Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   03/2018                                 Μολάοι  16 Φεβρουαρίου  2018

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. :  Νεάπολης, Αγίου Νικολάου Βοιών, Λαχίου, Κουλεντίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 22α   Φεβρουαρίου    τ.ε.    ημέρα  και ώρα   17.30    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί εγκρίσεως του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.
7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου κααι Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης  ΔΔ Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

9. «Περί γνωμοδοτήσεως επί της μελέτης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων πλησίον του οικισμού «Φούτια» σε περιοχή ιδιοκτησίας  Β. ΛΙΟΥΤΑ Ε.Π.Ε. στη θέση «Μεσονήσι της Τ.Κ. Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

10. «Περί ορισμού Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβή έργων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

11. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

12. «Περί προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

13. Α. «Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμού τμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
Β. Καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμή εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών», με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. «Περί προγραμματισμού προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν. 4483/2017, έτους 2018»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί καθορισμού της αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

17. «Περί Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί καθορισμού των εξόδων παραστάσεως Προέδρου - Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

20. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 4/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

21. «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας, οικ. Έτους 2016»
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος Πρόεδρος Σ.Ε.

22. «Περί Επεκτάσεως της ετήσιας συνδρομής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.

23. «Περί διοργανώσεως εκδήλωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις Α΄ Βοήθειες σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα υγείας.

24. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.
 
25. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2018».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

26. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

27. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

28. «Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές αυτών για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 16-02-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -2197-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                                  

                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                             
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
.
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

  1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

  1. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.

3.     Εξέταση της από 10-02-2018 ένστασης του κ. Τακούδη Θεοφάνη κατά της αριθ. 14/2018 ΑΟΕ που αφορά την κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανόρυξη υδρευτικών υδρογεωτρήσεων στις ΤΚ Νομίων (οικισμός Αγ. Στεφάνου ) Κουλεντίων-Λαχίου & Παντάνασσας }, του Δήμου Μονεμβασίας.

4.     Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων }, του Δήμου Μονεμβασίας.

5.     Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.

6.     Περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς }, του Δήμου Μονεμβασίας.

7.     Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  και ορισμός υπολόγου.

8.     Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας –ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή 2ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μολάων (Α/Α πράξης 5007833)}-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας. 

9.     Περί καθορισμού όρων δημοπρασίας –ψήφιση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο του λυκείου Νεάπολης (Α/Α πράξης 5007869)}-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας. 
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                             ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ