Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:    14                                     Μολάοι 27  Σεπτεμβρίου 2013

 

 

 

 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Ελίκας, Συκιάς, Νομίων,
Παπαδιανίκων


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
                    Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 3η  Οκτωβρίου  τ.ε.  ημέρα  Πέμπτη και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.1. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάν., πρόεδρος Επ. Παιδείας.
                                                                                         
2. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 11.908.572,77, για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Νεάπολης», Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 453.255,00 € από το  Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013 για το έργο «Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Αγωγών Ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας», με κωδικό εγγραφής 453263 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εξοπλισμός αντλιοστασίου Τ.Κ. Συκιάς (Θέση Προκούτσα), προϋπολογισμού 44.931,77 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί τροποποίησης υψομετρικής μελέτης δημοτικών δρόμων στην περιοχή Αυλόσπηλος της επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «περί εγκρίσεως της αριθ. 142/2013 μελέτης του έργου «Επισκευή στέγης και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημ. Σχολείο Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προθήκη κατ΄ επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του 1955»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 38/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον προέλεγχο  του Απολογισμού οικ. έτους 2011».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 39/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον προέλεγχο  του Απολογισμού οικ. έτους 2012».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 74/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί συμμετοχής του Δήμου Μονεμβασίας στη σύσταση της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Α.Μ.Κ.»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

14. «Περί εγκρίσεως δημιουργίας υδατοδρομίων στο Δήμο Μονεμβασίας και «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αδειοδότηση αυτών»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

15. «Περί ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Παράλιου Κοινόχρηστου Χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

16. «Περί υλοποίησης του έργου «Μέτρα Στερέωσης Υψηλών Βραχωδών Πρανών των Υπερκείμενων του Κάστρου Μονεμβασίας» και την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας 54 – «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

17. «Περί εγγραφής ως μέλους του Δήμου Μονεμβασίας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ψήφιση ετήσιας συνδρομής 700,00 €, ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις του Δικτύου».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

18. «Περί της ενστάσεως του κ. Χαραμή Πέτρου επί της προτεινόμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης στον τομέα Δ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

19. «Περί επιχορηγήσεως Αθλητικών Συλλόγων & Σωματείων»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

20. «Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πισταμάτων «Αγία Μαρίνα».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

21. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μονεμβασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου (άρθρο 100 του Ν. 3852/2010), για την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών Δ/νσης Υδάτων Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

22. «Περί αιτήματος αναπροσαρμογής του μισθώματος σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή Δ.Ε. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
 
23. «Περί διαγραφής ποσού 124,33 € από τον χρηματικό κατάλογο». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

24. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μονεμβασίας»

25. «Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»


Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   


                                                                                         Σπύρος Γ. Αβδούλος 

Οικονομικός Απολογισμός Δήμου Μονεμβασίας έτους 2012 ( Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 17/13-09-2013
Αριθ.Αποφ.  249/2013
ΘΕΜΑ: Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2012.

       Στους Μολάους, σήμερα, την  13-09-2013  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  20973/09-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
          Λύρας Χαράλαμπος                                                                                                                                                                                                                                                   
2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)          
         Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Μαυρομιχάλης Κων/νος

4. Ιατρόπουλος Δημήτριος
5. Χαραμής Αντώνιος       


     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους.
          Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε τα εξής:
    Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας  απέστειλε τον Απολογισμό Εσόδων και εξόδων του  Δήμου Μονεμβασίας  οικονομικού έτους 2012, (1-1- 2012 έως και την 31-12-2012 )   μαζί με όλα τα παραστατικά στοιχεία (γραμμάτια είσπραξης των εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής εξόδων ) με αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες αυτών .
     Τα ανωτέρω  στοιχεία θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλώ να προβείτε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,    στον προέλεγχο αυτών και στην   σύνταξη  διαχειριστικής έκθεσης.

         Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Σταύρος Χριστάκος  o οποίος ανέφερε τα εξής :

         Ο οικονομικός απολογισμός αφορά την διαδικασία υλοποίησης του προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες του Δήμου την οποία εγκρίνω αφού συμμετέχω σε πολλές επιτροπές του Δήμου και έχω διαμορφώσει προσωπική αντίληψη σχετικά με την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Όπως και στην απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2011 επαναφέρω τα εξής θέματα:

1. Την δημιουργία αποθήκης στο Δήμο στην οποία θα γίνεται αποθήκευση και χρέωση των υλικών σε αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου.
Οι προμήθειες του Δήμου ετησίως είναι περίπου 200.000,00 ευρώ και η ύπαρξη αποθήκης είναι αυτονόητη.

2. Την αναγκαιότητα μείωσης της επιχορήγησης που δίνεται προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου , 300.000,00 ευρώ σε ετήσια βάση για πολιτιστικές εκδηλώσεις γεγονός ανεπίτρεπτο αφού υπάρχουν τοπικές κοινότητες που υλοποιούν τεχνικό πρόγραμμα 10.000,00 με 15.000,00 ευρώ ετησίως.

3. Την διαδικασία έναρξης , ελέγχου και παραλαβής των εργασιών στις οποίες πρέπει να ενημερώνονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή της οικονομικής επιτροπής ή εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων ώστε να γίνεται δυνατός ο επιβαλλόμενος έλεγχος.

4. Τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας πρέπει να κατανέμονται όσο τον δυνατόν αναλογικά ανά δημοτική ενότητα ώστε να επιστρέφουν στους δημότες.

5. Πρέπει να γίνει εκ νέου εμβαδομέτρηση των οικιών ώστε να γίνεται ορθολογικά η κατανομή των τελών φωτισμού και καθαριότητας αφού έχει παρατηρηθεί τοπικές κοινότητες με μεγαλύτερο αριθμών κτισμάτων να έχουν λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από κοινότητες με λιγότερα κτίσματα. Η νέα εμβαδομέτρηση θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των τελών φωτισμού και καθαριότητας .

6. Η αναλογία δαπανών για συντηρήσεις και επενδύσεις πρέπει να μεταβληθεί προς όφελος των επενδύσεων .

7. Πρέπει να γίνεται αξιοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανημάτων που διαθέτει ο Δήμος .

Εν συνεχεία πήρε το λόγο το μέλος της Ο.Ε κ. Χαραμής Αντώνιος ο οποίος έκανε τις εξής παρατηρήσεις:
Υπάρχει μεγάλο ποσό στις αδιάθετες πιστώσεις .
 Με τις συνεχείς αναμορφώσεις που γίνονται θεωρώ ότι έχει επέλθει αλλοίωση  του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να τον παρακολουθήσω.
Τα ποσά που δίνονται από ΣΑΤΑ δεν έχουν δοθεί αναλογικά όπως θα έπρεπε στις ΔΚ & ΤΚ., επίσης κάτι άλλο που φαίνεται από τον απολογισμό είναι ο μεγάλος αριθμός των απευθείας αναθέσεων και κλείνοντας αναφέρεται στην μεγάλη υστέρηση εσόδων που υπάρχει από τα στοιχεία του απολογισμού.      
Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου ,έλαβε υπόψη τις απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Χριστάκου και του μέλους της Ο.Ε κ. Χαραμή Αντωνίου   μελέτησε και ήλεγξε προσεκτικά τον Απολογισμό εσόδων και εξόδων του  Δήμου  Μονεμβασιάς οικ. Έτους 2012  και μετά από διαλογική συζήτηση:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α:

        Εγκρίνει τον απολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2012 του  Δήμου Μονεμβασίας  και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση για το ΔΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  (1/1/2012-31/12/2012)
           ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ           Τελικά Προϋπ/σθέντα με          Τελικά                Εισπραχθέντα          Εισπρακτέα Υπόλοιπα
                                                                     Αναμ/σεις              Βεβαιωθέντα
  I. ΕΣΟΔΑ
    Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21)                               10.364.795,81        8.357.372,25             7.962.659,45                    394.712,80
    Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22)                              18.996.815,88        3.771.898,26             3.767.568,26                       4.330,00
  Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ                            911.061,00        1.344.006,26                621.966,85                    722.039,41
  Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων                1.751.400,00        1.394.992,85             1.348.513,05                      46.479,80
    Χρηματικό Υπόλοιπο                                      4.741.466,16        5.805.626,39             5.805.626,39                              0,00
    Σύνολο Εσόδων                                     36.765.538,85     20.673.896,01            19.506.334,00                 1.167.562,01
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ   Προϋπ/σθέντα με          Ενταλθέντα        Πληρωθέντα μέχρι        Υπόλοιπα       Αδιάθετες Πιστώσεις           Υπερβάσεις
                                                 Αναμ.                                                                            Πληρωτέα
  II. ΕΞΟΔΑ
  Σύνολο Εξόδων                       36.669.823,53         11.933.366,95         11.933.366,95                     0,00         24.736.456,58  0,00
        
  Αποθεματικό                                 97.715,32                       0,00                        0,00                     0,00                97.715,32  0,00
          
  Σύνολο Εξόδων                36.767.538,85        11.933.366,95         11.933.366,95                     0,00         24.834.171,90  0,00
                                                         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
                                Γενικός Λογαριασμός  Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών   Ταμειακό Υπόλοιπο
                                           ΤΑΚΤΙΚΑ                            1.965.392,61       8.583.205,74      7.877.378,52    2.671.219,83
                             ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ                            0,00          181.183,51           60.039,27       121.144,24
                             ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ              3.840.233,78       4.936.318,36      3.995.949,16    4.780.602,98
                                                                                      5.805.626,39     13.700.707,61    11.933.366,95    7.572.967,05

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο κάτω.

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                                                                       4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.

  Δελήγιαννης Νικόλαος

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 23-09-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-22254-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 27η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Καθορισμός όρων-διάθεση πίστωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανόρυξη γεώτρησης στην ΤΚ Αγίων Αποστόλων (θέση Σκλαβούνα)} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 26.026,00€.

2.    Καθορισμός όρων-διάθεση πίστωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Παροχή υπηρεσιών για λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ΔΕ Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 73.800,00€.

3.    Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς.

4.    Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.

5.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ..

6.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης}.

7.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην θέση οικία Μερτζάνη και στην στροφή της Κουτσουνάρας}.

8.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Άνω Καστανέας}.

9.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή στέγης και αντικατάσταση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Νομίων στην ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας} προϋπολογισμού 12.600,00€.

10.  Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο { Σηματοδότηση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Μονεμβασίας και ενέργειες προβολής}- Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 11-09-2013 ένσταση της εταιρείας « Genesis Advertising-Διαφήμιση –Επικοινωνία- εκτύπωση κατά του πρακτικού διαγωνισμού.

11.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά έφεση της Κ. Σαμπανίδη Αγγελικής κατά της 27/2012 απόφασης του Μονομελούς πρωτοδικείου Σπάρτης}.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ