Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Γεωλογικη Μελετη ΣΧΟΟΑΠ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
                                 ***********************************
ΑΡΙΘΜΟΣ 17/2010 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
**************************************************
συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.

Στη Μονεμβασιά σήμερα την 8ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα Τετάρτη & ώρα 19.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. 4795/04-09-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους τοπικούς προέδρους όλων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου, (επειδή τα θέματα αφορούν τα τοπικά διαμερίσματα), που κατοικούν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, καθώς & στον κ. Δήμαρχο «άρθρα 95 & 129 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 10ο : ¨Λήψη απόφασης για την σύνταξη Γεωλογικής μελέτης σχετικά με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Μονεμβασίας (σχετ. το αριθ. 1106/20.8.2010)¨.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος Νεκτάριος Μαστορόπουλος και η υπάλληλος του Δήμου, Νίκη Πετράκου, για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 δημοτικών συμβούλων και εννέα (9) τοπικών προέδρων ήταν :

           Παρόντες
Απόντες
1. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου
1. Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγ.
2. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
2. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ. 
3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου
3. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρ. 
4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου
4. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου
5. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

7. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου

8. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

9. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Οι Πρόεδροι Παρόντες
Οι Πρόεδροι Απόντες
1. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη Τ. Π. Αγίου Ιωάννη
1. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου
Τ. Π. Βελιών

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Αγίου Δημητρίου

3. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Τ. Π. Κουλεντίων

4. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου Τ. Π. Νομίων

5. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου
Τ. Π. Αγγελώνας

6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Τ. Π. Λιρών

7. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη
Τ. Π. Αγίου Νικολάου

8. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Ταλάντων

Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, επικυρώνονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης <άρθρο 14ο Κ.Λ.Δ.Σ.>.
Σημείωση : Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σαράντος Τσιριγώτης προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης ¨Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ποσού για την κατανομή από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων 2010¨, επίσης η Χαραμή Ευφροσύνη Τ. Π. Αγ. Ιωάννη προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης ¨Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Βασιλάκου Θεοδώρου, Γιανουδάκου Σάββα και Χαραμής Ευφροσύνης για δρόμο από την περιοχή «Αφανιόλακα – Λεϊμόνες»¨.
Ο κ. Δήμαρχος Νεκτάριος Μαστορόπουλος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους πριν την λήξη της συνεδρίασης πριν αρχίσει το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης περί Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ποσού για την κατανομή από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων 2010¨.

   Θέμα 10ο
   Αριθμός αποφάσεως: 195/2010.
****************************************
¨Λήψη απόφασης για την σύνταξη Γεωλογικής μελέτης σχετικά με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Μονεμβασίας (σχετ. το αριθ. 1106/20.8.2010)¨.

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

  Με το αριθ. 1106/20.8.2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα : ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μονεμβασίας ζητείται :
1. Να γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων σχεδίων γεωλογικής διερευνήσεις και γεωλογικής καταλληλότητας με γεωλογικό χάρτη προσαρμογής και πληροφόρησης (1:25.000) και χάρτη κατ’ αρχή γεωλογικής καταλληλότητας (1:25.000)
2. Να προσαρμοστεί η τεχνική έκθεση στο κεφάλαιο που αφορά στην γεωλογική καταλληλότητα για οικιστική και άλλες συναφείς χρήσεις
3. Να συμπεριληφθεί στην τεχνική έκθεση κεφάλαιο με προτάσεις για την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης γεωλογικών κινδύνων για την εξασφάλιση των κατ’ αρχή κατάλληλων περιοχών ή την ενδεχομένη αναβάθμιση του επιπέδου γεωλογικής καταλληλότητας τμημάτων της περιοχής μελέτης καθώς και μέτρων για την προστασίας τυχόν αξιοποιήσιμων πόρων και του γεωπεριβάλλοντος.
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι την σύνταξη Γεωλογικής μελέτης σχετικά με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Μονεμβασίας & να προβούμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού πίστωσης  (7.000,00) €  + ΦΠΑ 23% (1.610,00) € = (8.610,00) €.   
Στον προϋπολογισμό έτους 2010 & στον ΚΑ 15.7413.0001 έχει γραφεί πίστωση (5.000,00) € με τον τίτλο ¨Μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινωνία της πληροφορίας¨, η παραπάνω μελέτη δεν πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το έτος 2010.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω την μεταφορά του ποσού των (5.000,00) € από τον ΚΑ 15.7413.0001 & του ποσού των (3.610,00) € από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου, συνολικό ποσό μεταφοράς (8.610,00) €, μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου στον ΚΑ 40.7413.0003 με τον τίτλο «Σύνταξη Γεωλογικής μελέτης σχετικά με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Μονεμβασίας».
Επίσης προτείνω να ζητήσουμε από τη ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας την σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

  Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, είδε τον προϋπολογισμό έτους 2010 & μετά από διαλογική συζήτηση.
    
Αποφασίζει  ομόφωνα

1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010, μεταφέροντας το ποσό των (5.000,00) € από τον ΚΑ 15.7413.0001 με τον τίτλο ¨Μελέτη για επιχειρησιακό σχέδιο για την κοινωνία της πληροφορίας¨ & το ποσό των (3.610,00) € από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου, συνολικό ποσό μεταφοράς (8.610,00) €, μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου στον ΚΑ 40.7413.0004 με τον τίτλο «Σύνταξη Γεωλογικής μελέτης σχετικά με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Μονεμβασίας».

2. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την «Σύνταξη Γεωλογικής μελέτης σχετικά με το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού (8.610,00) € και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

 Ο Πρόεδρος 
             Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου
Η Ειδική Γραμματέας του Δήμου
4. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

5. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου
Νίκη Πετράκου  
6. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου

7. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη
Ακριβές Απόσπασμα 
8. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ιάκωβος Γεωργουδής


Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
                                 ***********************************
ΑΡΙΘΜΟΣ 16/2010 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
**************************************************
συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.

Στη Μονεμβασιά σήμερα την 10ην του μηνός Αυγούστου του έτους 2010 ημέρα Τρίτη & ώρα 20.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. 4330/06-08-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους τοπικούς προέδρους όλων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου, (επειδή τα θέματα αφορούν τα τοπικά διαμερίσματα), που κατοικούν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, καθώς & στον κ. Δήμαρχο «άρθρα 95 & 129 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα 6ο : ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού¨.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος Νεκτάριος Μαστορόπουλος και ο υπάλληλος του Δήμου, Ανδρέας Κρητικός, για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 δημοτικών συμβούλων και εννέα (9) τοπικών προέδρων ήταν :

           Παρόντες
Απόντες
1. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου
1. Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγ.
2. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου
3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου
3. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρ. 
4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου

7. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου

8. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

9. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

10. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταματίου Οι Πρόεδροι Παρόντες
Οι Πρόεδροι Απόντες
           ΟΥΔΕΙΣ
1. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου
Τ. Π. Βελιών

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Αγίου Δημητρίου

3. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Τ. Π. Κουλεντίων

4. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου Τ. Π. Νομίων

5. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου
Τ. Π. Αγγελώνας

6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Τ. Π. Λιρών

7. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη
Τ. Π. Αγίου Νικολάου

8. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Ταλάντων

9. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη Τ. Π. Αγίου Ιωάννη

Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, επικυρώνονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης <άρθρο 14ο Κ.Λ.Δ.Σ.>.

     Θέμα 6ο
     Αριθμός αποφάσεως: 174/2010.
****************************************
¨Αναμόρφωση Προϋπολογισμού¨.

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

1. Όπως γνωρίζεται  στον οικισμό Γέφυρα η περιοχή από την θέση Πλάκα ως την θέση μαρίνα Μονεμβασίας αποτελεί το μέτωπο της παραλίας του οικισμού  προς την θάλασσα αλλά και το πλέον πολυσύχναστο και εμπορικό τμήμα του οικισμού. Στην περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός καταστημάτων και ξενοδοχείων αλλά και οικιών.
Σας διαβάζω την αίτηση των συμπολιτών μας, μηχανικών, Άννας Παράσχου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Παναγιώτη Γράφου, Τοπογραφικού Μηχανικού η οποία αναφέρει :
Κύριοι
Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι,
Εντός ορίων οικισμού Γέφυρας Δήμου Μονεμβασίας και σε όλο το ΝΑ –ΝΔ παράλιο μέτωπο του οικισμού έγινε αποτύπωση και αντίστοιχα Χάραξη Γ. Αιγιαλού και Γ. Παραλίας. Η χάραξη αυτή φέρει τον αριθμό ΦΕΚ 2Δ/11-1-2002.
Σήμερα και προσπαθώντας να εφαρμόσουμε, ως Μηχανικοί, τις Γραμμές Αιγιαλού και Παραλίας στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας Καστανιά, διαπιστώσαμε τα κάτωθι :
Σε όλο το παράλιο μέτωπο και ειδικότερα στις θέσεις από αντλιοστάσιο Αποχετευτικού Δικτύου (έναντι ιδιοκτησίας Ανδρεσάκη Λ.) έως Μαρίνα Μονεμβασίας, η χαραγμένη Γραμμή Παραλίας ενώ αναγράφεται πως έχει την νόμιμη απόσταση των δέκα μέτρων (10,00 μ) από την Γραμμή Αιγιαλού, σχεδιαστικά Δεν την έχει. Αν δηλαδή γίνει χρήση κλιμακόμετρου (1:500) με βάση τη κλίμακα σχεδιασμού των υποβάθρων, η πραγματική απόσταση μεταξύ των δύο Γραμμών σε όλο τους το μήκος είναι πέντε μέτρα (5,00μ)!!
Αυτό πιθανολογούμε να οφείλεται στο ότι εκ παραδρομής η Γραμμή Παραλίας σχεδιάστηκε με κλίμακα 1:1000 και όχι υπό κλίμακα 1:500 με την οποία σχεδιάστηκε το υπόλοιπο σχέδιο.
Το πρόβλημα της παραπάνω εφαρμογής είναι προφανές, ενώ σχεδιαστικά η Γραμμή Παραλίας διέρχεται στα όρια της ασφάλτινης οδού και σε καμία περίπτωση εντός των ιδιοκτησιών, μόλις τη σχεδιάσουμε με τη σωστή κλίμακα (1:500) με δέκα μέτρα απόσταση  από τη Γραμμή Αιγιαλού, η Γραμμή Παραλίας τέμνει ιδιοκτησίες, μάντρες ακόμα και κτίρια!  Διαπιστώνουμε δηλαδή πως νόμιμα υφιστάμενα κτίρια και οικόπεδα βρίσκονται εντός της Αιγιαλίτιδος ζώνης !!
Επειδή στη ταμπέλα του έργου αποτύπωσης που συνετάχθη τον 4/1991 εκ παραδρομής αναφέρεται Κλίμακα 1:1000 (πράγμα που ενδεχομένως παραπλάνησε και τον υπεύθυνο που έφερε επί χάρτου τις Γραμμές Αιγιαλού και Παραλίας)
Επειδή φαίνεται από το σχεδιασμό η πρόθεση των υπηρεσιών σας να μην ξεπεράσει η Γραμμή Παραλίας την υφιστάμενη Γραμμή Δόμησης καθώς και τα υφιστάμενα οικοπεδικά όρια του οικισμού
Επειδή δεν έχουνε γίνει κτηματολογικός πίνακας ούτε η υπηρεσία προχώρησε σε απαλλοτριώσεις ως θα όφειλε αν πίστευε ότι υπάρχει οιαδήποτε ιδιωτική διεκδίκηση επί Δημοσίου ιδιοκτησίας
Επειδή οι Γραμμές Αιγιαλού και Παραλίας στο εν λόγω ΦΕΚ δεν έχουν αναφερθεί με το σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή έστω κατά Hatt
Επειδή αν κάποιος εξ αρχής διαπίστωνε πως η Γραμμή Παραλίας στη συγκεκριμένη περιοχή διέρχεται μέσα από δεκαπέντε τουλάχιστον κτήρια και ιδιοκτησίες είτε θα την είχε ταυτίσει με τη Γραμμή Αιγιαλού (όπως έχει γίνει σε Βορειότερη θέση της ίδιας αποτύπωσης) είτε θα είχε τοποθετήσει τη Γραμμή Αιγιαλού πέντε μέτρα προς τη θάλασσα (χωρίς κατά τη γνώμη μας να μεταβάλει στο ελάχιστο το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου)
Επειδή είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα απλό σχεδιαστικό ανθρώπινο σφάλμα το οποίο στην ουσία μεταβάλλει την βούληση του Νομοθέτη αλλά και την Επιτροπής χάραξης Αιγιαλών
Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες και ακριβείς ενέργειες ώστε να διορθωθεί η συγκεκριμένη εσφαλμένη χάραξη και να μην αδικούνται άνευ λόγου οι συμπολίτες μας.
Επειδή όπως αναφέραμε παραπάνω η περιοχή από την θέση Πλάκα μέχρι τη Μαρίνα Μονεμβασίας αποτελεί στην ουσία τον πλέον πολυσύχναστη περιοχή του Δήμου μας και χρειάζεται άμεση παρέμβαση από το Δήμο μας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων να μπορούν να εκτελούν εργασίες για την επισκευή και την ανοικοδόμηση των ιδιοκτησιών τους, προτείνω την σύνταξη μελέτης «Οριοθέτηση αιγιαλού από Πλάκα προς Μαρίνα» & να προβούμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού πίστωσης  (7.000,00) €  + ΦΠΑ 23% (1.610,00) € = (8.610,00) €.   
Μετά από αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μεταφέροντας το ποσό των (8.610,00) € από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου στον ΚΑ 40.7413.0003 με τον τίτλο Σύνταξη μελέτης «Οριοθέτηση αιγιαλού από Πλάκα προς Μαρίνα», για να γίνει οριοθέτηση αιγιαλού από την πλάκα προς Μαρίνα, επίσης προτείνω να ζητήσουμε από τη ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας την σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

2. Όπως γνωρίζεται το δίκτυο αποχέτευσης της Μονεμβασιάς έχει κατασκευαστεί στους οικισμούς Γέφυρα Μονεμβασιάς, Αγία Κυριακή και στην Καστροπολιτεία της Μονεμβασίας (παλιά πόλη). 
Αναλυτικά  
Στη Γέφυρα Μονεμβασίας έχει καλυφθεί σχεδόν το 95%  του οικισμού με δίκτυο αποχέτευσης, καθώς και τρία αντλιοστάσια στις θέσεις :  Μαρίνα Μονεμβασίας, περιοχή Κάκκαβος, έναντι ξενοδοχείου Φιλοξενία και περιοχή «πέρα Κάκκαβου»  έναντι ιδιοκτησίας Στάππα. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι περίπου 9.000 μέτρα και τα φρεάτια που υπάρχουν στο δίκτυο είναι περίπου 186.
Στο Κάστρο Μονεμβασίας έχει καλυφθεί πλήρως το 100% του οικισμού με αποχετευτικό δίκτυο, έχουν κατασκευαστεί τέσσερα αντλιοστάσια στις θέσεις :   Πλατεία Ελκόμενου Χριστού,  Πλατεία Χρυσαφίτισσας (μεγάλη Τάπια), Μικρή τάπια  (έναντι ιδιοκτησίας Αρδάμη), Περιοχή «Πορτέλο».
Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι περίπου 2.900 μέτρα και τα φρεάτια που υπάρχουν στο δίκτυο είναι περίπου 100.
Στην Αγία Κυριακή Μονεμβασιάς  έχει καλυφθεί περίπου το  60 % του οικισμού.
Μετά την λειτουργία του οικισμού  για χρονικό διάστημα  επτά  (7)  περίπου μηνών  έχουν παρατηρηθεί τα εξής φαινόμενα.
Από την ροή ακαθάρτων λυμάτων ειδικά αυτών που βρίσκονται σε στερεά μορφή στο αποχετευτικό δίκτυο, προκαλούνται σοβαρά προβλήματα φραγής των αγωγών. Η εναπόθεση και η συγκέντρωση των στερεών λυμάτων σε τμήματα του δικτύου  που οι υψομετρικές κλίσεις είναι πολύ μικρές προκαλούν  δυσκολία ροής  των λυμάτων και εμφάνιση του φαινομένου φραγής των αγωγών.
Το φαινόμενο είναι έντονο και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης όπου έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο από την μεγάλη συγκέντρωση των λυμάτων ειδικά αυτών που βρίσκονται σε στερεά μορφή  να σχηματίζεται συμπαγές ίζημα στον πυθμένα των αντλιοστασίων με αποτέλεσμα την φραγή του αγωγού εξόδου αλλά και την μη σωστή λειτουργία του αυτόματου μηχανισμού (φλοτέρ) ώστε  να πλημμυρίζουν τα φρεάτια των αντλιοστασίων,  αφού δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής των λυμάτων στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες αφού όπως γνωρίζεται τα αντλιοστάσια βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Μονεμβασιάς.  
Ειδικά στο Κάστρο Μονεμβασιάς λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου και της σημαντικής υψομετρικής διαφοράς στα διάφορα σημεία του οικισμού (βόρειο τμήμα  προς την άνω πόλη και τμήμα πάνω από τα νότια τείχη) οι αγωγοί και τα φρεάτια αποχέτευσης είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι κλίσεις των δικτύων να είναι ελάχιστες γεγονός που ευνοεί την συγκέντρωση στερεών λυμάτων σε πολλά σημεία του αποχετευτικού δικτύου με συνέπεια να εμφανίζεται πολύ συχνά το φαινόμενο της φραγής της ροής των λυμάτων.
Το φαινόμενο είναι εντονότερο στα αντλιοστάσια του Κάστρου λόγω του μικρού όγκου τους  (αφού οι συνθήκες της παλιάς πόλης δεν επιτρέπουν  την κατασκευή μεγάλων αντλιοστασίων). 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος χρειάζεται η καθημερινή επίβλεψη της λειτουργίας των αντλιοστασίων ο καθαρισμός των στερεών λυμάτων που έχουν προκαλέσει φραγή των αγωγών καθώς σε συχνά διαστήματα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα  η απόφραξη των αγωγών με ειδικό μηχάνημα.
Προτείνω την εγγραφή στο προϋπολογισμό (15.000,00) € για τον καθαρισμό των αγωγών αποχέτευσης όπως περιγράψαμε παραπάνω για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου ως 30  Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Στο προϋπολογισμό έτους 2010 έχει εγγραφεί πίστωση (358.000.00) € για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού με την μέθοδο της παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο εταιρεία μετά από διαγωνισμό.
Όπως έχει αναφερθεί στις υπ. αριθ. 66/2010, 133/2010 και 142/2010 η παραπάνω πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί αφού για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού έχει επιλεχθεί  λειτουργία με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης  στον χημικό Σπάρτης Γεώργιο Λαζάρα με πίστωση (15.000,00) € ώστε κατά συνεπεία το υπόλοιπο της πίστωσης  να μην απορροφηθεί.  
Μετά από αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μεταφέροντας από τον ΚΑ 25.6162.0002 συνολικού ποσού (358.000,00) € με τον τίτλο «Συντήρηση – λειτουργία Βιολογικού» το ποσό των (15.000,00) € δια μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στον ΚΑ 25.7336.0017 της εργασίας με τον τίτλο «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης».

3. Όπως γνωρίζεται στο δίκτυο αποχέτευσης υπάρχουν συνολικά επτά αντλιοστάσια αποχέτευσης τα οποία βρίσκονται (3) στον οικισμό Γέφυρα και τέσσερα (4) στο Κάστρο για τα οποία χρειάζονται να γίνουν οι παρακάτω περιοδικές εργασίες για την συντήρηση τους  μέχρι τέλος του έτους ως εξής :
Σε εβδομαδιαία Βάση  θα γίνεται έλεγχος των 7 αντλιοστασίων  και των 17 αντλιών, για  αλλαγή των αντλιών, για έλεγχο των ηλεκτρικών πινάκων, για καθαρισμό των ηλεκτροδίων αυτοματισμών καθώς και ελέγχου άνω στάθμης και λειτουργίας (συναγερμού, σειρήνας ειδοποίησης) Επίσης ελέγχου γεννητριών και έλεγχο αντλιών από τυχόν κολλήματα φτερωτής.
Επειδή ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργεί με την ευθύνη του Δήμου από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους άρα δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού η εγγραφή της πίστωσης (15.000,00) € στο προϋπολογισμό του Δήμου, προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης (15.000,00) € για την συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της συντήρησης των αντλιοστασίων μέχρι τέλος του έτους.
Στο προϋπολογισμό έτους 2010 έχει εγγραφεί πίστωση (358.000.00) € για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού με την μέθοδο της παροχής υπηρεσιών με ανάδοχο εταιρεία μετά από διαγωνισμό.
Όπως έχει αναφερθεί στις υπ. αριθ. 66/2010, 133/2010 και 142/2010 η παραπάνω πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί αφού για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού έχει επιλεχθεί  λειτουργία με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης  στον χημικό Σπάρτης Γεώργιο Λαζάρα με πίστωση (15.000,00) € ώστε κατά συνεπεία το υπόλοιπο της πίστωσης  να μην απορροφηθεί.  
Μετά από αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μεταφέροντας από τον ΚΑ 25.6162.0002 συνολικού ποσού (358.000,00) € με τον τίτλο «Συντήρηση – λειτουργία Βιολογικού» το ποσό των (15.000,00) € δια μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στον ΚΑ 25.7336.0018 της εργασίας με τον τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης».

  Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, είδε τον προϋπολογισμό έτους 2010 & μετά από διαλογική συζήτηση.
    
Αποφασίζει  ομόφωνα

1α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010, μεταφέροντας το ποσό των (8.610,00) € από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου στον Κ. Α. 40.7413.0003 με τον τίτλο ¨Σύνταξη μελέτης «Οριοθέτηση αιγιαλού από Πλάκα προς ΜαρίνỨ, για να γίνει οριοθέτηση αιγιαλού από την πλάκα προς Μαρίνα.

1β. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την ¨Σύνταξη μελέτης «Οριοθέτηση αιγιαλού από Πλάκα προς ΜαρίνỨ, προϋπολογισμού (8.610,00) € και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

2.α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 μεταφέροντας από τον ΚΑ 25.6162.0002 συνολικού ποσού (358.000,00) € με τον τίτλο «Συντήρηση – λειτουργία Βιολογικού» το ποσό των (15.000,00) € δια μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στον ΚΑ 25.7336.0017 της εργασίας με τον τίτλο «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης».

2.β. Εντάσσει την εργασία ¨Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης¨ με το ποσό των (15.000,00) € στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβάσιας έτους 2010. 

3.α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2010 μεταφέροντας από τον ΚΑ 25.6162.0002 συνολικού ποσού (358.000,00) € με τον τίτλο «Συντήρηση – λειτουργία Βιολογικού» το ποσό των (15.000,00) € δια μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στον ΚΑ 25.7336.0018 της εργασίας με τον τίτλο «Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης».

3.β. Εντάσσει την εργασία ¨Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης¨ με το ποσό των (15.000,00) € στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβάσιας έτους 2010. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

 Ο Πρόεδρος 
             Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου
4. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

5. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου
Ανδρέας Κρητικός 
6. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου

7. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη
Ακριβές Απόσπασμα 
8. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. 
9. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ. 


Ιάκωβος Γεωργουδής