Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008

Αλλαγή Δικτύου Υδρευσης στη Μονεμβασιά

Θέμα 11ο
Αριθμός αποφάσεως: 268/2008.
****************************************
¨ Τροποποίηση της 197/2008 απόφασης του Δ. Σ. με θέμα «Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας (πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)». ¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως γνωρίζετε στο προηγούμενο συμβούλιο είχαμε ζητήσει την σύνταξη μελέτης από την ΤΥΔΚ για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας στην οποία είχαν συμπεριληφθεί τα τμήματα:
Από την δεξαμενή Μονεμβασίας ως την θέση Μαρίνα
Στην Αγία Κυριακή, από κεντρική πλατεία ως οικία Δημητρόπουλου
Στην Μονεμβασία, από οικία Καμαρινού ως την έξοδο προς Σπάρτη, κατάργηση του αμιαντοσωλήνα και τροφοδότηση του κάθετου δρόμου με σύνδεση από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.
Κατά την διάρκεια σύνταξης της μελέτης και την αυτοψία που διενεργήθηκε με τον υδραυλικό του Δήμου κο.Γεώργιο Κατσώρη, της μηχανικού του Δήμου κας .Μαρίας Πλαγιανού και τον μηχανολόγο της ΤΥΔΚ κο. Ανδρέα Καλαβρυτινό, διαπιστώθηκε ότι το τμήμα που βρίσκεται από την δεξαμενή Μονεμβασίας στην θέση Μαρίνα ως το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης έξω από κατάστημα Ανδρεσάκη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της μελέτης γιατί προκαλεί μεγάλες τεχνικές δυσκολίες στην κατασκευή του γιατί ο αγωγός διέρχεται μέσα από ιδιοκτησίες, χωρίς να υπάρχει δημοτικός δρόμος στην περιοχή, η κλίση του εδάφους είναι μεγάλη και η περιοχή είναι βραχώδης, με αποτέλεσμα η εκτέλεση του έργου να είναι πολύ δύσκολη και πολυδάπανη ώστε να μην μπορεί να υλοποιηθεί με την παρούσα χρηματοδότηση.
Αν εναλλακτικά ακολουθηθεί η κατασκευή του δικτύου μέσω του δρόμου που οδηγεί στην δεξαμενή , το μήκος είναι πολύ μεγάλο 900m περίπου ώστε και αυτό να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί με την χρηματοδότηση αυτή.
Εναλλακτικά προτείνουμε να γίνει αλλαγή των αμιαντοσωλήνων στις παρακάτω περιοχές:
· Δρόμο από οικία Σαρμπάνη Παναγιώτη ως οικία Χουσάκου Δημητρίου με ταυτόχρονη παράκαμψη προς οικία Καπελέρη Χρήστου με αντικατάσταση 43 παροχών.
· Στο δρόμο στην Αγία Κυριακή από οικία Καμαρινού Ιωάννη με αντικατάσταση 25 παροχών περίπου.
· Στο δρόμο από οικία Κρητικού Νικόλαου ως Αγγελάκου Παρασκευά με αντικατάσταση 16 παροχών.
· Στο δρόμο από οικία Νικολάου Σπυριδάκου ως οικία Χούλη Χαράλαμπου με αντικατάσταση 52 παροχών .
· Στο δρόμο από κατάστημα Ανδρεσάκη ως οικία Γκίνη στη θέση Μαρίνα με αντικατάσταση 20 παροχών.
· Επίσης στο δρόμο από οικία Καμαρινού ως το Γυμνάσιο Μονεμβασίας έχει γίνει αλλαγή δικτύου ύδρευσης από το 2001 χωρίς να έχουν αντικατασταθεί οι παροχές και να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο, οπότε πρέπει να προβούμε σε αντικατάσταση 65 παροχών.
Τέλος προτείνουμε την κατάργηση του αμιαντοσωλήνα από το αρτοποιείο Καμαρινού ως την έξοδο της πόλης προς Σπάρτη και παράλληλα την τοποθέτηση 8 βανών ύδρευσης με την κατασκευή φρεατίων τα οποία θα τροφοδοτήσουν τους αγωγούς ύδρευσης που είναι τοποθετημένα στους κάθετους δρόμους που καταλήγουν στην εθνική οδό.
Στο δρόμο αυτό πρέπει να γίνει αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης οικιών περίπου 85.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τροποποιεί την υπ΄ αριθ. 197/2008 αριθ. πρωτ. 5698/29-08-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:
α) την παράγραφο 3 ως προς τις θέσεις που προβλέπεται να γίνει αλλαγή δικτύου και καθορίζει νέες θέσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
· Δρόμο από οικία Σαρμπάνη Παναγιώτη ως οικία Χουσάκου Δημητρίου με ταυτόχρονη παράκαμψη προς οικία Καπελέρη Χρήστου με αντικατάσταση 43 παροχών.
· Στο δρόμο στην Αγία Κυριακή από οικία Καμαρινού Ιωάννη με αντικατάσταση 25 παροχών περίπου.
· Στο δρόμο από οικία Κρητικού Νικόλαου ως Αγγελάκου Παρασκευά με αντικατάσταση 16 παροχών.
· Στο δρόμο από οικία Νικολάου Σπυριδάκου ως οικία Χούλη Χαράλαμπου με αντικατάσταση 52 παροχών .
· Στο δρόμο από κατάστημα Ανδρεσάκη ως οικία Γκίνη στη θέση Μαρίνα με αντικατάσταση 20 παροχών.
· Στο δρόμο από οικία Καμαρινού ως το Γυμνάσιο Μονεμβασίας έχει γίνει αλλαγή δικτύου ύδρευσης από το 2001χωρίς να έχουν αντικατασταθεί οι παροχές και να τεθεί σε λειτουργία το δίκτυο, οπότε πρέπει να προβούμε σε αντικατάσταση 65 παροχών.
2. Να καταργηθεί ο αμιαντοσωλήνας από το αρτοποιείο Καμαρινού ως την έξοδο της πόλης προς Σπάρτη και παράλληλα να τοποθετηθούν 8 βάνες ύδρευσης με την κατασκευή φρεατίων τα οποία θα τροφοδοτήσουν τους αγωγούς ύδρευσης που είναι τοποθετημένα στους κάθετους δρόμους που καταλήγουν στην εθνική οδό.
Στο δρόμο αυτό πρέπει επίσης να γίνει αντικατάσταση των παροχών ύδρευσης οικιών περίπου 85.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Γεώργιος Παπαδάκης
2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου
4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου
Ανδρέας Κρητικός
6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη
Ακριβές Απόσπασμα
9. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Μονεμβάσια 28-11-2008
10. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
11. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου.


Γεώργιος Παπαδάκης
Οι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

2. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Δημοτικο Συμβουλιο 24 -11-2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 20-11-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7334
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Κυρ. Λαζαράκη
Τηλ-FAX 2732- 61.986 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
3. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
4. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
5. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
6. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγ. Ιωάννη
7. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη, Αγ. Νικολάου
8. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει την εικοστή τετάρτη (24ην) Νοεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή ποσού (71.747,50)€, 4η Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2008.
Εισηγητής : ο Κ. Πρόεδρος.
2. Αποδοχή ποσού (12.000,00)€, Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε ΟΤΑ της χώρας προς κάλυψη δαπανών πληρωμής προσωπικού του ΚΕΠ.
Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος.
3. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Εισηγητής : ο Κ. Πρόεδρος.
4. Περί τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας σκαπτικού μηχανήματος.
Εισηγητής : ο Κ. Πρόεδρος.
5. Παραλαβή μελέτης μετατροπής της ΑΔΕΜ σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση σύμφωνα με το Ν. 3463/2006.
Εισηγητής : ο Δ. Σ. Ιάκωβος Γεωργουδής.
6. Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2009.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
7. Καθορισμός τελών άρδευσης έτους 2009.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
8. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2009.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
9. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2009.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
10. Περί καταρτίσεως Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
11. Έγκριση της αριθ. 402/2008 μελέτης του έργου «Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας», προϋπολογισμού δαπάνης (30.000,00) €¨.
Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος
12. Έγκριση της αριθ. 403/2008 μελέτης του έργου «Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 68 Ν.Δ. 3033/54, για την αποκατάσταση των ζημιών από θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο», προϋπολογισμού (63.100,00)€.¨
Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2008.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
14. Τροποποίηση του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
15. Λήψη απόφασης για έκτακτη εισφορά 2% επί των τακτικών εσόδων προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μακράκος.
16. Λήψη απόφασης του ποσοστού 10% των τελών παρεπιδημούντων όσων εντάχθηκαν στη ρύθμιση σύμφωνα με το Ν 3649/2008.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
17. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παλαιότητα οικίας ιδιοκτησίας Παπούλη Αναστασίου στο Τ. Δ. Κουλεντίων.
Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος
18. Παραλαβή Β1 φάσης του ΣΧΟΟΑΠ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
19. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό γεώτρησης Αγγελώνας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
20. Σύνταξη γεωλογικής μελέτης για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό γεώτρησης Αγγελώνας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση από το εκκλησιαστικό συμβούλιο της στέρνας στα κατηχούμενα για την ένταξή της στο δίκτυο πυρόσβεσης του κάστρου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
22. Περί σύστασης νομικού προσώπου με την επωνυμία Δημοτική Φιλαρμονική Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος
23. Σύνταξη αρχιτεκτονικής προμελέτης για αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
24. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης της Πλατείας του Ελκομένου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Θεματα στο Διοικητικο Συμβουλιο Νοσοκομειου Μολαων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ.

1. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης πραγματοποιθεισών εφημεριών Ιατρικού προσωπικού και λοιπού επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης ευθύνης του, βάσει του εγκριθέντος Προγράμματος Εφημεριών Ιατρικού προσωπικού μηνός Οκτωβρίου 2008.
2. Έγκριση προγράμματος Εφημεριών πάσης φύσεως Ιατρικού Προσωπικού (Επικουρικού κ.λ.π.) και λοιπού επιστημονικού προσωπικού του Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων και του Κ.Υ. Νεάπολης, μηνός Νοεμβρίου 2008.
3. Αίτηση για διασφάλιση μεταφοράς με ασθενοφόρο, της ασθενούς Παπούλη Ματίνας από το Γηροκομείο Ελίκας προς την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων και επιστροφή κάθε Δευτέρα –Τετάρτη –Παρασκευή.
4. Αποδοχή δωρεάς από α) Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κυριών & Δεσποινίδων, 200Σεντόνια και 100 μαξιλαροθήκες συνολικής αξίας 1.159,06 συμπ/νου Φ.Π.Α. β) Τσιγγούνης Μιχαήλ, 50 σεντόνια και 50 μαξιλαροθήκες συνολικής αξίας 327,25€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
5. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ και ορισμό επιτροπής αξιολόγησης.
6. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΓΚΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΩΝ –ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.
7. Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με Απόφαση Διοικητή για προμήθεια α) πλαστικά σωληνάρια φυγόκεντρου με σφαιρίδια β) γυάλινες καλυπτρίδες γ) γυάλινες αντικειμενοφόρες πλάκες.
8. Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με Απόφαση Διοικητή για προμήθεια πεντακοσίων (500) φυσίγγων διττανθρακικών για τη Μ.Τ.Ν.
9. Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν με Απόφαση Διοικητή για προμήθεια σωληναρίων γενικής αίματος.
10. Αίτημα προς το Γενικό Λογιστήριο για πίστωση θέσεων Προσωπικού στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων για μετάταξη με την διαδικασία ανακοίνωσης πρόσκλησης.
11. Αίτημα για προκήρυξη θέσεων προσωπικού.
12. Αίτημα επιχορήγησης υπερωριών για τον Ευαγγελάκο Σπύρο, Οδηγό Ασθενοφόρου.
13. Αίτηση της Γιαννούκου Πολυτίμης για καταβολή αποζημίωσης των δεδουλευμένων ρεπό που της οφείλει η υπηρεσία.
14. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ετήσια προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
15. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ.
16. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή για την αλλαγή και τοποθέτηση νέων πορτών στα χειρουργεία.
17. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ’ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (αερίων αίματος).
18. Αίτημα του Γραφείου Εκπαίδευσης για έγκριση στους υπαλλήλους (ιατρούς, Νοσηλευτικό, Διοικητικό) για συμμετοχή σε σεμινάρια της ΕΣΔΥ.
19. Αίτημα του Λογιστηρίου σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων τόκων υπερημερίας διαφόρων εταιριών.
20. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας ΘΕΣΣΑΛΟΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ για τον διαγωνισμό 4156/24-07-2008 προμήθεια ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
21. Έγκριση κόστους εργασίας του ΟΤΕ Α.Ε. για την μετάπτωση και λειτουργίας του νέου τηλεφωνικού κέντρου στο έργο Σύζευξης.
22. Έγκριση σκοπιμότητας για πραγματοποίηση μελέτης σχετικά με τον αυτόνομο Βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων του Νοσοκομείου εν’ όψη ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ. Προϋπολογισμός 15.000€ έως 20.000€.
23. Η 6421/31-10-08 αίτηση απόσπασης της Τσιούτσια Ζωής, ΔΕ Νοσηλεύτρια του Κ.Υ. Νεάπολης.
24. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Προϋπολογισμός 60.000€.
25. Λοιπές ανακοινώσεις Διοικητή.

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Πανουτσόπουλος Γρηγόριος
2. Κολλιάκου Παναγιώτα
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Μπακίδης Σοφοκλής
5. Δρίβα Παναγιώτα
6. Νικολής Αριστείδης