Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:    16                                     Μολάοι 25  Νοεμβρίου 2013

  

                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Νομίων, Αγ. Δημητρίου,
Ταλάντων, Μονεμβασίας, Συκιάς, Αγ. Γεωργίου,


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η  Νοεμβρίου  τ.ε.  ημέρα  Παρασκευή και ώρα   16.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί καθορισμού των τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης, (σχετ. η αριθ. 317/2013 Απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
Εισηγητές: Μέλη Οικ. Επιτροπής.

3. «Περί καθορισμού των τελών Ηλεκτροφωτισμού - Καθαριότητας, (σχετ. η αριθ. 316/2013 Απόφαση Οικ. Επιτροπής)»
Εισηγητές: Μέλη Οικ. Επιτροπής.

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση και επισκευή χώρου για στέγαση ΚΕΠ  Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του έτους 1955»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Νομίων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δρόμου νερόμυλου στο Τοπικό Διαμέρισμα Ταλάντων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

12. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου στην Μονεμβάσια».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

13. «Περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού της Χώρας».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

14. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου «Τεχνική – Γεωλογική Έκθεση νέας υδρευτικής υδρογεώτρησης Τ.Κ. Συκιάς (θέση Προκούτσα),Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου «Τεχνική – Γεωλογική Έκθεση νέας υδρευτικής υδρογεώτρησης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου (θέση Λάζα), Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων», προϋπολογισμού 14.094,63 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί υποκατάστασης αναδόχου για την μελέτη «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Ζάρακα (νυν Δ.Ε. Ζάρακα)».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

18. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ζάρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

19. «Περί διαγραφής της εισφοράς σε χρήμα του κ. Γαβαλάκη Ξενοφώντα του Νικολάου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 41/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

21. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 42/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

22. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 36/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος, πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

23. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

24. «Περί Χαρακτηρισμού οδού ως Δημοτικής»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

25. «Περί αντικαταστάσεως μέλους στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β΄ Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης
Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                                                                            Σπύρος Γ. Αβδούλος 

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 25 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 21-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-26952-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
                                                             
                                                                 
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 25η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:


 1. Περί ψήφισης πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2014.

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης δημοτικού δρόμου πλησίον οικίας Λαζαράκη στην ΤΚ Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 3.000,00€.  

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ρειχέας } προϋπολογισμού 4.075,00€.  

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΔΚ Μολάων } προϋπολογισμού 4.292,00€.  

 1. Έκτακτη απευθείας ανάθεση του  έργου  με τίτλο { Έκτακτη επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Συκέας-Μετ/σης-Ελιάς-Κουπιών &Πακίων της ΔΕ Μολάων }.

 1. Κατακύρωση η πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο [ Μουσείο Ανάδειξης και προβολής της Ναυτικής Παράδοσης}

 1. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο {Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού πόλης Κάστρου Μονεμβασίας}.

 1. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο {Τεχνική –Γεωλογική έκθεση νέας υδρογεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών }.

 1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά προσφυγή της Ε.Ε «Ψυχογιός Παναγιώτης-Χαρλέπα Σταυρούλα» κατά της 25/24-04-2007 απόφασης για αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος}.

 1. Εξέταση της υπ΄αριθ. 26564/18-11-2013 αίτησης του κ. Βουνελάκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 11-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-26129-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
                                                             
                                                                 
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 15η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας  με τίτλο { Προμήθεια και εξοπλισμός Αντλιοστασίου ΤΚ Συκέας (Θέση Μπροκούτσα)}.

 1. Περί ψήφισης πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

 1. Περί έκδοσης δαπανών πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.

 1. Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Ανόρυξη γεώτρησης στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων (θέση Σκλαβούνα)}.

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή δεξαμενής στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στην ΤΚ Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 6.000,00€.  

 1. Έκτακτη απευθείας ανάθεση του  έργου  με τίτλο { Έκτακτη επισκευή δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού}.

 1. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμημάτων  οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων της ΤΚ Λαχίου  της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ.  Μπιλίνη Χαράλαμπου. 

 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

 1. Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2014-Αναδιάρθρωση προϋπολογισμού σε τυχόν υποδείξεις του παρατηρητηρίου.

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών καταρευσάντων τοιχίων κ.λ στην θέση «Κόκκινες» οικισμού «Πλύτρα» ΤΚ Παπαδιανίκων} προϋπολογισμού 6.000,00€.  

 1. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος  οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων της ΤΚ Κουλεντίων  της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, ιδιοκτησίας του κ.  Σγαρδέλη Νικολάου


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον Προυπολογισμό του Δήμου , έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 21/31-10-2013
Αριθ.Αποφ.  306/2013
ΘΕΜΑ: Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Μονεμβασίας.

        Στους Μολάους, σήμερα, την  31-10-2013  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  25032/25-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
         Μαρούσης Χαράλαμπος
2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)          
        
3. Μαυρομιχάλης Κων/νος

4. Λύρας Χαράλαμπος  
5. Ιατρόπουλος Δημήτριος                                                                                                                                                                                                                                               
6. Χαραμής Αντώνιος       
7. Καλογερίνης Ηλίας(Αναπ. Μέλος)


     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε τα εξής.
      Στην περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.
       Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, η οποία ημερομηνία είναι ενδεικτική ,  εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή,  και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση και  υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 23/10/2013 συνεδρίασή της σχετικά με το  προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

        Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 4/2013 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

         Κατόπιν αυτών πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
         Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε ότι σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού έχει να κάνει τις εξής παρατηρήσεις :    

Πρέπει να δημιουργηθεί αποθήκη στο Δήμο ώστε η διαχείριση των προμηθειών του Δήμου , περίπου 300.000 ευρώ το χρόνο να γίνεται αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια.
Η επιχορήγηση 300.000 ευρώ το χρόνο για την λειτουργία του Νομικού προσώπου και  παράλληλα η διάθεση 140.000 ευρώ περίπου για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 50.000 τουλάχιστον για λειτουργικά  έξοδα του Νομικού προσώπου δημιουργεί μεγάλη επιβάρυνση στο Δήμο , ειδικά την τρέχουσα περίοδο που οι πόροι της αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί σημαντικά.

Στα χρηματικά ποσά που έχουν διατεθεί στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες για την εκτέλεση έργων το έτος 2014 πρέπει να συμπεριληφθούν αφενός η επιχορήγηση 270.000 ευρώ του άρθρου 27 του ν.3756/2009 για επενδύσεις η οποία έχει γράφει ως έσοδο στον προϋπολογισμό στον Κ.Α. 0619.003 αλλά και πόροι από τέλη παρεπιδημουντων , Ταπ και άλλα τακτικά έσοδα ώστε να δοθούν επιπλέον πόροι στις τοπικές κοινότητες αφού την τρέχουσα περίοδο οι πόροι από ΣΑΤΑ είναι στο 30% περίπου του έτους 2011.

Οι επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης και της καθαριότητας θα μπορούσαν να καλυφθούν με έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ώστε η ΣΑΤΑ να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη στον τομέα των τεχνικών έργων.
Με δεδομένη την μείωση των πόρων από την τακτική οικονομική ενίσχυση πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος στην περιστολή των δαπανών ειδικά στον τομέα των συντηρήσεων όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο ώστε να μην υπάρχει μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο .
Καταλήγοντας ψηφίζω μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες του προϋπολογισμού.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαραμής Αντώνιος  κατέθεσε γραπτό υπόμνημα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής:
Το σχέδιο του προϋπολογισμού που εσείς έχετε καταρτίσει και που έχουμε μπροστά μας , είναι ένας πλασματικός προϋπολογισμός για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά εκτός τόπου και χρόνου , καταδίκη για το τόπο μας για τις πόλεις μας και τα χωριά μας.
Χωρίς διαφάνεια , χωρίς συμμετοχή , χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες αλλά αποσπασματικά και εικονικά χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που λόγω της οικονομικής  και όχι μόνο κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας συνεχώς μεγαλώνουν και γίνονται περισσότερα.
Δεν γνωρίζουμε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τα τεχνικά προγράμματα αν και ελάχιστη σημασία έχει αφού τελικά ελάχιστα από αυτά που αναφέρονται εκτελούνται.
Οι κατανομές προς τις Δημοτικές και τοπικές Κοινότητες είναι μηδενικές τουλάχιστον όσον αφορά τον πρώην Δήμο Βοιών.
Δεν υπάρχουν πίνακες έργων , προμηθειών και εργασιών ανά δημοτική και τοπική κοινότητα ώστε να υπάρξει σύγκριση.
Δεν υπάρχουν πίνακες ανταποδοτικών τελών (π.χ καθαριότητας-ύδρευσης κτλ) ανά ΔΚ & ΔΚ (έσοδα-έξοδα).
Τα έσοδα είναι δυσανάλογα από τις Δημοτικές Ενότητες π.χ συγκριτικά Μολάων και Μονεμβάσιας και δεν εισπράττονται με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και όχι βεβαίως των κατοίκων.  
Εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό οι οποίες δεν εκτελούνται (χρησιμοποιούνται).οι συνεχείς αναμορφώσεις σε όλη την διάρκεια του έτους , τις οποίες και ασφαλώς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε , αλλοιώνουν τελείως ακόμη και αυτούς τους προϋπολογισμούς που εσείς έχετε συντάξει κατά παράβαση των νόμων και των κανόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μπαίνουν πιστώσεις σε διάφορους κωδικούς χωρίς ποτέ να απορροφώνται , δεσμεύονται χρήματα και από άγνοια ή άλλους λόγους που δεν θα απορροφηθούν μέσα στο οικονομικό έτος , επαναλαμβάνονται στο προϋπολογισμό ίδιες και ίδιες μελέτες , υπάρχουν απλήρωτες ακόμη μελέτες που έχουν γίνει από τον πρώην δήμο μέχρι το 2010  γιατί ;
Δεν υπάρχει όραμα ,δεν υπάρχει υποψία ανάπτυξης ! Αντίθετα γίνεται κανόνας η εξάρτηση.
Επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που έθεσα και κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2013 , και βέβαια ουδέποτε πήρα απάντηση.
Τι έγιναν τα χρήματα από τα υπόλοιπα του 2010 του δημοτικού Σταδίου Νεάπολης του Δήμου Βοιών , περίπου 50.000,00€ , γιατί δεν αναγράφονται πουθενά στον προϋπολογισμό , που τα δώσατε και γιατί;
Τι έγιναν τα χρήματα από την χρηματοδότηση του 2012 για την Νεάπολη 100.000,00€ από ΣΑΤΑ για διανοίξεις δρόμων;
Τι απέγιναν οι 310.000,00€ περίπου ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου Βοιών ;
Τι έγιναν οι 170.000,00€ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βοιών;
Τι έγιναν οι 70.000,00€ της Πινακοθήκης –Βιβλιοθήκης «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ» του Δήμου Βοιών;
Τι έγιναν οι 70.000,00€ του παιδικού σταθμού Νεάπολης;
Τι απέγιναν οι 50.000,00€ από το δημοπρατημένο έργο του 2010 του Δήμου Βοιών «Συντήρηση κτηρίων» ,που εξαφανίστηκαν ;
Τι απέγιναν οι πιστώσεις από τις εκπτώσεις των δημοπρατημένων έργων μέχρι το 2010 του Δήμου Βοιών , περίπου 250.000,00€;
Εν τέλει τι έγιναν , που εξαφανίστηκαν οι 50.000,00€ από την εκκαθάριση της λειτουργίας του Σπηλαίου Καστανιάς;
Αντί αυτών , υποσχέσεις και λόγια για τους δύστυχους κατοίκους των βατίκων και όχι μόνο!
Καταψηφίζω λοιπόν αυτόν το προϋπολογισμό της αδιαφάνειας, της μιζέριας , των κατατμήσεων και των απευθείας αναθέσεων.
Αυτόν το προϋπολογισμό που καταδικάζει τον τόπο μας και ιδιαίτερα τα βάτικα σε γρήγορο θάνατο και αφανισμό.
Ψηφίζω θετικά μόνο ότι έχει σχέση με τους υπαλλήλους , τις πιστώσεις που αναφέρονται σε μεγάλα έργα όλων των δημοτικών ενοτήτων , όσων έργων είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» , ΟΣΚ κτλ μέχρι το Ιούνιο 2010 , καθώς επίσης τα έργα και τις μελέτες όλων των δημοτικών ενοτήτων που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του 2010.     

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 
-       την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
-       Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
-       το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
-       την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
-       τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
-       - Την υπ’ αριθ. 29-10-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
-       την ΚΥΑ  30842/31-07-2013 (ΦΕΚ1896/01-08-2013 τεύχος Β’)
-       Τια απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Χριστάκου και του μέλους της Ο.Ε κ. Χαραμή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Μειοψήφησαν ο κ.Χριστάκος & ο κ.Χαραμής)

      Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2014, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο κάτω.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                                
                                                5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                                6)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
                                             
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.


  Δελήγιαννης Νικόλαος