Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Αθλητικη Ενωση Μονεμβασιας -Βοιας Νεαπολης ( παιδων ) 2-1Εντονη Βροχοπτωση στην περιοχη Μονεμβασιας
Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής


2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μολάοι 26-01- 2010

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: 1242

Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360542

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρας Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                           5)Χαραμή Αντώνιο
                                                                           6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                                    Τακτικά Μέλη
                                                                              Οικονομικής Επιτροπής
     Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  31η Ιανουαρίου  2011, ημέρα Δευτέρα    και ώρα 12:00 μ..μ  για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων :
                
 1. Καθορισμός όρων ανοικτού-διεθνή διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων Δ. Μονεμβασιάς για το έτος 2011.
 2. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο(περί  κατάθεσης αίτησης ανακοπής πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής).
 3.  Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο(Αφορά την άσκηση των ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 217&219/2010 διαταγών πληρωμών του Πρωτοδικείου Σπάρτης).
 4. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου περί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου της υπ΄αριθ. 464/2009 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου.
 5. Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο (Αφορά την  αρθ. 95/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
 6.  Αποκατάσταση βλάβης αντλητικού συστήματος στην  Τοπική Κοινότητα Βελλιών Δ. Μονεμβασιάς.
 7. Αποκατάσταση βλάβης αντλητικού συστήματος στην  Τοπική Κοινότητα Ελαίας Δ. Μονεμβασιάς.
 8. Διάθεση πιστώσεων  ενιαίου  προϋπολογισμού Δήμου Μονεμβασιάς.

                                     Ο  Δήμαρχος   Μομεβασιάς
                                     
                                                      


                                   
                                       Ηρακλής  Τριχείλης  

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Εκδήλωση στην κινηματογραφική λέσχη


Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 25 -01


Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μολάοι 13-01- 2010

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: 470

Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360542

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρας Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                           5)Χαραμή Αντώνιο
                                                                           6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                                      Τακτικά Μέλη
                                                                                  Οικονομικής Επιτροπής
    
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  17η Ιανουαρίου  2011, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12:00 μ..μ  για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των   παρακάτω  θεμάτων : 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Σύσταση Πάγιας προκαταβολής.

 1.  Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρο.

 1.  Διάθεση πιστώσεων  ενιαίου  προϋπολογισμού Δήμου Μονεμβασιάς.                                                     Ο  ΔήμαρχοςΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 2. Τη ν υπ’ αριθ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή του πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει. 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μονεμβασιάς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μονεμβασιάς, με θητεία από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Τον κ. Ιωάννη Κολλιάκο του Επαμεινώνδα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Μολάων και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Οικονομικών υπηρεσιών, β) Παιδείας, γ) Υγείας, δ) Κοινωνικών υπηρεσιών, ε) Αθλητισμού, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μολάων.

 2. Τον κ. Ιωάννη Σουρλά του Παναγιώτη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ασωπού και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Πολιτικής προστασίας, β) Ηλεκτροφωτισμού, γ) Αγροτικής παραγωγής, δ) Δικτύων ύδρευσης, ε) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού.

3. Τον κ. Χαράλαμπο Κουτσονικολή του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα των Βοιών και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) Αποχέτευσης, β) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ειδικότερα Τουρισμού, Απασχόλησης και Αλιείας, γ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Βοιών.

4. Την κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου του Κων/νου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα του Ζάρακα και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας για τα θέματα: α) των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ, β) Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, δ) Διαχείρισης απορριμμάτων, ε) Ζωικής Παραγωγής, στ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα.

 5) Τον κ. Γεώργιο Βουνελάκη του Ηλία κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα της Μονεμβασίας και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα εποπτείας: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Πολεοδομίας, γ) Πολιτισμού, δ) Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας. 


6) Τον κ. Χρήστο Πετράκη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τα θέματα: α) Καθαριότητας, β) Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, γ) Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων, δ) Ύδρευσης στους τομείς Συντήρησης, Επισκευής Αντλιοστασίων, Υδατοδεξαμενών, Αντλητικών Συγκροτημάτων, Συστημάτων Βελτίωσης Ποιότητας νερού του Δήμου Μονεμβασιάς.

 Β. Όλοι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι προβαίνουν στη θεώρηση αντιγράφων των προσερχομένων στην αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα, πολιτών. Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά , και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες – Ληξιαρχεία που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. Γ. Απαντούν εγγράφως η προφορικώς ως ορίζει το άρθρο 61 παρ. 3 του Ν.3852/2010 για θέματα αρμοδιοτήτων τους. Δ. Στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Κολλιάκο χορηγείται δικαίωμα υπογραφής ως ακολούθως:
• Υπογράφει όλα τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδει ο Δήμος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.
• Υπογράφει όλους τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο κ. Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες:
• Του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Κολλιάκου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
• Του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σουρλά που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο κ. Δήμαρχος, απόντος αυτού ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Πετράκης.
• Του Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Κουτσονικολή που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Πετράκης.
• Της Αντιδημάρχου κας Παναγιώτας Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Βουνελάκης.
• Του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Βουνελάκη που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί:
• Από 1/1/2011 έως 31/12/2011 η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου.
• Από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Κολλιάκος.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς Ηρακλής Γ. Τριχείλης
Αρχή φόρμας

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Διαδικασία για οικονομική απογραφή Νεων Δήμων

Δήμοι που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. – Δήμοι που δεν εφαρμόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
1. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής
Στους δήμους που προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α., καθώς και στους δήμους που δεν εφαρμόζεται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου Επιτροπή Απογραφής, έως την 3-1-2011, η οποία θα αποτελείται ιδίως από :
α) Τρεις δημοτικούς συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζονα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλο, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.
β) Ένα νομικό σύμβουλο του δήμου, εφόσον υπάρχει.
γ) Υπάλληλο που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου την 31-12-2010. Σε περίπτωση δήμων που συνενώθηκαν, οι αντίστοιχοι υπάλληλοι για κάθε ένα συνενωθέντα δήμο.
δ) Υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδου Οικονομικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτού, υπάλληλο ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που έχει αναλάβει την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
ε) Υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη ταμία την 31-12-2010
στ) Τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ελλείψει αυτού ένα μηχανικό του Δήμου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής ένας εκ των δύο δημοτικών συμβούλων του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.
Για την υποβοήθηση του έργου της ανωτέρω Επιτροπής, δύναται με απόφαση του δημάρχου να συγκροτηθούν ομάδες απογραφής ανάλογα με τα αντικείμενα απογραφής (π.χ. αστικά ή αγροτικά ακίνητα, κοινόχρηστα, κτιριακές υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, καύσιμα κλπ.) ή και κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα.
2. Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης
Η απογραφή και αποτίμηση των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των δήμων, θα διενεργηθεί στις ακόλουθες φάσεις:
α΄ Φάση έως την 3-1-2011
Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του δημοτικού ταμία, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημάρχου και του υπαλλήλου που ασκούσε καθήκοντα ταμία σε κάθε συνενούμενο Ο.Τ.Α. ή/και των ελεγκτών εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α., οι οποίοι διεξήγαγαν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών.
β) Oι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.
γ) Ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
δ) Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης.
ε) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.
στ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ζ) Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν.
η) Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς το δήμο.
Στην περίπτωση των δήμων που προέρχονται από συνένωση, τα ως άνω στοιχεία αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής αναλυτικά για κάθε πρώην Ο.Τ.Α.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται αυθημερόν στον δήμαρχο και στην Επιτροπή Απογραφής.
Στους δήμους που η ταμειακή υπηρεσία διεξαγόταν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω των Δ.Ο.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 166 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), θα συνταχθεί το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής μεταξύ του υπαλλήλου που θα ορισθεί με απόφαση του οικείου δημάρχου και του ελεγκτή εσόδων-εξόδων των Ο.Τ.Α.
β΄ Φάση έως την 10-1-2011
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 10-1-2011 την απογραφή:
α) των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των δήμων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών,
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία (τακτικά, έκτακτα ειδικευμένα και έκτακτα ανειδίκευτα),
γ) των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,
δ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις και
ε) των ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων.
γ΄ Φάση έως την 31-1-2011.
Η Επιτροπή ολοκληρώνει έως την 31-1-2011 την απογραφή:
α) των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31-12-2010,
β) των χρεογράφων,
γ) των συμμετοχών των δήμων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λ.π.,
δ) των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης (άρθρο 4 Β.Δ.17.5/15.6.1959), για τους οποίους δεν είχαν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31-12-2010, καθώς και των εκθέσεων αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων,
ε) των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως την 31-12-2010, για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο του ποσού, είτε για μέρος αυτού από τον αρμόδιο ταμία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων,
στ) των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.),
ζ) των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στον νέο δήμο από τους συνενούμενους δήμους. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η τιμολόγηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης που έχει ολοκληρωθεί την 31-12-2010 και η πιστοποίησή του, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προκειμένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υποχρέωση στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.
η) των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λ.π.) των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση,
θ) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.
Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις και αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν, πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία των πρώην δήμων και κοινοτήτων.
δ΄ Φάση έως την 28-2-2011.
Μέχρι την 28-2-2011 ολοκληρώνεται:
α) Η απογραφή και αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιωτικά και κοινής χρήσης) των δήμων.
Οι υπεύθυνοι τήρησης του διπλογραφικού συστήματος στους δήμους, στους οποίους ήδη εφαρμοζόταν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999) παραδίδουν στην Επιτροπή απογραφής το μητρώο παγίων της 31-12-2010, το οποίο πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό ελέγχου της απογραφής αξιοποιώντας τα στοιχεία του μητρώου αυτού.
Στους δήμους, που δεν εφαρμόζεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, η Επιτροπή Απογραφής θα κάνει φυσική απογραφή της περιουσίας του δήμου, υποστηριζόμενη από τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου.
Έως την ανωτέρω ημερομηνία, ολοκληρώνεται η αποτίμηση των χρεογράφων και συμμετοχών και η καταγραφή προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και των προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
β) Η απογραφή και η αποτίμηση τυχόν πάγιου εξοπλισμού που μεταφέρεται στους δήμους, κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
Επίσης, απογράφονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, απαιτήσεις που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους δήμους αρμοδιότητες για τις οποίες δεν έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος στις Δ.Ο.Υ., καθώς και υποχρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως 31-12-2010.
γ) Οι προϊστάμενοι ΤΥΔΚ οφείλουν να καταγράψουν σε κατάσταση τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, και υπηρεσιών στις οποίες η ΤΥΔΚ εκτελούσε χρέη διευθύνουσας υπηρεσίας και οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί οριστικά ή αν και έχουν παραληφθεί οριστικά δεν έχουν ακόμα εκκαθαριστεί οικονομικά. Η κατάσταση θα πρέπει να συνταχτεί για κάθε ένα Δήμο που συνενώνεται και να περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό του έργου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί έως την 31-12-2010, το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέσω πιστοποιήσεων, καθώς και άλλες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης, την λογιστική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου έως την 31-12-2010, τις τυχόν εκκρεμείς  στην ΤΥΔΚ πιστοποιήσεις, την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης και στο μέτρο του δυνατού την διαμόρφωση του τελικού κόστους του έργου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του π.δ. 315/1999, όπως ισχύουν.

Άρθρο 3
Διαφορές κατά την απογραφή
Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το δημοτικό συμβούλιο.
Άρθρο 4
 Χρόνος παράδοσης της απογραφής
Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού.
Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

Άρθρο 5
 Απογραφή των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των δήμων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1-1-2011
Η καταγραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων όλων των δήμων, που συνδέονται με τις μεταφερόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες από 1-1-2011, διενεργείται αναλυτικά κατά δήμο από το δήμο της έδρας του νομού και εφόσον συντρέχει περίπτωση, από τους δήμους εντός των ορίων των οποίων λειτουργούσε η καταργούμενη αποκεντρωμένη νομαρχιακή υπηρεσία, η οποία ασκούσε τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες (άρθρο 95 παρ.5 ν.3852/2010).
Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από την Επιτροπή Απογραφής των δήμων της προηγούμενης παραγράφου και τους α) υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταμένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στους δήμους από 1-1-2011 και β) τους υπαλλήλους που εκτελούσαν χρέη προϊσταμένου την 31-12-2010 στις υπηρεσίες στις οποίες τηρούνταν στοιχεία σχετικά με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Απογραφής των δήμων της πρώτης παραγράφου οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στο αντίστοιχο όργανο απογραφής κάθε δήμου που ασκεί την αρμοδιότητα από 1-1-2011, τα στοιχεία που τον αφορούν, το αργότερο μέχρι 21-2-2011.
Άρθρο 6
 Υποχρεώσεις υφιστάμενων υπηρεσιών των περιφερειών, των δήμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων
Προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα και αξιόπιστα το έργο της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών μέσων των νέων δήμων, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα ή υπάλληλοι:
α) των συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων,
β) των φορέων που ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρονται από 1-1-2011 στους δήμους,
γ) που εκτελούν μέχρι 31-12-2010 καθήκοντα προϊσταμένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Νομαρχιακών Διαμερισμάτων και Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
δ) που είναι ελεγκτές εσόδων-εξόδων και εισπράκτορες των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι διεξάγουν την ταμειακή υπηρεσία στις Δ.Ο.Υ.,
υποχρεούνται να προβούν αμελλητί στη λογιστική αποτύπωση, στα προβλεπόμενα από την νομοθεσία βιβλία, των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν μέχρι την 31-12-2010, καθώς και στην τακτοποίηση των εν γένει απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης υποχρεούνται να προβούν σε κάθε ενέργεια για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη συγκέντρωση, καταγραφή και αποτύπωση των στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της απογραφής έναρξης.

Μελη προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Αβδούλος Σπύρος (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 19
Αντιπρόεδρος: Τσάκος Πέτρος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 26
Γραμματέας : Μέντης Γεώργιος (Δ.Σ. ελάσονος μειοψηφίας) ψήφοι 25

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

Μαυρομιχάλης Κων/νος (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 25
Ιατρόπουλος Δημήτριος (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 23
Λύρας Χαράλαμπος (Δ.Σ.πλειοψηφίας) ψήφοι 23
Μαρούσης Χαράλαμπος (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 22
Χαραμής Αντώνιος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 24
Χριστάκος Σταύρος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σουρλάς Ιωάννης (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 23
Καλογερίνης Ηλίας (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 22
Σταθάκης Παναγιώτης (Δ.Σ. πλεοψηφίας) ψήφοι 22
Παπαδάκης Γεώργιος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 20
Τσάκος Πέτρος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 18

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ( ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)

Αλειφέρη Παναγιώτα (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 22
Βουνελάκης Γεώργιος (Δ,Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 22
Κολλιάκος Ιωάννης (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 22
Κουτσονικολής Χαράλαμπος (Δ.Σ. πλεοψηφίας) ψήφοι 22
Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 22
Μέντης Γεώργιος (Δ.Σ. ελάσονος μειοψηφίας) ψήφοι 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σπυριδάκος Βασίλειος (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 23
Τσαφατίνου Κατερίνα (Δ.Σ. πλειοψηφίας) ψήφοι 22
Πετράκης Χρήστος (Δ.Σ. πλειοψηφίας ) ψήφοι 18
Χριστάκος Σταύρος (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 22
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ (Δ.Σ. μείζονος μειοψηφίας) ψήφοι 21

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

                         Η Οικονομική Επιτροπή
Η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχεται την «δημαρχιακή επιτροπή» αφού αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων της. Η Οικονομική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική λειτουργία του δήμου. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, ελέγχει την υλοποίησή του και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά τρίμηνο, προελέγχει τον απολογισμό, αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καταρτίζει τους όρους δημοπρασιών και τις κατακυρώνει, μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων. Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δανείων, αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων, για τον δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή του ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
           Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται νέο όργανο αντίστοιχο της Οικονομικής Επιτροπής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Με τη συγκρότησή της ένας κρίσιμος και διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας δημοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδομικά και χωροταξικά, γίνεται αντικείμενο ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου περισσότερο ευέλικτου από το πολυπληθές Δημοτικό Συμβούλιο ενώ έως σήμερα διαχέονται μεταξύ της δημαρχοκεντρικής εκτελεστικής λειτουργίας και της συνήθως ανοργάνωτης και χαοτικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη νέα Επιτροπή όλα αυτά τα θέματα που κατά κανόνα αφορούν την σύγκρουση τοπικών συμφερόντων και υποθάλπουν τον παραγοντισμό, ενίοτε και τη διαφθορά, γίνονται αντικείμενο ενδελεχούς εξέτασης αλλά και λήψης αποφάσεων με την παρουσία και της μειοψηφίας η οποία μπορεί να ασκήσει τον ελεγκτικό της ρόλο πιο αποτελεσματικά απ’ ότι στο πολυπληθές Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής εντάσσονται και όλες οι αρμοδιότητες της δημαρχιακής που αναφέρονται στην αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι τα θέματα αυτά σχετίζονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθορισμό των χρήσεων γης.

Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετέχει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος και έξι έως δέκα μέλη ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που εκλέγονται από αυτό. Εκ των μελών που εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο, δύο έως τέσσερα αντίστοιχα με την κλίμακα που ορίζεται για τον αριθμό των μελών, εκλέγονται μεταξύ των συμβούλων της μειοψηφίας.
Η εκλογή των ανωτέρω επιτροπών γίνεται κατά σειρά (πρώτα η Οικονομική και μετά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) κατά τη συνεδρίαση στην οποία εκλέγεται το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και αμέσως μετά από αυτή την εκλογή σύμφωνα με την ισχύουσα έως σήμερα διαδικασία. Δηλαδή η πλειοψηφία προτείνει τα μέλη που τις αναλογούν μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη και η μειοψηφία επίσης τα μέλη που τις αναλογούν μαζί με τα αναπληρωματικά τους. Στη συνέχεια το Συμβούλιο εκλέγει τα προτεινόμενα μέλη.
Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών όταν για οιανδήποτε λόγο πάψουν να μετέχουν στις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προτάθηκαν εκπίπτουν αυτοδικαίως από τις αντίστοιχες επιτροπές και αντικαθίστανται.