Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 19-03-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -3993-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
 
       
                                                                                                                                                                                                                                                             
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
       Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 23η  Μαρτίου 2015, ημέρα    Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
2.    Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2015.
3.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
4.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Επισκευή και διαμόρφωση αποθήκης Λυκείου-ΕΠΑΛ } .
5.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης, μετά των απαραίτητων υλικών των ΔΕ Μολάων, Ασωπού & Ζάρακα.
6.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής μηχανισμού εντολής λειτουργίας και ηλεκτρικού πίνακα των αντλιοστασίων στις θέσεις ΤΚ Αγίου Ιωάννη ΔΕ Ζάρακα, της ΤΚ Ιέρακα ΔΕ Ζάρακα, της ΤΚ Φοινικίου , ΤΚ Μολάων και της ΤΚ Βελανιδιών του Δήμου Μονεμβασίας.
7.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΤΚ Φοινικίου (θέση Τριτοκύβουρο).
8.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο  {Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κουπίων Δ.Ε. Μολάων} προϋπολογισμού 12.000,00€ .
9.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο  {Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου Μολάων} προϋπολογισμού 12.500,00€ .
10.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο  {Κατασκευή δεξαμενής οικισμού Καλύβες της Τ.Κ. Λιρών} προϋπολογισμού 5.000,00€ .
11.  Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθ. 8/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.
12.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αιτήσεις υπαλλήλων πρώην Δήμου Ασωπού και νυν Δήμου Μονεμβασίας κατά  Δήμου Μονεμβασίας ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Ασωπού).
13.  Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 3188/04-03-2015 αίτησης του κ. Κουτσονικολή Χαραλάμπους περί νομικής στήριξης.
14.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή κ. Τριανταφύλλου Νικολάου κατά του πρώην Δήμου Βοιών και νυν Δήμου Μονεμβασίας).
15.  Περί ορισμού δικηγόρου για την αριθ. 3824/16.9.2013 αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της με αριθ. 6371/428/14-3-2013 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκ. Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Περιφ. Ενότητας Λακωνίας».
16.  Ανάκληση της αριθ. 89/2014 Απόφασης Ο.Ε. περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας του έργου {Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας}.
17.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
18.  Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δ.Σ περί καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες) του Δήμου Μονεμβασίας για το οικ. έτος 2015 και εφεξής.