Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Εσοδα Δήμου Μονεμβασίας ετων 2011 ως 2016 ( συγκριτικός πίνακας )


2011
2012
2013
2014
2015
2016
Μισθώματα
27934
17735
47590
36598
28668
40548
Δικαίωμα Βοσκής
21955
19475
21766
19392
3306
0
Τόκοι Καταθέσεων
213731
337581
371352
245112
199455
41803
Καθαριότητα
1255415
1793293
1642000
1454044
1581564
1488318
Υδρευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
415934
440989
418074
410097
403347
468468
Αποχέτευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
1031
31779
32769
33491
34950
69047
Κοιμητήρια
56364
90667
75142
86944
85046
89789
ΤΑΠ ( δικες μας εισπραξεις )
56000
143000
60000
85000
145000
150000
ΤΑΠ κρατικη ενίσχυση
30000
30850
63000
45790
36000
36000
Τελος Παρεπιδημούντων τρεχοντος ετους
9401
4903
4403
8918
8826
14720
Τελος Ακαθαρίστων τρέχοντος έτους
31708
11646
11039
19088
18460
24600
Κοινοχρηστοι Αιγιαλός
100000
67682
30285
49349
20016
40050
Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας
100835
101588
75251
126599
58815
84584
Φορος Ζύθου
27434
17913
38000
8810
28090
Φορος Ηλεκτροδοτούμενων
39086
42000
38000
34610
57253
94784
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
4246203
3017889
2669396
2715359
2749065
2887605
ΚΑΠ για σχολεία
187878
112727
152605
164655
188699
189520
Μισθωματα σχολείων
17454
30399
26138
16761
57410
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
186047
372094
341086
402053
609671
609671
Επενδυσεις αρθρου 27
118788
237576
217778
258423
ΣΑΤΑ
438801
789490
751640
513854
408330
408330
Συντηρησεις Σχολείων
24470
56070
36700
37100
37100
36900
Πυροπροστασία
110900
93054
88700
88700
Προστιμα ΚΟΚ
62568
27848
22318
20371
15619
25401
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
Υδρευση Β εξαμηνο
390420
434670
527743
498088
480753
588226
Αρδευση
17045
14577
18811
15370
18146
20021
Ακαθαριστων
3000
7099
14800
39000
22500
47800
Αιγιαλών
11000
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΑΤΑ 2011
707612
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
186047
Επενδυσεις αρθρου 27
118788
Υδρευση
314561
530075
281520
275981
304332
385014
Αρδευση
7351
3157
4689
5567
4212
8370
Αποχέτευση
21133
38228
24257
45188
20061
38331
Ακαθαριστων
22000
37000
21000
31855
33754
35410

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 29 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   19/2016                                Μολάοι  22 Δεκεμβρίου 2016

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κα Αθηνά Κεραμιτζή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
Φωκίωνος Νέγρη 3  11 257 Αθήνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες & Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  29η  Δεκεμβρίου τ.ε. ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το μόνο  θέμα   της ημερήσιας διάταξης.


 «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του  Δήμου».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι.


Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                 
                                                                                  
                                                                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                          Σπύρος Γ. Αβδούλος      ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   20/2016                               Μολάοι  22  Δεκεμβρίου 2016

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


                                     ΠΡΟΣ:                                
1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Αθηνά Κεραμιτζή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
Φωκίωνος Νέγρη 3  11 257 Αθήνα
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. :  Νεάπολης.

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες & Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η  Δεκεμβρίου  τ.ε.  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα   18.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως των αριθ. 37 & 38/2016 αποφάσεων  του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2015 και του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015, αντίστοιχα.
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

2. Περί εγκρίσεως της αριθ. 99/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η οποία αφορά στην έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.

3. Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), η οποία αφορά στην έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

4. Περί εγκρίσεως των αριθ. 39 & 40/2016 αποφάσεων  του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2017.
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

5. Περί συγκροτήσεως Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

6. Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων τρέχοντος έτους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. Περί επιβολής δυνητικού τέλους στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Νεάπολης», αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων σύμφωνα με την αριθ. 342/2016 Α.Ο.Ε., καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
8. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης έτους 2017.
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. Περί  έγκρισης χρηματοδότησης της μη επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση υδρομετρητών στις Δημοτικές Υδροληψίες του Δήμου Μονεμβασίας» από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                
                                                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή   

                                                                                          Σπύρος Γ. Αβδούλος