Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   15/2016                                    Μολάοι 30  Νοεμβρίου  2016

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


                                     
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Λαχίου, Μονεμβασίας,


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπ. Φορείς (Μέσω των Δ. Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  7η   Δεκεμβρίου τ.ε.   ημέρα Τετάρτη  και ώρα   17.00   για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί καταρτίσεως του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017»
Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2016»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

3. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

4. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

5.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί Εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί  Αποδοχής χρηματοδότησης για για την εκτέλεση του έργου  στον Άξονα 1, Μέτρο Α «Ολοκλήρωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση – Πρόσκληση 1014», του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος 2016»
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

10. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Επισκευή Ανωδομής στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €».
Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου», προϋπολογισμού 500.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί λήψεως Συμπληρωματικής Απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και της Εταιρείας Πάρνωνα (σχετ. η αριθ. 259/2016 Α.Δ.Σ.)».
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

13. «Περί εγκρίσεως του προγράμματος Τουριστικής προβολής του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2017»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα.

14. «Περί συμμετοχής του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ – Νέα Φάση».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

15. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

16. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 88/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 96/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

18. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι  24-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -18632-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                         4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                         5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                         6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 28η  Νοεμβρίου  2016, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:
  1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
  2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
3.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.
  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
5.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .
  1. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις  ΤΚ Αγίου Νικολάου & Κουλεντίων  της ΔΕ Μονεμβασίας, του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
  3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ζάρακα, &Ασωπού,του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί απαλλαγής υπολόγου εντάλματος προπληρωμής  και έγκριση λογαριασμού
  5. Περί σύνταξης  έκθεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.
  6. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
  7. Περί κατακύρωσης 3ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2017 } του Δήμου Μονεμβασίας.

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ 
                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναμόρφωση προυπολογισμού ( εισήγηση στην οικονομική επιτροπή )


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                                          ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                 
Ταχ.Δ/νση: Μολάοι – 230 52                                                         
Πληροφορίες:                                                      
Τηλ: 2732 360 523                                                                                
Fax: 2732 360 556
e-mail:            

Μολάοι: 21 Νοεμβρίου 2016

                                                           
Προς Την Οικονομική Επιτροπή
                                                                    Του Δήμου ΜονεμβασίαςΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμό του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
6.Την 28376 /18-7-2012 Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της
•   την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
•   το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
•    τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2016  ο οποίος ψηφίστηκε με τις  αριθ. 305/2015 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με την αριθ 107877/3207/π.ε.2015 (ΑΔΑ: ΩΩΧ0ΟΡ1Φ-Δ2Π) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ


Α. Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων ή ενίσχυση υπαρχόντων πιστώσεων :

Κωδικός Αριθμός
Περιγραφή
Ποσό

20-7135.007
Ενίσχυση υπάρχοντος
Προμήθεια φωτιστικών ιστών και σωμάτων για τη ΔΕ Βοιών.                                                                                                            

Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6262.006 «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα Κομποστοποίησης-Ανακύκλωσης-δεματοποιητής» πίστωσης 39.300,00. Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 20-7135.007 θα παρουσιάζει πίστωση 17.000,00€
10.000,00

30-7326.021
Δημιουργία νέου
Κατασκευή στάσης Λεωφορείου στην Τ.Κ. Βελιών Δ.Ε. Μονεμβασίας  

Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 458.618,19.
5.000,00
00-6711.001
Δημιουργία νέου
Προγραμματική σύμβαση με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μονεμβασίας για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας».

Εγγράφεται ως έσοδο στον Κ.Α. 1329.005 το ποσό των 123.000,00€ με τίτλο «Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έργο: Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας». Η εγγραφή του ανωτέρω ποσού γίνεται σύμφωνα με την 112.6/2016 (ΑΔΑ:70Μ446Ψ844-5Δ0) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., το οποίο μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον κωδικό εξόδου 00-6711.001
123.000,00
10-6012.001
Ενίσχυση υπάρχοντος
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές-Αμοιβή ληξιάρχου.

Ποσό 5.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 00-8111 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» πίστωσης 5.000,00 και ποσό 1.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 00-8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» πίστωσης 8.562,18€
6.000,00
00-6434.001
Δημιουργία νέου
Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με θέμα: Μελέτη ανάπλασης παραλιακής ζώνης ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών

Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 00-8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» πίστωσης 8.562,18€
267,13
30-7323.097
Δημιουργία νέου
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων.

Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 458.618,19.
7.200,00
30-7135.044
Ενίσχυση υπάρχοντος
Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πλαισίων αλουμινίου.

Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 458.618,19.
6.850,00

Τα νέα έργα που θα εγγραφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2016 με την παρούσα αναμόρφωση απαιτείται με απόφαση του Δ.Σ. να ενταχθούν και στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016.                                                 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
34.358.641,32
34.358.641,32
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
34.039.270,02
34.039.270,02
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
319.371,30
319.371,30
                                              
                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                    ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΙΒΑΝΟΣ