Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο 4 Μαρτίου 2013 ( Απομαγνητοφωνημένο κείμενο )


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 05/2013

   Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις  (04) του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερις  (24) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Μαρούσης Χαράλαμπος
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Παπαδάκης Γεώργιος
3.
Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Τσάκος Κωνσταντίνος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος


5.
Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος


6.
Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος


7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος


8.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος


9.
Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος


10.
Αλειφέρη Παναγιώτα


11.
Ιατρόπουλος Δημήτριος


12.
Κολλιάκος Ιωάννης


13.
Λύρας Χαράλαμπος


14.
Πετράκης Χρήστος


15.
Σπυριδάκος Βασίλειος


16.
Σταθάκης Παναγιώτης


17.
Τσαφατίνου Κατερίνα


18.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


19.
Νικολινάκος Παναγιώτης


20.
Τσάκος Πέτρος


21.
Χαραμής Αντώνιος


22.
Μέντης Γεώργιος


23.
Κρυπωτός Παναγιώτης


24.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
  Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε αν έχετε κάτι προ ημερησίας.
κ. Δήμαρχος: Καλησπέρα και από μένα, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε, οπότε έχουμε ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες για την υλοποίησή του. Τελείωσε μία γεώτρηση, την οποία ανορύξαμε στην ΤΚ της Συκιάς και έγινε και η δοκιμαστική, φαίνεται ότι πήγε καλά. Αύριο το πρωί θα γίνει και η δοκιμαστική στη γεώτρηση του Αγίου Γεωργίου, στη θέση Λάζα, σήμερα κρεμάνε την πομόνα και αύριο θα δοκιμαστεί. Ας ελπίσουμε ότι και εκεί θα έχει νερό. Να κάνουμε μια κουβέντα για ένα θέμα το οποίο το τελευταίο διάστημα συζητιέται, το ‘χουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές αλλά λόγω μιας κινητικότητας που παρατηρείται τώρα και των προβλημάτων, συζητείται άρα καλό θα είναι να πούμε ορισμένα πράγματα, για το αποχετευτικό δίκτυο και τη μονάδα εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού της Νεάπολης. Θα σας κάνω μια πολύ σύντομη ανάλυση και θα σας πω και που έχουμε φτάσει, που είναι η κατάσταση σήμερα. Το έργο αυτό αποτελείται ουσιαστικά από δύο υποέργα, το πρώτο αφορά στο αποχετευτικό δίκτυο και το δεύτερο στη μονάδα επεξεργασίας, στον αγωγό διάθεσης. Αυτό το έργο είχε ενταχθεί τον 7/2010 σαν πράξη στο ΕΠΠΕΡΡΑ και δημοπρατήθηκε το αποχετευτικό δίκτυο στις αρχές του ’11 και η μονάδα επεξεργασίας περίπου στο τέλος του ’11. Ανάδοχος αναδείχτηκε μια εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στο πρώτο, η οποία έδωσε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, της τάξεως πάνω από 50%. Φορέας υλοποίησης, δηλαδή Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας, με μία σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί αρκετά παλιότερα, περίπου το ’10 και τις οποίες είχε επιλέξει η τότε Δημοτική Αρχή ως φορέα υλοποίησης του έργου, λόγω του ότι οι Δήμοι τότε δεν είχαν διαχειριστική επάρκεια. Μετά από τη δημοπράτηση του έργου, του αποχετευτικού δικτύου, διαπιστώθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, όταν της υπεβλήθησαν τα σχέδια, ότι, δύο πράγματα διαπίστωσε, πρώτα- πρώτα ότι τα σχέδια τα οποία είχαν υποβληθεί ήταν διαφορετικά από αυτά που είχε εγκρίνει το ’07, ήταν διαφορετικά από αυτά που δημοπρατήθηκε για το έργο, για τα οποία είχαν εγκριθεί το ’09. Και το δεύτερο ότι δεν υπήρχε κονδύλι για να παρακολουθηθεί το έργο όπως έπρεπε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το πρώτο το θεραπεύσαμε στις αρχές του ’12, στις 30/1 μάλιστα, αφού εστάλησαν τα νέα σχέδια στην Ε’ Εφορία, αυτή τα απέστειλε στο Υπουργείο Πολιτισμού και αυτά εγκρίθηκαν. Επίσης αρχές του ’12 ζητήσαμε με μια απόφαση δικιά μας και με μία αλληλογραφία, την υπογραφή του μνημονίου όπως λέχθηκε, έτσι ώστε να γίνει ένα καινούργιο υποέργο και με βάση αυτό, αφού θα πάρει την έγκριση αυτεπιστασίας η Ε’ Εφορία, να προσλάβει προσωπικό να παρακολουθήσει το έργο. Η Ε’ Εφορία ζήτησε ένα ποσό 263.000 να ενταχθεί σαν υποέργο, με μία διαδικασία η οποία κράτησε κάποιους μήνες, φτάσαμε πριν 3- 4 μήνες να πάρουμε την έγκριση αυτεπιστασίας του έργου πλην όμως και μετά και εδώ είναι ένας τεράστιος παραλογισμός, να πουν ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις λέει, με βάση το μνημόνιο. Στο διάστημα αυτό που μεσολάβησε, είχαμε καταφέρει το καλοκαίρι του ‘12 με αρκετά συντονισμένες ενέργειες να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου και πράγματι ο εργολάβος ξεκίνησε, υλοποίησε κάποιο κομμάτι, μετά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ένα μηχάνημα το οποίο δε μπορούσε βέβαια να το δεχτεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία, μια καδένα που είδατε, και προέκυψε ένα θέμα με την Αρχαιολογία και έτσι οι εργασίες σταμάτησαν. Αφού λοιπόν σταμάτησαν οι εργασίες το καλοκαίρι που μας πέρασε του ’12, και ο εργολάβος φαινόταν ότι δεν προτίθετο να τις συνεχίσει, ζητήσαμε και η Διευθύνουσα Υπηρεσία τότε, της Περιφέρειας, πρότεινε τη διάλυση της Σύμβασης. Η διάλυση αυτή της σύμβασης ζητήθηκε, μετά από λίγο επειδή ο εργολάβος είπε ότι ίσως να μπορέσω να το κάνω, έγινε μία πρόταση για ματαίωση της διάλυσης, έγινε μία σύσκεψη μετά στην Περιφέρεια που συμμετείχα και εγώ παρουσία του Περιφερειάρχη, η ανάδοχος εταιρεία ήταν απόλυτη πια ότι εμείς δε μπορούμε να εκτελέσουμε το έργο και έγινε η οριστική διάλυση της Σύμβασης η οποία υπεγράφη πριν 10- 15 μέρες. Στο μεσοδιάστημα, ανέβηκα στο Υπουργείο, εκεί που διαχειρίζονται το πρόγραμμα το ΕΠΠΕΡΡΑ και έκανα μια συζήτηση με τους υπευθύνους, όπου μου υπεσχέθησαν ότι εφόσον καταφέρουμε να καταθέσουμε νέο τεχνικό δελτίο τροποποιημένο, το έργο θα μπορέσει να επαναδημοπρατηθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες μέρες, έχουμε βρει το μελετητή του έργου, του έχουμε ζητήσει να συντάξει αυτός το νέο τεχνικό δελτίο γιατί η Διευθύνουσα Υπηρεσία της Περιφέρειας και η Προϊσταμένη Αρχή δε μπορεί, να κάνει και μία επικαιροποίηση της μελέτης τάχιστα, να τα υποβάλουμε στο ΕΠΠΕΡΡΑ για να επαναδημοπρατηθεί το έργο. Στο μεσοδιάστημα αυτό ζητήθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και του απέστειλε, τις μέρες που πέρασαν, τα στοιχεία και το κομμάτι του έργου το οποίο έχει υλοποιηθεί, ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί από το νέο τεχνικό δελτίο και βρισκόμαστε εκεί, σε συνεννόηση με το μελετητή να μπορέσει να κάνει το νέο τεχνικό δελτίο, να το αποστείλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και από εκεί και πέρα στο ΕΠΠΕΡΡΑ όπου θα πρέπει το έργο να επαναδημοπρατηθεί. Αυτό είναι για το ένα κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι που αφορά στη μονάδα εγκατάστασης  και επεξεργασίας καθώς και στον αγωγό διάθεσης, αυτό το έργο έγινε η δημοπρασία του, επειδή είναι ένα σύστημα, μελέτη κατασκευής, είναι σαφώς πιο περίπλοκο από το προηγούμενο έργο. Γίνονται διάφορα πρακτικά, υπάρχει μία εξελικτική διαδικασία, οι πρώτες εταιρείες οι οποίες είχαν υποβάλλει προσφορά ήταν 9, έχει τελειώσει το πρώτο πρακτικό και το δεύτερο. Στο δεύτερο πρακτικό και στο πρώτο υπεβλήθησαν ενστάσεις. Μάλιστα στο δεύτερο πρακτικό έχει γίνει και μία αγωγή στο Διοικητικό Εφετείο της Τρίπολης, η οποία εκδικαζόταν σήμερα και ευελπιστούμε, όταν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία να δειχτεί και εκεί η ανάδοχος εταιρεία η οποία να πάρει το έργο και να ξεκινήσει να το υλοποιεί. Έτσι έχει η κατάσταση εν τάχει για το βιολογικό καθαρισμό της Νεάπολης, είναι ένα έργο το οποίο είναι για μας πρώτης προτεραιότητας, έχουμε κάνει τα πάντα από τη δικιά μας πλευρά, έχουμε δείξει πολύ μεγάλη επιμέλεια και προσπαθούμε, πλην όμως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες οι οποίες είναι πέρα απ’ τις δυνάμεις μας και τις προσπαθούμε συνεχώς. Η πρώτη και μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ότι δεν υπήρχε κονδύλι για την Αρχαιολογική Υπηρεσία και δε μπορούσε η Αρχαιολογική Υπηρεσία να διαθέσει υπαλλήλους να εποπτεύσουν το έργο, άρα υποτίθεται ότι πάει ο ανάδοχος, δε μπορούσε να ξεκινήσει, το δεύτερο όπως το βλέπω πρακτικά ήταν και η μεγάλη έκπτωση του αναδόχου, τον υποχρέωσε σε κάποια στιγμή για να μπορέσει να κάνει βιώσιμη, να χρησιμοποιήσει αυτό που σας είπα το μηχάνημα, την καδένα, αυτό επειδή χαλάει ότι περάσει, γιατί είναι μια περιστροφική αλυσίδα ουσιαστικά, δε θα μπορούσε να το δεχτεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία, δυστυχώς μέσα στα τεύχη δημοπράτησης δεν είναι ξεκάθαρο ότι δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πάντως ήταν αδύνατο να το δεχτεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία και αυτός ο συνδυασμός των γεγονότων, έφεραν το έργο σε δυσκολία υλοποίησης. Και εάν δεν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που σας είπα, δηλαδή να υποβληθεί το νέο τεχνικό δελτίο και να επαναδημοπρατηθεί το έργο, κινδυνεύει να χαθεί. Είναι εγγενείς οι δυσκολίες και πολλές φορές μ’ έχετε ακούσει να λέμε ότι εντάχθηκε ένα έργο ή και ξεκίνησε η δημοπράτηση του, ένα δημόσιο έργο και να μου λέτε μα θα γίνει; Και να σας λέω ότι δεν ξέρω. Είναι τόσο περίπλοκη η διαδικασία και δίνει τόσα δικαιώματα στους αναδόχους, προσφυγών και ενστάσεων που δυστυχώς δε μπορεί να ‘σαι ποτέ σίγουρος για ένα δημόσιο έργο αν δεν ολοκληρωθεί. Πάντως προσπαθούμε ιδιαίτερα και όπως σας είπα είναι πρώτη μέριμνα. Τελευταία προέκυψε και μία επερώτηση την οποία έκανε η βουλευτής η κυρία Πατριανάκου και την οποία το αποτέλεσμά της, την απάντηση του Υπουργείου τη διακίνησε για δικούς τους λόγους βέβαια στη Νεάπολη, δεν είχαμε εμείς καμία ενημέρωση ούτε ρωτηθήκαμε καθόλου γι’ αυτό το θέμα, φαντάζομαι ότι η πρόθεσή της είναι καλή και από δω και πέρα, και προηγούμενα βέβαια, εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και όσο μπορούμε καλύτερα, να ολοκληρωθούν αυτά τα δύο έργα. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτά, αλλά έχουμε και πάρα πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει πιθανότητα πάντοτε να συναντήσουν τέτοια προβλήματα. Αυτά εν τάχει, για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορούμε να τις απαντήσουμε.
κ. Μαστορόπουλος: Είχα σκοπό να ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί το θεωρούμε πολύ σοβαρό και βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε να μην έχουμε αρνητική εξέλιξη και να υλοποιηθεί ομαλά το έργο, βέβαια είχαμε κάνει προ καιρού και εδώ με συναδέλφους και με τον κ. Χαραμή και έγγραφο ερώτημα για το συγκεκριμένο έργο, για το οποίο βέβαια ερώτημα ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση, χωρίς να γνωρίζω ο λόγο. Εμείς θα το παρακολουθούμε, ούτως ή άλλως ζητάμε τη σχετική αλληλογραφία που αφορά όλα αυτά που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος μέχρι τώρα και επίσημα να την δούμε και εμείς και να σχηματίσουμε σαφή γνώμη και να δούμε μήπως μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας να βοηθήσουμε για να υλοποιηθεί το συντομότερο το έργο. Δεν έχω κάτι άλλο να αναφέρω σ’ αυτό το σημείο. Ήθελα να θέσω δύο ζητήματα κ. Πρόεδρε αν επιτρέπετε, με συντομία όσο γίνεται. Το ένα είναι γενικότερο και αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το τελευταίο διάστημα, βέβαια πάντα γινόταν αυτό, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι εντέχνως από κάποιους κύκλους έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος λάσπης κατά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό της, με αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη φαντάζομαι η λέξη Δήμαρχος να ταυτίζεται πολλές φορές με τον απατεώνα κτλ, έτσι θέλουνε να το περάσουν κάποιοι. Αυτό νομίζω γίνεται από σκοπιμότητα καθαρά και προφανώς εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Επειδή έχω υπηρετήσει χρόνια την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την έχω υπηρετήσει όπως και άλλοι συνάδελφοι εδώ στο παρελθόν, με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος ποτέ δεν έχει βέβαια προβληθεί ούτε στο λαό ούτε και στην κοινωνία γενικότερα, νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκούν έντιμα το λειτούργημά τους και όχι μόνο αυτό, έτσι θυσιάζουν από τον εαυτό τους πολλά πράγματα για να λειτουργήσουν. Ακούω και όλα αυτά τα ψέματα που λένε, ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, που λέει ότι 300.000.000 στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι μαύρα λεφτά, προσπάθησαν οι δήμαρχοι να φάνε, όλα αυτά είναι ψέματα. Εν τέλει από τον προληπτικό έλεγχο που έγινε, για το 2012, μόνο 25.000 ευρώ έχουνε καταλογιστεί σε αρμόδιους, τα υπόλοιπα είναι εντάλματα τα οποία τα στέλνουν οι Δήμοι, κάποιο λάθος ενδεχομένως να υπάρχει, κάτι δεν έκαναν σωστά, υπάρχει συνεννόηση με τις υπηρεσίες, τα συμπληρώνουν σωστά, τα ξαναϋποβάλλουν και εν τέλει εγκρίνονται. Όλα αυτά που περνάνε στις εφημερίδες είναι να τρελαίνεσαι, εφημερίδα με δημοσίευμα εχθές έλεγε «το κύκλωμα των Δημάρχων- απατεώνων», πρωτοσέλιδο. Τρομερά πράγματα, μου κάνουν εντύπωση βέβαια πού στοχεύουν όλα αυτά αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι, έναν προβληματισμό έβαλα και βέβαια να θυμίσω ότι εδώ οι Δήμοι οι δικοί μας, την προηγούμενη τετραετία μπήκαμε όλοι εθελούσια στον προληπτικό έλεγχο, εμείς το ζητήσαμε, δεν είχαμε υποχρέωση να μπούμε. Δεν υπάρχει Δήμος που να μη θέλει τον έλεγχο ή να μη θέλει να λειτουργεί σύννομα. Τώρα, όλα αυτά που κυκλοφορούν βέβαια είναι εξωφρενικά. Ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να θέσω αφορά τη συγκοινωνιακή απομόνωση, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, εδώ της περιοχής μας, επειδή ήρθα σε επαφή και με κάποιους ανθρώπους εκεί απ’ τη Σκάλα, δε θέλω να αναφέρω ποιοι ήτανε και μου διαμήνυσαν στην ουσία ότι και η παράκαμψη της Σκάλας και η παράκαμψη στο Βλαχιώτη, που εγώ θεωρούσα ότι έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, στην ουσία βρίσκονται και τα δύο αυτά πράγματα στον αέρα. Και βέβαια αν αναλογιστεί κανείς ότι προχωράει με ταχείς ρυθμούς η μελέτη για το δρόμο Σπάρτη- Γύθειο, η οποία θα ολοκληρωθεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο προφανώς θα χρηματοδοτηθεί, εμείς με αυτές τις συνθήκες νομίζω ότι θα μείνουμε μια ζωή στο περιθώριο και αν δεν προλάβουμε να κάνουμε κάτι, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βρεθεί άλλη ευκαιρία να φτιαχτούν αυτοί οι δρόμοι, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Με το Δήμο Ευρώτα, νομίζω έχουμε κάθε λόγο, έχουμε καλές σχέσεις και συνεργασία και προκαλώ το Δήμαρχο και παρακαλώ τη Δημοτική Αρχή, να ‘ρθουμε σε μια συνεννόηση, έχουμε τόσα θέματα συνεργασίας που θα πρέπει να δούμε από κοινού, έχουμε το ζήτημα των απορριμμάτων που είναι άλλο καυτό ζήτημα και αυτό, που μπορεί σε συνεργασία να δώσουμε μία λύση, και εκεί τα πράγματα έχουνε φτάσει σε αδιέξοδο και είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και εμείς και όλοι οι Δήμοι, μην τα συζητάμε τώρα γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βλέπετε τι γίνεται, τι πρόστιμα θα πέσουνε, τι ευθύνες θα ζητήσουνε, ποινικές ευθύνες, οι ποινές προβλέπονται για τους αρμοδίους, ξεκινάν από 2 χρόνια μέχρι 10 χρόνια, μπορεί να μπει φυλακή ο άλλος, για τη διαχείριση των απορριμμάτων μ’ αυτό τον τρόπο, μέχρι 20 χρόνια η ανώτερη ποινή. Εάν δεν έχει φροντίσει να κάνει σωστή περιβαλλοντικά διαχείριση. Δεν είναι παίξε γέλασε τα πράγματα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά με το Δήμο Ευρώτα έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξουμε αυτό το θέμα, να δούμε μία λύση να μπορέσουμε να προχωρήσουνε αυτές οι μελέτες και βέβαια για το ζήτημα των απορριμμάτων. Αυτά εν συντομία.
κ. Δήμαρχος: Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα και εγώ θα προσυπογράψω αυτά που είπε ο κ. Μαστορόπουλος, και μένα με προβληματίζει αυτή η αήθης επίθεση γενικότερα σε βάρος των Δήμων και έχει απόλυτο δίκιο σ’ αυτά που είπε για το Ελεγκτικό Συνέδριο και με τον τρόπο που παρουσιάζονται. Θα δούμε όμως που θα καταλήξει, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουνε. Για το δεύτερο θέμα που αφορά σε σχέση με κάποια μεγάλα έργα, πράγματι για την παράκαμψη της Σκάλας και του Βλαχιώτη, εγώ ήξερα ότι δεν έχει προχωρήσει γιατί όταν, στην προηγούμενη τετραετία είχε συμφωνηθεί με τον πρώην Δήμαρχο τότε, το Μιχάλη το Μανωλάκο και απ’ ότι ήξερα, τουλάχιστον έτσι είχε πει ότι τελείωνε η παράκαμψη του Βλαχιώτη, είχε συμφωνηθεί τότε να περάσει η παράκαμψη της Σκάλας απ’ την πάνω πλευρά, όταν ανέλαβε τότε ο νέος Δήμαρχος, ο κ. Γρυπιώτης, δεν ήθελε να περάσει από εκεί, πρότεινε να περάσει απ’ την κάτω πλευρά, έγιναν διάφορες συζητήσεις αλλά απ’ ότι ξέρω το θέμα πράγματι έχει μείνει και δεν έχει προχωρήσει. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα επίσης το θέμα του δρόμου Σκούρα- Πυρί, που για μας θα ελαφρύνει πολύ και βέβαια η παράκαμψη των Βουτιάνων. Για τη γέφυρα εδώ της Σκάλας η οποία αποτελεί ένα μνημείο, τώρα τι μνημείο, χαρακτηρίστε το, γίνονται όντως προσπάθειες, υπάρχει και το ‘χαν χαρακτηρίσει μνημείο νεοτέρων χρόνων, πάντως και εκεί αποτέλεσμα άμεσο δεν υπάρχει, άρα, όπως είπε και ο κ. Μαστορόπουλος, γι’ αυτά τα θέματα υπάρχει και πεδίο βέβαια συνεργασίας αλλά δεν έχουν προχωρήσει απ’ ότι ξέρω, ούτε οι παρακάμψεις ούτε η γέφυρα της Σκάλας. Τώρα για τα απορρίμματα, μια χαρά τα είπε, υπάρχει θέμα, προσπαθούμε συνέχεια, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθείται και συνεντεύξεις και διενέξεις το τελευταίο διάστημα απ’ ότι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει λύση άμεση, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας ταλανίσει για κάποιο διάστημα και θα αρχίσει να κοστίζει, εκτός από αυτά που είπε ο κ. Μαστορόπουλος, η διαχείρισή τους πολύ περισσότερο στους δημότες απ’ ότι είναι αυτή τη στιγμή.
κ. Μέντης: Καλησπέρα σας και από μένα, εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο, θα μιλήσω μόνο για το θέμα του Βιολογικού της Νεάπολης, των δικτύων και των κεντρικών εγκαταστάσεων σχετικά μ’ αυτά τα οποία μας ενημέρωσε ο κ. Δήμαρχος. Έχω πολλές φορές εκφράσει τους φόβους μου και τις αμφιβολίες μου για το πώς μπορούσε, αν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, όμως τώρα, νομίζω ότι πρέπει όλοι, όποιοι μπορούν και όσο μπορούν, να στηρίξουν αυτή την ιστορία, ούτως ώστε να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα το δελτίο, να πάει στο ΕΠΠΕΡΡΑ,  να επανενταχτεί το έργο και να πάει σε δημοπρασία. Θέλω όμως να βάλω μία ακόμη παράμετρο, στην επόμενη φάση που πρέπει να την έχει η Διοίκηση υπόψη της και αυτό να το τρέξουμε, να το προσέξουμε, διότι είναι το θέμα της Αρχαιολογίας κατά την υλοποίηση του έργου. Δηλαδή ας υποθέσουμε ότι ξεκινάει το έργο, εγώ συνεχίζω να έχω τις αμφιβολίες μου και πολύ μεγάλες, εάν μπορέσει να ολοκληρωθεί, διότι η Νεάπολη είναι ένας χώρος αρχαιολογικός, θα υπάρξουν προβλήματα πολλά και ως εκ τούτου θέλει ειδική διαδικασία, θέλει ειδικούς ανθρώπους, θέλει να το τρέξουμε, να ‘μαστε από πάνω, να προσέξουμε, ει δυνατόν, δε θα πω να παρέμβουμε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα απ’ το νόμο, αλλά και στη διαδικασία της δημοπρασίας να ξέρουμε τι κάνουμε και να μάθουνε οι εργολάβοι, να γνωρίζουν τα προβλήματα στο σύνολό τους, μην ξαναπροκύψουν άλλα ζητήματα, διότι πλέον αν προκύψει κι άλλο θέμα το έργο έχει χαθεί.
κ. Δήμαρχος: Ο κ. Μέντης ενημερώνεται τακτικά, με ρωτάει πάρα πολύ συχνά και δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έτσι δεν έχω να προσθέσω κάτι, είναι ενήμερος και για τις προσπάθειες και γι’ αυτά. Όσο για την υλοποίηση του έργου, πράγματι έχει δίκιο,  θα προσληφθούν υποτίθεται έτσι 4 άτομα, μεταξύ αυτών και αρχιτέκτων, και στη φάση της υλοποίησης, προφανώς εάν βρεθούν αρχαία θα υπάρχει και μια καθυστέρηση, μικρότερη ή μεγαλύτερη κανείς δε μπορεί να πει. Αλλά είναι ένας φόβος, ειδικά για το παραλιακό κομμάτι, ότι εκεί κάποια αρχαία θα βρεθούν, θα δούμε πως θα μπορέσουμε εκεί πέρα να το ξεπεράσουμε. Πάντως επειδή πέρσι το καλοκαίρι που πέρασε, με ενέργειες δικές μας και δέχτηκε τότε η Αρχαιολογία, είχε ξεκινήσει το έργο με μία κοπέλα, μία κάτοικο εκεί των Βατίκων, η οποία δέχτηκε ουσιαστικά και επέβλεψε το έργο για κάποιο διάστημα. Σ’ αυτό το διάστημα, ήμασταν μάλλον τυχεροί, πήγε αρκετά καλά, βέβαια το ότι δε συνέχισε δεν ήταν δικιά της ευθύνη, αλλά ήταν ευθύνη αυτού του ανεγκέφαλου κράτους, το οποίο είναι εντυπωσιακά αργό και είναι και τόσο αντιφατικό στις ενέργειές του. Μετά από 1 χρόνο ολόκληρο, έβγαλε απόφαση το Υπουργείο  Πολιτισμού ότι οι προσλήψεις του ’12 λέει που είχαν γίνει ήταν παράνομες και οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν το ’13 είναι επίσης παράνομες. Και μιλάμε για τα έργα αυτεπιστασίας, για τα έργα του ΕΣΠΑ, για τα οποία δεν τίθεται θέμα μονιμότητας υπαλλήλων, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο απ’ όλη την αντίληψη που υπάρχει για την ανάπτυξη, για να τελειώσουν κάποια πράγματα, να βγει η χώρα απ’ την κρίση. Αυτοί συνεχίζουν να ερμηνεύουν διαφορετικά τα πράγματα απ’ ότι πρέπει να είναι. Και σας είπα είναι το άκρων άωτων του παραλογισμού αυτό, επί 1 χρόνο να παλεύεις να εγκριθεί η αυτεπιστασία και όταν θα φτάνει η ώρα να σου λέει ξέρεις δε γίνεται γιατί το απαγόρευσε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Νομικό του τμήμα έκρινε ότι οι προσλήψεις είναι παράνομες, και τώρα θα πρέπει να εξαιρεθούν με υπουργική απόφαση για να μπορέσουν να προσληφθούν οι άνθρωποι αυτοί, κάτι το οποίο είναι το αυτονόητο.
κ. Δημητρόπουλος: Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε δύο θέματα, σε αυτό το γενικό που έθεσε ο κ. Μαστορόπουλος και επιβεβαίωσε και ο κ. Δήμαρχος, ως αναφορά την επίθεση που γίνεται τώρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άκουσα ότι είναι παράξενο. Αν παρακολουθούμε πραγματικά το τι γίνεται στη χώρα μας από την αρχή της κρίσης, θα ‘πρεπε να είναι αναμενόμενο, γιατί; Γιατί για να δικαιολογήσουν όλα τα μέτρα σε βάρος της εξαθλίωσης του λαού, στοχοποιούν ομάδες, η πρώτη ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι που έφταιγαν για την κρίση, για τα αγροτικά προβλήματα φταίγανε οι αγρότες που παίρνανε παράνομες επιδοτήσεις κτλ, και τώρα εκείνοι μόνο που δε φταίνε σ’ αυτή τη χώρα είναι γι’ αυτούς που παίρνονται τα μέτρα και εξαθλιώνουνε το λαό, δηλαδή οι τραπεζίτης, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και όλο το μονοπωλιακό κεφάλαιο, χάρη της κερδοφορίας του οποίου προσπαθεί να διατηρήσει την κυβέρνηση, εξαθλιώνει το λαό. Αυτό είναι γενικότερη πολιτική και σ’ αυτή τη γενικότερη πολιτική εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποτε και η Τοπική Διοίκηση και εμείς εδώ πέρα σα συμβούλιο να πάρουμε θέση και να αρχίζουμε να ξεσκεπάζουμε την αυτή της για να μπορεί ο λαός να αμυνθεί, γιατί βλέπουμε τα πράγματα είναι, τι να πω τώρα, δε χρειάζεται να τα… δε μπορείς να τα περιγράψεις το τι συμβαίνει, με το 1,5 εκατομμύριο ανέργους , με τα 4 εκατομμύρια φτωχοί, αυτοί τα λένε στις διαπιστώσεις και στις μετρήσεις τους. Και το άλλο θέμα είναι τα σκουπίδια, μα τα σκουπίδια θα μας τα λύσουν οι Γερμανοί, δεν ήρθε ο άλλος την άλλη φορά και λέει ότι εδώ τι είστε εσείς στην τοπική διοίκηση; Γιατί απαγορεύουν τις προσλήψεις; Γιατί απλά δεν θέλουν να τα χειριστούμε εμείς αυτά τα ζητήματα και διαπραγματεύονται να τα πάρει γερμανική εταιρεία, επενδύει εδώ πέρα το γερμανικό κεφάλαιο και εμείς θα την πληρώνουμε αυτή την επιλογή πάλι. Και το ότι απαγορεύονται οι προσλήψεις και τώρα και με το μνημόνιο, νομίζω ότι απαγορεύονται να πάρουμε κατώτερο προσωπικό, γιατί το απαγορεύουν αυτό; Γιατί δε χρειάζεται την αυτεπιστασία, δε χρειάζεται να το χειριστούμε εμείς, γιατί έρχονται οι εταιρείες από πάνω και διαπραγματεύονται αυτά και εκεί θα τα προχωρήσουμε. Όλες αυτές οι αντιφάσεις εξηγούνται μόνο όταν δούμε τις πολιτικές επιλογές, τις κεντρικές πολιτικές επιλογές που έχει η διοίκηση σ’ αυτόν τον τομέα. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.
κ. Π. Τσάκος: Ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο Βιολογικό της Νεάπολης και να πω ότι έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος τώρα, ήδη από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο, που σταμάτησε το έργο να εκτελείται, έχουνε περάσει 8 μήνες περίπου, υπολογίζω ότι θα περάσουν πάλι κάποιοι μήνες αν το έργο τελικά ξαναδημοπρατηθεί και όπως ξέρουμε το πρόγραμμα είναι 2007- 2013, δίνει και κάποιο νομίζω χρόνο ή  2 χρόνους παράταση ακόμα και δεν ξέρω αν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα προλάβει το έργο να εκτελεστεί. Έχω εδώ μπροστά μου αυτό που είπε ο Δήμαρχος πριν για την κυρία Πατριανάκου, έχω την απάντηση του Υπουργού, που λέει το εξής, θα σας διαβάσω, στο τέλος βασικά είναι αυτό που ενδιαφέρει λέει ότι δεδομένων των προβλημάτων στην εκτέλεση του έργου, που καθιστούν εξαιρετικά αμφίβολη την ολοκλήρωσή του μέσα στις προθεσμίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υπερδεσμεύσεων και την εξυγίανση του προγράμματος στη βάση της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠΠΕΡΡΑ, η πράξη θα εξετασθεί προσεχώς για ανάκληση της απόφασης ένταξης. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό εάν γίνει και γι’ αυτό είπα πριν ότι, ο Δήμαρχος βέβαια έδωσε άλλη πληροφόρηση, ότι θα ξεκινήσει μία καινούργια διαδικασία δημοπράτησης. Αυτό είναι… η διαδικασία καινούργιας δημοπράτησης με τη διαδικασία της απένταξης του έργου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ το Υπουργείο δε μιλάει για επαναδημοπράτηση μιλάει για απένταξη. Μακάρι να γίνει έτσι (επαναδημοπράτηση) αλλά δεν ξέρω γιατί το Υπουργείο  απαντάει πάνω σ’ αυτή τη διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο, ότι εμένα μου κάνει εντύπωση από τη μια πλευρά ζητάει το κράτος επιτάχυνση των διαδικασιών απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και απ’ την άλλη μεριά ενώ είμαστε έτοιμοι και το έργο είχε ξεκινήσει να λειτουργεί, να μας φέρνουνε πρόσχωμα και να μας λένε ότι δεν υπάρχει αρχαιολογικός υπάλληλος, ωραία, δεν υπάρχει αρχαιολογικός υπάλληλος, δε μπορούν να βρουν έναν υπάλληλο της Λακωνίας, η Αρχαιολογική Υπηρεσία, απ’ την Αρκαδία, απ’ τη Μεσσηνία, απ’ την Αργολίδα, απ’ την Κορινθία, απ’ την Αχαΐα, απ’ την Αθήνα, να τον φέρουνε εδώ κάτω, να γίνει το έργο και να υπάρξει απορρόφηση των κονδυλίων; Δηλαδή έχουμε κολλήσει, η ίδια η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει στυλώσει τα πόδια εδώ πέρα, απ’ τη μία βέβαια το κράτος λέει δε διορίζω, λόγω της διαδικασίας που έχουμε, της απαγόρευσης των διορισμών, απ’ την άλλη πάλι λέμε παράνομες προσλήψεις και απ’ την άλλη λέμε γιατί δε φέρνουνε έναν υπάλληλο από έναν άλλο Νομό, να κινηθεί το έργο, ένας χρειάζεται ή δύο εν πάση περιπτώσει, το κονδύλι έχει εξασφαλιστεί από την πλευρά τη δική μας, που έχουμε ψηφίσει 260.000 ευρώ και γιατί να μην έρθει κάποιος εδώ αρχαιολόγος να επιβλέψει το έργο, πιστεύω ότι ίσως σα Δήμος πρέπει να κάνουμε κάποιο εξώδικο στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και να τη βάζουμε προ των ευθυνών της, ότι αν το έργο χαθεί θα φέρει την ευθύνη. Να ζητήσει όπως είπα πριν έναν αρχαιολόγο από κάποιο άλλο Νομό, αν δεν έχει η Λακωνία να βάλει έναν αρχαιολόγο. Δηλαδή είναι πράγματα απαράδεκτα αυτά που γίνονται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε να χαθούν τα χρήματα και εδώ να λέει ότι θα μας τα πάρουνε ακριβώς για να μη χαθούν τα χρήματα, για να πάνε κάπου αλλού. Είναι πράγματα που πρέπει να τα προσέξουμε και Δήμαρχε, δεν ξέρω, αυτό δες το, το θέμα του εξωδίκου που μέσα αυτό να περιλαμβάνει την πρόταση του να ‘ρθει ένας αρχαιολόγος από κάποιον άλλο Νομό και να μπορέσει να γίνει το έργο και ν’ απορροφηθούν τα χρήματα. Αυτό είχα να πω, ευχαριστώ.
κ. Δήμαρχος: Στο θέμα της Αρχαιολογίας που έθεσε ο κ. Τσάκος, εδώ γίνεται κάθε μέρα ολόκληρη μάχη, δε μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται και την πρώτη φορά που δέχτηκε με υπάλληλο αυτή την κοπέλα, τη Φάββα, υποτίθεται ότι το ‘κανε κατά παρέκκλιση και παράτυπα, για να δεχτεί η κοπέλα η οποία είχε προσληφθεί υποτίθεται για τη φύλαξη του Μουσείου, να επιβλέψει και το έργο επειδή η κοπέλα είχε εμπειρία. Έχουνε γίνει άπειρες συζητήσεις και άπειρα αιτήματα πλην όμως δε μπορείς να τους ξεπεράσεις και μάλιστα ένα ακόμα οξύμωρο είναι ότι η απαίτηση υπογραφής των μνημονίων προέρχεται από ένα νόμο που λέει ότι αυτό το κάνουμε για να επιταχύνουμε τα έργα του ΕΣΠΑ και λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα, τα επιβραδύνει, τα καταστρέφει, τα ματαιώνει και ο τίτλος πάνω είναι αυτός, γίνεται λέει η υπογραφή, αυτή η διαδικασία για να επιταχύνουμε τα έργα.
κ. Νικολινάκος: Έχω την εντύπωση ότι, απ’ αυτά που άκουσα από τη συζήτηση, γιατί δεν είχα πληροφόρηση, ότι αν επρόκειτο να περάσει κανένας αγωγός και να εξυπηρετήσει κανένα από τα συμφέροντα των αγαπητών μεγαλοβιομηχάνων και μεγαλοεργολάβων, δε θα ‘χαμε τέτοια προβλήματα. Άρα φαίνεται πραγματικά ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάται, τουλάχιστον από εθνική αντιπροσωπία. Εκείνο που μου ‘κανε εντύπωση είναι ότι, είπατε κ. Δήμαρχε ότι δε δεχόταν αυτό το μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό είναι χειρότερο από το μετροπόντικα που έσκαβε την Αθήνα, έναν κατ’ εξοχήν αρχαιολογικό χώρο… σε τέτοια έκταση δεν πιστεύω, γιατί ο μετροπόντικας ήταν θηρίο. Σ’ ένα ζήτημα θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου σ’ αυτό που φαίνεται να συμφωνείτε όλοι και είναι το εξής, γι’ αυτές τις παρακάμψεις και τους δρόμους και όλα αυτά, θα έλεγα ότι προς το παρόν, κατά την προσωπική μου γνώμη εντελώς, η οποία μπορεί να ‘ναι και λίγο αιρετική, αυτά ας καθυστερήσουν, ας μη γίνουν, διότι όσο κοντύτερα φέρνουμε τον τόπο μας, ένας τόπος που πιστεύω είναι από τα τελευταία ίσως μέρη τα οποία δεν έχουν δεχτεί  τόσο μεγάλη τσιμεντοποίηση και τόσο μεγάλη εντός εισαγωγικών «ανάπτυξη», και που όταν βρεθεί πρόσφορο έδαφος καταπατώνται τα πάντα και μέσα σε λίγο  χρονικό διάστημα, άναρχα και χωρίς κανένα αντίστοιχο, ας πούμε, μέτρο τώρα που προστατεύουν τα αρχαία της Νεάπολης, ξαφνικά φυτρώνουν τέρατα, ξενοδοχειακές μονάδες τεράστιες, έχω την εντύπωση ότι δε χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στάση και τη σχέση μας όλη που είχαμε με τη λεγόμενη αναπτυξιακή διαδικασία αυτού του τόπου, ίσως μια μέρα θα έπρεπε και να μπει ένα θέμα σε κάποιο συμβούλιο, τι ακριβώς ανάπτυξη θέλουμε και τι εννοούμε. Πιστεύω ότι όσο καθυστερούν αυτά θα μπορέσουμε, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αν ομαλοποιηθεί ποτέ και υπάρξει νομιμότητα σ’ αυτό το κράτος γιατί συμφωνώ απόλυτα με το Δήμαρχο ότι ούτε εγκέφαλος υπάρχει, ούτε νομιμότητα αυτή τη στιγμή, να προφυλάξουμε τουλάχιστον το περιβάλλον, να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές και να αποφασίσουν αυτές τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, λέω για τους δρόμους αυτούς, κατά τη γνώμη μου, αυτά να μην τα κινήσουμε αν δεν τα ‘χουν κινήσει αυτοί που εμπλέκονται, οι όμοροι δήμοι. Εμάς προσωπικά πιστεύω ότι δε μας συμφέρει, ας κρατήσουμε το περιβάλλον όπως είναι τουλάχιστον, ας γλιτώσουμε αυτό στην προκειμένη φάση.
κ. Δήμαρχος: Ένα μικρό σχόλιο, είναι μια άποψη του κ. Νικολινάκου, σεβαστή, απλώς μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο, και να προφυλάξουμε το περιβάλλον και να βάλουμε κάποιους μορφολογικούς όρους σ’ αυτά που χτίζονται και να πάμε προς την ήπια τουριστική ανάπτυξη την οποία πιστεύω όλοι ουσιαστικά… δεν έχεις κάπου άδικο, και απ’ την άλλη μεριά μπορούν και κάποια μεγάλα έργα που θα συντομεύσουν την απόσταση, να γίνουν. Θα πρέπει κάποτε να βρεις και τη χρυσή τομή, πάντως δε μπορούμε να απεμπολήσουμε αυτά τα έργα, είναι μεγάλα έργα και θα διευκολύνουν και τους ίδιους τους κατοίκους, στο διάβα τους προς την Αθήνα.
κ. Κρυπωτός: Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, τι να πούμε, λέμε τώρα για Βιολογικούς καθαρισμούς, είναι δυνατόν να μη θέλουμε Βιολογικό Καθαρισμό; Βεβαίως η Νεάπολη έχει απόλυτα δίκιο, την ταλαιπωρούν, δημιουργούν προϋποθέσεις, πότε η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Έχουμε βιολογικό καθαρισμό στη Μονεμβάσια, εδώ στους Μολάους, βέβαια δεν υπάρχει η δυνατότητα, το κράτος, εγώ πιστεύω, χωρίς να πω περισσότερα, δεν υπάρχει και κράτος. Δεν υπάρχει ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ το τραβάνε από 10, σαν τα σκυλιά, σαν το κάρμα, το τραβάνε πολύς κόσμος και θα θεωρηθεί άθλος της δημοτικής αρχής, αν καταφέρει όχι να τελειώσει, διότι Δήμαρχε μην κοροϊδευόμαστε, δεν τελειώνουν τέτοια έργα υποδομής, να τα αρχίσει, να αρχίσει, να καταφέρει ώστε η επόμενη δημοτική αρχή να μπορεί να δώσει πια τη σταθερή αυτή υποδομή που χρειάζεται ο τόπος. Γιατί αλλιώς μας λέγανε πρέπει να βρούμε έναν εργαζόμενο σε κάθε οικογένεια, πρέπει να ισχύει ο νόμος του 1:5 ή 1:10, αυτοί που τα λέγανε βέβαια δε ζούσανε στην Ελλάδα, κάπου αλλού ζούσανε και φέρανε τον κόσμο και τους Έλληνες και την Ελλάδα, σ’ αυτήν την εξαθλίωση. Γι’ αυτό θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να ‘ρθει ο Λυκούργος, να πει, όσοι είναι γέροι στον Καιάδα, όσοι είναι γυναίκες και δε γεννάνε στον Καιάδα, όσοι είναι παιδιά και ανάπηρα στον Καιάδα, να μείνουν οι υπόλοιποι να είναι πολεμιστές να αρχίσει ο πόλεμος μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης, πάλι να πάρουνε την παλιά ιστορία εκείνη. Εκεί μας οδηγούν κάποιοι μεγάλοι, αλλά οι μεγάλοι ίσως ανοίγουν το δικό τους τον τάφο πρώτα, διότι είδατε τι είπε σήμερα ο Ομπάμα, τ’ ακούσατε στα νέα, χρεοκόπησε λέει κατά 85 δις και αυτό θα έχει επιπτώσεις και σε εμάς. Και βέβαια οι φιλότιμες προσπάθειες του Πρωθυπουργού μας είναι φιλότιμες, αλλά εκείνος που είπε το καζάν- καζάν, εκείνος ο Τούρκος Πρωθυπουργός τι εννοούσε; Μισά- μισά είπε, το καταλάβατε τι είπε, είπε τώρα, αν δεν ακούσατε την πληροφόρηση, είπε τώρα στην Κων/πολη, ο κ. Ερντογάν στον κ. Σαμαρά, καζάν- καζάν, δηλαδή προσπαθούσαν ο δημοσιογράφοι να πούνε τι σημαίνει καζάν- καζάν, ε δεν ξέρεις του λέει, μισά- μισά, δηλαδή το Αιγαίο στη μέση. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει; Αγωνίζεται ο Πρωθυπουργός αλλά δε βγαίνει τίποτα. Καταλήγουμε λοιπόν σ’ αυτή τη διαδικασία. Γι’ αυτό η ισχύς εν τη ενώσει, η προσπάθεια όλων, όλων των Δήμων και κακώς βεβαίως προηγουμένως άκουσα και τα περί Δήμων και τα περί, τα ‘χουνε βάλει όλοι με τους ΟΤΑ και οι Αντιδήμαρχοι θέλουν λεφτά, οι Δήμαρχοι κλέβουνε, οι άλλοι, ο χαμός γίνεται, παντού, παντού γίνεται αυτό. ‘Όμως εμείς είδαμε τον τόπο μας, ο τόπος μας λοιπόν έχει δρομολογήσει 3 μεγάλους βιολογικούς καθαρισμούς και θα πρέπει εδώ να ενωθούμε, δεν υπάρχει εδώ συμπολίτευση ή Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος και Αντιπολίτευση, όλοι μαζί και οι 27, να αποφασίσουμε να έχουμε κοινή γραμμή και να ευχόμεθα να αρχίσει, να δρομολογηθεί το έργο. Αυτή την ευχή εκφράζω, αλλιώς πρέπει να πάμε στους νόμους του Λυκούργου και ας αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ.
κ. Χριστάκος: Θέλω να θέσω μερικά θέματα, ξεκινώντας από το Πάσχα που θα ‘ρθει όπου να ‘ναι, έχουμε αρχίσει και είχα κάνει την πρόταση στο Τεχνικό, να δοθούν χρήματα φέτος στους Προέδρους, τους Τοπικούς για να κάνουνε μόνοι τους, με δικούς τους εργάτες τις καθαριότητες, αντί να βάλουμε εργολάβο. Θέλω να το δείτε λίγο αν μπορούμε. Αντί να μπει εργολαβικά και συνεργεία, να δοθούν, η πάγια να αυξηθεί στους Προέδρους και να το κάνουνε με δικούς τους εργάτες, αν γίνεται. Διάβασα σε μια ιστοσελίδα ότι ο Μητροπολίτης έκλεισα κάποιο ίδρυμα, Κέντρο Αποκατάστασης, θα προτείνω μία επιτροπή του Δήμου ή κάποιοι αρμόδιοι, εσείς δηλαδή, κάπως να δούμε με ποιο σύστημα μπορούμε, με διάφορες μεθόδους, παρ’ όλο που ο νόμος δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων, πως μπορούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορεί να γίνει μια κουβέντα και μπορεί να βρεθούν και μέθοδοι να το κάνουμε. Το ΓΠΣ της Νεάπολης, θέλω να μου πείτε πότε θα μπει σε διαβούλευση, γιατί έχω γίνει δέκτης κάποιων ανθρώπων που ρωτούν πότε θα μπει σε διαβούλευση, έχουν μάθει ότι έχει έρθει, δεν το ξέρω. Επίσης, τώρα επειδή έχουμε πάει την έγκριση των πιστώσεων και αρχίζουμε σιγά- σιγά να εκτελούμε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι φέτος οι δυνατότητες είσπραξης που θα ‘χει ο Δήμος θα ‘ναι πολύ μικρές, οπότε πρέπει να δοθεί μία εντολή και στα όργανα, στις δαπάνες που κάνουν να είναι πολύ μετρημένες, γιατί στον προϋπολογισμό που έχουμε βάλει κάποιες εγγραφές ποσών, δεν υπάρχουν αν δεν τα πάρουμε. Δε σημαίνει ότι επειδή έχουμε βάλει κάποια έξοδα, 40.000 ή 30.000, θα τα πάρουμε. Οπότε θα πρέπει η εκταμίευση και η κατανάλωση των ποσών αυτών να γίνει με φειδώ και μετά το πρώτο εξάμηνο. Και τέλος, να υπενθυμίσω την πρόταση που ‘χα κάνει από την αρχή, εδώ και ένα έτος, για τη δημιουργία μίας αποθήκης, που θα ‘χει μέσα υλικά, ο Δήμος ξοδεύει κάθε χρόνο 300.000 περίπου για υλικά και πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες σε δυναμικό ανθρώπινο και να βρούμε τη φόρμουλα να λειτουργήσει μία αποθήκη, η οποία πιστεύω θα εξοικονομήσει διάφορα θέματα. Αυτά.
κ. Δήμαρχος: Επιγραμματικά, πράγματι διάβασα και εγώ για την αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος, φέτος, εμείς είχαμε κάνει μία κουβέντα και πέρσι, φέτος έχουμε κάνει μία συζήτηση με την Επίτροπο, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε, έχουμε γράψει στον προϋπολογισμό όπως θα είδατε, 50.000, μ’ αυτό το άρθρο που ‘χαμε κουβεντιάσει και με τον κ. Μαστορόπουλο απ’ την πρώτη χρονιά, που λέγαμε τα προγράμματα αυτά, φαίνεται ότι η Επίτροπος είναι πιο θετική φέτος και η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε μία συνεργασία αφ’ ενός με τα Ιδρύματα και αφετέρου με το Νοσοκομείο, τώρα θα ‘ναι λιγότερο, περισσότερο, θα δεχτεί, θα πληρώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Για το ΓΠΣ της Νεάπολης που είπατε, θα γίνει μια καλύτερη ενημέρωση, πάντως η ΣΜΠΕ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, νομίζω ότι τελειώνει, η Β1 φάση είχε ήδη παραδοθεί, τώρα θα πάμε σε κάποια φάση, στη Β2, θα γίνει μία διαβούλευση για τη ΣΜΠΕ το επόμενο διάστημα. Για τις εισπράξεις που είπατε, το τμήμα των Εξόδων που κάνουμε εμείς, είναι το ένα κομμάτι πλην όμως όπως ξέρεις πολύ καλά, δε δικαιολογεί τη μη είσπραξη και μάλιστα ήδη γίνεται πολύ κουβέντα τις τελευταίες μέρες για Δήμους οι οποίοι δεν εισέπρατταν και δεν εισπράττουν αυτά που όφειλαν να εισπράξουν και όπως ξέρεις, εκ της Νομοθεσίας προβλέπεται και είμαστε και υπόλογοι. Για το θέμα της αποθήκης, πράγματι δεν την έχουμε κάνει, υπάρχει όπως το έθεσες σωστά, ένα θέμα το πώς θα διαχειρίζεται και αν είναι διαθέσιμα τα άτομα και μάλιστα να σας πω ότι τώρα τελευταία έχουμε πέσει και σε διάφορες, ατυχήματα, ασθένειες κτλ, και αποδυναμωνόμαστε συνέχεια από προσωπικό. Ελπίζω να αλλάξει το γούρι.
κ. Π. Τσάκος: Η δημοτική μας παράταξη επανειλημμένα είχε θέσει το θέμα του αγκυροβολίου στον όρμο των Βατίκων, το έχουμε θέσει πολλές φορές, συγκεκριμένα έχω εδώ και τις ημερομηνίες, είναι στις 23/08/2011, στις 28/11/2011, 27/03/2012, 26/04/2012, 10/08/2012 και 07/02/2013. Ζητάμε όπως βλέπετε επιμόνως να μπει αυτό το θέμα, θέμα ΔΣ, προχτές λοιπόν έμαθα ότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ετέθη πάλι το θέμα από τη δημοτική μας παράταξη και πήραμε την υπόσχεση απ’ την κυρία Πριφτάκη, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα ‘ρθει θέμα στο ΔΣ. Το λέω αυτό γιατί όντως εμείς θα περιμένουμε να ‘ρθει θέμα, αν όμως δεν έρθει, από τώρα κάνουμε γνωστό και σε σας βέβαια και στους συμπολίτες μας ότι θα φτιάξουμε κάποια αίτηση, είτε υπογράφοντες 7 σύμβουλοι είτε αν θέλουνε και άλλοι από την μειοψηφία ή την πλειοψηφία, ώστε να μπορέσει το θέμα να έρθει στο ΔΣ. Ευχαριστώ.
κ. Βαρβαρέσος (Πρόεδρος Τ.Κ Λαχίου): Κύριε Πρόεδρε, απ’ ότι γνωρίζω ήσασταν ναυτικός κάποτε, έτσι; Έχετε πάει σ’ όλο τον κόσμο πιστεύω, αν όχι σε όλο, σε μερικά μέρη της γης και κάποιοι άλλοι από μας εδώ επίσης. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι ένα μέρος μοναδικό, δε βρίσκεις άλλο τέτοιο μέρος σε καμιά γωνιά του πλανήτη. Είναι μια ωραία γυναίκα που τη φλερτάρουν όλοι, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Άγγλοι, Ρώσοι, Κινέζοι, αυτή τη γυναίκα λοιπόν προσπαθούν να τη βιάσουν, το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να αντισταθεί. Πρέπει λοιπόν εμείς, συντονισμένα, να αποφασίζουμε για το μέλλον του τόπου μας, πράγμα το οποίο βλέπω, εδώ υπάρχουν διαφωνίες, κάθονται κάποιοι και λένε για το βιολογικό, ότι δε θα γίνει και έπρεπε να ‘χαν γίνει κάποια άλλα πράγματα πιο μπροστά προτού φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο, τα λέω συνοπτικά αυτά που θέλω να πω, αλλά γίνονται αντιληπτά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εάν είμαστε σύμφωνοι, όπως είπε και ο κ. Μέντης και βοηθήσουμε, ο βιολογικός θα γίνει, θα πραγματοποιηθεί. Ουσιαστικά η αναφορά μου είναι, που πήρα το λόγο, είναι στο εξής, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, υπάρχουν προβλήματα. Στη Νεάπολη, στην περιοχή μας, έχουν ξεκινήσει διάφοροι και συγκεντρώνουν χρήματα, προκειμένου να βοηθήσουν κάποιες οικογένειες. Είναι το Φιλόπτωχο της Νεάπολης, είναι το Φιλόπτωχο του Λαχίου, είναι το ΕΠΑΛ, είναι απ’ την άλλη μεριά εμείς με τις τσαντούλες κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επισπευτεί συντεταγμένα το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έτσι ώστε να ξέρουμε τι δίνουμε και που το δίνουμε. Είναι ανάγκη, ο κοινωνικός ιστός της περιοχής μας, απ’ ότι εγώ γνωρίζω γιατί έχω πάει σε πολλά σπίτια, έχει ήδη αποσυντονιστεί, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Πρέπει να μας ενημερώστε που βρίσκεται η ίδρυση  του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ευχαριστώ.
κ. Πρόεδρος: Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης για μισό λεπτό, θα μου επιτρέψετε, είναι δύο προσκλήσεις που απευθύνονται προς όλα τα μέλη του ΔΣ, η μία είναι από το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ασωπού, Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 5.00 μμ, στην αίθουσα Crystal Manor δίνει το τσάι αγάπης. Και ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Παπαδιανίκων προσκαλεί όλα τα μέλη του ΔΣ την Τσικνοπέμπτη 7 Μαρτίου στις 8 το βράδυ, στο γλέντι που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Παπαδιανίκων. Και να εισέλθουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο : «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Λυκείου Μολάων».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Το έργο προϋπολογισμού 18.600 ευρώ είναι οι τουαλέτες στο Λύκειο, έχει ολοκληρωθεί το έργο, αν θυμάστε την προηγούμενη συνεδρίαση είχαμε δώσει παράταση μόνο και μόνο για να περάσουμε σήμερα τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. Στον ΑΠΕ, που αφορά πλέον τα Απρόβλεπτα, η αρχική σύμβαση ήτανε 1969,27,  τα απαιτούμενα απρόβλεπτα είναι 1861,16 και μένει και ένα υπόλοιπο 108,11 ευρώ. Είναι εργασίες οι οποίες έχουν εκτελεστεί, αφορούσαν κατά βάση τα δάπεδα με πλακάκια και κάποιους αγωγούς επιπλέον, αποχετευτικούς που χρειάστηκε το έργο.
κ. Χριστάκος: Η επιπλέον δαπάνη είναι 1280 ευρώ;
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 2ο : «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις στο κτίριο του Γυμνασίου Νεάπολης».
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Σ’ αυτό το έργο έχουμε μια ολοκλήρωση των εργασιών, αξιοποιώντας και τα Απρόβλεπτα και η συμβατική δαπάνη ήταν 11.999,92 με το ΦΠΑ και η διαφορά που υπολείπεται είναι 5,51 δηλαδή το κλείσαμε οριστικά γιατί και οριακά έφτασαν τα χρήματα, για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές στο Γυμνάσιο. Έγινε όλη η δυτική πλευρά, έγινε καθαίρεση και νέο σοβάτισμα και μόνωση, σε όλη τη δυτική. Η οροφή όχι, είναι άλλη εργασία.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 3ο : «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Νέο ισόγειο κτίριο - Γυμναστήριο στο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών».
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Και εδώ κλείνει το έργο οριακά με ένα υπόλοιπο 199,98. Εδώ ήτανε με δημοπρασία, εκτελέστηκαν όλες αυτές οι εργασίες, φέτος έχουμε βάλει για να ολοκληρωθεί, είναι ποσό που έχει να κάνει και με τη δωρεά, όσοι θυμόσαστε, που είχε γίνει στο Δημοτικό Σχολείο, είχε γίνει μία δωρεά 80.000, είναι ποσό αυτό από αυτή τη δωρεά και φέτος έχουμε προβλέψει άλλο ένα κονδύλι, να γίνουνε κάποιοι τάπητες στα γήπεδα μέσα και θα χρειαστούν βέβαια και κάποια ηλεκτρολογικά για το κτίριο, που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί. Για ενημέρωση αυτό σας το λέω.
κ. Χριστάκος: Από μία ανάγνωση που έκανα, είναι ένα ποσό 15.000 ακόμα δηλαδή; Γιατί, αν τα διάβασα όπως έπρεπε, θα στοιχίσει 15.000 παραπάνω απ’ ότι είχε υπολογιστεί. Ήτανε το ποσό των Απροβλέπτων 15.000 και θα το φάμε τώρα σε δαπάνες απρόβλεπτες.
κ. Χαραμής: Το ποσό αυτό και το πώς ακριβώς το ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος, αφορά δωρεά που είχε κάνει η αείμνηστη κυρία Κοκκινάκη, η γιατρός. Απορροφήθηκαν πράγματι όλα τα χρήματα, επειδή το παρακολούθησα το έργο και όχι μόνο απορροφήθηκαν αλλά δε φτάσανε και τα χρήματα και φέτος η δημοτική αρχή έχει βάλει επιπλέον 2 πιστώσεις από τον προϋπολογισμό για να τελειώσει ένα έργο που πρέπει να τελειώσει. Οπότε σωστά απορροφήθηκαν τα Απρόβλεπτα.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 4ο : «Περί παρατάσεως της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Έχουμε την προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 359.000, ο οποίος θα γίνει στις 14 Μαρτίου, μέχρι τότε όμως υπάρχει ένα κενό για την κάλυψη του Δήμου με καύσιμα. Μας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μία παράταση διάρκειας σύμβασης, αφού και στις ποσότητες και στα χρήματα, υπάρχει διαθέσιμο από την περσινή σύμβαση που είχανε υπογραφτεί με τους 4 προμηθευτές, και από τη στιγμή που οι προμηθευτές αυτοί συμφωνούν, μπορούμε γι’ αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι που να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να κάνουμε αυτή την παράταση.
κ. Χριστάκος: Οι αρμόδιες υπηρεσίες πάνω μου δώσανε την κατάσταση, τι πληρώνει ο Δήμος για καύσιμα ανά ΔΕ και παρατήρησα ότι στους Μολάους, ότι πληρώνουμε παραπάνω από τη δική μας ενότητα, παρ’ όλο που ο σκουπιδότοπος είναι στον κάμπο, ενώ εμάς είναι πάνω σε ένα όρος, και θα ‘θελα να προτείνω ότι κάπως πρέπει να δούμε τα δρομολόγια, πρέπει δηλαδή μία επιτροπή είτε η διοίκηση είτε εσείς, κάπως να τα δούμε γιατί μου φάνηκε αυτό οξύμωρο, η ΔΕ των Μολάων με 5 τοπικές που είναι γύρω- γύρω στον κάμπο, να ‘χει τα περισσότερα έξοδα από εμάς που έχουμε και Κουλέντια και οικισμούς ορεινούς και σκουπιδότοπο στο βουνό και όλα αυτά.
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Μην ξεχνάτε όμως κάτι, ότι υπάρχει γκρέιτερ που ήτανε στη ΔΕ, το οποίο χρησιμοποιείται για όλο το Δήμο, όλα τα αυτοκίνητα που κινούνται από τη ΔΕ των Μολάων είναι που εξυπηρετούν το Δήμο Μονεμβασίας, υπάρχουν όλα αυτά. Βέβαια το να το κοιτάξουμε δεν είναι κάτι.
κ. Πρόεδρος: Κατά τα λοιπά συμφωνούμε; Για το τυπικό του θέματος εγώ δηλώνω κώλυμα επειδή ένας απ’ τους προμηθευτές είναι αδελφός μου, υποτίθεται δε συμμετέχω στην ψηφοφορία. Απλώς να καταγραφεί.
Ομόφωνα κατά τα λοιπά.
Θέμα 5ο : «Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Με την έγκριση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση, έχουμε στην απόφαση να γίνουν ορισμένες αλλαγές που αφορά κατά βάση κάποιους ΚΑ, έχουν γραφτεί σε έναν Α κωδικό, πρέπει να γραφούν σε έναν άλλον. Ένα είναι αυτό το θέμα, το άλλο είναι ότι τα έργα του Θησέα, τα οποία έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό σε συνολικό ποσό, θέλει να πάνε επιμέρους, όπως είναι γραμμένα τα έργα αυτά που προέρχονται από το Θησέα κατά έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έτσι ακριβώς να γραφτούν και στον προϋπολογισμό, δηλαδή τα χρήματα και όχι ενιαία που είναι. Επίσης πρέπει να απενταχθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα ο βιολογικός καθαρισμός των Μολάων, τον οποίο έχει γραφτεί και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σπάρτης, όπως επίσης καθώς και δύο έργα, τα οποία είναι «Ηλεκτροδότηση Αθλητικού Συγκροτήματος στη θέση Κοκκινάτσα οικισμού Φουτίων, Τ.Κ Κουλεντίων, ΔΕ Μονεμβασιάς» που είναι 12.618, 40 και το έργο «Υδροδότηση Αθλητικού Συγκροτήματος στη θέση Βαλτάκι Αγ. Νικολάου Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς» με ποσό 793,18 τα οποία θεωρούνται έργα και πρέπει να ενταχθούν και να γραφτούν και αυτά στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που πρέπει να περάσουμε στη σημερινή απόφαση. Αν θέλετε κάτι λεπτομερέστατο, βέβαια έχετε πάρει πιστεύω τις εισηγήσεις που είναι άκρως αναλυτικές, θέλετε κάτι να ρωτήσετε;
κ. Χαραμής: Εγώ έχω καταψηφίσει, κύριοι συνάδελφοι όπως ξέρετε, έχω καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και βέβαια καταψηφίζω και αυτή την αναμόρφωση που γίνεται, εκτός αν κάποια σημεία αυτής της αναμόρφωσης, την οποία δεν την έχω, ειλικρινά δεν την έχω και πολύ προσέξει είναι, αφορά θέματα που τα ‘χα και ψηφίσει και κατά τη διάρκεια του προϋπολογισμού, δηλαδή τις πιστώσεις που αναφέρονται στα μεγάλα έργα όλων των ΔΕ, όσον έργων είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ΟΣΚ κτλ, μέχρι το 2010 και επίσης τα έργα και τις μελέτες όλων των ΔΕ που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του 2010. Από την αναμόρφωση ψηφίζω αν υπάρχουν τέτοια θέματα, όλα τ’ άλλα τα καταψηφίζω.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Μειοψηφούντος του κ. Χαραμή, ο οποίος καταψηφίζει την αναμόρφωση, εκτός αν αφορά θέματα που είχε ψηφίσει στον Προϋπολογισμό.
Θέμα 6ο : «Περί εγκρίσεως της αριθ. 2/2013 Μελέτης του έργου με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του έτους 1955», προϋπολογισμού 59.000,00 € και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Το έργο αυτό αφορά τις τουαλέτες στο Δημοτικό Σχολείο Μολάων, ένα έργο το οποίο το είχαμε από πέρσι ζητήσει, η Μελέτη είναι έτοιμη, πρέπει σήμερα να ψηφιστεί από το ΔΣ και να προχωρήσουμε τη διαδικασία, να προλάβουμε το χρόνο, πριν τις 19 Μαρτίου, να έχει βγει σε δημοπρασία. Αυτό είναι, ο προϋπολογισμός είναι 59.000.
κ. Χριστάκος: Απλώς να θυμίσω ότι για το έργο αυτό είχαμε κάνει επανειλημμένα και το ‘χαμε συζητήσει, είχαμε κάνει επιστολές, και να εκφράσω την ικανοποίησή μας που έγινε επιτέλους και γίνεται.
κ. Μέντης: Αν έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε πληροφορίες για τα μέτρα, περί τίνος πρόκειται αυτό, γιατί εδώ στα στοιχεία που μας έχετε δώσει, δηλαδή το κτίριο πριν του ’55 σε τι κατάσταση είναι, είναι εντάξει; Αυτά που φτιάχνουμε και ψηφίζουμε τώρα, πόσα τμ είναι η τουαλέτα; Θέλετε να μας πείτε; Είναι μεγάλο το νούμερο και θέλω να ξέρω τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που να συνοδεύουν…
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: κ. Μέντη, πρόκειται για μία προσθήκη γύρω στα 25 τετραγωνικά, η οποία θα λειτουργήσει με χρήση τουαλετών για το υπάρχον Δημοτικό Σχολείο και παράλληλα γίνεται επέμβαση και στον εσωτερικό χώρο, στο χώρο έμπροσθεν την προσθήκης επί του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, δηλαδή εκτός απ’ τα 25 τετραγωνικά γίνεται και μία επέμβαση εσωτερικά του κτιρίου, στο χώρο που θα ‘χουμε πρόσβαση στην προσθήκη αυτή. 35.000 είναι η καθαρή δαπάνη, τα υπόλοιπα είναι πλέον.
(έλλειψη ήχου)
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 7ο : «Περί εγκρίσεως και παραλαβής Τοπικού Ρυμοτομικού Λυκείου Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Με την 130/2011 η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε τη Μελέτη ανέγερσης νέας πτέρυγας στο χώρο του Λυκείου Νεάπολης. Με την 32/2012 Α.Δ.Σ ζητήθηκε η σύνταξη Τοπικού Ρυμοτομικού για το σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου- Λυκείου- ΕΠΑΛ στη Δ.Κ Νεάπολης. Η σύνταξη του σχεδίου αυτού είναι απαραίτητη για τη λήψη παρέκκλισης από τους όρους δόμησης, στο εν λόγω γήπεδο, ώστε να εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση του κτιριολογικού προγράμματος σχολικού συγκροτήματος, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε Σχέδιο Τοπικού Ρυμοτομικού στη ΔΕ Βοιών, στο οικόπεδο που σήμερα βρίσκονται το Λύκειο και το ΕΠΑΛ της Νεάπολης, έχουνε θετικά γνωμοδοτήσει η Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, ως προς τη γεωλογική καταλληλότητα του οικοπέδου, το Δασαρχείο και οι αρμόδιες Αρχαιολογίες. Για την κατάθεση του φακέλου Τοπικού Ρυμοτομικού στο ΥΠΕΚΑ προς έκδοση ΦΕΚ απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από το ΔΣ.
κ. Π. Τσάκος: Θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι η μελέτη που γίνεται αυτή τη στιγμή, αφορά τη στέγαση εκεί στον ίδιο χώρο, του Γυμνασίου, δηλαδή θα μεταφερθεί το Γυμνάσιο από την παραλία εκεί, όλο το Γυμνάσιο;
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Έχουνε προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες αίθουσες, αν θυμάμαι καλά 8 συν κάποιοι βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι θα είναι κοινοί και για κάποιες δραστηριότητες, και ήδη έχει δοθεί η έγκριση για το Κτιριολογικό, δηλαδή  το Υπουργείο είναι σύμφωνο γι’ αυτή τη Μελέτη, εμείς τώρα, αυτό που υπολείπεται για να υποβάλλουμε πρόταση, είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας, για την έκδοση απαιτείται το Ρυμοτομικό. Ο στόχος είναι να ελευθερωθεί το κτίριο αυτό (του Γυμνασίου).
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα. Συμφωνούντος και του Προέδρου της Τ.Κ Νεάπολης.
Θέμα 8ο : «Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2013».
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Βάση της απόφασης της Περιφέρειας, πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται δακοκτονία, βάση των αποφάσεων των Τοπικών Συμβουλίων και των φορέων, συνεταιρισμών. Έχουμε όλες τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, όπου είναι αρνητικές, εάν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω σε αυτό. Μόνο στον οικισμό, ενώ τα Κουλέντια… τα Κουλέντια θα γίνει μόνο στον οικισμό Φούτια. Τα «όχι» είναι η Ελιά, που υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, η Ελιά σαν Τοπικό Συμβούλιο ψηφίζει όχι, έχω μια αντίδραση από τον πρόεδρο των Πακίων, ότι είναι δικά τους λέει, η περιοχή των κτημάτων και θέλει να γίνει, βάση όμως των κατοίκων της Ελιάς υπάρχει αρνητική απόφαση και από το Τοπικό Συμβούλιο. Τώρα από εκεί και ύστερα, στα άλλα έχουνε πάρει ομόφωνη απόφαση, αλλού ναι αλλού όχι, βάση της εισήγησης. Ο πρόεδρος των Πακίων έχει αντίδραση, αντίρρηση γι’ αυτό. Εγώ πήρα τις αποφάσεις όλων και μίλησα μαζί τους και με τους κατοίκους της Ελιάς, μου είπανε, όχι δακοκτονία. Εμείς πάμε βάση των φορέων της Ελιάς και του Τοπικού Συμβουλίου, ο κ. Καρούνης εάν θέλει κάτι, ας το πει στο ΔΣ, εγώ δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Υπάρχει και απόφαση και των φορέων της Ελιάς, ο πρόεδρος της Ελιάς είναι εδώ, κ. Καρούνη αν θέλετε κάτι.
κ. Καρούνης (Πρόεδρος Τ.Κ Πακίων): Να πω ότι στα όρια της Ελιάς οι πιο πολλοί έχουνε χωράφια, στα όρια Πακίων. Πέρσι έγινε ένα θέμα, είχαμε ψεκάσει μαζί με τους, στα όρια της Ελιάς, ψεκαστήκανε και από την Ελιά παραγωγοί. Αυτοί κατά κύριο λόγο, όπου πηγαίνανε σε εργοστάσια, ιδιωτικά και μη, λέγανε ότι ήτανε στην Ελιά και έτσι δεν πληρώνανε το 2% και συν το άλλο, το πιο μεγάλο θέμα είναι ότι εμείς σαν Πάκια, έχουμε έναν ορισμό κέντρων που μας ψεκάζουνε και σ’ αυτά είναι και της Ελιάς μέσα και δημιουργείται θέμα πλέον και με τα φάρμακα που παίρνουμε σαν Κοινότητα γιατί είναι πολλά κτήματα στα όρια Πακίων, της Ελιάς. Εκτός αν οι παραγωγοί από την Ελιά βάλουνε κορδέλες και τα σηματοδοτήσουνε, φέτος δε θα τα ψεκάσουμε, πέρσι επειδή δε μπορούσαμε να τα ξεχωρίσουμε τα κτήματά τους, έγινε ο ψεκασμός και της Ελιάς και των Πακίων. Φέτος δε θα γίνει, θα βάλουνε κορδέλες…
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Η απόφαση, Μιχάλη, της Ελιάς είναι για τα όρια της Ελιάς, δε μπορεί κάτι να αλλάξει.
κ. Καρούνης (Πρόεδρος Τ.Κ Πακίων): Στα όρια της Ελιάς είναι οι πιο πολύ στα Πάκια μέσα.
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Θέλω να σου πω ότι δε διαφωνώ μαζί σου, αλλά εμάς η απόφαση του ΔΣ πάει βάση της ΤΚ, δε μπορούμε να αλλάξουμε εμείς κάτι. Ότι θέλετε εσείς, ή να σημαδέψουνε κτήματα ή να κάνουνε, βρες τε το μεταξύ σας, οι συνεταιρισμοί και οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο που θέλω να πω, που έχω δεσμευτεί απέναντι σ’ όλες τις Κοινότητες, ότι θέλουνε να γίνεται από τους εργολάβους καλύτερη δουλειά και πιο προσεκτική. Υπάρχει πρόβλημα πράγματι, αυτό θέλω να γραφτεί και να υπάρχει η διάθεση των φαρμάκων τη στιγμή που πρέπει, όχι να παρακαλάμε κάθε μέρα την Περιφέρεια πότε θα μας δώσει φάρμακα. Αυτό είναι απαίτηση των Συνεταιρισμών και όλων. Όποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε σύμφωνα με την εισήγηση; Ομόφωνα.
Θέμα 9ο :  «Περί ανακλήσεως της αριθ. 40/1997 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Μολάων, που αφορά την παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου Μολάων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Το θέμα αφορά ένα παλιό κληροδότημα του Αθανασίου Γκιοτσαλίτη, το οποίο το 1997 η τότε δημοτική αρχή το είχε παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακατασκευαστεί το κτίριο και  να λειτουργήσει ως Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη. Παρ’ όλες τις διαδικασίες που ‘χαν γίνει, τις χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε τίποτα μέχρι αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα το κτίριο να είναι υπό κατάρρευση. Ορθώς λοιπόν πιστεύω κατά τη γνώμη μου, η ΔΚ Μολάων ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει, να απευθυνθεί σε μας, στο ΔΣ που έχουμε την αρμοδιότητα και να ζητήσουμε την ανάκληση της δωρεάς, να επανέρθει στο Δήμο, ούτως ώστε αν μπορέσουμε, κάτι να κατασκευάσουμε για να σωθεί το κτίριο. Το κτίριο σήμερα έχει γίνει εστία διαμονής αλλοδαπών και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εμείς απευθυνόμεθα προς το Υπουργείο Παιδείας.
κ. Πρόεδρος: Είχε παραχωρηθεί η χρήση, όχι η κυριότητα, για 99 χρόνια, επειδή δεν εκπληρώνονται οι όροι της παραχώρησης…
κ. Μέντης: Επειδή αυτό το ζήτημα της παραχώρησης της χρήσης, ίσως είναι φρόνιμο, με ένα ερώτημα, ταυτόχρονα, να ρωτάμε το Υπουργείο μήπως θέλει να κάνει κάτι. Από το Δήμο, από εμάς σήμερα, γιατί είναι άλλα τα δεδομένα, το λέω αυτό με την έννοια ότι όταν το δώσουν πίσω εμείς τότε θα επωμιστούμε μία δαπάνη τεράστια για να το φτιάξουμε, να το επισκευάσουμε. Νομίζω έτσι απ’ ότι κατάλαβα είπες, ότι είναι σε άσχημη κατάσταση το κτίριο, εγώ δεν έχω αντίρρηση αλλά από εκεί και πέρα όμως να δούμε μη τυχόν κάτι παίζει, κάτι υπάρχει, να αναλάβουν και τις ευθύνες τους, μη τυχόν προκύψει και κάποιο κονδύλι για όλο το χρόνο που δεν το χρησιμοποίησαν, μην αναλάβει ο Δήμος όλη αυτή τη δαπάνη σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
κ. Κρυπωτός: Δεν υπάρχει μόνο η λύση που μας αναφέρει ο συνάδελφος κ. Μέντης, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Επειδή ενεπλάκη και η δική μας δημοτική αρχή, τότε, το 2003- 2006 μ’ αυτή την υπόθεση και επειδή ουσιαστικά δεν κάναμε τίποτα, πήραμε, βέβαια υπήρχε από το ’97 μια απόφαση κ. Πρόεδρε, όπου η τότε δημοτική αρχή είχε για 99 όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, χρόνια για χρήση. Όμως ούτε χρήση, και έλεγε μάλιστα, γιατί την έχω μπροστά μου και έχω κάποια στοιχεία, που έλεγε ότι έπρεπε να χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Παιδείας με κάπου 100.000.000 τότε, λοιπόν αυτά είναι εγγεγραμμένα. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει και μια διαθήκη του διαθέτη, του μακαρίτη του Γκιοτσαλίτη, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε κανένα παλάτι και να χαλάσουμε χρήματα από το Δήμο, να έρθει, να ζητήσουμε όπως πολύ ορθά αναφέρει ο Αντιδήμαρχος, να έρθει στο Δήμο και ο Δήμος να αποφασίσει να κάνει, όχι να κάνει κάτι, να δαπανήσει. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, όπως το αναφέρει ο μακαρίτης ο Γκιοτσαλίτης, κανονικά ανήκει στο Νοσοκομείο γιατί μιλάει για Νοσοκομείο. Ή λοιπόν γίνεται εκποίηση ή γίνεται ανταλλαγή, πάντως είναι ουσιαστικά περιουσιακό στοιχείο του Νοσοκομείου και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί η προσοχή του ΔΣ για να δούμε πως μπορούμε να στηρίξουμε το Νοσοκομείο, δεδομένου κ. Πρόεδρε ότι βρισκόμαστε σε μια συγχώνευση των δύο Νοσοκομείων, πράγμα που όλοι μας δεν το θέλουμε και είπαμε και την προηγούμενη φορά τόσα πράγματα, άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο, που αυτή είναι η επιθυμία του διαθέτη, που εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλη μας την προσοχή και εκεί να τοποθετηθούμε. Όχι ότι μπορούμε να διαθέσουμε 100.000- 200.000 για να το αναπλάσουμε και αν πούμε ότι το αναπλάθουμε, δε θα βγάλει τα έξοδά του αυτά τα οποία πιθανόν να χρειαστεί να δαπανήσει ο Δήμος. Καλό λοιπόν είναι, ας το πάρουμε πρώτα από το Υπουργείο Παιδείας, να έρθει ως περιουσιακό στοιχείο του Δήμου και ο Δήμος, επανέρχεται πάλι το ΔΣ και αποφασίζει ποια θα είναι η χρήση και η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα και τη διαθήκη, την οποία δεν ξέρω αν έχει ο κ. Πρόεδρος, να διαβαστεί και η διαθήκη του διαθέτη για να μην κάνουμε άλλο λάθος.  Ευχαριστώ.
κ. Πρόεδρος: κ. Κοντοσταθάκο, θα μπορούσατε περισσότερο να μας διαφωτίσετε ή θέλετε να διαβάσω ένα απόσπασμα της απόφασης για να φανεί και ποιο είναι το ιστορικό της όλης… αναφέρει λοιπόν στην απόφασή του το Συμβούλιο της ΔΚ ενώ το 1997 με την υπ. Αρ. 40 ΑΔΣ του πρώην Δήμου Μολάων παραχωρήθηκε για 99 χρόνια το συγκεκριμένο ακίνητο, το 1998 με την υπ. Αρ. τάδε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εγκρίθηκε η παραχώρηση και αναλαμβάνει το Υπουργείο την υποχρέωση να επισκευάσει και να ανακαινίσει το παραπάνω κτίριο. Το 2001, με την υπ. Αρ. 215 απόφαση του πρώην Δήμου Μολάων εγκρίθηκαν οι όροι Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Μολάων, η οποία θα χρηματοδοτούσε το έργο με 100.000.000 δραχμές, (Μελέτη, κατασκευή κτλ). Το 2011 σε μία απάντηση από το Υπουργείο αναφέρεται, προς το Δήμο Μολάων, πως το έργο έχει ενταχτεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 02/03/2010, 11/04//2011 το ίδιο Υπουργείο απαντάει ότι αναμένει χρηματοδότηση, δηλαδή κάπου πήγαινε και ερχότανε το θέμα. Επειδή μία απόφαση του ΔΣ ίσως αποτελέσει και μοχλό πίεσης προς το Υπουργείο, κ. Κοντοσταθάκο αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα. Συμφωνούντος και του Προέδρου της Δ.Κ Μολάων κ. Κοντοσταθάκου.
Θέμα 10ο :  «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 Π.Δ. 270/1981)».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Βάση τις διατάξεως του άρθρου 1 του σχετικού Νόμου, η δημοπρασία λέει για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων διεξάγονται από επιτροπής, αποτελούμενης για δε τους Δήμους, εκ του Δημάρχου ως Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων, των δε κοινοτήτων, δε μας πειράζει. Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγουμένης παραγράφου μετά των αναπληρωτών τους, ενεργείται δια αποφάσεως του οικείου συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστοτε έτους και ισχύει δια ολόκληρο το επόμενο έτος. Οι επιτροπές συνεδριάζουν παρόντος του Προέδρου και απάντων των μελών και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. Αυτά αναφέρει το άρθρο 1.
κ. Πρόεδρος: Απλώς δείχνω στον κ. Δήμαρχο, επειδή πέρσι είχαμε πάρει μία απόφαση που λέγαμε για εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων, δεν είχαμε συμπεριλάβει τη λέξη εκποίηση. Επειδή λοιπόν έρχεται τώρα το επόμενο θέμα, συμπληρώνεται ο τίτλος όπως προβλέπει και το άρθρο 1 του Π.Δ «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου». Πέρσι στην αντίστοιχη επιτροπή είχε ορίσει το ΔΣ τον κ. Κολλιάκο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Βουνελάκη και τον κ. Χριστάκο με αναπληρωτή τον κ. Μαστορόπουλο. Παραμένουν τα ίδια κ. Δήμαρχε αν συμφωνείτε;
Ομόφωνα.
Θέμα 11ο :  «Περί εκποιήσεως διαμερίσματος στην οδό Δροσοπούλου 197 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Δήμου κατά το ½ εξ αδιαιρέτου».
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Με την απόφαση 2/2012, η Τ.Κ του Αγ. Νικολάου ζητάει για το ακίνητο αυτό που είναι κατά το ½, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου, ζητάει την εκποίησή του. Αναφέρεται βέβαια ότι και το υπόλοιπο μισό που είχε κάνει η δωρήτρια Ελένη χήρα Φραντζέσκου Κόκκου, το γένος Παρίση και Μαρίας Παυλάκη , προς την τέως Κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών, το υπόλοιπο ποσοστό απ’ ότι φαίνεται, το άλλο μισό ανήκει στο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» Νοσοκομειακό και Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Αθανασίου & Βέρας Κουλούρα, το οποίο και αυτό με δική του απόφαση, που έχει ήδη πάρει, ζητάει την εκποίηση του υπόλοιπού του μεριδίου. Εδώ στην απόφαση βέβαια αναφέρεται από την Κοινότητα του Αγ. Νικολάου, ότι ζητάει το ποσό αυτό που θα προκύψει απ’ την εκποίηση, να διατεθεί για την αποπεράτωση του κτιρίου που βρίσκεται πάνω από το Νηπιαγωγείο, δηλαδή έχει μείνει ένας όροφος, για όσους γνωρίζουν, πάνω από το Νηπιαγωγείο, ημιτελής, είναι γιαπί ακόμα. Εμείς σήμερα, τώρα θα πρέπει να πάρουμε απόφαση στην οποία θα πρέπει να οριστούν, πρέπει να συσταθεί η επιτροπή αυτή από δύο δημοτικούς συμβούλους ή κοινοτικούς όπως λέει εδώ και ένα μηχανικό. Θα πρότεινα τον κ. Πετράκη, μια και είναι και από τον Αγ. Νικόλα, κάποιος συνάδελφος που… ο κ. Μιχαλόπουλος και μηχανικό τον κ. Σταθάκη, αν δεν έχετε αντίρρηση για την επιτροπή.
κ. Πρόεδρος: κ. Μαστορόπουλε, επειδή μας απασχόλησε με τον κ. Ανούση το θέμα αυτό, όταν θα έρθει να οριστούν οι όροι της δημοπρασίας, με βάση ποια στοιχεία θα καθοριστεί η τιμή εκκίνησης. Είπαμε λοιπόν επειδή οι αντικειμενικές αξίες σε διάφορες περιοχές τώρα είναι παραπάνω, είπαμε και την αντικειμενική και να ζητήσουμε και στοιχεία από τη ΔΟΥ της περιοχής, να δούμε που κυμαίνεται, δε μπορεί κάποιος να καθορίσει το ποσό έτσι, γιατί θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα κτλ, η μόνη υπηρεσία που μπορεί να δώσει  στοιχεία είναι η ΔΟΥ της περιοχής.
κ. Χαραμής: κ. Πρόεδρε έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι πράγματι υπάρχει αυτό το κτίριο, είναι αρκετά χρόνια εκεί ανενεργό, δεν προσφέρει τίποτα σίγουρα ούτε στο ΤΔ του Αγ. Νικολάου αλλά ούτε και στον παλιό δήμο, ούτε και στο σημερινό Δήμο Μονεμβάσιας. Προβλήματα δημιουργεί, δεν προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Η μια άποψη πράγματι είναι αυτή, υπάρχει όμως και μια δεύτερη άποψη, που κατά τη γνώμη μου πρέπει και αυτή να μας προβληματίσει, ένα είναι ότι αυτή την εποχή οι τιμές των ακινήτων είναι στα κατώτατα όρια και οπότε, δε θα κάνουμε πώληση, θα κάνουμε κατά κάποιο τρόπο εκποίηση, θα το σκοτώσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ προσωπικά προβληματίζομαι γιατί πράγματι είναι εμπεριστατωμένη η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και λέει και συγκεκριμένα πράγματα και πράγματι έχει στην ιδιοκτησία της ένα κοινοτικό, ένα δημοτικό κτίριο, περίφημο το οποίο θέλει πράγματι υποστύλωση και συντήρηση, κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια να μπει στο Δημοτικό Σχολείο που πράγματι και εκεί υπάρχει ένα ημιτελές που πρέπει κάποτε να τελειώσει, όμως εγώ τώρα ορμώμενος βεβαίως και από τον τρόπο λειτουργίας του ΔΣ και του κ. Δήμαρχου, που υπήρχανε χρήματα και σε άλλες περιπτώσεις όπως στην επιτροπή σταδίου του Δήμου Βοιών, το στάδιο είχε χρήματα που τελικά δεν τα άφησε τα χρήματα εκεί, αλλά τα έβαλε στο γενικό κορβανά του Δήμου, όπως ο ίδιος εδώ μας είπε, φοβάμαι μήπως πουλήσουμε και εκεί, πάρουμε κάποια χρήματα και αντί να πάνε για το σκοπό που το Τοπικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση, πάνε κάπου αλλού. Γι’ αυτό πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα. Εγώ επειδή βεβαίως θα ψηφίσω θετικά, με τους προβληματισμούς που ανέφερα.
κ. Δήμαρχος: Επειδή είναι ένα θέμα που το ‘χουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, προφανώς τα χρήματα θα διατεθούν κ. Χαραμή στην περιοχή εκεί του Αγ. Νικολάου, της ΤΚ, δεν είναι ανάγκη να ανησυχείτε, όπως διατέθηκαν και τα άλλα χρήματα στην περιοχή της ΔΕ των Βοιών και δη της Νεάπολης.
κ. Μιχαλόπουλος: Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση άλλη αν νομίζουμε ότι μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο, ξέροντας πάρα πολύ καλά για την αγορά και μιλάω για την αγορά της Αθήνας, έχουν κατρακυλήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα οι τιμές πράγματι, εδώ εν τω μεταξύ έχουμε να κάνουμε και κάτι που είναι το μισό δικό μας. Μήπως ήτανε μια καλή ιδέα, επειδή τα χρήματα που θα είναι να κερδηθούν θα είναι τελικά πολύ λίγα, να προτείνουμε ένα ποσό στην άλλη πλευρά, στο ίδρυμα, το οποίο μπορεί να συμφωνήσει και να μείνει στην ιδιοκτησία του Δήμου ολόκληρο το ακίνητο;
κ. Μέντης: Εγώ άκουσα με προσοχή τις διάφορες απόψεις εδώ και θέλω απλώς να πω και να παρατηρήσω ότι υπάρχουνε ειδικοί άνθρωποι και συγκεκριμένα στην ειδικότητα των μηχανικών, που ασχολούνται το τελευταίο διάστημα με εξειδικευμένα εργαλεία και έχουνε γνώσεις για οποιοδήποτε σημείο της χώρας, να προσδιορίσουνε τις αξίες, εμπορικές, πραγματικές, τα πάντα, η ειδικότητα αυτή είναι μηχανικοί, κατά κύριο λόγο πολιτικοί μηχανικοί, το γνωρίζω αυτό και το βλέπω καθημερινά σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους εδώ και έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να συμβουλευτούμε γιατί μπορεί να φτάσουμε και στο σημείο αυτό που είπε ο κ. Μιχαλόπουλος. Αυτό όμως, δε νομίζω ότι εμείς εδώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκτός του κ. Βουνελάκη, αν έχει ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο συγκεκριμένα, μπορούμε να πάρουμε θέση στην επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθηθούμε από συγκεκριμένους ανθρώπους γιατί πιθανώς να καταλήξουμε και σ’ αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο Μιχάλης. Ευχαριστώ.
κ. Μιχαλόπουλος: Εκτός από τους μηχανικούς, αυτοί που κατά κύριο λόγο έχουνε άποψη και κάνουνε εκτιμήσεις είναι τα μεσιτικά γραφεία της περιοχής, που ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ευχαριστώ.
κ. Π. Τσάκος: Εγώ απλώς το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω μέσα στην απόφαση του ΔΣ να γραφτεί ακριβώς αυτό που λέει η τοπική απόφαση του Αγ. Νικολάου, ότι τα χρήματα θα πάνε αφενός μεν για το Δημοτικό κατάστημα, να γραφτεί μες την απόφαση, αυτό λέω.
κ. Πρόεδρος: Αυτό αποτελεί και δέσμευση από των Κώδικα, δε μπορεί να διατεθούν αλλού, όταν εκποιείται ένα ακίνητο τα χρήματα επενδύονται στην ίδια περιοχή.
Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Με αφορμή όσα είπε ο κ. Μέντης, έχω να τονίσω δυο- τρία πραγματάκια. Κατ’ αρχήν, όποιος πραγματικά ασχοληθεί με τη δημοπρασία αυτού του ακινήτου, θα πρέπει πρώτον να βρει όλα τα στοιχεία νομιμότητος του κτιρίου, δηλαδή θέλει μία γενικά ενδελεχή έρευνα. Να δει, πίσω από αυτό το κτίριο αν όλα όσα υπάρχουν εκεί είναι νομίμως υφιστάμενα ή μη, δεύτερον θα πρέπει πραγματικά να ερευνήσει την αγορά, διότι πρέπει να ξεκινήσει όχι από την αντικειμενική αξία αλλά από την εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία είναι σαφώς διαφορετική. Η εμπορική αξία, όπως είπε και ο κ. Μιχαλόπουλος, σαφώς προσδιορίζεται μέσα από τα μεσιτικά γραφεία, αλλά προσδιορίζεται και μέσα από τους μηχανικούς, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια ασχολήθηκαν μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων για τις εκτιμήσεις των ακινήτων. Με δεδομένο ότι επειδή πραγματικά έχουν πέσει πολύ χαμηλά οι εμπορικές αξίες, θα πρέπει λίγο να μπει ένα όριο, ένα πλαφόν, διότι όταν ξεκινήσει μία δημοπρασία, ξεκινάς από ένα σαφώς ελάχιστο όριο, αλλά κινδυνεύεις να κατρακυλήσεις πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα όσα πάρεις σαφώς να μην ανταποκρίνονται στην αξία του ακινήτου μετά από 5 χρόνια. Αυτά απλώς τα λαμβάνει υπόψη της η επιτροπή όταν θα προχωρήσει στην όλη διαδικασία. Εγώ να βοηθήσω πραγματικά όσο μπορώ και ο κ. Μέντης παρέα με μένα.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε σύμφωνα με την εισήγηση; Ομόφωνα. Απλώς να πω πληροφοριακά όλα τα στοιχεία υπάρχουν στο φάκελο, η διαθήκη, οι αποδοχές κτλ.
Θέμα 12ο :  «Περί υλοποίησης του έργου «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 της Δ.Κ. Νεάπολης» και την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013».
Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης: Ο Δήμος Μονεμβασίας έχοντας ώριμη μελέτη «Κατασκευή Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 7 της Δ.Κ. Νεάπολης» προγραμματίζει την υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013». Αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Το εμβαδόν του υπογείου είναι 328,94 τμ, του ισογείου είναι 769,01 τμ και υπαίθριων χώρων 69,28 τμ. Κατόπιν των ανωτέρων προτείνεται η λήψη απόφασης από το ΔΣ για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
κ. Μέντης: Εγώ στην εισήγηση που έχω μπροστά μου, στο μέσο γράφει: «στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται χώροι ψυχαγωγίας των νηπίων, φύτευση με σημαντικό αριθμό δέντρων, καθώς και κατασκευή σηπτικού βόθρου». Επειδή το έγγραφο είναι 25 Φεβρουαρίου 2013, δεν πιστεύω η Διοίκηση να συναινεί ότι δε θα γίνει ο βιολογικός καθαρισμός στη Νεάπολη, δεν πιστεύω τέτοιο πράγμα, λείπει και ο Δήμαρχος τώρα να μ’ ακούσει, ως εκ τούτου θέλω να φύγει αυτή η έκφραση από δω, νομίζω ότι πρέπει να φύγει η έκφραση αυτή και να αφομοιωθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός. Δε μπορεί να μιλάμε για σηπτικό βόθρο όταν εμείς πάμε να φτιάξουμε βιολογικό καθαρισμό στη Νεάπολη. Ευχαριστώ.
κ. Πρόεδρος: Απλώς το συγκεκριμένο μέτρο δεν έχει ανοίξει ακόμη, να είναι έτοιμη η απόφαση όταν… να μπορεί να υποβληθεί η πρόταση.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 13ο :  «Περί της αριθ. 6/2013 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς, που αφορά πρόταση για την αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ.».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Με την 6/2013 η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ύψος της καταβολής αποζημίωσης να είναι στα 300 ευρώ, με μειοψηφία των συμβούλων κ.  Αντώνη Χαραμή που δεν την ψήφισε και της κυρίας Μαρίας Χαραμή. Έχετε την εισήγηση, μην τη διαβάζω τώρα όλη. Μπορούσε στο ανώτατο όριο να είναι στα 720 και η κυρία Χαραμή ψήφισε τα 720 και ο κ. Χαραμής καταψήφισε το ποσό.
κ. Χαραμής: Απλώς κ. Πρόεδρε να επαναλάβω τη θέση μου, έτσι όπως ακριβώς διατυπώθηκε την ημέρα που είχαμε αυτή τη συνεδρίαση, βέβαια και εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά είναι ούτε καν να τα κουβεντιάζουμε, γιατί τελικά δε θα πάρει ούτε 200 ευρώ στην τσέπη του ο Πρόεδρος, με τόσα προβλήματα που θα ‘χει. Όμως εμένα όπως πολλές φορές εδώ πέρα, επανειλημμένα έχω διατυπώσει τις απόψεις μου, το ίδιο λέω και τώρα, είναι πάγια τακτική μου, ως Δημοτικός Σύμβουλος να μην ψηφίζω τις αμοιβές αυτές γιατί θα μπορούσαν τα καθήκοντα αυτά να ασκούνται από τους Αντιδημάρχους και γι’ αυτό και δεν ψηφίζω αυτού του είδους τις πιστώσεις. Όχι για άλλο λόγο.
κ. Π. Τσάκος: Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Χαραμή, έχω εκφράσει επανειλημμένα την άποψή μου μέσα εδώ στο ΔΣ, ότι δεν εγκρίνω και εγώ τέτοιες πληρωμές και πιστεύω ότι η δουλειά αυτή η οποία γίνεται, μπορεί να γίνει από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή από κάποιο σύμβουλο που να μην πληρώνεται ή από κάποιο υπάλληλο του Δήμου. Συνεπώς δεν ψηφίζω και εγώ αυτή την πίστωση.
κ. Μέντης: Παίρνω το λόγο επειδή είμαι μέλος στην επιτροπή, πλην όμως απουσίαζα την ημέρα αυτή, εγώ έχω την προσέγγιση που είχε ο σύμβουλος, ο κ. Γεωργουδής με μία παρατήρηση, δηλαδή εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, συναινώ ότι έχει κάποια ελάχιστα κόστη η λειτουργία αυτή του οργάνου, και ταυτόχρονα επειδή δεν υπάρχει Αντιδήμαρχος στην επιτροπή και πιστεύω ότι με αυτά τα χρήματα, που είναι πάρα πολύ λίγα, νομίζω και επειδή είναι και οι αποστάσεις μεγάλες, θα τρέχει στην Καστανιά, θα τρέχει εδώ, θα τρέχει εκεί, ίσα- ίσα τα έξοδά του θα καλύπτει, τις βενζίνες και αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι θα προσφέρει και το έργο για το οποίο του ανατέθηκε. Ευχαριστώ.
κ. Χριστάκος: Απλώς θα επαναλάβω ότι στη συνεδρίαση που είχαμε κάνει, σε μία αντίστοιχη το 2011, είχα αρνηθεί να ψηφίσω την τότε, το ποσό του Προέδρου, αλλά τώρα επειδή η εταιρεία αυτή έχει πάρει και τα Σπήλαια, έχει αντικείμενο και πραγματικά το ποσό είναι πολύ μηδαμινό έως ασήμαντο, παρ’ όλο που συμφωνώ με τα όσα ελέχθησαν, επειδή εμείς έχουμε πάρει την πάγια θέση να μην ψηφίζουμε, όμως θα συναινέσω στην αμοιβή αυτή, με την έννοια ότι είναι πολύ μικρή και θεωρώ και μάλιστα ότι για τα Σπήλαια είναι πολύ ελάχιστη με την έννοια ότι έχει πάρει και διαχείριση των Σπηλαίων. Στην προηγούμενη Επιχείρηση, που είχε μόνο το «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν είχε αντικείμενο, όμως αυτή η Επιχείρηση έχει αντικείμενο τώρα.
(έλλειψη ήχου)
κ. Νικολινάκος: Και εγώ έχω την πάγια άποψη του συνδυασμού μου περί της μη καταβολής των συγκεκριμένων αμοιβών, όμως θα συμφωνήσω με τον κ. Χριστάκο, δεδομένου ότι έχω μία μεγάλη ευαισθησία στο θέμα του Σπηλαίου της Καστανιάς πιστεύω είναι ένας αξιόλογος τόπος αναφοράς του Δήμου μας και ελπίζω ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει κυρίως με αυτό να ασχοληθεί, γιατί έχουμε πει ότι τα άλλα είναι πολύ μικρότερης σημασίας και επειδή το ποσό είναι μη προκλητικό, θα μπορούσα να το δεχτώ ως ανταποκρινόμενο σε κάποια πάγια έξοδα μετακίνησης ή εργατοωρών οι οποίες θα διατεθούν γι’ αυτό και θα συναινέσω στην αμοιβή αυτή, για το συγκεκριμένο ποσό.
κ. Σταθάκης: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ πράγματι όταν έγινε αυτή η Επιχείρηση, προσπαθήσαμε, έγινε για λίγο χρόνο και μετά διαλύθηκε με τον Καλλικράτη, είχα την άποψη και επέμενα πολύ, ότι το αξίωμα είναι τιμητικό και άμισθο και δε θα ‘πρεπε τότε να πληρώνεται ο Πρόεδρος. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια διαφορά, τα 300 ευρώ αυτά που θα παίρνει αυτός ο Πρόεδρος, θα τα διαθέτει για να πηγαίνει από το Σπήλαιο της Καστανιάς στη Νεάπολη, εάν θέλουμε να βάζει και τα πετρέλαια και τη βενζίνη ο ίδιος, ας το κάνετε. Εγώ νομίζω ότι οι καιροί οι σημερινοί, επειδή οι συντάξεις και οι μισθοί έχουνε μειωθεί πάρα πολύ και δε φτάνουνε να συντηρήσουνε τις οικογένειές τους, ακόμα και οι συνάδελφοι, ότι είναι δίκαιο να παίρνει αυτά τα 300 ευρώ, να γεμίζει το ρεζερβουάρ μόνο του αυτοκινήτου του. Ευχαριστώ.
κ. Πρόεδρος: Θα πρέπει να πούμε ότι απ’ τα 300 γύρω στα 220 είναι καθαρά.
κ. Νικολινάκος: κ. Σταθάκη μ’ όλη τη συμπάθεια και το σεβασμό, είναι λίγο υποχρεωτικό αυτό που είπατε, γιατί είχατε ψηφίσει και την προηγούμενη φορά πολύ μεγαλύτερα ποσά, δε νομίζω να είχατε διαφωνήσει, που φτάνανε και περισσεύανε για να γεμίσεις ένα ρεζερβουάρ. Δε θέλω να αντιπαρατεθώ, αλλά σας λέω και πάλι ότι τώρα που πολύ σωστά το αναπτύξατε αυτό και εγώ παίρνω αυτή την άποψη, θα σας υπενθυμίσω όμως ότι και την προηγούμενη φορά με ένα άλλο μισθολόγιο και χωρίς τα Σπήλαια της Καστανιάς, το είχατε υπερψηφίσει πάλι το ζήτημα της αμοιβής. Αυτό μόνο έτσι σα σημείωση.
κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται λοιπόν, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων του κυρίου Χαραμή και του κυρίου Πέτρου Τσάκου.
Θέμα 14ο :  «Περί συγκροτήσεως επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 έτους 2013».
Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Η συγκρότηση αυτής της επιτροπής είναι για ζώα τα οποία είναι σταβλωμένα χωρίς άδεια περιβαντολογική και βάση της Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επιβληθεί σε έναν κτηνοτρόφο, στον Αγ. Γεώργιο Βοιών, προκειμένου να τα πάρει ή την πώληση των ζώων ή την απομάκρυνση αυτών, σε κατάσχεση θα βγούνε, αναλόγως. Πρέπει να ορίσουμε, αυτό είναι ένας Μελάς Γρηγόριος, έχει πολλά ζώα, έχει στάβλο ολόκληρο, στα Ποράλωνα. Τα έχει μεταφέρει στον Αγ. Γεώργιο, του ‘χουνε στείλει ένα χαρτί και του λένε εντός 60 ημερών να τα απομακρύνει, αυτός δεν ακούει κανένα, εμείς πρέπει να συγκροτήσουμε μία επιτροπή, η Περιφέρεια δηλαδή, η οποία, ένας δημοτικός σύμβουλος θα είναι ο Πρόεδρος και με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή αυτή έχει Αστυνομικό Διευθυντή μέσα, έχει Νομοκτηνίατρο και έναν ο οποίος θα είναι από την Περιφέρεια. Για τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής προτείνω, θα είμαι εγώ με αναπληρωτή τον Μπάμπη τον Κουτσονικολή. Πρέπει να είναι Δημοτικός Σύμβουλος ο Πρόεδρος. Τον έχω ενημερώσει τον κ. Μάρκο.
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε, ομόφωνα, ο κ. Σουρλάς ως Πρόεδρος και ο κ. Κουτσονικολής αναπληρωτής.
Θέμα 15ο : «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής Λιμεναρχείου Ναυπλίου».
κ. Πρόεδρος: Προτείνεται η κυρία Πριφτάκη, όπως είχε οριστεί και πέρσι, και αναπληρωτής ο κ. Μιχαλόπουλος προτείνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Θέμα 16ο : «Περί συνάψεως σύμβασης, για την συλλογή λαμπτήρων, με την εγκεκριμένη από το ΥΠ.Ε.Κ.Α. «Φωτοκύκλωση Α.Ε.».
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Η σύμβαση αυτή αφορά συλλογής λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού. Ανακυκλώσιμα είναι, τοποθετούνται ήδη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα καταστήματα με ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικό υλικό, υπάρχουν παντού, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έρχεται να τα παίρνει, υπάρχει ένα πρόβλημα, ειδικά αυτές οι λάμπες, αν ξέρετε, του υδραργύρου και φθορίου είναι επικίνδυνες αν σπάσουν, γι’ αυτό πρέπει και όλες αυτές οι πυρακτώσεως, που χρησιμοποιούμε στο φωτισμό, ναι μεν είναι χαμηλής κατανάλωσης, αλλά όταν σπάσει… λοιπόν πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο αλλά πολύ περισσότερο και τα καταστήματα που έχουν αυτά τα είδη, να έχουν όλοι αυτούς τους απαιτούμενους κάδους και η εταιρεία αυτή να τους παραλαμβάνει και να πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε για να γίνει η ανακύκλωση. Τα καταστήματα με ηλεκτρολογικό υλικό στους Μολάους έχουνε. Αυτοί (οι λαμπτήρες) σας είπα είναι επικίνδυνοι όταν καταστρέφονται, όταν σπάζουν. Και δεν είναι μόνο οι λάμπες, είναι υπολογιστές, είναι όλα αυτά, τηλεοράσεις, τα πάντα, ότι έχει σχέση. Όταν υπάρχει μια εταιρεία υπεύθυνη, εδώ πλέον σήμερα, επαφίεται στον κάθε ιδιοκτήτη καταστήματος και έχει, υπάρχουν σε πολλούς χώρους τέτοια, εγώ στους Μολάους τουλάχιστον ξέρω ότι τα καταστήματα με ηλεκτρολογικό υλικό έχουν, αλλά δεν έρχεται αυτή τη στιγμή κανένας να τα πάρει, τα έχουν εκεί πέρα, τα έχουν συσσωρεύσει και τα έχουν εκεί, στις αποθήκες. Με αυτή τη δυνατότητα τουλάχιστον κάποιος θα τα παίρνει.
(διάλογος)
Δίνεται η δυνατότητα λοιπόν, μέσω αυτής της προγραμματικής να γίνει και αυτή η ενημέρωση, ειδικότερα στα μαγαζιά.
κ. Χριστάκος: Το 2007 είχαμε αρχίσει και κάναμε ανακύκλωση συσκευών ηλεκτρικών, αυτή γίνεται ακόμα; Που μαζεύαμε υπολογιστές και ψυγεία, αυτά όλα;
Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης: Σταύρο δυστυχώς, εδώ πέρα είχαμε τα κοντέινερς, δεν ερχόντουσαν να τα πάρουνε, με αποτέλεσμα, μπαίνανε οι γύφτοι μέσα, παίρνανε ότι θέλανε. Και να ξέρετε κάτι, ότι όταν εμείς αγοράζουμε, οποιοδήποτε υλικό αγοράζουμε, είτε είναι λάμπα, είτε είναι υπολογιστής, οτιδήποτε, το τέλος (ανακύκλωσης) το πληρώνουμε. Το κάθε προϊόν που αγοράζουμε, που έχει σχέση με φωτισμό, το πληρώνουμε εμείς, ο καταναλωτής λέει το πληρώνει μέσα στη τιμή.
κ. Πρόεδρος: Όπως πληρώνουμε και για τα ελαστικά αυτοκινήτων, αλλά καταλήγουν στα ρέματα.
Συμφωνούμε με βάση την εισήγηση; Μονόδρομος είναι. Ομόφωνα.
Θέμα 17ο : «Περί ανακλήσεως της αριθ. 1/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου & λήψη νέας».
κα. Αλειφέρη: Γεια σας και από μένα, αφορά την απόφαση που είχαμε πάρει σε προηγούμενη συνεδρίαση, όσο αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠ, σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο αφορούσε τη διόρθωση στην περίληψη του θέματος, της λέξης Πολιτικής με την αντικατάστασή της, το σωστό Προστασίας, όπως ήταν και στο αποφασιστικό μέρος. Το δεύτερο αφορά τα Σπήλαια, τα οποία όπως συζητήσαμε θα μεταφερθούν σαν αρμοδιότητα στην Κοινωφελή Επιχείρηση. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει απαλοιφή από τον Τομέα του Πολιτισμού, στη συστατική πράξη του ΝΠ της λέξης Σπηλαίων, η οποία στη συνέχεια θα προστεθεί σαν αρμοδιότητα στην Κοινωφελή Επιχείρηση και θα αφορά το Σπήλαιο της Καστανιάς. Το τρίτο, και εδώ θα πρέπει να γίνει μία αλλαγή όσο αφορά το ποσό στην επιχορήγηση του Δήμου, την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει για το ποσό των 500.000 ευρώ και είχαμε πάρει αυτή την απόφαση, όμως πηγαίνοντας ο Προϋπολογισμός του ΝΠ στη Περιφέρεια, ετέθη το θέμα κατά τον έλεγχο, ότι δεν αναγράφονται οι 300.000 ευρώ, οφειλή του Δήμου προς το ΝΠ, από την προηγούμενη χρονιά. Ήταν αυτό που θεωρούσαμε ότι προφανώς θα το ξεπεράσουμε και δε θα χρειαστεί να δοθούν αυτές οι 300.000, αφού όπως ξέρετε πέρσι η συστατική πράξη προέβλεπε το ποσό των 600.000 ευρώ σαν επιχορήγηση στο ΝΠ, αλλά ο Δήμος, επειδή υπήρχαν υπόλοιπα από την προηγούμενη χρήση, έδωσε μόνο τις 300.000. Αυτό δεν μπήκε ούτε σαν οφειλή στον Προϋπολογισμό του Δήμου προς το ΝΠ, αλλά ούτε και σαν Έσοδο στον Προϋπολογισμό του ΝΠ. Εδώ λοιπόν μας καλούν από την Περιφέρεια να αναγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου αυτό το ποσό σαν οφειλή προς το ΝΠ και το ΝΠ στον Προϋπολογισμό του, σε αναμόρφωση που θα κάνει, να το δεχτεί ως Έσοδο. Ως εκ τούτου και επειδή πια αλλάζουν τα δεδομένα όσο αφορά τα Έσοδα του ΝΠ, ερχόμαστε να τροποποιήσουμε αυτό που είχαμε εισηγηθεί την προηγούμενη φορά και να πούμε ότι ο Δήμος σαν επιχορήγηση στο ΝΠ, να δώσει το ποσό των 300.000 ευρώ, ούτως ώστε με τις 300.000 που θα υπάρχουν οφειλή συν τις 300.000 που θα είναι συστατική πράξη, πάμε στο ποσό των 600.000 και έτσι δε θα αναγκαστούμε να τροποποιήσουμε τη συστατική πράξη ούτε και μέχρι του χρόνου, που θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί ε τα χρήματα αυτά μπορούμε να διαχειριστούμε το ΝΠ, δεν ξέρω αν έγινα σαφής. Επειδή αν δίναμε επιπλέον από τις 500.000 που ψηφίσαμε και τις 300.000 τις προηγούμενες, το ποσό θα ανερχόταν πολύ ψηλά, τροποποιούμε τη συστατική πράξη το ποσό των 300.000, οπότε έχουμε τα ίδια χρήματα και μ’ αυτό τον τρόπο βγάζουμε και την επόμενη χρονιά και η επόμενη δημοτική αρχή, όποια είναι, μπορεί να αξιολογήσει και να κρίνει αν θέλει να τροποποιήσει τη συστατική πράξη και να δώσει ένα άλλο ποσό στο ΝΠ. Θα είναι ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προς το ΝΠ, δηλαδή θα είναι 900.000 μέχρι τις εκλογές, όχι μέχρι της εκλογές, όλο τον επόμενο χρόνο. Αν η καινούργια δημοτική αρχή θελήσει να το τροποποιήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο… δεν τα είχαμε βάλει τα 300.000 που χρωστάει ο Δήμος, είχαμε βάλει 600.000, όπως προέβλεπε η συστατική πράξη, η αρχική, γιατί θυμάστε είχαμε το υπόλοιπο 300.000 από την προηγούμενη χρήση, ήταν υπόλοιπο του ΝΠ, ταμειακό υπόλοιπο του ΝΠ, καταλάβατε; Αυτό υπήρχε στο ταμείο του ΝΠ 31/12. Οι 300.000 θα έπρεπε να ‘ταν επιπλέον αν τις είχαμε προϋπολογίσει, αλλά δεν τις είχαμε προϋπολογίσει και ερχόμαστε να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή εγώ εισηγούμαι αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, να είναι 500.000 η επιχορήγηση στο ΝΠ, να είναι 300.000 επειδή πρόκειται να ‘ρθουν και τα χρήματα που ο Δήμος από την προηγούμενη χρονιά δεν έδωσε στο ΝΠ και τώρα, όπως μας λένε στην Περιφέρεια, οφείλει να το πράξει. Τα 300.000 τα περσινά συν 300.000 τώρα, συν 300.000 του χρόνου.
κ. Πρόεδρος: Υπήρχε μια συνεννόηση και με την Περιφέρεια για το θέμα αυτό και πως καταλήγουμε εκεί, αυτή την στιγμή δεν τροποποιούμε τον Προϋπολογισμό, τροποποιούμε η συστατική πράξη. Μόλις δημοσιευτεί η τροποποίηση της συστατικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ‘ρθουμε να τροποποιήσουμε τον Προϋπολογισμό. Και ενώ ο Δήμος προβλέπει 600.000 για επιχορήγηση του ΝΠ, θα πάρει τις 300.000 και θα τις πάει σαν οφειλή του ’12 και θα μείνουν στον Προϋπολογισμό 300.000. η κουβέντα που έχει γίνει και με τον κ. Δήμαρχο και με την κυρία Αλειφέρη, το σκεπτικό δηλαδή, θα πάρει τις 300.000 που είναι οφειλή του ’12 και από τις 300.000 του ’13 θα πάρει τις 150.000, οι υπόλοιπες 150.000 θα πάνε σαν οφειλή στο ’14. Και 300.000 που θα είναι τακτική, το ’14 θα έχει 450.000, καταλάβατε; Απλώς η εκταμίευση το ’13 από την τακτική επιχορήγηση θα είναι κατά το ήμισυ, θα πάνε οι 150.000 και 300.000 που θα είναι από την οφειλή, 450.000, και 450.000 θα είναι για το ’14. Απ’ το ’14 και μετά νέες εκτιμήσεις, νέα τα δεδομένα κτλ.
κ. Μαστορόπουλος: Θέλω να τοποθετηθώ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα γιατί εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό και όπως εξελίχθηκε αυτή η κουβέντα, εάν κάποιος την παρακολουθούσε σήμερα και παρακολουθούσε εδώ τι λέγαμε τόση ώρα, βάλε 600.000, κόψε 300.000, πρόσθεσε 400.000, φτάσε το 1.000.000, να το διαιρέσουμε δια 2, δηλαδή οι υπεύθυνοι εδώ δείχνουνε μία ασυνήθιστη προχειρότητα. Θα θυμόσαστε όταν πρωτοψηφίσαμε για το ποσό που θα χρηματοδοτεί ο Δήμος κάθε χρόνο το ΝΠ, εσείς είχατε εισηγηθεί 600.000, τον πρώτο χρόνο. Εμείς είχαμε φέρει αντιδράσεις και λέγαμε δε χρειάζεται τόσα λεφτά το ΝΠ, μπορεί να ξεκινήσει με 300.000, όχι, επιμένατε, έχει εκείνο, έχει τα’ άλλο, έχει υποχρεώσεις, έχει από εδώ, έχει από κει, 600.000, το ψηφίσατε και με δική σας ευθύνη, δεν ξέρω ποιος φταίει γι’ αυτό, γιατί δεν είναι λίγο, αυτά τα πράγματα δεν παίζουνε, δηλαδή παίζουμε με 400.000 και 500.000; δεν το κατάλαβα. Σε παρακαλώ Δήμαρχε, δε λέω τέτοια πράγματα, ότι φάγανε λεφτά. Εγώ λέω ότι η διαχείριση του ζητήματος είναι ανεύθυνη, γιατί επιμένατε ότι πρέπει να ‘χει το ΝΠ, 600.000 να κάνει τη δουλειά του και τώρα μας λέτε, δε θέλει 600.000 θέλει 300.000, είναι τώρα πράγματα σοβαρά από υπεύθυνους ανθρώπους αυτά; Έτσι παίζουμε με τα λεφτά; Βάλε 100, βάλε 200 παραπάνω, βάλε 400,, κόψε 300, τι πράγματα είναι αυτά; Και κάποιοι έχουν ευθύνη γιατί όταν ψηφίζει το ΔΣ και λέει 600.000 το χρόνο, ανεξαρτήτως αν κάποιοι διαφωνούν ή όχι, από εκεί και πέρα είναι νόμος, είναι υποχρεωτική δαπάνη. Εδώ πέρα έχουμε κάνει τόσα χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ξέρουμε οι περισσότεροι τι θα πει υποχρεωτική δαπάνη, νόμος, έπρεπε κάθε χρόνο να δίνεται 600.000, γιατί δεν τα δίνατε τα 600.000 που ‘σαστε υποχρεωμένοι; Δεν είσαστε υπεύθυνοι γιατί δεν τα δίνατε; Και έτσι αυθαίρετα, κάποιος αποφάσισε, δεν ξέρω ποιος, να μη δώσει 300.000 στο ΝΠ του Δήμου; Και που είναι η υπευθυνότητα η δικιά σας που θα έπρεπε να απαιτήσετε τα 300.000 που δε σας έδωσε ο Δήμος; Είσαστε υποχρεωμένοι και ελέγχεστε και ποινικά αν το θέλετε. Άλλοι έχουνε πάει για αδικήματα για ψύλλου πήδημα, έχω πάει 300 φορές στο δικαστήριο για τρίχες. Δηλαδή άμα σας πει κάποιος είσαστε υποχρεωμένοι να πάρετε τα λεφτά του ΝΠ και εσείς δεν τα ζητήσατε, τι θα του πείτε; Τα άφησα γιατί δε χρειαζόντουσαν; Δεν είναι πράγματα αυτά, ούτε και εγώ θέλω να μπω σε μία διαδικασία, με βάζετε να ψηφίσω τώρα, τι να ψηφίσω; Εγώ θα αποχωρίσω, δε θα ψηφίσω τίποτα. Γιατί να μπλέξω σ’ αυτή την υπόθεση; Πάρτε την ευθύνη πάνω σας, αφού έτσι όπως το διαχειριστήκατε εγώ δεν πρόκειται να σας καταγγείλω ή να κάνω τίποτα, αλλά δεν είναι και πράγματα αυτά. Ούτε και στο επόμενο ζήτημα, εκεί που είναι στον Προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση, και εκεί θα απέχω. Δηλαδή να ψηφίσω τώρα να κοπούνε τα 300.000 από το ΝΠ, γιατί δε χρειάζονται και μετά να πω να τα πληρώσει ο Δήμος τα 300.000, γιατί δεν τα πλήρωσε τόσο καιρό, άντε να βρεις την απάντηση. Δεν ξέρω, εγώ αποχωρώ και δηλώνω απών σ’ αυτό το θέμα.
κ. Πρόεδρος: Έχει γίνει μια εισήγηση, από εκεί και πέρα ο κάθε συνάδελφος μπορεί να τοποθετηθεί, δικαίωμά του, θα μπει το θέμα σε ψηφοφορία.
κ. Νικολινάκος: Πολύ σύντομα για να μη γίνει… προχθές, το προχθεσινό, στο οποίο βέβαια και ο Δήμαρχος έχει ενστάσεις αλλά και εμείς απ’ την πλευρά μας, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν ακούστηκαν αυτά που έπρεπε. Εγώ δυο επισημάνσεις θα κάνω, από αυτό που πολύ σωστά ανέπτυξε ο αρχηγός της παράταξής μου κ. Μαστορόπουλος, φαίνεται ότι τα «τρακοσάρια» δίνονται λίγο ελαφρά τη καρδία, είναι καθαρά αυτά γιατί δε μπορεί να κόβεις 300.000, είναι μεγάλες οι εκτιμήσεις έξω, να πέφτουμε έξω. Και θα σας θυμίσω και κάτι άλλο γιατί είπατε πριν λίγο κ. Δήμαρχε ότι έγινε σωστή διαχείριση και έφτασαν τα 300.000, πριν ένα μήνα αν διαβάσετε την τοποθέτηση της Προέδρου του ΝΠ τεκμηριώνει με μακρά τοποθέτηση, ότι τα 500.000 είναι το minimum και μάλιστα κακώς κόβονται και τα 600.000 σε 500.000, είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά αυτά. Εμείς μπορεί να ‘χαμε πει αλλά εμείς δεν ήρθαμε μετά να πούμε βάλε 200, 150, εγώ προσωπικά είπα καθόλου και να τελειώνει η ιστορία, να διαχειρίζεται μία επιτροπή, έχουμε μία σταθερή στάση. Σας ακούω αν θέλετε να… δεν τραγικοποιούμε τίποτα αλλά, δηλαδή όταν πριν ένα μήνα ακούγαμε στην τοποθέτηση, στην προσπάθεια του 600.000 να γίνουν 500.000, ότι η Πρόεδρος υπεραμυνότανε ότι ίσως είναι το minimum και εν πάση περιπτώσει επειδή είναι και φοβερή κρίση, τα 500.000 είναι απαραίτητα, τώρα πως συμφωνούμε με τα 300.000, γιατί υπήρχαν και τα 300.000 τα προηγούμενα, αλλά 600.000 ήταν τα προηγούμενα, τα 300.000 δεν πέσανε από τον ουρανό, ήταν γιατί δεν δοθήκαν τα 600.000 της πρώτης χρονιάς. Λέω ότι την προηγούμενη φορά, τον περσινό χρόνο τον περάσαμε με 300.000, πως έγινε η τοποθέτηση ότι τα 500.000 είναι το minimum για να λειτουργήσουμε, χωρίς να ξοδέψουμε ένα… διαβάστε τις τοποθετήσεις και θα τα δείτε, τώρα αν δεν θέλετε να το καταλάβετε αυτό είναι δική σας δουλειά. Εγώ θα τηρήσω την ίδια στάση με τον κ. Μαστορόπουλο και αν και είμαι παρών θα δηλώσω απών στο θέμα τις ψηφοφορίας.
κα. Αλειφέρη: Θέλω να εξηγήσω κάτι, δεν αλλάζουμε απολύτως τίποτα, όταν εγώ έλεγα ότι τα 500.000 είναι τα αναγκαία για να λειτουργήσει το ΝΠ, το λέω ακριβώς το ίδιο και τώρα, η διαφορά μας είναι απλά μαθηματικά. Θα δίναμε 500.000 φέτος και 500.000 του χρόνου, 1.000.000, εάν στη συστατική μας πράξη είχαμε το 500.000 που ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά, σαφέστατο αυτό; Τώρα λοιπόν για να μη δώσουμε χρήματα και μείνουν στο ΝΠ, λέμε 300.000 αυτά που χρωστάει από πέρσι και 300.000 που θα δώσουμε τώρα, 600.000 και 300.000 που θα δώσουμε του χρόνου, 900.000 συν τις 100.000 που είναι από το ΕΣΠΑ, να ‘το το εκατομμύριο, τα ίδια χρήματα, απλά μειώνουμε το ποσό για να μην έχουμε ένα αποθεματικό στο ΝΠ, το οποίο και εσείς πολλές φορές έχετε πει, ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό κάνουμε, στην ουσία τα 500.000 είναι αυτά που είναι αναγκαία και που θα τα ‘χει το ΝΠ για να λειτουργήσει αυτά τα 2 χρόνια. Κάνουμε την άθροιση με δύο διαφορετικούς τρόπους, το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι. Δε σας τρελαίνω κ. Μαστορόπουλε, είστε μαθηματικός, απλά μαθηματικά. Ήρθαμε την προηγούμενη φορά και τεκμηριώσαμε και λόγω της κρίσης, ότι πρέπει αυτό το 600.000 να το κάνουμε 500.000, εκεί είμαστε λοιπόν, στο 500.000. Τα χρήματα που χρειάζεται το ΝΠ θα τα πάρει με αυτό τον τρόπο, είναι ακριβώς το ίδιο και θα δώσουμε τη δυνατότητα στη νέα δημοτική αρχή να αποφασίσει τι ποσό θα δώσει στο ΝΠ εφόσον το κρατήσει. Είναι απλά μαθηματικά.
Αντιδήμαρχος κα. Πριφτάκη: Να πω και εγώ μια κουβέντα σε σχέση με την ανευθυνότητα και τη μη ευθύνη. Όταν ξεκίνησε η συστατική πράξη των 600.000 που λέγαμε ότι φτάνει, δεν είχε υπολογιστεί το ποσό που θα πάρουμε από ο ΕΣΠΑ, που είναι 120- 130.000 ευρώ για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και δεν είχε υπολογιστεί και ένα υπόλοιπο, που μετά από τις συγχωνεύσεις που γίνανε στα ΝΠ  βρέθηκαν ταμειακά υπόλοιπα. Επομένως, δε μπορείτε αυτή τη στιγμή έτσι με μια ελαφράδα, γι’ αυτό ήθελα πιο πολύ ν’ ακούσετε κ. Μαστορόπουλε, Νεκτάριε θα σε πω γιατί έτσι σ’ έχω μάθει να σε λέω, λοιπόν δε μπορείτε να πείτε ότι δεν κάτσαμε κάτω να υπολογίσουμε ότι οι πραγματικές δαπάνες του ΝΠ αν υπολογίσεις 400.000 μισθοδοσίες, 300 κάτι μισθοδοσίες και τα λειτουργικά είναι τόσα. Όμως βρέθηκαν μετά τις συγχωνεύσεις, βρεθήκανε ταμειακά υπόλοιπα, 200.000 τόσο συν το ΕΣΠΑ 150.000, που τα δίνει 120.000 κάθε χρόνο. Δε μπορείς να τα είχες υπόψη σου πριν τις συγχωνεύσεις. Ποιοι ελαφροί; Εγώ δεν έβαλα χαρακτηρισμούς, είπα ότι δεν είμαστε ανεύθυνοι, εγώ δεν έβαλα κανένα χαρακτηρισμό. Εγώ δεν έχω ολοκληρώσει, μόνο είπα αυτό, εμείς σας ακούμε όλες τις φορές με πολύ προσοχή, το να αξίζουμε και εμεί να μας ακούσετε για ένα λεπτό, δεν κάνω παραπάνω. Κανένα χαρακτηρισμό δεν έφερα, ούτε ελαφρύς, ούτε βαρέως. Εγώ λέω μόνο ότι οι υπολογισμοί σωστά έγιναν και μετά το ’11 έγινε και συθέμελη αλλαγή. Τέλος πάντων τώρα αυτή τη στιγμή να μη λέμε ότι το 300.000, γιατί και μεθαύριο θα χρειαστεί να τροποποιήσουμε ξανά τη συστατική πράξη, είναι βέβαιο διότι δε θα έχουμε ούτε τις επιχορηγήσεις από το ΕΣΠΑ, ούτε άλλα ταμειακά που θα εξαντληθούν. Άρα αν θέλουμε να λειτουργεί ένα ΝΠ με αξιοπρέπεια θα κάνουμε τροποποίηση. Σήμερα όμως ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε ανοικτοί και κάνουμε τροποποιήσεις για να γλιτώσουμε χρήματα, όχι για να 300.000 να κάνουν βόλτες. Για να μπορούμε να γίνει η διαχείριση, θα καταλήξει κάποια στιγμή το ΝΠ τι πραγματικά χρειάζεται και το βέβαιο είναι αυτό που η Πρόεδρος έχει αναλύσει 100 φορές, ότι τα λειτουργικά έξοδα του ΝΠ είναι 500.000. αν εμείς τα ‘χουμε εξασφαλισμένα αυτή τη στιγμή και δε μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι έτερον εκάτερον, πάμε όμως και για άλλη τροποποίηση, το πόσο σοβαρό είναι αυτό θα το δείξει η πορεία και η κρίση του κόσμου. Αυτό είχα να πω.
κ. Χριστάκος: Επάνω στο θέμα αυτό, επειδή έχω ασχοληθεί επανειλημμένα το ’11 με τους απολογισμούς και με τα έξοδα, έχω την πεποίθηση ότι το ΝΠ μπορεί να λειτουργήσει πολύ κάλλιστα με 350.000 ευρώ το έτος. Να μην επαναλάβω πάλι τα εντάλματα που ανέφερα στην προηγούμενη κουβέντα, που έλεγα 15.000 για μπάλες και για τον Παφ- Πουφ 15.000  το έτος και για βαψίματα κτλ. Θεωρώ ότι γίνεται μία μεγάλη σπατάλη και δεδομένου των οικονομικών συνθηκών αυτών δε μπορεί η Κοινότητα Αγγελώνας να κάνει έργα 10.000 το έτος ή αλλιώς και η Συκιά και οι Βελλιές κτλ, και να δίνουμε τόσα πολλά λεφτά στο Νομικό, τα οποία βγαίνουνε από τα παρεπιδημούντων. Θα πρέπει με αφορμή τη μείωση αυτή, το Συμβούλιο του Νομικού να κάνει την προσπάθειά του να μειώσεις κατά πολύ τα έξοδα για σπατάλες.
κ. Χαραμής: Εγώ δεν μπαίνω επί της ουσίας, δεν πολύ το ξέρω και το θέμα, δεν έχω πολυασχοληθεί, απλώς να πω και εγώ εδώ τώρα, τα απλά μαθηματικά που προσπαθείτε εσείς να μας μάθετε και με την κυρία Πριφτάκη πρώτη φορά είδα λίγο έντονο ύφος, όλες τις φορές είστε πάντα πιο συγκαταβατική, προσπαθείτε να μας πείσετε ότι το 1.000.000 το ‘χουμε εκεί, άντε να πάρουμε και το 2013 500.000 και το 2014 500.000, θα τα κάνουμε 1.000.000 και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα που θα πάρουμε 300.000 τώρα και 300.000 και μας λέτε, προσπαθείτε, κοροϊδεύεται τον εαυτό σας, δεν ξέρω, ότι αν πάρουμε 500.000 από το Δήμο και το δώσουμε στο ΝΠ δε θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα των παλιών ΝΠ, των παλιών Δήμων, δε θα προσθέσουμε του ΕΣΠΑ τις 130.000 που λέτε; Και θα τα προσθέσουμε μόνο αυτά; Προσπαθείτε να μας πείσετε για πράγματα που είναι για τα μωρά παιδιά, δεν είναι κουβέντες τώρα αυτές να ακούγονται σ’ ένα ΔΣ. Εγώ για να μην ξαναμιλήσω κ. Πρόεδρε, ψηφίζω τα δύο πρώτα όπως έρχονται στη εισήγηση και λέω παρών για το τρίτο θέμα.
Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Με κάλυψε αρκετά η συνάδελφος αλλά θέλω μια διευκρίνιση να κάνω, επειδή οι περισσότεροι από μας ασχολούμαστε χρόνια εδώ πέρα, η συστατική πράξη έχει να κάνει με το λειτουργικό κόστος που έχει το Νομικό Πρόσωπο ή το κάθε Πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω εύκαιρο, γιατί δεν είμαι και στο Νομικό, αλλά από τα λίγα που γνωρίζω, αν είχαμε έναν Απολογισμό όπως είπε ο κ. Χριστάκος, θα φανεί το λειτουργικό κόστος, εάν τα διαθέσιμα, τα ταμειακά, τέλος του χρόνου, από τα χρήματα που είχαν αφήσει οι πρώην Δήμοι, όπως και η έκτακτη επιχορήγηση του ΕΣΠΑ, η οποία δεν έφτανε για να πληρώσει τις ανάγκες του ΝΠ, δεν έχει να κάνει με το αν μπήκαν ή δε μπήκαν οι υπόλοιπες 300.000, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν μπει. Εάν τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο εκείνη την ώρα, έφταναν να πληρώσουν τις 500.000 που λέει η κυρία Πρόεδρος, για το λειτουργικό κόστος ΝΠ, που είναι το πρόβλημα; Ειλικρινά εγώ δεν το καταλαβαίνω, θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν μπει τα χρήματα 31/12 και να μην υπήρχε κανένα θέμα να συζητάμε.
(διάλογος)
κ. Νικολινάκος: κ. Κουτσονικολή, σ’ αυτή την αίθουσα εδώ έχουμε κατηγορηθεί πάρα πολύ για τη στάση προς το ΝΠ, αυτή και υπερασπιζόμαστε. Το 1991-92 νομίζω ο κ. Μητσοτάκης είπε 0+0=14, δεν ξέρω οι παλιότεροι θα το θυμούνται αυτό και μοιράστηκε το Νόμπελ Χημείας εκείνη τη χρονιά κατά τις στήλες των παραπολιτικών. Εγώ λοιπόν μόνο νούμερα θα πω τώρα διότι εδώ οι δύο μαθηματικοί εγκαλέστησαν ότι δεν κάνουν καλές πράξεις. Βάση  λοιπόν αυτών που είχαμε ψηφίσει και θα εξακολουθούσαμε αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, θα ήταν 600.000 πέρσι, 500.000 φέτος και 500.000 του χρόνου, σύνολο 1.600.000, τώρα που πάμε; 600.000 πέρσι ανελαστικά γιατί εκτελέστηκαν και 300.000 φέτος και 300.000 του χρόνου, 1.200.000, οι 400.000 είναι ένα αμελητέο ποσό; για να καταλάβω, για το Δήμο, αν είναι ένα αμελητέο ποσό, αυτό προσπαθούμε να αποδείξουμε, ότι προκύπτει μία σαφής διαφορά. Αντιλαμβάνομαι και πρέπει να αντιληφτείτε ότι πιθανόν και είναι λογικό αυτό ότι τα χρήματα αυτά δεν χρειαζόντουσαν, αυτό λέμε τόσο καιρό και ίσως ακόμη και λιγότερα να χρειαζόντουσαν και επίσης δεν ευσταθεί και το ζήτημα ότι 600.000 βάλαμε όταν ήταν παχιές οι αγελάδες, οι αγελάδες ξέραμε δεν ήταν παχιές και θα γίνονταν πιο ισχνές. Αυτό μόνο ήθελα να πω, δε διαφωνούμε για τίποτα άλλο, απλά τα αριθμητικά μεγέθη, τα οποία οι αριθμοί είναι συγκεκριμένοι, δε μπορούν να αλλάξουν, αντί για 1.600.000 το οποίο αν προχώραγε ακόμα και σήμερα θα παίρναμε, τώρα θα πάμε στο 1.200.000 και είστε και ευχαριστημένοι γιατί πάμε 1.200.000. Μα αυτό λέγαμε τόσο καιρό.
κ. Πρόεδρος: Εγώ είπα κυρία Πρόεδρε ότι τα 300.000 μόνο ΚΑ θα αλλάξουνε, τίποτε άλλο. Όποιος το καταλαβαίνει το καταλαβαίνει. Θα φύγουνε από την τακτική επιχορήγηση, θα πάνε στα ανωφελή για τον Προϋπολογισμό, δε θα διαταραχτεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου, εγώ αυτό λέω. απλά πράγματα.
κα. Αλειφέρη: Και να προσθέσω, γιατί θα το προσθέσω κ. Πρόεδρε, κύριε Νικολινάκο, σ’ αυτό που προσθέσατε τώρα είναι και 300.000 ευρώ το ταμειακό υπόλοιπο, οπότε πάμε στα ίδια τα χρήματα, αυτά που λέμε, αυτά  που θα παίρναμε, το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι.
κ. Τσάκος: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, όταν την πρώτη χρονιά, το ’11 βάλαμε σαν επιχορήγηση στο ΝΠ 600.000 ευρώ, εμείς εδώ σα δημοτική παράταξη είχαμε πει ότι δε συμφωνούμε και είχαμε πει ότι σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος, είναι πρόκληση τα 600.000. Είπαμε ότι με 400.000 μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και λέω τώρα εγώ, ο Δήμος δεν είχε υποχρέωση να δώσει τα 600.000 στο ΝΠ; Ανεξάρτητα να τα χρησιμοποιούσε ή όχι. Είχε από το νόμο, εφόσον πήραμε απόφαση εδώ κατά πλειοψηφία, να τα δώσει, λέτε δεν τα έδωσε, έδωσε τα 300.000, γιατί έδωσε τα 300.000 αφού έπρεπε να δώσει τα 600.000;
κ. Πρόεδρος: Μας κατηγόρησε ο κ. Μαστορόπουλος και θα πάμε κατηγορούμενοι, σε εισαγωγικά το λέω. μα στεκόμαστε στα ίδια πράγματα κ. Τσάκο.
κ. Τσάκος: Το λέμε αυτό για να καταλάβει το σώμα ότι εδώ πέρα όταν παίρνουμε μία απόφαση που η αντιπολίτευση την αντικρούει, δε συμφωνεί μ’ αυτή τη διαδικασία, πρέπει η πλειοψηφία να εφαρμόζει αυτή την απόφαση. Εδώ δεν την εφάρμοσε την απόφαση η πλειοψηφία, δεν την εφάρμοσε. Και ερχόμαστε σήμερα, τώρα επειδή δεν την εφάρμοσε η πλειοψηφία την απόφαση να λέμε, ήταν να δώσουμε 600.000, δώσαμε 300.000 άρα περισσεύουν άλλα 300.000, να δώσουμε φέτος άλλα 300.000… αυτό το πράγμα δεν είναι υπεύθυνη στάση δημοτικής αρχής. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Προ 20 ημέρες εδώ ήρθαμε και έκανε εισήγηση η Πρόεδρος στο ΝΠ και είπε βάση αυτών που χρειάζεται το ΝΠ πρέπει οπωσδήποτε, τουλάχιστον να δώσουμε 500.000 ευρώ. Ε μα δε γίνεται τη μία 600, την άλλη 500, την άλλη 400, την άλλη 300, αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση της δημοτικής αρχής. Εμείς αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, ότι εμείς από την πλευρά τη δική μας είχαμε, και κλείνω κ. Πρόεδρε, από την πλευρά τη δική μας σα δημοτική παράταξη, είχαμε δίκιο τελικά όταν λέγαμε ότι επαρκούν οι 400.000, είχαμε δίκιο, αυτό θέλουμε να πούμε και απ’ την άλλη μεριά να πούμε ότι έπρεπε η δημοτική αρχή αυτό το πράγμα τουλάχιστον τη δεύτερη χρονιά, να το σεβαστεί αυτό το πράγμα και να δώσει, απόφαση να παρθεί για 300.000 και όχι για 500.000 που έγινε προ 20 μέρες.
κ. Τσαφατίνου: Θα είμαι πάρα πού σύντομη, αναφέρθηκε η λέξη σπατάλες του ΝΠ, ενδεικτικά σα λέω ότι η πίστωση για το καρναβάλι της Μονεμβάσιας, της προηγούμενης δημοτικής αρχής άγγιζε τις 15.000 ευρώ. Με 9.700 φέτος το ΝΠ καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις τις αποκριάτικες όλου του Δήμου. Που είναι η σπατάλη; Της δικής σας (δημοτικής αρχής) κ. Μαστορόπουλε.
(διάλογος)
κ. Μαστορόπουλος: Θέλω να κάνω μία ερώτηση, να μου απαντήσει η κυρία Τσαφατίνου στο επόμενο συμβούλιο πόσα χρήματα έχει πάρει σαν επαγγελματίας μέχρι τώρα από το Δήμο, αυτά τα δύο χρόνια που είναι στη δημοτική αρχή.
κ. Τσαφατίνου: Πλάκα μου κάνετε. Μήπως θέλετε να τα πληρώσετε εσείς κ. Μαστορόπουλε; Σας προκαλώ ανοιχτά, θέλετε τα χρήματα που μου χρωστάνε απ’ το Δήμο να μου τα δώσετε εσείς; Γιατί έχω κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις δωρεάν κ. Μαστορόπουλε και άλλο είναι λόγια… θέλετε να μου τα δώσετε εσείς; Έχω πληρωθεί τις ελάχιστες εκδηλώσεις, θέλετε τα υπόλοιπα να μου τα δώσετε εσείς;
κ. Πρόεδρος: Κύριε Μαστορόπουλε έχετε πει ότι λείπετε από την αίθουσα και έχετε προκαλέσει, πυροδοτείτε τώρα.
(διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Όπως εισάγεται το θέμα κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων, κ. Χαραμή ο οποίος ψηφίζει τα δύο πρώτα και δηλώνει ΠΑΡΩΝ στο τρίτο που αφορά την επιχορήγηση, και των κ. κ  Μαστορόπουλου, Χριστάκου, Π. Τσάκου και  Νικολινάκου οι οποίοι δηλώνουν ότι απέχουν από την ψηφοφορία.
Θέμα 18ο : «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης εκτός ορίων οικισμού Αγίας Παρασκευής Τ.Κ.Νομίων σε Βιοτεχνία – Τυποποίησης και Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων και Ελαιολάδου του Φάββα Δημητρίου».
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:
             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη


          Αβδούλος Σπύρος                  Χριστάκος Σταύρος  Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης
Μπιλλίνης Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος  …………………………… Βουνελάκης Γεώργιος
…………………………….Καλογερίνης Ηλίας
…………………………… Κουτσονικολής Χαράλαμπος
………………….…………Μαυρομιχάλης Κων/νος
………………………….. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
………………………….. Σουρλάς Ιωάννης
…………………………. Αλειφέρη Παναγιώτα
……………………………Ιατρόπουλος Δημήτριος
…………………………….Κολλιάκος Ιωάννης
………………………….. Λύρας Χαράλαμπος
…………………………… Πετράκης Χρήστος
………………………….. Σπυριδάκος Βασίλειος
……………………….….Σταθάκης Παναγιώτης
………………………….. Τσαφατίνου Κατερίνα
………………………….. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
………………………….. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
…………………………. Νικολινάκος Παναγιώτης
………………………….. Τσάκος Πέτρος
……………………………Χαραμής Αντώνιος
………………………….. Μέντης Γεώργιος
…………………………… Κρυπωτός Παναγιώτης
…………………………. Δημητρόπουλος Δημοσθένης