Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Προσφυγή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος


ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΙΟΝΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

 1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ του Μιλτιάδη, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας
 2. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ του Ηλία, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  του Παναγιώτη, κατοίκου Λιρών Μονεμβασίας Λακωνίας
 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Μολάων Λακωνίας
 5. ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας
 6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας   όλων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.


Κ Α Τ Α

        Της υπ αριθμ.  22 / 2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου            
        Μονεμβασιάς Λακωνίας.

------------------------------------------   

            Προσφεύγουμε κατά της υπ αριθμ. 22/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας σχετικά με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος  για το έτος 2012 για τους κάτωθι ορθούς, νομίμους και βασίμους λόγους:
Επειδή δεν υπάρχουν αποφάσεις των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή, οι οποίες να αναφέρονται σε προτάσεις έργων για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2012. Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 4, του Ν. 3852/2010 «Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν». Για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2012  έχουν ληφθεί αποφάσεις μόνο από τις είκοσι (20)  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας επί συνόλου τριάντα οκτώ (38). Η παράλειψη αυτή συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης .
            Επειδή η κατανομή των έργων ανά δημοτική ενότητα που αναφέρεται στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ύδρευσης θα πρέπει να γίνει ανά δημοτική ενότητα, αφού υπάρχει διαφορετικό τιμολόγιο ανταποδοτικών υπηρεσιών άρα και διαφορετική επιβάρυνση των δημοτών.  Δεν μπορεί το πλεόνασμα που υπάρχει από την υπηρεσία ύδρευσης σε μια δημοτική ενότητα από καταναλώσεις του έτους 2011 να οδηγείται σε επενδύσεις σε μια άλλη δημοτική ενότητα από την οποία δεν προέκυψε πλεόνασμα για επενδύσεις.
Επειδή η προσβαλλομένη απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ ΒΟΖΛΩΚ9-8ΚΑ
Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσης προσφυγής μας, καθότι είμαστε όλοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΑΜΕ να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας και να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 22/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας σχετικά με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2012.-

Μολάοι  8 Φεβρουαρίου  2012
Οι  προσφεύγοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

προσφυγή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση του προυπολογισμού


ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΓΕΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΙΟΝΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

 1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ του Μιλτιάδη, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας
 2. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ του Ηλία, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  του Παναγιώτη, κατοίκου Λιρών Μονεμβασίας Λακωνίας
 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Μολάων Λακωνίας
 5. ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας
 6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας, όλων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.

Κ Α Τ Α

        Της υπ αριθμ.  3 / 2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου            
        Μονεμβασιάς Λακωνίας.

---------------------------------------    

            Προσφεύγουμε κατά της υπ αριθμ. 3/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2012 για τους κάτωθι ορθούς, νομίμους και βασίμους λόγους:
            Επειδή στο  προσχέδιο του προϋπολογισμού και στην εισήγηση που συζητήθηκε στην οικονομική επιτροπή στις 23 Ιανουαρίου 2012 και στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Ιανουαρίου 2012, δεν υπάρχουν τα εισπραχθέντα μέχρι 31-12-2011 ενώ υπήρχε η δυνατότητα αυτή, αφού ήδη είχε λήξει το οικονομικό έτος. Έτσι θα μπορούσαν με αυτό τον τρόπο οι προβλέψεις για τα έσοδα και τις δαπάνες να βασιστούν πάνω σε πραγματικά αντικειμενικά στοιχεία σε ετήσια βάση .
            Επειδή το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη νέα χρήση αποτελείται από επιμέρους χρηματικά υπόλοιπα (τακτικά, ειδικευμένα, ανταποδοτικά κ.τ.λ.) ενώ το τμήμα του χρηματικού υπόλοιπου που προέρχεται από ανταποδοτικά έσοδα πρέπει να είναι ξεχωριστό και να κατανέμεται στις δαπάνες των αναλόγων ανταποδοτικών υπηρεσιών  π.χ. χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ύδρευση να κατανεμηθεί στα έξοδα της ύδρευσης, ομοίως στην καθαριότητα κ.τ.λ. Τo γεγονός αυτό δεν προκύπτει στην εγγραφή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού καθώς και στην εισηγητική έκθεση στην οποία δεν αναφέρονται δαπάνες  στις ανταποδοτικές υπηρεσίες,  οι οποίες να χρηματοδοτούνται από χρηματικό υπόλοιπο των αντιστοίχων υπηρεσιών.
            Επειδή το έτος 2012 αλλά και το προηγούμενο έτος 2011 στα τέλη φωτισμού και καθαριότητας ισχύει διαφορετικό τιμολόγιο ανά δημοτική ενότητα, πρέπει  να γίνεται ξεχωριστός προϋπολογισμός ανά δημοτική ενότητα, ισοσκελισμένος, από τον οποίο να προκύπτει η αναγκαιότητα επιβολής διαφορετικών τελών ανά δημοτική ενότητα και να δικαιολογείται η άνιση επιβάρυνση των πολιτών με διαφορετικό τιμολόγιο.
            Επειδή το έτος 2011 εφαρμόστηκε διαφορετικό τιμολόγιο ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες, οπότε πρέπει να γίνει ξεχωριστός προϋπολογισμός για κάθε δημοτική ενότητα, που να δικαιολογεί την άνιση επιβάρυνση των δημοτών και τα χρήματα που θα προέλθουν από καταναλώσεις του 2011 και θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά το 2012 ή αφορούν ανείσπρακτα βεβαιωμένα έσοδα, τα οποία θα πρέπει να κατανεμηθούν ως δαπάνες ανά δημοτική ενότητα ώστε να επιβεβαιωθεί ο λόγος που εφαρμόστηκε διαφορετικό τιμολόγιο ανά δημοτική ενότητα και άρα άνιση επιβάρυνση των δημοτών σε ένα ενιαίο Δήμο.
 Όπως είναι γνωστό διαφορετικό τιμολόγιο εφαρμόζεται όταν οι ανάγκες για την παροχή μιας ανταποδοτικής υπηρεσίας σε μια περιοχή του Δήμου λογω ιδιαιτέρων συνθηκών είναι αυξημένες άρα ο δήμος για να παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να επιβάλλει στους δημότες μιας συγκεκριμένης περιοχής αυξημένο τιμολόγιο για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες. Είναι αυτονόητο ότι οι αυξημένες δαπάνες που η αντιμετώπιση τους έγινε αιτία να εφαρμοστεί αυξημένο τιμολόγιο σε ορισμένες δημοτικές ενότητες άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση των δημοτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στις δαπάνες του προϋπολογισμού, πλήρως αιτιολογημένες και κατανεμημένες ανά περιοχή που εφαρμόστηκε το διαφορετικό τιμολόγιο. Διαφορετικά όταν το αυξημένο τιμολόγιο δεν αιτιολογείται άρα και τα αυξημένα τέλη που επιβάλλονται σε μια περιοχή του Δήμου δεν αιτιολογούνται άρα το αυξημένο τιμολόγιο υποκρύπτει φορολογία των δημοτών.
            Επειδή πριν από την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2012 δεν έχει παρθεί απόφαση καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας από την οποία να προκύπτει ότι η αντίστοιχη υπηρεσία είναι ισοσκελισμένη στα έσοδα και τα έξοδα και να δικαιολογείται επαρκώς η διαφορετική επιβάρυνση των δημοτών ανά δημοτική ενότητα που υπάρχει για το 2012. Όπως είναι γνωστό διαφορετικό τιμολόγιο εφαρμόζεται όταν οι ανάγκες για την παροχή μιας ανταποδοτικής υπηρεσίας σε μια περιοχή του Δήμου λογω ιδιαιτέρων συνθηκών είναι αυξημένες άρα ο δήμος για να παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να επιβάλλει στους δημότες μιας συγκεκριμένης περιοχής αυξημένο τιμολόγιο για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες. Είναι αυτονόητο, ότι οι αυξημένες δαπάνες που η αντιμετώπιση τους έγινε αιτία να εφαρμοστεί αυξημένο τιμολόγιο σε ορισμένες δημοτικές ενότητες, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση των δημοτών, πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στις δαπάνες του προϋπολογισμού, πλήρως αιτιολογημένες και κατανεμημένες ανά περιοχή που εφαρμόστηκε το διαφορετικό τιμολόγιο. Διαφορετικά όταν το αυξημένο τιμολόγιο δεν αιτιολογείται άρα και τα αυξημένα τέλη που επιβάλλονται σε μια περιοχή του Δήμου δεν αιτιολογούνται άρα το αυξημένο τιμολόγιο υποκρύπτει φορολογία των δημοτών.
Επειδή η κατανομή των έργων από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΣΑΤΑ, Τακτικά Έσοδα, Επιχορηγήσεις) είναι άκυρη,  αφού για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2012 δεν υπάρχει απόφαση των μισών περίπου τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου μας, γεγονός προαπαιτούμενο για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 3852/2010. Συνεπώς και η εγγραφή των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού είναι άκυρη.
            Επειδή ο ψηφισθείς προϋπολογισμός από το Δ.Σ. στις 24 Ιανουαρίου 2012 είναι εκπρόθεσμος, αφού σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 έπρεπε να έχει ψηφισθεί από το Δ.Σ. το αργότερο εως το τέλος Νοεμβρίου του 2011 ενώ παράλληλα οι υπαίτιοι, για την μη συμμόρφωσή τους στα ανωτέρω, υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του προαναφερόμενου νόμου.
Επειδή η προσβαλλομένη απόφαση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΒΟΖΞΩΚ9-ΠΝΨ
Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι νόμιμη και εμπρόθεσμη.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσης προσφυγής μας, καθότι είμαστε όλοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ΖΗΤΑΜΕ να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας και να ακυρωθεί η υπ αριθμ. 3/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2012.-

Μολάοι  8 Φεβρουαρίου  2012
Οι προσφεύγοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου , 24 Ιανουαρίου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 02/2012


   Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 02/20-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι  (26) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος
1.
 Τσάκος Κωνσταντίνος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα


3.
Βουνελάκης Γεώργιος


4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος

 
5.
Καλογερίνης Ηλίας


6.
Κολλιάκος Ιωάννης


7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος


8.
Λύρας Χαράλαμπος


9.
Μαρούσης Χράλαμπος


10.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος


11.
Πετράκης Χρήστος


12.
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.


13.
Σουρλάς Ιωάννης


14.
Σπυριδάκος Βασίλειος


15.
Σταθάκης Παναγιώτης


16.
Τσαφατίνου Κατερίνα


17.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


18.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ


19.
Νικολινάκος Παναγιώτης


20.
Παπαδάκης Γεώργιος


21.
Τσάκος Πέτρος


22.
Χαραμής Αντώνιος


23.
Χριστάκος Σταύρος


24.
Κρυπωτός Παναγιώτης


25.
Μέντης Γεώργιος


26.
Δημητρόπουλος ΔημοσθένηςΗ Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
 Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Λεωτσάκου Καλλιόπη Τ.Κ. Κάμπου, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου,  Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Επίσης παραβρέθηκε και ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αννούσης Ιωάννης.

κ. Πρόεδρος:  Στο τέλος θα συζητηθεί το θέμα του κυρίου Σταθάκη σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για το παράρτημα του οίκου του ναύτη στην Νεάπολη, προ ημερησίας ο κύριος δήμαρχος.    
κ. Δήμαρχος: Καλησπέρα, εντάχθηκαν οι αντικαταστάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελανιδίων, Αγίου Νικολάου 681.000 € και Λαχίου 496.000 €. Άρχισε η εκταμίευση πιστώσεων για τα έργα του ΘΗΣΕΑ, πιστεύω ότι σύντομα οι περισσότερες των οφειλών προς τους εργολάβους για έργα που έχουν εκτελεστεί και πιστοποιηθεί λογαριασμοί θα έχουν ολοκληρωθεί, πηγαίνουν πάντως με καλό ρυθμό από το τέλος της χρονιάς και εντεύθεν.

κ. Χριστάκος: Αναφερόμενος στο προηγούμενο συμβούλιο στην απόφαση περί ενστάσεων των πολιτών της Νεάπολης είμαι απόλυτα σύμφωνος με την τοπική κοινωνία Νεάπολης που θέλει να προχωρήσει αυτή η μελέτη. Αλλά επειδή έκρινα ότι δεν είχε γίνει σωστά η διαδικασία ψήφισα λευκό με στόχο να ισχυροποιήσουμε την απόφαση.  

κ. Μιχαλόπουλος: Η εκδρομή των προσκόπων έγινε με απόλυτη επιτυχία, με γράμμα τους μας λένε ότι έχουμε 47 νέους φίλους που θα σπεύσουν κοντά μας όποτε τους το ζητήσουμε. Μοίρασαν μπλουζάκια με το Κάστρο της Μονεμβάσιας και τον Μάρτιο στο περιοδικό τους θα αναφέρουν τις εντυπώσεις τους με φωτογραφίες από το Κάστρο της Μονεμβάσιας και το σπήλαιο Καστανιάς.

Θέμα 1ο: Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου για το έτος 2012. 
κ. Δήμαρχος: Λόγω μη καταβολής της περσινής ΣΑΤΑ, οι 2 τελευταίες δόσεις ήρθαν το 2012, δεν εκτελέστηκαν τα έργα που πρότειναν τα τοπικά συμβούλια. Για την κατάρτιση του επιχειρησιακού και του τεχνικού προγράμματος έγινε φέτος συζήτηση με τα τοπικά συμβούλια, η συντριπτική τους πλειοψηφία πρόκρινε αυτά που είχαν προτείνει πέρσι. Βάσει της περσινής ΣΑΤΑ 1.146.000 € κατανείμαμε πληθυσμιακά ανά Δ.Ενότητα και τοπική-δημοτική κοινότητα, προτείναμε έργα, μελέτες, εργασίες και κρατήσαμε περίπου 20% για έργα όλου του δήμου. Δεν χρησιμοποιήσαμε κάποια άλλα κονδύλια του δήμου διότι θα έλθουν οφειλές από δικαστικές υποθέσεις, τόκους, από διάφορους λογαριασμούς που έχουν κατατεθεί κ.τ.λ. και πρέπει ο δήμος να έχει απόθεμα. Ο δήμος είναι σε καλή οικονομική κατάσταση με την αίρεση ότι θα εξοφληθεί ο ΘΗΣΕΑΣ. Αν ολοκληρωθεί το PSI, έλθουν στην Ελλάδα οι δόσεις, δεν βγούμε από το ευρώ κ.τ.λ. και το κράτος μας δίνει αυτά που πρέπει, έστω και αν οι ΚΑΠ φέτος είναι μειωμένοι ακόμα 15%, θα μπορούμε του χρόνου να κάνουμε πιο πλούσιο τεχνικό πρόγραμμα. Κρατήσαμε κάποιες πιστώσεις για εργασίες, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό, και θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην καθαριότητα και ευπρέπεια του δήμου. Εφόσον εισρέει η ΣΑΤΑ θα εκτελεστεί πλήρως το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά ακόμα και αν η ΣΑΤΑ δεν δοθεί ολόκληρη έχοντας κάποια υπόλοιπα από τα προηγούμενα χρόνια θα καταφέρουμε να το κρατήσουμε. Η πληθυσμιακή κατανομή της ΣΑΤΑ ανά Δ.Ενότητα που θα έπρεπε να είχε γίνει είναι Δ.Ε Μον/σιας 179.000 €, Δ.Ε Ζάρακα περίπου 60.000 €, Δ.Ε Βοιών 302.000 €, Δ.Ε Ασωπού 160.000 €, Δ.Ε Μολάων 215.000 €. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης τα ποσά είναι αρκετά πιο μεγάλα από αυτά που σας διάβασα και οφείλαμε να δώσουμε. Το τεχνικό πρόγραμμα έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετές μέρες, περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, ύδρευσης.
κ. Τσάκος Πέτρος: Η φετινή ΣΑΤΑ θα προστεθεί στην περσινή ΣΑΤΑ που υποτίθεται ότι πήραν οι τοπικές κοινότητες; 

κ. Δήμαρχος: ...

κ. Τσάκος Πέτρος : Δηλαδή η περσινή τι έγινε;

κ. Δήμαρχος: Έχει κατανεμηθεί σε διάφορα έργα και έχει κρατηθεί και ένα κομμάτι για αυτά που είπαμε.

κ. Τσάκος Πέτρος: Άρα τα τοπικά συμβούλια φέτος δεν εκτελούν τίποτα από την περσινή ΣΑΤΑ αλλά μόνο αυτήν που θα έλθει.    
   
κ. Μαστορόπουλος: Όπως είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο θα έπρεπε οι τοπικές κοινότητες να συνεδριάσουν επί του τεχνικού προγράμματος 2012, σε πάρα πολλές τοπικές κοινότητες αυτό δεν έγινε. Ακόμα και τώρα πρόεδροι όχι μόνο από την παράταξη μας αλλά και από την δική σας ρωτούσαν διότι δεν ήξεραν, άλλοι μόλις χθες έμαθαν για το τι μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα. Με τον «Καλλικράτη» η διοίκηση απομακρύνθηκε από τον πολίτη και για αυτό πρέπει να ενισχυθεί ο θεσμός των τοπικών κοινοτήτων, δεν πρέπει να συνεχίσουμε όπως στο παρελθόν. Μεγάλη αμέλεια και δομική δυσλειτουργία της διοίκησης, και είναι και λόγος ακυρότητας της απόφασης για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, ότι δεν δόθηκε αναβαθμισμένος ρόλος στα τοπικά συμβούλια στην συζήτηση πριν την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος, το τόνισα τις προάλλες, δεν το κάνατε δεκτό. Πέρσι παρατηρήσαμε θλιβερά φαινόμενα, τα τοπικά συμβούλια έκαναν προτάσεις για 20 έργα, σε πολλές περιπτώσεις εκατομμυρίων ευρώ, στην ουσία ακυρώθηκε όλη η διαδικασία. Επανήλθαμε με το επιχειρησιακό, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, αποφάσεις επί αποφάσεων, τελικά ό,τι υλοποιήθηκε πέρσι ήταν μετά από παρέμβαση προέδρων προς την διοίκηση, βάλε ένα έκτακτο εκεί κ.τ.λ. Όμως αυτές δεν είναι διαδικασίες, δεν μπορούμε να ακολουθούμε και φέτος μία πολιτική στα τυφλά, για εμάς είναι απαράδεκτο. Ο κόσμος μπορεί να κατανοήσει ότι φέτος θα έχουμε λιγότερα χρήματα αλλά όχι ότι ένα χωριό θα υποτιμηθεί και ένα άλλο θα ευνοηθεί. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες που θα διασφαλίζουν δικαιοσύνη και διαφάνεια στην κατανομή των πιστώσεων. Έπρεπε ποσοστό της ΣΑΤΑ, που θα αποφασίζαμε εμείς, να κατανεμηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, πληθυσμό, έκταση, τουριστική κίνηση κ.τ.λ. και να ορίζαμε πλαφόν στις κοινότητες που μόνες τους θα αποφάσιζαν που θα διατεθούν τα χρήματα και το άλλο να το διαχειριζόταν ο δήμος για τις έκτακτες ανάγκες. Ο «Καλλικράτης» προβλέπει θεσμούς όπως η επιτροπή διαβούλευσης που συνεδρίασε πέρσι και είχε μεγάλη συμμετοχή. Εντέλει από εκείνες τις προτάσεις ποια υλοποιήθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα ή στον προϋπολογισμό; Αν έλειπε θα άλλαζε τίποτα από αυτά που έκανε ο δήμος; Άρα συστήσαμε την επιτροπή διαβούλευσης μόνο και μόνο επειδή το όριζε ο νόμος. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης ήταν 5 άτομα, ευθύνονται και οι πολίτες αλλά και εμείς. Έπρεπε να μπούμε σε ουσιαστικό διάλογο, να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, να συμμετέχει στο γίγνεσθαι του δήμου. Για τους λόγους που προανέφερα δηλώνουμε ότι δεν θα ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα.  

κ. Δήμαρχος: Καθόλου δεν με εκπλήσσει η τοποθέτηση του κυρίου Μαστορόπουλου, εξάλλου είναι πάγια τακτική, εξαφανίζονται όλον τον καιρό και την τελευταία μέρα έρχονται με διάφορες παρατηρήσεις. Όσο για την επιτροπή διαβούλευσης υπάρχει εμπιστοσύνη στον δήμο και για αυτό δεν ήρθαν, και τοποθετηθήκατε θετικά, δεν άκουσα καμία παρατήρηση σας στην επιτροπή διαβούλευσης.

κ. Μαστορόπουλος: Κάναμε προτάσεις.

κ. Δήμαρχος: Καμία, τοποθετηθήκατε θετικά και είπατε ότι είναι μία χαρά τα πράγματα.

κ. Μαστορόπουλος: Έτσι είπα; 

κ. Δήμαρχος: Βεβαίως, όσο για αυτά που είπατε τίποτα δεν ισχύει, ο δήμος πάντοτε διοικήθηκε με διαφάνεια, υπάρχει δικαιοσύνη στην κατανομή των κονδυλίων και στην αντιμετώπιση των προέδρων, κανένας πρόεδρος ή συμβούλιο δεν αντιμετωπίστηκε, τουλάχιστον από εμένα, διαφορετικά από το αν ήταν στον συνδυασμό μου ή όχι, όλοι είχαν και έχουν την ίδια αντιμετώπιση, πάντοτε η αντιμετώπιση θα είναι ίση για όλους.

κ. Μέντης: Για το τεχνικό πρόγραμμα η διαδικασία είναι πολύ καλλίτερη από ό,τι πέρσι, είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και από κοινού να τακτοποιηθούν αυτά τα ζητήματα. Δεν ήρθα στην επιτροπή διαβούλευσης διότι 2 ώρες πριν μου έδωσαν την πρόσκληση χωρίς κανένα στοιχείο, ενημέρωσα κάποιους που μου είπαν ότι θα έρθουν. Σίγουρα ο καθένας έχει ευθύνη, η κύρια ευθύνη είναι σε εμάς, να επιμείνουμε, θα έχουμε όφελος αν τους έχουμε κοντά μας και να μας λένε τις προτάσεις τους. Για το επιχειρησιακό πρόγραμμα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις, τα τοπικά συμβούλια να μην αντιγράφουν τα έργα που ζητούν αλλά να είναι πιο ουσιαστική η προσπάθεια. Χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να μελετηθεί το τεχνικό πρόγραμμα, εγώ διάκειμαι θετικά. 

κ. Δήμαρχος: Ενώ ήμασταν έτοιμοι για το επιχειρησιακό το κράτος άλλαξε την διαδικασία και μας καθυστέρησε. Τις μέρες των εορτών προσπαθούσα να προσαρμόσω τα τεχνικά προγράμματα διότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα ήρθε μία δόση ΣΑΤΑ και μία άλλη δόση στις 31/12. Δεν ήταν εύκολη η αναπροσαρμογή μαζί με ό,τι αλλαγές προέκυψαν. Για την επιτροπή διαβούλευσης πρέπει να γίνει προσπάθεια για να υπάρχει συμμετοχή και να είναι, εκτός από τα μέλη, πιο ευρεία. Είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση και πάντοτε τις λαμβάνω υπόψη, πολλές από τις απόψεις που ακούστηκαν μπήκαν στις φετινές προτάσεις και υλοποιήθηκαν σε κομμάτι του ΕΣΠΑ. 

κ. Πρόεδρος: Αν κοιτάξουμε στο διαδίκτυο, σε άλλους δήμους επιτροπή διαβούλευσης με 50 μέλη παρόντα 6,7, δεν περπάτησε.

κ. Δημητρόπουλος: Ο κύριος δήμαρχος είπε ότι αν η δανειακή σύμβαση και το PSI πάνε καλά ίσως έχουμε και καλλίτερες προοπτικές για τον δήμο, αν πάει καλά το PSI και η δανειακή σύμβαση τα πράγματα για τον δήμο και τον λαό βαίνουν αρνητικά. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει μειωμένη χρηματοδότηση σε όλα τα επίπεδα, άρα και για τους ΟΤΑ, να μην καλλιεργούμε ψευδαισθήσεις ότι αν οι δανειστές μας πάνε καλά θα πάμε καλά και εμείς. Πρόβλεψα πέρσι τον εκφυλισμό των επιτροπών διαβούλευσης διότι δεν έχουν αντικείμενο, απλά το κράτος θέλει να δείχνει ότι λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των πολιτών και ότι υπάρχει δημοκρατία, και δεν πρόκειται να συμβάλλουν θετικά. Καλό θα ήταν να ξέρουμε τι υλοποιήθηκε από το περσινό τεχνικό πρόγραμμα, δηλαδή λίστα με ονομασία έργου, δαπάνη, τον επιβλέποντα και την τελική παραλαβή ώστε να εκτιμήσουμε την αξία αυτών που προαποφασίζουμε, να δούμε τι εικόνα επικρατεί σε όλον τον δήμο. Από το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό περνάνε όλα τα πολιτικά μέτρα, μειώσεις μισθών, σπάσιμο του ωραρίου κ.τ.λ., οπότε καταψηφίζουμε και τα δύο.   

κ. Κρυπωτός: Όταν έχουμε τεράστια ύφεση και δεν ξέρουμε αν αύριο υπάρχει η χώρα αυτό που παρουσιάζετε είναι γιγαντιαία προσπάθεια. Δεν είναι το άριστον ούτε το επιθυμητό, είναι ένα πτωχό πρόγραμμα αλλά εφικτό που στηρίζεται στα έσοδα από ΣΑΤΑ, ανταποδοτικά από ύδρευση-άρδευση, έσοδα από σχέδιο πόλεως, ρωτώ αν εισπράττονται με 32 € ή με 64 €; Λόγω των δαιδαλωδών διαδικασιών κ.τ.λ. είναι δύσκολο να υλοποιηθούν τα έργα από το ΕΣΠΑ που η απορροφητικότητα του είναι 40%. Ήρθε η έγκριση της αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου Μολάων 920.000 € και η περιμετρική οδός 986.000 €, θέλω να μάθω που βρίσκεται, επίσης διαμορφώνεται το πνευματικό κέντρο και ρωτώ αν προβλέπεται η επανίδρυσή του κάπου αλλού. Στο τεχνικό πρόγραμμα βλέπω άρση επικινδυνότητας βράχων, στα Σπανεΐκα υπάρχουν μεγάλοι βράχοι, είχαμε βγάλει τότε εμείς 150.000 €, εδώ λέει συνεχιζόμενο.
Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Υπάρχει υπόλοιπο από τον ΘΗΣΕΑ για να πληρωθεί.

κ. Κρυπωτός: Ρωτώ πάλι αν εισπράττονται τα χρήματα με 32 € ή 64 €, ένα από τα σημαντικά έργα που ξεκινήσαμε είναι το κλειστό γυμναστήριο, υπάρχει μία υποδομή, εξετάστε κύριε δήμαρχε την δυνατότητα ένταξής του στο ΕΣΠΑ. Δεν είδα στο τεχνικό πρόγραμμα κανένα έργο για τα Κουπιά, να μην λαμβάνουμε υπόψη μόνο τον πληθυσμό, υπάρχει και ένα χωριό με 5 κατοίκους που έχει ανάγκη από έναν δρόμο, πρέπει να το φτιάξουμε. Έργα ΘΗΣΕΑ, κάποια συνεχιζόμενα, ΣΑΤΑ, ανταποδοτικά κ.τ.λ. σύνολο 5.698.674 €, μακάρι αλλά δεν νομίζω να μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς δεν έχουμε την μικροψυχία να λέμε θα το καταψηφίσουμε αφού δεν κλήθηκαν τα τοπικά κ.τ.λ., θα το ψηφίσουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται αυτός που θέλει να στηρίξει τον τόπο του και όχι σε κάποιον που, όπως η Ελλάδα, έχει πέσει στον γκρεμό να δώσουμε και εμείς άλλη μία να πάει παρακάτω, εμείς θα ψηφίζουμε. Πιστεύω στην διοίκηση και σε όσους ασχολούνται με το τεχνικό πρόγραμμα, να έχουμε καλά αποτελέσματα διότι είναι καλό για τον τόπο και δεν είναι ούτε για την δημοτική αρχή ούτε για την αντιπολίτευση ευχάριστα αυτά.     

κ. Δήμαρχος: Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση και φιλοδοξούμε να γίνουν τα 2 χλμ δρόμου για τα Κουπιά, για το Πνευματικό κέντρο υπάρχει μελέτη για διαφορετικό σημείο. Με τον αντιδήμαρχο συναντήσαμε πρόσφατα στην Γ.Γ Αθλητισμού τον κύριο Παγάνη, μας είπε κατηγορηματικά με τις παρούσες συγκυρίες να το ξεχάσουμε, είναι στα υπόψη αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση, εμείς είπαμε θα περιμένουμε και θα το προσπαθήσουμε.   

κ. Κρυπωτός: Το κλειστό είναι σημαντικό έργο που όλοι οφείλουμε να το ξαναδούμε, υπάρχουν και άλλοι εκτός από τον κύριο Παγάνη, μπορούμε κύριε δήμαρχε είμαι στην διάθεσή σας με την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια για το κλειστό να το συζητήσουμε ξανά μήπως και ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

κ. Μαστορόπουλος: Όσο για την μικροψυχία, έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος συνάδελφος, κύριε συνάδελφε ερχόμαστε τακτικά στα συμβούλια, ασκούμε εποικοδομητική αντιπολίτευση, κάνουμε παρεμβάσεις προς την διοίκηση, λέμε την άποψη μας χωρίς σκοπιμότητες, διαφωνούμε εκεί που πρέπει, εξάλλου είμαστε αντιπολίτευση εμείς, ξέρουμε τον ρόλο μας και κρατήστε αυτές τις εκφράσεις για εσάς. 

κ. Κρυπωτός: Πρέπει να λάβω τον λόγο, σας παρακαλώ. 

κ. Μαστορόπουλος: Εδώ δεν μας κατηγόρησε ούτε ο δήμαρχος για μικροψυχία, θα μας κατηγορήσετε εσείς; Είναι μυαλά αυτά που έχετε; 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Κρυπωτέ προκαλέσατε ελαφρώς, πήρατε μία απάντηση, θεωρήστε ότι η συζήτηση έληξε εδώ.

κ. Χριστάκος: Είπατε ότι την ΣΑΤΑ του 2011 την έχουμε ως απόθεμα για να πληρώσουμε τις οφειλές, τους τόκους, τον ΘΗΣΕΑ κ.τ.λ.. Έχει έρθει ΣΑΤΑ του 2011 ποσό 1.146.000 € και ο κύριος Ανούσης χθες στην οικονομική επιτροπή μας είπε ότι έχουν δοθεί από αυτά μόνο οι 50.000 €, οπότε θα έπρεπε να είναι κατανεμημένη ως έξοδο ένα ποσό της τάξεως του 1.100.000 €, όμως στον προϋπολογισμό είναι μόνο 244.000 €, την υπόλοιπη ΣΑΤΑ δεν την έχουμε, φοβάμαι μήπως δεν υπάρχει. 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Υπάρχει. 

κ. Χριστάκος: Η ΣΑΤΑ του 2012 είναι κατανεμημένη ανά Δ.Ενότητα σύμφωνα με τον πληθυσμό, την ΣΑΤΑ 2011 την δαπανούσαμε από πέρσι τον Αύγουστο τμηματικά, που σημαίνει ότι κάποιοι αδικήθηκαν. Τα απολογιστικά στοιχεία του δήμου από έσοδα της ύδρευσης μέχρι 13/12/2011 Δ.Ε Μολάων 235.000 €, Δ.Ε Μον/σιας 299.000 €, Δ.Ε Βοιών 430.000 €, Δ.Ε Ασωπού 79.000 €, Δ.Ε Ζάρακα 9.300 €. Τα ετήσια έξοδα για ρεύμα γεωτρήσεων Δ.Ε Μολάων 200.000 €, Δ.Ε Μον/σιας 150.000 € κ.τ.λ., θα έπρεπε να γίνουν τα έργα ανάλογα με τα υπόλοιπα που έχουν οι δημοτικές ενότητες. Στην Δ.Ε Ασωπού έχετε 100.000 € για επεκτάσεις στην ύδρευση, στις Μολάους 40.000 € δίκτυα, 30.000 € στην Συκιά για γεώτρηση, 20.000 € αντλιοστάσια κ.τ.λ., αντιθέτως στην δική μας ενότητα που έχουμε τα μεγαλύτερα υπόλοιπα βλέπω περίπου 35.000 €, αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν οι πολίτες της μιας περιοχής και ωφελούνται της άλλης. Στο προηγούμενο συμβούλιο σε ερώτησή μου μού είπατε ότι υπάρχουν αποφάσεις τοπικών συμβουλίων, έκανα αίτηση, με παραπέμψατε στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, και είδα σήμερα ότι επί συνόλου 39 κοινοτήτων αποφάσεις έχουν λάβει μόνο οι 19. Άρθρο 86 «οι τοπικές κοινότητες παίρνουν απόφαση που είναι απαραίτητη για την σύνταξη του τεχνικού», ενώπιον του συμβουλίου με διαβεβαιώσατε ότι υπάρχουν αποφάσεις για το 2012 ενώ δεν υπάρχουν, αυτό αποτελεί και λόγο ακυρότητας. Ο δήμος πληρώνει για το δάνειο του δημαρχείου Ασωπού από τα τακτικά έσοδα ετησίως 110.000 €, μου έχετε απαντήσει στην οικονομική επιτροπή αλλά θέλω να μας πείτε ενώπιον του συμβουλίου από πού θα πληρωθούν αυτά. Διότι τα χρηματικά υπόλοιπα του δήμου Ασωπού που υπήρχαν το 2011 είναι αμφίβολο αν υπάρχουν στο 2012. 

κ. Δήμαρχος: Σου έχω πει τα επιλεκτικά στοιχεία μην τα χρησιμοποιείς, … 

κ. Χριστάκος: Σήμερα ο κύριος Ανούσης μου είπε ότι αυτό το υπόλοιπο είναι 244.000 € και είναι και το υπόλοιπο της ΣΑΤΑ 2011, δεν είναι το δικό σας υπόλοιπο.

κ. Δήμαρχος: Σου απαντήθηκε στην οικονομική επιτροπή.

κ. Χριστάκος: Χωρίς να αφήνω ίχνος αμφισβήτησης όσον αφορά το ηθικό κομμάτι συγκεκριμένοι εργολάβοι παίρνουν πλήθος έργων ενώ κάποιοι άλλοι δεν παίρνουν, ελπίζω το 2012 οι αναθέσεις να γίνονται σε μεγαλύτερη ομάδα. Περί ισονομίας π.χ. η Συκιά παίρνει 30.000 € για το γήπεδο, 30.000 € για γεώτρηση, ένα τμήμα από την οδοποιία Μολάων 60.000 €, σύνολο περίπου 80.000 €. Αναρωτιέμαι τι θα πάρουν φέτος οι Βελιές, η Αγγελώνα, ο Άγιος Ιωάννης που από τα στοιχεία που έχω θα πάρουν περίπου 15.000 €, υπάρχει λοιπόν η αίσθηση δικαίου όταν Πάκια, Συκιά θα πάρουν 50.000 € ή 80.000 € ενώ οι δικές μας κοινότητες με ισάριθμο πληθυσμό 10.000 €; 

κ. Δήμαρχος: Κύριε Χριστάκο σάς έχω πει και άλλοτε ότι χρησιμοποιείτε εσκεμμένα επιλεκτικά και λανθασμένα τα στοιχεία. Όταν δεν έχουν βεβαιωθεί οι κατάλογοι πως χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία και ξέρετε ότι αυτά θα ισχύσουν και το επόμενο έτος; Αυτά είναι που εισπράχθηκαν τώρα όταν οι βεβαιώσεις μερικών ακόμα δεν έχουν γίνει, ούτε του Ασωπού ούτε του Ζάρακα είχε γίνει το καλοκαίρι, αυτά είναι προϋπολογιζόμενα, υπολογίστηκε 1.551.000 € για την ύδρευση και τα υπόλοιπα έρχονται από καθυστερηματικούς καταλόγους. Δεν είναι λοιπόν τα στοιχεία που λέτε αληθή και ούτε θα ισχύσουν την επόμενη χρονιά αυτά που λέτε, θα είναι εντελώς διαφορετικά. Αναφερθήκατε σε κατανομές έργων, που δεν αφήνετε κανένα ηθικό αλλά υπάρχουν πολλοί που παίρνουν έργα και πολλοί που δεν παίρνουν, έχετε στοιχεία που μέμφεστε τον δήμο ότι κάτι δεν κάνει καλά σε αυτό το θέμα; Κάνει δηλαδή κάτι παράνομο; Γιατί αφήνετε λοιπόν τέτοιες υποψίες να πλανώνται στο σώμα; Το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, έχουμε πει ότι πρέπει όλοι οι εργολάβοι να παίρνουν έργα, δεν κατάλαβα, διότι αυτό δεν μου το έχετε αναφέρει ποτέ ξανά. Όσο για το αν είναι δίκαιες οι κατανομές το έχουμε κουβεντιάσει πολύ καλά και τώρα θέτετε το θέμα για το αν μία κοινότητα παίρνει 80.000 € ή 50.000 €, δεν παίρνουν τόσα λεφτά. Το γήπεδο της Συκιάς το συζητήσαμε και είπαμε ότι αφορά αρκετές κοινότητες, θα παίζουν αρκετές ομάδες και για αυτό θα πρέπει να γίνει. Το ίδιο ισχύει και για το γήπεδο 5χ5 της Αγγελώνας που επίσης κουβεντιάσαμε μαζί, είπαμε να γίνει φέτος και αν μπορέσουμε να το τελειώσουμε του χρόνου, διότι δεν αφορά μόνο την Αγγελώνα, αλλά και την Συκιά, Άγιο Ιωάννη, Μονεμβάσια και άλλους. Αν λοιπόν εσείς χρησιμοποιείτε αυτά που λέμε μετά με διαφορετικό τρόπο προφανώς δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε, άλλα να λέμε την μία φορά, να εξηγούμε και μετά να λέμε άλλα.
(διάλογος)

κ. Χριστάκος: Η παρουσία μου στον δήμο, στις επιτροπές είναι συχνή, υπάρχει άψογη συνεργασία, το τεχνικό και τον προϋπολογισμό τα πήραμε την Παρασκευή και να έχετε υπόψη σας ότι πολλά θέματα τα είδα σήμερα. Το πρωί σας είπα για την Συκιά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω το δικαίωμα να το πω τώρα. Είμαι στην επιτροπή παραλαβής, δεν αφήνω ηθικό στίγμα για κανέναν, ότι γίνεται συναλλαγή, απλώς υπάρχουν 2 συγκεκριμένοι εργολάβοι που τυγχάνει να παίρνουν πολλά έργα, λέω λοιπόν το επόμενο έτος με την φτώχεια που υπάρχει τα έργα να μοιράζονται σε πολλούς εργολάβους.   

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Προσπαθήσαμε να τηρήσουμε πιστά ό,τι ορίζει ο «Καλλικράτης», η προθεσμία σύνταξης στρατηγικού σχεδιασμού ήταν 29/9/2011 ώστε μέχρι 30/10/2011 να έχει ψηφιστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του δήμου. Στα άρθρα 266 & 267 του «Καλλικράτη» αναφέρεται «δεν μπορεί να προχωρήσει ο νέος δήμος σε ετήσια προγράμματα προϋπολογισμού, δράσης κ.τ.λ. εάν δεν έχει συντάξει επιχειρησιακό πρόγραμμα». Στις 29/9ου το Δ.Σ ψήφισε τον στρατηγικό σχεδιασμό όπου ορίστηκαν οι άξονες, κατόπιν ζητήσαμε από τους προέδρους το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα που σύμφωνα με αυτό θα οριστεί το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του οποίου παράρτημα είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Οι περισσότεροι πρόεδροι μέχρι 30/10ου είχαν απαντήσει, πραγματοποιήσαμε 3 συναντήσεις, στους Μολάους με τους πρόεδρους των Δ.Ε Ζάρακα, Ασωπού, Μολάων, μία στην Μονεμβάσια με τους πρόεδρους της και μία στις Βοιές με τους προέδρους της. Συζητήθηκαν τα προβλήματα τους που θα ήθελαν να επιλυθούν, αλλά και ποιες ήταν οι προτεραιότητες τους για την 2ετία 2011-2012. Όλες οι αποφάσεις του επιχειρησιακού είχαν μέσα το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το τεχνικό, αυτό συζητήθηκε και δόθηκε ως προτεραιότητα και κύριε Χριστάκο όλοι έχουν αποφάσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων, ξέρουν όλοι οι πρόεδροι ότι τα έργα είναι κατά προτεραιότητα. Επειδή επικαλείστε το 86 που αφορά κοινότητες που συντάσσουν δικό τους προϋπολογισμό, η παράγραφος 4 αυτού του συγκεκριμένου άρθρου του «Καλλικράτη» αναφέρει ότι «επιχειρησιακό και τεχνικό συζητούνται μαζί». Δεν μπορείς να έχεις τεχνικό και ετήσιο πρόγραμμα δράσης αν δεν είναι εξειδικευμένο από το επιχειρησιακό. Στις 31/12/2011 με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων υπουργείου Εσωτερικών πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρατείνεται έως 30/9/2012 το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου. Έχουμε εξειδικεύσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης που είναι αναρτημένο 15 μέρες στην ιστοσελίδα του δήμου και το τεχνικό πρόγραμμα με τα έργα που οι πρόεδροι ζήτησαν για τις Κοινότητές τους. Συγκρίνοντας το ετήσιο πρόγραμμα δράσης με το επιχειρησιακό των προέδρων βλέπουμε ότι τα περισσότερα έργα κατά προτεραιότητα είναι αυτά που έχουν ζητήσει οι πρόεδροι, δεν μπορείτε να λέτε ότι αφήσαμε τους προέδρους εν αγνοία.

κ. Μαστορόπουλος: Προηγουμένως πριν μπουν δεν ήξεραν και ρωτούσαν, χθες το βράδυ πρόεδροι δεν γνώριζαν τι μπαίνει στο χωριό τους, την διαβούλευση την κάνατε εσείς, μόνοι σας τα είπατε, μόνοι σας τα αποφασίσατε, οι πρόεδροι δεν ήξεραν τίποτα.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα όλων των τοπικών κοινοτήτων με αποφάσεις τους εξειδικεύονται έργα, φυσικά δεν είναι όλα τα έργα που ζήτησαν οι πρόεδροι στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης αλλά είναι κατά προτεραιότητα όπως εκείνοι τα έθεσαν. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος πρόεδρος δεν αναγνωρίζει από εκείνα που ψήφισε στο συμβούλιό του τα έργα που μπήκαν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο τεχνικό. Δεν αγνοήθηκαν οι πρόεδροι και να ευχηθούμε να εκτελεστεί το τεχνικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που είναι αυτά που ζήτησαν οι τοπικές κοινότητες από τον δήμο. Από την ημέρα ανάρτησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμου καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης πολύς κόσμος έχει δώσει και στοιχεία, έστειλε τα ερωτηματολόγια και συζήτηση έγινε. Έγινε διαβούλευση επί του επιχειρησιακού και στους άξονες που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο λόγος που δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο είναι διότι καθημερινά λαμβάνουμε προτάσεις από φορείς, κ.τ.λ. που θα τις περάσουμε στο επιχειρησιακό ώστε να τεθούν προς συζήτηση.      
   
κ. Πρόεδρος: Αν στο έγγραφό σας προς τους τοπικούς προέδρους λέγατε να προτείνουν δράσεις και έργα για το επιχειρησιακό και το τεχνικό πρόγραμμα δεν θα υπήρχε πρόβλημα.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Δεν το κάναμε εσκεμμένα, ο νόμος είναι σαφής, δεν μπορείς να κάνεις ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τεχνικό αν δεν ολοκληρώσεις το επιχειρησιακό σου.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Παραβρέθηκα στις συναντήσεις με τους πρόεδρους στους Μολάους και στην Μονεμβάσια, οι πρόεδροι συμφώνησαν ότι θα ακολουθηθεί το τεχνικό πρόγραμμα 2011 που δεν είχε υλοποιηθεί, 2 δόσεις της ΣΑΤΑ ήρθαν τέλη Δεκεμβρίου, οπότε ήταν δύσκολος ο προγραμματισμός. Με τους πρόεδρους της Δ.Ε Μολάων συναντηθήκαμε και έγινε συμβούλιο στην Δ.Κ Μολάων. Απαντώ στον κύριο Κρυπωτό, για τις εισφορές εισπράττουμε το 64 και το 70, άρση επικινδυνότητας αυτό το έργο έχει τελειώσει και με λιγότερα χρήματα και θα ξεκινήσουμε φέτος το ΓΠΣ Μολάων.

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Τα έργα επιλέχθηκαν από τις προτάσεις της τοπικές κοινότητες και από την καθημερινή τριβή που έχουμε οι ενασχολούμενοι με τα κοινά. Είμαστε κοντά στους πολίτες και τουλάχιστον στην δική μας δημοτική ενότητα υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα δράσης που εκτός από τα τυπικά τσιμεντοστρώσεις κ.τ.λ. θέτει και βάσεις για άλλα έργα που αν υπάρξουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία να λειτουργήσουν πολύ ανταποδοτικά και να ωφελήσουν τον τόπο. Μες στο 2012 ο δήμος ευελπιστεί να θέσει βάσεις σε έργα ουσίας σε έναν τόπο που αξίζει την προσοχή μας, να κινήσουμε τομείς που μακροπρόθεσμα ενδεχομένως να λειτουργήσουν ανταποδοτικά για τον τόπο μας ο οποίος ίσως να μην είχε την προσοχή που του άξιζε όλα αυτά τα χρόνια ή να μην είχαν σκύψει στην δυναμική που έχει. Το τεχνικό πρόγραμμα αντικατοπτρίζει την εικόνα του χώρου, επεμβαίνει άμεσα και ουσιαστικά σε θέματα ουσίας και λειτουργεί οργανωτικά απέναντι στην κοινωνία οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και να το δούμε από την θετική του πλευρά.

κ. Χαραμής: Ζητώ συγγνώμη διότι καθυστέρησα να έρθω, δεν άκουσα τον κύριο δήμαρχο και ίσως στην τοποθέτησή μου να είμαι λίγο λάθος. Η κρατική χρηματοδότηση του δήμου συγκριτικά με το 2010 είναι μειωμένη κατά 15%, δεν παραγνωρίζω τις οικονομικές συνθήκες αλλά δεν έχει νόημα να το αναφέρουμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Όπως πέρσι και φέτος δεν θα γίνουν έργα, θα αναγκαστούν οι πρόεδροι μεμονωμένα να πηγαίνουν στον δήμαρχο και θα ερχόμαστε στο Δ.Σ να κάνουμε αναμορφώσεις. Υπάρχουν πολλές πιστώσεις από το 2010, δεν αναφέρονται ούτε τα δημοτικά Διαμερίσματα ούτε από τι πιστώσεις είναι, λέμε ΣΑΤΑ σκέτο χωρίς να λέμε ότι είναι από το 2010, δηλαδή δεν είμαστε ικανοί να απορροφήσουμε ούτε την ΣΑΤΑ 2010. Για την Δ.Ε Βοιών κοινόχρηστοι χώροι 120.000 €, είναι ένα εξαιρετικό έργο, υπάρχει ώριμη μελέτη για το κλειστό γυμναστήριο της Δ.Ε Βοιών από μία χρηματοδότηση από την εποχή της ολυμπιάδας 2004, δεν είδα το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα ιδιοκτησίας της γεώτρησης και για κάποιες δεξαμενές, αλλά η συνολική μελέτη θα μπορούσε να προχωρήσει. Ποσό 50.000 € για το δημαρχείο Νεάπολης, που καλώς ή κακώς έχω κάνει προσφυγή, τι μέλλει γενέσθαι αν γίνει δεκτή η προσφυγή μου; Το τεχνικό πρόγραμμα εκ του νόμου πρέπει να είναι κατανεμημένο ανά Δ.Ενότητα και ανά δημοτική-τοπική κοινότητα. Στο τεχνικό πρόγραμμα Δ.Ε Βοιών έχουμε ανορύξεις γεωτρήσεων, νομίζω ότι εκτός από την γεώτρηση του Αγίου Γεωργίου, Αγίων Αποστόλων στην θέση Λαζά οι υπόλοιπες δεν πρόκειται να υλοποιηθούν μες στο 2012 διότι δεν προλαβαίνουμε, πότε θα πάρουμε τις άδειες χρήσης νερού κ.τ.λ.; Επίσης ένα ποσό στον Κάμπο για το δημοτικό κτίριο, στην Ελίκα για τον Μαραθιά και στο Λάχι 6.000 € για κάποιο τοιχίο, οι υπόλοιπες Κοινότητες τι παίρνουν; Έπρεπε το τεχνικό πρόγραμμα να είχε ψηφιστεί από Νοέμβριο και το φέρνετε τέλη Ιανουαρίου, νομίζω ότι δεν έχει να προσθέσει τίποτα, με το πρώτο Δ.Σ θα αρχίσουν πάλι αναμορφώσεις και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να γίνεται έτσι.   
κ. Δήμαρχος: Τα περισσότερα που είπε ο κύριος Χαραμής δεν είναι ακριβή, υπάρχει 150.000 € οδοποιία στις Βοιές, και 135.000 € επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης, για τις γεωτρήσεις πιστεύω θα προλάβουμε, σε μερικές από αυτές έχουν ανατεθεί οι μελέτες. Η παλιά μελέτη για τις 120.000 € μού θύμισε αυτή που είχαν κάνει για το γήπεδο του Μαραθιά, σε ένα φύλλο χαρτί ένα παραλληλόγραμμο, δεν υπήρχε τίποτα άλλο στην μελέτη και με αυτήν την μελέτη είχαν δημοπρατήσει το έργο. Για τα 50.000 € που έκανε την προσφυγή κακώς την έκανε διότι στα δικά μου χρονικά ελάχιστες φορές έχω δει να δημοπρατείται έργο χωρίς αποδοχή της μελέτης με απόφαση Δ.Σ για αλλά και να μην υπάρχει και απόφαση δημαρχιακής επιτροπής για τους όρους δημοπρασίας. Αυτό είναι πρωτοφανές αλλά φαίνεται ότι σε μερικά ήσασταν πολλά χρόνια μπροστά και σου είπα και σε ποια άλλα ήσασταν μπροστά, στην χάραξη αιγιαλού, το ΣΧΟΟΑΠ, το σχολείο αλλά θα τα πούμε στην πορεία.

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται τίθεται προς ψήφιση, η παράταξη του κυρίου Μαστορόπουλου και ο κύριος Δημητρόπουλος τοποθετήθηκαν, δεν εγκρίνουν

Θέμα 2ο: Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Θα αιτηθούμε για την 4μηνη διάρκεια των θέσεων, 13 εργάτες καθαριότητας, 2 χειριστές μηχανημάτων, 2 οδηγοί απορριμματοφόρων και 3 εργάτες ύδρευσης. 

κ. Χριστάκος: Να λέτε σε ποιες δημοτικές ενότητες θα πάνε και για ποιο λόγο θα τους προσλάβουμε.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε διότι πάμε με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, προκύπτει σύμφωνα και με τα αποτελέσματα, το προηγούμενο διάστημα τουλάχιστον από τους εργάτες καθαριότητας εξυπηρετήθηκαν όλες οι δημοτικές ενότητες.  
(διάλογος)

κ. Δημητρόπουλος: Πρέπει η προκήρυξη να είναι συγκεκριμένη, π.χ. ζητούμε 2 χειριστές μηχανημάτων για την Δ.Κ Μολάων και αν χρειαστεί να φύγει πέρα από τα χιλιόμετρα που προβλέπεται αποζημίωση θα παίρνει και αποζημίωση. Επειδή οι ανάγκες στην καθαριότητα και στην ύδρευση είναι πάγιες και διαρκείς καταψηφίζουμε την πρόταση πρόσληψης 4μηνων.

κ. Πρόεδρος: Εγκρίνεται μειοψηφούντος του κυρίου Δημητρόπουλου. 

Θέμα 3ο: Περί ορισμού εκπροσώπων στο κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών του νομού Λακωνίας.
κ. Πρόεδρος: Με την 156 απόφαση μας ορίσαμε πέρσι ως τακτικό μέλος τον κύριο Μαυρομιχάλη και αναπληρωματικό τον κύριο Νικολινάκο, μετά την αλλαγή του καταστατικού του κέντρου μπορούμε να ορίσουμε και 2ον εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, προτείνεται ως τακτικό μέλος η κυρία Τσαφατίνου και αναπληρωματικό ο κύριος Χαραμής.

κ. Χριστάκος: Στον ΟΚΑΝΑ δίνουμε ετησίως 17.000 €, και οι Κοινότητες μας να δουλεύουν ένα χρόνο με 10.000 €, αν δεν απατώμαι έκανε μες στο έτος μία ομιλία στην έδρα, πρέπει να το δούμε.

κ. Πρόεδρος: Οι εκπρόσωποι να το δουν, δεν είναι μόνο οι ομιλίες, είναι και άλλες δράσεις.

Θέμα 4ο: Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2012.
Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσης του ή ιδιότητάς του τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κλήρωσης μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από τον νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Κατόπιν των ανωτέρω και με την 1/10-1-2012 απόφαση του δημάρχου ορίστηκαν 3 υπάλληλοι για την διενέργεια της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 16/1/2012, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. ΦΙ 18 23243/23-11-2011 και συντάχθηκε το υπ’ αριθ. 883/16-1-2012 πρακτικό διενέργεια δημόσιας κλήρωσης. Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/1993 απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών του ΕΚΠΟΤΑ εισηγούμαστε όπως το Δ.Σ με βάση το πρακτικό κλήρωσης λάβει σχετική απόφαση συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής. Επιτροπή παραλαβής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών τακτικά μέλη Κωστάκος Θεόδωρος, Πετράκου Νίκη, Λάγγης Ιωάννης, αναπληρωματικά Κοντραφούρης Γεώργιος, Ρέγας Κων/νος, Πριφτάκης Αναστάσιος. Επιτροπή παραλαβής προμήθειας υλικών ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών μηχανημάτων και οχημάτων, μέσων ατομικής προστασίας και παροχών σε είδος των εργαζομένων τακτικά Καρκαλέτσης Άγγελος, Ζερβάκος Λεωνίδας, Δεληγιάννης Νικόλαος, αναπληρωματικά μέλη Μιχελάκος Ιωάννης, Πριφτάκης Αναστάσιος, Μπελεγρής Αλέξανδρος. Επιτροπή παραλαβής προμήθειας πάσης φύσεως υλικών που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, τακτικά μέλη Πλαγιανού Μαρία, Χουσάκος Θεόδωρος, Μιχελάκος Ιωάννης, αναπληρωματικά μέλη Δημητρακάκος Γεώργιος, Ρέγας Κων/νος, Καστρινός Ιωάννης.
κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Περί εγκρίσεως των καταστάσεων εφημεριών και ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων που ανήκουν στον δήμο Μον/σιας.    
Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Σύμφωνα με το άρθ. 94 παρ. 35 του Ν.3852 σχετικά με τον καθορισμό των όρων ανοίγματος της μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διανυκτερεύουν εφεξής. Έχουμε πάρει από τον φαρμακευτικό σύλλογο Λακωνίας το πρόγραμμα που αφορά τους Μολάους, τα Παπαδιάνικα με τον Ασωπό, την Νεάπολη. 
(διάλογος)
κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Περί απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων στις Δ. Ενότητες που απέβη άγονος ο διαγωνισμός.
Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ο διαγωνισμός στις 16/1 απέβη άγονος όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις Δ.Ε Μολάων, Ασωπού, Ζάρακα. Κατόπιν έρευνας εισηγούμαι όπως δοθεί στην επιχείρηση επωνυμίας κυρίου Αβδούλου Θεοδώρου, είναι ο ίδιος που είχε και πέρσι τις 3 Δ.Ε που για κάποια τεχνικό πρόβλημα δεν μπορούσε να δώσει εκείνη την ημέρα.

κ. Πρόεδρος: Σύμφωνα με βάση το άρθρο 99 του Ν. 3463 δηλώνω κώλυμα για την λήψη της απόφασης και πριν προχωρήσετε αποχωρώ, παρακαλώ τον κύριο αντιπρόεδρο να αναλάβει.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Εισηγούμαι η επιχείρηση με την επωνυμία Αβδούλος Θεόδωρος πρατήριο υγρών καυσίμων αναλάβει το κενό. Μετά τον διαγωνισμό εστάλησαν πάλι επιστολές προς όλους τους πρατηριούχους και αυτός που μας απάντησε ήταν ο προτεινόμενος.

κ. Χριστάκος: Εστάλησαν ειδοποιήσεις στους άλλους που είναι στην περιοχή των Μολάων; 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: …. 

κ. Αντιπρόεδρος: Ομόφωνα.  

κ. Σταθάκης: Στην Δ.Ε Βοιών υπάρχουν 2.500 ασφαλισμένοι στον οίκο Ναύτου, πέφτουν στην αγορά πάνω από 1.000.000 € μηνιαίως από τους 1.000 Βατικιώτες και 100 Ελαφονησιώτες. Μέχρι τον περασμένο Μάιο υπήρχε η δυνατότητα προσκόμισης τιμολογίου στο γραφείο του οίκου Ναύτου στην Νεάπολη και μετά από 45 μέρες τα κεντρικά του Πειραιά επέστρεφαν τα χρήματα. Μετά τον Μάιο του 2011 το γραφείο του Πειραιά πλήρωνε τα φαρμακεία, ενώ αρχικά έστελνε χρήματα μετά τα ξέχναγε. Έτσι βρέθηκαν με χρέη πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ τα φαρμακεία που είχαν συμβόλαια με τις φαρμακαποθήκες. Όσοι είχαν την δυνατότητα έδιναν το τιμολόγιο σε ταξιτζή που τα έφερνε από τον Πειραιά όπου έδιναν φάρμακα τα φαρμακεία, γυρίσαμε στην δεκαετία 1950. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν για τους μακροχρόνια ασθενείς και καρκινοπαθείς διότι δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν τα φάρμακα και μετά να περιμένουν. Μάθαμε ότι στην Άνδρο, Σύρο, Πειραιά και Χίο έδιναν τα φαρμακεία φάρμακα, με πίεσαν και εμένα και πράγματι 200 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά στον οίκο Ναύτου αιτώντας περίθαλψη και ίση μεταχείριση. Όπως φαίνεται οι υπεύθυνοι θορυβήθηκαν και έστειλαν 100.000 € στο παράρτημα της Νεάπολης, ο κόσμος έπαιρνε τα φάρμακα από τα φαρμακεία και το γραφείο τούς τα πλήρωνε, τα χρέη όμως των 3 φαρμακείων ήταν μεγάλα και δεν έδιναν τα ακριβά φάρμακα. Από το 1861 που έγινε ο οίκος Ναύτου ήταν ο προπομπός της κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας, τους υποσχέθηκα ότι θα πω στο δημοτικό συμβούλιο να πάρουμε απόφαση συμπαράστασης για τους Βατικιώτες ναυτεργάτες, θα εκτιμηθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση.
κ. Μαστορόπουλος:
κ. Σταθάκης: Λένε ότι θα μπει στον ΕΟΠΙ και ότι θα έρθει και αυτός στους Μολάους, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τώρα λέμε να συμπαρασταθούμε στους 2.500 ανθρώπους με ένα ψήφισμα.

κ. Νικολινάκος: Στα άλλα ταμεία ασθενής π.χ. με στεφανιαία νόσο πληρώνει τα φάρμακά του με 10% ενώ στο ΝΑΤ, εκτός αν έχει ΕΚΑΣ, με 25%, εξαιρούνται μόνο οι επιληψίες, οι ψυχιατρικές παθήσεις και οι καρκίνοι που όπως και στα άλλα ταμεία είναι μηδέν. Εφόσον ανήκετε στο ΝΑΤ ίσως θα πρέπει και αυτό κάποια στιγμή να δείτε. 

κ. Σταθάκης: Αυτό τώρα το μαθαίνω κύριε Νικολινάκο, ο οίκος Ναύτου ήταν ο προπομπός της κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας, σας παρακαλώ να λάβουμε ψήφισμα για να συμπαρασταθούμε.

κ. πρόεδρος: Συμφωνούμε ομόφωνα για το ψήφισμα. 
                 
κ. Πρόεδρος: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.                                                                  
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:
             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη


          Αβδούλος Σπύρος                      Μέντης Γεώργιος       Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης


Σωτήραλης Χρήστος


Ο Πρόεδρος Δ. Κ. Μολάων


Κοντοσταθάκος Ευθύμιος


Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Κυπαρισσίου


Πολυχρονίου Γεώργιος
  
……………………………. Αλειφέρη Παναγιώτα


…………………………….Βουνελάκης Γεώργιος


…………………………… Ιατρόπουλος Δημήτριος


…………………………….Καλογερίνης Ηλίας


…………………………… Κολλιάκος Ιωάννης


……………………………Κουτσονικολής Χαράλαμπος


……………………………Λύρας Χαράλαμπος


………………………….. Μαρούσης χαράλαμπος


……………………….….Μαυρομιχάλης Κων/νος


…………………………. Πετράκης Χρήστος


……………………….….Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.


…………………………. Σουρλάς Ιωάννης…………………………..Σπυριδάκος Βασίλειος


………………………….Σταθάκης Παναγιώτης


………………………… Τσαφατίνου Κατερίνα


…………………………. Μαστορόπουλος Νεκτάριος


……………………….… Μιχαλόπουλος Μιχαήλ


…………………………..Νικολινάκος Παναγιώτης


………………………….. Παπαδάκης Γεώργιος


…………………………..Τσάκος Πέτρος


…………………………. Χαραμής Αντώνιος


…………………………..Χριστάκος Σταύρος


………………………….Κρυπωτός Παναγιώτης


………………….………Δημητρόπουλος Δημοσθένης