σε ένα δικαστήριο, είναι οικονομικό θέμα που αφορά τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.
 Θα προτείνω λοιπόν, επειδή έχουμε δεδομένο ότι μπορούμε μέχρι τέλος Ιουνίου να απαντήσουμε, απ’ ότι με ενημέρωσε ο κ. Αννούσης, προτείνω επειδή είναι λεπτό θέμα, οι επιχειρήσεις τώρα είναι ευαίσθητες, είναι θέσεις εργασίας, είναι δύσκολα πράγματα, ειδικά για τη Μονεμβάσια, να το αναβάλουμε, να πάει μία επιτροπή, αν θέλετε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στη Μονεμβάσια, αυτοί που εκλέγονται από εκεί, με τον Αντιδήμαρχο, να φωνάξει τους ανθρώπους και να βρει μία αποδεκτή λύση προς το συμφέρον των επιχειρήσεων. Γιατί τώρα το θέμα είναι το εξής, ένας που έχει φάτσα αλλά το μαγαζί του ακόμα δεν το ‘χει ανοίξει, ή θ’ ανοίξει, δεν έχει εμπιστοσύνη στο Δήμο να πει ότι φέτος κάνω την παραχώρηση και τη φάτσα μου να την πάρει ο διπλανός, να βολευτεί και αυτός, γιατί φοβάται ότι στο μέλλον δεν θα την έχει. Αν πιστεύω μία επιτροπή να συνταχθεί στο πρακτικό που κάναμε μία επιτροπή 5μελή, συμφωνούμε ότι κάνεις αυτό, γιατί εάν εφαρμόσουμε το νόμο, η επιχείρηση «Ακταίον» θα βρεθεί εκτός από το λιμάνι ή θα μείνει πολύ λίγο, η επιχείρηση «Ακταίον» είναι το τελευταίο εστιατόριο, το οποίο παίρνει ένα χώρο στη φάτσα που την έχει ανοιχτή, γι’ αυτό δεν είναι ανοιχτή, φέρνοντάς το παράγωνο, ενώ η επιχείρηση είναι εδώ, το φέρνουμε αλλού εμείς, να τις το δώσουμε. Αυτό το κάναμε και ήταν εφικτό να το κάνουμε μέχρι το ’10, τότε που συζητάγαμε. Τώρα λόγω αλλαγές ιδιοκτησιών κτλ δεν ξέρω, δεν έχει γίνει και αν εφαρμόσουμε το νόμο τέλεια η επιχείρηση είναι έξω, που σημαίνει μια επιχείρηση ολόκληρη με εργαζόμενους, με προσωπικό. Λέω λοιπόν αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα και προσωπικά να το είχατε, να το δείτε, το αναβάλουμε τη Μονεμβάσια για το επόμενο για να το φέρουμε, ώστε να διελευκάνθη και να ‘ρθουμε σε κουβέντα με τους ανθρώπους. Για να μη φτάσουμε τώρα με δικαστήρια, ασφαλιστικά μέτρα κτλ. που είχαμε την περίοδο ’05, ’06, ’07, ’08, είχαμε δικαστήρια γι’ αυτά τα πράγματα. Και μπορεί να υπάρχει και ευθύνη των συμβούλων, όταν λένε ξέρεις αυτά τα σχέδια που ο Κος Βουνελάκης έφτιαξε πήγε να ικανοποιήσει όλους, εγώ δε λέω ότι δεν έκανε καλά, αλλά δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, ο οποίος αναφέρει  παράλληλες ευθείες από τα άκρα της επιχείρησης . Λες βέβαια η λογική, αλλά η λογική δεν είναι ο νόμος. Οπότε εγώ θα προτείνω να το αναβάλουμε και να το δούμε για μετά. Αυτό. Δεν υπάρχουν αλλού ενστάσεις από μας, δεν έχουμε ενστάσεις, δε λέμε να εφαρμοστεί ο νόμος, αλλού υπάρχει συμφωνία των περιοίκων και εφαρμόζεται. Είμαστε και ελαστικοί στις επιχειρήσεις, εκεί όμως επειδή φοβάμαι ότι είναι τόσα τα συμφέροντα και τα ενοίκια ψηλά και τώρα η περίοδος δύσκολη, ένας επιχειρηματίας που θίγεται, πάει στα δικαστήρια και σου λέει μετά γιατί ο σύμβουλος ψήφισε όχι στις παράλληλες ευθείες; Που άμα φέρουμε τις παράλληλες ευθείες το «Ακταίον» είναι απ’ έξω, μια επιχείρηση ιστορική στην περιοχή, με εργαζόμενους, με μια οικογένεια που έχει ανάγκη και με εργαζόμενους. Κάπως είναι και η νομιμότητα μέσα. Εγώ σου λέω την εμπειρία μου σαν Αντιδήμαρχος 8 έτη που ήμουνα είχαμε ‘ρθει σε συνεργασία βέβαια, τώρα έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, την εποχή μας όμως είχαμε ‘ρθει σε συνεργασία και ο καθένας έβαζε νερό στο κρασί του και ήμαστε εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πέντε σύμβουλοι της Μονεμβάσιας που είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αν κάνουνε μία επιτροπή και τους μαζέψουνε μια μέρα, κάτι θα κάνουνε. Αυτό θεωρώ.
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Συνεχίζοντας το σχολιασμό που είχε ο συνάδελφος, ο κ. Χριστάκος, έχω να καταθέσω και εγώ τα εξής, όντως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κομμάτι παραλιακού μετώπου, όπου βέβαια χρήζει προσοχής και βέβαια έχει εγείρει σχετικές αντιδράσεις λόγω και κάποιων ιδιοκτητών, οι οποίοι θέλησαν σε εισαγωγικά να «μπουν στο παιχνίδι» γι’ αυτή την περίοδο. Θέλω όμως να καταθέσω και κάτι ακόμα, ήδη τα καταστήματα είναι ανοικτά, χρησιμοποιούν τους χώρους και ξέρετε ότι χωρίς άδεια η χρήση των χώρων είναι παράνομη. Το Λιμεναρχείο. Εάν λοιπόν αύριο, εγώ δε διαφωνώ, ότι θα πρέπει πιθανόν να κατευνάσουμε λίγο τα πνεύματα και να βρούμε τη δικαιότερη και σωστότερη λύση, αλλά θα πρέπει λίγο να εξασφαλίσουμε και αυτούς που εργάζονται και χρησιμοποιούν τους χώρους από πιθανές καταγγελίες. Πάντως είναι όντως ιδιαίτερο το πρόβλημα, είναι μοναδικό, προσωπικά πιστεύω ότι δε θα βρεθεί εύκολα λύση, ποιος θα θέλει να εκδιωχθεί από ένα χώρο που το χρησιμοποιούσε τα τελευταία 10 χρόνια. Ακόμα και αν τον δικαιούται ή όχι, αν του πεις αύριο εφαρμόζοντας τη σχετική υπουργική απόφαση, εγώ «σε βγάζω απ’ το παιχνίδι», πείτε μου τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα αντιδράσει; Αν εφαρμόσουμε τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από δύο νοητές παράλληλες γραμμές, ουσιαστικά το μέτωπο το παραλιακό της Μονεμβάσιας δεν κατανέμεται, δεν κατανέμεται. Δε μπορεί να κατανεμηθεί διότι έχουμε ένα μέτωπο που δεν είναι παράλληλο στις πλευρές, στις προσόψεις των καταστημάτων. Συμφωνώ και εγώ να βρεθούμε από κοινού, αν και πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βρεθεί, μακάρι, να κάνω μια προσπάθεια, ανοιχτός είμαι αλλά να σκεφτούμε όμως και το ενδεχόμενο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεκρέμαστοι αυτή την ώρα και κατά πόσο πολύ εύκολα, αν το μεταφέρουμε το πρόβλημα σε ένα επόμενο ΔΣ, θα μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε από πιθανές καταγγελίες που μπορεί να ‘χουν.
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Να συμπληρώσω και θα πω και κάτι και για την πρόταση που γίνεται για τη ΔΟΕ Βοιών, μια μικρή τροποποίηση που πρέπει να κάνουμε, αλλά με αφορμή αυτό το θέμα, επειδή το ‘χουμε αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζουμε και από το φόβο του εισαγγελέα αυτή την εποχή, με τα στέγαστρα, αντίστοιχο στη Νεάπολη, η διαφορά μας είναι ότι μόνο ότι εκεί είναι σε χερσαία ζώνη, τίποτα άλλο, δεν έχει να κάνει, είναι καθαρά το ίδιο θέμα. Θα πω την άποψή μου, επειδή το ψάξαμε πάρα πολύ και με τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Μπουτέρη, ότι ο τρόπος παραχώρησης του χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων δεν είναι τόσο αυστηρά περιοριστικός όπως λέει η εγκύκλιος, δηλαδή λέει ότι μπορεί να κατανείμεται σύμφωνα με τις ανάγκες του λιμένος ή του οικοδομικού τετραγώνου. Μπορεί επιμεριστικά και αναλογικά να πάρει το κάθε μαγαζί που είναι στη σειρά, αν δε φτάνει, δηλαδή απέναντι θα πρέπει να δώσουμε 100 τετραγωνικά, δεν υπάρχουν, 80, επιμεριστικά σε όλους και δε σημαίνει απόλυτα ότι πρέπει να ‘ναι στην πρόσοψη του καθενός, μπορεί να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που αυτό να μη γίνεται. Εμείς έτσι λειτουργήσαμε και έχουμε βρει αυτή τη στιγμή το 99% της λύσης. Και σίγουρα θα λάβεις υπόψη σου αυτό που ‘πε και ο συνάδελφος, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, γιατί ο άλλος που έχει επενδύσει δε μπορεί ξαφνικά να πας να του πεις μάζευτα και φύγε. Όπως και φέτος για πρώτη φορά συμβαίνει, αυτό είναι κωμικοτραγικό, αυτή η ΚΥΑ βγήκε πολύ καθυστερημένα και άλλες χρονιές το ίδιο γινότανε, περίπου την ίδια εποχή και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά να δίνει για 6 μήνες. Κάθε φορά έλεγε για 2 χρόνια η Κτηματική, δηλαδή αυτό το δικαίωμα της παραχώρησης με αντάλλαγμα γίνεται για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει, για 6 μήνες. Δηλαδή σκεφτείτε έναν νέο επενδυτή πως θα πάει να επενδύσει όταν ξέρει ότι έχει ημερομηνία λήξεως 31/12/2013. Είναι κουφό αυτό το πράγμα, δε χωράει λογική. Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα για το θέμα του αναλογούντα φόρου απέναντι στα μαγαζιά. Τώρα στο θέμα το δικό μας, θα ήθελα μια τροποποίηση να γίνει στη ΔΟΕ Βοιών, που είναι η μόνη εξαίρεση που γίνεται παραχώρηση απευθείας, έχει κάνει αίτημα κάποια κυρία Παπαδάκου Ευαγγελία που λέει εδώ 50 τετραγωνικά να γίνει 100 τουλάχιστον, είναι ο παλιός χώρος, για όσους γνωρίζουν του καταστήματος, το Μόνε που δούλευε πριν, είναι οριακά αυτό το κατάστημα εκτός χερσαίας ζώνης και γι’ αυτό μπαίνει σ’ αυτή τη διαδικασία, ενώ στα άλλα τα παραχωρούμε από το Λιμενικό Ταμείο, καθώς επίσης στην ίδια περιοχή που λέγεται Πλάκα, να προτείνουμε και έναν επιπλέον χώρο 50 τετραγωνικών τον οποίον δεν τον έχει ζητήσει, αλλά πιθανολογώ ότι μπορεί να το ζητήσει ένα όμορο μαγαζί ιδιοκτησίας το κτίριο του κ. Μέντη Κώστα, το οποίο λειτουργούσε το «Πανόραμα» παλιά. Δηλαδή να συμπληρώσουμε τα 50 τετραγωνικά να τα κάνουμε 100 γιατί η κυρία αυτή θα αναπτύξει, δεν το ‘χει λάβει υπόψη του ο κ. Αννούσης προφανώς εδώ, θα αναπτύξει και ομπρέλες και ξαπλώστρες και καθίσματα ταυτόχρονα, δε φτάνουν με τίποτα, κάθε χρόνο η έκταση ήτανε τουλάχιστον 100 τετραγωνικά, αυτή. Και να πούμε  και για 50 τετραγωνικά, εάν ζητηθούν και αν δουλέψει αυτό το μαγαζί, του κ. Μέντη που είχε μία ξύλινη εξέδρα, είναι αρκετά 50 τετραγωνικά, δε μπορεί να φτιάξει και παραπάνω. Να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τα δώσουμε.
κ. Πρόεδρος:  Να κριθούν παραχωρητέα και αν χρειαστεί…
κ. Χαραμής: Εντάξει εγώ δε θα πω επί της ουσίας γιατί ακούσαμε πολλούς προβληματισμούς και πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Εγώ θα μιλήσω σχετικά με αυτό που ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Κουτσονικολής, να ρωτήσω, εκεί σε εκείνο το σημείο που η κα. Παπαδάκου Ευαγγελία ζητάει τώρα τα 50 τετραγωνικά ή τα 100 όπως τώρα φαίνεται, ήταν ο κ. Μπιλίνης, κάποια στιγμή ακούστηκε, βγήκε κάποια φήμη, ότι τον έγραψε το Λιμεναρχείο, ότι είχε προβλήματα, δεν είχε αυτός ποτέ άδεια πάρει; Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο πάνω σ’ αυτό το θέμα είναι ότι νομίζω ότι τα καταστήματα που είναι στη χερσαία ζώνη της Νεάπολης και εκεί δεν είναι και αιγιαλός, είναι παραλία, το ενοίκιο νομίζω από το Λιμενικό Ταμείο είναι στα 20 ευρώ; Πόσο είναι; προτείνω να είναι το ίδιο, για να μην υπάρχει ένας διαχωρισμός, ό, τι είναι για τα υπόλοιπα καταστήματα είναι και γι’ αυτό. Αυτό το ένα ευρώ, ένα ευρώ, παραπάνω, όσο πρέπει για να υπάρχει μια ισότητα, κατά τη γνώμη μου. Όσον αφορά το δεύτερο κατάστημα που αναφέρθηκε, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να δώσουμε, για λόγους που όλοι εμείς που προερχόμαστε από τα Βάτικα, γνωρίζουμε. Εγώ προσωπικά, φίλος μου είναι, προσωπικός μου φίλος και μ’ ενδιαφέρει το θέμα, αλλά επειδή το γνωρίζω στο θέμα αυτό θα είμαι λευκό. Ψηφίζω απλώς παρών για το δεύτερο.
κ. Πρόεδρος: Νομίζω είναι ανώφελο αυτό που προτείνετε, κρίνεται παραχωρητέος ο χώρος και αν ζητηθεί ερευνάται η νομιμότητα του αιτούντος, αν πρέπει να το πάρει ή δεν πρέπει. Για να κλείνουμε ένα- ένα θέμα, αυτό που είπε ο κ. Χριστάκος…  έκανε μία πρόταση ο κ. Χριστάκος για τη συγκεκριμένη περιοχή.
(έλλειψη ήχου)
κ. Δήμαρχος: Κατ’ αρχήν για να ‘μαστε σαφής, το Συμβούλιο αποφασίζει εάν και πού θα δώσει το χώρο, είναι δικαίωμά του απόλυτο, δε θέλει, δε δίνει χώρο, δε πα να ‘χετε εσείς μαγαζιά, έτσι θα ‘ναι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως επειδή έχει τεθεί το θέμα και πιθανόν να έχετε δίκιο και πρέπει να βρεθεί μια λύση, η πρόταση θα ‘ναι αυτή, εκεί που δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις να ψηφίσει σήμερα το Συμβούλιο, να προχωρήσουμε και στο συγκεκριμένο σημείο να δούμε, να κάνετε όντως μία προσπάθεια, να δούμε μήπως βρεθεί η λύση. Εντάξει;
κ. Κατσιμπούλας: Καλησπέρα πρώτα απ’ όλα σε όλους, έχουμε ένα θέμα με τα τετραγωνικά σε όσο αφορά τις παραλίες. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 04/10 που ο Δήμος παρέλαβε στις 12/04, στην τελευταία σελίδα υπολογίζουνε την κάθε ομπρέλα- σετ με δύο ξαπλώστρες και το τραπεζάκι της ως 6 τετραγωνικά. Αυτό είναι λάθος, είναι 4 τετραγωνικά maximum, 2x2 η ομπρέλα, οι δε στρογγυλές που έχουμε όλοι μας είναι λιγότερο. Μας υποχρεώνει λοιπόν να έχουμε, να νοικιάσουμε χώρο διπλάσιο απ’ όσο καλύψουμε, που σημαίνει ότι για την κάθε ομπρέλα 6 τετραγωνικών όπως τη λέει, εμείς πρέπει να παίρνουμε 12 τετραγωνικά συν 1x2 δηλαδή 2 τετραγωνικά διάδρομο μεταξύ των δύο ομπρελών, που σημαίνει ότι για δέκα ομπρέλες τα τετραγωνικά που χρειάζονται είναι 138, για δέκα ομπρέλες, για μία ομπρέλα είναι 12 συν 2 για τη μία ομπρέλα, 14 τετραγωνικά. Για τις δέκα βγαίνει 138 τετραγωνικά. Στη Μονεμβάσια περίπου, στο Πορί που είμαι εγώ, στα Αμπελάκια που είναι  ο Κλεάνθης ο Γκοβάτσος ή τα παιδιά, οι Κρυπωταίοι, έχουμε περίπου από 25 ομπρέλες ο καθένας, θα σας κάνω έναν υπολογισμό με 30 ομπρέλες, τα τετραγωνικά που θέλουμε είναι 414 και νοικιάζουμε 70. Η διαφορά είναι τεράστια, νόμιμος σύμφωνα μ’ αυτή την ΚΥΑ δε μπορεί να είναι κανένας μας. Υπάρχουν παραλίες, πέρσι τουλάχιστον, που νοικιαστήκανε για 10 τετραγωνικά, 10 τετραγωνικά σύμφωνα μ’ αυτή την ΚΥΑ δε χωράει ούτε μία ομπρέλα. Αν ρωτήστε την κοινοτική και της πείτε για μία ομπρέλα πόσο πρέπει να καλύψουνε, σύμφωνα με αυτό είναι 12 τετραγωνικά και υπήρχε παραλία πέρσι που νοικιάστηκε 10 τετραγωνικά. Άρα εξ ορισμού μας αναγκάζουν όλους να είμαστε παράνομοι, εγώ επειδή έχω ένα πρόβλημα στην παραλία με μία γειτόνισσα , η οποία μου κάνει καταγγελία επειδή υπάρχω απλά και της δίνω δουλειά και τρώει ψωμί, θέλω να είμαι νόμιμος, θέλω να νοικιάσω τα τετραγωνικά που πραγματικά θέλω να καλύψω, αλλά να τα νοικιάσω σε μία τιμή που να μπορώ να βγω. Πέρσι πλήρωσα το υπόλοιπο ενοίκιο από την επιδότηση του λαδιού. Δηλαδή ζητάμε να νοικιάσουμε μια παραλία, της οποία παραλίας στη Μονεμβάσια, όπως ξέρετε πολύ καλά κ. Αβδούλε, έχουμε το πρόβλημα με τα μελτέμια, που σημαίνει Ιούλιο- Αύγουστο, τις 25 μέρες, από 23 μέχρι 25 μέρες δε δουλεύουμε, γιατί δε μπορεί να κάτσει άνθρωπος στην παραλία και στην ουσία ειδικά φέτος που η σεζόν αρχίζει προπαραμονή Αγίου Πνεύματος, ως γνωστόν, που σημαίνει 20 Ιουνίου με 23 Αυγούστου, μιλάμε για μία σεζόν 2 μηνών, 65 ημερών περίπου, αφαιρούμε τις 25 μένουν 40 μέρες, σε 40 μέρες να υπολογίσουμε ένα λογικό ενοίκιο. Επικοινώνησα το μεσημέρι σήμερα με το νομικό σύμβουλο της Κτηματικής, τον κ. Κατσιφάκο και μου είπε για ό, τι θέλετε θα κάνετε μία αίτηση στο Δήμο και θα ‘ρθουμε εμείς σε συνεννόηση με το Δήμο να δούμε πως μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Εγώ αύριο θα ετοιμάσω ένα αίτημα, που θα λέει ότι τα τετραγωνικά που θέλουμε, πιστεύω όλες οι παραλίες της Μονεμβάσιας, τουλάχιστον οι τρεις που ήμασταν πέρσι, αφαιρώ την Ούγκα γιατί είναι άλλη περίπτωση, οι τρεις που έχουμε καντίνα και ομπρέλες μπροστά, τα τετραγωνικά πιστεύω που θα χρειαστούμε είναι γύρω στα 400. Με τα 20 ευρώ τα περσινά είναι 8.000, δυσκολευτήκαμε και δεν τα βγάλαμε πέρσι, τα 1.500 ευρώ, δε συζητάμε για μεγαλύτερα ποσά. Με τον κ. Αννούση μια κουβέντα που κάναμε που μου ‘πε ότι εμείς θέλουμε φέτος να πάρουμε περίπου 10 ευρώ το τετραγωνικό στα 70 μ., δηλαδή 700 ευρώ απ’ τον καθένα σας, το θεωρώ πολύ λογικό το ποσό, ας πάει και 1.000, απλά να αυξήσουμε τα τετραγωνικά μειώνοντας την τιμή, γιατί σας λέω φέτος έχουμε το πρόβλημα ότι πρέπει τα τετραγωνικά να αφορούν το διπλάσιο χώρο που καταλαμβάνουνε. Αυτά.
κ. Πρόεδρος: Κοιτάχτε, αν θέλετε την άποψή μου, επειδή την ξέρω την παραλία, μένω πιο πάνω λίγο, είναι όπως τα λέει, δηλαδή δεν έχει τον κόσμο που έχουνε άλλες παραλίες, δε μπορεί να συγκριθεί με την Πλύτρα σε καμιά περίπτωση. Και όταν είναι ο καιρός από κει, είναι μελτεμάκια, δε στέκεται άνθρωπος, η Πλύτρα έχει άλλες προϋποθέσεις. Εγώ θα ‘λεγα ακόμη και σε χαμηλότερη τιμή απ’ ότι ήταν, για να διατηρηθούνε χαμηλά και οι τιμές στα είδη που προσφέρει. Δηλαδή προσφέρει καφέδες, αναψυκτικά και τέτοια, δεν έχει …
(διάλογος)
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Στην ΤΚ Νομίων, στη θέση Αγία Θέκλη δεν έχει προστεθεί η επιφάνεια, 70 τετραγωνικά, ο χώρος που δημοπρατείται, μέσα στην εισήγηση που έχω εγώ δεν έχει προστεθεί. Στη θέση Αγία Θέκλη, στην ΤΚ Νομίων, 70 τετραγωνικά, δεν έχει προστεθεί, προτάθηκε αλλά δεν έχει μπει μέσα, δεν έχει γραφεί και επίσης να πω ότι στη θέση Πορί θα μπορούσε να γίνει επαύξηση τετραγωνικών, στις υπόλοιπες παραλίες, Θέκλη ή Αμπελάκια νομίζω ότι είναι δύσκολο γιατί είναι περιορισμένος ο χώρος, δηλαδή εκεί θα πρέπει να κρατηθούμε στα τετραγωνικά που έχει η εισήγηση, στο Πορί αν μπορούμε, μπορούμε να τα επεκτείνουμε, maximum 100, στο Πορί μπορούμε να πάμε και περισσότερα αλλά αν νομιμοποιούμαστε να το κάνουμε και αν μπορούμε να το κάνουμε.
κ. Χριστάκος: Πιστεύω ότι είναι αδύνατο να νοικιάσουμε μεγάλο χώρο στις άλλες παραλίες Αμπελάκια, Αγια Θέκλη κτλ, γιατί άμα τα νοικιάσουμε δεν έχει τίποτα, δε μένει τίποτα. Τώρα στο Πορί, αν η διαμόρφωση είναι από το πλάτος  της παραλίας είναι περίπου στα 10; 40 μέτρα μήκος επί 10; Στο Πορί είναι αλήθεια ότι η παραλία είναι μεγάλη, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση και ο Νώντας είναι άνθρωπος που δεν πιέζει και τον κόσμο, εξυπηρετεί την περιοχή. Δεν έχω αντίρρηση σ’ αυτό. Δε θα υπάρχει κάποια αντίρρηση απ’ τον κόσμο όσα και να δώσουμε στην περιοχή, με την έννοια ότι αυτή η επιχείρηση ίσα- ίσα εξυπηρετεί και είναι και διακριτικότατη, δεν απαιτεί, είναι φιλική στον πελάτη της….
κ. Πρόεδρος: Το θέμα της τιμής είναι και αυτό που ‘πε και ο κ. Βουνελάκης, ότι εμείς μπορεί να καθορίσουμε χαμηλή τιμή αλλά τον τελευταίο λόγο έχει η Κτηματική Υπηρεσία.
(διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Εγώ θα πρότεινα να υιοθετηθεί η πρόταση του κ. Χριστάκου, να συμφωνήσουμε να πάει, γιατί άλλη ακτινοβολία έχει η Ελιά στα Τηγάνια, άλλα έσοδα έχει το κατάστημα εκεί και άλλα έχει στο Πορί, μην τρελαθούμε τώρα, δε συγκρίνονται τα πράγματα. Παρ’ όλα αυτά να μπει η ίδια τιμή και ας έρθει η Κτηματική Υπηρεσία να βάλει παραπάνω.
(διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Ένα λεπτό, κ. Μέντη ένα λεπτό, γιατί δε θα βρούμε άκρη, ένα θέμα μας ταλαιπώρησε, ακολουθούν κι άλλα σοβαρά θέματα και η μέρα είναι δύσκολη. Εγώ προτείνω και αυτή η περίπτωση, μαζί με την περίπτωση που απασχόλησε τη Μονεμβασιά, να το δούνε με συγκεκριμένο σκαρίφημα να κατατεθεί, ένα που υπάρχει είναι αυτό του 2010 δεν είναι … δε δείχνει κάτι. Δες τε το επιτόπου όπως την άλλη περίπτωση.
κ. Λύρας: Αντίστοιχη περίπτωση παραλίας με χαμηλή συχνότητα επισκεψιμότητας είναι και η Χαραχιά στη Δαιμονιά, δηλαδή αν πάλι εκεί πρέπει να πάμε για 400 τετραγωνικά, όσο χαμηλή και να ‘ναι η τιμή εκκίνησης, δεν πρόκειται να βρεθεί ενδιαφερόμενος συνάδελφε.  Μία καντίνα αν δεν έχει 20 ομπρέλες, δεν έχει και νόημα ο άλλος να την ανοίξει. Εγώ απλώς λέω ότι η περίπτωση στο Πορί ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ο άνθρωπος είναι εκεί τόσα χρόνια και προσφέρει τις υπηρεσίες του και πιθανότατα δε θα υπάρξουν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Υπάρχουν όμως παραλίες όπως η Χαραχιά, που είναι εντελώς ξεκρέμαστες και έχουνε δείξει ενδιαφέρον άνθρωποι, οι οποίοι αν το αναβάλουμε και τους πούμε ελάτε σ’ ένα μήνα δεν προλαβαίνουνε ούτε να βγάλουνε άδειες, ούτε…
κ. Πρόεδρος: Δεν είπα αυτό κ. Λύρα, είπα δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα καταστήματα στη Μονεμβάσια και η συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, να το δούνε οι τοπικοί σύμβουλοι, να βρούνε μία… αυτό είπα, δεν είπα να αναβληθεί όλο το θέμα.
Όπως καταλήξαμε συμφωνούμε σε όλα τ’ άλλα εκτός απ’ τις δύο περιπτώσεις αυτές, που θα ερευνηθούν από τους τοπικούς δημοτικούς συμβούλους.
Θέμα 15ο: «Περί καθορισμού λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας κατά το Σάββατο (άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007).
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Βάσει της Υπηρεσίας Καθαριότητος, 5 οδηγοί και 10 εργάτες καθαριότητος πρέπει να δουλεύουν και Σάββατο, επομένως πενθήμερη εργασία, όταν δουλεύουν Σάββατο πρέπει να παίρνουν το αντίστοιχο ρεπό για τη Δευτέρα. Επομένως για να είμαστε νόμιμοι που κινούνται τ’ αυτοκίνητα και οι εργάτες καθαριότητος, πρέπει να παρθεί η απόφαση του ΔΣ, για τους εργάτες καθαριότητος και τ’ αυτοκίνητα. Αν θέλετε κάτι.
κ. Χριστάκος: Τους έχουμε; για ποιους αναφέρεσαι; Σε ποιους αναφέρεσαι;
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Σε ποιούς εργάτες όχι, αυτό θα το κανονίζει ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος. Εκ περιτροπής, δε μπορείς συνέχεια να στέλνεις τους ίδιους.
κ. Χαραμής: Αυτό το μέτρο της εργασίας πέντε ημερών , της πενθήμερης μάλλον εργασίας και η κατάργηση της εξαήμερης, υπάρχει στο Δήμο Βοιών από το 2004. Εκεί βέβαια, γιατί και εκεί πράγματι δουλεύανε Σάββατα, έτυχε που ήμουνα εγώ αυτός που έφτιαξε και αυτό το μέτρο, πράγματι στηριζόμενος βέβαια σε νόμιμες διαδικασίες. Για πιο καλή ευχέρεια, για να γίνεται η δουλειά, τότε ήτανε και περιορισμένα τα αυτοκίνητα στο Δήμο Βοιών και περιορισμένοι οι οδηγοί, είχαμε κάνει το Σάββατο και την Τρίτη, όσοι δουλεύανε το Σάββατο είχανε ρεπό την Τρίτη και αντίστοιχα όσοι δουλεύανε την Τρίτη είχανε ρεπό το Σάββατο. Δεν ξέρω αν τη Δευτέρα σας καλύψει, τουλάχιστον για τη Νεάπολη τα δρομολόγια έτσι όπως είναι φτιαγμένα πρέπει να κάτσει ο Αντιδήμαρχος να ξανακάνει τα δρομολόγια απ’ την αρχή, γιατί όπως είναι, γιατί έχουνε μείνει από τότε…
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Αντώνη θα δούμε αναλόγως γιατί και αυτοί πρέπει να ‘χουν ένα διήμερο ξέρεις, Κυριακή- Δευτέρα, το λέει ο νόμος.
κ. Χαραμής: Όχι, εμένα ποτέ κανείς δεν είχε δυσκολευτεί και ποτέ δεν είχε αντιδράσει για το ότι γινότανε αυτή η δουλειά.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
κ. Χαραμής: Αφού παίρνουμε μια απόφαση σήμερα για την καθαριότητα να πάρουμε και για την ύδρευση, για την Υπηρεσία της ύδρευσης για να μπορούμε να απασχολούμε τους…
κ. Πρόεδρος: Ένα λεπτό να δούμε, γιατί αφού το βάζετε το θέμα, η διάταξη λέει σε πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με απόφαση των οργάνων της παραγράφου 3, δηλαδή Περιφερειακά, ΔΣ κτλ, μπορεί να ορίζονται κατά υπηρεσία κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο και περιοχή οι περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας. Μιλάει συγκεκριμένα για τη Δευτέρα, είναι διάταξη του 2007, γιατί είναι άδικο ένας υπάλληλος που έχει στη διάθεσή του ένα τριήμερο να του το κόβεις στη μέση, είναι άδικο.
Θέμα 16ο: «Περί ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς και καθορισμός της αμοιβής αυτών».
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Έχουμε δύο προφορές εδώ, η μία είναι από την «Crowe Howard» της ΣΟΛ και η άλλη είναι από την «HPB» ορκωτοί, προτείνεται, 2.500 είναι στη μία και 2.000 είναι στην άλλη, ανά χρήση, οπότε προτείνεται η εταιρεία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Howard». Είναι συνεργάτες αυτοί και στο παρελθόν έχουνε… Υπογράφει ο… . Είναι για τις χρήσεις του ’11 και του ’12, είναι για 2 έτη, ανά χρήση είναι το ποσό αυτό.
κ. Μέντης: Ευχαριστώ, δε μου μένει πολύ χρόνος, ένα τηλέφωνο έκανα κάπου και ρώτησα και εγώ κάποια πράγματα, θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλό το τίμημα, 2.000 ανά χρήση και έχω τη γνώμη ότι μια και οι άνθρωποι αυτί έχουν ξανασυνεργαστεί μαζί μας και ειδικώς με τη ΔΕΤΑΚ,  απ’ ότι βλέπω εδώ τα ονόματα, καλό θα είναι να το ξαναδούμε και η γνώμη μου είναι να μη δώσουμε πάνω από 1.500 ευρώ, γιατί στην πιάτσα οι τιμές εκεί βρίσκονται. Ευχαριστώ πολύ.
κ. Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Μέντη.
Θέμα 17ο: «Περί ανακλήσεως των αριθ. 370/2011 & 78/2012 Αποφάσεων του Δ.Σ. και λήψη νέας για την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Ελαίας».
κ. Κολλιάκος: Ο πρώην Δήμος Μολάων με σχετική του απόφαση παραχώρησε τη χρήση του χώρου που στεγαζόταν το Νηπιαγωγείο Ελιάς, στον Πολιτιστικό και  Ναυταθλητικό Σύλλογο της Ελιάς, «Η Βιανδίνη». Ο Δήμος μας με την υπ. αρ. 370/2011 απόφασή του παραχώρησε τη χρήση μιας αίθουσας του κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου Ελαίας (παλαιό κτίριο) στο 2ο γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας, για την φύλαξη των αρχείων και των υλικών. Επίσης με την 78/2012 απόφασή του παραχώρησε τη δεύτερη αίθουσα του παλαιού κτιρίου του πρώην δημοτικού σχολείου στη Ρουμάνειο βιβλιοθήκη σαν χώρος αποθηκευτικός του υλικού. Ο Πολιτιστικός και Ναυταθλητικός Σύλλογος Ελαίας Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας «Η ΒΙΑΝΔΙΝΗ» με δική του δαπάνη πρόσφατα διαμόρφωσε κατάλληλα το χώρο που του είχε παραχωρηθεί, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί εκεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες. Μια τέτοια αίθουσα όμως για να ‘ναι λειτουργική θα πρέπει να διαθέτει επιπλέον χώρους, τόσο για την προετοιμασία των εκδηλώσεων και όχι μόνο. Άλλωστε με επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αιτείται την παραχώρηση της χρήσης και του παλαιού κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελαίας, το όποιο με δική του δαπάνη θα αξιοποιήσει, ώστε και αυτό να γίνει λειτουργικό και χρήσιμο για όλους τους κατοίκους της Ελιάς. Για το λόγο αυτό και επειδή στην Ελιά δεν υπάρχει άλλος χώρος κατάλληλος για τέτοιου είδους δράσεις, προτείνω να παραχωρηθεί το παλαιό κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ελιάς στον Πολιτιστικό και  Ναυταθλητικό Σύλλογο «Η Βιανδίνη» και να παραχωρηθεί αποθηκευτικός χώρος στη μαθητική εστία για να φυλαχτεί το αρχειακό υλικό της Ρουμανείου Βιβλιοθήκης και του γραφείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας.
κ. Χριστάκος: Ο Σύλλογος απ’ ότι έχω δει στο ίντερνετ έχει ασχοληθεί, είναι καλός Σύλλογος και δραστήριος, δε διαφωνούμε απλώς έχει κάνει κάποιες εκδηλώσεις στην τριετία και έναν άνθρωπο από την αντιπολίτευση δεν έχει ειδοποιήσει, να το αναφέρω έτσι μια που λέμε, δεν αξιωθήκαμε να πάρουμε ένας από μας ένα κάλεσμα για να πάμε σε μία εκδήλωση από τις 50 που έκανε.
κ. Μέντης: Ευχαριστώ, εγώ μια ερώτηση να κάνω στον κ. Κολλιάκο, διάβαζα τις αποφάσεις που ήσουν εισηγητής την προηγούμενη φορά που πήραμε και αν θυμάμαι καλά, μας είχε ζητήσει με έγγραφό της, αν δεν το θυμάμαι καλά τώρα, αυτή η Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δικό της έγγραφο για το συγκεκριμένο χώρο, ως εκ τούτου, και η Πρωτοβάθμια έχει στείλει έγγραφο τότε, επομένως έχεις αντίστοιχο έγγραφο που συμφωνούν αυτοί γι’ αυτό που προτείνεις; Ε τότε τι ζητάς;
κ. Κολλιάκος: Να διευκρινίσω δύο πράγματα, τότε θυμάμαι σίγουρα ότι η Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη, γιατί τότε ήμουνα και στην εφορευτική επιτροπή της Βιβλιοθήκης και το ‘χα ζητήσει εγώ να γίνει το αίτημα. Ίσως να είναι και η Πρωτοβάθμια, να υπάρχει έγγραφο, τότε όμως δεν υπήρχε αίτημα από το Σύλλογο, γιατί ούτε καν είχανε προχωρήσει στη διαμόρφωση της αίθουσας. Διαμορφώσανε την αίθουσα που ‘ναι το Νηπιαγωγείο και πραγματικά κάνανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και πραγματικά έχουνε και δίκιο με την έννοια ότι το παλιό σχολείο αυτή τη στιγμή έχει γίνει αποθήκη, ενώ υπάρχει τώρα χώρος που μπορούμε να τα μεταφέρουμε αυτά και να πάνε εκεί πέρα. Θα τους κοινοποιήσουμε την απόφασή μας, έχουν γίνει κάποιες προσωπικές συζητήσεις, μάλλον έχουμε έρθει σε επικοινωνία, νομίζω…
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα συμφωνούντος και του Πρόεδρου της ΤΚ Ελαίας.
Θέμα 18ο: «Περί υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Παναγίτσα Πλατώρι», κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Βελιών, με σκοπό την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης, για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Θέμα 19ο: «Περί υποβολής αιτήματος για την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση «Κεραμωτή», κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Αγγελώνας, με σκοπό την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης, για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Αν μπορούμε θα τα αποσύρουμε προκειμένου να διερευνήσουμε λίγο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έχουν προκύψει κάποια θεματάκια που μας οδηγούν ότι πιθανόν να μην είναι δημόσιες δασικές εκτάσεις, ως εκ τούτου ζητάμε να αποσυρθούν το 18 και το 19.
κ. Πρόεδρος:  Αποσύρονται και τα δύο θέματα προκειμένου να προετοιμαστούν οι εισηγήσεις καλύτερα.
Θέμα 20ο: «Περί της από 04.04.2013 αιτήσεως του κ. Διαμαντάκη Ιωάννη του Γεωργίου, για την διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ.».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης:  (έλλειψη ήχου)
κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι η εισήγηση πρέπει να γίνει δεκτή όπως είναι απ’ την Οικονομική Υπηρεσία, δε μπορεί να διαγραφεί το πρόστιμο, δεν αποδεικνύεται ότι ήτανε σε ακινησία το αυτοκίνητο, δυστυχώς, γιατί υπάρχει και η απάντηση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, από το αντίστοιχο Τμήμα Διεύθυνσης Μεταφορών που λέει ότι το υπ’ αριθ. τάδε αυτοκίνητο ανήκει στον συγκεκριμένο, τον αιτούντα Διαμαντάκη Ιωάννη του Γεωργίου. Η ερώτηση ήταν το 2004, νομίζω ότι και το σκεπτικό της αίτησης ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν έχει κινηθεί από το 2002, το αντίθετο βεβαιώνει η Διεύθυνση Μεταφορών, τέλος πάντων δεν ξέρω, νομίζω όμως ότι είναι δε στέκει του αιτούντα. Θα θεωρηθεί χαριστική πράξη.
κ. Πρόεδρος:  Ομόφωνα απορρίπτεται το αίτημα.
Θέμα 21ο: «Περί ανακλήσεως της αριθ. 51/2013 Α.Δ.Σ. περί σύναψης σύμβασης με τη Φωτοκύκλωση Α.Ε. και λήψη νέας για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για τη διαχείριση αποβλήτων φωτιστικών – ηλεκτρικών ειδών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και υλικού, λαμπτήρων, μικροσυσκευών και συναφών ειδών στο Δήμο Μονεμβασιάς με την επιχείρηση «Αποστολάκου Μαρία του Γρηγορίου (Συλλογή – Εμπόριο Παλαιών Υλικών».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Είχαμε πάρει μια απόφαση για να προχωρήσουμε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η επιχείρηση «Αποστολάκου Μαρία του Γρηγορίου» που είναι ντόπιοι και αναλαμβάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες που είχαμε κάνει με την προγενέστερη απόφασή μας, πιστεύω ότι είναι καλύτερο, αυτοί δέχονται να τοποθετήσουνε κάδους και ότι άλλο χρειάζεται για την τοποθέτηση λαμπτήρων και τη συγκέντρωση αυτών, οπότε μπορούμε να βάλουμε όλες αυτές τις διαδικασίες για να προχωρήσουμε μια σύναψη με αυτούς και να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση που ήταν απρόσωπη, μια εταιρεία η οποία κανείς στο τέλος δεν εμφανίστηκε.
κ. Χριστάκος: Δεν έχουμε συνέπειες που ακυρώνουμε μια σύμβαση, δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση, μήπως η εταιρεία μας … η εταιρεία με την άλλη έχει συνεννοηθεί;
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης:  Δεν εμφανίστηκε κανείς, η εταιρεία με την άλλη ήταν μια πρωτοβουλία που είχε πάρει ο Μηχανολόγος ότι πρέπει να υπάρχει μια εταιρεία για να δίνουμε τις λάμπες οι οποίες είναι κατεστραμμένες και προχώρησε με αυτό τον τρόπο. Προέκυψε όμως…. Και στην πραγματικότητα αυτή η εταιρεία στα καταστήματα που έχουνε λαμπτήρες δεν παρουσιάζεται κανείς να τους παραλάβει, η εταιρεία αυτή που….
κ. Πρόεδρος:  Ομόφωνα.
κ. Κολλιάκος: Εκτός από τη διαχείριση για τις λάμπες αν προσέξετε, θα την έχετε στην εισήγηση υπογράφουμε και μια σύμβαση με την εταιρεία αυτή για τις ηλεκτρικές συσκευές, μισό λεπτό να κάνω μια μικρή ενημέρωση, αυτό προέκυψε από το θέμα που είχαμε, το τεράστιο θέμα που είχαμε με τα κοντέινερ που υπήρχανε και τα οποία μαζεύανε υποτίθεται τις ηλεκτρικές συσκευές. Ήτανε κάτι το οποίο το παλεύαμε αρκετούς μήνες, κάποια στιγμή κατορθώσαμε και επικοινωνήσαμε με την εταιρεία αυτή και μάλιστα αυτό έγινε το προηγούμενο έτος, όταν ακόμη ήμουνα Αντιδήμαρχος, μαζί με τον υπάλληλο το Γιώργο τον Βασιλείου και αυτό που τους εξηγήσαμε και τους δώσαμε να καταλάβουνε ήταν ότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να είναι ούτε ο φύλακας των κοντέινερ αυτών και θα έπρεπε αυτοί να βρούνε μία λύση, γιατί επί χρόνια εμείς το ‘χαμε βάλει πρώτα εδώ απέναντι, μετά το πήγαμε στη Συκική, μπαίναμε κάποιες συσκευές, πηγαίνανε οι γύφτοι κτλ, τα παίρνανε, στη Μονεμβάσια είχε τα ίδια προβλήματα. Και ξέροντας και εγώ ότι υπήρχε αυτή η επιχείρηση τους είπαμε να ‘ρθουνε σε μία επικοινωνία, να μη σας καθυστερώ, έγινε αυτή η επικοινωνία και πραγματικά η εταιρεία αυτή θα συνεργαστεί οπότε εμείς μπορούμε και τους δίνουμε τη σύμβαση για να μαζεύουνε πλέον αυτοί τις ηλεκτρικές συσκευές. Το κυριότερο είναι, θα πρέπει να γίνει πλέον ένας συντονισμός, αυτή η εταιρεία μπορεί και θα πηγαίνει, δηλαδή αν κάποιος έχει μια ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι του, με ένα τηλέφωνο θα πηγαίνει από το σπίτι και θα την παίρνει, ο δημότης μας δε θα πηγαίνει να βρει χώρο, ειδικά για τις ΔΕ Μολάων, Μονεμβασίας, Ζάρακα και Ασωπού θα δώσουμε τα τηλέφωνα της εταιρείας και θα πηγαίνει στο σπίτι να την παίρνει, στη Νεάπολη θα είναι κάτι το οποίο θα συντονιστούνε εκεί με τους τοπικούς Αντιδημάρχους για να βρεθεί πως ακριβώς θα γίνεται και στην περιοχή της ΔΕ Βοιών. 
Θέμα 22ο: «Περί του δικαιώματος χρήσης της netCD Εφαρμογή διαχείρισης και αναζήτησης κωδικοποιημένης Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας δημοσίων Έργων σε DVD».
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Το δικαίωμα χρήσης αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας να πω ότι είναι πολύ χρήσιμο όχι μόνο για το Τμήμα Πολεοδομίας αλλά και για την Τεχνική Υπηρεσία, τυγχάνει να είμαι και εγώ συνδρομητής, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, η τιμή, νομίζω και ο κ. Μέντης ίσως να είναι στη συγκεκριμένη εταιρεία, οπότε είναι πολύ φυσιολογική, εισηγούμαι λοιπόν να εγγραφεί και ο Δήμος Μονεμβασίας στη δομική ενημέρωση, προκειμένου να απολαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 23ο: «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασιάς».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης:  Είναι δύο δημότες οι οποίοι έχουν κάνει αίτημα, τώρα μην πω τα ονόματα, είναι από 500 ευρώ στον καθένα, έχετε την εισήγηση πιστεύω. Το ένα είναι Φοινίκι και ένα Μονεμβάσια.
κ. Χριστάκος: Δε διαφωνούμε σ’ αυτό, μάλιστα τα 500 είναι και λίγα μου φαίνεται, απλώς υπάρχουνε και εχθές που έκανα μια κουβέντα επ’ αφορμή του θέματος αυτού, κάτω οι τοπικοί, στη Μονεμβάσια ο τοπικός ο Χουσάκος μου είπε ότι υπάρχει και μία οικογένεια με 4 παιδάκια μικρά που πεινάνε. Πήγα στη Τζάκα και της το ‘πα, δεν ξέρω μήπως μπορούσαμε να το βάλουμε και αυτό, γιατί είναι… ή να το αφήσουμε ανοιχτό και αν μπορούμε μέχρι να φτιαχτεί η απόφαση να συνεννοηθούμε με τη Τζάκα. Να τους πω να ‘ρθουνε πάνω στη Τζάκα γιατί είναι μία οικογένεια με 7χρονα παιδάκια, είναι αμαρτία.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 24ο: «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, σε κτίσμα του κ. Κουτσογιαννόπουλου Γεωργίου».
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Κατόπιν αίτησης του Κουτσογιανόπουλου Γεωργίου στη Μεταμόρφωση, υδροδότηση σε παλιό κτίσμα εκτός οικισμού στη θέση Αϊ- Σπυρίδωνα, προτείνω να δώσουμε παροχή νερού, περνάει δίπλα ο αγωγός.
κ. Πρόεδρος: Δηλαδή επειδή είναι καθηγητής δίνουμε, έτσι;!
κ. Μέντης:  Όπως μας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος το σπίτι αυτό είναι φτιαγμένο λέει πριν το ’50 και με δηλώσεις και το βεβαιώνει και ο πρόεδρος εδώ, ο καημένος τι να ξέρει, ό, τι του ‘πανε, δήλωσε. Στο Ε9 όμως του ανθρώπου, στην πίσω σελίδα δηλώνει ότι είναι του 1970, καθαρές δουλειές. Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε το Ε9 ήταν άλλου πολίτη, με συγχωρείτε, το αποσύρουμε, ήτανε λάθος το όνομα. Είμαστε εντάξει κ. Πρόεδρε;  Ευχαριστώ πολύ.
κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα.
Θέμα 25ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 86.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του προγράμματος Leader, «Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής παράδοσης», τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) έτους 2013».
Θέμα 26ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 80.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του προγράμματος Leader, «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (β φάση Ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)», τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) έτους 2013».
Θέμα 27ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 82.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του προγράμματος Leader «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου», τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) έτους 2013».
Θέμα 28ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 96.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του προγράμματος Leader «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα, από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του κάστρου», τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) έτους 2013».
Θέμα 29ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 32.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου του προγράμματος Leader «Σηματοδότηση δικτύου πεζοπορικών διαδρόμων Δήμου Μονεμβασίας και ενέργειες προβολής», τροποποίηση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης (τεχνικού προγράμματος) έτους 2013».
κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα και στα πέντε θέματα.
κ. Πρόεδρος: Δεν έχουμε κάτι άλλο, να ευχηθώ σε όλους Καλή Μ. Εβδομάδα, Καλό Πάσχα, Καλή Ανάσταση!
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:
             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη


          Αβδούλος Σπύρος                  Χριστάκος Σταύρος  Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελιάς
Τζάκας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης
Σκαρμούτσος Παναγιώτης
  …………………………… Βουνελάκης Γεώργιος
…………………………….Καλογερίνης Ηλίας
…………………………… Κουτσονικολής Χαράλαμπος
………………….…………Μαυρομιχάλης Κων/νος
………………………….. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
………………………….. Σουρλάς Ιωάννης
…………………………. Αλειφέρη Παναγιώτα
…………………………….Κολλιάκος Ιωάννης
………………………….. Λύρας Χαράλαμπος
…………………………… Μαρούσης Χαράλαμπος
……………………….….Σταθάκης Παναγιώτης
………………………….. Τσαφατίνου Κατερίνα
…………………………. Νικολινάκος Παναγιώτης
……………………………Χαραμής Αντώνιος
………………………….. Μέντης Γεώργιος
…………………………. Κρυπωτός Παναγιώτης