Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Δημοπράτηση Δρόμου Αγίου Φωκά - Νεάπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

Ταχ. Δ/νση:   Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας 
                        2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
                        Γυθείου       
Τηλ:                 27310 26243
Ταχ. Κώδικα: 231 00 Σπάρτη
Σπάρτη:     30.4.2013

Προς: ΜΜΕ

                                       
                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 «Δημοπρατήθηκε   το έργο  ΄΄ ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ΄΄ προϋπολογισμού 14.620.000»  -  Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Ντία Τζανετέα.

Δημοπρατήθηκε στις 30 /4/2013 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας το έργο  ΄΄ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ΄΄  συνολικού προϋπολογισμού 14.620.000,00  ευρώ.  Η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου θα γίνει από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 στο οποίο εντάχθηκε με  την υπ΄ αριθμόν  2393/12.7.2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη.
 Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέας οδού συνολικού μήκους 9.097,68 μέτρων στην οποία περιλαμβάνεται ισόπεδος κόμβος μορφής Τ  για την σύνδεσή της  με την υπάρχουσα οδό Μονεμβασίας -  Αγίου Φωκά και κυκλικός κόμβος στη σύνδεσή  της με την υπάρχουσα επαρχιακή οδό προς Νεάπολη,  στην περιοχή Δερματιάνικα.
Η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ.  Ντία Τζανετέα τόνισε ότι το παραπάνω έργο που ήταν χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας,  με την ολοκλήρωση του  θα συνδέσει απευθείας δύο πόλεις που είναι σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, την Μονεμβάσια και την Νεάπολη. Επιπροσθέτως δήλωσε ότι,  αποδεικνύεται  η ολοκληρωμένη προσέγγισή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την δημιουργία υποδομών που με συλλογική προσπάθεια υλοποιεί  ένα πάρα πολύ σημαντικό οδικό άξονα που αποτελεί  προϋπόθεση ανάπτυξης της  Ανατολικής Λακωνίας.  
                                                                          Από γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Δημοτικό Συμβούλιο 22 Ιανουαρίου ( Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά )


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 03/2013
   Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε ειδική  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 3/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερις  (24) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ.
 1.
Λύρας Χαράλαμπος
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 2.
Μαρούσης Χαράλαμπος
3.
Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ.
 3.
Σπυριδάκος Βασίλειος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος


5.
Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος


6.
Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος


7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος


8.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος


9.
Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος


10.
Αλειφέρη Παναγιώτα


11.
Ιατρόπουλος Δημήτριος


12.
Κολλιάκος Ιωάννης


13.
Πετράκης Χρήστος


14.
Σταθάκης Παναγιώτης


15.
Τσαφατίνου Κατερίνα


16.
Νικολινάκος Παναγιώτης


17.
Παπαδάκης Γεώργιος


18.
Τσάκος Πέτρος


19.
Χαραμής Αντώνιος


20.
Τσάκος Κων/νος


21.
Μέντης Γεώργιος


22.
Κρυπωτός Παναγιώτης


23.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης


   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
  Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,  Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
κ. Χαραμής: Έχω την εντύπωση ότι για να ψηφίσει το ΔΣ προϋπολογισμό, απαραίτητο είναι να υπάρχει η εισήγηση απ’ την Οικονομική Επιτροπή, που σήμερα δεν υπάρχει κ. Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι δεν μπορεί σήμερα το Συμβούλιο να ψηφίσει προϋπολογισμό αν δεν προηγηθεί πρώτα η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δεν υπάρχει. Είναι η θέση μου και παρακαλώ πολύ, ανεξάρτητα με τι απόφαση θα πάρει το ΔΣ, θέλω να γραφτεί, και για τον κ. Γραμματέα αυτό, να γραφτεί στα πρακτικά ξεκινώντας.
κ. Πρόεδρος: Ετέθη ένα θέμα από τον κ. Χαραμή ότι δεν έχει διανεμηθεί, δεν έχει δοθεί η εισήγηση, απόφαση υπάρχει όμως, απλώς δεν την έχετε στα χέρια σας γιατί συμμετείχατε στην Οικονομική Επιτροπή άρα υπάρχει, δεν έχει καθαρογραφεί. Δεν έχει διανεμηθεί. Επί της ουσίας όμως δεν αλλάζει κάτι, διότι ήδη έχει διανεμηθεί εισηγητική έκθεση από την οποία δε διαφέρει καθόλου η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έστω και με τις μειοψηφίες που τυχόν υπήρχαν στην Οικονομική Επιτροπή. Στην ουσία δηλαδή έχει δοθεί η εισηγητική έκθεση, που είναι ταυτόσημη με την απόφαση, όσον αφορά το περιεχόμενο, με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι λόγος να αναβληθεί το θέμα, η Οικονομική Επιτροπή έχει αποφανθεί, είναι θέμα του να καθαρογραφτεί η απόφασή της. Γι’ αυτό θα έλεγα να συνεχίσουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει. Νομίζω ότι μπορούν να το καταθέσουν κ. Τσάκο, είναι εδώ και ο κ. Χριστάκος και ο κ. Χαραμής ότι θα καταθέσουν τις απόψεις τους, όπως συνήθως αυτό γίνεται, ο κ. Χριστάκος ακολουθεί αυτόν τον κανόνα και δίνει και γραπτό σημείωμα στη Γραμματεία προκειμένου να καταχωρείτε ακριβώς η άποψη, εν προκειμένω η δική του και εάν εσείς έτσι το κρίνετε και ολόκληρης της παρατάξεώς σας. Θα έλεγα λοιπόν να προχωρήσουμε στη διαδικασία.
κ. Χαραμής: Απλώς να επαναλάβω κ. Πρόεδρε, ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα σχέδιο Προϋπολογισμού το οποίο έχει φτιαχτεί, έχει γραφτεί, έχει κατατεθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Επαναλαμβάνω και λέω ότι για να κουβεντιαστεί προϋπολογισμός και να ψηφιστεί είναι κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, είναι ο νόμος, είναι απαραίτητο στοιχείο η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επαναλαμβάνω λοιπόν και το λέω και το θέμα μας είναι μόνο αυτό, τα υπόλοιπα δεν έχουν κάτι άλλο. Εγώ θέλω να γραφτεί αυτή η θέση μου.
κ. Πρόεδρος: Καταχωρείται η άποψή σας και η άποψη του κ. Δημάρχου και του Προεδρείου, ότι απλώς δεν έχει διανεμηθεί, να μην επαναλάβω αυτά που είπα.
κ. Νικολινάκος: Κι εγώ κάτι θέλω να προσθέσω στη διαδικασία, εκτιμώ ότι ο κ. Χαραμής έχει απόλυτο δίκιο, βέβαια αυτό που λέτε ότι επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι, επί της ουσίας αλλάζουν κατά τη γνώμη μου πάρα πολλά. Διότι αν δεν άλλαζε κάτι δε θα χρειαζόταν να περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή. Άλλωστε οι θέσεις, οι απόψεις της Οικονομικής Επιτροπής όπου προφανώς πιστεύω ότι γίνεται εκτενής αναφορά και η τοποθέτηση του καθενός, είναι ένα κριτήριο και ένα βαρόμετρο, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Βέβαια για να μη θεωρηθεί ότι προσπαθούμε να παρακωλύσουμε κάποια διαδικασία, εντάξει, αφού παίρνετε την απόφαση ας προχωρήσουμε, αλλά επί της ουσίας υπάρχει ζήτημα και πιστεύω, βέβαια τώρα είναι πια στον τρίτο χρόνο, ένας ακόμα μας μένει, ότι αυτό θα έπρεπε να φροντίσουμε να μη συμβαίνει.
κ. Πρόεδρος: Δεσμεύονται να καταθέσουν τις απόψεις τους, ήδη συμφώνησαν.
κ. Χαραμής: κ. Πρόεδρε μη λέτε κάτι που δε λέω εγώ, στην Οικονομική Επιτροπή βεβαίως έχω καταθέσει το υπόμνημα.
κ. Πρόεδρος: κ. Χαραμή δεν είπα κάτι, εάν σας ερμήνευσα λάθος ζητάω συγγνώμη, αλλά δε θα καταθέσετε αυτά που καταθέσατε στην Οικονομική Επιτροπή; Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Να μην μπούμε σε προ ημερησίας διάταξης συζητήσεις, ήδη στην πρώτη συνεδρίαση νομίζω ότι εξαντλήθηκαν τα θέματα, σε μία ώρα και πλέον, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα όπως εισάγεται.
Θέμα Μόνο: «Περί ψηφίσεως του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το οικονομικό έτος 2013».
κ. Δήμαρχος: Κληθήκαμε και φέτος, τρίτη χρονιά, να καταρτίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου. Λέω είναι προϋπολογισμός και η εμπειρία μας τα προηγούμενα χρόνια, μας έδειξε ότι αυτά που ξέραμε στο παρελθόν όταν συντάσσαμε προϋπολογισμούς και πέφταμε με πολύ μικρή απόκλιση πάνω, αυτά είναι πολύ δύσκολα πια. Και είναι δύσκολα κυρίως διότι δε μπορείς να προβλέψεις τι έσοδα θα έχεις την επόμενη χρονιά. Ο ένας πυλώνας των εσόδων, τα οποία είναι τα ανταποδοτικά, έχουν μια ιδιαίτερη δυσκολία πια να εισπραχτούν και καθημερινά γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε υψηλά ποσοστά εισπράξεως. Από την άλλη πλευρά το ΔΣ πια έχει καταστεί υπεύθυνο για την είσπραξη αυτών των εσόδων, με ποινές εάν δεν προσέξει αυτά τα έσοδα. Οπότε είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια της είσπραξης των ανταποδοτικών, για να μπορέσουμε να πούμε ότι έστω και στοιχειωδώς ένα μεγάλο κομμάτι του Προϋπολογισμού θα εκτελεστεί. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο αφορά στη ΣΑΤΑ,  θα σας πω ότι πέρσι είχαμε προϋπολογίσει ένα ποσό, αν θυμάμαι καλά, περίπου στο 1.200.000, εκτελέσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι σε πολύ ψηλά ποσοστά, του προϋπολογισμού και τελικά απεδόθησαν στο Δήμο 790.000 . Μ’ αυτές τις 790.000 μας είπαν ότι θα πρέπει εφέτος να υπολογίσουμε, μάλλον τόσα θα πρέπει να υπολογίσουμε για τον Προϋπολογισμό του ’13. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια πρόσθετη ανασφάλεια, γιατί εμείς θα εκτελέσουμε αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα των 790.000 αλλά δε θα  ‘χουμε εισπράξει πάλι τίποτα. Θα περιμένουμε αν το Κράτος στο τέλος της χρονιάς μας δώσει το ποσό αυτό ή λιγότερο. Και το τρίτο κομμάτι που αφορά στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, και εκεί υπάρχει μια τεράστια μείωση της τάξεως, τα τελευταία 2 χρόνια, της τάξεως παραπάνω από 60% και ξανά εφέτος δεν ξέρουμε τι μείωση θα έχουμε. Επίσης το Υπουργείο κάνει κάποια κόλπα, μετέρχεται κάποιων τεχνασμάτων και συνεχίζει να παρακρατεί, ένα από αυτό είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων του ΚΕΠ, που με μία εγκύκλιό τους είπε ότι το έχει συμπεριλάβει στους ΚΑΠ και είναι αναληθές και επίσης, για τις επιχορηγήσεις των Σχολείων γίνεται το ίδιο πράγμα, και σε άλλες επιχορηγήσεις γίνεται εξίσου το ίδιο. Αυτά θέλω να σας πω, να σας κάνω κοινωνούς ότι εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα προϋπολογισμό και αυτός ο προϋπολογισμός για να έχει μία βάση θα πρέπει αυτά τα έσοδα που προϋπολογίζουμε να τα πάρουμε, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Ας ευχηθούμε όμως ότι θα τα πάρουμε. Ο προϋπολογισμός λοιπόν ο φετινός εκτός απ’ αυτή την ιδιομορφία, έχει άλλη μία, ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτός σε σχέση με την πρόβλεψη των εσόδων που κάνεις, και με κάποια παραδείγματα που μπορεί να σας τα πει ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας, ο Γιάννης ο Αννούσης, είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τα έσοδα χαμηλά. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει ανά τρίμηνο, ανάλογα με την πορεία των εσόδων και μ’ αυτά που έχουμε βάλει σα στόχους, να αναπροσαρμόζουμε τον προϋπολογισμό μας, είτε προς τα πάνω, είτε πιθανότατα προς τα κάτω, εάν τα έσοδα τα οποία έχουμε προϋπολογίσει και έχουμε πει, δε μπορούμε να τα εισπράξουμε. Μ’ αυτές λοιπόν τις παραμέτρους ξεκινήσαμε και κάναμε ένα προϋπολογισμό, κάναμε ένα προϋπολογισμό αρκετά σφιχτό, κρατώντας κάποια χρήματα στην περίπτωση που όλα αυτά δε θα έρθουν. Στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός ο δικός μας εκτελεστεί σωστά, κάποια από αυτά τα χρήματα στο τέλος του χρόνου ή στον επόμενο θα μπορέσουμε να τα διαθέσουμε. Με την αίρεση αυτή συντάχτηκε ο φετινός προϋπολογισμός, υπολογίσαμε όπως σας είπα τη ΣΑΤΑ που μας είπαν τα 790.000, κάναμε μία κατανομή, προϋπολογίσαμε αρκετές μελέτες, γιατί οι εκπόνηση αυτών των μελετών είναι αυτό που μπορεί να σου δώσει τη διαφορά και ήδη έχετε πάρα πολλά παραδείγματα, να μην τα αναφέρω, σε μελέτες οι οποίες έχουν εκτελεστεί, ότι παίρνεις μετά έργα πολλαπλάσιου προϋπολογισμού. Με βάση αυτά κινηθήκαμε, κάναμε έναν προϋπολογισμό νομίζω αρκετά καλό, έχει πάρα πολύ δουλειά αυτός ο προϋπολογισμός που τον βλέπετε έτσι μαζεμένο, έχουν κάνει πολύ δουλειά οι υπηρεσίες του Δήμου, οι αρμόδιες και οι αρμόδιοι με τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πιστεύω ότι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο κομμάτι έχει καλυφθεί, δηλαδή έχει προβλεφθεί μάλλον. Σας είπα είναι δύσκολοι καιροί, είναι προϋπολογισμός, θεωρώ ότι είναι σφιχτός, έχει καλύψει πάρα πολλά πράγματα και γι’ αυτό βέβαια σας τον παρουσιάσαμε, ήδη είχα πει και έχω ξαναπεί στους συμβούλους της Αντιπολίτευσης κάποια πράγματα τα οποία ήθελαν να προτείνουν, κάποια από αυτά έχουν ήδη προταθεί, πολλά έχουν συμπεριληφθεί και έτσι πορευτήκαμε. Δε θέλω να σας κουράσω άλλο μ’ αυτό, θα ‘θελα να μας κάνει μια εισήγηση σύντομη ο Διευθυντής Οικονομικής, κυρίως πάνω σ’ αυτά που είπα, εάν θέλει να πει και κάτι άλλο για να σας διαφωτίσει καλύτερα και από εκεί και πέρα να συνεχιστεί η συζήτηση.
κ. Αννούσης: Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013 έχει δύο σκέλη, Έσοδα- Έξοδα, όπως πάντα. Το σκέλος των Εξόδων παρουσιάζεται πέρα από ορισμένες τεχνικές διαφοροποιήσεις, παρουσιάζεται σχεδόν το ίδιο σαν λογική κατάρτισης. Εκεί που διαφέρει παντελώς πια είναι το κομμάτι των Εσόδων, το οποίο μέχρι και το 2011 προϋπολογιζόταν βάση των βεβαιώσεων που είχαμε την προηγούμενη χρονιά, ένας Δήμος και από το 2013 πια πάμε σε απολογιστικά κομμάτια καθαρά και η βεβαίωση διαγράφεται. Τι έκανε το Υπουργείο; Πήρε 12 ομάδες κωδικών και πάνω σ’ αυτές ζήτησε τα αποτελέσματα του μήνα αναφοράς που έκανες σήμερα, ερχόμενος στο ’11, πηγαίνοντας στο ’12, 31/12 και ερχόμενος πάλι 30/11/2012 μιας και μήνα αναφοράς έχουμε το Νοέμβρη, δηλαδή η σύνταξη του Προϋπολογισμού είναι 1/12/2012 για μας. Με ορισμένα τεχνικά πράγματα, βγάζεις ένα ποσό το οποίο στον προϋπολογισμό του ’13 εν προκειμένω, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί ορισμένα κριτήρια τα οποία βάζουν τα απολογιστικά στοιχεία αυτών των ετών. Τα κομμάτια που επέλεξε το Υπουργείο, είναι κομμάτια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τακτικές επιχορηγήσεις, με έκτακτες, δηλαδή είναι κομμάτια δικών σου καθαρά εσόδων και ο βασικός πυλώνας για μας που έχουμε ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι τα ανταποδοτικά. Έτσι λοιπόν, μ’ αυτή τη σκέψη ξεκίνησε ο προϋπολογισμός του ’13 και συντάχθηκε. Έβγαλε ένα νούμερο 4.333.598 ευρώ, που αυτό είναι το ανώτατο κομμάτι που δε θα μπορούσες να το υπερβείς. Ευτυχώς για μας, τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών, μας οδήγησαν να είμαστε κάτω απ’ αυτό το νούμερο, με δύο Τεχνικές, μία πιο ελαστική που αναφέρει το Υπουργείο και μία πιο σφιχτή, και στις δύο περιπτώσεις είμαστε κάτω από αυτό το κομμάτι. Εδώ όμως θέλω να αναφέρω ότι απ’ αυτά τα 4.300.000, τα 3.300.000 είναι καθαρά τα ανταποδοτικά και όταν λέμε ανταποδοτικά, εννοούμε για ανταποδοτικά τα οποία θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το 2013. Δεν περιλαμβάνει εδώ πέρα το κομμάτι των καθυστερηματικών που αναφέρονται στην ύδρευση και αυτά, είναι καθαρά κομμάτι του ’13. Αυτό είναι η διαφορά που έχει ο φετινός προϋπολογισμός σε σχέση με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Απολογιστικό πια το κομμάτι των Εσόδων που από εκεί και πέρα, όπως ανέλυσε και ο Δήμαρχος, όταν στην εφαρμογή του θα μπουν διάφοροι στόχοι, οι οποίοι πρέπει αναγκαστικά να τους ακολουθήσει ο Δήμος, αλλιώς πια σε κάθε απολογισμό εσόδων τριμήνου, θα πρέπει να έρχεται να αναμορφώνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω τα Έσοδα και τα Έξοδα του Δήμου. Τώρα ας πάρουμε το φετινό προϋπολογισμό… Το κομμάτι που λέει το Υπουργείο αναφέρεται σε πράγματα που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το ’13. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να αναφέρονται, αλλά θα έχουμε επιβεβαίωση για πρώτη φορά. Ερχόμαστε τώρα στο φετινό προϋπολογισμό, ο φετινός προϋπολογισμός έχει ένα άνοιγμα αρκετά σημαντικό σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό. Ο περσινός προϋπολογισμός ξεκίνησε γύρω στα 26.000.000, κατέληξε με τις αναμορφώσεις 36.000.000, αλλά ξεκίνησε από το 26.000.000, ο φετινός προϋπολογισμός ξεκινάει με 34,5 εκατομμύρια. Πώς εξηγείται αυτό; Αφού ο Δήμαρχος προηγουμένως περιέγραψε όλη αυτή την καταιγίδα των περικοπών που έχει συμβεί. Ο Δήμος παρουσιάζεται να έχει προγράμματα της ΕΟΚ, γύρω στα 13 εκατομμύρια, αν αθροίσουμε ορισμένα προγράμματα του ΘΗΣΕΑ, τα οποία τρέχουνε ακόμα, είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και αν αθροίσουμε μαζί και ένα τεχνικό κομμάτι που είναι οι κρατήσεις που μπαίνει Έσοδο- Έξοδο, γύρω στο 1.700.000 εκεί θα καταλήξουμε γύρω στα 16 εκατομμύρια, αμέσως. Σ’ αυτό το κομμάτι αν θα προσθέσουμε τα ανταποδοτικά της καθαριότητας και της ύδρευσης- αποχέτευσης, τα οποία είναι γύρω στα 3.650.000 , και μαζί βάλουμε την τακτική κατανομή, τις επενδύσεις και τη ΣΑΤΑ, οι οποίες αυτό το δίπτυχο είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια, αυτή είναι η τακτική δηλαδή η οικονομική ενίσχυση του Δήμου, που έχει προβλεφθεί, τότε θα φτάσουμε στα 24.650.000. Σ’ αυτό θα προσθέσουμε το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου, το οποίο είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με πέρσι, γύρω στα 1.700.000, δηλαδή είχαμε χρηματικό υπόλοιπο ταμειακό, πέρσι 31/12, 5.800.000, χοντρικά μιλάω και φέτος το ταμειακό υπόλοιπο είναι 7.570.000, δηλαδή είναι στο 1.700.000 διαφορά. Αν προσθέσουμε λοιπόν όλα αυτά, θέλω να πω φτάνουμε γύρω στα 32.000.000 και από εκεί και πέρα στο 34.500.000 φτάνουμε με κάτι καθυστερηματικούς, με κάτι τέτοια πράγματα. Θέλω τρία κομμάτια να προσέξετε, πρώτον τα προγράμματα, τα οποία είναι γύρω στα 16 εκατομμύρια, δεύτερον τα ανταποδοτικά τα οποία είναι 3.700.000 και τρία, η τακτική κατανομή η οποία έχει τη ΣΑΤΑ, τις επενδύσεις και την τακτική κατανομή, 5 εκατομμύρια. Αυτά συν το χρηματικό υπόλοιπο, αυτός είναι ο προϋπολογισμός των Εσόδων. Αυτό το κομμάτι διαχειρίστηκε η Οικονομική Επιτροπή και έβγαλε τα αντίστοιχα Έξοδα, τα οποία κατανεμήθηκαν με διαφόρους τρόπους κτλ. Η ΣΑΤΑ κατανεμήθηκε όπως προβλέπει κτλ. Αυτή είναι η όλη ιστορία του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τα Έξοδα, η Τεχνική Υπηρεσία, η Οικονομική Υπηρεσία τα σχεδίασαν. Εμένα με διαφέρει βασικά το κομμάτι των Εσόδων το οποίο θα αποτελέσει πυλώνα για το 2013 και το οποίο όπως είπε και ο Δήμαρχος επέρχονται καταλογισμοί, δεν είναι αστεία τα πράγματα πάνω στο εισπρακτικό κομμάτι. Τα τρικ του Υπουργείου και τα τέτοια πράγματα, αυτά τα ξέρουν όλοι, η τακτική κατανομή πια συρρικνώθηκε στο κομμάτι 3.300.000 ευρώ και εκεί μέσα περιέλαβε και την επιχορήγηση του ΚΕΠ, το οποίο ήταν το 2011 200.000 ευρώ, και πέρσι 48.000 ευρώ. Όλα τα συρρίκνωσε. Η ΣΑΤΑ 790.000, μάλιστα πήρε σαν σημείο αναφοράς όχι όλο το ’12, για την τακτική οικονομική αλλά πήρε σημείο αναφοράς το Νοέμβρη του ’12. Η τακτική οικονομική του Δήμου είναι 222.000 ευρώ αυτή τη στιγμή μεικτά, δηλαδή έχει συρρικνωθεί τουλάχιστον 50% κάτω. Εγώ πιστεύω ότι όλο το κομμάτι της ιστορίας είναι στα Έσοδα και μόνο εκεί. Αν πάς καλά εκεί, εκεί θα ανταπεξέλθεις. Τώρα έχει την ευχέρεια ο Δήμος να έχει ένα πουγκί αρκετά σημαντικό, για να πει ότι θα ανταπεξέλθει τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που βρίσκεται μπροστά μας. Δυο στοιχεία απολογιστικά θα ‘θελα να αναφέρω για το 2012, μιας και βρισκόμαστε εδώ πέρα, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έπιασε το στόχο και μάλιστα πιάσαμε τα 1.790.000 ευρώ και η ύδρευση περάσαμε το 1.400.000. και στο καθυστερηματικό σχετικά καλά πήγαμε, πήραμε το 50% , δηλαδή είμαστε καλύτερα, πολύ καλύτερα από πέρσι, από το πέρσι εννοώ το ’11. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Το 4.333.000 είναι τα δικά μας προϋπολογιστικά του 2013, το Υπουργείο, η πρώτη μέθοδος που μας υποδεικνύει μπορούσαμε να φτάσουμε τον προϋπολογισμό στα 5.389.000 και με τη δεύτερη μέθοδο την πιο σκληρή, μπορούσαμε να τον φτάσουμε στο 4.451.000. Εμείς είμαστε και στις δύο μεθόδους κάτω. Εκεί λοιπόν, μιας και  κάνουμε κουβέντα, αναφέρει, στις ομάδες του Υπουργείου, κακώς για μένα, αναφέρει δύο ομάδες, την ομάδα 14 και την ομάδα 22. Η ομάδα 14 είναι τα κληροδοτήματα, που μπορεί σήμερα να πάρεις κάτι υψηλό την προηγούμενη χρονιά και να σε χαντακώσει την άλλη χρονιά, και στο 22 είναι που μπαίνουν έκτακτα Έσοδα, που είχαμε πέρσι τη ΣΑΤΑ και τις επενδύσεις του ’11 που ήρθαν, εκταμιεύτηκαν το ’12, τις είχαμε βάλει στο 22. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω πλασματικό, το ‘χω αφαιρέσει αυτό το ποσό, που ήταν της τάξεως 1.012.000, το ‘χω αφαιρέσει και δεν είναι, δηλαδή είχαμε τη δυνατότητα να πάμε πάνω από το 4.300.000 αν βάζαμε το 1 εκατομμύριο, το ‘χα αφαιρέσει μέσα από την ομάδα 22 γιατί θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει ομάδα 22.
κ. Μαστορόπουλος: Θέλω να ξέρω, σε σχέση με αυτά που είχαμε προϋπολογίσει στον περσινό προϋπολογισμό, για τα Έσοδα του Δήμου, τι στόχους πιάσαμε, για τα δικά μας. Ένα θέμα είναι αυτό, ανταποδοτικά, ύδρευση, καθαριότητα, φωτισμός κτλ. Τι είχαμε δηλαδή προϋπολογίσει πέρσι και πού τελικά φτάσαμε, αν έχουμε και απολογιστικά στοιχεία επίσημα μέχρι τέλος του ’12.
κ. Αννούσης: Απολογιστικά επίσημα έχουμε, αλλά αυτός πια είναι απολογισμός, δε θα ‘θελα να αναφερθώ σε ποσοστά πρόχειρα αυτή τη στιγμή, απλά σας ανέφερα δύο νούμερα, τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν σημαντικά. Απολογιστικό του 2012, Εσόδων έχουμε αλλά όμως χρίζει ανάλυσης, επεξεργασίας. Δεν απαντάται δηλαδή έτσι. Μια φορά, το ποσό που πιάσαμε στα ανταποδοτικά ήτανε 1.428.000 και στην καθαριότητα 1.793.000.
κ. Μαστορόπουλος: Δε θυμάμαι τώρα, αυτά θέλουν μια μελέτη να δούμε τι είχαμε προϋπολογίσει, ποιος ήταν ο στόχος, που πήγαμε.
κ. Αννούσης: Αυτά, όσον αφορά την καθαριότητα το απαντάω αμέσως, την υπερβήκαμε, αλλά όσον αφορά την ύδρευση χρίζει ανάλυσης γιατί είναι σε τρία κομμάτια, είναι δηλαδή σ’ αυτά που βεβαιώθηκαν το ’12 και αφορούσαν το ’12, σ’ αυτά που βεβαιώθηκαν το ’12 και αφορούσαν το ’11 και στο καθυστερηματικό. Εγώ αναφέρομαι στο σύνολο των ανταποδοτικών το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό από το 2011, μιας και το 2011 η είσπραξη ήτανε, αν θυμάμαι καλά, 1.270.000 ανταποδοτικά.
κ. Μαστορόπουλος: Επίσης θα με ενδιέφερε, εφόσον έρθουν τα στοιχεία και μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, να δούμε από ποιες περιοχές προέρχονται τα αντίστοιχα Έσοδα και να κάνουμε και μία τεκμηρίωση πως πάμε ανά ΔΕ, γιατί έχει και αυτό μία σημασία στο Δήμο, γιατί μας το ρωτάνε και οι δημότες τακτικά, αυτό το ζήτημα. Και θα παρακαλούσα όταν θα είσαστε έτοιμος και θα έχετε κάνει μία σχετική επεξεργασία, να μας ενημερώσετε , πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα που έθεσα.
κ. Αννούσης: Αυτό είναι απολογιστικό κομμάτι, σχεδόν όλα τα κομμάτια μέσα στο Δήμο, είναι ανά ΔΕ, οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο.
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Βέβαια η συζήτηση που πρόκειται να θέσω είναι η σχέση του Ετήσιου Προϋπολογισμού με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Προαπαιτούμενο της σύνταξη του προϋπολογισμού, το οποίο έρχεται εισηγητικά από την Οικονομική Υπηρεσία, είναι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κατά τις απαιτήσεις του νόμου όπως, από φέτος, για πρώτη φορά υποχρεωτικά, θα υποβληθεί προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έτσι λοιπόν, ως προαπαιτούμενο πριν την κατάρτιση ενός προϋπολογισμού, είναι η κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης, όπως και αυτό νομίζω σας έχει διανεμηθεί, και αντιστοιχεί στον Προϋπολογισμό. Ξεκινώντας από αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι πριν αναλύσουμε και εγκρίνουμε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, παράρτημα αυτού αποτελεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο αφορά καθαρά τα έργα τα συνεχιζόμενα και τη ΣΑΤΑ των 789.000 που είχε ο Δήμος να διαθέσει για τις ΔΕ, θα έπρεπε να κατανεμηθούν ως εξής: τα 789.000 επιτάσσει ο νόμος να γίνει η κατανομή του, το 80% ανά ΔΕ. Έτσι λοιπόν έχουμε ότι η ΔΕ Ασωπού θα έπρεπε να κατανεμηθεί 110.844, η ενότητα Βοιών 208.488, ο Ζάρακας 40.674, οι Μολάοι 148.171, η ΔΕ Μονεμβασίας 123.000. Αυτό βάση κατανομής ακριβώς ΣΑΤΑ και του 2001 την απογραφή. Ο νόμος λέει, γιατί δεν άλλαξε αυτό, υποστηρίζεται και μετά ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, λέει το 80% της ΣΑΤΑ που θα παραλάβουμε, με πληθυσμιακά κριτήρια, ανά ΔΕ. Θα έπρεπε λοιπόν να διανεμηθεί το 631.000. Κατ’ απόφαση λοιπόν του Δημάρχου η ΣΑΤΑ που κατανεμήθηκε ήταν ολόκληρο του ποσού των 789.000. και κατανεμήθηκε ως εξής: η ΣΑΤΑ του 2013 για τους Μολάους είναι στα 185.890, του Ασωπού στα 117.000, των Βοιών στα 255.000 και του Ζάρακα στα 50.000. Της ΔΕ Μονεμβασίας 178.900. σύνολο λοιπόν αυτού του ποσού είναι 789.490. Αν πρέπει και θέλετε, πρέπει να ακουστούν και τα έργα, Δήμαρχε πρέπει να ακουστούν; Νομίζω έχουν διανεμηθεί. Πρέπει να εγκριθεί πρώτα το Τεχνικό Πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται ως παράρτημα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Μετά, έχουνε διανεμηθεί στα ανταποδοτικά, για έργα 269.000 από την ύδρευση, 25.000 από την άρδευση και αφορά μόνο τη ΔΕ Μονεμβασίας και 10.000 στον ηλεκτροφωτισμό για έργα από ανταποδοτικά. Αναλύονται ανά Υπηρεσία, τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος όπως αναφέρονται, όπως προείπα, στο παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Νομίζω ότι έχετε κατανομή των έργων ανά Υπηρεσία, Ύδρευσης, Άρδευσης, νεκροταφείων, τεχνικών έργων. Πρέπει, για να είμαστε σύννομοι, ως αποφάσεις ΔΣ, πρέπει κατ’ αρχάς να εγκρίνουμε το Παράρτημα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, που είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα, να συνεχίσουμε στην έγκριση συνολικά του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και να προχωρήσουμε στον Προϋπολογισμό. Αυτή είναι η σειρά, αν την προαποφασίσουμε, να αναλύσουμε ένα- ένα για να μην έχουμε…
κ. Μαστορόπουλος: Αυτό που δεν έχω καταλάβει, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, κατ’ αρχάς δεν το βλέπω να μας το ‘χετε δώσει ως ξεχωριστό έντυπο, δεν το έχω και θέλω να ξέρω… εγώ δεν το πήρα και δεν ξέρω επί της ουσίας τώρα, το τι ακριβώς σχέση έχει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης με τον Προϋπολογισμό. Είναι ταυτόσημο το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης; Αφορά όλα ότι έχει μέσα ο Προϋπολογισμός; Δηλαδή σε τι διαφέρει;
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Διαφέρει μόνο στις επεξηγήσεις, ότι κάθε υπηρεσία τι κάνει, ποιες είναι οι ενέργειές της και ποιες είναι οι επενδύσεις της. Είναι ακριβώς ο Προϋπολογισμός, ακριβώς, μόνο που συμπληρωματικά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης επεξηγεί λειτουργίες, δράσεις, επενδύσεις, το επεξηγεί. Δηλαδή ερχόμαστε στην Υπηρεσία ας πούμε Τοπικής Ανάπτυξης όπως λέει ο Οργανισμός μας, έχουμε δομές, έχουμε κάποια γραφεία, έχουμε κάποιες υπηρεσίες, έχουμε κάποια ξεχωριστά τμήματα. Αυτά έχουν ένα Προϋπολογισμό, ο Προϋπολογισμός τα έχει όλα συνολικά, δηλαδή την Υπηρεσία του Τουρισμού, το Γραφείο Τοπικής Ανάπτυξης, τα ‘χει συνολικά σ’ έναν ΚΑ που λέγεται 6 και αφορά Δράσεις και Λειτουργίες, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης τα παίρνει κομμάτια- κομμάτια και λέει έχουμε, στο Επιχειρησιακό μας αναφέρουμε το Γραφείο Τουρισμού ή το Γραφείο Νομικής Προστασίας, αυτό τι λειτουργίες έχει; Μία, δύο, τρεις. Παίρνει λοιπόν τους ΚΑ, τους εξειδικεύει, εξηγεί συνολικά, τεκμηριώνει τι λειτουργία κάνει το κάθε Γραφείο και από κάτω αναλύει κομμάτι- κομμάτι τις δράσεις του. Είναι πιο επεξηγηματικό για κάποιον που αντί να διαβάζει μόνο νούμερα, διαβάζει και λειτουργίες της κάθε Υπηρεσίας και λέω ένα παράδειγμα, το ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, που λέει ο Οργανισμός μας, δεν έχει δικές του δράσεις, πάμε στο Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, εδώ θα παρουσιάσουμε τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, τις συνδρομές στο ίντερνετ, τις καταχωρίσεις στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτοί οι ΚΑ που ανήκουν στο 00 και είναι το 6431, αναφέρονται 6431, 6431-01. Στον Προϋπολογισμό, 11.000 ας πούμε λέει ο Προϋπολογισμός, γιατί από το Ετήσιο περάστηκαν και εκεί. Δεν έχει, καμία διαφορά, οι ΚΑ του Ετησίου Προγράμματος Δράσης έρχονται ακριβώς στους ΚΑ του Προϋπολογισμού μας. Έχουν ληφθεί υπόψη, αλλά είναι επεξηγηματικά και τεκμηριωμένα και συγκεντρωτικά. Και πρέπει να πούμε ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν κάνει τίποτα άλλο από το να εξειδικεύει ετήσια το Επιχειρησιακό, που και αυτό πια έχει κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη, λέει συνολικά ας πούμε, Πολεοδομία- Χωροταξία, λέω εγώ τώρα είναι συνολικά, ενώ το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μιλάει για το ΣΧΟΟΑΠ της Μονεμβάσιας, για το ΣΧΟΟΑΠ του, για το ΓΠΣ των Μολάων, για το ΓΠΣ των Βοιών, εξειδικεύονται δηλαδή όλα αυτά του Επιχειρησιακού, τι θα κάνουμε φέτος. Φέτος λοιπόν στην Πολεοδομία έχουμε συγκεκριμένες μελέτες, στη Χωροταξία συγκεκριμένες μελέτες, πάντα με τους ΚΑ του Προϋπολογισμού.
κ. Μαστορόπουλος: Στο Επιχειρησιακό πάλι απ’ ότι βλέπετε, για να το ξεκαθαρίσω, έχει εγκριθεί και το έχουμε προτείνει, δράσεις ανά τομέα με σειρά προτεραιότητας. Αυτά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έχουν ληφθεί υπόψη, η σειρά προτεραιότητας που έχουμε θέσει και με ποιο τρόπο το έχετε επιτύχει, γιατί πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε γιατί δεν είναι και τόσο απλό.
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Στο Επιχειρησιακό, πχ στον άξονα 1, είχαμε τα συγκεκριμένα μέτρα, μέτρα 1.1 Χωροταξία- Πολεοδομία. Για το έτος ’13 προτεραιότητα α’ ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβάσιας που θα πληρωθεί. Δε μπορείς να πληρώσεις δηλαδή το ΣΧΟΟΑΠ της Μονεμβάσιας εάν δεν το έχεις στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης σα δράση, άσχετα ότι είναι και αυτό στον Προϋπολογισμό σου. Εδώ οφείλεις να το ‘χεις παρουσιάσει. Να πάμε αλλού, Μεταφορικές Υποδομές και Κυκλοφορία έλεγε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ερχόμαστε εδώ και την κάθε οδοποιία την εξειδικεύουμε και λέμε ότι φέτος πρόκειται να κάνουμε τι χ οδοποιία στο τάδε σημείο που είναι από εκεί μέχρι εκεί, και πού συμπεριλαμβάνεται αυτό; Στο Επιχειρησιακό και εξειδικεύεται εδώ σαν δράση, στον ΚΑ 30, στα Έργα- Μελέτες κτλ. Και εκεί μπαίνει, έτσι έχει, αυτή είναι η λογική σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
κ. Μαστορόπουλος: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε παρακάμψει την προτεραιότητα που έχουμε θέσει στο Επιχειρησιακό, αν σε μία δράση έχουμε προβλέψει 10 ας πούμε δράσεις, κατά σειρά προτεραιότητας, να έχουμε έρθει στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και να μην έχουμε πάρει την πρώτη φερ’ ειπείν, να ‘χουμε πιάσει τη δεύτερη, την πέμπτη;
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Εάν έχουμε εξασφαλίσει την πίστωση. Το Δράσεις πρέπει να ‘χει πίστωση, δε μπορεί να είναι στον αέρα. Πες μου κάτι που έχεις υπόψη σου για να σου πω.
κ. Μαστορόπουλος: Έχουμε βάλει σε σειρά προτεραιότητας το ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβασίας, το οποίο μπορεί να έκανε 500.000 ευρώ, λέω εγώ, και δεν είχε τα χρήματα ο Δήμος γι’ αυτό και έβαλε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης το ΣΧΟΟΑΠ Ζάρακα, για παράδειγμα, για το οποίο είχαμε τα χρήματα, θα μπορούσε να γίνει αυτό;
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Όχι, οι προτεραιότητες στο Επιχειρησιακό Α, Β, Γ, δεν ήταν τίποτε άλλο από τις χρηματοδοτήσεις, δηλαδή πού περίμενες ότι θα έχεις χρηματοδότηση, γιατί και τότε είχαμε βάλει προτεραιότητες γενικές, δεν είχαμε πει ότι θα κάνουμε αλλαγή, δεν το ‘χαμε πει συγκεκριμένα το τάδε έργο είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Πχ την Οδοποιία Νεάπολης- Αγίου Φωκά, το Επιχειρησιακό μας το περιλαμβάνει, που δεν είναι δικό μας έργο, αλλά δεν έχει να κάνει, είναι με τη συνεργασία με εξωτερικούς, όμως αυτό τώρα δημοπρατήθηκε, εμείς στο «Δράσεις» μας, αναφέρεται βέβαια σαν έργο οδοποιίας και είναι πια συγκεκριμένο και τι είναι ; θα γίνει το ’13 γιατί περιμένουμε τη δημοπράτησή του. Αυτό τώρα που είπα, σαν παράδειγμα το είπα, δεν το περιλαμβάνουμε στον Προϋπολογισμό, άρα δεν είναι και στο Ετήσιο Δράσης, γιατί δε θα μπει μέσα από τα Ταμεία του δικού μας Δήμου, θα πληρωθεί από άλλο φορέα άρα δε συμπεριλαμβάνεται. Εμείς εδώ συμπεριλαμβάνουμε δράσεις που πληρώνονται από εμάς. Εγώ νόμιζα ότι το είχατε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αλλά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ενώ είναι προαπαιτούμενο του Προϋπολογισμού, δεν έχει στην ουσία διαφορά από τον Προϋπολογισμό καμία, εκτός από το ότι έχει λίγο περισσότερη επεξήγηση και τεκμηρίωση της κάθε μιας Υπηρεσίας, τι ρόλο παίζει και ποια είναι η Λειτουργία της, και φυσικά το περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
(διάλογος)
Εδώ στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, παράρτημά του υποχρεωτικό είναι ξεχωριστά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε, να το εγκρίνουμε γιατί ως παράρτημα εγκρίνεται όλο μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Και ξεκινάμε από ‘κει για να προχωρήσουμε, γιατί αυτό έχει περάσει στον ΚΑ 30 που έχετε στα χέρια σας εισηγητικά, στον 3073 ας πούμε είναι όλα τα έργα του Δήμου, αυτά όλα είναι Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και περιλαμβάνονται και ανά ενότητα στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Επειδή τα ‘χετε ήδη μπροστά σας δεν έχει …
κ. Μέντης: Εγώ ορμούμενος από την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου σχετικά με το Τεχνικό πρόγραμμα και με την απόφαση του Δημάρχου η ΣΑΤΑ να κατανεμηθεί κατά 100%, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, θέλω να σας αναγνώσω ότι στις 28/ 12/2012 βγήκαν τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού, του μόνιμου πληθυσμού της χώρας, και κατ’ επέκταση και στο Δήμο το δικό μας, της Μονεμβάσιας. Ως εκ τούτου εγώ έχω εκτελέσει μία εργασία και αν θέλετε σημειώστε δίπλα στο Τεχνικό Πρόγραμμα που έχετε, και είναι ακριβή αυτά που σας λέω, ότι στα ποσοστά ανά ΔΕ, εγώ έχω εκτελέσει και ανά Τοπική και Δημοτική Κοινότητα, αλλά σας λέω τώρα ότι τα ποσοστά είναι για τον Ασωπό 17,5%, δηλαδή μειώνεται κατά ελάχιστο, στη ΔΕ Βοιών αυξάνεται από 33 σε 35,11%, στη ΔΕ του Ζάρακα μειώνεται κατ’ άτι, γίνεται 6,28, στη ΔΕ των Μολάων μειώνεται κατ’ άτι 22,69 και στη ΔΕ της Μονεμβάσιας πάλι μειώνεται κατ’ άτι 18,42. Αυτά έχουνε να κάνουνε με βάση το ΦΕΚ που σας ανέφερα, η απογραφή του ’11, η οποία ανακοινώθηκε σε ΦΕΚ και ισχύει από τις 28/12/2012. Το έχω μπροστά μου είναι το ΦΕΚ 3465/28/12/2012. Προσέξτε γιατί υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά, κατά ΔΕ υπήρχε από τον έβδομο μήνα, αυτά τα μεγέθη που σας λέω, με αντίστοιχο ΦΕΚ, το έχω και αυτό το ΦΕΚ στα χέρια μου, τώρα σας έχω και την κατανομή ανά Τοπική και Δημοτική Ενότητα. Προσέξτε τώρα, με βάση αυτά τα μεγέθη θέλω να γράψτε ποια είναι τα μεγέθη που από τις 790.000 789.490, αναλογούν σε κάθε ΔΕ και ποια εσείς λέτε από το Πρόγραμμα ότι μπαίνουν. Και λέω τώρα, έρχομαι, στον Ασωπό έπρεπε να πάρουν 138.160 και εσείς υπολογίζεται 115.000 διότι το 117.000 που έχετε είναι και ένα ποσό ΣΑΤΑ από τον προηγούμενο χρόνο. Εγώ μιλάω για τη ΣΑΤΑ του ’13.
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Όχι, το 117.000, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το 117.700 είναι ΣΑΤΑ, κατανομή του ’13, αυτό που έχουμε βάλει για το ποσό είναι λίγο παραπάνω.
κ. Μέντης: Ακούστε με λίγο, αφού το θέλετε έτσι θα σας διαβάσω τι ακριβώς γράφετε, το έχετε ήδη κοκκινίσει, στο σημείο, στη σελίδα 105, αν θυμάμαι καλά, θα την βρω αμέσως, θα σας το δώσω τώρα και γράφετε ακριβώς και λέτε 5.500, είναι στο 3, Διαμορφώσεις Οχετού Ομβρίων στον Ασωπό από τα οποία η 5.000 είναι απ’ τη ΣΑΤΑ του ’13, εγώ σας λέω τι λέτε.
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Όχι ανάποδα είναι, ΣΑΤΑ ’13 4.500, είναι και το ποσό 5.200.
κ. Μέντης: Μιλάω για το αμέσως από πάνω, θα φτάσω και στο 5.200, δεν έχω φτάσει στο 5.200, είναι ακριβώς από κάτω. Αν μου επιτρέπετε να τα πω εγώ για να μη χάνουμε και εσείς θα τα βρείτε. Εγώ σας διαβάζω ακριβώς αυτά που εσείς μου έχετε δώσει. Στο επόμενο από τη ΣΑΤΑ του ’13, από το 5.200 έχετε 4.500 και στο επόμενο από τη ΣΑΤΑ του ’13 έχετε 4.500 απ’ τις 6.000. Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Θέλω να πω ότι εδώ που έχετε σα σούμα στο τέλος 117.700, στην πράξη είναι 115.000 απ’ τη ΣΑΤΑ του ’13, αυτό σας εξηγώ και σας λέω ότι ο Ασωπός έπρεπε να πάρει, με τα πληθυσμιακά κριτήρια 138.160, εσείς δίνεται 115.000. Πάμε τώρα στο επόμενο, στη ΔΕ Βοιών με βάση τα ανάλογα μεγέθη, έπρεπε να πάρει 277.189 και εσείς δίνετε 254.000 και όχι 255.000, γιατί το ένα χιλιάρικο είναι από ΣΑΤΑ του ’12, που το γράφετε εδώ μέσα. Πάμε τώρα στο Ζάρακα, στο Ζάρακα έπρεπε να πάρει 49.579, οι δύο πρώτες είναι που μειώνονται κατά περίπου 23.000 η κάθε μία, ενότητες, και πάμε τώρα στις άλλες που αυξάνονται, στη ΔΕ του Ζάρακα έπρεπε να πάρει 49.579, παίρνει 52.000, κάτι παραπάνω ελάχιστα. Στη ΔΕ των Μολάων έπρεπε να πάρει 179.135 και εδώ, εάν πάτε στο Πρόγραμμα που εσείς γράφετε 185.000 και αθροίστε τα ποσά, θα δείτε ότι είναι 195.000 και όχι 185.000, έχετε κάνει ένα αθροιστικό λάθος και ως εκ τούτου αντί 185.000 είναι 195.000 το μέγεθος, 195.890. Και ενώ δίνετε αυτά, έπρεπε να πάρει 179.000. Σημειώστε εδώ σας παρακαλώ. Πάμε τώρα στη ΔΕ των Μολάων, έχετε γράψει 185.890 και η άθροιση είναι 195.890 εντάξει; Από αυτό το νούμερο όφειλε να πάρει 179.000 δηλαδή περίπου 16.500- 17.000 παραπάνω. Στη ΔΕ της Μονεμβάσιας έπρεπε να πάρει 145.424 και εσείς εγγράφετε 178.000, δηλαδή εγγράφετε 33.000 παραπάνω. Τι προσπαθώ να πω μ’ αυτό; Προσπαθώ να πω το εξής: ότι με βάση τα πληθυσμιακά και με βάση τη ΣΑΤΑ και αυτό που είπε ο Δήμαρχος, το 100%, τα ποσά που ανέφερα είναι αυτά τα ακριβή, με βάση την απογραφή που ισχύει από τον έβδομο μήνα και το δωδέκατο. Στα επιμέρους κριτήρια, στις Ενότητες, στην κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, υπάρχει, εγώ έχω φτιάξει έναν πίνακα τον οποίο και θα σας τον δώσω, να τον χρησιμοποιήσετε, θα τον δείτε άλλωστε και εσείς, θα κάνετε τη δουλειά που πρέπει, και εδώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις και θα σταθώ μόνο σε δύο πράγματα στη ΔΕ Βοιών, πουθενά αλλού. Βλέπω στη ΔΕ Βοιών, για παράδειγμα, ότι το Λάχι δικαιούται να πάρει 12.600 και εγγράφεται από τη ΣΑΤΑ 12.000, δηλαδή παίρνει κάτι λιγότερο. Λογικό είναι και λίγο παραπάνω να ‘παιρνε δε χάθηκε ο κόσμος. Πάμε τώρα στην ΤΚ της Καστανιάς και βλέπω να εγγράφετε στη ΣΑΤΑ 4.500, ένα νούμερο και σε κάποιο άλλο λογαριασμό άλλες 6.000, δηλαδή 10.500. Πιθανώς να υπάρχουν και άλλα μεγέθη που δεν τα βλέπω τώρα, αυτή τη στιγμή πρόχειρα, όμως η αναλογία της είναι 0,58% που δικαιούται και δικαιούται 5.100, γιατί πρέπει να πάρει διπλάσιο νούμερο. Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Θέλω να πω ότι από τη μία έχουμε μια μείωση, από την άλλη έχουμε μία αύξηση, πρέπει να τα αιτιολογήσουμε αυτά και επίσης θα ήθελα χαρακτηριστικά να πω ότι η ΔΚ της Νεάπολης συμμετέχει στο σύνολο με 14,27 στο σύνολο του Δήμου, στο σύνολο των 780.000 της ΣΑΤΑ, δηλαδή στην ουσία είναι υπερδιπλάσια από το Δήμο Ζάρακα, στο σύνολό του Δήμου μόνο η Νεάπολη και η Νεάπολη υπολείπεται ελαφρώς της ΔΕ, κατά 3 πόντους, της ΔΕ του Ασωπού και κατά 4,5 της ΔΕ της Μονεμβάσιας. Τι θέλω να πω μ’ αυτό, θέλω να πω το εξής ότι θα πρέπει να πάμε στη ΔΚ της Νεάπολης και να δούμε, με βάση την αναλογία, της αναλογεί να πάρει 118.000 για παράδειγμα ΣΑΤΑ απ’ αυτή την οποία έχουμε στα έγγραφά μας. Και να δούμε πόσο είναι αυτό που παίρνει, δεν το γνωρίζω, ούτε λέω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να το δούμε. Το λέω αυτό απλώς επειδή είναι η μεγαλύτερη, όχι επειδή είμαι από τη Νεάπολη, επειδή τυχαίνει να είναι η μεγαλύτερη στο Δήμο και είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι περίπου το 1/7 του Δήμου η Νεάπολη σαν οντότητα και γι’ αυτό το αναφέρω, όχι τίποτα άλλο επειδή είναι το πιο μεγάλο νούμερο και κάνει τζιζζ εδώ πέρα όπως τα ‘χω φτιάξει και έχω κάνει την ανάλυση. Επομένως πρέπει στο Πρόγραμμα μπροστά που αναφέρεται ότι, στο εισηγητικό μέρος, στην τρίτη σελίδα, εκεί που λέτε τους Νόμους στην αρχή Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Προεδρικό διάταγμα τάδε, Καλλικράτης τάδε, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρετε και τα δύο ΦΕΚ, για το μόνιμο πληθυσμό πλέον και μία εγκύκλιο που έχει εκεί η ΕΛΣΤΑΤ, να τα γράψετε αυτά εδώ και να χρησιμοποιήσετε γιατί είναι διατάξεις Νόμου πάνω στα οποία χρησιμοποιούνται αυτά τα πράγματα. Αυτά, με την έννοια δηλαδή να είμαστε πιο συγκεκριμένοι μην προκύψει κάποιο πρόβλημα, ότι δεν κάνουμε σωστή κατανομή με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Αυτά. Ευχαριστώ.
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Να πούμε μόνο αυτό, δηλαδή η απογραφή για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ή για τον Προϋπολογισμό δεν έχει να ληφθεί υπόψη σαν πλαίσιο Νόμου. Δε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Εδώ χρησιμοποιούμε την απογραφή στα νούμερα, απλά για να κάνουμε μία κατανομή όπως την επέβαλλε κάποτε το 3463, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και να πούμε ότι όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη. Γι’ αυτό που είπατε ότι ο ένας παίρνει πέντε και ο άλλος παίρνει δέκα, ένας Δήμος, πέρα από την κατανομή του, κοιτάει και την ανάγκη. Λέω συμπληρωματικά, γι’ αυτό το λέω, άρα λοιπόν αν κρίθηκε από την Εκτελεστική που συνέταξε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ότι πραγματικά… τα πληθυσμιακά δεν τα πήρε υπόψη της σας είπα γιατί, γιατί πλέον δεν είχαν νόημα, η ΣΑΤΑ του ’13 κατανεμήθη 100%. Επομένως η κάθε ενότητα πήρε αυτό που της… τώρα εάν δεν πήρε το 22 και πήρε το 23, νομίζω δεν είναι να καταπέσει αυτό το πράγμα για το 1%. Συνολικά λέω. Τα παίρνουν στο σύνολο που διανέμεται από όλα τα χρήματα που διαθέτει ο Δήμος σε κάθε Ενότητα, τα παίρνουν και με το περιπλέον, από τις Μελέτες, από τις Δράσεις, από άλλο έργο, από άλλη ΣΑΤΑ.
κ. Μέντης: Έχουμε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούμαστε. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ τι προσπαθώ να πω, προσπαθώ να πω ότι εάν εφαρμόσουμε τους κανόνες σωστά, θα καταλήξουμε και σωστά. Επομένως αυτή τη στιγμή φαίνεται, απ’ τα νούμερα ότι ο Ασωπός και η ΔΕ Βοιών υπολείπονται κατά 23.000 από αυτό που έπρεπε να πάρουν και οι άλλες ενότητες, επιπρόσθετα παίρνουνε 2.500 στο Ζάρακα, 16.700 στους Μολάους και 33.000 στη Μονεμβάσια. Αυτό προσπαθώ να πω, δε λέω κάτι άλλο και επομένως αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός που εάν εσείς πείτε τώρα ότι θα καλύψουμε τα υπόλοιπα, τα «ελλείμματα» των άλλων, τι θα κάνετε, δηλαδή τι θα πείτε, η ΣΑΤΑ πώς θα γίνει, αφού η ΣΑΤΑ είναι μία συγκεκριμένη. Άρα δεν υπάρχει άλλος λογαριασμός, κάτι να το βρείτε αλλού. Προσπαθώ επομένως να πω ότι αυτά τα μεγέθη πρέπει να αλλάξουνε επ’ αυτού, επ’ αυτού του πράγματος. Τα υπόλοιπα όλα που λέτε, συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση εγώ, να αλλάξουν και να έχουμε μία αφετηρία.
κ. Δήμαρχος: Εκ του Νόμου έχουν κατανεμηθεί όπως ορίζει. Το minimum που μπορεί να πάρει η κάθε μία το πήρε. Από εκεί και πέρα για να κρίνετε τον Προϋπολογισμό συνολικά θα πρέπει να δείτε και τα υπόλοιπα Έργα και τις υπόλοιπες Μελέτες και τις Προμήθειες και τις Εργασίες. Και αν το κοιτάξετε εκεί πέρα θα δείτε ότι ειδικά η ΔΕ των Βοιών και ειδικά η Νεάπολη είναι σαφώς πολύ καλά, παίρνει αρκετά, να σου κάνω άθροισμα τώρα δεν έχει κανένα νόημα. Περίμενε γιατί μίλησες πολύ ώρα, να στο εξηγήσω. Εκ του νόμου υποχρεούμεθα να κάνουμε μία κατανομή, έγινε η κατανομή, άρα μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτόν τον Προϋπολογισμό νόμιμα, από εκεί και πέρα…
κ. Μέντης: Αυτό σας λέω, ότι είναι λάθος.
κ. Δήμαρχος: Δεν είναι λάθος, στο ξαναλέω, γιατί πρέπει να κατανεμηθεί εκ του νόμου το 80%, το 80% είναι κατανεμημένο.
(διάλογος)
κ. Μαστορόπουλος: Πριν τοποθετηθώ, δύο διευκρινίσεις θέλω. Είπατε ότι εκ του νόμου έπρεπε να πάτε στην κατανομή του 80%, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια, έτσι, ανά ενότητα; Ποιο νόμο εννοείτε δηλαδή; Ναι αλλά πέρσι δεν το κάναμε αυτό, δεν το κάναμε έτσι και έλεγα μήπως ήρθε καμιά καινούργια εγκύκλιος φέτος, που ν’ αλλάζει τα δεδομένα, γιατί πέρσι δε λέγαμε ποσοστά ούτε… Δεν έγινε έτσι και εν πάση περιπτώσει ανά ΔΕ, ανά Τοπική Ενότητα το σεβαστήκατε ή έχουν αλλάξει;
(διάλογος)
κ. Χριστάκος: Στην Οικονομική Επιτροπή που τα συζητήσαμε όλα αυτά, εγώ είχα πάρει τις προτάσεις του Τεχνικού και την εξειδίκευση ανά ΔΕ, όλα αυτά τα έργα που γίνανε και μάλιστα από μία μελέτη σύντομη που έκανα, έχει απαραίτητα διανεμηθεί το στάνταρ, τα είδα δηλαδή ανά ΔΕ, ανά Τοπική κτλ. Οι προτάσεις που έκανα στην Οικονομική Επιτροπή, είδα με χαρά ότι συμπεριελήφθησαν ορισμένες, όπως η Περιβαλλοντική Μελέτη στην Παλιά Μονεμβάσια, μία Μελέτη του Κυκλοφοριακού στη Μονεμβασία και έχω να κάνω κατ’ αρχήν μικρές τοποθετήσεις για προτάσεις, ειδικά στη Δημοτική μας Ενότητα. Η UV ακτινοβολία στο βιολογικό πρέπει να μπει, γιατί θα δώσει την τελική μορφή στο υγρό υπόλοιπο του βιολογικού, ώστε να είναι κατάλληλο για άρδευση και για το γήπεδο που λέμε και είναι ένα κόστος 90.000 περίπου ευρώ. Η Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου στα Νόμια είχα εισηγηθεί να μπει και μπήκε, στον Άγιο Δημήτριο Μονεμβασίας έχουμε ένα μικρό τμήμα, εντός οικισμού με αμίαντο και νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξουμε, και παράλληλα να κάνουμε μία μελέτη για όλα τα δίκτυα στο Δήμο μας που είναι από αμίαντο ακόμα, μήπως ενταχθεί κάπου. Το Νεκροταφείο στην Αγγελώνα θέλει ένα στηθαίο αντιστήριξης, το έχετε αυτό υπόψη σας, το δίκτυο ύδρευσης στα Κουλέντια, στο χωριό το κάτω, θέλει μία μικρή επισκευή και στην παραλιακή ζώνη στα Νόμια είναι αρκετά τμήματα στους οικισμούς που είναι με χώμα ακόμα και θα ‘λεγα ότι πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη. Έχω κάνει μία συγκεντρωτική κατάσταση των χρημάτων που εισπράττει η κάθε  ΔΕ από ύδρευση και από παρελθόντα οικονομικά έτη και φέτος και συνοπτικά η Μονεμβασία εισπράττει 360.000 ευρώ σύνολο, ο Ασωπός 231.000, οι Μολάοι 208.000, ο Ζάρακας 85.000 και οι Βοιές 340.000, αυτό το λέω για να δικαιολογήσω ότι μπορούν αυτά τα τμήματα επεκτάσεων που είπα στα χωριά μας να γίνουνε, γιατί έχουμε έσοδα. Στο Δημοτικό Σχολείο στα Νόμια, που το ‘χει ο Σύλλογος «ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» και το ‘χει αξιοποιήσει, θέλει αλλαγή στα κουφώματα και επειδή είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου, θα προτείνω είτε να ενταχθεί στον Προϋπολογισμό τώρα είτε να μπει στην πρώτη αναμόρφωση. Το σκαπτικό μηχάνημα στη Μονεμβάσια το δεύτερο, το παλιό που είχαμε, είναι ανενεργές και πρέπει να κάνουμε μία συντήρηση, έχω παρατηρήσει ότι έχουνε μπει μικρά τμήματα των έργων σε χωριά, διάφορα ποσά, 6.000, 3.000, 10.000, 12.500 κτλ, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα με τον έλεγχο, όταν βάζουμε πολλά μικρά κομμάτια και ένα μεγάλο έργο τσιμεντόστρωσης, γιατί παλιά δεν περνάγανε αυτά. Δηλαδή τότε αν βάζαμε σε μία ΔΕ ένα μεγάλο έργο για τσιμέντα, δεν επιτρεπόταν μετά να βάλουμε στα χωριά μικρά εργάκια για στηθαία για παράδειγμα. Λέγανε ότι αφού βάζεις ένα μεγάλο έργο για τσιμέντα είναι μαζί και τα στηθαία και τις σκάλες και όλα. Αν έχει κάτι αλλάξει δεν ξέρω. Έχω δει πολλές μελέτες που είναι διάφορα ποσά, 20.000 ευρώ, και δεν ξέρω πως έγινε η εκτίμηση του ποσού που ανήλθαν οι μελέτες αυτές. Και υπάρχει και ένα θέμα, το ‘χω ξαναθέσει, με τις εργασίες οι οποίες είναι πολλές και πρέπει κάπως να βρεθεί μια φόρμουλα και να έχουμε γνώση της εγκατάστασης του αναδόχου. Το έθεσα και προχθές αυτό γιατί υπάρχουν πολλές εργασίες, αθροιστικά ίσως και 30 και κάπως πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, η παράταξή μας και οι λοιπές παρατάξεις να ενημερώνονται για την έναρξή τους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
κ. Δήμαρχος: Για το πρώτο που είπε ο κ. Χριστάκος, UV ακτινοβολία, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη από Λαζαρά- Καρκαλέτση να την έχουμε πλήρη και μετά να δούμε αν μπορούμε να την εντάξουμε κάπου. Τώρα θα πάει 90 θα πάει λιγότερο- περισσότερο, δεν ξέρω. 100μ. στον Άγιο Δημήτριο θα δούμε, έχουμε βάλει πάντως τη γεώτρηση που σου είπα, τη δεύτερη, την εφεδρική που έχουνε, η οποία δεν έχει τίποτα, θα πάει 14.000- 15.000, είναι απολύτως απαραίτητη γιατί έχουν μία γεώτρηση, αν παρουσιάσει πρόβλημα το καλοκαίρι, ξεμένουν. Για την αλλαγή δικτύων ύδρευσης συμφωνώ, θεωρώ ότι έχουν μείνει πολύ λίγα, κάπου όμως θα πρέπει να γίνει μία καταγραφή πλήρης και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Για το Νεκροταφείο της Αγγελώνας, το στηθαίο, το συζητήσαμε ξανά, υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω αν είναι άμεσης και πρώτης προτεραιότητας, το ‘χουμε υπόψη μας, βάλαμε κυρίως την αλλαγή τέτοιου και την πλατεία φέτος. Για τα Κουλέντια μου το είπες ξανά και εκεί υπάρχει ένα θέμα, να δούμε τι είναι, τι σωλήνες έχουνε, είναι σιδηροσωλήνες κάτω, είναι αμίαντοι, δεν ξέρω τι είναι, θα το δούμε αυτό. Νόμια παραλία συμφωνώ, βάλαμε κάποια λεφτά παραπάνω για να κάνουμε τον ένα δρόμο από τα δύο που θέλανε σ’ αυτό. Τσάπα δεύτερη Μονεμβασίας θα φτιαχτεί, χειριστή δεν έχουμε, φαντάζομαι όμως θα το ‘χουμε. Για τις Εργασίες τα ‘παμε και προχθές, εγώ δεν έχω και κανένα θέμα, τα ‘χουμε ξαναπεί και κυρίως αυτό που λέτε να ενημερώνεστε, αλλά αν δε μπορέσω δε θα φταίω κάποια φορά. Κατά κανόνα όμως θα γίνει.
κ. Δημητρόπουλος: Εγώ δε θα κινηθώ στο πνεύμα της κατανομής ανά περιοχή με ποσοστά και σε απόλυτους αριθμούς του Προϋπολογισμού, αλλά θα σταθώ στην πολιτική του διάσταση όπως εισηγητικά αναφέρθηκε και ο κ. Δήμαρχος, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι η σπουδαιότερη πλευρά του Προϋπολογισμού και η προοπτική γενικά του Δήμου και πως λειτουργεί ο Προϋπολογισμός, η πορεία του από έτος σε έτος σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο του λαού της περιοχής μας. Είναι διαπιστωμένο, το είπανε, ειπώθηκε κατά κόρον, ότι το Υπουργείο χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους και τρόπους να μην υπάρχουν και αντιδράσεις, να φαίνεται ότι φροντίζει, είναι φιλικό προς την Τοπική Διοίκηση, αλλά πιστεύω τελικά ότι χρόνο με το χρόνο, ειδικά τα δύο προηγούμενα χρόνια και στον Προϋπολογισμό το φετινό, είναι πολύ μειωμένες οι δαπάνες προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση απ’ την Κεντρική Εξουσία. Ο λόγος που έγινε πολύ για τη ΣΑΤΑ, το βασικό είναι ότι ενώ ο περσινός Προϋπολογισμός, όπως ειπώθηκε είχαμε 1.200.000 και φέτος μας δίνουν 790.000, περιορισμένο και εμείς εδώ το πρόβλημά μας δεν είναι γιατί μας έδωσαν 790.000 και να διεκδικήσουμε περισσότερα γιατί έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη η περιοχή, αλλά εδώ πιάσαμε μια συζήτηση από ΔΕ σε ΔΕ τι συμβαίνει, 2.000 πάνω, 3.000 κάτω. Θεωρώ ότι είναι ο προβληματισμός μας είναι πολύ υποβαθμισμένος σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο. Τελικά, επειδή κατά τη γνώμη μου, στη λογική εδώ του Συμβουλίου δεν υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και δεν υπάρχει αντίδραση, στον κόσμο δε μεταφέρεται αυτό που γίνεται, μέσα από τον Καλλικράτη, γιατί ο Καλλικράτης είναι φτιαγμένος ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό, να μειώνει συνέχεια τις παροχές και να επιβαρύνει την Τοπική Διοίκηση σε βάρος των πολιτών. Όπως εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική και με αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε και στην υπόλοιπη διοίκηση της χώρας, απ’ τις περιοχές που αποδυναμώνεται, από Υπηρεσίες κτλ. Και αυτό στο όνομα οπωσδήποτε, της συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής που υπάρχει για να δυναμώνει η κερδοφορία των πολυεθνικών και τίποτα παραπέρα. Γι’ αυτό καταψηφίζω τον Προϋπολογισμό και δε θέλω να ξανατοποθετηθώ, να πάρω θέση.
κ. Δήμαρχος: Εντάξει, είναι η πολιτική θέση, απλώς δυο- τρία πολύ μικρά σχόλια, για τη ΣΑΤΑ έχουμε κάνει αρκετά μεγάλη διεκδίκηση σα Δήμος και για τα λεφτά τα οποία μας παρακρατούν και είμαστε και από τους ελάχιστους Δήμους που τους έχω ενοχλήσει επανειλημμένα και στο Υπουργείο και στη ΚΕΔΕ θα βρείτε γραφτά, θα βρείτε τηλέφωνα και έχουμε πετύχει και κάποια πραγματάκια, γενικότερα. Υπάρχει μια διάσταση στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ότι αυτά τα λεφτά τα οποία γίνονται έργα ή εργασίες εδώ πέρα, ένα δυναμικό, ένα τμήμα του εργατικού δυναμικού δουλεύει και ένα παράδειγμα απλό θα πω, για τη Νεάπολη που τη βλέπω, ότι πάρα πολλά άτομα εργάστηκαν το 2012, σε εργάκια μικρά ή μεγαλύτερα του Δήμου και σε Εργασίες και ήτανε μία ανακούφιση για τους επαγγελματίες της περιοχής, το ίδιο γίνεται, λιγότερο ή περισσότερο και στις άλλες ΔΕ. Άρα κάποιο ρόλο κ. Δημητρόπουλε, παίζουν αυτά και βοηθάει το εργατικό δυναμικό. Δε μπορούμε να πούμε ότι ανακουφίζεται ή ότι αλλάζουν τα πράγματα άρδην αλλά παίζουν το ρόλο τους αυτή την εποχή και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει ο Δήμος να εκτελεί ένα μεγάλο κομμάτι απ’ τις δημόσιες του επενδύσεις μ’ αυτόν τον τρόπο. Δουλεύει ο κόσμος.
κ. Δημητρόπουλος: Ναι, δεν έχω αντίρρηση, αυτά υπάρχουνε, αλλά δεν είναι αρκετά για να ανακουφίσουν, να ανατρέψουν, να αποτρέψουν την πορεία της κατάστασης, που είναι αρνητική για το λαό μας γενικά, αυτό εννοώ.
κ. Πρόεδρος: Ζητάει η Περιφέρεια πίσω απ’ τον Προϋπολογισμό, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του καθενός, που θα καταγραφεί στην απόφαση, να υπάρχουνε οι υπογραφές των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Πέρσι είχαμε βάλει χειρόγραφα πίσω, εάν δείτε όμως στην τελευταία στήλη, γιατί δεν το βάλαμε εδώ, αλλά θα τις ενσωματώσουμε μετά, η τελευταία στήλη στον Προϋπολογισμό λέει Προταθέντα στο ΔΣ, κ. Ανούση πώς λέει η τελευταία στήλη; Τι λέει Εγκριθέντα από το ΔΣ; Εν πάση περιπτώσει, κ. Νικολινάκο, ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κάθε συναδέλφου, που θα καταχωρηθεί στην απόφαση, αυτές οι υπογραφές, θα πάνε πίσω από τον Προϋπολογισμό.
(διάλογος)
κ. Μέντης: Απλά ήθελα να πω στον κ. Δήμαρχο ότι 3.15 μου έδωσαν τα διορθωμένα, όπως είπατε και εσείς και ετοιμαζόμουνα να σας τα φέρω και μου είπαν ότι φύγατε. Και μετά κάθισα να κάνω αυτή τη δουλειά, δεν είχα κανα λόγο δηλαδή να σου κρύψω τίποτα, σε παρακαλώ τώρα. Λες ότι τα ‘κρυψα. Είχα κάνει δουλειά αλλά δεν την είχα ολοκληρώσει με τα στοιχεία, αυτά δηλαδή που είπα μου τα έδωσε η κυρία Πριφτάκη μετά. Τέλος πάντων, εγώ επί τροχάδην θέλω να πω δυο- τρία πράγματα. Εγώ θα επιθυμούσα ο Προϋπολογισμός να έχει πιο αναπτυξιακή προοπτική και κατεύθυνση, να μην είμαστε συνέχεια να διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Δε λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και οικονομική κρίση και το στένεμα και το ‘να και τ’ άλλο, τα αντιλαμβάνομαι αυτά, παρ’ όλα ταύτα όμως εγώ προσπαθώ να πω τη δική μου επιθυμία. Στο Επιχειρησιακό, στο Ετήσιο αυτό το Πρόγραμμα Δράσης δεν προβλέπονται κάποιες υποδομές που να υπάρχει μια ελκυστικότητα στις επενδύσεις, σε κάτι άλλο, που θα μπορούσε κάτι να βρεθεί. Βλέπω δηλαδή το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να εντάσσεται στη λογική, δηλαδή το Επιχειρησιακό αυτό το Ετήσιο εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, δεν υπάρχει μία στρατηγική. Για να μη μακρηγορήσω πιο πέρα και να πω άλλα πράγματα, θα σταθώ μόνο στα Έσοδα, δε θα μιλήσω γα τα Έξοδα, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και θα πω μερικούς ΚΑ, ονομαστικά θα πω γιατί δε συμφωνώ. Λέω στον ΚΑ 0211 δε συμφωνώ με το ποσό που υπάρχει αυτό, από 280.000 να κατέβει σε 180.000, που είναι οι Τόκοι, ένα το κρατούμενο, δύο, στον ΚΑ 0311 δεν το ψηφίζω αυτό το μέγεθος διότι εγώ στην αντίστοιχη συνεδρίαση του ΔΣ είχα αντίθετη άποψη και είχα εξηγήσει το γιατί με βάση την εισήγησή μου. Μετά, στον ΚΑ 341 Δικαιώματα Σύνδεσης από το Αποχετευτικό Δίκτυο της Νεάπολης, εκτιμάται ότι μπορεί να μπει αυτό το νούμερο; Αν νομίζετε ότι μπορεί να μπει, λόγω της κατάστασης, του προβλήματος που έχουμε, απλώς δείτε το. Επίσης μετά, στα Έσοδα των Νεκροταφείων, που είναι ο ΚΑ 0417, υπάρχει αναντιστοιχία σε σχέση με τον πληθυσμό της κάθε ΔΕ και τα ποσά, πρέπει κάποιος να το δει αυτό το πράγμα, τα Έσοδα απ’ το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας το ΚΑ 044, είναι λίγα στις ΔΕ Ασωπού, Ζάρακα, Μολάων και Μονεμβασίας σε σχέση με τη ΔΕ Βοιών και αυτό δεν έχει να κάνει με ότι χωρίζω τις ενότητες, αλλά έχει να κάνει ότι δε μπορεί να μην έχουνε καθόλου χρήματα, δε γίνεται. Επίσης, στον ΚΑ που αφορά το Σχέδιο Πόλης που είναι εισφορά χρήματος και γης στον ΚΑ 0521-001 των Μολάων, πέρσι είχαμε ψηφίσει 50.000, φέτος βάλαμε 20.000, εκτιμώ ότι ούτε αυτές οι 20.000 θα εισπραχτούν, με έναν περίπου έλεγχο που κάνω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν έχω καταλήξει ακόμη, θα το βρω όμως. Μετά, στον ΚΑ 0718-001 στο Χρηματικό Υπόλοιπο του Σταδίου είναι 0, του Σταδίου των Μολάων. Στο Στάδιο θέλω, αν μπορεί ο Δήμαρχος απλώς μια εξήγηση, αντιλαμβάνομαι ότι κάπου αλλού θα ‘χουν πάει τα χρήματα, απλώς μία εξήγηση, γι’ αυτό το αναφέρω. Επίσης έναν άλλο ΚΑ το 1514, Πρόστιμα Ανέγερσης και Διατήρησης Αυθαιρέτων Κατασκευών , δεν είναι σωστό αυτό, διότι με την αλλαγή του 4014, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά πλέον, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και επομένως εκεί πρέπει να είναι μηδενικό το νούμερο. Θέλω να πω, υπάρχει μία, πώς να το πω, όντως έχει δουλευτεί, όντως έχουν δουλέψει άνθρωποι πολύ και το καταλαβαίνω και γι’ αυτό δε μπορούσα να καταλάβω πως ζήταγες από μένα, σ’ ένα τέταρτο να κάνω τη δουλειά που κάνετε εσείς σε 10 μέρες. Θέλω να πω ότι όντως, υπάρχει κάτι που θα ‘πρεπε να είναι λίγο πιο προσεγμένο, βλέπω ότι έχει γίνει δουλειά, παρ’ όλα ταύτα όμως δε μπορώ να πω ότι… εξηγώ κάποιες διαφορές που έχω, θέλω αυτές να τις τονίσουμε, θα τις δώσω και γραμμένες στη Γραμματεία, τα υπόλοιπο πράγματα από εκεί και πέρα, για τη Μισθοδοσία των Υπαλλήλων, τις Πιστώσεις, τα μεγάλα έργα, όλα αυτά τα πράγματα, εγώ θα τα ψηφίσω γιατί θέλω να λειτουργήσει η διαδικασία και ο Δήμος όσο γίνεται πιο γρήγορα να ξεκινήσει, παρ’ όλο το πρόβλημα που έχει ενσκήψει με το θέμα, το βλέπω και εγώ ότι είναι τυπικό το θέμα, τυπικό θέλω να πιστεύω ότι είναι και όχι ουσιαστικό, το θέμα της εισήγησης της Οικονομικής. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, απλά μόνο δε θέλω να προχωρήσω ούτε στα Έσοδα, ούτε τίποτε παραπέρα, ούτε στα υπόλοιπα. Και μία τελευταία ερώτηση, θα ήθελα κάποιος να μου απαντήσει τα έξοδα που κάνει ο Δήμος για το βιολογικό καθαρισμό της Μονεμβάσιας, επειδή βλέπω εδώ μεγέθη- μεγέθη, νούμερα, νούμερα, νούμερα, σαν έξοδα μήπως, αυτά τα εισπράττουμε, τα καλύπτουμε ή έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να το δούμε αυτό. Ευχαριστώ.
κ. Δήμαρχος: Πολύ σύντομα, νομίζω κάποια απ’ αυτά αν είναι θα μπορεί να σου απαντήσει ο κ. Ανούσης που έβαλες τις διαφορές. Δύο πράγματα, το τελευταίο που είπες υπάρχει ένα θέμα πράγματι, έχω την εντύπωση όμως ότι αυτά είναι Προϋπολογισμός για το βιολογικό καθαρισμό, δε θα πάνε όλα, δε νομίζω. Πάντως εκεί υπάρχει ένα θέμα, το ‘χουμε κουβεντιάσει και με τα παιδιά από τη Μονεμβάσια, φέτος καλύπτεται, υπάρχει ένα θέμα ανταποδοτικότητας, τίθεται και γι’ αυτό θα έπρεπε να προστεθεί και κάποια άλλη πιθανόν περιοχή να δούμε πως θα γίνει. Για το πρώτο που είπες, για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό, έχουμε βάλει πολλές μελέτες, οι οποίες πιστεύω ότι θα αποφέρουνε πράγματα στο μέλλον και θα τους κούραζε, αν κάτσω να τους αναλύσω εδώ, τους Συμβούλους, είναι όμως αρκετές και είναι και στοχευμένες σε κάθε ΔΕ και σε κάθε περιοχή, οι οποίες θα κάνουν δουλειά, πιστεύω θα αποδώσουν αρκετές από αυτές και θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε εξάλλου και για την επόμενη Προγραμματική περίοδο που θα ξεκινήσει από το ’15.
κ. Μαστορόπουλος: Επαναλαμβάνω κ. Πρόεδρε και να γραφτεί ότι εγώ έλαβα πριν το Συμβούλιο, αυτό εδώ το έντυπο, την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού, δεν έλαβα την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε η αρμόδια επιτροπή στο ΔΣ τον Προϋπολογισμό, δεν έλαβα καν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Τεχνικό Πρόγραμμα δεν τα έχω λάβει υπόψη μου, οπότε για το σκέλος εκείνο του Προϋπολογισμού θα απέχω της ψηφοφορίας που αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Όσον αφορά για τον Προϋπολογισμό, να πω με συντομία όσο γίνεται, ορισμένα πράγματα. Πρώτα είναι μερικές γενικές παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι ο Προϋπολογισμός πάσχει δύο σοβαρών ελλειμμάτων, το πρώτο έλλειμμα είναι έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης, να το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δε δούλεψαν τα θεσμοθετημένα όργανα που ήδη υπάρχουν, όπως θα έπρεπε, για παράδειγμα, η Επιτροπή Διαβούλευσης που πιστεύω ότι είναι ένα σοβαρό όργανο και μία μεγάλη καινοτομία του Καλλικράτη, λειτουργεί τύποις στο Δήμο μας, κακά τα ψέματα, όλοι το γνωρίζουμε, εν τέλει στην πρώτη συνεδρίασή του δεν είχε καν απαρτία, στη δεύτερη μαζευτήκανε δεν ξέρω, 10 άτομα. Στη συνεδρίαση δε της Επιτροπής ούτε καν πήγαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, τουλάχιστον εγώ δεν κλήθηκα, δεν ξέρω αν είχαν κληθεί ή αν παρέστησαν κάποιοι άλλοι, διότι πολύ περισσότερο αντιλαμβάνεστε αφού ούτε καν δε συνεδρίασε αυτό το όργανο, δε διαβουλεύτηκε, δεν πρότεινε, παρά έγινε μια τυπική διαδικασία μόνο και μόνο γιατί το προβλέπει ο νόμος, φανταστείτε πολύ περισσότερο τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας και εν τέλει τον απλό δημότη, αν έλαβε γνώση αυτού του κοσμογονικού γεγονότος που και τον αφορά άμεσα στην καθημερινότητά του, που λέγεται Προϋπολογισμός του Δήμου, που είναι το κορυφαίο γεγονός για το Δήμο μας και για το νέο οικονομικό έτος και καθορίζει την πορεία του το επόμενο διάστημα. Εάν, οι απόψεις των δημοτών μας, διοχετεύτηκαν μέσα από κάποια κανάλια για να φτάσουν μέχρι σε αυτό εδώ το έντυπο που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Γι’ αυτό λέω υπάρχει έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας στον Προϋπολογισμό, επιπλέον, όπως είχαμε από τον πρώτο Προϋπολογισμό πει, και το στηρίζουμε ακόμα και τώρα, θα έπρεπε οι Τοπικές Κοινότητες και οι Δημοτικές Κοινότητες να έχουν βρει, ύστερα από 2 χρόνια πια λειτουργίας του Δήμου, έναν διαφορετικό βηματισμό, ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, μέσα στα πλαίσια των θεσμών που προβλέπει ο νόμος και της ομαλής και δημοκρατικής λειτουργίας των οργάνων του Δήμου. Ετούτο δεν έχει γίνει ακόμη και είναι ένα σοβαρό έλλειμμα και βέβαια αυτό μπορεί να είναι αμφίδρομο, μπορεί κάποιοι να φταίνε από τους Τοπικούς, μπορεί να φταίτε εσείς ή εμείς γιατί δε τους παρακινήσαμε, είναι ένα ζήτημα πάντως που πρέπει να το ακουμπήσουμε κάποια στιγμή διότι αν πάρουμε και τον τύπο του νόμου, λέει οι Τοπικές Κοινότητες πρέπει να συνεργάζονται μια φορά το μήνα υποχρεωτικά. Αυτό κ. Πρόεδρε δε γίνεται ούτε καν σε μεγάλες Κοινότητες, όπως είναι για παράδειγμα, η Μονεμβασία που έχει 100 θέματα κάθε μήνα ανοιχτά, προβλήματα, ιστορίες κτλ. Δε συνεδριάζουν, αν συνεδρίασαν όλο το 2012 απ’ ότι μου ‘χουν μεταφέρει, 3 φορές θα είναι ζήτημα. Η πρότασή μας που έχει να κάνει και με τον Προϋπολογισμό σε σχέση με τη λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων, είναι η εξής: καθορίζουμε ένα στάνταρ ποσοστό, όπως κάνατε φέτος, πέρσι λέτε ότι το κάνατε, δεν το θυμάμαι, νομίζω ότι δεν το είχατε επιλέξει να το κάνετε έτσι, καθορίζουμε λοιπόν ένα στάνταρ ποσό, το οποίο με βάση κάποια κριτήρια αντικειμενικά, όπως είναι ο πληθυσμός, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γιατί δεν είναι μόνο ο πληθυσμός το απόλυτο κριτήριο, υπάρχουνε και κοινότητες οι οποίες έχουνε πολύ μεγάλη έκταση, πολλά προβλήματα από αυτό το γεγονός αλλά μπορεί να ‘χουνε λιγότερο πληθυσμό. Καθορίζουμε λοιπόν τα κριτήρια και βάση αυτών κατανέμουμε τη ΣΑΤΑ τουλάχιστον, τουλάχιστον τη ΣΑΤΑ, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος. Από εκεί και πέρα ενημερώνουμε τις ΤΚ και τις ΔΚ ότι βάση αυτών των αντικειμενικών κριτηρίων σας αναλογεί φέτος από τον Προϋπολογισμό το minimum που είπε και ο Δήμαρχος, ποσό 10.000, 20.000, 30.000 ευρώ δεν ξέρω εγώ πόσο θα αντιστοιχεί σε κάθε Κοινότητα, και έρχονται οι Κοινότητες πια να αποφασίσουν πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο ποσό. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνουμε; Βάζουμε τις Κοινότητες, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος και της ψήφισης του Προϋπολογισμού, να πάρουν μία απόφαση, όπου κατά σειρά προτεραιότητας απαριθμούν έργα. Αυτό ακυρώνει ουσιαστικά τη βούληση της τοπικής κοινωνίας και των ίδιων των ανθρώπων που συμμετέχουν και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Γιατί όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον δεν έχουν πλαφόν, βάζουνε 50 έργα, 60 έργα ο ένας, 10 έργα ο άλλος.
(διάλογος)
Εγώ επαναλαμβάνω την πρόταση και λέω ποιο είναι το πρόβλημα όταν οι ΤΚ αποφασίζουν χωρίς πλαφόν, στην ουσία δεν αποφασίζουν τίποτα. Άλλο αν τους πεις έχεις κύριε στάνταρ τουλάχιστον 20.000 ευρώ, μπορεί και κάτι να γίνει, να γίνει κάτι έκτακτο, να πάρεις παραπάνω, αλλά αυτό άστο, τουλάχιστον αυτά, πάρε απόφαση πως τα κατανέμεις. Να κληθεί και ο κόσμος, να δει και η τοπική κοινωνία ότι μπορεί να συμμετέχει, γιατί να αποφασίζουμε εμείς, ο Δήμαρχος ή οι Αντιδήμαρχοι ή το Συμβούλιο ή κάποιοι εν πάση περιπτώσει για το πώς ακριβώς θα γίνει έστω αυτή η δυνατότητα η μικρή που έχουνε και οι Κοινότητες, η μικρή εξουσία που έχουνε για να κατανείμουν 5 δραχμές; Να τους δώσουμε τη δυνατότητα να το κάνουνε μόνοι τους. Ένα είναι αυτό, γι’ αυτό λέω ότι υπάρχει έλλειμμα, το άλλο είπαμε ότι θα έπρεπε ο Προϋπολογισμός να έχει φτάσει εδώ ύστερα από ευρύτερες διαδικασίες και ζυμώσεις με την τοπική κοινωνία και με τους φορείς και υπάρχει και ένα δεύτερο έλλειμμα το οποίο θα το ονομάσω έλλειμμα κοινωνικής εναρμόνισης να το πω, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένος ο όρος. Εννοώ τι; Στον Προϋπολογισμό βλέπουμε σωρεία κατατμήσεων- πιστώσεων, θα μου πείτε το προβλέπει ο νόμος και εμείς ακολουθούμε το νόμο, να το αποδεκτό, βλέπουμε σωρεία πιστώσεων που υλοποιούνται και έργων και εργασιών και προμηθειών που υλοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες απ’ ευθείας αναθέσεων. Αυτή η περίοδος, το ξέρετε καλά, ότι είναι πολύ κρίσιμη για τη χώρα, η κοινωνία έχει τεταμένα τα αυτιά της και τα μάτια της και στρέφεται πολλές φορές επί δικαίων και αδίκων, αυτά θα μπορούσαμε να τα μαζέψουμε ή αν θέλουμε, γιατί θα μου πείτε παλιά πως τα κάναμε; Να πούμε μας βόλευε, ήτανε πιο πρακτικό, πιο εύκολο, πιο γρήγορο, το κάναμε έτσι. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα χρόνια. Εδώ δείχνουνε με το δάχτυλο, λένε να ο Δήμαρχος, λένε να οι Υπουργοί, λένε να εκείνος, τα παίρνουν, τα κάνουν, τα δείχνουν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην κοινωνία, ο άλλος πεινάει, αν πάει ένας και δει, ας πούμε μεθαύριο, εργασία 24.000, καθαρισμός εκεί, εργασία 24.000 καθαρισμός ρεμάτων, εργασία 24.000 καθαρισμός δεξαμενών, βλέπει 50 εργασίες και 300 αναθέσεις, θα αρχίσει να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Γιατί να το επιτρέψουμε αυτό; Θα μπορούσαμε, κρατώντας έστω και αυτές τις πιστώσεις να κάνουμε για κάθε εργασία που γίνεται με απευθείας ανάθεση ή για κάθε έργο ή προμήθεια, να κάνουμε έστω άτυπους διαγωνισμούς. Να παίρνουμε 2-3 προσφορές, μπορεί να πάρει και ο Δήμος και 2 δραχμές, 20- 30 έκπτωση. Γι’ αυτό λέω ότι πάσχει ο Προϋπολογισμός και από αυτή την άποψη. Και είναι και ένας επιπλέον λόγος που εγώ τουλάχιστον δε θα τον ψηφίσω. Ορισμένες από τις Μελέτες που λέτε, που έχετε βάλει, καλά τις βάλατε, και δε μπορούμε να διαφωνήσουμε, για τα Μεγάλα Έργα, για τις Υποχρεωτικές Δαπάνες, αυτά είναι αυτονόητα, δε χρειάζεται να τα αναλύσω και ούτε χρειάζεται να παρερμηνευτούν αυτά που λέω εγώ. Τέλος, για να κλείσω, πιάνοντας και το άλλο που είπε ο συνάδελφος για το ζήτημα το αναπτυξιακό και κατά πόσο απαντάει, εφόσον είναι επίκαιρο το ζήτημα της ανάπτυξης και εμένα επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ο Δήμος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικά, θα πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής στην προσπάθεια για την τοπική ανάκαμψη και την τοπική ανάπτυξη, δε βλέπω να απαντάτε σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα μέσα από τον Προϋπολογισμό. Ζητήματα που αφορούν τους βασικούς τομείς της τοπικής οικονομίας, που είναι ο πρωτογενής τομέας κατά πρώτον, ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη την τουριστική, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την περιοχή μας και την προοπτική του, τέτοια ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται καν ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς μέσα από τις σελίδες του Προϋπολογισμού. Αυτά ήθελα, δεν ήθελα να σας κουράσω άλλο, ούτε θέλω να κάνουμε αντιδικία και βεβαίως είπαμε ότι δεν ψηφίζω τον Προϋπολογισμό γενικά αλλά μόνο τις δαπάνες που προανέφερα, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω οποιοδήποτε πρόβλημα στην πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού και στον Προγραμματισμό του Δήμου και στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
κ. Δήμαρχος: Πολύ σύντομα, βέβαια θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, απλώς θα σου πω Νεκτάριε ότι η διαδικασία με την Επιτροπή Διαβούλευσης έγινε κανονικότατα. Κάτσε να ακούσεις τι θα σου πω. Όχι, οι απόψεις σου δεν είναι λανθασμένες, πρακτικά δεν είναι εύκολα να εφαρμοστούνε ούτε σ’ αυτόν τον καιρό ούτε στο επίπεδο που το λες. Έτσι έχει γίνει, κάναμε 2 φορές την Επιτροπή Διαβούλευσης, ήρθαν λίγα άτομα, απλώς κάτι που παρατήρησα εγώ σ’ αυτόν τον τομέα είναι ότι αναλύοντας και κάνοντας τη συζήτηση, έμειναν εντυπωσιασμένοι οι περισσότεροι, κυρίως από τα μεγάλα έργα του Δήμου. Αυτό θέλω να πω, δε θέλω να πω, μην παρεξηγήσεις ότι έγινε καμιά διαβούλευση τεράστια ή ότι έχει πετύχει, ο θεσμός αυτός δεν ξέρω αν θα πετύχει όπως τον έχουν φτιάξει, από την ίδια τη δομή του Καλλικράτη, γιατί έψαξα. Αυτό είναι το ένα. Ήθελα να σου πω δυο πράγματα, είπες για την αγροτική οικονομία, και εκεί ανοιχτές οι προτάσεις. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στην αγροτική οδοποιία, στο να εξυπηρετήσουμε το δημότη, τον αγρότη κτλ. Για τον τουρισμό, αδικείς και αυτούς που έχουν ασχοληθεί και αυτά που έχουνε μπει μέσα, δεν είναι έτσι. Έχεις μειώσει. Όσο για την ανάπτυξη, επειδή έχει γίνει καραμέλα στην Ελλάδα αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, η ανάπτυξη δεν παραγγέλνεται, καμία χώρα δεν παρήγγειλε την ανάπτυξη, συντρέχουν διάφοροι παράγοντες σε κάποια στιγμή, αναπτύσσεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και εκεί παίρνει μπρος, αν γίνει και στην Ελλάδα. Έχουμε όμως κάποια παραδείγματα, όπως ήτανε η κρίση του ’29, που ήτανε τότε ο Ρούσβελτ και έκανε τεράστιες δημόσιες επενδύσεις, έκανε και άλλα πράγματα βέβαια, αλλά τότε αυτό το σύστημα δούλεψε. Ες μικρών γενναίοι και εμείς στο Δήμο, αυτές οι επενδύσεις γίνονται. Και ελπίζω τα μεγάλα έργα να ξεκινήσουνε, για να μπορέσει τουλάχιστον αυτό που είπαμε και με τον κ. Δημητρόπουλο, να ανακουφιστούνε κάποιοι και σιγά- σιγά να αρχίσει να κινείται το σύστημα. Δε μπορούμε να την παραγγείλουμε, δυστυχώς. Επιμέρους πράγματα, βεβαίως, μπορεί να γίνουνε πάντοτε, αλλά δεν το παραγγέλνεις. Τ’ άλλα που λες, τα περισσότερα συμφωνώ. Αλλά πολλά απ’ αυτά ακούγονται, δε θα ‘λεγα θεωρητικά, θεωρητικά μάλιστα για να το πω έτσι, τα λες, δε γίνονται εύκολα στην πράξη αυτά τα πράγματα. Οι προτεραιότητες είναι πολύ πιο σκληρές αυτή την εποχή. Και ο Προϋπολογισμός αυτός είναι, με την έννοια που λέμε, αναπτυξιακός, έχει πάρα πολλές μελέτες σε πάρα πολλά θέματα, υπάρχει μια κατανομή, καλύπτουμε τις ανάγκες των χωριών, αυτό που είπες. Δε μπορούσε να δοθεί από πριν το ποσό, σου είπα το διορθώσαμε τρεις- τέσσερις φορές, και έτσι επιλέχθηκε η πιο λογική μέθοδος του τι έργα θέλετε- πάρτε απόφαση το Συμβούλιο, γιατί τότε που πήραν την απόφαση γι’ αυτά τα Τεχνικά Προγράμματα δεν είχαμε καν, κάθε μέρα παίρναμε στο Υπουργείο τηλέφωνο, επί 2 μήνες, να μας πούνε πως θα κάνουμε Προϋπολογισμό και κατέληξαν να στείλουνε την ΚΥΑ του Προϋπολογισμού λίγο πριν το νέο έτος.
κ. Δημητρόπουλος: Επειδή μπήκε το θέμα της ανάπτυξης, θα ήθελα να πω, να εστιάσω σε μια αντίφαση που δεν ξέρω για ποιο λόγο μπαίνει θέμα τώρα, η διάσταση της ανάπτυξης, αφού ήδη η προοπτικές που λέει η κεντρική εξουσία με τα μέτρα που παίρνει κόβοντας περικοπές, οδηγεί στην ύφεση. Και στην ύφεση δεν οδηγείται μόνο ο Δήμος Μονεμβάσιας, αλλά όλη η χώρα. Επίσημα προβλέπουνε ύφεση συνέχεια, μα εμείς εδώ θα πετύχουμε ανάπτυξη με αυτές τις περικοπές που χρόνο με το χρόνο γίνεται; Αυτό δε μπορώ να το καταλάβω γιατί μπαίνει θέμα τώρα να συζητάμε για ανάπτυξη εδώ μέσα.
κ. Χαραμής: Απλώς θα ήθελα λίγο να μου δώσετε λίγο χρόνο. Είμαι από την Οικονομική Επιτροπή, να δώσουμε κάποιες απαντήσεις που υποτίθεται έχουμε ασχοληθεί και λίγο καλύτερα. Πρώτα- πρώτα θα ‘θελα να ‘ναι και ο κ. Δήμαρχος, αφού δεν είναι κάποιος να μου απαντήσει, έχω να κάνω μια παρατήρηση στη σελίδα 86 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, υπάρχει κάποιο λάθος κυρία Πριφτάκη, αναφέρεστε για κάποιο ποσό μεγάλο, για κάποιο στάδιο, δεν έχει σχέση με της Νεάπολης το στάδιο αυτό, είναι κάτι άλλο, για δέστε το. Αναφέρεστε για το στάδιο του Ασωπού μάλλον και λέτε 500.000, τι λέτε εκεί, στη σελίδα 86. Δεν έχει σχέση με των Βοιών, είναι κάποιο άλλο, του Ασωπού πρέπει να ‘ναι. Γράφει Βοιών. Ένα άλλο πρόβλημα κ. Δήμαρχε, του Προϋπολογισμού, ενώ φαίνεται σαν υπόλοιπο του Βιολογικού Καθαρισμού της Νεάπολης, εγώ ξέρω ότι υπάρχει το ποσό των 810.000, γιατί είχαμε χρηματοδοτήσει, νομίζω τον εργολάβο, είχε πάρει κάποια χρήματα, 180.000, τώρα η νέα πρόταση που κάνει η Δημοτική Αρχή, αναφέρει το ποσό των 621.000, δηλαδή έχει μια διαφορά περίπου… 810.000 ήτανε, είχε έρθει το ποσό, είχε έρθει 1.000.000 χαλάσαμε τις 180.000, πρέπει να ‘χουνε μείνει 810.000, αναφέρετε 621.000. Να συνεχίσω και να πω ότι κάναμε μια πρόταση, ότι έχει σχέση με το Βιολογικό Καθαρισμό της Νεάπολης, υπήρχε μια χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΡΑ, από την Περιφέρεια, 1.000.000, αυτό, χαλάσαμε κάποια χρήματα και ‘μειναν 810.000. Τώρα βλέπω η πρόταση που κάνει η Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμαρχος, αναφέρει ποσό 621.000, το υπόλοιπο μέχρι τα 810.000 που πήγε. Να απαντήσεις αν έχεις κάτι συγκεκριμένα. Εχτές στην Οικονομική Επιτροπή είπαμε, αναφέραμε κάτι για αθλητικούς συλλόγους, ισχύει αυτό; Θα χρηματοδοτηθούν με κάτι, ωραία. Εδώ να αναφέρω λοιπόν ότι στους Μολάους υπάρχει πρόβλημα, κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος, δε μπορούν δηλαδή μερικές κοινότητες, μερικές ΔΕ να πληρώνουν, μερικά δημοτικά διαμερίσματα να πληρώνουνε και οι Μολάοι να μην πληρώνουν, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει και αυτό να το δούμε. Και όπως ορισμένα άλλα έσοδα των Μολάων που υπάρχει κάποια απώλεια. Αναφέρει κάπου ο Προϋπολογισμός κάτι σχετικό με κάποια προγραμματική σύμβαση που υπάρχει με το Βιολογικό Καθαρισμό της Σπάρτης, αναφέρει και ένα ποσό, που το έχει βέβαια ο Δήμος Βοιών από παλιά, το συνεχίζετε, από τη στιγμή που έχουμε το Βιολογικό Καθαρισμό της Μονεμβασίας, έχω την εντύπωση ότι πλέον γιατί να υπάρχει αυτή η προγραμματική σύμβαση, ίσως να πρέπει να τελειώσει. Υπάρχουν κάποιες πιστώσεις στην περιοχή των Βοιών, και ίσως και σε άλλα διαμερίσματα, εγώ εκεί τα ξέρω, ανταποδοτικά νεκροταφείων, εκεί είχε μπει μια πίστωση και πριν με τον Προϋπολογισμό του ’12, το φέραμε πιο πίσω, εκεί λοιπόν κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι υπάρχουν ανάγκες και σε κάποια άλλα νεκροταφεία, όπως του Αϊ- Γιώργη, κάποιο μικρό ποσό για να φτιάξει ένα που θέλει, των Βελανιδιών που είναι σε μια κατάσταση, πάνω στο βουνό υπάρχει κάποιο πρόβλημα, και παίρνουμε τώρα μεμονωμένα σε τρία- τέσσερα, η ανταποδοτικότητα που λέμε. Εγώ όμως να πω το άλλο, είχα μια ενημέρωση, πλήρη ενημέρωση, σαν βέβαια μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, εμένα μου ήρθαν τα χαρτιά όπως έπρεπε να μου ‘ρθουνε, και μπορώ να πω ότι εχθές που ‘χαμε την Οικονομική Επιτροπή ήταν ίσως και η μεγαλύτερη, μια πολύ μεγάλης διάρκειας, πάνω από 3 ώρες, και οφείλω να ευχαριστήσω βεβαίως και τον Προϊστάμενο της Οικονομικής Επιτροπής, το Γιάννη τον Ανούση και τους συνεργάτες του αλλά και το Δήμαρχο που με παρρησία τοποθετήθηκε, όπως τοποθετήθηκε ανοιχτά και μου ‘πε ότι είναι συνειδητό το ότι υπήρχε μια πίστωση, ήρθανε χρήματα από τον παλιό Δήμο Βοιών, ήρθαν κάπου 110.000- 120.000 για το Στάδιο των Βοιών, αυτά πέρσι απορροφηθήκανε 60.000 και ως δια μαγείας τα υπόλοιπα εξαφανιστήκανε. Δεν είναι μόνο εξαφανιστήκανε, ενώ στον πρώτο Προϋπολογισμό που μας είχαν στείλει ήταν μέσα, με μηδενικό ποσό, τώρα στο νέο Προϋπολογισμό που πήραμε δε φαίνεται το ποσό, που κατά τη γνώμη μου έπρεπε να φαίνεται όπως σε όλους τους ΚΑ και να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν. Ότι τόσο ήτανε πέρσι και φέτος δεν είναι καθόλου. Είναι χρήματα που έρχονται από τον παλιό Δήμο Βοιών, νομίζω ότι είναι, μια λέξη που είναι για τον εαυτό μου, ότι είναι απαράδεκτο αυτά τα χρήματα να διεκδικούνται, είναι χρήματα που ανήκουν καθαρά στην περιοχή του Δήμου Βοιών και της Νεάπολης. Όταν λοιπόν βλέπουμε σήμερα ότι έχουνε φτιαχτεί, έχουν Τεχνικό Πρόγραμμα στη Νεάπολη 100.000 και όταν μόνο από το ένα κτίριο, δημοπρατημένο 50.000 και 50.000 τώρα από το γήπεδο που πήραμε, είναι όλος ο Προϋπολογισμός που έχει φέτος η Νεάπολη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα που, όπως εγώ δεν έχω κουβεντιάσει ποτέ τι είχε η Ρειχειά, τι είχε το κάθε μέρος, τα χρήματα, πιστεύω ότι και τα χρήματα που είχαν έρθει έτοιμα, ζεστά λεφτά στο Ταμείο, δε νομίζω ότι πρέπει κάποιος άλλος να τα διαχειριστεί. Και να τοποθετηθώ κιόλας κ. Πρόεδρε, να διαβάσω μάλλον κάτι, από τη στιγμή που δεν έχω μεγαλύτερη εισήγηση, να την πω τώρα εδώ πέρα, Προϋπολογισμός κ. συνάδελφοι, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει θάρρος, σημαίνει διαφάνεια, σημαίνει συμμετοχή, δημοκρατικές διαδικασίες, σημαίνει ανάπτυξη. Ο Προϋπολογισμός που σήμερα έχουμε μπροστά μας, είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι ένας Προϋπολογισμός καταδίκη για τον τόπο μας. Καλούμαστε να συζητήσουμε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013, χωρίς προηγουμένως και όπως ο νόμος ορίζει, εγκεκριμένο από το ΔΣ του Δήμου μας, αλλά και από την Περιφερειακή Διοίκηση, το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, γίνονται εκπρόθεσμα όπως εκπρόθεσμα γίνεται και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης- Τεχνικό Πρόγραμμα. Και ενώ κατά τη γνώμη μου τα χρήματα από τις επιχορηγήσεις είναι τουλάχιστον τα ίδια που παίρναμε και παλιά, συνυπολογίζοντας και τις μειώσεις των μισθών των υπαλλήλων, που έπαιρναν οι Δήμοι, οι αντίστοιχες κατανομές προς της Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες είναι μηδενικές, τουλάχιστον όσον αφορά τον πρώην Δήμο Βοιών. Δεν υπάρχουν Πίνακες Έργων Προμηθειών και Εργασιών ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, ώστε να υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχουν Πίνακες Ανταποδοτικών Τελών, πχ καθαριότητα, ύδρευση, καταστήματα κτλ. Εγγράφονται πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οι οποίες δεν εκτελούνται, αν κοιτάξουμε κ. συνάδελφοι τον Προϋπολογισμό θα δούμε σε κάποιο σημείο έχει 1.106.000 για Μελέτες, οι οποίες δεν πρόκειται να γίνουν. Οι συνεχείς αναμορφώσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους, τις οποίες και ασφαλώς δε μπορούμε να παρακολουθήσουμε, αλλοιώνουν τελείως ακόμη και αυτούς τους προϋπολογισμούς που στέλνεται για ψήφιση, κατά παράβαση των Νόμων και των Κανόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενώ τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ, τόσο του 2011 και του 2012, αλλά νομίζω το 2013 ήταν όπως ακριβώς είχαν προϋπολογιστεί, ταυτόχρονα ήρθαν και τα χρήματα του ΘΗΣΕΑ, του ΟΣΚ και άλλων διαφόρων ταμείων, στην περιοχή του πρώην Δήμου Βοιών δόθηκαν αντίστοιχα ελάχιστες πιστώσεις, ενώ για τη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης με πληθυσμό 3.130 κατοίκους, 600 περίπου μεγαλύτερη από τους Μολάους, οι πιστώσεις από τη ΣΑΤΑ είναι για τα 2 χρόνια, 2011 και 2012, μηδενικές, με ερωτηματικό. Γιατί να ‘ναι μηδενικές; Μπαίνουν πιστώσεις σε διάφορους Κωδικούς του Προϋπολογισμού, χωρίς να απορροφώνται, δεσμεύονται χρήματα, ίσως από άγνοια ή άλλους λόγους, που δεν απορροφηθούν μέσα στο οικονομικό έτος. Επαναλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό οι ίδιες και οι ίδιες μελέτες, υπάρχουν ακόμη απλήρωτες μελέτες, που έχουν γίνει από τους πρώην Δήμους, μέχρι και το 2010. Το ΝΠ δρα μέσα στο Δήμο με υπέρογκο προϋπολογισμό, κατά τη γνώμη μου, σαν κράτος εν κράτει, με μηδενικό, πάλι κατά τη γνώμη μου, αποτέλεσμα. Και έχω μερικά ερωτήματα να θέσω, τι έγιναν τα χρήματα από τα υπόλοιπα του 2010 του Δημοτικού Σταδίου Βοιών; Επανέρχομαι περίπου 50.000. Γιατί δεν αναγράφονται πουθενά στον Προϋπολογισμό, από την περσινή χρηματοδότηση για τη Νεάπολη, 100.000 από ΣΑΤΑ για διανοίξεις δρόμων; Είχαμε ένα ποσό από ΣΑΤΑ 100.000 για τη Νεάπολη, διανοίξεις δρόμων και να πληρώσουμε στο Σχέδιο Πόλεως και δε φαίνεται πουθενά. Δεν έπρεπε κάπου να φαίνεται αυτό το ποσό, έστω γιατί δεν έγινε και γιατί το ‘χαμε γράψει. Τι απέγιναν οι 310.000 περίπου Ταμειακό Υπόλοιπο του Δήμου Βοιών; Τι έγιναν 170.000 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βοιών; Τι έγιναν οι 70.000 της Πινακοθήκης- Βιβλιοθήκης του Βαρβαρέσου του Δήμου Βοιών; Τι έγιναν οι 70.000 του Παιδικού Σταθμού Νεάπολης; Τι απέγιναν οι 50.000 από το δημοπρατημένο έργο του 2010 του Δήμου Βοιών «Συντήρηση κτιρίων»; Που εξαφανιστήκανε αυτά τα χρήματα; Τι απέγιναν οι πιστώσεις από τις εκπτώσεις των δημοπρατημένων έργων μέχρι το 2010 του Δήμου Βοιών, περίπου 250.000. Καταλήγοντας, εδώ θα ‘μαστε βέβαια, θα τα κουβεντιάσουμε και κατά τη διάρκεια του έτους, καταψηφίζω αυτόν τον Προϋπολογισμό που κατά τη γνώμη μου δεν έχει να προσθέσει τίποτα, απλώς είναι μια διαδικασία συντήρησης, μια διαδικασία που για μένα δεν έχει να προσθέσει τίποτα ως προς την ανάπτυξη, ως προς την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Προσωπικά, απευθύνομαι και στους συναδέλφους που προέρχονται από την περιοχή των Βατίκων και που συναινούν και ψηφίζουν αυτό τον Προϋπολογισμό και τους λέω ότι παλιά έλεγαν άλλα πράγματα, περί άλλων ετοίμαζαν δηλαδή. Και καταλήγοντας κ. Πρόεδρε, ψηφίζω θετικά μόνο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τις πιστώσεις που αναφέρονται σε μεγάλα έργα όλων των ΔΕ και όσων έργων είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ΟΣΚ κτλ, μέχρι τον Ιούνιο του 2010, καθώς επίσης και τα έργα και τις μελέτες όλων των ΔΕ που είχαν εγγραφεί στους Προϋπολογισμούς μέχρι το 2010. Αυτή είναι και η τοποθέτησή μου.
κ. Δήμαρχος: Επειδή θέλω να απαντήσω σ’ αυτά που λέει ο κ. Χαραμής, αν και του τα ‘χω απαντήσει πάνω από 20 φορές, πολύ σύντομα, δεν έχει φύγει ούτε ένα ευρώ από τη ΔΕ των Βοιών, για να πάει αλλού. Επειδή δε θέλω να μου λέει κανένας τίποτα και ξεκινάω από το «σπίτι μου», σε εισαγωγικά, πάντοτε η ΔΕ του Ασωπού παίρνει λιγότερα απ’ ότι πριν και παίρνει πολύ περισσότερα η ΔΚ της Νεάπολης, επειδή ακριβώς, όχι μόνο είναι μεγάλη αλλά έχει και προοπτικές, εκεί μπορεί να κάνεις πράγματα. Όπως παίρνει και η Μονεμβάσια, όπως παίρνουν και οι Μολάοι και όπως παίρνουν κάποιοι παραλιακοί οικισμοί οι οποίοι πράγματι το χρειάζονται. Και για να γίνω πιο σαφής, ΔΚ Νεάπολης, Αλλαγή Κιγκλιδώματα της γέφυρας 15.000, Παιδική Χαρά 12.000, Στηθαία 12.500, Αύλειος Χώρος Παλαιού Δημοτικού Σχολείου, το στολίδι, που έχουμε ξοδέψει γύρω στις 60.000- 70.000 να μη σου πω 80.000 και ακόμα δεν έχει μαζευτεί. Πεζοδρόμια 55.000, Φωτιστικά 25.000, Οδοποιία 30.000, Δεξαμενή Ύδρευσης πάνω από 10.000, Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης 12.000, Μελέτες πάρα πάνω από 100.000, να μη σου πω 150.000, Ρυμοτομικό Σχέδιο, αυτό που είχες πει 40.000, άπειρες Προμήθειες και άμα τα αθροίσεις αυτά περνάνε τις 200.000. Όπως και πέρσι είχανε γίνει πράγματα, όπως είχε γίνει αυτό που υπέγραψε τώρα ο εργολάβος, τις 102.000 για την Επέκταση των πεζοδρομίων, που μου λες ότι δεν το ήξερες που είναι, είναι όμως και από εκεί πήγαν τα λεφτά που έλεγες. Δε φεύγει λοιπόν, και το επαναλαμβάνω απ’ το μικρόφωνο για τελευταία φορά, επειδή έχετε κάνει και γραπτή ερώτηση κ. Χαραμή, ούτε ένα ευρώ από τη ΔΕ των Βοιών και ειδικότερα από τη ΔΚ της Νεάπολης, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αλλά δε μπορώ συνέχεια να απολογούμαι που πάνε αυτά τα πράγματα. Όσο για τις εκπτώσεις που λέτε, γίνονται έργα, εκεί τα βάζεις τα χρήματα, από εκεί και πέρα ό, τι έκπτωση πάρει πηγαίνει στο κοινό του Δήμου μετά, αυτό είναι σαφές, δε μπορεί να παίρνει ένα χωριό ή μία ενότητα και να εξαντλεί μέχρι το τελευταίο κάνοντας απανωτές, αυτά που δίνεις είναι τα συγκεκριμένα για το τάδε έργο, το εκτελείς, το κάνεις, κάποιο χωριό μπορεί να πάρει 6%, κάποιο 20, κάποιο 30, κάποιο καθόλου. Αλλά έτσι γίνεται η διαχείριση του Δήμου, δε μπορεί να γίνει διαφορετικά και να υπάρχει σ’ αυτό εξαίρεση. Για τα Έσοδα, ουδέν αναληθέστερον, τι πάει να πει μειώθηκε η μισθοδοσία του Δήμου, των υπαλλήλων; Πράγματι μειώθηκε, μειώθηκε κατά ένα ποσοστό, αυξήθηκαν οι κρατήσεις τους, αλλά είναι αναμφισβήτητο ότι μειώθηκε πάρα πάνω από 60% οι ΚΑΠ. Βάλε 200.000 ακόμα τη μισθοδοσία των ΚΕΠ, πρόσθεσε τους Παιδικούς Σταθμούς. Και ένα επίσης, που το διόρθωσα προχθές επειδή το συζητήσαμε, είναι για το τι ΣΑΤΑ πήραμε από αυτή που είχαμε προϋπολογίσει πέρσι. Είπατε ότι πήραμε την περσινή ΣΑΤΑ, αμ δεν την πήραμε, από το 1.200.000 πήραμε 790.000. Τα Έσοδα λοιπόν του Δήμου έχουν τεράστια μείωση, πως μπορούμε να βγούμε και να λένε ότι αυξήθηκαν τα Έσοδα του Δήμου, επειδή λέει μειώθηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Δεν είναι δυνατόν. Θα μπορούσα να πω αρκετά πάνω σ’ αυτά, δε νομίζω ότι χρειάζεται, πάντως έτσι εν κατακλείδι, υπάρχει μια δικαιοσύνη, υπάρχουν τα χρήματα τα οποία φέρατε τότε σα Δήμος Βοιών, διατίθενται ξανά στη ΔΕ των Βοιών και αυτά που είναι στη ΔΚ της Νεάπολης και αυτά που απαρίθμησα, έχει κι άλλα, απλώς δεν κάθομαι τώρα να τα πω, ούτε τα ‘χω πρόχειρα.
κ. Χαραμής: κ. Δήμαρχε, δεν πρέπει να γίνει αναμόρφωση αυτού του ποσού; Κυρία Πριφτάκη δεν πρέπει να γίνει αναμόρφωση;
κ. Κρυπωτός: Εγώ Δήμαρχε θ’ αρχίσω από το τελευταίο που είπες, θα το παλέψουμε, τι θα πει θα το παλέψουμε; Αγκαλιές θα παίξουμε, θα το παλέψουμε, έτσι λέει και ο Σαμαράς, λέει θα τα καταφέρουμε. Αν λέγατε από την αρχή αυτό που είπατε τώρα τελευταία, τώρα ήρθε η ΚΥΑ του Προϋπολογισμού, τώρα τελευταία, νομίζω ότι πολλές από τις αντιρρήσεις, λογικές ίσως οι περισσότερες, θα είχανε λυθεί, είδατε ο κ. Μαστορόπουλος σας είπε ότι δεν το ήξερα αυτό, άρα, από εκεί ξεκινάμε, αν τα ήξερε αυτά θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει βάσανος της κριτικής, η βάση όμως και η αυτοκριτική. Δε μπορούμε να λέμε συνέχεια παρατηρήσεις και να χτυπάμε συνέχεια τη Δημοτική Αρχή, διότι εγώ πιστεύω, κανένας δημοτικός σύμβουλος, ούτε από τη συμπολίτευση, αλλά ούτε από την αντιπολίτευση, θέλει να μην προκόψει ο τόπος και δε μιλάμε τώρα εδώ για την ανάπτυξη, όπως λέει ο φίλος μου εκεί, ο κ. Δημητρόπουλος, εντάξει, η ανάπτυξη προκύπτει μέσα από τις διαδικασίες των έργων. Έργα λοιπόν, νομίζω ότι έχουνε προγραμματιστεί, μεγάλα έργα έχουνε μπει στο λογαριασμό. Βέβαια είμαστε ολίγον, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι οικονομολόγος και ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Υπηρεσία που έφαγε όλο της το χρόνο και τους συνεργάτες του κ. Ανούση και σε σας όλους που δουλέψατε γι’ αυτά όλα. Όμως θέλω να πω και να ξεκαθαρίσω, γιατί ο Προϋπολογισμός του κράτους δηλαδή είναι τέλειος; Εκεί τι λέμε; Εκεί έχουμε την αντιπολίτευση. Εγώ νομίζω και πιστεύω ότι με μια καλή θέληση όλων μας, φυσικά ο Προϋπολογισμός δεν είναι εφαρμόσιμος, φυσικά δε μπορεί να ολοκληρωθεί σ’ αυτά τα 34.000.000. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί όλος; Ύστερα βλέπω και μία διαφορά και κάνω ένα μικρό σχόλιο, το ’12 ήταν 26.000.000 τα Έσοδα και τώρα γίνανε 35.000.000- 36.000.000, έχουμε κάποια αύξηση, έχουμε πάρα πολλά συνεχιζόμενα έργα και εδώ είναι που η ευχή μας που πρέπει να ολοκληρωθούν, αν όχι όλα να συλληφθούν την επόμενη περίοδο ώστε τελειώνοντας αυτή η δημοτική περίοδος να έχει ολοκληρωθεί το έργο των μεγάλων έργων, διότι εκεί είναι η υποδομή. Και κάτι άλλο κ. Δήμαρχε θέλω να πω, υπάρχουν τα Έσοδα, τα Έσοδα τακτικά λέει εδώ ο Προϋπολογισμός, αυτά τόσο, έκτακτα, παρελθόντων κτλ. Αν κάνουμε ένα τελικό σύνολο, βλέπουμε Διαμορφωθέντα 35.000.000, Βεβαιωθέντα 17.000.000, Ψηφισθέντα από το ΔΣ 34.000.000. Υπάρχει αυτή η διαφορά που δείχνει, κάτι δείχνει αυτό και βλέπουμε ότι έχουμε κάπου 10.000 διαφορά, εγώ τα πήρα τα νούμερα χοντρά, παρ’ ότι έχω κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις και ήθελα να μιλάω καμιά ώρα- δύο, δε με παίρνει ο χρόνος και ούτε θα μου το επιτρέψει ο Πρόεδρος, θα με κόψει, για να μην προλάβει να με κόψει, θα σταματήσω μόνος μου εγώ. Θα ήθελα να πω ότι αυτός ο Προϋπολογισμός, να κάνω ένα μικρό σχόλιο, βεβαίως δεν είναι εφαρμόσιμος, θα πω όμως κάτι άλλο, ότι είναι επιθυμητός. Δεν το επιθυμούμε να γίνει αυτό; Δεν έχουμε τη βούληση να γίνει αυτό; Την έχουμε τη βούληση, όλοι μας λοιπόν, επιστρατευόμεθα για να ολοκληρωθεί το έργο του Προϋπολογισμού. Θα ήθελα νa πω αφού είναι επιθυμητός, θα πρέπει να δώσουμε την ψήφο μας τη θετική, εγώ δηλαδή θα τη δώσω και θα καταλήξω με αυτό που ξέρουμε όλοι μας, dum spiro spero. Εφόσον αναπνέω ελπίζω, και ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 50%, το 60% του Προϋπολογισμού, θα είμαστε όλοι πιστεύω ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ.
κ. Σταθάκης: Εγώ τρεις κουβέντες θέλω να πω κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σε τρία θέματα, το πρώτο, τον Ιούλιο, επειδή κάποιοι τιτιβίζουν στους φράχτες ψέματα, για να λαϊκίζουνε, ο λαϊκισμός είναι έγκλημα, το ξέρετε και το χρησιμοποιούνε αυτοί που μπορούνε, γιατί κάποιοι άλλοι δε μπορούμε, πήγα στον Κωστάκο, στο γραμματέα, στον οικονομικό υπάλληλο της Νεάπολης και μου έδωσε λοιπόν τα στοιχεία του Δήμου Βοιών. Πόσα ήταν οι ΚΑΠ, το πρώτο, θα πάω και στα άλλα, ήτανε λοιπόν 188.000, αλλά επειδή ήταν ένα ΦΕΚ εκεί, ένα στοιχείο που έλεγε για τους άλλους δήμους, τους πέντε, ήτανε και το 2010, το Δεκέμβριο που τελείωσαν οι παλιοί Δήμοι, περίπου 389.000- 400.000 ευρώ. Πήγα στον κ. Ανούση, απέναντι είναι, και μου έδωσε ένα χαρτί, πόσα πληρώσαμε τον Ιούλιο, πόσα πήραμε τον Ιούλιο του 2012, 188.000, άρα η μείωση στους ΚΑΠ είναι πιο πολύ από 50%, χειροπιαστά πράγματα. κ. Ανούση είναι έτσι; Είναι. κ. Κωστάκο, δε μ’ ακούει τώρα, είναι έτσι; Είναι. Πάμε λοιπόν με τους ΚΑΠ. Πάμε τώρα στη ΣΑΤΑ, για το Πρόγραμμα το Τεχνικό των χωριών, εκεί δεν είναι ότι πέρσι πήραμε 1.200.000 και φέτος πήραμε 790.000 και φοβάμαι ότι του χρόνου θα πάρουμε 500.000, εγώ με την ηλικία μου, αλλά θέλω να σας πω ότι εκτός του διπλάσιου ποσού που παίρναμε οι παλιοί Δήμοι, από τους βουλευτές και ιδιαίτερα από τον κ. Αποστολάκο, ο Δήμος Βοιών έπαιρνε τόσα λεφτά κάθε χρόνο, για πλημμύρες, ζημιές, φωτιές και τέτοια, που είναι πιο πολλά από το σημερινό Πρόγραμμα το Τεχνικό και των πέντε Δήμων. Επιτέλους πρέπει να πούμε και στο λαό, στον κόσμο αλήθειες, γιατί με ψέματα δεν πάμε πουθενά. Ευχαριστώ.
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Θα είμαι σύντομος και περιεκτικός κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, κατά την προσωπική μου γνώμη και άποψη, ο Προϋπολογισμός εκφράζει τη βούληση της διοίκησης του σημερινού Δήμου, να εφαρμόσει συγκεκριμένο οικονομικό πρόγραμμα. Γι’ αυτό, λοιπόν ως εκ τούτου αποτελεί την κορυφαία στιγμή και είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, που πιστεύω ότι έγινε απόψε, να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε πιθανά σημεία του Προϋπολογισμού. Μέρος του Προϋπολογισμού είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα, πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, δε θέλω να σταθώ σ’ αυτά, και τα πάγια έξοδα, το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ίσως το σημαντικότερο κομμάτι του Προϋπολογισμού. Στη σύνταξή του λαμβάνεις υπόψη δύο σημαντικά πράγματα, το πρώτο είναι οι απόψεις των Τοπικών Συμβουλίων, έτσι όπως αυτές εκφράζονται, και το δεύτερο κομμάτι που λαμβάνεις πολύ σοβαρά υπόψη είναι αυτό που λέω εγώ, όραμα που ο καθένας από εμάς έχει για τον τόπο του. Θέλω λοιπόν να πιστεύω και είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι ο Προϋπολογισμός του 2013, ικανοποιεί πρώτον τις βασικές καθημερινές ανάγκες της κοινωνίας μας και αφετέρου θέτει οράματα και στόχους ανάπτυξης. Και το 2012 αλλά και το 2013 μέσα στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, συμπεριλαμβάνονται και μελέτες αλλά και έργα ανάπτυξης. Αναφέρω ενδεικτικά σημεία, στα οποία ο Δήμος το 2013 δαπάνησε χρήματα για μελέτες και για έργα. Δαπάνησε λοιπόν χρήματα για αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, για κατασκευές σχολικών κτιρίων, για έργα αποχέτευσης, για έργα επέμβασης σε αρχαιολογικούς χώρους, για έργα ύδρευσης κ.ά. Εάν λοιπόν αυτά δεν αποτελούν για ένα Δήμο και για μία διοίκηση, αναπτυξιακοί στόχοι τότε πείτε μου εσείς τι αποτελεί. Κλείνοντας, γιατί δε θέλω να κουράσω, γιατί εγώ εκεί θέλω να σταθώ, στο ότι αυτός ο Προϋπολογισμός πραγματικά, πέρα από τις καθημερινές ανάγκες ικανοποιεί και αναπτυξιακούς στόχους, θα πω ότι σ’ αυτές τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, μην το ξεχνάμε αυτό, στις περίεργες οικονομικές συνθήκες που η χώρα μας ζει, και άρα και που οι Δήμοι εισπράττουν ακριβώς αυτό που η Κεντρική Διοίκηση ζει, τούτος ο Δήμος, μέσα από τον Προϋπολογισμό του, πραγματικά πιστεύω ότι προσπαθεί και τα καταφέρνει να κρατήσει ζωντανό το κομμάτι της κοινωνίας μας, προσπαθεί και τα καταφέρνει να κρατήσει ζωντανό τον κοινωνικό ιστό και ταυτόχρονα να τον αναβαθμίσει μέσα από έργα ουσίας. Επίσης, η κάθε ΤΚ, η κάθε ΔΕ, σίγουρα έχει πάρει πολύ- πολύ περισσότερα απ’ αυτά που δικαιούται. Με τον κ. Δήμαρχο δυο- τρεις φορές και με την κα. Πριφτάκη αλλάξαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, κάθε φορά λαμβάναμε νέες εντολές από την Κεντρική Διοίκηση για μειώσεις, στο τέλος όμως εγώ αυτό που έχω εισπράξει και πιστεύω θα το δείτε και εσείς αν μελετήσετε το Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά, είναι ότι οι κατανομές των χρημάτων είναι πολύ περισσότερες από αυτές που πραγματικά παίρνουνε με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Ψηφίζω λοιπόν θετικά και για τον Προϋπολογισμό και για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
κ. Νικολινάκος: Ο φετινός Προϋπολογισμός που μας φέρνετε για ψήφιση, έχω την εντύπωση ότι είναι μία απ’ τα ίδια και χειρότερα των προηγούμενων ετών και φυσικά θα περάσει και θα εκτελεστεί κατά πως τα θέλετε αν και εμείς, για την Αντιπολίτευση μιλάω, είμαστε ίδιοι και χειρότεροι. Ο φετινός Προϋπολογισμός όπως και οι προηγούμενοι, είναι κατά τη γνώμη μου προκλητικός και αδιαφανής, προκλητικός γιατί τα περισσότερα έργα και εργασίες γίνονται με απευθείας ανάθεση και κατόπιν, αφού έχουν προηγηθεί βέβαια οι απαραίτητες κατατμήσεις, με εντολή την ενός ανδρός αρχή. Είναι αδιαφανής διότι εγώ δεν κατάλαβα ποτέ πως εκτιμάται και πως γίνεται μια συζήτηση για να δοθεί μία εργασία, για να δοθεί, πόσο στοιχίζει δηλαδή, για να δοθεί μία μελέτη, δεν είχα ποτέ συγκριτικά στοιχεία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επιτροπή από τους τεχνοκράτες του Δήμου, οι οποίοι θα μπορούν να εκτιμήσουν και να μας υποδείξουν το κόστος αυτών των πραγμάτων. Οι τεχνικές περιγραφές από το παρελθόν είναι και αυτές αόριστες και ακαθόριστες, καθαρίζονται κάποιες παραλίες, όπου χρειάζεται, κάποια ρέματα όπου και όταν χρειαστεί, όλα αυτά βέβαια αφού έχουν γίνει με απευθείας ανάθεση, χωρίς κανένα πρόχειρο διαγωνισμό, ώστε τουλάχιστον να δούμε που περίπου κυμαίνεται και ποιος εκδηλώνει ενδιαφέρον. Είναι δικαστικός, μας βάζετε απέναντι σε γνωστούς ανθρώπους, επαγγελματίες της περιοχής, μια χούφτα άνθρωποι είμαστε άλλωστε σ’ αυτή την άκρη της γης, της Ελλάδας μας, οι οποίοι μας κοιτούν με μισό μάτι γιατί γινόμαστε, λεκτικά βέβαια μέχρι σήμερα, εμπόδιό τους. Πως όμως να σιωπήσουμε όταν πχ φέρνουμε ψηφίδα απ’ τη Νεάπολη για να τη ρίξουμε στο Ζάρακα, όταν το λατομείο είναι δίπλα στο Ζάρακα και από τον λατόμο αυτό ζητάμε μάλιστα και τα ενοίκια που μας έχει καθυστερήσει, επειδή κάποτε μπήκε απέναντί μας. Είναι ένας Προϋπολογισμός προεκλογικός και θα ήταν λογικός, θα ήταν θεμιτό να αναμορφώσουμε το Δήμο για να πάρουμε τις ψήφους των πολιτών, αυτό είναι η ευχή και η επιδίωξη κάθε δημοτικής αρχής, εδώ όμως στο συγκεκριμένο σημείο θα ήταν, ότι να δημιουργήσουμε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα - κατά κάποιο τρόπο- υποστηρίξουν το έργο μας, και να πούμε και στους άλλους ότι αν δεν είσαι κάπου εκεί πολύ δύσκολα θα έχεις να λαμβάνεις από αυτά που κάποιες φορές ο Δήμος μοιράζει. Είναι ,κατά τη γνώμη μου επίσης και εκβιαστικός και Προϋπολογισμός ομηρίας τοπικών παραγόντων, Προέδρων και συμβουλίων, διότι είναι πασίγνωστο, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν καθημερινά, με πενιχρά, εντελώς εξευτελιστικές αμοιβές, για το καλό του χωριού, που τα κρατούν σε ένα πολύ καλό επίπεδο και εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ γι’ αυτό και οφείλω να το αναγνωρίσω, με πολύ προσπάθεια, πολύ κόπο, εν αντιθέσει με ορισμένους αιρετούς κυρίως, οι οποίοι πιστεύω ότι απολαμβάνουν ενδεχόμενα κάποιες θέσεις χωρίς να κάνουν τον αντίστοιχο κόπο, τους χρωστάμε χρήματα. Και δεν ξέρω πως θα τα δώσουμε αυτά και βέβαια ερχόμαστε κάποια στιγμή και εμείς, εγώ προσωπικά μιλάω, σαν αντιπολίτευση, ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πληρωθούν, κάτι πρέπει να γίνει. Έχω από καιρό υποβάλλει το ερώτημα τι Δήμο έχουμε, σήμερα θα δώσω μέσα από αυτόν τον Προϋπολογισμό, εγώ την απάντηση. Μου δίνει την εντύπωση ότι έχουμε ένα Δήμο κατατμήσεων και απευθείας αναθέσεων. Αυτό θα μπορούσα μέχρι στιγμής να ‘χω αποκρυσταλλώσει. Τώρα, κάποια άλλη στιγμή μπορεί να προσθέσουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Μετά την ψήφιση αυτού του Προϋπολογισμού ο οποίος σας είπα όπως και πριν, προβλέπει συνεχώς έργα και εργασίες με απευθείας ανάθεση, νομίζω δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος της ύπαρξης των Συμβουλίων, της Αντιπολίτευσης, των τοποθετήσεων και όλων αυτών. Να πάω τώρα σε κάποια ζητήματα που εγώ θεωρώ απαραίτητα σε έναν Προϋπολογισμό, ειπώθηκε και πριν για το ζήτημα αν υπάρχει όραμα, αν υπάρχει κατεύθυνση, αν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική. Εκείνο που ακούω και μάλιστα σε σημείο, που θα τολμήσω να το χαρακτηρίσω μεμψιμοιρίας, είναι για την οικονομική κρίση, όμως αυτή δε μπορεί να αποτελεί άλλοθι για οποιεσδήποτε αδυναμίες μας η για οποιαδήποτε απραξία εμφανίσουμε. Γιατί και άλλες φορές η Ελλάδα ήταν πολύ πιο φτωχή από σήμερα, όμως υπήρξαν φωτισμένοι ηγέτες, Δήμαρχοι και Υπουργοί, οι οποίοι κατάφεραν με πενιχρότατα μέσα να θαυματουργήσουν. Αυτοί είναι σήμερα αγάλματα, ιστορικά ονόματα και ονομασίες οδών. Έχω την εντύπωση ότι μέσα από αυτόν τον Προϋπολογισμό πιθανά να μη συμπεριληφθείτε σ’ αυτούς. Για μια ακόμα χρονιά, ακούσαμε σ’ όλη την τοποθέτηση, από την αρχή μέχρι το τέλος, νούμερα τα οποία αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω απηχώ και τις απόψεις τις άλλες, έχουμε ξεχάσει. Το ΔΣ δεν είναι οικονομικό επιτελείο για να αναλύει νούμερα, τα οποία πολύ εύκολα τα αντιλαμβάνονται τεχνοκράτες και πέφτουν στην παγίδα πολλές φορές και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι αποσπασματικά με ένα νούμερο ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, απασχολούν το ΔΣ μ’ αυτό λες και θα βγει κάτι, δε βγαίνει τίποτα μ’ αυτό. Εγώ προσωπικά ήθελα ν’ ακούσω ή θα συμμετείχα σε μια συζήτηση για να συζητήσουμε για την αγωνία, για τους στόχους, για το όραμα, για την αγάπη για τον τόπο και το δημότη. Καταλήγοντας βέβαια και επειδή δεν άκουσα περί του αντιθέτου χωρίς όμως να έχω υπεισέλθει, μπορεί και να ‘ναι κάποια στοιχεία στα οποία να σας αδικώ, νομίζω δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική, είναι απλά μια διαχείριση, διότι δε θεωρώ ότι τα μεγάλα έργα τα οποία είναι συγκεκριμένα και προγραμματισμένα και ήρθαν και σε μια συγκυρία ίσως και απρόοπτα και καλοδεχούμενα βέβαια, θέλω να μου πείτε αν υπάρχει μια καινοτομία, δηλαδή κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε, μια νέα ιδέα, μια νέα άποψη. Πχ ας πούμε θα πω εγώ μια, ενδεχόμενα η περιοχή μας λόγω του κλίματος που διαθέτει να μπορούσε να ‘ταν ο ιδανικός τόπος για αθλητικό τουρισμό, ντόπιο και ξένο, πολλοί ξένοι, μεγάλοι αθλητές έρχονται, επιλέγουν χώρους. Όμως πρέπει σ’ αυτό να δημιουργήσουμε αυτού του είδους τις υποδομές, ένα κατάλυμα, μία βελτίωση των σταδίων που υπάρχουνε, των χώρων, που έχουμε απ’ αυτά. Να πω κάτι άλλο, προχτές ρώτησα ένα φίλο μου και θα τελειώσω κ. Πρόεδρε, γιατί είναι και περασμένη η ώρα και μάλλον θα ‘χω υπερβεί και το χρόνο, τον ρώτησα, επειδή όταν έρχεται τρώει ένα κιλό πατάτες στην καθισιά του, τηγανιτές, και μου λέει ότι στην Αμερική τις φτιάχνουνε με λαρδί και του λέω γιατί το ελαιόλαδο πόσο κάνει, μου λέει 50 δολάρια τα 750 ml και το σπορέλαιο μου λέει είναι ακριβό 25 δολάρια το λίτρο, και λέω ότι σ’ αυτόν τον τομέα ο Δήμος δε θα μπορούσε να κάνει τίποτα, ακούω με αγωνία τους συμπατριώτες από τους οποίους εγώ προσωπικά ζω, τον αγροτικό κυρίως πληθυσμό, που με επισκέπτεται καθημερινά, 2, 86, 3,05, 2,90, να μη θυμηθώ τα 1,80. Σ’ αυτό δε μπορούμε να κάνουμε κάτι; Αντί να συστήνουμε, ξέρω εγώ, πρόσωπα για τα οποία πριν λίγο εισέπραξα ότι κάποιοι ντρέπονται για μένα, μήπως πρέπει να φτιάξουμε και ένα, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι μέσα από ένα Δήμο και με καλή θέληση όλα γίνονται, Νομικό Πρόσωπο προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
κ. Δήμαρχος: Αυτή τη συλλογιστική βέβαια δε μπορούσα να την φανταστώ, αλλά όσο ζεις λέει μαθαίνεις. Ξεκινώντας αντίστροφα, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα του ελαιολάδου ή της προώθησης των αγροτικών προϊόντων, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να κάνεις τέτοια παρέμβαση, εξάλλου οι Δήμοι έχουνε μια εγγενή δυσκολία σ’ αυτό, όσοι το ‘χουν κάνει απέτυχαν και έστησαν διάφορες επιχειρήσεις. Είπαμε ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους αγρότες, διευκολύνοντας τους τη ζωή και αυτό είναι βασικό και στο λέω εγώ που κατά ένα μεγάλο ποσοστό είμαι αγρότης και την έχω την αγωνία του αγρότη από πολλά χρόνια, αλλά και τους προβληματισμούς που έβαλες τώρα, τους έχω από πολλά χρόνια. Για σκέψου όμως να μην έχει να περνάει απ’ το δρόμο, πόσο βασικό είναι;  και τα περισσότερα αιτήματα που δεχόμαστε και τα προβλήματα είναι αυτά. Άρα πρέπει να το κάνεις και αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα τη συλλογιστική, γιατί τα ‘χω ξεχάσει τα πολλά, δηλαδή πως ας πούμε, εκβιάζουμε τους άρχοντες και τον κόσμο; Αυτό δεν το κατάλαβα, μέσω του Προϋπολογισμού. Μου φαίνεται περίεργο. Και κάποια άλλα βέβαια που είπες, τέλος πάντων εγώ θεωρώ ότι ο κ. Νικολινάκος δεν έχει δίκιο, έχε άδικο και τα μεγάλα έργα τα οποία θα γίνουν από το Δήμο θα είναι ανακούφιση και κάποτε αυτά θα πρέπει να τους δώσουμε και τη βαρύτητα που πρέπει και ίσως θα πρέπει να τα απαριθμούμε. Αλλά θα ήταν, όχι κουραστικό, θα λέγατε μετά ότι επαιρόμεθα για κάποια πράγματα, γι’ αυτό τα αφήνουμε να περνάνε. Εγώ σας είπα ξανά ότι είναι ένας Προϋπολογισμός ο οποίος θα εκτελεστεί κατά το μεγαλύτερό του κομμάτι, με την αίρεση της κατάστασης της χώρας, θα δώσει δουλειά, θα κάνει πράγματα. Και επειδή ετέθη και από τον κ. Μαστορόπουλο και απ’ τον κ. Νικολινάκο το θέμα των απευθείας αναθέσεων, σας είπα πολλές φορές, έχουμε διαφωνήσει και με το Χαραμή τον Αντώνη και με το Σταύρο για κάποια πράγματα, όμως οι παλιοί αυτοδιοικητικοί ξέρουμε ότι αυτές οι απευθείας αναθέσεις έχουνε κάποια πλεονεκτήματα βασικά για την οικονομική ωφέλεια το Δήμου. Το πρώτο είναι ότι δεν έχουν εργολαβικό όφελος, άρα πηγαίνεις με 18% λιγότερο πάντα, βάζεις στη μελέτη που κάνεις, συνήθως χαμηλότερες τιμές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα έργα αυτά εκτελούνται με πολύ καλύτερο τρόπο. Και υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός και θα σας το πω τώρα, ειδικά για τη ΔΕ των Βοιών αλλά και άλλες ΔΕ, πόσο ψηλά πρέπει να πας τους διαγωνισμούς ή τα έργα που πρέπει να κάνεις, για να πετύχεις το μέγιστο όφελος. Διότι έχει δείξει η πείρα ότι σε πολλές περιπτώσεις αντί να πετυχαίνεις μια έκπτωση, πετυχαίνεις ελάχιστα πράγματα και μετά χάνεις πάρα πολλά. Και μέσα φαίνεται απ’ αυτό, που κάποια προσπαθήσαμε να τα μαζέψουμε, κάποια λιγότερο, δηλαδή πρέπει να πας σε μια τάξη των 40.000 ή 50.000, οπότε έχεις κάποια πτυχία που συμμετέχουν, πρέπει να περάσεις τις 100.000 που μπαίνουν άλλα πτυχία και είναι λιγότερα; Δεν είναι τόσο απλό και δεν υπάρχει και καμία πρόθεση από όλη αυτή τη διαδικασία, ούτε να εκβιάσουμε κανέναν εργολάβο, ούτε να κάνουμε οτιδήποτε. Και πολλές φορές στην Οικονομική Επιτροπή και αυτοί που διαφωνούνε, λένε ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνεται μία κατανομή των μικρών έργων στους εργολάβους τους μικρούς, οι οποίοι είναι ντόπιοι, για το λόγο αυτό, χωρίς να χάνει ο Δήμος όπως σας εξήγησα, αλλά κάποια τέτοια πρέπει να ανατίθενται και μ’ αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό δεν είναι τόσο κακές όσο παρουσιάζονται αυτές που λέμε οι απευθείας αναθέσεις για τα μικρά έργα, στις πλείστες των περιπτώσεων τελικά έχει οικονομική ωφέλεια ο Δήμος. Και επ’ ουδενί γίνεται για να γίνει κάποιος εκβιασμός ή για να αποκομίσουμε κάποια οφέλη ή να εκβιάσουμε κάποιους και να τα δώσουμε σε ημέτερους. Και ειδικά αυτό το τελευταίο το ξέρετε πολύ καλά ότι δε γίνεται, γιατί ειδικά οι δύο που είναι στην Οικονομική Επιτροπή, ειδικά γι’ αυτό το θέμα τους είπα και το ξέρουν ότι ποιος δεν πήρε, τι έκανε, αυτό, το άλλο, γίνεται μία συζήτηση και όλες οι προτάσεις που κάνουνε, ή σχεδόν οι περισσότερες έχουν εισακουστεί. Αυτό σε σχέση με τις απευθείας αναθέσεις. Δεν είναι τόσο κακές οικονομικά όσο φαίνεται, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για το Δήμο, βγάλτε το 15% απρόβλεπτα, βγάλτε το 18% εργολαβικό όφελος, να δείτε πόσο πιο χαμηλά γίνονται αυτές οι μελέτες. Και από εκεί και πέρα, ενώ στα έργα τα οποία γίνονται με διαγωνισμό, έχεις απαρέγκλιτα τα τιμολόγια του Σουφλιά, άρα σε πολλές περιπτώσεις η τιμή μονάδος είναι τεράστια, στα μικρότερα έργα μπορείς να δουλέψεις με μικρότερες τιμές και πολλές φορές κερδίζεις, αυτά σας το λέω εν πάση ειλικρίνεια και οι περισσότεροι από εσάς είστε και παλιοί αυτοδιοικητικοί, άρα τα ξέρετε.
κ. Χαραμής: Εγώ λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή, η θέση μου είναι συγκεκριμένη, είναι πάγια από την αρχή και λέω ότι πρέπει σ’ αυτά τα έργα των απευθείας αναθέσεων, αφού τελικά υπάρχουν και αφού λέει και ο κ. Δήμαρχος, η θέση μου λοιπόν κ. Πρόεδρε στην Οικονομική Επιτροπή, όχι μόνο δεν έχω υποδείξει εργολάβο, κανέναν ποτέ αλλά λέω πάντα ότι σε περιπτώσεις τέτοιου είδους θα πρέπει να παραβρίσκονται οι εργολάβοι και να γίνεται ταυτόχρονα και ο έλεγχος των πτυχίων, των δικαιολογητικών.
(διάλογος)
κ. Παπαδάκης: κ. Πρόεδρε δεν έχει τόσο σημασία με πόσες ψήφους θα ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός, θα περάσει ο Προϋπολογισμός, γιατί έτσι και αλλιώς κατά πλειοψηφία απ’ ότι φαίνεται, θα περάσει. Ο προβληματισμός μου είναι στο εξής, ότι η εμπειρία και των 2 ετών των παρελθόντων, των παλαιοτέρων ετών στους παλιούς Δήμους, το φαινόμενο το Πανελλαδικό που υπάρχει να αναμορφώνεται από την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ, ο Προϋπολογισμός, με κάνει να στέκομαι επιφυλακτικά απέναντι σε κάθε Προϋπολογισμό. Δε θα διαφωνήσω μαζί σας και το έχω πει και στο παρελθόν, ότι οι απευθείας αναθέσεις και τα μικρά έργα, πολλές φορές ωφελείται ο Δήμος και πολλές φορές όντως γίνεται και καλύτερη δουλειά. Θυμάμαι κάποιους μηχανικούς της ΤΥΔΚ που έλεγαν ότι να το παίρνει ένας ντόπιος γιατί θα το δουλέψει με περισσότερο μεράκι. Αλλά καλό θα είναι να δίνονται  σε όλους τους εργολάβους και απ’ ότι βλέπω αρκετοί εργολάβοι παίρνουν έργα, αλλά βλέπω όμως και μερικοί παίρνουνε πολλοί περισσότερα. Στον περσινό Προϋπολογισμό του ’12, γιατί υπάρχουν παρεμφερείς εργασίες, ασφαλτοστρώσεις- τσιμεντοστρώσεις, το βλέπω και φέτος, στη ΔΕ της Μονεμβασίας, ας πούμε, βλέπω ένα 70.000 ασφαλτοστρώσεις αν δεν κάνω λάθος και 45.600 τσιμεντοστρώσεις. Και πέρσι είχε γίνει το ίδιο, 60.000 και 45.000 ήτανε, θα πρέπει να συμπτυχτούν αυτά. Πέρσι έγιναν κοινή εργολαβία και φέτος, δεν υπάρχει λόγος, κατά την άποψή μου… πιστεύω ότι η έκπτωση θα μας έδινε τη δυνατότητα να κερδίσουμε. (διάλογος)
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ, επειδή κάπως ο συνάδελφος, ο κ. Χαραμής έθεσε κάποια θέματα για τη ΔΕ των Βοιών, θα ήθελα ένα περισσότερο σ’ αυτό, λέγοντας ότι στα 19 χρόνια τουλάχιστον που εγώ ασχολούμαι και δεν ξέρω, πιστεύω είναι και άλλοι συνάδελφοι, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρκετούς Προϋπολογισμούς έχουμε συζητήσει και το πνεύμα πάνω κάτω είναι το ίδιο, πάντα η Δημοτική Αρχή το φτιάχνει και η Αντιπολίτευση λέει, για τους δικούς της λόγους, ότι δεν είναι αναπτυξιακός κτλ. Εγώ θα πω το εξής μόνο, ότι είναι από τις λίγες φορές τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια και ειδικά φέτος που εκ των πραγμάτων, ο Προϋπολογισμός πρέπει να είναι ρεαλιστικός, γι’ αυτόν που διοικεί. Και φυσικά η Αντιπολίτευση έχει το δικαίωμα βέβαια να κρίνει κατά το δικό της πάντα τρόπο. Εδώ θεωρώ όμως ότι για την τοποθέτηση αυτή, ως αφορά τη ΔΕ των Βοιών, ότι είναι άδικη και θα έλεγα ότι δίνει και μία τροφή, σε μία συνέχεια να αναμασώνται διάφορα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Συγκεκριμένα, εγώ θα ήθελα σε ένα τμήμα της επιστολής που κατέθεσε ο κ. Χαραμής, και γραπτώς να απαντήσω προσωπικά, και συγκεκριμένα θα αναφερθώ, όταν αναφέρθηκε στα υπόλοιπα Παιδικών Σταθμών 70.000, εάν αυτό ισχύει, που πιστεύω ότι δεν ισχύει, γιατί αυτό που γνωρίζω ότι το πρώτο τρίμηνο έψαχνα να βρω λεφτά για να πληρώσουμε τα τρόφιμα, τα οποία χρώσταγε ο Παιδικός Σταθμός και με προφορική εντολή προχώρησε η πληρωμή για να έχουνε τα παιδάκια να τρώνε. Και δε γνωρίζω, στα συγκεκριμένα (διάλογος) Δημοτική Φιλαρμονική υπόλοιπο 0, όπως είπατε 170.000, από πού μπορεί να προέρχονται χρήματα σε ΝΠ ή Κοινωφελής Επιχειρήσεις. Εγώ θα αναφερθώ μόνο και σ’ αυτά που έγιναν γιατί συνέχεια αυτή η ιστορία, θεωρώ ότι έγιναν πολλά πράγματα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια και θα αναφερθώ στις αλλαγές χρήσης γης που είναι μια εξέλιξη η οποία ευτυχώς πηγαίνει καλά, στο Σχέδιο Πόλης, στο ΓΠΣ το οποίο έχει πάρει και αυτό κάποια πορεία, στη μελέτη που ξανάγινε του Παιδικού Σταθμού, στο Νηπιαγωγείο το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε, στην αλλαγή χρήσης του Νηπιαγωγείου που παλεύαμε κάποια χρόνια και δεν είχε επιτευχθεί και σε 3 μήνες μέσα καταφέραμε να πάρουμε την αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου οικοπέδου, Κτιριολογικό στο Λύκειο της Νεάπολης το οποίο δεν είχε καν, στη Μελέτη του Γυμνασίου που γίνεται, της νέας πτέρυγας και αυτή απ’ ότι γνωρίζετε στις 20.000, σ’ έναν περιορισμό, ένα συμμάζεμα που έγινε στα μισθώματα, στα ενοίκια κτλ, και πολλά άλλα. Όσον αφορά για το παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης, θα πω ότι συνολικά από την πρώτη χρονιά και μέχρι και το φετινό Προϋπολογισμό, δηλαδή τα πεζοδρόμια και ο ηλεκτροφωτισμός, θα φτάσει περίπου όλο αυτές οι τμηματικές εργασίες και προμήθειες στις 260.000. Θεωρώ λοιπόν, ότι αυτά τα ποσά, με τέτοια κρίση και με τέτοιες συνθήκες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, και απ’ την πρώτη στιγμή, εγώ προσωπικά θα σας πω όλοι που μπήκαμε στο Δημαρχείο από την πρώτη κιόλας μέρα, βρήκαμε στην είσοδο, στον προθάλαμο μεταξύ των 2 κτιρίων νερά, στο παλιό Δημοτικό νερά, σκεπές να μπάζουν, μέχρι σήμερα επισκευάζουμε ένα κτίριο το οποίο είχε παραδοθεί στο παλιό δημοτικό και είχε πληρωθεί 256.000 και 124.000 ο εξοπλισμός του, οι καρέκλες και οι διαδραστικές οθόνες κτλ, για ένα κτίριο το οποίο θέλει τουλάχιστον άλλες 50.000- 60.000 για να τελειώσει, αυτή ήταν η εικόνα της Νεάπολης. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία ή εν πάση περιπτώσει, σήμερα να ζητάμε ευθύνες και να λογοδοτούμε εμείς, για πράγματα τα οποία τουλάχιστον αρκετό καιρό αφιερώνουμε να διορθώνουμε, να επισκευάζουμε και να ανακατασκευάζουμε αυτά που βρήκαμε.
κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι τελείωσε όλη η διαδικασία. Περατωθείσης της διαδικασίας, κ. Χαραμή καθίστε, αν πάρουμε τα απομαγνητοφωνημένα, θα διαπιστώσετε ότι τα τρία τέταρτα του χρόνου που έχει διατεθεί, συζητάμε για τις Βοιές, υπάρχουν και άλλοι, για το Ζάρακα ακούστηκαν 3 λεπτά υπόθεση, για τη Μονεμβάσια το ίδιο, για τις Βοιές μιλάμε. Για όνομα της Παναγίας, ο Δήμος δεν είναι μόνο οι Βοιές.
Ως εισάγεται το θέμα, τίθεται σε ψηφοφορία. Όπως είναι ο τίτλος «Προϋπολογισμός  και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το οικονομικό έτος 2013». Είναι μία η απόφαση.
Συμφωνούμε;
κ. Μαστορόπουλος: Γιατί να είναι μία η απόφαση;
κ. Πρόεδρος: Έτσι προβλέπεται κ. Μαστορόπουλε και εγώ είχα αντίθετη άποψη.
Συμφωνούμε; Κατά πλειοψηφία.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι για του λόγους που εξέφρασαν κατά τη συζήτηση του θέματος: Οι κ. κ Δ. Δημητρόπουλος, Π. Τσάκος, Π. Νικολινάκος καταψηφίζουν τον Προϋπολογισμό.  Ο κ. Ν. Μαστορόπουλος ψηφίζει μόνο τις ανελαστικές δαπάνες. Ο κ. Α. Χαραμής ψηφίζει μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, τις πιστώσεις που αναφέρονται σε μεγάλα έργα όλων των δημοτικών ενοτήτων και όσων έργων είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ΟΣΚ κτλ, μέχρι τον Ιούνιο του 2010, καθώς επίσης και τα έργα και τις μελέτες όλων των ΔΕ που είχαν εγγραφεί στους Προϋπολογισμούς μέχρι το 2010, όπως αναφέρει και παραπάνω στην εισήγησή του.   Ο κ. Χριστάκος ψηφίζει τον Προϋπολογισμό με την επιφύλαξη της διαδικασίας των εργασιών που ανέφερε παραπάνω στην εισήγησή του.  Οι κ.κ Κων. Τσάκος και Γ. Μέντης ψηφίζουν μισθοδοσία υπαλλήλων, μισθώσεις, μεγάλα έργα, όπως αναφέρεται και παραπάνω στην εισήγηση του κ. Μέντη.
κ. Πρόεδρος: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:
             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη


          Αβδούλος Σπύρος                  Χριστάκος Σταύρος    …………………………… Βουνελάκης Γεώργιος
…………………………….Καλογερίνης Ηλίας
…………………………… Κουτσονικολής Χαράλαμπος
………………….…………Μαυρομιχάλης Κων/νος
………………………….. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
………………………….. Σουρλάς Ιωάννης
…………………………. Αλειφέρη Παναγιώτα
……………………………Ιατρόπουλος Δημήτριος
…………………………….Κολλιάκος Ιωάννης
…………………………… Πετράκης Χρήστος
……………………….….Σταθάκης Παναγιώτης
………………………….. Τσαφατίνου Κατερίνα
………………………….. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
…………………………. Νικολινάκος Παναγιώτης
…………………………..Παπαδάκης Γεώργιος
………………………….. Τσάκος Πέτρος
……………………………Χαραμής Αντώνιος
………………………….. Τσάκος Κωνσταντίνος
………………………….. Μέντης Γεώργιος
…………………………… Κρυπωτός Παναγιώτης
…………………………. Δημητρόπουλος Δημοσθένης