Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Θέματα οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017


                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μολάοι 02-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -8872-
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος
Τηλ: 2732360571
Fax: 2732360555                                
                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη
                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη
                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                            
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας)


      Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 7η Ιουνίου    2017, ημέρα   Τετάρτη   και ώρα 11:00 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1. Περί ελέγχου & έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016} του Δήμου Μονεμβασίας.
2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
3. Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρων αιγιαλού- παραλίας οικ. Έτους 2017.
4. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
5. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
6. Καθορισμός όρων διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας
7. Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Μονεμβασίας , του Δήμου Μονεμβασίας.
9. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Δαιμονιάς ΔΕ Ασωπού , του Δήμου Μονεμβασίας.
10. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας
11. Έκτακτη ανάθεση έργου με τίτλο {Αντικατάσταση κατεστραμμένου αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Παπαδιανίκων} , του Δήμου Μονεμβασίας.
12. Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.
13. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων, Ασωπού  & Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας.
14. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αγωγή υπαλλήλων περί αποζημίωσης κατά του Δήμου}.
15. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας  για  την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας  } του Δήμου Μονεμβασίας
   
ο πρόεδρος 

Κωστας Μαυρομιχάλης