Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Παρουσίαση μελέτης Λειτουργικού Σχεδιασμού των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μονεμβασίας


       logo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νεάπολη 27 Ιουνίου 2016                                   
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
         ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
     Την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 στη Μονεμβασία  στο ξενοδοχείο ¨Λαζαρέτο¨  και ώρα 17:30  θα γίνει η παρουσίαση της Μελέτης Λειτουργικού Σχεδιασμού των Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μονεμβασίας (Από «Μαρίνα» έως «Βόρεια Προβλήτα»)
     Τη Μελέτη θα παρουσιάσουν οι μελετητές από το γραφείο MARNET στο οποίο έχει ανατεθεί η ανωτέρω εργασία.
     Θα παρουσιαστεί μία ολοκληρωμένη πρόταση, επανακαθορίζοντας το λειτουργικό σχεδιασμό των λιμενικών εγκαταστάσεων, αντιμετωπίζοντας τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα με νέα έργα να εξελιχθεί η Μονεμβασία  σε σύγχρονο και ασφαλή λιμένα.
     Η παρουσία των δημοτών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή ενημέρωση και τις τυχόν απορίες που θα προκύψουν σχετικά με τη μελέτη.

Ο Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.                                       Ο Αντιδήμαρχος
 Μονεμβασίας                                              Δ.Ε. Μονεμβασίας
   


Χαράλαμπος Κουτσονικολής                     Σταύρος Χριστάκος


Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Απόφαση για σύνταξη οδωνυμικού χάρτη Μονεμβασίας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
**************************************************
Συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας,  της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας - Δήμου Μονεμβασίας.

Απόφαση 2/2016

Στην Τοπική Κοινότητα  Μονεμβασίας , σήμερα στις 27 του μηνός Μαΐου  έτους 2016 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 10:30, το Τοπικό Συμβούλιο Μονεμβασίας  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1/23.05.2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα2ο: «Συζήτηση σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη οδωνυμικού χάρτη (ονοματοδοσία οδών και πλατειών) στη Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας». 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, Νίκη Πετράκου, για την τήρηση των πρακτικών (αναπληρώτρια σχετική απόφαση Δημάρχου 27/9.02.2015). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3)  Τοπικών Συμβούλων ήταν :

Παρόντες
Απόντες
1.Δημήτριος Χουσάκος του Αναστασίου (Πρόεδρος)
Ουδείς
2. Ιωάννης Μπλέτας του Γεωργίου

3. Λάζαρος Σκάγκος του Ιωάννου                         


Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα2ο: «Συζήτηση σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη οδωνυμικού χάρτη (ονοματοδοσία οδών και πλατειών) στη Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας». 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής:

Όπως γνωρίζουμε στην πόλη της Μονεμβασίας δεν έχει εφαρμοστεί η ονοματοθεσία οδών και πλατειών γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της πόλης μας .
Μια από τις πρώτες ενέργειες της περιόδου που υπηρετώ τον Δήμο Μονεμβασίας ως αντιδήμαρχος θα είναι από την πλευρά μου  η συνδρομή και η υποστήριξη του Προέδρου και του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να γίνει δυνατή η ονοματοθεσία των οδών και πλατειών της Μονεμβασίας .
Προτείνω τον ορισμό επιτροπής για την οποία έχω προτείνει ορισμένα ονόματα στον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας , η οποία θα επεξεργαστεί όλες τις προτάσεις φορέων και δημοτών της πόλης μας και η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει τα ονόματα επιφανών συμπολιτών μας να είναι μέχρι την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και να μην περιλαμβάνουν την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και του μετέπειτα εμφυλίου γιατί η περίοδος είναι σχετικά πρόσφατη και οι πληγές στην τοπική κοινωνία είναι σχετικά ανοικτές .
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας είπε τα εξής :
Σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν. 3463/06 Ι.γ.14. αρμοδιότητα των ΟΤΑ είναι μεταξύ άλλων και η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/06 η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής. Έπειτα από την εφαρμογή του Καλλικράτη, το αντίστοιχο με τα τοπικά συμβούλια όργανο που είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της ονοματοδοσίας οδών, είναι το συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας.
Με την υπ’ αριθ. 4/2014 απόφαση του Τοπικού μας Συμβουλίου αποφασίστηκε να ξεκινήσει η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται από τη κειμένη νομοθεσία ονοματοδοσίας της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας  με απόλυτο σεβασμό στη φυσιογνωμία και  τη μοναδικότητα της ιστορικής πόλης της  Μονεμβασίας,  με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την περαιτέρω ανάδειξη της ,  λαμβάνοντας υπόψη  το πολιτιστικό της υπόβαθρο, αλλά και τις  επισημάνσεις και παρατηρήσεις των Τοπικών Συμβούλων, που αναφέρονταν  στο εισηγητικό μέρος της απόφασης 4/2014 σχετικά με την ονοματοδοσία, που είναι οι παρακάτω:
Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Μπλέτας Ιωάννης είπε ότι θα  πρέπει να προσεχτεί να μην υπάρξει  αλλοίωση του χαρακτήρα της Μονεμβασίας γιατί από μόνη της αποτελεί μια ιδιαίτερη ονομασία και είναι σπουδαίο πολιτιστικό αγαθό ώστε να αποφευχθούν τα αρνητικά σημεία της αστικοποίησης. Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή ονομάτων για να μην δημιουργηθεί διχασμός στην τοπική μας κοινωνία.
Η ιστορική πόλη της Μονεμβασίας αποτελεί από μόνη της πηγή και θησαυρό ονομάτων και μας επιτρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε με τον απαιτούμενο σεβασμό στην ιστορική και πνευματική της διαδρομή, καθώς επίσης και ονόματα Ελλήνων ποιητών (Λακώνων και μη) με αφορμή τη γενέτειρα του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου.
Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Σκάγκος Λάζαρος συμφωνεί να ξεκινήσει η διαδικασία , να γίνει προσεκτική επιλογή ονομάτων, βασισμένα στην ιστορία της Μονεμβασίας και στο  πνευματικό της υπόβαθρο.
Επειδή η πρωτοβουλία κατάρτισης του οδωνυμικού χάρτη είναι σημαντικότατη και η ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στο τόπο μας και στην αναγνώριση της ιστορίας του, προτείνω  να γίνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο, στους  συνδημότες μας και φίλους της ιστορικής πόλης της Μονεμβασίας, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών να καταθέσουν προτάσεις τους με επεξηγηματική πληροφορία (αιτιολόγηση ονόματος),  για την κατάρτιση του οδωνυμικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος, μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016.
Τα ονόματα θα προέρχονται από το ιστορικό Χρονολόγιο της Μονεμβασίας  από το 200 μ.Χ. μέχρι το 1821, την χρονική περίοδο έως το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, θα περιλαμβάνονται ιστορικά τοπωνύμια, Λάκωνες Άγιοι με καταγωγή τη Μονεμβασία ή που σχετίζονται με τη Μονεμβασία ,  ονόματα Ελλήνων ποιητών (Λακώνων και μη),  με αφορμή τη γενέτειρα του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου, επίσης  μπορεί να γίνει δεκτή όποια άλλη πρόταση μπορεί να αναδείξει περαιτέρω την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα της Μονεμβασίας,  η οποία   αποτελεί σπουδαίο πολιτιστικό αγαθό τόπο με υψηλή επισκεψιμότητα και μια από τις πύλες της Ελλάδας στον πολιτισμό και στον παγκόσμιο τουρισμό.
Τέλος για την αξιολόγηση των προτάσεων προτείνω να συγκροτηθεί επιτροπή οι οποία θα αποτελείται από τους :
1. Σταύρο Χριστάκο, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας
2. Γεώργιο Βουνελάκη, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της Διεύθυνσης  
   Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος
3. Κατερίνα Τσαφατίνου, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής
    Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
4. Σκάγκου Παναγιώτα, Αρχαιολόγο
5. Σκάγκο Νεκτάριο, Αρχαιολόγο
6. Χαραμή Μαρία, Δικηγόρο
Την τελική απόφαση για την ονοματοδοσία θα τη λάβει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας.  

Αποφασίζουν  ομόφωνα

Να απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στους συνδημότες  και φίλους της ιστορικής πόλης της Μονεμβασίας σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους με επεξηγηματική πληροφορία (αιτιολόγηση ονόματος), για την κατάρτιση του οδωνυμικού χάρτης της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας (Κάστρο – Γέφυρα – Αγία Κυριακή). Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016.
Τα ονόματα θα προέρχονται από το ιστορικό Χρονολόγιο της Μονεμβασίας από το 200 μ.Χ. μέχρι το 1821, την χρονική περίοδο έως το τέλος του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, θα περιλαμβάνονται ιστορικά τοπωνύμια, Λάκωνες Άγιοι με καταγωγή τη Μονεμβασία ή που σχετίζονται με τη Μονεμβασία ,  ονόματα Ελλήνων ποιητών (Λακώνων και μη),  με αφορμή τη γενέτειρα του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου, επίσης  μπορεί να γίνει δεκτή όποια άλλη πρόταση μπορεί να αναδείξει περαιτέρω την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα της Μονεμβασίας,  η οποία  αποτελεί σπουδαίο πολιτιστικό αγαθό τόπο με υψηλή επισκεψιμότητα και μια από τις πύλες της Ελλάδας στον πολιτισμό και στον παγκόσμιο τουρισμό.
Τέλος για την αξιολόγηση των προτάσεων θα συγκροτηθεί επιτροπή οι οποία θα αποτελείται από τους :
1. Σταύρο Χριστάκο, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας
2. Γεώργιο Βουνελάκη, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της  Διεύθυνσης   
   Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος
3. Κατερίνα Τσαφατίνου, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής
    Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
4. Σκάγκου Παναγιώτα, Αρχαιολόγο
5. Σκάγκο Νεκτάριο, Αρχαιολόγο
6. Χαραμή Μαρία, Δικηγόρο
Την τελική απόφαση για την ονοματοδοσία θα τη λάβει το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  2/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

1.  Ιωάννης Μπλέτας του Γεωργίου
Δημήτριος Χουσάκος


2. Λάζαρος Σκάγκος του Ιωάννου


Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.Δημήτριος Χουσάκος