Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Απομαγνητοφώνηση Συνεδρίασης Δημοτικου Συμβουλιου 11 Απριλιου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. 7/2011

   Στους Μολάους σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 7/07-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος
1.
Τσαφατίνου Κατερίνα
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Κρυπωτός Παναγιώτης 
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Τσάκος Κωνσταντίνος
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος


5.
Καλογερίνης Ηλίας


6.
Κολλιάκος Ιωάννης


7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος


8.
Λύρας Χαράλαμπος


9.
Μαρούσης Χράλαμπος


10.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος


11.
Πετράκης Χρήστος


12.
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.


13.
Σουρλάς Ιωάννης


14.
Σπυριδάκος Βασίλειος


15.
Σταθάκης Παναγιώτης


16.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


17.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ


18.
Νικολινάκος Παναγιώτης


19.
Παπαδάκης Γεώργιος


20.
Τσάκος Πέτρος


21.
Χαραμής Αντώνιος


22.
Χριστάκος Σταύρος


23.
Μέντης Γεώργιος


24.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
 Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
 Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μακρής θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου,   Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα..

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Επίσης παραβρέθηκαν οι προϊστάμενοι της Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Λάγγης Ιωάννης και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.  

κ. Πρόεδρος: Το σώμα ομόφωνα συμφωνεί να συζητηθεί τελευταίο το τεχνικό πρόγραμμα.
Ομόφωνα.
(Έλλειψη ήχου)

Θέμα 2ο: . «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού αυτού , ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και καθορισμού δύο (2) φορέων παραγωγικών τάξεων ,εκπρόσωποι των οποίων θα μετέχουν στην Επιτροπή (άρθρο 50 Ν. 1566/85)».
 Με πρόταση του κ. Δημάρχου το θέμα αναβάλεται.

Θέμα 3ο: Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Λιρών».

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Το 2009 το Δ.Σ με την υπ΄ αριθμ. 69 απόφαση ζήτησε από την ΤΥΔΚ σύνταξη της μελέτης «Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Λιρών» ποσού 12.000 €. Μετά την αποδοχή της σχετικής μελέτης από το Δ.Σ η Δ. Επιτροπή ανέθεσε στον εργολάβο κύριο Κουτσούκαλη Γεώργιο την εκτέλεση του έργου με έκπτωση 1%. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22/5/2009 και το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα στις 18/9/2009 με τελικό κόστος 10.330 €. Εκ του νόμου υπήρχε μία περίοδος συντήρησης του έργου που έληξε τον Δεκέμβριο του 2010, οπότε μπορούμε οριστικά να το παραλάβουμε.

κ. Πρόεδρος:  Ομόφωνα. 

Θέμα 4ο: Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου».

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο θέμα, αφορά τοπική οδοποιία στο τοπικό διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου Μον/σίας, είχε προϋπολογισμό 12.000 €, η ΤΥΔΚ απέστειλε την σχετική μελέτη την οποία απεδέχθη το τότε Δ.Σ, το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο Παντιώρα Βασίλη με έκπτωση 1%, το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα, η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης έληγε τον Δεκέμβριο του 2010, μετά την λήξη αυτής της περιόδου μπορούμε να κάνουμε οριστική παραλαβή.

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Αγίου Νικολάου».

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Κάτι αντίστοιχο με το προηγούμενο θέμα, αφορά τοπική οδοποιία στο τοπικό διαμέρισμα Αγίου Νικολάου Μον/σίας, η ΤΥΔΚ απέστειλε το 2009 την σχετική μελέτη η οποία έγινε αποδεκτή από το τότε Δ.Σ, το έργο ανατέθηκε στον εργολάβο Παντιώρα Βασίλη, πάλι με έκπτωση 1%, το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα, Μετά την λήξη της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης στις 7/12/2010, μπορούμε να κάνουμε οριστική παραλαβή.

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της χώρας».

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε συγγνώμη μήπως για τα προηγούμενα έργα πρέπει να δεχτούμε και την γνώμη των τοπικών προέδρων των κοινοτήτων;

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι είναι τυπική η παραλαβή αλλά ας το συμπεριλάβουμε, συμφωνούν και οι παρόντες τοπικοί πρόεδροι, συνεχίστε κύριε Αντιδήμαρχε.

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Αφορά το «πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ & β΄βαθμού της χώρας». Το 2008 το Δ.Σ με την 207 πράξη του ζήτησε από την ΤΥΔΚ σύνταξη μελέτης «Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της χώρας». Μετά την αποδοχή της σχετικής μελέτης από το Δ.Σ μετά από δημοπρασία το έργο ανατέθηκε στον Κουτσούκαλη Γεώργιο με έκπτωση 2% στις τιμές της μελέτης. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 2/4/2009, το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα στις 31/8/2009 με τελικό κόστος 26.000 €. Μετά την λήξη της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου στις 31/12/2010 μπορούμε να προβούμε στην οριστική παραλαβή του.

κ. Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα και το επόμενο θέμα κύριε Αντιδήμαρχε είναι του αυτού περιεχομένου «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Ταλάντων», νομίζω συμφωνεί το σώμα και πάμε στο όγδοο.

Θέμα 8ο: Περί παραχωρήσεως της χρήσης αίθουσας του Γυμνασίου Μονεμβασίας για την εφαρμογή προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων». 

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργεί στην Σπάρτη δραστηριοποιείται σε θέματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ενήλικες με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση τους. Με την αίτησή του αρ. πρ. 4561 που μας απέστειλε το Κέντρο ζητάει να τους παραχωρήσουμε την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Κινηματογράφος». Το πρόγραμμα αυτό διαρκείας 25 ωρών θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Πέμπτη και 5-8 μμ. Κατ΄ εμέ πρέπει να τους παραχωρηθεί η αίθουσα για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα συμφωνεί το σώμα για την παραχώρηση της αίθουσας του Γυμνασίου για την εφαρμογή προγράμματος του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Θέμα 9ο: «Περί χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία τοπικού Διαμερίσματος Κουλεντίων». 

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Το 2010 € με την 198 απόφαση το Δ.Σ ζήτησε από την ΤΥΔΚ σύνταξη μελέτης «Οδοποιία τοπικού Διαμερίσματος Κουλεντίων» 37.000 €. Μετά την αποδοχή της από το Δ.Σ και μετά από δημοπρασία το έργο ανατίθεται στον Νικόλαο Κουτσούκαλη με έκπτωση 2%. Στις 17/11/2010 υπογράφεται η σχετική σύμβαση και ορίζεται χρόνος περαίωσης του έργου μέχρι τις 23/4/2011. Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά ένα μεγάλο μέρος, υπολείπονται μόνο εργασίες ασφαλτόστρωσης στον οικισμό Φουτίων της τοπικής κοινότητας Κουλεντίων. Δεδομένων των καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατό να πέσει άσφαλτος τουλάχιστον μέχρι και αυτές τις ημέρες. Ως εκ τούτου ζητούμε την παράτασή του τουλάχιστον μέχρι τις 30/6/2011.

κ. Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα για την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης; Ομόφωνα.

Θέμα 10ο: «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου Μολάων». 

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Αφορά την ανάπλαση στο φαράγγι του Λάρνακα, που έχει ξεκινήσει πρόσφατα, το έργο ήταν αρκετά δύσκολο διότι απαιτούνταν ειδικές εγκρίσεις τις οποίες και λάβαμε. Υπάρχει αίτηση του εργολάβου για παράταση του έργου μέχρι το τέλος του χρόνου, την οποία και η υπηρεσία εισηγείται να την χορηγήσουμε, το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Οι εργασίες κατά πάσα πιθανότητα θα τελειώσουν συντομότερα, είναι μία χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα οριζόντιες δράσεις, από «ΘΗΣΕΑ». Εν πάσει περιπτώσει ίσως να χρειαστεί να γίνουν και ανακεφαλαιωτικοί, στο περιφερειακό συμβούλιο που και εκεί υπάρχει καθυστέρηση.

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Επειδή στην 6μηνη παράταση θα  προκύψει κάποια επιβάρυνση από αναθεωρήσεις τιμών κ.τ.λ. και επειδή το κόστος είναι μεγάλο, είναι 200.000 €, η επιβάρυνση για τον δήμο θα είναι μεγάλη είναι απολύτως απαραίτητη η παράταση; Και από πού θα επιβαρυνθεί; Από τον «ΘΗΣΕΑ»;

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Από ΘΗΣΕΑ δεν μπορεί να επιβαρυνθεί.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει δίκιο ο κύριος Χριστάκος, πράγματι έτσι είναι και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει με τον «ΘΗΣΕΑ». Από την άλλη επειδή δουλεύω στο Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θεωρώ σημαντικό το έργο διότι αυτός ο χώρος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, εκεί είναι ένα δύσκολο θέμα και δεν ξέρω πως μπορείτε να το χειριστείτε.

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Για να προλάβουμε τις διαδικασίες και τον «ΘΗΣΕΑ» δημοπρατήθηκε στα τέλη του 2009, έλειπαν κάποιες εγκρίσεις, και το κρατήσαμε ζωντανό δίνοντας του παρατάσεις και καταφέραμε και ξεκίνησε το έργο. Βέβαια σωστά θέτετε το θέμα με τις αναθεωρήσεις, διότι το έχουμε ξανά υποστεί, τώρα δεν ξέρω, αν και ο κύριος Δήμαρχος.

Κ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ: Επειδή σε αρκετά έργα θα προκύψει το ίδιο θέμα δεν μπορούμε να προείπουμε αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Ειδικά σε αυτό το έργο ο εργολάβος ξεκινά χωρίς ουσιαστικά να έχει χρηματοδότηση και αυτήν την διαδικασία την έχουμε περάσει σε αρκετά έργα του «ΘΗΣΕΑ». Πράγματι το έργο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την παράταση και να φροντίσουμε ο εργολάβος να το τελειώσει όσο το δυνατό πιο σύντομα και άρτια. Είναι μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα παρέμβαση που είναι άκρως απαραίτητη που θα αναμορφώσει όλον τον χώρο, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε αλλά να δώσουμε την παράταση.

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για την αναγκαιότητα του έργου αλλά θα πρέπει να έρθουμε σε συμφωνία με τον εργολάβο ώστε το εναπομείναν ποσό για την περίοδο μετά το 6μηνο να είναι όσο το δυνατό μικρότερο ώστε οι αναθεωρήσεις όσο γίνεται λιγότερες.

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Εγώ δεν γνωρίζω το έργο αλλά ειπώθηκε από όλους ότι το έργο είναι απαραίτητο για την περιοχή των Μολάων, επειδή όμως δεν ξέρουμε καν αν υφίσταται ο «ΘΗΣΕΑΣ» θα ψηφίσω αρνητικά για την παράταση.

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Εγώ θα συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Χριστάκου, για την όσο το δυνατό χαμηλότερη δαπάνη του έργου.

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κυρίου Χαραμή.

Θέμα 11ο: Περί τροποποίησης της αριθ. 47/2011 απόφασης του Δ. Συμβουλίου (αντικατάσταση μέλους του συντονιστικού τοπικού οργάνου).

κ. Πρόεδρος:  Το Δ. Σ μεταξύ των άλλων μελών είχε ορίσει τον γεωπόνο του Δήμου τον κύριο Ματσαβράκο, ο οποίος με αίτησή του ζητεί την εξαίρεσή του διότι δεν διαμένει μόνιμα στους Μολάους, κατοικεί σε περιοχή άλλου δήμου και σε περίπτωση που θα χρειαστεί δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Και για έναν ακόμα λόγο, πέρα από την ιδιότητά του ως γεωπόνου λόγω της ενασχόλησής του με τα ηλεκτρονικά είναι επιφορτισμένος με την ανάρτηση των αποφάσεων στο Διαύγεια κ.τ.λ. Προτείνω να γίνει αποδεκτό το αίτημά του και στην θέση του ορίζουμε τον κύριο Λάγγη, το σώμα συμφωνεί ομόφωνα.

Θέμα 12ο: «Περί ονομασίας της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μον/σίας».

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν είχαμε το θέμα ξέχασα να το αναφέρω, δεν ξέρω αν γίνεται εκ των υστέρων, να ονομάσουμε την επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το όνομα του ποιητή, που κατάγεται από τον τόπο μας, Γιάννη Ρίτσου. Αυτή είναι μία ιδέα, είδα ότι αυτό γίνεται και σε άλλους δήμους όπου ονομάζουν τις σχολικές επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα με κάποια προσωπικότητα πανελληνίως αναγνωρισμένη και νομίζω ότι αν δεχτεί και το σώμα θα είναι μία καλή πρόταση.

κ. Δήμαρχος: Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα δεν μπορούμε να έχουμε αντίρρηση και συμφωνώ να ονομαστεί η επιτροπή Γιάννης Ρίτσος. 

κ. Πρόεδρος:  Ομόφωνα λοιπόν εκτιμώ ότι μπορούμε να λάβουμε συμπληρωματική απόφαση, δεν έχει δημοσιευτεί η συγχώνευση στο ΦΕΚ, ακόμα δεν έχουμε την έγκριση του Γ.Γ της Περιφέρειας διότι στο ΦΕΚ αποστέλλονται από τον Δήμο προς δημοσίευση, οπότε είναι σε εκκρεμότητα, να δούμε αν μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Θέμα 13ο: «Περί απευθείας αναθέσεως της προμήθειας καυσίμων στις δημοτικές ενότητες όπου απέβη άγονος ο διαγωνισμός». 

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 28/3 για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προϋπολογισμού 354.987,70 €. Όσον αφορά την Δ. Ενότητα Μονεμβάσιας ανάδοχος προμηθευτής είναι ο κύριος Κοφινάς Απόστολος από τον Άγιο Δημήτριο που έδωσε προσφορά για τα υγρά καύσιμα και τα λιπαντικά και οι κύριοι Γεώργιος & Χρήστος Δρακάκης ΟΕ Άγιοι Απόστολοι Βοιών έδωσαν προσφορά για τα υγρά καύσιμα για την Δ.Ενότητα Βοιών. Στις υπόλοιπες Δ.Ενότητες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, μετά από επαφή με όλα τα βενζινάδικα διαπιστώσαμε ότι υπήρχε άρνηση συμμετοχής στην διαδικασία, αυτήν την στιγμή έχει ενδιαφερθεί το βενζινάδικο του κυρίου Αβδούλου στην Συκιά.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αντιδήμαρχε συγγνώμη, εδώ δηλώνω κώλυμα βάσει του αρ. 99 του Ν. 3463 και θα αποχωρήσω από την αίθουσα επειδή η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει σε συγγενείς μου δευτέρου βαθμού, θα παρακαλέσω τον κύριο αντιπρόεδρο να συνεχίσει την διαδικασία έως την ολοκλήρωση του θέματος.

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Για τις Δ.Ενότητες Μολάων, Ζάρακα, που αν θυμάστε είχαμε ζητήσει ένα προμηθευτή από την περιοχή των Μολάων, αλλά και στην Δ.Ενότητα Ασωπού δεν βρέθηκε κάποιος. Υπάρχει μόνο μία προσφορά για προμήθεια λιπαντικών από την επιχείρηση Αβδούλος Βασίλειος στην Συκιά και από τον Αβδούλο Θεόδωρο για προμήθεια υγρών καυσίμων. Το ίδιο βενζινάδικο δίνει προσφορά και για τις Δ.Ενότητες Μολάων, Ζάρακα, Ασωπού. Δεν έχουμε βρει προμηθευτή για τα λιπαντικά για την Δ.Ενότητα Βοιών, έχει γίνει μία συνεννόηση με τον εκεί αντιδήμαρχο, ίσως μας δώσετε περισσότερο χρόνο για να το κοιτάξουμε και το λύσουμε, έτσι ώστε να πάει κατευθείαν η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

;;;Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ύστερα από επαφή το μόνο που ζήτησαν είναι πιο συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα λιπαντικά και αύριο θα κάνουμε πιο συγκεκριμένη την περιγραφή. 

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Να πω ότι ο επαγγελματίας είναι εξαιρετικός αλλά λόγω της μεγάλης απόστασης πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε τα οχήματα να φορτώνουν στην έδρα για να μην αναλώνεται χρόνος και ενέργεια. Επίσης προτείνω από εδώ και στο εξής ο Δήμος με επιστολή του να ενημερώνει τους πρατηριούχους ζητώντας τους τις προσφορές τους έτσι ώστε να μην παραπονεθεί κανείς ότι δεν ήταν ενήμερος, δηλαδή είναι λίγο οξύμωρο με τέτοια οικονομική στενότητα να μην ενδιαφέρονται οι πρατηριούχοι. 

;;;Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, ο οποίος διήρκεσε πολλές μέρες, δεν ήρθαμε σε επαφή με κανέναν, εν πάσει περιπτώσει λίγο-πολύ ήταν γνωστό, πραγματικά δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Βέβαια μετά αφού δεν ενδιαφέρθηκαν έγιναν κάποιες επαφές, υπήρχε κάποιο βενζινάδικο που ενδιαφέρθηκε αλλά όταν πληροφορήθηκε για την διαδικασία με τις εγγυητικές κ.τ.λ. έκανε πίσω. Δυστυχώς τώρα υπάρχει πρόβλημα και με τα καύσιμα, από ό,τι λένε το ποσοστό κέρδους τους είναι πάρα πολύ χαμηλό, είναι μία διαδικασία όπου χρεώνονται, με τις εγγυητικές, τις κρατήσεις κ.τ.λ που τους ωθεί στην μη κατάθεση προσφοράς. Τουλάχιστον ο κύριος Αβδούλος που είχε τους Μολάους πληρωνόταν, τώρα βέβαια με τα καινούρια οικονομικά.

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Δεν ξέρω, αν υπάρχει τρόπος μείωσης των εγγυητικών, έτσι ώστε για το συμφέρον του Δήμου να πετυχαίνουμε καλλίτερες τιμές, διότι τώρα με αυτήν την μέθοδο ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μία ανάθεση με μηδενική έκπτωση. 

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ΄΄γρηγορίου: Συμπληρωματικά, κύριε Χριστάκο που πολύ σωστά τα λέτε, να σας καταθέσουμε το πρόβλημα που έχουμε με την έλλειψη καύσιμου για την κίνηση των οχημάτων, είχαμε επαφές με σχεδόν όλους τους βενζινάδες της περιοχής, όλοι ήταν αρνητικοί να συμμετάσχουν στην διαδικασία των εγγυητικών. Εμείς όμως εκ της νομοθεσίας δεν μπορούμε να απαλλαγούμε ούτε από το ποσοστό των εγγυήσεων ούτε και να κάνουμε μία άλλη ιδιαίτερη συμφωνία με αυτούς. Και πραγματικά μάλλον ευχής έργο είναι που σήμερα υπήρξε η πρόταση του  κυρίου Αβδούλου με χωρίς έκπτωση, διότι έπεσαν και πολλά παρακάλια για να λειτουργήσουν τα οχήματα και ειδικά η καθαριότητα που θα την βρούμε μπροστά μας.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συμπληρώνοντας τον κύριο Χριστάκο ρωτώ αν στο νέο προϋπολογισμό έχετε προβλέψει την προμήθεια δεξαμενών, έτσι ώστε η προμήθεια των καυσίμων να είναι σε συνολικές ποσότητες, τουλάχιστον στον Ζάρακα που είναι απομακρυσμένα να μην μετακινούνται άσκοπα τα οχήματα, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μία εγκατάσταση σε κάποιο σημείο.

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ΄΄γρηγορίου: Αυτό στο πλαίσιο του νόμου δεν επιτρέπεται ……

(Έλλειψη ήχου) 

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του κυρίου Αντιδημάρχου και με την κυρία Πριφτάκη, όντως κοπιάζουμε για να βρούμε προμηθευτές για τα καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου. Το ίδιο αντιμετωπίζαμε και εμείς στον παλαιό δήμο Βοιών όπου παρότι είχαμε μία ευχέρεια και στο τέλος του μήνα εξοφλούνταν δυσκολευόμασταν πολύ να βρούμε προμηθευτές.

Κ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος; Το θέμα περνάει ομόφωνα, όσο για το θέμα που είπες κύριε Κολλιάκο, καλώς, ένα λεπτό να καλέσω τον πρόεδρο.

Θέμα 14ο: «Περί χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων»

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ:    Με το αριθ. 82/2010 Α.Δ.Σ. Μολάων  ζητήθηκε η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για το έργο « Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Δήμου» προϋπολογισμού 180.000,00 € . Η ΤΥΔΚ  με το από 27-07-2010 έγγραφό της μας έστειλε την αριθμ. 206/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου. Το Δημοτικό  Συμβούλιο με την αριθμ. 154/2010 απόφασή του εγκρίνει την αριθμ. 206/2010  μελέτη της ΤΥΔΚ. Στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή με την αριθμ. 86/2010 απόφασή της  καθορίζει τους όρους δημοπράτησης  του έργου στις 07-9-2010 .  Με την αριθμ. 93/2010 γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον ΕΔΕ Πανουτσόπουλο Νίκο με έκπτωση 42% επί των τιμών της μελέτης.
Στις 13-10-2010 υπόγραφτηκε η αριθμ. 6207 σύμβαση του έργου  για το ποσό των 84.765,76 € χωρίς το Φ.Π.Α. και ο χρόνος περαίωσης  του έργου είναι μέχρι την 17-14-2010.
Με το αριθμ. 9098/4-4-2011  έγγραφο της Δ.Τ.Υ & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης ζητήθηκε  παράταση μέχρι τις 16-06-2011 για την εκτέλεση του έργου.
Μετά τα ανωτέρω :
Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι
 Την χορήγηση της αιτουμένης παράτασης για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 τις όμοιες του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το αριθ. 9098/04.04.2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης (επιβλέποντος)  και μετά από  σύντομη διαλογική συζήτηση:

κ. Πρόεδρος:   ομόφωνα λοιπόν το σώμα εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης ΤΔ Μολάων», με αναθεώρηση, μέχρι 16.06.2011.
  Στην απόφαση αυτή ψήφισε θετικά και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων.

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Δήμαρχε προτείνεται ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα για να επανέλθουμε για το τεχνικό πρόγραμμα.

…..: Να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, επειδή έχει έρθει ένα έγγραφο σχετικά με την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δ.Διαμερίσματος της Νεάπολης, δεν πρέπει να γίνει κάποια ενέργεια από τον Δήμο;

κ. Δήμαρχος:  ……..πρέπει να το εγκρίνει η Περιφέρεια. 

…….: Καλώς.

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν 15λεπτο διάλειμμα.

(ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)         

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση με θέμα το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου του 2011, ο κύριος Δήμαρχος. 

κ. Δήμαρχος:  Το τεχνικό πρόγραμμα είναι η αναγραφή των έργων που θα εκτελεστούν το τρέχον έτος, δυστυχώς επειδή πριν έγινε μία κουβέντα για τα ποσά να σας πω ότι οι σημερινοί δήμοι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και από άποψη χρόνου και από άποψη πιστώσεων. Τα ποσά για το τεχνικό πρόγραμμα προέρχονται από την ΣΑΤΑ 2011 που είναι η ίδια με αυτήν του 2010 και μειωμένη κατά 30% από την ΣΑΤΑ 2009. Το συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί φέτος είναι 1.204.000 €, από το οποίο το 80% θα κατανεμηθεί στις Δ. Ενότητες και το 20% θα μείνει ως απόθεμα για συνολικά έργα του Δήμου. Το 80% μπορεί να μειωθεί στο 65%, όμως επειδή τα ποσά είναι μικρά αποφασίσαμε να τα αφήσουμε στο 80%, το οποίο κατανέμεται ως εξής: Δ. Ενότητα Ασωπού 180.000 €, Βοιών περίπου 299.000 €, Ζάρακα περίπου 105.000 €, Μολάων 195.000 €, Μον/σίας 183.000 €, σύνολο 963.570 €. Απομένουν για τον ενιαίο δήμο 240.000 € από τα οποία 120.000 €, πιθανόν θα δαπανηθούν σε αυτό το δημαρχείο με την προοπτική να μεταφερθεί η αίθουσα συνεδριάσεων πίσω και να κατεβεί η Πολεοδομία Μολάων και να μαζευτούν όλες οι υπηρεσίες. Λόγω και της περσινής μείωσης των κεντρικών αυτοτελών φόρων το ποσό είναι 400.000 €/μήνα, δηλαδή ετησίως 4.800.000 €. Με αυτά τα ποσά πρέπει να καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες του Δήμου, οι οποίες αν αθροιστούν είναι πάρα πολλές, θα δείτε ότι τελικά δεν απομένει τίποτα για έργα, απομένουν ίσως ελάχιστα. Όταν λοιπόν θέλεις να καταρτίσεις το τεχνικό σου πρόγραμμα το βλέπεις σαν ένα κομμάτι του προϋπολογισμού σου, ο οποίος φέτος θα είναι πολύ μαζεμένος διότι ειδάλλως θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Για να μην είναι ελλειμματικός θα πρέπει αφενός να προβλεφθεί αφετέρου να εισπραχθούν τα προβλεπόμενα έσοδα (από τα ανταποδοτικά και άλλα τέλη), εκεί θα είναι η επιτυχία του προϋπολογισμού. Ως σας είπα το τεχνικό πρόγραμμα είναι ένα τμήμα του που δεν αφορά μελέτες αλλά έργα, αυτά λοιπόν που πήρατε στο πρόγραμμα αφορά σε νέα έργα, δεν είναι οι μελέτες δεν είναι εργασίες. Όντας σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο όπου οι 5 δήμοι ενώθηκαν έχεις έναν προβληματισμό ως πως αυτά τα έργα θα γίνουν συμπτυγμένα ή όχι, διότι όπως ξέρουν κάλλιστα πολλοί από εσάς, έχει μέγιστη σημασία και στην διαδικασία των δημοπρατήσεων είναι και το θέμα των κατατμήσεων, αν πληρώνει η επίτροπος κ.τ.λ. Ετέθη λοιπόν ένας προβληματισμός για την διάθεση των 960.000 € για το αν θα έπρεπε να διατεθούν σε μικρά έργα που θα αφορούν μία τοπική κοινότητα ή να διατεθούν σε μεγαλύτερα έργα που θα αφορούν όλον τον Δήμο, αυτό μας είχε απασχολήσει και παλαιότερα στην κατάρτιση των τεχνικών προγραμμάτων. Επιλέξαμε λοιπόν για φέτος πειραματικά, και να δούμε πως θα προχωρήσει, αυτά τα έργα να συμπτυχθούν ανά Δ. Ενότητα, εφόσον πρώτα έγινε μία κωδικοποίηση των έργων, ύδρευση, οδοποιία, και ορισμένες ειδικές ανάγκες (τωρινές και μελλοντικές), έτσι θα συντομευθεί και η γνωστή διαδικασία με την σύνταξη μελετών κ.τ.λ. Η κατανομή των εγγεγραμμένων ποσών του τεχνικού προγράμματος θα είναι αναλογικά του πληθυσμού της κάθε τοπικής κοινότητας και αφού ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις των τοπικών συμβουλίων. Θα υπάρξει ένας 2ος γύρος διαβουλεύσεων και κατόπιν όλα αυτά θα έρθουν στο συμβούλιο που θα εξειδικεύσει και λάβει απόφαση για την σύνταξη μελετών που θα αναφέρουν τα σημεία εκτέλεσης των έργων. Επελέγη φέτος αυτός ο τρόπος διότι εξαρχής ήμασταν ανέτοιμοι να κατανείμουμε τα ποσά, και ούτε και αυτό θα ήταν πολύ εύκολο, με αυτόν τον τρόπο τα έργα θα είναι πολύ μεγαλύτερα και αν στην πορεία υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί δίκαια. Να τονίσω ότι στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα δεν αφαιρέθηκε ούτε 1 ευρώ από το χρηματικό υπόλοιπο της οποιαδήποτε Δημοτικής Ενότητας. Συνεχίσαμε τα υπάρχοντα έργα, για τα οποία υπήρχε δέσμευση και αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τηρήθηκε με θρησκευτική ευλάβεια αυτή η συμμετοχή και αυτό θα φανεί και στο προϋπολογισμό, απλώς σας διαβεβαιώνω ότι έτσι έγινε. Τα συζητήσαμε και το πρωί αλλά πρέπει να σας πω ότι η ΣΑΤΑ 1.200.000 € και οι ΚΑΠ 4.800.000 € που είπαν ότι θα μας δώσουν μπορεί να είναι λιγότερα, πράγμα που έγινε και πέρσι. Λόγω της οικονομικής συγκυρίες και ξέροντας τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, το είπαμε και την επιτροπή διαβούλευσης, αυτό είναι πολύ πιθανό και θα μας δυσκολέψει ακόμα περισσότερο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επιπλέον έρχονται και άλλες απαιτήσεις, κυρίως απαιτήσεις εργολάβων, που αν τελεσιδικήσουν εντός της χρονιάς, θα πρέπει να τις πληρώσει ο Δήμος. Σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία το τεχνικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ μικρό αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλλίτερο, αν και ίσως το μέλλον δείξει ότι θα έπρεπε να κατανείμουμε λιγότερο από το 80%, να πάμε στο 65%. Το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός είναι εκτάκτου ανάγκης και μετά από 2 μήνες θα κληθείτε να συντάξετε το επόμενο τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμό και επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης του Δήμου στο οποίο θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να θυμάστε ότι φέτος, σας είπα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, θα προχωρήσουμε τα πάντα αργά επειδή δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν άμεσα τα έργα διότι ίσως τα πράγματα να είναι πολύ δυσκολότερα από όσο φαίνονται σήμερα. Βέβαια Κασσάνδρα δεν είμαι, γενικώς είμαι πολύ αισιόδοξος, όμως τώρα χρειάζεται πολύ μεγάλη περίσκεψη και να ενεργήσουμε προσεχτικά για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για αυτόν τον λόγο μην απορήσετε για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που πρέπει να ξέρετε ότι προήλθαν από μία πολύ δύσκολη διαδικασία, όπου έπρεπε να συλλεχθούν και να καταγραφούν όλα τα στοιχεία των τέως δήμων, κάθε μέρα προέκυπταν και άλλες απατήσεις και θα προκύψουν και άλλες, τις οποίες ακόμα δεν έχουμε καταγράψει, και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Επίσης πρέπει να τηρήσουμε ορισμένους χρόνους, οι οποίοι είναι πολύ περιορισμένοι, και αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε η κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος να ήταν πιο διεξοδική με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Όσα ανέφερα σχετικά με τα στοιχεία είναι απολύτως ακριβή αλλά ελπίζω να μην είναι το ίδιο ακριβείς οι προβλέψεις μου. Ξαναλέω ότι δεν πήραμε ούτε 1 ευρώ από οιαδήποτε Δ. Ενότητα, δηλαδή δεν μεταφέραμε ούτε 1 ευρώ από μία Δ. Ενότητα σε άλλη. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε ένα θέμα που υπάρχει με τα ανταποδοτικά τέλη, φέτος μας δόθηκε η δυνατότητα χωρίς να αναπροσαρμόσουμε τίποτα να μπορέσουμε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό. Μία άτυπη ομάδα εργασίας με τον Μπάμπη Λύρα, τον Σταύρο Χριστάκο και τον Μέντη συνέλεξαν πάρα πολλά στοιχεία από τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές της κάθε Δ. Ενότητας σε σχέση με το παρελθόν στα ανταποδοτικά. Εδώ είναι ένα στοίχημα που όλοι μαζί θα πρέπει να το κερδίσουμε πως μπορούμε αυτή η ομάδα και ενισχυμένη αμέσως μετά το Πάσχα να μας καταθέσει προτάσεις για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών του επόμενου προϋπολογισμού, δηλαδή που πρέπει να γίνουν αυξήσεις, που μειώσεις, και κυρίως να είναι πια για όλον τον Δήμο ανταποδοτικά.  Σας είπα είναι ένα δύσκολο στοίχημα, επιλέξαμε αυτήν την φορά όλα τα ανταποδοτικά να μπουν σε ένα καλάθι, από όπου αφαιρώντας τις δαπάνες των υπηρεσιών μένουν πολύ λίγα, όπως βλέπετε στο τεχνικό πρόγραμμα. Επίσης να σας τονίσω ότι η εισφορά (370.000 €) του Δήμου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δεν μπήκε στα ανταποδοτικά αλλά από έσοδα τακτικά, θα πρέπει στον επόμενο προϋπολογισμό να πάει στα ανταποδοτικά διότι μας αφαιρεί χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν αλλού (δράσεις, μελέτες, εργασίες, έργα). Κρατήσαμε το μέγιστο του αποθεματικού, τελειώνοντας λέω ότι η εξειδίκευση θα γίνει σε επόμενη φάση, θα πάρουν οι τοπικές Κοινότητες από αυτά τα λίγα, που δικαιούνται, και θα παραμένει ένα ποσό ως αποθεματικό για μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν. Θέλω να σημειώσω ότι οι υπάλληλοι του Δήμου από όλες τις Δ. Ενότητες κατέγραψαν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που είναι ο καθρέπτης του Δήμου, όπου εκεί θα δείτε τον τρόπο κατανομής εσόδων-εξόδων. Αυτό που συζητάμε φέτος είναι για τα έργα που θα εκτελεστούν φέτος και έχουμε γράψει και τα συνεχιζόμενα που ίσως μερικά από αυτά να έχουν τελειώσει αλλά είναι χρήσιμη η καταγραφή τους. Ξαναλέω ότι είναι έκτακτη ανάγκη, όπως άλλωστε το είχαμε προβλέψει είναι δύσκολα τα πράγματα, και ελπίζω ότι τουλάχιστον μπορέσουμε να εκτελέσουμε το φετινό τεχνικό πρόγραμμα, διότι και σε αυτό γίνεται αγώνας δρόμου. Όπως σας είπα πρέπει να αποφασιστεί που θα γίνουν, να συνταχθούν οι μελέτες, να διεξαχθούν οι δημοπρασίες, να εκτελεστούν τα έργα και λίαν συντόμως ξεκινά η διαδικασία για το επόμενο τεχνικό πρόγραμμα, όπως προβλέπει ο «Καλλικράτης», με λαϊκές συνελεύσεις, κ.τ.λ.
Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το πρακτικό αριθ. 3/7.4.2001 της Εκτελεστικής Επιτροπής και το πρακτικό αριθ. 1/2011 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης:κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Μαστορόπουλος έχει τον λόγο. 

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε πρόεδρε θα μιλήσουμε με καλή τη πίστει, πιστεύω ότι μερικά από αυτά εφόσον τα βρείτε λογικά και δίκαια ίσως να σας πείσω να αλλάξετε την φιλοσοφία σας για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος. Ως ένα σημείο μπορούμε να δεχτούμε αυτό για την έκτακτη ανάγκη, σωστά συσχέτισε το τεχνικό πρόγραμμα με τον προϋπολογισμό, και αυτό θα κάνω και εγώ έτσι ώστε να δούμε αν είναι σωστό και δίκαιο. Κύριε Δήμαρχε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή τα τεχνικά προγράμματα έχουν την γένεση τους στην προεκλογική περίοδο ο συνδυασμός μας σε όλες τις προεκλογικές μας ομιλίες και σε όλα τα έντυπα λέγαμε ότι πράγματι η οικονομική κατάσταση των νέων δήμων δεν μπορεί να είναι ευχάριστη στις μέρες που έρχονται. Βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για να αποφύγουμε τις γκρίνιες των συνδημοτών μας κ.τ.λ. είναι κάτι σχετικό. Και το 2009 η ΣΑΤΑ ήταν μεγαλύτερη κατά 30%, πάλι λέγαμε ότι δεν ήταν πολλά τα χρήματα. Με δεδομένο λοιπόν ότι η διαθέσιμη ΣΑΤΑ είναι ίδια περίπου με την περσινή να αποφύγουμε να λέμε αν είναι πολύ ή λίγη διότι του χρόνου μπορεί να είναι λιγότερη, δηλαδή αυτό είναι κάτι σχετικό. Το θέμα είναι αν οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται παραγωγικά και κυρίως αν διατίθενται δίκαια, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Δεν είναι δύσκολο να πείσεις τα τοπικά συμβούλια, τους προέδρους των Κοινοτήτων και βέβαια όλους τους δημότες μας ότι η κατάσταση τώρα αλλά και τα προσεχή χρόνια είναι δύσκολη. Αν όμως τους πείσεις ότι οι υπάρχοντες πόροι όντως διατίθενται με δικαιοσύνη τότε θα ανταποκριθούν και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα συνεργασίας και συνεννόησης. Νομίζω ότι κάναμε λάθος σε ορισμένους έως τώρα χειρισμούς και για αυτό τουλάχιστον στο μέλλον ζητάμε να διορθωθούν. Για παράδειγμα είπαμε στις τοπικές και δημοτικές Κοινότητες να συνεδριάσουν για το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά επειδή όμως δεν ορίσαμε ένα σχετικό πλαφόν, οι περισσότερες έβαλαν κατά προτεραιότητα κάποια έργα, π.χ. 50 έργα η μία, 30 έργα ή άλλη που πολλές έφθαναν σε ύψη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα με αποτέλεσμα να τους προσγειώνουμε τώρα λέγοντας τους ότι τα πράγματα είναι δύσκολα οικονομικά, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και ουσιαστικά αντί για τα εκατομμύρια που περιμένατε θα διαχειριστείτε ένα πολύ μικρό ποσό που μπορεί να είναι 20.000 €, σε μερικές Κοινότητες ακόμα και μικρότερο. Συνεπώς κάναμε λάθος να δημιουργήσουμε τέτοιες προσδοκίες και επιπλέον οι αποφάσεις που έλαβαν αυτές οι Κοινότητες δεν έχουν κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, δεν συνεισφέρουν τίποτα στην σημερινή διαδικασία διότι αν γνώριζαν ότι είχαν να διαχειριστούν π.χ. 30.000 € θα έβαζαν άλλα έργα σε προτεραιότητα. Οπότε με άλλον τρόπο θα αποφάσιζαν αν ήξεραν ότι είχαν χοντρικά 40.000 €-50.000 € και διαφορετικά αποφάσισαν με πλαφόν εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τι να διαλέξουμε από τα προτεινόμενα έργα από τις τοπικές Κοινότητες που η δαπάνη τους φτάνει σε δυσθεώρατα ύψη; Αφετέρου ελάχιστοι συνάδελφοι έχουν ενημερωθεί για τις αποφάσεις των τοπικών Κοινοτήτων, δηλαδή σήμερα ερχόμαστε να ψηφίσουμε αφού πρώτα έχουν αποφασίσει οι τοπικές Κοινότητες, που πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας, και δεν ξέρουμε τι έχει προτείνει η κάθε Κοινότητα. Θα έπρεπε να έχει ήδη γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους τι περίπου ζητούν για να προσαρμόσουμε και την σημερινή μας ψήφο. Νομίζω ότι αυτό που λέω είναι εύλογο και τουλάχιστον σε επόμενες διαδικασίες θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Εξάλλου είναι μεγάλο ζήτημα και ουσιαστικό για τον νεοσύστατο Δήμο πως θα πρέπει να δώσουμε την αίσθηση στα χωριά μας ότι δεν παίζουν διακοσμητικό ρόλο, ότι τους ακούμε. Για αυτό ένα μικρό ποσοστό θα έπρεπε να τους δώσουμε την δυνατότητα να το διαχειριστούν σύμφωνα με τις δικές τους αποφάσεις χωρίς εμάς να μας πέφτει λόγος. Δηλαδή να έχει την αίσθηση ο πρόεδρος και το μέλος της κάθε τοπικής Κοινότητας ότι με την ψήφο του δύναται π.χ. να τσιμεντοστρώσει κάποια σημεία στο χωριό του, είναι ουσιαστικό για την συνοχή και την πορεία του Δήμου, αυτή είναι η γνώμη μας. Βέβαια έτσι όπως έγινε η σύγκλιση της επιτροπής διαβούλευσης δεν νομίζω ότι συνέφερε τίποτα στην διαδικασία, θα έπρεπε να προετοιμάζεται καλλίτερα και να επικεντρώνεται στα πρέποντα ζητήματα, στην ουσία δεν γνωμοδότησε καθόλου σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια καλή είναι η ενημέρωση και η εισήγηση του Δημάρχου αλλά για το τεχνικό πρόγραμμα σε τίποτα δεν συνεισέφερε. Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε αν υπάρχει λόγος εγκυρότητας, γιατί δεν καλέστηκαν σήμερα οι πρόεδροι των Κοινοτήτων και να έχουν την δυνατότητα και ψήφου σχετικά με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, δεν είμαι απόλυτος και εγώ είμαι εν αμφιβόλω σε αυτό το ζήτημα. Επίσης υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με την κατανομή της ΣΑΤΑ, που σύμφωνα με την εγκύκλιο που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα λάβουμε την ΣΑΤΑ που έλαβαν οι προηγούμενοι δήμοι και σε πρώτη φάση το 80% θα διατεθεί στις Δ. Ενότητες, όμως αν ακολουθήσουμε αυτήν την πρακτική θα έχουμε χωριά και Κοινότητες 2 ταχυτήτων. Αν π.χ. κάνετε μία αναγωγή με κριτήριο μόνο το πληθυσμιακό θα δείτε ότι υπάρχει δήμος που του αντιστοιχεί ΣΑΤΑ 2011 68 €/κάτοικο και υπάρχει δήμος που του αντιστοιχεί ΣΑΤΑ 2011 37 €/κάτοικο, αυτό είναι μία ανωμαλία και αν το αντιληφθούν οι δημότες μας εύλογα θα μας πουν, μα είμαστε ένας ενιαίος δήμος, πως λοιπόν υπάρχουν χωριά και Κοινότητες 2 ταχυτήτων; Θα έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα βέβαια και με αυτά που γράφουν οι σχετικές εγκύκλιοι, να άρουμε όσο το δυνατό αυτές τις ανωμαλίες που υπάρχουν, π.χ. ο δήμος Ασωπού έως και το 2010 συγκριτικά με τους άλλους δήμους ελάμβανε διπλάσια ΣΑΤΑ λόγω των …

κ. Δήμαρχος:  …..

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν εισέπραττε; Αν εξαιρέσουμε 3.000 €-4.000 € η ΣΑΤΑ για τον παλαιό δήμο Ασωπού και τον δήμο Μονεμβασίας είναι σχεδόν ίδια, αλλά όμως της Μονεμβάσιας έχει 10 Δ. Διαμερίσματα ενώ του Ασωπού 5. Μέχρι πέρσι το κριτήριο κατανομής της ΣΑΤΑ ήταν το πληθυσμιακό, ο αριθμός των Δ.Διαμερισμάτων, η έκταση –του δήμου Μονεμβάσιας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη του δήμου Ασωπού- η μειονεκτικότητα και για αυτό ο Ζάρακας σε σχέση με τον πληθυσμό λαμβάνει αρκετά χρήματα για την ΣΑΤΑ. Άρα λοιπόν η περσινή ΣΑΤΑ ήταν αυξημένη στον Ασωπό και συνεχίζει και τώρα με τον Καλλικρατικό δήμο να είναι αυξημένη συγκριτικά με άλλες περιοχές, είναι ένα ζήτημα που το θέτω προς προβληματισμό, πως μπορούμε να το εξομαλύνουμε. Υπάρχουν τρόποι και μπορεί να αντιμετωπιστεί και μέσα από τον προϋπολογισμό που είπαμε ότι συσχετίζεται το ένα με το άλλο. Όσο για το προϋπολογισμό προκύπτουν  πάλι σοβαρά ζητήματα που τα θέτουν οι πολίτες μας, οι τοπικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι. Διατηρούμε το περσινό τιμολόγιο των δήμων, ίσως αυτό είναι ένα έλλειμμα της  δημοτικής αρχής και θα έπρεπε να είχε κάνει μία, έστω πρόχειρη, διόρθωση προς την κατεύθυνση που είπατε και εσείς και συμφωνούμε για μία εξομάλυνση, εν πάσει περιπτώσει δεν προλάβατε. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι π.χ. το ενοίκιο των κοινόχρηστων χώρων στην Μονεμβάσια είναι 33 €/τ.μ., παρόλη την δυσαρέσκεια των καταστηματαρχών εφαρμόσαμε σκληρή πολιτική διότι κρίναμε ότι έπρεπε ο τέως δήμος να έχει κάποια έσοδα, σε άλλες περιοχές η τιμή είναι πολύ λιγότερη π.χ. 5 €/τ.μ. Άρα εκτός από την κατανομή της ΣΑΤΑ πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο κατανομής των εσόδων από τους τέως δήμους στον φετινό προϋπολογισμό, πρέπει να αποδοθεί το αίσθημα του δικαίου, βλέπουμε ότι στους Μολάους κατευθύνεται, και δικαίως, όλο το ποσό από τις ανεμογεννήτριες, αυτά τα χρήματα λοιπόν καλώς διοχετεύονται εκεί, ερώτημα, τα χρήματα από τον δημοτικό φόρο από τα καταστήματα της Νεάπολης, που εικάζω ότι είναι περίπου 50.000 € κατευθύνονται πάλι προς εκείνη την περιοχή; Το 0,5% της Μονεμβάσιας κατευθύνεται πάλι προς την Μονεμβάσια; Θα πρέπει αυτό να το δούμε διότι εύλογα οι μαγαζάτορες που πληρώνουν θα έχουν αυτήν την απαίτηση και ίσως να προκύψουν ζητήματα, αν υπάρξουν αδικίες στην τιμολογιακή πολιτική και στην κατεύθυνση που διατίθενται τα χρήματα που πληρώνει ο δημότης. Βέβαια μπορεί αυτά τα χρήματα να τα εγγράφαμε στο προϋπολογισμό και ένα μικρό μέρος να μην τα εισπράτταμε, φέτος όμως αλλάζουν τα δεδομένα διότι πλέον ψηφίστηκε ο νόμος βάσει του οποίου απαιτούμενο για την φορολογική ενημερότητα είναι η μη οφειλή σε δήμους. Αυτό θα βοηθήσει στην εισροή περισσότερων εσόδων συγκριτικά με πέρσι που για διάφορους λόγους (ανυπαρξία κατάλληλου μηχανισμού ή δεν υπήρχε η βούληση από τις δημοτικές αρχές κ.τ.λ.) δεν έρχονταν στον δήμο, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Επιπλέον φέτος η δημοτική αρχή θα αναγκαστεί να ζορίσει τους υπόχρεους διότι ο «Καλλικράτης» προβλέπει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους διοικούντες αν δεν έχουν καλή απορρόφηση στα έσοδά τους. Άρα λοιπόν φέτος θα έρθουν έσοδα από αυτήν την κατεύθυνση και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όσον αφορά αυτά που είπε πριν ο Δήμαρχος. Είπατε ότι τα ποσά που έχετε βάλει για κάθε Δ. Ενότητα π.χ. στην Μονεμβάσια  40.000.€ για τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις 60.000 €. Είπατε ότι αυτά θα κατανεμηθούν προσεχώς με πληθυσμιακά κριτήρια, όμως αυτό θα έπρεπε να το είχατε ήδη ξεκαθαρίσει πριν την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. Διότι, σας διαβεβαιώνω, πάρα πολλοί πρόεδροι μας έχουν ρωτήσει για το τι πρόκειται να πάρει το χωριό τους, υπάρχει μία εύλογη αναστάτωση. Και εάν πρόκειται να εφαρμόσετε το πληθυσμιακό κριτήριο για τα διαθέτοντα χρήματα για οδοποιία στις Δ. Ενότητες θα μπορούσατε να κάνετε έναν υπολογισμό, π.χ. για την Μονεμβάσια 103.000 €/4.500 κατοίκους βγαίνει 22 € επί τον πληθυσμό βγαίνει το ποσό. Αν θέλετε να το κάνουμε σήμερα αυτό διότι είναι πράγματι ένας αντικειμενικός τρόπος, για να μην υπάρχουν ζητήματα, γιατί πήρε ο άλλος τόσα, με τι κριτήρια κ.τ.λ. Και να δώσουμε πράγματι την δυνατότητα στα χωριά, έστω για αυτό το ποσό να αποφασίσουν εκείνοι με δική τους ευθύνη, είπαμε ότι είναι και ζήτημα συνοχής, να υπάρχουν κανόνες, πρέπει να το πούμε στον κόσμο ότι ανήκουν σε έναν δήμο που τους αντιμετωπίζει όλους ισότιμα. Έθεσα λοιπόν τον προβληματισμό για την διάθεση των προερχόμενων εσόδων από τους δημοτικούς φόρους για τις παραλίες, κατά πόσο αυτά κινούνται ανταποδοτικά προς τις κοινότητες. Υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την ύδρευση του Ζάρακα, διότι εκεί εκτός από το δυνητικό τέλος που όπως είπαμε και την άλλη φορά έχει προβλεφθεί για επέκταση δικτύου 105.000 €, από τα υπόλοιπα έσοδα δεν έχουμε ακόμα καθορίσει τιμολόγια. Ήδη το Δ.Σ θα έπρεπε να είχε λάβει απόφαση καθορισμού τιμολογίου ύδρευσης για την Δ. Ενότητα Ζάρακα, πως θα ψηφίσουμε προϋπολογισμό; Είπατε ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι, άρα λοιπόν θα πρέπει να κοστολογήσουμε την ύδρευση του Ζάρακα και αναλόγως να επιβάλλουμε τα αντίστοιχα τέλη, νομίζω είναι ένα έλλειμμα και πρέπει να το αντιμετωπίσετε.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέω διότι βάλαμε αυτό το έργο, το μεγαλύτερο στην ύδρευση σε όλον τον δήμο, κόστους 105.000 €, και ίσως να μην υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να το καλύψουμε. Επίσης τονίστηκε ότι το τεχνικό πρόγραμμα θα πρέπει να βασιστεί και στο άρθρο 208 του παλαιού Δ.Κώδικα, που νομίζω ότι δεν έχει καταργηθεί, και το οποίο προβλέπει ότι τουλάχιστον το 30% πρέπει να διατίθενται στα Δ.Διαμερίσματα, που έτσι όπως παρουσιάσατε στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει  γίνει. Υπάρχουν τα ζητήματα με τις κατατμήσεις, που αναφέρατε προηγουμένως και πάρα πολλά έργα που είναι στα όρια της απευθείας ανάθεσης, εκεί κατά την γνώμη μας μπορεί να τεθεί ζήτημα διαφάνειας αλλά και οικονομίας του Δήμου. Διότι και με την υφιστάμενη οικονομική κρίση αν ενοποιούσαμε πολλά ποσά 7.000 € σε ένα έργο ίσως να είχαμε και μία σημαντική έκπτωση, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να σας απασχολήσει και αυτό. Επιπλέον ελλοχεύει ο κίνδυνος μετά από όλες τις διαδικασίες οι δημότες μας, που ούτως ή άλλως δεν θα μείνουν ευχαριστημένοι, διότι όπως είπαμε τα μεγέθη είναι μικρά, να μην μείνουν ευχαριστημένοι από άποψη δικαιοσύνης και να επικρατήσει στον κόσμο δυσαρέσκεια για τον «Καλλικράτη» και θα αναρωτιούνται τι επιπλέον συνεισέφερε στην διαδικασία η δημιουργία αυτού του καινούριου δήμου. Μήπως τελικά οι προηγούμενοι δήμου έκαναν καλλίτερη διαχείριση και ήταν πιο συμμαζεμένα τα πράγματα; αυτό θα το πουν πολλοί.

κ. Δήμαρχος:  ……..

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το λέω για άλλον λόγο, να μην τους δώσουμε την δυνατότητα να πουν αυτήν την κουβέντα διότι τότε.

κ. Δήμαρχος:  Σε αυτά που λέτε να είστε σίγουρος ότι τουλάχιστον θα υπάρξει απόλυτη δικαιοσύνη.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έθεσα συγκεκριμένα ζητήματα που θέλω να τα λάβετε υπόψη σας και να καταγραφούν στην σχετική απόφαση. Και βέβαια με αυτά τα δεδομένα εμείς αφενός ζητούμε να αναβληθεί το σημερινό θέμα, αφού κατανεμηθούν συγκεκριμένα τα ποσά σε κάθε τοπική Κοινότητα και να έρθει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση ολοκληρωμένο το τεχνικό πρόγραμμα. Αν επιμείνετε να συνεχιστεί η συζήτηση εμείς το καταψηφίζουμε για τους λόγους που προαναφέραμε.

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Μαστορόπουλε, ο κύριος Μέντης εκπροσωπώντας την παράταξη λόγω απουσίας του κυρίου Τσάκου.

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Καλησπέρα σας, συζητώντας απόψε για το τεχνικό πρόγραμμα και θεωρώντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις του Δ.Σ, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την βελτίωση ή την χειροτέρευση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και την λειτουργία του Δήμου μας. Φυσικά αντιλαμβάνομαι την δυσκολία σύνταξης του τεχνικού προγράμματος που εκτός από έκτακτο εγώ θα το χαρακτήριζα και μεταβατικό. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν στην εμφάνιση αυτού του τεχνικού προγράμματος είναι ότι η συνένωση των 5 δήμων πρακτικά δεν είναι καθόλου εύκολη, διότι έχουν διαφορετικά και ανομοιογενή χαρακτηριστικά, τελείως διαφορετική νοοτροπία των δημοτών τους, είχαν διαφορετικό στυλ διοίκησης, υποδομές, αναπτυξιακό προσανατολισμό κ.α. Σημαντική είναι η μεσοπρόθεσμη διαδικασία προγραμματισμού του Δήμου, που όπως είπε και ο Δήμαρχος σύντομα θα ξεκινήσει, εγώ απλώς  ενημερώνω ότι με το νόμο λήγει 30/9. Θα προτιμούσα να είχε και θέματα αναπτυξιακής κατεύθυνσης και το πρόγραμμα να ήταν πιο συμμετοχικό. Σίγουρα όμως αντιλαμβάνομαι ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, παρόλα ταύτα εμείς έχουμε κάποιες προτάσεις που θα καταθέσουμε στο προεδρείο και εν συντομία αναφέρω τις δικές μας παρατηρήσεις: Συμφωνώ ότι, όπως είπε και ο κύριος Μαστορόπουλος πρέπει η ΣΑΤΑ να κατανέμεται βάσει πληθυσμού, επίσης πρέπει η κάθε τοπική Κοινότητα να γνωρίζει ακριβώς τι λαμβάνει και να καταγραφούν. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν θέλει να κάνει την Κασσάνδρα και εμείς μαζί του είμαστε και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην σύνταξη του τεχνικού προγράμματος. Εμείς για να βοηθήσουμε το ερευνήσαμε και μπορούμε, βάσει του Ν.3889/2010 να εισπράξουμε ποσά, από 1.000.000 €-2.000.000 € από το «πράσινο ταμείο», θα το καταθέσω στο προεδρείο και θα εξηγήσω που είναι για κοινόχρηστους χώρους, για αποζημιώσεις, αναπλάσεις κ.α. και σχετίζονται με ρύθμισης και τακτοποίησης του Ν.3775/2009 και του Ν.3843/2010 των ημιυπαίθριων. Και σήμερα η δημοτική αρχή θα μπορούσε επικοινωνώντας με το πολεοδομικό γραφείο που ανήκει στον Δήμο να είχε ρωτήσει τι φάκελοι και τι ποσά είναι αυτά που ήδη έχουν κατατεθεί.

κ. Δήμαρχος:  Έχει γίνει μία πρόβλεψη για φέτος.

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Πόσα;

κ. Δήμαρχος:  (200.000 €;;). 

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Εγώ θα αναφερθώ στα πραγματικά στοιχεία και ίσως στον προϋπολογισμό να αναθεωρήσετε. 

κ. Δήμαρχος:  Μην ξεχνάς ότι είναι για φέτος.

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Καταρχήν βάσει της διατάξεως του νόμου αναφέρει σαφώς ότι ανάλογα των φακέλων που έχουν κατατεθεί στην Πολεοδομία, ή οποία πρέπει να πάρει άμεσα 20 €/φάκελο, στην παρούσα περίπτωση είναι 12.000 €. Κατά 2ον τα χρήματα που προέρχονται από τις ρυθμίσεις και τις τακτοποιήσεις στο πολεοδομικό γραφείο Μολάων αγγίζουν το 1.500.000 €, από τα οποία έχουν εισπραχθεί περί 1.000.000 €, δεν θα σταθώ στα πρόστιμα για τα αυθαίρετα που είναι ανέρχονται περίπου 200.000 €. Όμως, αν δούμε ότι το υπουργείο δίνει χρήματα εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις και μελέτες νομίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους ώστε να απαιτήσουμε αυτά τα χρήματα.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Σύμφωνα με απόφαση τις 14/3 της υπουργού Περιβάλλοντος το πρόγραμμα «εξοικονομώ» λήγει στις 31/12/2013, το οποίο προβλέπει ότι δήμοι με πληθυσμό 20.000-40.000 δύνανται να εντάξουν κάποιες δράσεις, κυρίως σχετικά με εξοικονόμηση ενέργειας στον φωτισμό, στα κτίρια κ.τ.λ. και τα ποσά κυμαίνονται από 500.000 €-700.000 € υπό την προϋπόθεση ότι ο αντίστοιχος φορέας θα συμμετάσχει με το 30% της δαπάνης. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα αν είχαμε περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας και δεν υπονοούμε τίποτα, δεν διεκδικούμε το αλάθητο, απλώς θέλουμε να συμβάλλουμε όσο το δυνατό περισσότερο στην διαδικασία και αυτή είναι η δική μας προσπάθεια. Κλείνοντας, αυτά τα ποσά, που ανέφερα, που είναι εκτός από αυτά έχετε προβλέψει στο τεχνικό πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να το δούμε και να το ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Εφόσον καταθέτουμε δικό μας τεχνικό πρόγραμμα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το δικό σας, ευχαριστώ.

κ. Δήμαρχος:  Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Μέντης για τα χρήματα από το πράσινο ταμείο, δεν μπορούμε να τα βάλουμε φέτος στον προϋπολογισμό, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν μπορείς να εντάξεις αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό σου διότι δεν είναι σίγουρη η είσπραξή τους.

Κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν θα αναφερθώ περί της έκτακτης ανάγκης που έχει καλύψει τον προβληματισμό για το πρόγραμμα. Κατά την γνώμη μας δεν υφίσταται έκτακτη ανάγκη και αυτοί που την επικαλούνται ας μας εξηγήσουν τι σημαίνει και για ποιο λόγο επιβλήθηκαν αυτά τα μέτρα όχι μόνο εις βάρος των έργων και δαπανών του Δήμου αλλά στο σύνολο της κοινωνικής δραστηριότητας. Το επιχείρημα της έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του οποίου πήραν μέτρα και εισέπραξαν τόσα χρήματα από τον λαό έχει καταρριφθεί αφού το χρέος αντί να μειωθεί αυξάνεται. Επιπλέον από τα 110 δις € που δόθηκαν από το ΔΝΤ και επιβάλλοντας το  μνημόνιο ήδη έχουν δώσει στο τραπεζικό κεφάλαιο 108 δις € είτε άμεσα είτε με μορφή εγγυήσεων. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εμείς ως συμβούλιο και ως κοινωνία πρέπει υιοθετώντας αυτήν την λογική να αποδεχτούμε όλες αυτές τις περικοπές που γίνονται εις βάρος μας. Θεωρώ ότι εδώ είμαστε για να διαμορφώνουμε κάθε φορά υπεύθυνη στάση απέναντι στην ζωή μας και των κατοίκων μας. Πράγματι το τεχνικό πρόγραμμα είναι τμήμα του προϋπολογισμού, εγώ δεν έχω ακόμα διαμορφώσει εικόνα των οικονομικών στοιχείων και αναγκών του Δήμου. Θεωρώ όμως ότι από όσα ακούστηκαν υπάρχει μία τοπικίστικη αντιπαράθεση σχετικά με την διάθεση των ποσών, που άλλωστε είναι και λιγοστά, και έγινε λόγος για τα κριτήρια, το πληθυσμιακό κ.τ.λ. Θεωρώ ότι αυτά τα κριτήρια είναι έξω από τις πραγματικές ανάγκες και δεν πρέπει να ισχύσουν, διότι τα κριτήρια που έχει ανάγκη η κοινωνία μας, όπως της παιδείας, της υγείας, πρόνοιας, του αθλητισμού κ.τ.λ. δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με πληθυσμιακά κριτήρια. Αν χρησιμοποιείς πληθυσμιακά κριτήρια υποβαθμίζεις τους μικρότερους αριθμητικά οικισμούς που μία ζωή θα παραμένουν υποβαθμισμένοι. Κατά την γνώμη μου αυτά είναι εφευρήματα για να υπάρχει άλλοθι στις πιέσεις που δέχεται ο κάθε τοπικός παράγοντας, ο οποίος θέλει να δείξει ότι ενδιαφέρεται για τον τόπο του, δεν είναι σοβαρά πράγματα και δεν πρέπει να ισχύσουν. Χωρίς πάλι να γνωρίζω τις ανάγκες της περιοχής δεν βλέπω να ισχύουν κριτήρια και εμείς καταψηφίζουμε το πρόγραμμα.

κ. Δήμαρχος:  Σήμερα είναι το τεχνικό πρόγραμμα, που όπως είπα είναι ένα κομμάτι του Δήμου, όσο για αυτά που είπε ο κύριος Δημητρόπουλος, υπάρχουν τα νομικά πρόσωπα, που θα επιτελέσουν ένα πολύ μεγάλο έργο και οι σχετικές χρηματοδοτήσεις θα υπάρχουν στον προϋπολογισμό, η κοινωφελής επιχείρηση, οι επιτροπές παιδείας, οι οποίες είναι σαν μικροί δήμοι και οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν έχουν καθήκον να παράξουν έργο. Επίσης, τα ενταγμένα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα παρότι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπτυξιακά, αφορούν έναν πολύ μεγάλο αριθμό δημοτών μας οι οποίοι έχουν καθημερινές ανάγκες και αυτές δεν μπορούμε να τις υποτιμήσουμε ή να τις παραβλέψουμε και είναι καθήκον μας, δικό μας, των τοπικών συμβουλίων, να μειώσουμε αυτές τις ανάγκες και αν είναι δυνατό να τις εξοβελίσουμε. Θα διαπιστώσετε και στην πράξη ότι γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια στον φωτισμό, οδοποιία, πάρα πολλούς δεν τους ενδιαφέρει το μεγάλο έργο αλλά να τους λυθούν εκείνα τα μικρά προβλήματα, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους. Παράλληλα δεν θα πρέπει να αμελούμε και τα μεγάλα έργα, στον προϋπολογισμό θα διαπιστώσετε ότι εκτός από τις συνεχιζόμενες υπάρχουν και άλλες μελέτες, επίσης έχει γίνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια που θα συνεχιστεί για το ποια έργα μπορούμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, πήραμε μελέτες και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ένταξής τους στο ΕΣΠΑ. Εκεί όπως είπαμε αν καταφέρουμε και υπάρξουν κάποιες χρηματοδοτήσεις πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα πάρουμε ή τουλάχιστον ένα τμήμα. Επίσης είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι στην πορεία, θα συστήσουμε την επιτροπή τουρισμού, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, όπου θα προβλεφθούν γραφεία τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας, αυτά είναι τμήματα του Δήμου που είναι βασικά και πρέπει να λειτουργήσουν. Αλλά όμως μην ξεχνάτε ότι μπήκαμε σε δύσκολο εγχείρημα για το οποίο η μισή Ελλάδα στοιχημάτιζε ότι θα αποτύχει και προσπαθούμε να βάλουμε το νερό στο αυλάκι, κάθε μέρα γίνεται μία τεράστια δουλειά από όλους (υπαλλήλους, Δημοτικούς Συμβούλους, πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων). Τεράστιο έργο κάθε μέρα που δε φαίνεται, αθροίζοντας το όμως είναι εντυπωσιακό και από την προηγούμενη εμπειρία μου σας λέω ότι αυτό το σύστημα για να λειτουργήσει θέλει πίστωση χρόνου και καλλίτερες μέρες. Αλλά αυτή την στιγμή σας ξαναλέω γίνεται μία τεράστια προσπάθεια και εκτός από τους συμβούλους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, ο καθένας στον τομέα του, προσφέρουν έργο και διαπιστώνουν και αυτοί πόσα ακόμα πρέπει να γίνουν για την λειτουργία αυτού του συστήματος, δεν είναι εύκολο και είναι και πολύ περίπλοκο, όμως για να λάβουμε τα οφέλη πρέπει να το στήσουμε και να λειτουργήσει.

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Από την αρχή της περιόδου συμμετείχα στην οικονομική επιτροπή που προέβη σε απογραφή στους δήμους και είχα μία καλή εικόνα της οικονομικής κατάστασης των παλαιών δήμων. Αντιλαμβάνομαι τον αγώνα που γίνεται και από τους υπαλλήλους και από τους αιρετούς, όμως θα αναφερθώ σε μερικά θέματα που θα μπορούσαμε να τα εξετάζαμε πιο διεξοδικά. Έχω μελετήσει το τεχνικό πρόγραμμα και μάλιστα το έχω κατανείμει ανά Δ.Ενότητα, διαπίστωσα ότι στις Δ. Ενότητες Μολάων και Ζάρακα υπάρχουν πολλά έργα στο όριο της απευθείας ανάθεσης, το θέμα των αναθέσεων είναι ένα εργαλείο για τους δήμους που τους δίνει την δυνατότητα να τα αναθέσουν και σε ντόπιους εργολάβους αλλά υποκρύπτει και την πολιτική εξάρτηση. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα πολλά έργα στο όριο της απευθείας ανάθεσης στους Μολάους, διαμόρφωση χώρου σταδίου 12.600 €, διαμόρφωση οικόπεδου Πακίου 12.600 €, πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων Ελαίας 7.200 €, δημοτικό κατάστημα Συκιάς 7.200 €, αγροτική οδοποιία 12.600 € κ.τ.λ. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα έργα που το κόστος τους είναι στα 7.200 € και 12.000 € είναι απευθείας αναθέσεις καλό είναι να υπάρχουν αλλά να υπάρχουν με ένα σύστημα και με μία συμφωνία όλων μας για να μην υποκρύπτουν φαινόμενα πολιτικής εξάρτησης. Σωρεία έργων στην ύδρευση και οδοποιία με 7.200 € έχω δει και στον Ζάρακα και επιπλέον θα ζητήσω πάλι τα έργα με απευθείας ανάθεση να γίνονται από όλους είτε με κριτήριο την προσφορά είτε με πρόσκληση ενδιαφέροντος κ.τ.λ. Ακόμα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις που προτείνετε από τα ανταποδοτικά, υπολόγισα ότι από την ύδρευση ο κάθε τέως δήμος εισπράττει τα εξής, ο Ασωπός 348.000 €, οι Μολάοι 496.000 €, η Μονεμβάσια 657.000 € και των Βοιών 736.000 €, σε είναι και τα ανείσπρακτα από τα περασμένα οικονομικά έτη. Αν το υπολογίσουμε ετησίως, για το 2011, ο Ασωπός 177.000 €, οι Μολάοι 315.000 €, η Μονεμβάσια 319.000 € και οι Βοιές 416.000 €. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις που προτείνετε στα δίκτυα θα έπρεπε να είναι ανάλογες των εσόδων των Δ.Ενοτήτων, ενώ τις είχατε υπολογίσει βάσει του πληθυσμού. Διότι π.χ. δεν μπορεί μία Δ. Ενότητα που εισπράττει 319.000 € να λάβει τα ίδια με μία Δ. Ενότητα που λαμβάνει 177.000 €. Διαπίστωσα ότι σε άλλους δήμους (Σκάλας, Σπάρτης) σε κάθε Δ.Ενότητα ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος είχε καλέσει τους συμβούλους όλων των παρατάξεων και από κοινού κατέθεσαν τις προτάσεις τους, εδώ αγνοήθηκαν οι σύμβουλοι των παρατάξεων. Επίσης παρατηρώ ότι από το πρόγραμμα απουσιάζουν τα μεγάλα έργα, δηλαδή έχουμε μπει σε μία διαχειριστική λογική, στον δικό μας δήμο μετά από αγώνα, από το 2007, για στηθαίο στη Γέφυρα Μον/σίας κόστους 107.000 €, για το οποίο είχαμε λάβει την έγκριση από την αρχαιολογική υπηρεσία, όχι από το ΚΑΣ, κατά την σύνταξη της μελέτης, την είχε αναλάβει η Ανδρουλιδάκη, αυτό δεν ζητήθηκε. Βλέπω ότι αυτό το έργο απουσιάζει και είναι ένα έργο που θα έδινε προοπτική. Επειδή στον δήμος μας πολλές υποθέσεις έχουν πάει σε δίκες θα έπρεπε στο τεχνικό πρόγραμμα να προβλεφθεί ένα μεγάλο απόθεμα για να καλύψουμε τις δαπάνες από δίκες. Έχετε εντάξει κάποια έργα για επέκταση δικτύου ύδρευσης, φωτισμό, όπου επειδή η κάλυψη της σχετικής δαπάνης εξαρτάται από την πορεία των εσόδων ύδρευσης είναι αμφίβολη η εκτέλεση τους, για αυτό θα προτείνω να εκτελεστούν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εφόσον ο Δήμος εισπράξει τα προβλεπόμενα. Θα έπρεπε οι τοπικές κοινότητες είτε από τους αντιδημάρχους είτε από την τεχνική υπηρεσία να είχαν ενημερωθεί, για τα ποσά που θα λάβουν.

κ. Δήμαρχος:  Θα μπορούσαν, όπως είπες, να είχαν κληθεί, στην επόμενη είπαμε ότι θα γίνει, εγγυώμεθα ότι θα γίνει με τα κριτήρια και δεν θα αδικηθεί κανείς, είναι ξεκάθαρο. Πράγματι, στα ανταποδοτικά τα χρήματα δεν υπάρχουν, είναι ό,τι εισπραχθούν, συμφωνώ ότι όλα αυτά θα καθυστερήσουν οι επεκτάσεις κ.τ.λ. διότι αλλιώς δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε τα έργα. Όσο για το θέμα της απευθείας ανάθεσης που έθεσες και συζητείται συχνά θέλω να σταθώ, καταρχήν σε ένα τόσο μεγάλο δήμο δεν είναι τόσο πολλές οι απευθείας αναθέσεις. Κατά 2ον όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά η απευθείας ανάθεση έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία. Για το πώς θα πρέπει να γίνονται οι αναθέσεις ασφαλώς θα πρέπει να είστε ενήμεροι, δεν το συζητάμε, αυτό είναι ξεκάθαρο, όμως επειδή το κουβεντιάσαμε σήμερα θα ήθελα να πω ότι οι προηγούμενοι δήμοι είχαν πολλές περισσότερες αναθέσεις. Και στο φετινό τεχνικό είναι εξαιρετικά μαζεμένες για το μέγεθος ενός τέτοιου δήμου. Όσον για το στηθαίο στην Μονεμβάσια η μελέτη δεν μπορεί να δημοπρατηθεί, διότι πρέπει να περάσει από ΚΑΣ κ.τ.λ.

……..: Σε έχουν πληροφορήσει λάθος.

κ. Δήμαρχος:  Κρατούμε μία επιφύλαξη, να το δούμε και υπήρχε και ένα άλλο θέμα σχετικά με την ωριμότητα των μελετών αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό. Θεωρώ ότι αυτή η μελέτη σε πολλά σημεία θέλει συμπλήρωση, επιπλέον αδειοδοτήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από ΚΑΣ και βέβαια πρέπει εκεί να βρεθεί και μία λύση για τους πεζούς αλλά επειδή δεν είναι της παρούσης ας το κλείσουμε αυτό το θέμα.

Κ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο κορμός και των 4 αρχηγών ήταν ίδιος. Ο Δήμαρχος είπε ότι πρέπει να γίνει δίκαιη η κατανομή της ΣΑΤΑ στο τεχνικό πρόγραμμα και έθεσε το πληθυσμιακό κριτήριο, ο κύριος Μαστορόπουλος είπε ότι πρέπει να είναι δίκαιη, ο κύριος Μέντης έβαλε την πληθυσμιακή κατανομή, και ο κύριος Μαστορόπουλος διαφοροποιήθηκε λίγο λέγοντας και καλά τι θα γίνει με τα μικρά χωριά των 15-20 κατοίκων, όπως π.χ. ο Άγιος Μάμμας; Δηλαδή αν είναι από 20 € με 20 κατοίκους θα πάρει 400 €; Αλλά το κύριο συμπέρασμα είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα βελτιώνει την ζωή των κατοίκων των χωριών και των Κ. Διαμερισμάτων (Μολάων, Μονεμβάσια, Ασωπού, Ζάρακα Βοιών). Αυτοί οι άνθρωποι όταν μάθουν ότι το διπλανό χωριό έλαβε περισσότερα χρήματα από αυτούς μπαίνει στην μέση η αδικία και όταν κάποιος αισθάνεται  αδικημένος δεν είναι παραγωγικός, ούτε συνεργάσιμος, είναι ο αντίπαλος της κοινωνίας. Συμφωνούμε κατά βάση ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και το λέω διότι το εννοώ, εμείς στους προηγούμενους δήμους βάζαμε συνεχιζόμενα έργα και στο χωριό που δεν θέλαμε να πάρει τα ίδια με τα άλλα τα είχαμε 4 χρόνια συνεχιζόμενα. Π.χ. στην Σκλαβούνα, όπου ένα τοπικό διαμέρισμα των 20-30 κατοίκων 4 χρόνια είχε ένα συνεχιζόμενο έργο ύδρευσης, την μία λέμε ότι ο εργολάβος θέλει πολλά για να φτιάξει τον αγωγό, θα πάει το μηχάνημα του Δήμου που ουδέποτε πήγε και τελικά αυτοί οι άνθρωποι δεν πήραν αυτό που τους αναλογούσε.

Κ.ΧΑΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, 20 χρόνια, συμμετέχω στα κοινά, την ημέρα σύνταξης του  προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος αισθάνθηκα ότι ήταν μέρα χαράς, μετά και την σημερινή ομιλία του Δημάρχου, ο οποίος δίνει και το στίγμα, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μνημόσυνο, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι στο ξεκίνημα του Καλλικρατικού δήμου θα μπορούσε να υπάρχει τόσο απαισιοδοξία. Αισθάνομαι ότι κάναμε το μνημόσυνο των Δ.Ενοτήτων, των χωριών μας, των σπιτιών μας, των πόλεων μας, των οικογενειών μας. Ο κύριος Σταθάκης μου έδωσε ένα ερέθισμα και θα πω ότι οι Άγιοι Απόστολοι πήραν 74.600 € το 2010 από το τεχνικό πρόγραμμα του τέως δήμου Βοιών με την ψήφιση του προϋπολογισμού, τον οποίο μόνο ένας σύμβουλος δεν τον ψήφισε διότι δεν πρόβλεπε την κατασκευή ελικοδρομίου.    

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Νομίζω ότι το τεχνικό πρόγραμμα που μας παρουσίασε ο κύριος Δήμαρχος είναι μία απλή παράθεση αριθμών κ.τ.λ. που δεν νομίζω να έχουν σχέση με την έδρα του Καλλικρατικού δήμου με την Μονεμβάσια με την ιστορία και με την Νεάπολη που έχει 6.000 χρόνια ιστορίας. Μία απλή παράθεση ελάχιστων πραγμάτων που δεν έχουν σχέση σε μία πορεία αναπτυξιακή στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στην υγεία κ.τ.λ για τον Δήμο μας που οφείλουμε να έχουμε ως προσανατολισμό. Τονίζω και εγώ ότι δεν μπορεί να περάσει τεχνικό πρόγραμμα χωρίς προηγουμένως να έχουμε προβλέψει τουλάχιστον το 30% της συλλογικής απόφασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, να είναι εκ των προτέρων καταγραμμένο ανά τ. διαμέρισμα για να μην πω και ανά οικισμό. Αναφερόμενος στον παλαιό δήμο Βοιών υπάρχει ένα υπόλοιπο, δεν γνωρίζω το ακριβές ποσό, νομίζω ότι υπερβαίνει τις 200.000 €, αυτό το ποσό δεν έπρεπε να μείνει στην Κοινότητα των Βοιών;

κ. Δήμαρχος:  Αυτό το εξήγησα, είπαμε ότι είναι τεχνικό πρόγραμμα, …… ο προϋπολογισμός, είπα ότι δεν έχει φύγει ούτε 1 ευρώ, ξεκάθαρα πράγματα …..

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Κύριε Δήμαρχε μιλάω για το χρηματικό υπόλοιπο, αφήστε με να πω αυτό που θέλω και αν θέλετε μου απαντάτε. Από τον παλαιό δήμο Βοιών είναι δημοπρατούμενα 4-5 έργα, η γεώτρηση του Αγίου Νικολάου (κόστους 32.000 €) είχε έκπτωση 40% αυτά τα υπόλοιπα τα έχετε υπολογίσει; Μία άλλη δημοπρασία 210.000 € σε εξέλιξη, οδοποιία και αποχετευτικό, ένα από αυτά τα έργα έχει πάρει έκπτωση 33%, αυτά τα χρήματα τα έχετε εντάξει στην Δ.Ενότητα Βοιών; Βέβαια υπάρχει κρίση αλλά αλίμονο αν μείνουμε εκεί, πως από ένα τεχνικό πρόγραμμα του 2010 των Βοιών πέσαμε στις 310.000 € το 2011. Μετά με τα ανταποδοτικά τι γίνεται, και το 20% που κρατάτε έχει υπολογιστεί που θα διατεθεί;

κ. Δήμαρχος:  Τα 120.000 € για την διαμόρφωση του Δημαρχείου και το υπόλοιπο ποσό στον προϋπολογισμό ως αποθεματικό.

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Πράγματι το Δημαρχείο αφορά όλες τις Δ. Ενότητες, είναι σωστά τοποθετημένο, να δούμε και τα άλλα αν είναι έτσι όπως πρέπει.

κ. Δήμαρχος:  Είναι καταγεγραμμένα εκεί που πρέπει και …...

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Όσο για το έργο κατασκευής των στεγάστρων νομίζω κόστους 26.000 €, που προβλέπεται να γίνει, να ξέρετε ότι υπάρχει χρήση γης για Γυμνάσιο και Νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι της Νεάπολης. Επιπλέον υπάρχει μία έτοιμη μελέτη, επικαιροποιημένη για την κατασκευή του παιδικού σταθμού, έργο το οποίο πρέπει ο Δήμος να το εντάξει σε κάποιο πρόγραμμα. Επίσης αναφέρεται κάποια πίστωση για το παλαιό Δ.Σχολείο της Νεάπολης, που πλέον με ομόφωνες αποφάσεις εδώ και 20 χρόνια όλων των τοπικών συμβουλίων δεν υπάρχει,  εκεί έχει γίνει αλλαγή χρήσης γης και προβλέπεται να γίνει το Πνευματικό Κέντρο-Μουσείο. Ήδη η απελθούσα δημοτική αρχή προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου το 2011 να λειτουργήσει, να μεταφερθεί η Πινακοθήκη, η βιβλιοθήκη, η αίθουσα εκδηλώσεων, έχουν διατεθεί τόσα χρήματα εκεί, είναι δυνατό τώρα να λέμε ότι εκεί μπορεί να γίνει κάτι άλλο; Υπάρχει μία πίστωση 30.000 € για την κατασκευή ενός γεφυριού στην Καστανιά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μεμονωμένα τι μπορεί να εξυπηρετήσει, το δέχομαι αν μελλοντικά σκοπεύουμε να γίνει ο περιφερειακός δρόμος, εφόσον τελικά καταφέρουμε και ξεπεράσουμε τα υπάρχοντα ιδιοκτησιακά προβλήματα. Γιατί ο Δήμος να ξοδέψει σήμερα χρήματα για ένα γεφύρι που θα χρειαστεί μετά από 5-10 χρόνια και αυτά τα 30.000 € να μην διατεθούν και στα υπόλοιπα τ.Διαμερίσματα; Για τα 112.000 € για το στάδιο με κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος και τον ευχαριστώ που με πληροφόρησε ότι δεν έχει γίνει η ….. του σταδίου και ότι αφού περάσει από την εφημερίδα της κυβερνήσεως αυτά τα χρήματα θα διατεθούν πάλι για τον ίδιο σκοπό. Επιμένω ότι το τεχνικό πρέπει να αποσυρθεί και να ξαναέρθει σωστά και τα ποσά να αναφέρονται ανά τοπική και Δ. Κοινότητα.

κ. Δήμαρχος:  Κύριε Χαραμή όπως σας είπα και πριν επιμένω ότι δεν θα φύγει ούτε 1 ευρώ, αυτό θα παρακολουθηθεί και στην πορεία διότι είστε και στην οικονομική επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του προϋπολογισμού. Αναφερόμενος για το Πνευματικό Κέντρο το βάλαμε διότι δεν έχει τελειώσει και θα χρειαστούν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που βάλαμε τώρα, αλλά επειδή δεν είναι της παρούσης δεν σας παραθέτω ποιες συμπληρωματικές εργασίες ακόμα είναι αναγκαίες να γίνουν. Όσο για το γεφύρι που είπατε δεν πρόκειται να διατεθούν οι 30.000 € αν δεν φτάσουμε σε κάποιο σημείο ετοιμότητας, ξέρετε όμως πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που μπορεί να γίνει είναι η πρόσβαση στο σπήλαιο της Καστανιάς και αν το καταφέρουμε θα έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Έχετε λοιπόν εμπιστοσύνη ότι ούτε εκεί δεν πρόκειται κανείς να πειράξει τα χρήματα. 

Κ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ: Καταρχήν θέτω το ρητορικό ερώτημα αν οι πρόεδροι των τοπικών Κοινοτήτων και εννοώ αυτούς της συμπολίτευσης γνωρίζουν τι παίρνουν από το τεχνικό πρόγραμμα, πολύ αμφιβάλλω. Έχουν περιέλθει σε κατάσταση χαμαλίκας, να αλλάζουν καμία λάμπα ή να παίρνουν τα μηχανήματα για να ανοίγουν κανένα δρόμο, νομίζω ότι η αρχική σκέψη του «Καλλικράτη» ήταν άλλη για τον ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν. Εύχομαι, όπως επαγγέλλεται ο κύριος Δήμαρχος, στο προϋπολογισμό να διαπιστώσουμε την ύπαρξη οράματος για τον Δήμο διότι στο τεχνικό πρόγραμμα αυτά απουσιάζουν εντελώς, δεν είδα ούτε, έστω και ένα μικρό αναπτυξιακό έργο π.χ. μία απαλλοτρίωση, αγορά οικοπέδου, κάτι που να αλλάξει την εικόνα ενός χωριού, ή στο κάτω-κάτω ένα λουλούδι, στην Ελιά έχουμε 2-3 παρτέρια που είναι αφύτευτα από την εποχή μας. Επίσης στο τεχνικό πρόγραμμα δεν διασφαλίζεται η διαφάνεια, ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι οι απευθείας αναθέσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, στο διαμορφούμενο όμως σήμερα κλίμα όπου όλοι ψάχνουν τι φταίει και πολλές φορές μπορεί να  επιρρίπτουν και ευθύνες σε κάποιον άδικα πιστεύω ότι πρωταρχικό μέλημα της δημοτικής αρχής θα ήταν αυτό. Αν δεν απατώμαι μέτρησα 42 έργα συνολικού κόστους περίπου 350.000 € στο όριο των απευθείας αναθέσεων, πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί σε έναν κωδικό, π.χ. σχάρες εδώ, σχάρες εκεί, προσωπικά εγώ βαρεθεί να ακούω για σχάρες στους Μολάους. Πόσες φορές Γιάννη τις έχουμε φτιάξουμε; Επί της εποχής μας τις είχαμε φτιάξει 2-3 φορές, τις είχατε φτιάξει και εσείς και σχάρες δεν έχουμε και πάλι θα αλλάξουμε σχάρες.

…….: ……

Κ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ: Εντάξει, δεν ξέρω τι μένει, παλιά όντως οι δήμοι να έκαναν περισσότερες απευθείας αναθέσεις, αλλά όμως τις παρακολουθούσαν οι 15 Δ.Σύμβουλοι και οι 25 τοπικοί, σήμερα ο Δήμος είναι αχανής για την δυνατότητα των 11 ατόμων της μειοψηφίας να ελέγξουν όλο αυτόν τον χώρο, θα έπρεπε αυτό το κομμάτι να το δείτε ιδιαίτερα. Επίσης είπατε ότι είναι προϋπολογισμός ανάγκης και ότι τα χρήματα να πιάσουν τόπο, άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι έβαλαν κάπου κάτι και θα χρειαστούν και περισσότερα, αυτό είναι σωστό και θεμιτό, όπως π.χ. στην ολοκλήρωση μίας οικοδομής αλλά όμως σε άλλες περιπτώσεις με την πάροδο του χρόνου αυτό χάνεται. Δηλαδή αν φτιάξεις ένα σπίτι και το αφήσεις με τις κολόνες καλλίτερα να μην το φτιάξεις καθόλου. 

κ. Δήμαρχος:  ……

Κ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ: Θα σας πω ένα παράδειγμα, βλέπω διαμόρφωση οικοπέδου Πακίου 12.600 € για παιδική χαρά κ.τ.λ., νομίζω ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερα, λοιπόν αυτά τα 12.600 € θα πιάσουν τόπο; Αυτά θα παραμείνουν και του χρόνου; Ή η πανδάματωρ χρόνος σε 2-3 χρόνια θα το καταστήσει άχρηστο; Αυτός είναι ο προβληματισμός μου, θυμάμαι ότι όταν πριν 8ετίας είχαμε αναλάβει την δημοτική αρχή των Μολάων βρήκαμε στην λογική την σημερινή του να μην θίξουμε τα χωριά κ.τ.λ., που εγώ δεν συμμερίζομαι απόλυτα, αντιλαμβάνομαι βέβαια την αίσθηση δικαίου, όμως μία λογική πρόταση που έστω και αν θα έπρεπε να γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις θα μπορούσε να περάσει στον κόσμο. Θυμάται ο κύριος πρόεδρος, που συμμετείχε στο τότε Δ.Συμβούλιο ότι βρήκαμε 20.000.000 δ.ρ.χ. σε κάθε δήμο για έργα ύδρευσης κ.α., επειδή σκεφτήκαμε ότι αυτά θα πήγαιναν χαμένα τα διαθέσαμε σε ένα έργο που έπιασε τόπο και πήγαμε νερό στην Μεταμόρφωση. Και σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα λοιπόν θα μπορούσε να ενταχθεί ένα έργο που να πιάσει τόπο. Θα ήταν σκόπιμο να είχαμε κάποιες προγραμματικές δηλώσεις, εδώ και 3 μήνες εγώ συμμετέχω σε ένα συμβούλιο του οποίου η δημοτική αρχή δεν έχει κάνει τις προγραμματικές της δηλώσεις, τι όραμα έχει για αυτόν τον δήμο, διότι αν ήξερα το γενικό πλαίσιο θα μπορούσα να τοποθετηθώ ανάλογα συμφωνώντας ή ασκώντας κριτική. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι θα διατεθούν 120.000 € για την διαμόρφωση του εδώ χώρου, έχει αποφασιστεί αν εσαεί θα είναι εδώ το Δημαρχείο ή αυτά τα χρήματα είναι για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών; Διότι με αυτά τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις σπίτι στους Μολάους, θα μπορούσαμε να είχαμε σκεφτεί την περίπτωση της Συκικής, εκεί μήπως θα μπορούσε να είναι κάτι μελλοντικό και να στεγάσει κάποιες υπηρεσίες σε έναν χώρο που θα αποτελούσε περιουσιακό εσαεί στοιχείο του Δήμου. Δηλαδή μήπως προσπαθώντας να καλύψουμε κάποιες ανάγκες κάνουμε ό,τι κάναμε και παλαιότερα όπου διαθέταμε χρήματα σε έργα και με την πάροδο του χρόνου έπρεπε να διαθέσουμε πάλι χρήματα για τον ίδιο σκοπό; Για το θέμα των κατατμήσεων είμαι αντίθετος διότι υπό τις σημερινές συνθήκες με έναν εξοργισμένο λαό για αυτά που του συμβαίνουν πρέπει εν τοις πράγμασιν να φαινόμαστε αντικειμενικοί. Αναγκάζομαι με λύπη μου να καταψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα διότι δεν μου δίνετε καμία αφορμή για να το ψηφίσω.

κ. Δήμαρχος:  Ειλικρινά κύριε Νικολινάκο παραξενεύομαι με την επιλογή σας, διότι εφόσον στο παρελθόν έχετε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και στις απευθείας αναθέσεις 7.200 € και σε αυτές των 12.600 € που γίνονται με μελέτη κ.τ.λ και η θεσμοθέτηση τους αποσκοπεί σε ορισμένες περιπτώσεις στην ευελιξία του Δήμου. Αυτό που αναφέρατε για τις σχάρες κ.τ.λ. είμαστε υποχρεωμένοι πολύ σύντομα να κάνουμε έργα που αν γινόντουσαν με δημοπρασία θα καθυστερούσαν με τυχόν πιθανές επιπλοκές. Καταρχήν τα έργα ελέγχονται από την οικονομική και κατά 2ον κατά την παραλαβή τους έτσι ώστε να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Επειδή όμως λέτε για τις δημοπρασίες εγώ ξέρω και το ξέρουν πολύ καλά οι παροικούντες τι γίνεται και αν είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Με εξέπληξε που είπατε για την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του Δήμου και για αυτό δεν μπορείτε να το ψηφίσετε, εξήγησα τον τρόπο σύνταξης του τεχνικού προγράμματος, είναι ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων που διατέθηκε για αυτούς τους λόγους. Θα ήθελα να ασκήσετε κριτική στις μελέτες ή σε αυτά που ήδη έχουμε μαζέψει για το μέλλον.

Κ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ: Θα δούμε στον προϋπολογισμό.

κ. Δήμαρχος:  Καλώς, απλώς να μην το συνδέετε με τόση επίταση με το τεχνικό πρόγραμμα και ξαναλέω ότι ο Δήμος είναι συνολικότερο, δεν είναι αυτό που φαίνεται σήμερα, έχει εκατοντάδες δράσεις οι οποίες αν δεν λειτουργήσουν δεν θα λειτουργήσει ο Δήμος. Αυτό είναι ένα κομμάτι του, άκουσα πριν για τον τουρισμό, θα πάνε παράλληλα, εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα και αν δεν  καταλάβετε ότι αυτά τα θέματα είναι πέρα από το σημερινό πράγματι η κριτική θα είναι συνέχεια άδικη.

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Παπαδάκη δεν έχετε ζητήσει, τώρα ζητάτε, μην με εγκαλείτε και για αυτό.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε σας ζήτησα τον λόγο την στιγμή που τέλειωσε ο κύριος Δημητρόπουλος, και μάλιστα εκείνη ακριβώς την στιγμή με κοιτάξατε, βλέπω ότι από την μεριά σας συνεχώς.

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ, μην οξύνουμε την συζήτηση.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Εντάξει.

κ. Πρόεδρος:  Τώρα μου ζητήσατε τον λόγο, ζητώ συγγνώμη αν τον ζητήσατε νωρίτερα αλλά δεν σας αντιλήφθηκα, δεν υπάρχει σκοπιμότητα.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Κ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ: Κύριε Παπαδάκη επειδή είμαι δίπλα στον πρόεδρο εγώ κάποια στιγμή το αντιλήφθηκα αλλά μετά δεν το ξανάδα. Για να μην είμαι άδικος δεν θεωρώ ότι έγινε κάτι επίτηδες, αφού παρατείται μπορείς να λάβεις τον λόγο, δεν υπάρχει θέμα. 

κ. Πρόεδρος:  Αν παρατηρήσατε έδειξα ανοχή στους χρόνους, μην λοιπόν πυροδοτείτε το καλό κλίμα που υπάρχει έως τώρα στην συνεδρίαση, παρακαλώ θέλετε τον λόγο; Η κυρία αντιδήμαρχος.

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Μπορεί να είναι για καλό κύριε Παπαδάκη, διότι θα απαντήσετε σε αυτά που θα πω. Σε πολλά θέματα με κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος, επειδή ακούστηκε και ίσως να δημιούργησε εντύπωση η φράση «σωρεία απευθείας αναθέσεων» χωρίς κανένας να πει ότι είναι διαφορετικές υπηρεσίες. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε θα δούμε 4 απευθείας αναθέσεις στον Ζάρακα, υπηρεσία νεκροταφείου 7.200 €, ζημιές 7.100 €, 7.000 € για ύδρευση διότι υπάρχει ειδικό καθεστώς στον Ζάρακα όπου το Κυπαρίσσι μόνο έχει ύδρευση, 4 λοιπόν απευθείας αναθέσεις με 7.000 € σε 3-4 διαφορετικές υπηρεσίες μόνο σωρεία απευθείας αναθέσεων κύριε Χριστάκο δεν είναι.

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: …..

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Εντάξει, επειδή το είπατε.

……..: …..

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Δεν αμύνομαι, απλώς βάζω τα πράγματα στην θέση τους, διότι κύριε Νικολινάκο ακούσαμε ότι αυτά υποκρύπτουν διαφθορά όμως αρμόδια για τις απευθείας αναθέσεις είναι η οικονομική επιτροπή η οποία ακολουθεί την πρέπουσα διαδικασία με προσφορές κ.τ.λ. Η απευθείας ανάθεση δεν σημαίνει ντε και καλά κουκούλωμα ή κρύψιμο ή κάτι μεμπτό αλλά κάποιο έργο που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. Σχετικά με την ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων η περιοχή που εκπροσωπώ νομίζω ότι έγιναν 2-3 συναντήσεις με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων αφού είχαν προηγηθεί λαϊκές συνελεύσεις, συζητήθηκαν πολλά θέματα στον κύκλο των τοπικών κοινοτήτων και μετά όλα αυτά μεταφέρθηκαν στην κεντρική ενότητα και έτσι καταρτίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα που αφορά την ενότητα του Ζάρακα. Αν δει κάποιος κωδικοποιημένα τα έργα που πρότειναν οι πρόεδροι των Κοινοτήτων θα διαπιστώσει ότι αυτό μεταφέραμε στον Δήμαρχο προκειμένου να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. Βέβαια θα εκπλησσόμαστε αν ψηφίζατε το τεχνικό πρόγραμμα, ναι θα ήταν περίεργο, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσετε με ό,τι σωστό και καλό, δεν σας διέκοψα κύριε Νικολινάκο, να μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ, σας έχουμε αφήσει και έχετε πει πάρα πολλά.

……: ……

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Ναι κύριε Μαστορόπουλε και την άλλη φορά ο κύριος Νικολινάκος μας είπε παρεούλες.

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ.

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Δεν ξεχνάμε, θυμόμαστε ακόμα.

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, όχι διάλογο.

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Εμένα δεν μου αρέσει αλλά.

κ. Πρόεδρος:  Συνεχίστε.

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Θεωρώ ότι θα ήταν έκπληξη.

…..: …..

κ. Πρόεδρος:  Συνεχίστε επί της ουσίας.

Κ. ΠΡΙΦΤΑΚΗ Χ¨ γρηγορίου: Μας είπατε ότι τα 11 άτομα που είστε δεν επαρκούν για να ελέγξετε όλα αυτά τα έργα, αυτό νομίζω ότι ήδη προσβάλλει τους απέναντι σας ότι χρειάζονται 11 άτομα να ελέγξουν. Διότι δεν υπολογίζετε ότι κάθε τοπικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα έχει ανθρώπους που σας τίμησαν στα ψηφοδέλτια σας, όλοι αυτοί λοιπόν δεν είναι στον έλεγχο που θα χρειαστεί να διενεργήσετε για αυτά τα έργα που έχουμε προτείνει; Νομίζω ότι κακώς υψώνουμε τους τόνους, παίρνω πίσω αν θέλετε τον τόνο της φωνής μου, δεν συνηθίζω να κραυγάζω άνευ λόγου, πραγματικά μερικές φορές μας πνίγει, όχι το άδικο αλλά γίνεται μία προσπάθεια σε ένα νόμο, που ως γνωστό ψηφίστηκε βιαστικά, σε ένα δήμο που προσπαθεί να υπερασπιστεί το κοινό συμφέρον με ένα όραμα ότι είναι ένας τόπος, μία κοινή συνείδηση, να ακούγονται μικρές φωνές που πολλές καταλήγουν σε προσβλητικές για μας κουβέντες. Τουλάχιστον εγώ έχω την ευθιξία και πολλές φορές αυτά που λέγονται με προσβάλλουν, σας ευχαριστώ.                                                                                     
          
κ. Πρόεδρος:  Ορίστε κύριε Παπαδάκη.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, ξεκινώ με το τελευταίο που είπε η κυρία Πριφτάκη, δεν ήθελα να απαντήσω αλλά μου έδωσε το έναυσμα, ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να σας πει τι του είπα σε παρελθούσα οικονομική επιτροπή, άρα λοιπόν δεν είναι στείρα αντιπολίτευση. Όντως πρέπει να εξετάζουμε το τεχνικό πρόγραμμα σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό και τα 2 θεωρώ ότι είναι κάθε χρόνο η κορυφαία διαδικασία για τον Δήμο. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2011 είναι εύκολα εφαρμόσιμο διότι δεν περιέχει τα μεγάλα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων. Λόγω της προτέρας θητείας μου στον τέως δήμο Μονεμβάσιας θα πω ότι όταν πέρσι το Δ.Σ είχε ψηφίσει για την τοπική κοινότητα Μονεμβασίας 108.000 € για τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις δρόμων από κάποιους κατηγορηθήκαμε ότι ήταν λίγα, τα χωριά απομυζούσαν από την Μονεμβάσια χρήματα, τώρα βλέπω ότι τα 105.000 € για την Δ. Ενότητα να φαντάζουν πάρα πολλά. Άκουσα τον Δήμαρχο να λέει ότι έβαλε όλα μαζί τα ανταποδοτικά τέλη, εδώ χάνεται η δικαιοσύνη που ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι θα επικρατήσει στα τακτικά και στην ΣΑΤΑ. Εδώ έχω πίνακα με τα ισχύοντα τέλη στις Δ. Ενότητες, εμείς λοιπόν στην Μονεμβάσια επιλέξαμε να έχουμε πολύ υψηλά τέλη, 1,90 €/τ.μ. στις οικίες, 2,80 €/τ.μ. στα καταστήματα, μία σφικτή πολιτική, καταδικαστήκαμε για αυτό. Όμως αυτά τα χρήματα που εισπράττει η Μονεμβάσια επιστρέφουν σε αυτήν; Και έχω εδώ τα ενιαία έργα στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 20.000 € δημοτικός φωτισμός Δ.Ενότητας Μονεμβασίας, ανταποδοτικά, καθαριότητας και τακτικά και στο 7 βλέπω 12.600 € ανταποδοτικά, καθαριότητας διαμόρφωση, περίφραξη και συντήρηση χώρου αποθήκευσης, μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών Δ.Ενότητας Μονεμβασίας. Αν θυμάμαι καλά το 2008 το Δ.Σ Μον/σίας και ο τότε δήμαρχος κύριος Μαστορόπουλος είχε το πολιτικό θάρρος να αναλάβει την ανακύκλωση. Καμία Δ.Ενότητα δεν επιβαρύνθηκε αλλά από ίδιους πόρους η σημερινή Δ. Ενότητα Μον/σίας διέθεσε 12.000 € για την κατασκευή εκείνου του χώρου. Αν το δει κάποιος ως πίνακα με 20.000 €+12.6000 € σύνολο 32.600 € θα πει ότι η Μονεμβάσια παίρνει. Μα η Μονεμβάσια έδωσε τότε 12.000 € από ίδιους πόρους χωρίς καμία σημερινή Δ.Ενότητα να επιβαρυνθεί και θα έπρεπε αυτό το ποσό να κατανεμηθεί για λόγους δικαιοσύνης στις άλλες Δ.Ενότητες που φέρνουν το ανακυκλώσιμο υλικό στον συγκεκριμένο χώρο, συνεπώς η έννοια της δικαιοσύνης χάνεται. Παρακάτω βλέπω ανεμογεννήτριες ανταποδοτικά και καλώς διατίθενται στους Μολάους, αυτοί θα πάρουν και τα χρήματα, είναι λογικό ότι δεν θα τα πάρει η Μονεμβάσια που κάνει προσφυγές, αυτό είναι δικαιοσύνη αλλά όμως δικαιοσύνη είναι και το άλλο που πριν είπα. Στην υπηρεσία ύδρευσης-αποχέτευσης και άρδευσης, αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης Βελιών ανταποδοτικά άρδευσης και κατασκευή δεξαμενής άρδευσης τοπικής Κοινότητας Βελιών 12.600 €, λογικό, αυτοί πληρώνουν επομένως αυτοί θα πάρουν και το έργο. Δηλαδή θα πούμε ότι πήρατε 12.600 € και 12.600 € σύνολο 25.200 € επομένως δεν θα πάρετε από τσιμεντοστρώσεις; Αυτό αν το κάνουμε θα είναι αδικία διότι αυτοί πληρώνουν.

κ. Δήμαρχος:  Και ποιος σου είπε ότι θα γίνει έτσι;

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, επισημαίνω ορισμένα πράγματα, παρακάτω, στην υπηρεσία τεχνικών έργων, ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Μονεμβασίας 45.000 €, τσιμεντοστρώσεις 60.000 € που μπορείτε να τα ενοποιήσετε. Στο προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος στην διαβούλευση είχατε 20.000 € που αφορούσαν έκτατα έργα από καιρικά φαινόμενα στην Δ. Ενότητα. Σε προηγούμενη οικονομική επιτροπή, λυπάμαι κύριε Δήμαρχε αν θα σας στεναχωρήσω αλλά υπερψηφίσαμε κάποια πράγματα που δεν ήταν έκτακτα, έχω το θάρρος της γνώμης μου και πάντα θα λέω την αλήθεια ακόμα και αν θίγομαι. Τότε σας είπα ότι συμφωνώ να περάσουν και τα μη έκτακτα ως έκτακτα, το 7.200 € για την Μονεμβασία, αλλά θα πρέπει να γίνουν πρώτα τα έκτακτα και μου είπατε ότι μέχρι 31/3 θα τα βάλετε στην οικονομική από το δωδεκατημόριο, βέβαια κάτι τέτοιο δεν το είδα.

κ. Δήμαρχος: Να σας εξηγήσω, όπως μπορείτε να δείτε τα βάλαμε …… αλλά η επίτροπος δεν δέχτηκε ούτε κουβέντα, είπε ότι είναι πολλά ……

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Τώρα όμως αν βάλουμε 7.200 € και 2.000 € σύνολο 9.200 € αυτά ήταν όντως έκτακτα, άρα το τοπικό Διαμέρισμα Λιρών δεν πρέπει να πάρει τίποτα άλλο από τσιμεντοστρώσεις, αυτό εξυπακούεται.

κ. Δήμαρχος:  …..

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ωραία, βλέπω, συντήρηση-επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ενότητας Μονεμβασίας 25.000 € από ανταποδοτικά νεκροταφείων και τακτικά, όσα και να εισπράξετε δεν νομίζω να μπορέσετε να πάρετε ούτε το 1/10 από αυτά. Κύριε πρόεδρε θεωρώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα που μας παρουσιάζετε έχει πρακτικές αδυναμίες, θα ήθελα να ψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα για το καλό του Δήμου μας, να λειτουργήσουμε από κοινού με δικαιοσύνη, που όμως βλέπω να μην υπάρχει. Για αυτό δυστυχώς βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να το καταψηφίσω αν και το θεωρούσατε αναμενόμενο.

(Έλλειψη ήχου)

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Η κατανομή στην Μονεμβάσια των 180.000 € σύμφωνα με τους κατοίκους είναι Νόμια 15.000 €, Μονεμβάσια 55.000, Λιρά 11.000 κ.τ.λ., έχουμε βάλει για οδοποιία 108.000 €, αν τους δώσουμε μόνο 108.000 € αντί για 11.000 € θα πάρουν 4.000 € κ.τ.λ Θα μπορούσαμε στις Βελιές, Άγιο Νικόλαο, Αγγελώνα, Άγιο Ιωάννη, Άγιο Δημήτρη και Τάλαντα να εκτελέσουμε την αγροτική οδοποιία με το μηχάνημα της Νεάπολης που έχει από κοινού ο δήμος Μονεμβασίας με τον χειριστή των Μολάων κάποιες ημέρες υπερωριακά.

…….: ….

Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Θα πρότεινα να διαθέσουμε 12.000 € για την αγροτική οδοποιία Νομίων, Λιρών, Ελληνικού και στα χωριά να γίνουν με το κοινό μηχάνημα με τη Νεάπολη για να μείνουν χρήματα για τσιμεντοστρώσεις.

….: ….

κ. Πρόεδρος:  Μην γενικεύετε.

(Έλλειψη ήχου)

Κ. ΛΥΡΑΣ: Κύριε πρόεδρε, απλώς 2 παρατηρήσεις, επειδή έχω ασχοληθεί σχετικά να ξεκαθαρίσω ότι όσον αφορά τα ανταποδοτικά επειδή ακούστηκε από τον κύριο Παπαδάκη ότι η Μονεμβάσια έχει πληρώσει πολλά. Αν κάνουμε μία αναλογία πληθυσμιακά των συνολικών ανταποδοτικών τελών (καθαριότητας, ύδρευσης, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων) εκτός της αποχέτευσης που αφορά μόνο την Μονεμβάσια και της άρδευσης οι διαφορές είναι απειροελάχιστες, της τάξεως 3%-4%, συνεπώς δεν υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη ψαλίδα όπως την περιγράφετε. Σαφώς πρέπει να διαχωριστεί το τεχνικό πρόγραμμα από τα συνολικά έξοδα κάθε υπηρεσίας, δηλαδή μπορεί η Δ.Ενότητα Μον/σίας να παίρνει κάποια ποσά αλλά και τα έξοδα αντίστοιχα της καθαριότητας είναι πολλαπλάσια αν το δούμε και ανά κάτοικο συγκριτικά με άλλες Δ.Ενότητες λόγω των πολλών και απομακρυσμένων Δ. Διαμερισμάτων. Είπατε ότι τα τέλη για τους κοινοχρήστους χώρους κ.τ.λ. στην Μονεμβάσια είναι υψηλά αλλά, και δεν θέλω να το πάρετε στραβά, η Μονεμβάσια έχει και ανά κάτοικο αλλά και κατά απόλυτο νούμερο υψηλό ποσοστό ανείσπρακτων τελών.

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, αυτά θα έρθουν στον προϋπολογισμό αναλυτικά.

Κ. ΛΥΡΑΣ: Το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας στις 31/12/2010 είναι 359.000 € για την Δ. Ενότητα Μον/σίας.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να έχεις υπόψη σου ότι σε αυτά υπάρχουν και οι βεβαιωτικοί κατάλογοι του Δεκεμβρίου που δεν πρόλαβαν δεν εισπραχθούν εντός του 2010.

Κ. ΛΥΡΑΣ: Τέλος πάντων, …

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι επί της παρούσης να το αναλύσουμε.

Κ. ΛΥΡΑΣ: Εγώ το είπα με καλή τη διάθεση, υπάρχει ο βεβαιωτικός κατάλογος της ύδρευσης που αφορά μόνο την Δ. Κοινότητα Μονεμβάσιας που έχει ένα υπόλοιπο 80.000 € και αυτό αν αφαιρέσουμε έχετε περισσότερα ανείσπρακτα από τις Βοιές ας πούμε, δεν υπάρχει άλλος πιο κοντινός κατάλογος.

κ. Πρόεδρος:  Αυτό θα το δούμε αναλυτικότερα στο προϋπολογισμό.

Κ. ΛΥΡΑΣ: Επειδή όμως ακούστηκε πολλές φορές κατά την διάρκεια της συζήτησης έπρεπε να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα.  

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Δήμαρχος:  Για να το κλείσουμε όντως υπάρχει θέμα εσόδων-εξόδων, που πρέπει να το δούμε και σας είπα ότι αυτό είναι ένα στοίχημα και πως θα μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε αυτό το σύστημα. Να σας πω ότι οι Δ.Ενότητες με πάρα πολλά αντλιοστάσια έχουν πάρα πολλά έξοδα (συντήρησης, κ.τ.λ) που δεν φαίνονται στο πρόγραμμα και θα φανούν στο προϋπολογισμό. Οπότε το θέμα πρέπει να ειδωθεί συνολικότερα και όπως είπαμε πρέπει να δοθεί πίστωση χρόνου έτσι ώστε να είμαστε όσο το δυνατό πιο ακριβοδίκαιοι, όμως με ελλιπή στοιχεία θα βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα. Πάντως όπως είπε και ο κύριος Λύρας στα έσοδα-έξοδα δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές.

Κ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ: Ο κοινός παρανομαστής των παρατηρήσεων των Συμβούλων της αντιπολίτευσης είναι ότι υπάρχουν αδικίες ανά Δ.Ενότητα, 2ον ότι θα έπρεπε να γίνουν μεγάλα έργα και ταυτόχρονα το τεχνικό πρόγραμμα να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και 3ον ότι το τεχνικό πρόγραμμα θα έπρεπε να αναφέρει συγκεκριμένα τα έργα ανά τοπική Κοινότητα για να υπάρχει και η ανάλογη δέσμευση προς τους προέδρους και στα χωριά. Αναρωτιέμαι όμως αν μπορείς να κάνεις αναπτυξιακά έργα όταν υπάρχει διαθέσιμο προς διαχείριση ένα ορισμένο ποσό για το οποίο πάλι οι ομιλητές έθεσαν κάποιους προβληματισμούς. Αν εξαιρέσουμε την ΣΑΤΑ, που κανείς δεν μας εγγυάται αν θα είναι το προβλεπόμενο ποσό και είπαμε να κρατηθεί το 80%, ακόμα από τους ομιλητές τέθηκε θέμα αν και τα ανταποδοτικά τέλη μπορέσουν τελικά να εισπραχθούν. Δηλαδή δεν είναι δυνατό ταυτόχρονα να κάνουμε 2 τέτοιους προβληματισμούς. Επειδή αναφέρθηκε ότι στην Μονεμβάσια είναι ακριβό το τέλος των καταστημάτων αν αναφερθούμε στις Βοιές εκεί υπάρχει μία ιδιαιτερότητα ότι εκείνα τα καταστήματα που βάσει της λογικής μας θα έπρεπε να είναι εντός της χερσαίας ζώνης είναι στον δήμο. Δηλαδή μπορεί να είναι ακριβό το τέλος στην Μονεμβάσια αλλά στις Βοιές ένας καταστηματάρχης που είναι στο παραλιακό μέτωπο πληρώνει δημοτικό φόρο, άλλο τέλος για τα τραπεζοκαθίσματα που βγάζει στο πεζοδρόμιο και ένα υπέρογκο ποσό στο Λ.Ταμείο για τα στέγαστρα που έχει στην κάτω πλευρά, άρα λοιπόν και εμείς μπορούμε να θέσουμε μία τέτοια αδικία και είναι σε επισφαλή κατάσταση. Ακούστηκε από πολλούς ότι υπάρχουν πολλά μικρά έργα και ότι υπάρχει σκοπιμότητα, τι σκοπιμότητα υπάρχει; Εδώ το σύνολο των έργων είναι 35 αλλά αν συγκρίνουμε με τις παλιές Δ.Ενότητες, που από ό,τι γνωρίζω στην δική μου Δ. Ενότητα ο αριθμός των έργων, και μάλιστα μικρών, ήταν τουλάχιστον τριπλάσιος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε διότι όλοι γνωρίζετε τις διαδικασίες στις οποίες και εσείς στο παρελθόν είχατε συμμετάσχει. Επίσης ζητήσαμε εξαρχής από τους τοπικούς προέδρους καταγραφή των αναγκαιοτήτων, επειδή ειπώθηκε ότι θα έπρεπε να τους δώσουμε ένα πλαφόν, ξέρετε ότι στην δική μας περίπτωση υπήρχαν απαντήσεις από χωριά ότι π.χ. στην ύδρευση δεν είχαν κανένα πρόβλημα ενώ στον ίδιο δήμο υπήρχαν αναφορές ότι δεν υπήρχε τίποτα; Δηλαδή σαν μην είχε γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν υπήρχε αδικία, που θέλετε να θέσετε, και στο δημοτικό τέλος για το αν ο ένας πλήρωνε περισσότερο ή λιγότερο μέσα στον ίδιο δήμο, σκεφτείτε λοιπόν ότι σε έναν καινούριο δήμο είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες τέτοιες διαφορές. Θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα είσπραξης των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας διότι αυτά περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και πιστεύω ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι δημότες είναι συνεπείς, επομένως δεν έπρεπε να τεθεί κανενός είδους προβληματισμός και αν προκύψει πρόβλημα είσπραξης θα είναι στο θέμα της ύδρευσης. Επειδή αναφέρθηκε το πρώην Δ.Σχολείο Βοιών εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι εμείς αναγκαστήκαμε να παραλάβουμε τον εξοπλισμό αξίας 150.000 € ενός κτιρίου, το οποίο θεωρούμε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμο για την εγκατάσταση του, ο τίτλος λοιπόν του έργου ήταν «Πνευματικό κέντρο-Μουσείο, πρώην Δ.Σχολείο». Ετέθη θέμα για την κατασκευή στεγάστρου στον ανάλογο χώρο του παιδικού σταθμού όπως προβλέπει το σχέδιο πόλης. Θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος αυτήν την στιγμή χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο, όποιος θέλει μπορεί να τον επισκεφτεί και να δει σε τι κατάσταση είναι η περιουσία του δήμου και πρέπει ή σε εκείνον ή σε άλλο χώρο να στεγαστεί η περιουσία του Δήμου, ο τίτλος είναι διαμόρφωση και περίφραξη για την στέγαση όλων των οχημάτων της Δ.Ε Βοιών. Δηλαδή είναι προτιμότερο να μην διαφυλάξουμε όλη αυτή την περιουσία; Να πω ότι το ΕΣΠΑ διαρκεί από το 2009 έως το 2013 και από την πλευρά μας και για το δημοτικό στάδιο (τις κερκίδες κ.τ.λ.) και για τον παιδικό σταθμό και για τα θέματα της ύδρευσης αγωνιζόμαστε για την ένταξή τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Κλείνοντας λέω ότι η ΣΑΤΑ που έχουμε είναι διαχειριστούμε είναι συγκεκριμένη, , το ίδιο και τα ανταποδοτικά, έστω και με ερωτηματικό, όσο για τακτικά υπάρχει μία ασάφεια όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος και τα οποία δεν ξέρουμε αν επαρκούν για την κάλυψη των ανελαστικών μας  δαπανών. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρξουν έκτακτες επιχορηγήσεις και έξοδα την τρέχουσα περίοδο. Αν λοιπόν ήταν αλλιώς και εγώ θα συμφωνούσα αυτό το πρόγραμμα να έχει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα και να μιλάμε για μεγάλα έργα που με τα σημερινά δεδομένα πρέπει να πλησιάζουν το 1.000.000 € ενώ αυτήν την στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε ΣΑΤΑ 960.000 €.

κ. Δήμαρχος:  Πέτρο, είχες ρωτήσει για τον βιολογικό καθαρισμό της Νεάπολης, μας ήρθε έγγραφο από την Περιφέρεια που αποστέλλει στο (ΕΤΕΡΑΝ;;;) και ζητεί την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την Β’ φάση, ο ανάδοχος του έργου θα το λειτουργήσει για 3 χρόνια. Πιστεύω ότι αυτά θα εγκριθούν και αν όλα πάνε καλά μετά από 50 μέρες θα δημοπρατηθεί το έργο.

Κ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα αναφερθώ σε ένα μικρό έργο στην καθαριότητα του Δ.Ενότητας Ασωπού και δεν ξέρω αν μπορεί να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα. Επειδή έως σήμερα έχουμε διαπιστώσει ότι οι επεκτάσεις του δικτύου ηλεκτροφωτισμού είναι δύσκολες, για να μην πω ανέφικτες, διότι η ΔΕΗ δεν κόβει τιμολόγια και επομένως δεν τα εγκρίνει η επίτροπος, προτείνω εάν συμφωνούν και οι άλλοι συνάδελφοι το ποσό για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού της Δ.Ενότητας Ασωπού με κάποιο άλλο μικροποσό να διατεθεί για την επισκευή του κτιρίου που βρίσκεται ενδιάμεσα στα Δ.Δ Παπαδιανίκων και Ασωπού και να διατεθεί για την υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού.

Κ. ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ: Με έχουν καλύψει σε αρκετά σημεία οι συνάδελφοι, έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης 4ετίας πρώτο μέλημα μας, των συναδέλφων, των προέδρων της Δ.Κοινότητας Μολάων και των υπολοίπων τοπικών κοινοτήτων είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας του δημότη μας, πιστεύω και εσείς το έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Ο συνάδελφος Νικολινάκος όταν πριν κάποια χρόνια ανέλαβε έκανε μία τροποποίηση και χρηματοδοτήθηκε αυτό το σημαντικό έργο στην Μεταμόρφωση από το τότε πρόγραμμα «ΕΠΤΑ», σήμερα όμως δεν υπάρχει ούτε «ΕΠΤΑ» ούτε «ΘΗΣΕΑΣ» για να χρηματοδοτηθούμε. Έχοντας προηγούμενη εμπειρία κατόπιν διαβουλεύσεων με τα τοπικά προεδρεία καταλήξαμε σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, μπορούν να ερωτηθούν οι πρόεδροι που όλοι παρίστανται και μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι τουλάχιστον για την Δ. Ενότητα Μολάων, αλλά πιστεύω και για τις υπόλοιπες υπάρχει πλήρη ενημέρωση και των προέδρων και των συμβουλίων. Όταν πριν 4ετίας συμμετείχα στα κοινά προέκυψε μείζον θέμα διότι οι πρώην δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια συνήθιζαν να εγγράφουν πολλά έργα με 6.900 € με απευθείας ανάθεση και το ελεγκτικό συνέδριο Λακωνίας δεν ενέκρινε αυτήν την πρακτική. Για αυτό και εμείς ως πρώην δήμος Μολάων, εδώ είναι και τα αντίστοιχα τεχνικά προγράμματα, τα είχαμε συνενώσει σε έργα (οδοποιίας, δίκτυα) για όλον τον δήμο. Οπότε δεν τίθεται θέμα ότι έχουμε βάλει, όπως είπε ο Χριστάκος, σωρεία απευθείας αναθέσεων, αφού έχουμε βάλει 2 ποσά 7.200 €, το τρίτο 7.200 € στα ανταποδοτικά νεκροταφείου από όπου μακάρι να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα για να καλυφθούν οι πολλές ανάγκες των νεκροταφείων της Δ.Ενότητας Μολάων. Όσο για τα 4 ποσά 12.600 € είναι με μελέτη και αφορούν συγκεκριμένα έργα, και να μην αναφέρω παραδείγματα όπου η παλαιά δημοτική αρχή αλλά και η τωρινή πάλευε να φτιάξει στο Δ. Σχολείο Μολάων τις περιβόητες κορνίζες και μας ζητούσαν πολλά χρήματα και εντέλει βρέθηκε ένας εργολάβος και με 10.000 € λύθηκε το πρόβλημα διότι λόγω της κατάρρευσης του σοβά υπήρχε κίνδυνος. Αυτά λοιπόν τα έργα θα γίνουν με μελέτες και αναφέρω συγκεκριμένα για το στάδιο Μολάων όπου έπειτα από πολλά χρόνια έστω και δικαστικά ξεμπέρδεψε και μας έχουν μείνει τα πέταλα που πρέπει να φτιαχτούν και κατόπιν έρευνας αγοράς πιστεύω ότι με αυτό το ποσό θα μπορέσουμε να τα φτιάξουμε για να εξυπηρετήσουμε τις ομάδες. Επιπλέον για πρώτη φορά στην Δ.Ενότητα Μολάων διαθέτουμε χρήματα για αγροτική οδοποιία, διότι τα προηγούμενα χρόνια λύναμε τα προβλήματα με τα μηχανήματα μας και με την … που μας έδιναν δωρεάν, το οποίο φέτος δεν ξέρουμε αν το έχουμε, εγγράψαμε ένα 6.900 € σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Επίσης έχουμε βάλει για την παιδική χαρά των Πακίων, όπου υπήρχε ένα πάγιο αίτημα, εν πάσει περιπτώσει αγοράστηκε ένα οικόπεδο και υπάρχει έτοιμη μελέτη και πρέπει να ξεκινήσουμε, όμως τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είπαμε λοιπόν με τον πρόεδρο φέτος να ξεκινήσουμε έστω την διαμόρφωση του χώρου διότι η παιδική χαρά είναι αναγκαία για το χωριό. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει συνεννόηση και ταύτιση και έτσι προχωράμε σε όλα αυτά. Και όσο για τα υπόλοιπα έργα συνολικού ποσού 290.000 € δημοπρατούνται, κλείνοντας να πω ότι ο Δήμος τώρα στήνεται, χρειάζεται δουλειά, αυτό γίνεται όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ: Θα είμαι λακωνικός, σας άκουσα όλους και χάρηκα ιδιαίτερα για το επίπεδο πολιτισμού που επικράτησε σήμερα στην αίθουσα. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε ως βάση το δεδομένο την αγάπη και την πρόοδο για τον τόπο μας και σίγουρα αυτό πρέπει να τηρήσουμε πέρα από μικρότητες και αντιπαλότητες. Σκοπός όλων μας η επιτυχής οργάνωση σε κάθε τομέα, με βάση αυτό το δεδομένο και αξιοποιώντας το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε από την στιγμή που αναλάβαμε μέχρι σήμερα αλλά και τα ελάχιστα χρήματα που μπορούσαμε να διαθέσουμε. Πιστεύω ότι έχοντας να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο εγχείρημα του «Καλλικράτη» πως φροντίσαμε να κάνουμε το καλλίτερο δυνατό και να οργανώσουμε όσο το δυνατό καλλίτερο τεχνικό πρόγραμμα. Σήμερα δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε με μαθηματικούς υπολογισμούς, άκουσα νούμερα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, εμείς είμαστε τεχνοκράτες και το ζητούμενο είναι η σωστή διαχείριση αυτών των λίγων που έχουμε στην διάθεσή μας. Τι να το κάνω αν έχω να δώσω 100.000 € για οδοποιία αλλά οι δρόμοι που κάνω είναι άχρηστοι; Και ο φίλος μου ο κύριος Μαστορόπουλος το είπε στην αρχή της ομιλίας του, δεν έχει σημασία αν η ΣΑΤΑ είναι πολύ ή λίγη αλλά η σωστή διάθεσή της και εκεί πρέπει όλοι να κινηθούμε. Κλείνοντας να πω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πλέον δεν είμαστε μία Δ. Ενότητα αλλά ένας ενιαίος δήμος και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το ατομικό μας όφελος αλλά και το συλλογικό. Κλείνοντας, οι πρόεδροι πάντα είναι κοντά μας, τουλάχιστον στην δική μας Δ.Ενότητα έχουμε καθιερώσει μηνιαία συζήτηση με τους πρόεδρους και προσπαθούμε να χτίσουμε μία σχέση συνεργασίας, η βοήθειά τους πραγματικά είναι πολύτιμη και εν καιρώ αυτή η συνεργασία θα προχωρήσει και θα αποδώσει καρπούς, ευχαριστώ πολύ.

……: Στο χωριό μου είμαστε λίγοι αλλά η έκταση είναι πολύ μεγάλη και υπερβαίνει τα 100 χλμ αγροτική οδοποιία, ορισμένα χωριά που έχουν μεγάλη έκταση να τα βοηθήσετε. Θέλω να πληροφορήσω τους αγαπητούς Δημοτικούς Συμβούλους ότι και για τις λάμπες είμαστε και επιστατούμε στα μηχανήματα και επιτελούμε έργο στα χωριά μας, ο νοών νοείτο.

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: (Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου) Κύριε πρόεδρε, κύριε δήμαρχε, 2 γαΐδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, στην οροφή του κτιρίου πλανάται η λέξη τρόϊκα, τα πάντα εξαρτώνται από αυτούς τους κυρίους, όλα λοιπόν είναι σχετικά, μόνο τα ανταποδοτικά που δεν ξέρω αν και αυτά έχουν δεσμευτεί στο μνημόνιο. Δεν θα διαφωνήσω με το τεχνικό σας πρόγραμμα αλλά εσύ κύριε Βουνελάκη είπες ότι είμαστε τεχνοκράτες, οι εφαρμοστές ποιοι είναι; Είμαστε εμείς; Ο τελευταίος τροχός της άμαξας; Γιατί η τεχνοκρατία έχει τους μηχανικούς, τους εφαρμοστές, μπορείτε να μου πείτε εν προκειμένω ποιοι είναι; Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερος σεβασμός στους πρόεδρους της τοπικής Κοινότητας, είπατε πριν ότι μηνιαίως έχετε συζήτηση και συνάντηση με τους τοπικούς σας προέδρους, σε εμάς εδώ και 3 μήνες αυτό δεν έχει γίνει. Θεωρώ περιττή όλη την σημερινή συζήτηση διότι δεν υπάρχει αναλυτική αναγραφή των ποσών που διατίθενται. Προεκλογικά όταν μου ζητούσαν έργα οι κάτοικοι, που όπως ξέρεις ψήφισαν πάνω από όλα εμένα και εγώ έδινα κατεύθυνση, τους έλεγα … δεν υπάρχουν έργα και να είσαστε ευχαριστημένοι αν … όταν επανέλθουμε σε επόμενη συνεδρίαση, όπου θα αναφερθούμε αναλυτικά, και πάλι δεν θα διαμαρτυρηθώ. Να ξέρετε όμως ότι ο δήμος Βοιών είχε μία καλή οργάνωση και μπορούμε και ελέγχουμε, ακόμα και οι πολίτες, τις κινήσεις σας και κάποια στιγμή θα λογοδοτήσετε αν θεωρηθεί ότι σπέρνετε αδικία στον δήμο Βοιών.

κ. Δήμαρχος:  Δεν κατάλαβα τους υπαινιγμούς σας κύριε Βαρβαρέσο.

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: ……

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχει κανένα θέμα αδικίας για να το ελέγξετε;

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Είπα ότι αν θεωρηθεί ότι αδικούμαστε θα σας ελέγξουμε.

κ. Δήμαρχος:  Αυτό είναι προφανές, να είστε σίγουρος ότι ο δήμος σας δεν πρόκειται να αδικηθεί και αυτοί που σας ψήφισαν σας ψήφισαν με εμένα δήμαρχο. 

Κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Εντάξει, αν ήμουν με τον κύριο Μαστορόπουλο ίσως να … τον κύριο Μαστορόπουλο.

Κ.ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ: (Πρόεδρος Τ.Κ. Βελανιδίων) Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δ.Σύμβουλοι ως προς το τεχνικό πρόγραμμα ξεκινήσαμε ανάποδα, ενώ δεν υπήρχε προϋπολογισμός του Δήμου μας βάλατε να το καταρτίσουμε. 

κ. Δήμαρχος:  Τι να κάνουμε, αυτό αναφέρει ο νόμος.

Κ. ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ: Αυτό το κάναμε και σήμερα συζητάμε για ένα τεχνικό πρόγραμμα και ως τοπική κοινότητα δεν ξέρουμε τι μας αναλογεί, εγώ στην προσωπική μου ζωή υπολογίζω τα έξοδά μου ανάλογα με τον προϋπολογισμό μου. Ως προς την καθημερινότητα θέλω να με προσέξετε, είμαι πρόεδρος εδώ και 3 ½ μήνες και δεν έχω δει ούτε μία ημέρα 1 υπάλληλο της καθαριότητας στο χωριό μου. Από την τσέπη μου έχω πληρώσει 100 € για τον καθαρισμό του ρέματος της κάτω Βρύσης, 100 € για τον καθαρισμό της δεξαμενής της άνω Βρύσης, 2 ρέματα, από την Ενότητα Βοιών με ενημέρωσαν τηλεφωνικώς ότι θα μου πάρουν ένα κοντάρι για να αλλάζω τις λάμπες και λέω είναι η δουλειά μου να το κάνω; Και να μην θεωρηθεί εγωιστικό διότι εγώ πριν εκλεγώ πρόεδρος σκούπιζα τις σκάλες από το σπίτι μου έως κάτω στην αφετηρία, βέβαια πολλοί δεν γνωρίζετε την οικία μου στα Βελανίδια αλλά αν έρθετε θα το δείτε και σκούπιζα από το εκκλησσάκι του Αγίου Ιωάννη στο βουνό μέχρι τον δημόσιο δρόμο. Αυτό το έκανα διότι με ευχαριστούσε και ήθελα να είμαι ενεργός πολίτης στο χωριό μου, τώρα όμως ως πρόεδρος νιώθω ανήμπορος να κάνω ο,τιδήποτε διότι δεν ξέρω σε ποιον δήμο ανήκω εφόσον οι υπηρεσίες του δήμου δεν μου έχουν προσφέρει τίποτα. Εκτός από 3 ημέρες που μου έστειλαν την τσάπα για να καλύψω άμεσες ανάγκες.

κ. Δήμαρχος:  ….. επειδή είστε πρόεδρος μόνο 3 ½ μήνες κρατήστε μία μικρή επιφύλαξη γιατί υπάρχουν και παλαιότεροι από εσάς, δείξτε λίγο ανοχή ακόμα και τότε να είστε τόσο κατηγορηματικός για το σε ποιον δήμο ανήκετε.

Κ. ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ: Βεβαίως και έχω δείξει ανοχή και επειδή ζύγωσαν οι ημέρες του Πάσχα δεν ξέρω αν θα προλάβω να καθαρίσω το χωριό μου τουλάχιστον στα σημεία από όπου περνάει ο επιτάφιος, πάλι θα αναγκαστώ να πληρώσω από την τσέπη μου, ευχαριστώ, τίποτα άλλο.

κ. Δήμαρχος:  Για το θέμα των πληρωμών που θέσατε έχουμε πει ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού οι πρόεδροι θα λάβουν την πάγια προκαταβολή η οποία θα καλύψει ορισμένα από αυτά που είπατε, τα άμεσα και τα έκτακτα που ορίζει ο νόμος, αυτήν την στιγμή αυτό δεν μπορεί να γίνει. Παρόλα αυτά ξέρω ότι κάτω γίνεται μία προσπάθεια και ούτε το χωριό σας θα εγκαταλειφθεί για τις ημέρες του Πάσχα, να είστε σίγουρος ότι θα καλυφθούν αρκετές από τις ανάγκες που θέσατε.

Κ. ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ: Αυτό μου το έχει υποσχεθεί ο κύριος Πετράκης και δεν στοχεύω στον κύριο Πετράκη, απλώς πρέπει να θέσω το παράπονό μου. 

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η 2η απάντηση του κυρίου Δημάρχου ήταν στο πρέπον ύφος αλλά νομίζω ότι δεν χρειαζόταν η πρώτη τοποθέτηση του μετά τα παράπονα του πρόεδρου των Βελανιδίων ο οποίος εξέφρασε μία αγωνία. Διότι στην ουσία αυτά που είπε είναι κάτι που λίγο-πολύ λένε όλοι οι πρόεδροι, πολλοί έτσι νιώθουν, νιώθουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι δεν έχουν πολλές δυνατότητες, ότι δεν πήραν τα έργα που  χρειάζονται τα χωριά τους κ.τ.λ. Πρέπει να δείξετε κατανόηση και να καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις τους.

κ. Δήμαρχος:  Για να το κλείσουμε, εσείς κύριε Μαστορόπουλε μυαλό δεν θα βάλετε, ποτέ δεν θα πείτε μία καλή κουβέντα, κάθε φορά θα αδράχνετε την ευκαιρία για να κάνετε και ένα παράπονο. Δεν σας ενδιαφέρει που είναι 3 μήνες, δεν σας ενδιαφέρει η προσπάθεια που γίνεται, δεν σας ενδιαφέρει τι γίνεται και οι δικοί σας κάθε μέρα έρχονται εδώ. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πείτε ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτό είναι, από την πρώτη τοποθέτησή σας συνεχίζετε με τον ίδιο τρόπο και ψάχνετε να βρείτε μία ευκαιρία για να εγκαλέσετε τον έναν ή τον άλλο, για αυτό σας συμβουλεύω, βελτιωθείτε λίγο.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν κύριε Τριχείλη κάπου το θράσος πρέπει να έχει και ένα όριο, αφήστε να κάνουμε την δουλειά μας όπως γνωρίζουμε και να πάρετε πίσω την κουβέντα που είπατε «μυαλό δεν θα βάλετε», να μιλάτε με ευπρέπεια όπως σας απευθύνομαι και εγώ. Επίσης δεν καταλάβατε καν το πνεύμα της τοποθέτησής μου, διότι όταν ο πρόεδρος τοποθετήθηκε πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που τον προβληματίζουν και απασχολούν το χωριό του εσείς αμέσως του επιτεθήκατε με ένα ύφος που δεν αρμόζει στην συγκεκριμένη περίσταση, εγώ δεν σας απέδωσα μομφή για ο,τιδήποτε άλλο αλλά για το ύφος σας. Και λέω ότι πρέπει να κατανοήσετε τον πόνο αυτού του ανθρώπου που είναι καινούριος και ναι, αυτό είναι ένα μειονέκτημα διότι δεν γνωρίζει από τοπική αυτοδιοίκηση και τις διαδικασίες, έχει το άγχος διότι βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται στο χωριό του και εύλογο είναι να καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο την πίκρα του.

κ. Πρόεδρος:  Κατανοητό κύριε Μαστορόπουλε.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά τα άλλα δεν καταλαβαίνω το ύφος σας κύριε Τριχείλη, μακάρι και άλλες αντιπολιτεύσεις να λειτουργούσαν σαν και εμάς, που έχουμε ψηφίσει το 98% των θεμάτων.

κ. Πρόεδρος: Αρκετά κύριε Μαστορόπουλε.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και αφήστε τα σχόλια διότι υπάρχει και άλλος τρόπος να αντιπολιτευθούμε, τα ξέρετε πως γίνονται.

κ. Δήμαρχος:  Δεν τον κατάλαβα τον τρόπο, μπορείτε να μας πείτε τον τρόπο; Δηλαδή ποιος τρόπος υπάρχει; Πέστε μου.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πιο σκληρός.

κ. Δήμαρχος:  Δηλαδή; Τι πιο σκληρός;

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πιο σκληρός.

κ. Δήμαρχος:  Δεν έχετε ψηφίσει τίποτα, χρησιμοποιείτε την ενημέρωση που σας δίνουμε για να κάνετε μόνο αντιπολίτευση και τίποτα άλλο.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να διοικήσετε τον Δήμο χωρίς κριτική, αυτό είναι το πρόβλημά σας.

κ. Δήμαρχος:  Τον τρόπο που ήθελα να διοικήσουμε τον Δήμο.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε τις υποδείξεις για τον τρόπο που λειτουργεί η αντιπολίτευση.

κ. Δήμαρχος:  …. η αντιπολίτευση είναι για τον κόσμο, επί της ουσίας τίποτα.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σε όλα αυτά που ανέφερα απαντήσατε; Απαντήσατε επί της ουσίας;

κ. Πρόεδρος:  Τελειώσαμε, ο πρόεδρος του Κυπαρισσίου, ο κύριος Πολυχρονάκος.

Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ: (Πρόεδρος Τ.Κ. Κυπαρισσίου)  Το τεχνικό πρόγραμμα πέφτει σε μία αντίφαση, αν δώσεις στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων 20.000 € συν τα ανταποδοτικά να τα διαχειριστούν είναι δεδομένο ότι θα τα διαθέσουν σε 4-5 έργα (5.000 €-10.000 €), όλα με αναθέσεις, διότι αυτά έχουν ανάγκη τα χωριά, τσιμεντοστρώσεις, φρεάτια, γεφυράκια κ.τ.λ αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν κάθε μέρα οι δημότες. Ενώ αν δοθούν συνολικά 1.200.000 € στον δήμο θα διατεθούν σε αναπτυξιακά έργα (αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, κ.τ.λ). Στην αρχή βλέποντας το τεχνικό πρόγραμμα δεν μπορούσα να αναγνωρίσω τα έργα του Κυπαρισσιού της τάξης 5.000 €-10.000 € αλλά διαβάζοντας κατάλαβα ότι τα 90.000 € για οδοποιία περιλαμβάνει 3 έργα του Κυπαρισιού, αντίστοιχα ένα άλλο 7.000 € κ.τ.λ. Προφανώς η επίτροπος δεν μπορεί να εγκρίνει χίλια έργα των 5.000 €, αφετέρου δεν μπορούμε να βάλουμε έργα πλήρως αναπτυξιακά διότι έτσι αδιαφορούμε για τους κατοίκους των κοινοτήτων. Θεωρώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα έχει ισορροπία στον τρόπο κατανομής των χρημάτων και αφετέρου πόσο συγκροτεί έναν ενιαίο χαρακτήρα ως δήμος. Κλείνοντας να πω ότι ως μηχανικός λέω ότι τα έργα που είναι μικρά και συγκεκριμένα είναι πιο εύκολα συντάξιμες οι μελέτες τους και η επίβλεψή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες (ΤΥΔΚ, τοπικούς προέδρους) είναι πιο εύκολη και ο χρόνος εκτέλεσής τους είναι ταχύτερος και το αποτέλεσμα πιο ποιοτικό. Άρα λοιπόν η άποψη ότι τα μικρά έργα αφορούν προμήθειες κάποιων δεξιά και αριστερά και ότι κατά βάση είναι στην απέξω δεν ισχύει. Σαφώς και έργα που είναι ίδια, π.χ. τσιμεντόστρωση σε 5 χωριά από 100 μέτρα, πρέπει να ενοποιηθούν αλλά και έργα με ιδιαιτερότητα δεν μπορεί να τα αναλάβει ο ίδιος εργολάβος που έχει δώσει τιμή για τα άλλα 500 μέτρα οδοποιίας και δεν θα μπορεί να τα επιβλέψει και κανένας, ευχαριστώ.

Κ. ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ: (Σύμβουλος Δ.Κ. Νεάπολης) Είμαι ένας απλός σύμβουλος της Δ. Κοινότητας της Νεάπολης και ευχαριστώ που μου δώσατε τον λόγο διότι όλοι, ακόμα και οι πολίτες, έχουν λόγο για το τεχνικό πρόγραμμα 2011. Έχω έναν προβληματισμό, ο τέως δήμος Βοιών είχε ένα …. € για το τεχνικό πρόγραμμα 2009, και αν θα έκανε σύμφωνα με το 30% που προβλέπεται με το άρ. 208 παρ. 2Β του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα θα έπρεπε το τεχνικό πρόγραμμα να είναι 311.000 €. Αυτό που εσείς δίνετε στην σημερινή Δ.Ενότητα Βοιών είναι 299.000 €, είναι 311.000 €, σας πληροφορώ ότι σύμφωνα και με τα πληθυσμιακά  κριτήρια 311.000 έβγαινε. Εν πάσει περιπτώσει η ΣΑΤΑ είναι (380.000 €;;;) που δε νομίζω ότι έχει μειωθεί, έτσι ώστε να δικαιολογεί την τόσο μεγάλη μείωση. Οι τότε κύριοι πρόεδροι θα ενθυμούνται ότι ανάλογα με το μικρό ή το μεγάλο χωριό έχει γίνει μία κατανομή και το μικρότερο είναι του Φαρακλού 24.000 €. Βέβαια αυτή είναι η απόφαση του Δ.Συμβουλίου που θα ληφθεί απόψε και αυτό με λυπεί, τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να υπολογιστούν βάσει του πληθυσμού και τις εισφορές, φροντίστε να πληρωθούν διότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα και ίσως να έσφαλαν και οι προηγούμενοι. Εν πάσει περιπτώσει κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, χρειάζεται απόφαση για τα δημοτικά τέλη, εσείς λέτε ότι θα τα αφήσετε ως έχουν ανά Δ.Ενότητα αλλά πρέπει να ληφθεί και απόφαση για τον τρόπο κατανομής τους. Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα θα έπρεπε να μας είχατε δώσει έναν προϋπολογισμό έτσι ώστε οι σύμβουλοι της Δ.Ενότητας Βοιών να είχαν ιεραρχήσει τα έργα κατά σειρά προτεραιότητας, αυτό δεν έγινε και ήταν ένα λάθος. Εν πάσει περιπτώσει δεν ξέρω πως θα κατανείμετε τις 299.000 €, όμως ευελπιστώ ότι αργότερα ίσως από κάποια έκτακτα έσοδα να διατεθούν μεγαλύτερα κονδύλια και να λυθούν τα προβλήματα που δεν θα λύσει το τεχνικό πρόγραμμα.

κ. Πρόεδρος:  Αυτό ευχώμεθα όλοι κύριε Δρεπανιώτη.

Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα με κάλυψαν οι προλαλήσαντες αλλά θέλω να απαντήσω στον πρόεδρο των Βελανιδίων.

κ. Πρόεδρος:  Μην πάμε σε τέτοια αντιπαράθεση.

Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δώστε μου τον λόγο και εμένα ένα λεπτό, πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις, διότι νομίζω ότι κάτι έχει ο πρόεδρος με εμένα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Κύριε πρόεδρε σας έχω στείλει 6 φορές το μηχάνημα, στο χωριό μου, τον Άγιο Νικόλαο δεν το έχω στείλει ούτε μία φορά και αύριο θα δουλεύει σε εσάς και ξέρετε υπό ποιες προϋποθέσεις δουλεύει, θέλετε να σας θυμίσω με τι προϋποθέσεις δούλευε και τις άλλες 2 μέρες που ήρθε στα Βελανίδια; 

κ. Πρόεδρος:  Χωρίς πετρέλαιο.

Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Και έχει λήξει και η σύμβαση του χειριστή, αυτό το ρισκάρω εγώ.

……..: …..

Κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ένα λεπτό, μιλήσατε για δεξαμενές, έστειλα το συνεργείο για τον καθαρισμό της δεξαμενής και επειδή δεν σας ενημέρωσα σωστά σας κακοφάνηκε. Έχω την αρετή να σας ζητήσω για άλλη μία φορά συγγνώμη ενώπιον του προέδρου, του κυρίου Δημάρχου και των συναδέλφων που δεν σας ενημέρωσα, όμως έχω φροντίσει για τον καθαρισμό της δεξαμενής. Επίσης σας έχω πει ότι ενόψει του Πάσχα θα στείλω τα συνεργεία καθαρισμού και σας πληροφορώ ότι αύριο θα σας στείλω και το φορτηγό κόβοντας το από την αποκομιδή των βαριών αντικειμένων στην Νεάπολη και αυτό θα το κάνω για να σας εξυπηρετήσω, τώρα πως θα εξυπηρετήσω τη Νεάπολη είναι μία άλλη ιστορία, έχω καλή πρόθεση να εξυπηρετήσω και εσάς. Το σέβομαι ότι είστε άπειρος αλλά ακούστε λίγο και τους υπεύθυνους για την διαχείριση αυτών των θεμάτων, ακούστε τις δυσκολίες έχουμε, υπάρχει πρόεδρος στον οποίο δεν έχω στείλει το μηχάνημα ούτε μία μέρα. Ξαναλέω ότι στο χωριό μου δεν έχω κάνει τίποτα, αν εγώ ήμουν Αγιονικολαΐτης και ήταν κάποιος άλλος αντιδήμαρχος θα τον είχα πιάσει με τις ντομάτες. 

κ. Πρόεδρος:  Εντάξει, νομίζω ότι ήδη έχουμε περάσει 3 ώρες, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, κύριε πρόεδρε δεν χρειάζεται περαιτέρω, νομίζω ότι πήγε πολύ καλά η συζήτηση.

Κ.ΤΡΙΠΟΝΤΙΚΑΣ: Σας παρακαλώ, ο κύριος Πετράκης είπε ότι έχω κάτι μαζί του.

(Έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος:  Εντάξει κύριε πρόεδρε, να μην κολλήσουμε σε λεπτομέρειες, λοιπόν η κυρία Αλειφέρη και ήδη υπερεξαντλήσαμε το θέμα. 

Κ. ΑΛΕΙΦΕΡΗ: Έχετε δίκιο και ίσως δεν θα έπρεπε να λάβω και τον λόγο, ακούγοντας τον κύριο Βουνελάκη μου ήρθε στο μυαλό κάτι από τα μαθητικά μου χρόνια, ότι δεν πρέπει μόνο να παίρνεις αλλά και να δίνεις, κάτι που απόψε δείξαμε ότι δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ένας ενιαίος δήμος και όταν λοιπόν εμείς υλοποιούμε ένα έργο σε μία τοπική κοινότητα δεν σημαίνει ότι θέλουμε, όπως ακούστηκε, να αδικήσουμε κάποιους άλλους, φροντίζουμε για όλη την επικράτεια. Άκουσα τον κύριο Παπαδάκη να λέει ότι είναι αδικημένοι, μα όταν κάποιος είναι αδικημένος σημαίνει ότι έχει ευνοηθεί κάποιος άλλος, δεν μπορεί να είναι όλοι αδικημένοι. Κύριε Παπαδάκη ήμουν στην επιτροπή διαβούλευσης όπου θέσατε ένα εύλογο αίτημα για την αύξηση των ποσών για την αγροτική οδοποιία, έγινε σεβαστό αυτό που είπατε, εκείνη την ημέρα δεν παρατηρήσατε κάτι άλλο, από την άλλη λέτε για την οδοποιία στην Μονεμβάσια που είναι 105.000 €, τόσα ήταν και πέρσι, δηλαδή φέτος τι παραπάνω έπρεπε να κάνουμε;

κ. Πρόεδρος:  Ας μην κάνουμε διάλογο.

Κ. ΑΛΕΙΦΕΡΗ: Εντάξει δεν θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτό, απλώς θέλω να πω ότι από την αποψινή συζήτηση κατάλαβα ότι αν δεν θέλουμε να ζυμώσουμε 5 μέρες κοσκινίζουμε. Ακούγοντας τις τοποθετήσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης άρχισα να αναρωτιέμαι για το αν το τεχνικό μας πρόγραμμα είναι αναπτυξιακό ή όχι, όταν όμως ο κύριος Νικολινάκος αναφέρθηκε σε 2-3 αναπτυξιακά έργα τότε είπα ότι με τα λίγα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα σίγουρα έχουμε συντάξει αναπτυξιακό πρόγραμμα. Διότι όταν αναπτυξιακό πρόγραμμα θεωρεί τα λουλούδια που θα φυτέψουμε στο παρτέρι στης Ελιάς ή μία απαλλοτρίωση, ή την αγορά ενός οικοπέδου τότε σίγουρα το πρόγραμμα είναι αναπτυξιακό. Εμείς φέτος επιχειρούμε την αξιοποίηση του οικοπέδου στα Πάκια που αγοράστηκε πέρσι, επίσης διαθέτουμε πίστωση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια των Βοιών για την μετατροπή του Δ.Σχολείου τους σε πνευματικό κέντρο, αυτό, δεν είναι αναπτυξιακό έργο; Μήπως λοιπόν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση για να δημιουργούμε εντυπώσεις και δεν θέλουμε να δούμε ότι γίνεται μία ουσιαστική δουλειά; Ας δείξουμε το θάρρος και να πούμε μία φορά ότι ναι θα το ψηφίσουμε, αφού λοιπόν δεν εντοπίζετε ότι κάποιοι ευνοούνται τότε το ό,τι λέτε ότι κάποιοι αδικούνται αυτό σίγουρα δεν είναι σωστό.  

κ. Πρόεδρος:  Εντάξει, δεν είναι κάτι προσωπικό.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε αλλά η κυρία Αλειφέρη δεν κατάλαβε αυτό που είπα για την έννοια της δικαιοσύνης.

κ. Πρόεδρος:  Είναι κατανοητό κύριε Παπαδάκη, μα τώρα σας έθιξε με αυτό που είπε; Είναι κάτι προσωπικό;

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Βεβαίως.

κ. Πρόεδρος:  Μα τώρα μην αναγκάσετε να το θέσω σε ψηφοφορία, αν κάνουμε τώρα 2ον γύρο ομιλιών θα τελειώσουμε τα μεσάνυχτα, ορίστε.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κυρία Αλειφέρη εγώ δεν είπα ότι κάποιος αδικείται σε όφελος μίας άλλης Δ.Ενότητας, είπα ότι αν προστεθούν τα ποσά και συγκεκριμένα για τα ανταποδοτικά της καθαριότητας για την περίφραξη του χώρου μεταφόρτωσης του ανακυκλώσιμου υλικού, για τον οποίο θα έπρεπε οι άλλες Δ.Ενότητες να τα καταβάλλουν και όχι η Δ.Ενότητα Μονεμβάσιας.

Κ. ΑΛΕΙΦΕΡΗ: Σας άκουσα πολύ καλά, 12.600 €, αξίζει τον κόπο να συζητάμε και να καταψηφίζουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα για 12.600 €;

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Ανέφερα πολλά άλλα κυρία Αλειφέρη, μην μένετε μόνο σε αυτό.       

κ. Πρόεδρος: Αν συνεχιστεί έτσι ο διάλογος δεν θα τελειώσουμε, ορίστε κύριε Νικολινάκο.

Κ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ: Χαίρομαι που σε κάθε συνεδρίαση μας σχολιάζονται οι τοποθετήσεις μου, οι οποίες αφορούν το ζήτημα της διαφάνειας, πρέπει λοιπόν να σας υπενθυμίσω ότι στην χώρα μας βάσει μελετών ο πρώτος τομέας που υπάρχει διαφθορά είναι στα νοσοκομεία και ακολουθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ λοιπόν το μόνο που λέω είναι ότι, ακόμα και όταν είμαστε, με ποιον τρόπο κάθε φορά θα φαινόμαστε ακόμα πιο διαφανείς, ούτε ευθέως υπαινίχτηκα κάτι, αλλά φαίνεται όμως ότι αυτό κάποιους ενοχλεί. Η κυρία Πριφτάκη πριν είπε ότι, θα της φαινόταν περίεργο αν ψήφιζα, μα κυρία Πριφτάκη ψήφισα για το πώς θα μπαίνουν οι τάφοι και γέλαγε ο κόσμος όταν τους το είπα. Ψήφισα μελέτη 2.500 € όταν είναι γνωστό ότι στην ορθόδοξη εκκλησία οι νεκροί τοποθετούνται με το κεφάλι στην δύση και ψηφίσαμε να μας το πουν με μελέτη. 

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Νικολινάκο δεν είναι μόνο αυτό.

Κ. ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ: Και τώρα αμφιβάλλετε για τις προθέσεις μου, όταν μέχρι στιγμής έχουμε διαφωνήσει μόνο για τα νομικά πρόσωπα και το τεχνικό πρόγραμμα, επομένως που είναι λοιπόν η στείρα αντιπολίτευση που κάνουμε; Επειδή με προκαλέσατε θα σας πω ότι στο προηγούμενο δεν το ψήφισα και έρχεται προς επλήρωση ο κύριος Δήμαρχος και λέει ότι με 900.000 € προσπαθούμε να καλύψουμε την αγωνία κάθε πολίτη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τα μεγάλα έργα αλλά θέλει εύκολη πρόσβαση στο σπίτι του και στα χωράφια του, και για αυτά δίνουμε 900.000 € και ….

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι συζητήθηκε εκτενέστατα το θέμα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι πιέσαμε διότι πολλές φορές κατηγορούμαι ότι πιέζω στον χρόνο, αυτό όμως ήταν ένα ειδικό θέμα όπου έπρεπε όλοι οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν διεξοδικότατα. Λοιπόν όπως εισάγεται το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, ναι μέχρι τον κύριο Ιατρόπουλο, ο κύριος Δημητρόπουλος ήδη έχει εκφραστεί, ο κύριος Χαραμής.

Κ. ΧΑΡΑΜΗΣ: Κύριε πρόεδρε από το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζω τα συνεχιζόμενα έργα του παλαιού δήμου Βοιών και την πίστωση των 26.000 € για την κατασκευή των στεγάστρων για την στέγαση των οχημάτων της Δ.Ενότητας Βοιών αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα κατασκευαστούν σε σημείο όπου δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει. Και να πω ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι το 31% των συνολικών εσόδων του Δήμου τα μισά από αυτά είναι συνεχιζόμενα έργα του «ΘΗΣΕΑ», που σημαίνει ότι για το τεχνικό πρόγραμμα δεν θα διατεθεί ούτε το 20%-25% των συνολικών εσόδων του Δήμου, όταν σε άλλους δήμους αυτό το ποσοστό υπερβαίνει το 50%.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε τοποθετήθηκα στην ομιλία μου και υπερψηφίζω εκείνα τα αυτονόητα τα οποία επισήμανα.

κ. Πρόεδρος:  Πέστε τα σας παρακαλώ διότι αν ο καθένας ψηφίζει τα δικά του θα γυρίσουμε εμείς να καταψηφίσουμε τα άλλα.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Δεν καταλάβατε.

Κ. ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπαδάκη να κρατήσουμε μία ενιαία γραμμή.

κ. Πρόεδρος:  Ένα λεπτό κύριε Μαστορόπουλε, δηλώνει τι ψηφίζει.

Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε ανατρέξτε στην απομαγνητοφώνηση και δείτε τι δήλωσα.

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως θα το κάνω, οι κύριοι Μιχαλόπουλος, Νικολινάκος, Χριστάκος, Μαστορόπουλος όχι, ο κύριος Μέντης.

Κ. ΜΕΝΤΗΣ: Εγώ κατέθεσα ….

κ. Πρόεδρος:  Την δική σας πρόταση, ο κύριος Πέτρος Τσάκος όχι,

Άρα λοιπόν περνά το Τεχνικό Πρόγραμμα ως εισάγεται κατά πλειοψηφία: