Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο , Δευτέρα 27 Ιανουαρίου , 2η Συνεδρίαση

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  2                                        Μολάοι 21  Ιανουαρίου  2014

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Συκέας Καστανέας,
Αγίου Ιωάννου, Μονεμβασίας, Ιέρακα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          
          Κυρίες, Κύριοι,


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η    Ιανουαρίου τ.ε.  ημέρα Δευτέρα και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 1/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον Ισολογισμό οικ. έτους 2011».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 2/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον Ισολογισμό οικ. έτους 2012».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 1/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά των Ισολογισμών οικ. ετών 2011 & 2012».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

4. «Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη σύμβαση»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

5. «Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.


6. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτων που βρίσκονται εντός της πλατείας Τ.Κ. Συκέας, σύμφωνα με το από 27.12.2013 Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής, Αποδοχή ποσού 15.000,00 € και τροποποίηση Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2014- Εξουσιοδότηση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την υπογραφή των συμβολαίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

7. «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € για το έτος 2013 (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2014  (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2014»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

10. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.225.000,00 €, από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, για το έργο «Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τ.Π. οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

11. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 206.000,00 €, από το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας» - Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τ.Π. οικ. έτους 2014»

12. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β΄Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης για το έργο με τίτλο «Επεκτάσεις – Αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

15. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Μονεμβάσιας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

16. «Περί εγκρίσεως του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

17. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης για τοποθέτηση Κερκίδας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

18. «Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση στην πρόσκληση 59 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός στόχος 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα», ο οποόις συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 61.500,00 €».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

19. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση Ελαστικοσυνθετικού Χλοοτάπυτα στο γήπεδο Τ.Κ. Μονεμβασίας», προϋπ. 118.080,00 €, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

20. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτίωση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Νεάπολης από Γέφυρα Βραιμάκη μέχρι Γέφυρα Παραλίας»,  στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

21. «Περί υποβολής πρότασης με τίτλο «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου της Άνω Πλατείας Τ.Κ. Φοινικίου» στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 της ΟΤΔ Πάρνωνα»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

22. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, με το Δήμο Σπάρτης/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για ορισμό φορέα υλοποίησης – ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση της Π.Σ. για το έργο «Συνδέσεις για την ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασία»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

23. «Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2014».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

24. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Γυθείου»
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

25. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Ναυπλίου»
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

26. «Περί αντικαταστάσεως μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος


 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   


                                                                                         Σπύρος Αβδούλος 

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Δευτέρα 27 Ιανουαρίου , 1η Συνεδρίαση

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  1                                        Μολάοι 21  Ιανουαρίου  2014

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Αθηνά Κεραμιτζή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή   
Φωκίωνος Νέγρη 3  11 257 Αθήνα


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  27η  Ιανουαρίου    τ.ε.    ημέρα Δευτέρα και ώρα   17.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το μόνο  θέμα   της ημερήσιας διάταξης.


 «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 του  Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    


                                                                                         Σπύρος Αβδούλος

      

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2012 Δήμου Μονεμβασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 01/16-01-2014

Αριθ.Αποφ.  2/2014
ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού οικ. έτους 2012 Δήμου Μονεμβασίας.

       Στους Μολάους, σήμερα, την  16-01-2014  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  477/16-01-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
      Μαρούσης Χαράλαμπος          
2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)          
        
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος 

5. Λύρας Χαράλαμπος                          

6. Χαραμής Αντώνης     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους.
  Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής:
Η Οικονομική  Υπηρεσία του Δήμου μας παρέδωσε τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2012 για τον προέλεγχο αυτών.
Τα ανωτέρω  στοιχεία θέτω υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλώ να προβείτε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,    στον προέλεγχο αυτών και στην   σύνταξη  διαχειριστικής έκθεσης .
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Χριστάκος Σταύρος ανέφερε τα εξής:
     Τα έσοδα από φόρους –πρόστιμα – προσαυξήσεις σε σχέση με το 2011 ήταν μειωμένα   198.966,00€ το 2012  αντί 287.000,00€ , τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα αυξήθηκαν 3.787.393,00€ το 2012   έναντι 3.377.654,00€   το 2011 , τα έσοδα από επιχορηγήσεις που αφορούν κυρίως την τακτική οικονομική ενίσχυση για λειτουργικές δαπάνες και ΣΑΤΑ για επενδύσεις παρουσίασαν μείωση 4.378.085,00€  το 2012 αντί 5.408.972,00€  , συνέπεια της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας  . Τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες παρουσίασαν μεγάλη μείωση  24.710,00€ το 2012 αντί 289.570,00€  το 2011 συνέπεια κυρίως της μη εισφοράς του Δήμου προς το σύνδεσμο στερεών αποβλήτων , τα έσοδα από προηγούμενες χρήσεις παρουσίασαν μείωση 678.740,00€ το 2012  έναντι 721.299,00€ το έτος 2011 γεγονός που δείχνει ότι οι απαιτήσεις του δήμου μειώθηκαν , ανάλογα μειώθηκαν  και τα ανείσπρακτα ποσά του Δήμου . 
Όσον αφορά τα έξοδα για την χρήση του έτους 2012 :
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση 2.566.963,00€ το 2012 έναντι 3.249.641,00€  το 2011 συνέπεια της μειώσεων των μισθών του προσωπικού  γενικά στον δημόσιο τομέα , οι αποσβέσεις παγίων παρουσίασαν αύξηση συνέπεια κυρίως της μη καταγραφής  σημαντικού αριθμού ακινήτων του Δήμου ( η εργασία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα) 
Γενικά συμπεράσματα
Οι απαιτήσεις του Δήμου μειώθηκαν , οι υποχρεώσεις μειώθηκαν , τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν , οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν , οι έκτακτες επιχορηγήσεις αυξήθηκαν  , το διαθέσιμο πλεόνασμα του Δήμου αυξήθηκε , οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας αυξήθηκαν . Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος κράτησε τα έσοδα από ιδίους πόρους , πραγματοποίησε  δαπάνες με έκτακτα έσοδα . Μια σύγκριση του Δήμου με ισολογισμούς άλλων δήμων δείχνει μειωμένα έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποτέλεσμα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για μειωμένη επιβάρυνση των δημοτών .
Κατόπιν των ανωτέρω η Ο.Ε. αφού μελέτησε και ήλεγξε προσεκτικά το συνταχθέντα ισολογισμό , τον πίνακα μεταβολών παγίων από την αρμόδια υπάλληλο  του Δήμου μας  και όλα τα διαχειριστικά  στοιχεία αυτού, τις απόψεις του Αντιπροέδρου κ. Χριστάκου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2012 του  Δήμου Μονεμβασίας και συντάσσει την ακόλουθη έκθεση για το ΔΣ.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.    ΓΕΝΙΚΑ

            Το 2012  ήταν  η δεύτερη χρονιά  λειτουργίας του Καλλικρατικού  Δήμου Μονεμβάσιας που προέκυψε από την  συνένωση  των Δήμων Μολάων ,Βοιών ,Μονεμβάσιας ,Ασωπού και Ζάρακα.
            Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω,  θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η  εφαρμογή   του Διπλογραφικού  Λογιστικού  Συστήματος ,συμβάλλει στην   σωστή αποτύπωση της  οικονομικής  κατάστασης και   διάρθρωσης  του Δήμου ,καθώς  και στην διαχρονική  παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του στοιχείων.
     Επίσης  ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή και η δημοσίευση τους  στον ημερήσιο τύπο    συμβάλλουν σημαντικά στην  εδραίωση της  διαφάνειας  και αξιοπιστίας  όσον αφορά τα οικονομικά  πεπραγμένα του Δήμου .

2.    ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

            Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2012  ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 8.726.757,19. Στο ποσόν αυτό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους ευρώ 2.903.495,16  και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ευρώ 712.355,43 προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 12.342.607,78.


Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής :

(Ποσά σε ευρώ)
Έσοδα από φόρους – πρόστιμα – προσαυξήσεις
198.986,07
73
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
3.787.393,99
74
Έσοδα από επιχορηγήσεις
4.378.085,63
75
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες
24.710,19
76
Έσοδα κεφαλαίων
337.581,31

Σύνολο Οργανικών εσόδων
8.726.757,19
81
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.903.495,16
82
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
678.740,43
84
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
33.615,00

Σύνολο Εκτάκτων  &  εσόδων προηγ. Χρήσεων
3.615.850,59

Γενικό Σύνολο
12.342.607,78


3.    ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

             Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012 έχει ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)

60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2.566.163,92
61
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
1.039.301,07
62
Παροχές τρίτων
2.542.664,03
63
Φόροι-τέλη
47.057,86
64
Διάφορα έξοδα
641.708,93
65
Τόκοι και συναφή έξοδα
50.884,86
66
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
4.206.523,23
67
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές
623.223,81
68
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
3.307,55

Σύνολο Οργανικών εξόδων
11.720.835,26
81
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές
196.055,05
82
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
60.417,52
83
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους


Σύνολο Εκτάκτων  &  εξόδων προηγ. Χρήσεων
256.472,57

Γενικό Σύνολο
11.977.307,83


4.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

            Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 9.735.309,74.
            Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 1.733.315,71, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 198.017,40. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων, χρηματοοικονομικών, προβλέψεων , εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 11.977.307,83. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012, ποσού ευρώ 12.342.607,78 και των συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ 11.977.307,83  αποτελεί το αποτέλεσμα (πλεόνασμα) της χρήσεως 2012, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 365.299,95.

Oι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 11.933.366,95.
Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ 13.700.707,61 προστεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 5.805.626,39 και αφαιρεθούν οι πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2012, ποσού ευρώ 11.933.366,95,  προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο  του Δήμου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ 7.572.967,05. Αν στο ποσό αυτό προστεθούν 995,81 € που αφορούν   πληρωμές του 2012,  για τις οποίες οι  αντίστοιχες επιταγές αναλήφθηκαν από τους δικαιούχους  εντός της χρήσης 2013, προκύπτουν τα  χρηματικά διαθέσιμα ποσού 7.573.962,86 €  τα οποία στο   διπλογραφικό λογιστικό σύστημα αναλύονται ως εξής:

1)    Δεσμευμένοι Λογαριασμοί  Καταθέσεων ποσού ευρώ 361.730,44. (Αφορά δεσμεύσεις ποσών  σε  λογαριασμούς του Δήμου από εργολάβους σε συνέχεια εκδοθέντων  διαταγών πληρωμής.
2)     Καταθέσεις όψεως  και προθεσμίας  ποσού ευρώ 7.212.232,42.

5.    ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

            Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2012 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 71.578.940,32 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 26.045.744,86, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 45.533.195,46.

6.    ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου αποτελούνται  από  έντοκα δάνεια  χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού ευρώ  545.498,13,εκ των οποίων ποσό ευρώ 94.264,36 είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση (2013).

7.    ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών του Δήμου  μετά την αφαίρεση των προβλέψεων ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ 827.257,89.
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός των χρεολυσίων) του Δήμου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 1.312.440,78.

Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2012  του Δήμου.

          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως πιο κάτω.    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                                                    Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.   


Δελήγιαννης Νικόλαος