Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 29 Οκτωβρίου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:    15                                     Μολάοι  23  Οκτωβρίου 2013

 

 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Λαχίου, Μονεμβασίας, Πακίων, Συκέας, Κουπιών, Καστανιάς, Παπαδιανίκων.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          
          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η  Οκτωβρίου  τ.ε.  ημέρα  Τρίτη και ώρα   17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί καταρτίσεως Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2013»
Εισηγητές: κ.κ. Αντιδήμαρχοι.

2. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου ο0ικ. Έτους 2013, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητές: κύριοι Δήμαρχος, Χριστάκος Στ. και Αννούσης Ιωάννης.

3. «Περί αναπροσαρμογής και εναρμόνισης της τιμής του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου και καθορισμού τιμών συντελεστών προσδιορισμού ακινήτων για το έτος 2014»
Εισηγητές: κ.κ. Αντιδήμαρχοι.

4. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 153/2013 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τ.Κ. Λαχίου», προϋπολογισμού 19.121,08 €, αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.


5. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 157/2013 μελέτης του έργου με τίτλο «Η/Μ Επισκευή και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύου λυμάτων της Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

6. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Πακίων Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Προσθήκη Επέκταση υπάρχοντος Γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί υλοποίησης του έργου «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» και υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», Άξονας προτεραιότητας 02: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δρόμου Κουπιά Μολάοι», προϋπολογισμού 200.000,00 €- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσού 5.000,00 € και ένταξη στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασίας 2013  - Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

12. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Νιάτα – Στενό - Μολάοι», προϋπολογισμού 80.000,00 €- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ποσού 3.000,00 € και ένταξη στο τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασίας 2013  - Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. «Περί διαλύσεως της Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Παλαιάς Μονεμβάσιας», προϋπολογισμού 3.500,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

14. «Περί διαλύσεως της Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσες Τ.Κ. Λαχείου», προϋπολογισμού 4.920,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 84/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

16. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 31/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτής οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος, Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

17. «Περί αποδοχής της αριθ. 26663/6649/04.06.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

18. «Περί καθορισμού του ανωτάτου αριθμού αδειών πλανοδίου και στάσιμου υπαίθριου εμπορίου κατά κατηγορία επαγγελμάτων για το Δήμο μας έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

19. «Περί εγκρίσεως Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας & Λακωνίας για την περίοδο 2013-2015»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

20. «Περί παραχώρησης χώρου για την λειτουργία Γραφείου ΙΚΑ στη Νεάπολη»
Αντιδήμαρχος: κ. Καλογερίνης Ηλίας.

21. «Περί διαθέσεως πίστωσης για  συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση PHILOXENIA 2013»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος

22. «Περί μειώσεως του Μισθώματος του Κυλικείου στο Λύκειο Νεάπολης»
Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε. Β/μιας Εκπ. κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

23. «Περί δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.nomotelia.gr»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

24. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

25. «Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην Τ.Κ. Συκέας (5 με 9 Νοεμβρίου 2013)» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

26. «Περί καθορισμού των όρων επέκτασης του δικτύου ύδρευσης από ιδιώτη στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

27. «Περί διαγραφής ποσού 75,00  € από τον  χρηματικό κατάλογο». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                                                         Σπύρος Γ. Αβδούλος 

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 23 Οκτωβρίου                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 18-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-24434-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. : Δελήγιαννης Νικόλαος                     

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                           
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 23η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:
 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή .

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας-διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Αγωγών ύδρευσης ΤΚ Ελίκας}του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Κατακύρωση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβάσιας} του Δήμου Μονεμβασίας- Εξέταση των υπ΄αριθ. πρωτ. 24129/15-10-2013 & 24120/15-10-2013 ενστάσεων των εταιρειών «ΚAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» , ECOTECH(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» .

 1. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

 1. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.

 1. Κατακύρωση ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας}.

 1. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού -διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη προμηθευτή  της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια και εξοπλισμός αντλιοστασίου ΤΚ Συκέας (θέση Μπροκούτσα) }του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίου Σταδίου Μολάων}.

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικού ακινήτου στον οικισμό «Πλύτρα» της ΤΚ Παπαδιανίκων ΔΕ Ασωπού }.

 1. Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς.

 1. Περί Αντιλογισμού οικονομικών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου στην ΔΚ Μολάων ΔΕ Μολάων ιδιοκτησίας κ. Γαβαλάκη Ξενοφών του Νικολάου.

 1. Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.

 1. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση χανδάκων στην ΤΚ Μεταμορφώσεως της ΔΕ Μολάων}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Θέματα Συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μονεμβασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 11-10- 2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.:-23816 -

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
                                                                 
                                                                Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών    
                                                                         
                                                                  
    
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση  Επιτροπής Διαβούλευσης.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό κτήριο της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας,  την  23η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 17:00 μ.μ  για συνεδρίαση και γνωμοδότηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.    Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014.
2.    Προτάσεις για την σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου  οικ. έτους 2014 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)


[Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014 μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.grΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ή από τα γραφεία του Δήμου  (υπεύθυνη κ. Μουσαδάκου Χρυσούλα  ) από την ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2013]
[ Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα ,στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα].                                                                                         


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Του Δήμου Μονεμβασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της  14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης  257/2013

«Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

       Στους  Μολάους σήμερα στις 3 του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 14/27-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος
3.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος
3.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.
Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος
4.
5.
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
5.
6.
Κουτσονικολής Χαράλ.    Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος
6.
7.
Πετράκης Χρήστος
Κρυπωτός Παναγιώτης
7.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος


8.
9.
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης


10.
Σπυριδάκος Βασίλειος


11.
Σταθάκης Παναγιώτης


12.
Τσαφατίνου Κατερίνα


13.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


14.
Νικολινάκος Παναγιώτης


15.
Παπαδάκης Γεώργιος


16.
Τσάκος Πέτρος


17.
Χαραμής Αντώνιος


18.
Μέντης Γεώργιος


19.
Δουμάνης Δαμιανός


20.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης


Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
       Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
       Μετά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος, μετά τη συζήτηση του δέκατου έκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης και μετά τη συζήτηση  του δεκάτου εβδόμου θέματος προσήλθε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα. Τα θέματα 8, 9 & 10 συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να προσέλθει η εισηγήτρια αυτών κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος είπε τα εξής:
        Λόγω λήξης τη διάρκειας της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πρέπει να προβούμε εκ νέου στη συγκρότησή της.
Μετά την αριθ. πρωτ. 20432/3-9-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου, σχετικές αιτήσεις κατέθεσαν Τοπικοί Φορείς και Δημότες, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή.
       Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει ομόφωνα
         Συγκροτεί τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μονεμβασίας, αποτελούμενη από τους εξής:
α/α
Φ ο ρ έ α ς
Οριζόμενο πρόσωπο
Τηλέφωνο -
e-mail
1.
ΟΦΜ ΜΟΛΑΪΚΟΣ
Γεώργιος Βίλλιας

2.
ΚΑΣΕΛ ΑΕ
Νικόλαος Γραμματικάκης
info@kasell.gr
3.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δημήτριος Λεκάκης
gytheioc@otenet.gr
4.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ»
Βασίλειος Κουλουβάκος
6947370283
5.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6/Θ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΕΑΣ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δημήτριος Πετράκης

6.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΥΚΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γεώργιος Σαργκάνης

7.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΘΕΡΟΒΑΜΩΝΕΣ
Γρηγόριος Παντελής
g_pantelis@yahoo.com
8.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΛΑΚΩΝΙΚΟΣ
Έφη Περδικογιάννη
eperdicogianni@hotmail.gr
9.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
Δήμητρα Περδικογιάννη

10.
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΚΙΩΝ «Η ΒΡΥΣΟΥΛΑ»
Σπυρίδων Καρούνης

11.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΞΙΦΙΑ-ΛΙΜΝΩΝ «Η ΠΗΓΗ»
Κων/νος Πάτουχας

12.
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Μιχαήλ Ψυχογυιός

13.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μανώλης Μουτσατσός
manolo1987@hotmail.gr
14.
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΑΤΙΚΩΝ
Λάμπρος Μιχαλέτος
oavtennis@gmail.com
15.
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΙΩΝ
Αντώνιος Κουντούρης
kountourisa@yahoo.gr
16.
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Γιάννα Κοκκάλη
giannakokkali@yahoo.gr
17.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΑΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»
Σταύρος Χριστάκος
18.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΚΙΩΝ
Ευσταθία Πανουργιά
6974321878
19.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ «ΤΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙ»
Καλλιόπη Νεστορίδη
6934711903
20.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Χαράλαμπος Κουτσονικολής
2734360128
21.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΟΙΩΝ
Ιωάννης Αρώνης

22.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΛΑΩΝ
Εφη Περδικογιάννη
eperdikogianni@hotmail.gr
23.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Κων/νος Κουρκούλης

24.
Α.Σ ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΙ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ
Ηλίας Μανωλάκος
Il.manolakos@yahoo.gr
25.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Αντώνιος Μινώπετρος
antonismin70@hotmail.com
26.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔ. ΛΙΜΗΡΑΣ
Παναγιώτης Γράφος

27.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Αλέξανδρος Καλλιγάς
agkall@otenet.gr
28.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΟΛΑΩΝ
Γεώργιος Κατσίκας

29.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΑΜΑΤΩΝ
Μαρία Παπαμιχαλοπούλου

30.
ΦΙΛΟΖΩΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΙΛΖΕ ΟΛΜΠΡΙΧ
31.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔ. ΛΙΜΗΡΑΣ «Η ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ»
Χάρης Δαριβάκης
6944478106
32.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ-ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Χρήστος Αβδούλος
2732023135

Δ η μ ό τ ε ς1.
Θεόδωρος Θεοδωρακάκος

teo116@gmail.com 6947212418
2.
Παναγιώτα Κολλιάκου

3.
Φανή Παναγάκου

6974348689
4.
Σωτήριος Μοσχοβάκος

Smos71@otenet.gr 6944907230
5.
Μαρία Περδικογιάννη

6.
Καλλιόπη Μολλά

6947479654
7.
Μαρία Ανδρεσάκη

8.
Μαρία Κρητικού

6944353975, 2732082322
9.
Ιωάννης Ξυδιάς

2732061294
10.
Νικόλαος Βλάχος

2732061796
11.
Κωνσταντίνος Κρυπωτός

elkomenos@yahoo.gr 6946680980
12.
Αθανάσιος Μπούμπαλης

6974096949
13.
Παναγιώτης Παπαδάκης

2732061049
14.
Ιωάννης Ζερβάκος

6947377643
15.
Ευαγγελία Τσαγκλή

6977387302
16.
Αλεξάνδρα Χαραμή

6970881961
17.
Θεοδώρα Σόβολου

dorasov@gmail.com 6970635347

        Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ο Δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  257/2013.
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας          Τα Μέλη
 Αβδούλος Σπύρος


Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας


Παπαδάκη Ευγενία
Χριστάκος Σταύρος
Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Δημητρόπουλος Δημοσθένης