Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , συνεδρίαση Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 19-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -3593-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                                  

                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                             
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
.
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.     Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

2.     Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.

3.     Περί κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Διαμόρφωση αύλειου χώρου ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών }, του Δήμου Μονεμβασίας.

4.     Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ.2467/23-02-2018 αίτηση των κ.κ Τριχείλη Ηρακλή, Μαυρομιχάλη Κων/νου & Πριφτάκη –Χατζηγρηγορίου Παναγιώτα     περί νομικής στήριξης.
5.     Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Μολάων ,Ζάρακα, Μονεμβασίας & Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.

6.     Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2018.

7.     Περί κατακύρωση  πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης }, του Δήμου Μονεμβασίας.

8.     Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου  της ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.

9.     Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου  της ΤΚ Βελλιών ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

10.  Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

11.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης στην ΔΕ Βοιών , του Δήμου Μονεμβασίας.
                                                                                                                                                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                       ΚΩΜΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ