Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Ισολογισμοί Δήμου Μονεμβασίας 2010 ως 2016 ( συγκριτικός πίνακας )

  Δήμος Μολάων 2010 Δήμος Βοιων 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Έσοδα χρήσεως            
             
Έσοδα απο φόρους πρόστιμα προσαυξήσεις 189856 63111 287386 198986 181658 134647 211.295,11 256.289,58
Έσοδα απο τέλη και δικαιώματα 820121 1329551 3377654 3787393 3527117 3346585 3.410.183,07 3.967.490,96
Έσοδα απο επιχορηγήσεις 1529543 2122986 5408972 4378085 3964600 4289719 4.342.732,16 3.526.600,10
Έσοδα απο παρεπόμενες ασχολίες 7295 6717 289570 24710 146675 45892 55.613,01 111.666,28
Έσοδα κεφαλαίων 27484 79339 225736 337581 371352 245112 201.460,99 85.926,26
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2574303 3601907 9589320 8726757 8191405 8058958 8.221.284,34 7.947.973,18
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 461318 936467 2698771 2903495 2599317 2177910 2.315.941,15 2.383.437,32
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 76695 76783 721299 678740 108127 79455 118.253,98 83.665,38
Έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων       33615 1883 20146 3.634,57 4.765,72
Σύνολο έκτακτων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων 538013 1013251 3420071 3615850 2709328 2277512 2.437.829,70 2.471.868,42
Γενικό σύνολο 3112317 4615159 13003392 12342607 10900733 10336470 10.659.114,04 10.419.841,60
             
Έξοδα χρήσεως            
             
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 798017 1193684 3249641 2566163 2574333 2622581 2.448.947,55 2.462.117,45
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 195265 215783 678342 1039301 667050 583366 572.284,70 728.942,74
Παροχές τρίτων 842707 1084891 2136280 2542664 2677633 2776700 2.845.515,75 2.677.010,57
Φόροι τέλη 2927 2376 38183 47057 70015 20747 19.964,96 31.805,97
Διαφορα έξοδα 254893 547544 975105 641708 768624 648034 657.057,73 684.488,15
Τόκοι  και συναφή έξοδα 4664 5602 56940 50884 39163 32726 27.080,92 21.770,39
Αποσβέσεις πάγια ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 610628 1470355 4206992 4206523 3392520 3291186 3.259.624,91 3.386.300,51
Παροχές , χορηγίες , επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις , δωρεές 384721 295636 922111 623223 556211 561705 737.539,78 745.331,57
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 14119 57191 315688 3307 86268 37096 15.784,01 31.569,62
Σύνολο οργανικών εξόδων 3107945 4876067 12579286 11720835 10849820 10574145 10.583.800,31 10.769.336,97
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , έκτακτες ζημιές 71806 6571 93845 196055 195668 52663 34.842,94 34.991,70
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 12186 4911 57577 60417 398623 19095 155.401,11 102.023,94
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους            
Σύνολο έκτακτων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων 83993 11483 151423 256472 594291 71759 190.244,05 137.015,64
Γενικό σύνολο 3191939 4887550 12730709 11977307 11444112 10645905 10.774.044,36 10.906.352,61
             
Κατανομή εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου            
             
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών 2526758 4191722 4906527 9735309 9036661 8878991 8.926.535,87 9.107.286,50
Διοικητική λειτουργία 485399 559441 1966991 1733315 1559670 1473129 1.410.166,81 1.462.864,76
Λειτουργία δημοσίων σχέσεων 77002 61909 327731 198017 194428 188609 220.016,71 177.415,32
             
Σύνολο 3191939 4887550 12730709 11977307 11249715 10645905 17.489.392,58 12.193.180,66
             
Συνολικά έσοδα έτους χρήσης 3112317 4615159 13009392 12342607 10900733 10336470 10.659.114,04 10.419.841,60
Συνολικό κόστος διοικητικό και δημοσίων σχέσεων 3191939 4887550 12730709 11977307 11249715 10645905 10.774.044,36 10.906.352,61
Έλλειμα ή πλεόνασμα  χρήσης 2013 -79621 -272391 278672 -365299 -543378 -309434 -114.930,32  -486.511,01
             
             
             
Σύνολο εισπράξεων Δήμου 3579880 4783873 12584425 13700707 212560334 14299941 17.454.409,58 12.251.721,54
Χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως 1500701 2747136 5369602 5805626 7572967 6762358 6.572.035,44 6.537.052,44
Πληρωμές 4113889 5522881 12148402 11933366 13370942 14490265 17.489.392,58 12.193.180,66
Χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 966692 2008128 5805626 7573962 6762358 6572035 6.537.052,44 6.595.593,32 
             
Ανάλυση υπόλοιπου            
Δεσμευμένοι λογαριασμοί     358448 361730 157031 146383 20.387,20 20.866,30
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     5456178 7212232 6605326 6425651 6.504.382,24 6.574.727,02
             
             
Πάγια στοιχεία 11198127 22382686 70129974 71578940 75387109 80958893 88.724.553,26  91.345.583,87
Αποσβέσεις 3751435 9855271 22090040 26045744 29582203 32676408 35.778.848,75 38.937.319,79
Αναπόσπαστη αξία 7446691 12527414 48039934 45533195 45804906 48282484 52.945.704,51 52.408.264,08
             
Δάνεια   84492 634510 545498 451233 353604 250.214,07 140.724,17
Πληρωτέο στο 2014     89012 94464 103389 104313 109.489,90 42.334,87
             
Απαιτήσεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων 232290 2144190 1093934 827257 821557 806576 897.995,58 914.722,62
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 921718 575122 2326040 1312440 600769 774394 516.978,88 624.347,02

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2011-2016

 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Μισθώματα
27934
17735
47590
36598
28668
41642
Δικαίωμα Βοσκής
21955
19475
21766
19392
3306
0
Τόκοι Καταθέσεων
213731
337581
371352
245112
199455
85926
Καθαριότητα
1255415
1793293
1642000
1454044
1581564
1721113
Υδρευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
415934
440989
418074
410097
403347
495362
Αποχέτευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
1031
31779
32769
33491
34950
55358
Κοιμητήρια
56364
90667
75142
86944
85046
83266
ΤΑΠ ( δικες μας εισπραξεις )
56000
143000
60000
85000
145000
165184
ΤΑΠ κρατικη ενίσχυση
30000
30850
63000
45790
36000
36720
Τελος Παρεπιδημούντων τρεχοντος ετους
9401
4903
4403
8918
8826
14995
Τελος Ακαθαρίστων τρέχοντος έτους
31708
11646
11039
19088
18460
26425
Κοινοχρηστοι Αιγιαλός
100000
67682
30285
49349
20016
40750
Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας
100835
101588
75251
126599
58815
84584
Φορος Ζύθου
27434
17913
38000
8810
 
28090
Φορος Ηλεκτροδοτούμενων
39086
42000
38000
34610
57253
95997
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
4246203
3017889
2669396
2715359
2749065
2887605
ΚΑΠ για σχολεία
187878
112727
152605
164655
188699
189520
Μισθωματα σχολείων
17454
30399
26138
16761
57410
 
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
186047
372094
341086
402053
   
609671
609671
Επενδυσεις αρθρου 27
118788
237576
217778
258423
   
   
ΣΑΤΑ
438801
789490
751640
513854
408330
408330
Συντηρησεις Σχολείων
24470
56070
36700
37100
   
37100
36900
Πυροπροστασία
110900
93054
 
88700
   
88700
88790
Προστιμα ΚΟΚ
62568
27848
22318
20371
15619
25401
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
           
   
Υδρευση Β εξαμηνο
390420
434670
527743
498088
480753
590734
Αρδευση
17045
14577
18811
15370
18146
20381
Ακαθαριστων-Παρεπιδημούντων , ενοικια 
3000
7099
14800
39000
22500
50129
Αιγιαλών
     
11000
   
   
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
           
   
ΣΑΤΑ 2011
 
707612
       
   
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
 
186047
       
   
Επενδυσεις αρθρου 27
 
118788
       
   
Υδρευση
314561
530075
281520
275981
304332
390094
Αρδευση
7351
3157
4689
5567
4212
8817
Αποχέτευση
21133
38228
24257
45188
20061
38924
Ακαθαριστων
22000
37000
21000
31855
33754
36545