Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Θέματα συνεδρίασης Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας , Τρίτη 17 Απριλίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νεάπολη  12 Απριλίου 2018                                                                                                
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:  -241-                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
   
                                                          Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η     
                     
                                                                        Π Ρ Ο Σ :                                          
                                      Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.                                 
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε
τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά
εκλογής τους για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).


                                                        KOIN. :

                                            ον  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
                                     -κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.
                                 
  
    
       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 17η  Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο :  Ψήφιση πιστώσεων έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο :  Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου
                  {Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης Δ.Ε.
                  Βοιών}.
ΘΕΜΑ 3ο :  Περί διάθεσης δαπάνης σεμιναρίου.
ΘΕΜΑ 4ο :   Επικαιροποίηση της Εξομ. Ζώνης Μονεμβασίας ως προς τα όρια
                  αυτής.  
ΘΕΜΑ 5ο:  Περί προμήθειας συσκευής διατραπεζικών συναλλαγών.
ΘΕΜΑ 6ο:  Αιτήσεις καταστηματαρχών για παραχώρηση ιδιαίτερου
                 δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας & Εξομοιούμενης Ζώνης
                 Λιμένα.
                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ