Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Παραλαβή μελέτης περιβαλοντικών επιπτώσεων Λιμένος Μονεμβασίας


Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 21 Μαρτίου 2017


   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μονεμβασίας, Παπαδιανίκων, Νομίων


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 21η  Μαρτίου    τ.ε.   ημέρα Τρίτη και ώρα   17.30    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί του από 20-02-2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων»(εξ αναβολής)».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Κολλιάκος Ιωάννης.

2. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη λειτουργικού σχεδιασμού λιμένα Μονεμβασίας και Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Περιβαλλοντική Μελάτη)»
Εισηγητές κ.κ. Αντιδήμαρχος Χριστάκος Σταύρος & Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγία Παρασκευή Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 10.975,41 €.
Εισηγητής  Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

4. «Περί αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ, του άρθρου 15 παρ. 2 του Π.Δ/τος 171/87 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π. Δ/τος 229/99»
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Δ.Σ.

6. «Περί ορισμού Επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων».
Εισηγητής: κ. Βουνελάκης Γεώργιος, εντεταλμένος Δ.Σ..

7. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 700.000,00 €, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως αντικατάστασης του Γεωργίου Παπαδάκη του Κωνσταντίνου και ορισμός ως αντικαταστάτριας αυτού την Γαρυφαλλιά Παπαδάκη του Γεωργίου, στην μίσθωση του δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση «Παχιάμμος» η «Πλάζ» του οικισμού Πλύτρας Τ.Δ. Παπαδιανίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί ιδρύσεως Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

11. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

14. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

16. «Περί αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                        Σπύρος Αβδούλος

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Θωράκιση Λιμένος Μονεμβασίας

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017
Προχωρούν οι εργασίες για τη θωράκιση της προβλήτας στη Πλάκα και για την κατασκευή του χώρου υποδοχής στα κρουαζιερόπλοια.
Συνολικός προϋπολογισμός 87.000 €


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ
Παρασκευή 10 Μαΐου 2017
Επίσκεψη στη Κάστρο Επιδαύρου Λιμηράς από τις αρχαιολόγους των κλασικών αρχαιοτήτων Μαρία Τσούλη και Αφροδίτη Μαλτέζου τον γεωπόνο Μιχάλη Κοντάκο και τον σύμβουλο της Τοπικης Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Γιάννη Σκάγκο ( ο πρόεδρος Αποστόλης Καπελερης έλειπε για ιατρικους λογους στην Αθήνα . Έγινε η παραλαβή εργασιών καθαρισμου των κτιρίων από τη φυτική βλάστηση η οποία είχε διάρκεια τρεις μήνες κσι έγινε με πιστώσεις του Δήμου Μονεμβασιας και προγραμματισμός για την συνέχιση και ολοκλήρωση του καθαρισμου μέσα στο Μάρτιο .
Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο θα κατασκευαστεί από την πλευρά της παραλίας Καστρακι τις επόμενες ημέρες .
Παράλληλα θα ξεκινήσουν καθαρισμοί στους μυκηναϊκούς τάφους της Αγίας Τριάδας και του μονοπατιού που ενώνει την παραλία Πορι με τον αρχαιολογικό χώρο .
Έχει γίνει τοπογραφική αποτύπωση όλου του αρχαιολογικού χώρου από τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Σωτήρη Διαμαντα , τοπογράφο μηχανικό .
Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 6.000 ευρώ από πιστώσεις του Δήμου ενώ το σύνολο της πίστωσης για την ολοκλήρωση των εργασιών ( καθαρισμοί , μελέτη αναδειξης , ενημερωτικές πινακιδες , κατασκευή μονοπατιού κτλ ) θα ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ
Στη συνέχεια θα γίνει αυτοψία του χώρου από την προϊσταμένη της 5ης ΕΒΑ Ευαγγελία Πάντου μαζί με ειδικό κλιμάκιο μηχανικών και συντηρητών και θα ξεκινήσει η μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικου χώρου από ειδικό μελετητή η οποία θα προσδιορίσει τις επεμβάσεις προκειμένου ο χώρος να γίνει επισκέψιμος ( μορφή μονοπατιών , στάσεις , ενημερωτικές πινακίδες κτλ ) . Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Ηρακλης Τριχείλης έχει εκδηλώσει την πρόθεση του Δήμου να αναλάβει το κόστος μελέτης και επεμβάσεων ώστε ο χώρος να παραδοθεί στο κοινό την τρέχουσα περίοδο .
Ευχαριστούμε την προϊσταμένη και τους αρχαιολόγους της 5ης ΕΒΑ για την ανταπόκριση στο αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας που μετά από πολλά χρόνια είναι σε δρόμο υλοποίησης με πολαπλά ωφέλη για όλη την περιοχή .
Παράλληλα ευχαριστούμε τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο για την πολύτιμη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου
Μονεμβασιά 10 Μαρτίου 2017
Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος


Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   04/2017                                    Μολάοι 09  Μαρτίου  2017

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Λαχίου, Ελίκας, Γέρακα


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 14η  Μαρτίου    τ.ε. Τρίτη   ημέρα  και ώρα   17.30    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως Συμφωνητικών Συνεργασίας - αντισταθμιστικά οφελήματα από την ανάπτυξη των δύο αιολικών πάρκων που εκκρεμούν από το έτος 2000 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή τους».
Εισηγητές: κ. κ. Δήμαρχος & Αντιδήμαρχος Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

3.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 60.700,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

5. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ασωπού», προϋπολογισμού 52.399,99 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

6. «Περί καθορισμού του τρόπου  εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Στηθαίου στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δ.Ε. Ζάρακα », προϋπολογισμού 14.999,99 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί διοργάνωσης και διεξαγωγής προγραμμάτων πρόληψης υγείας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί διαθέσεως πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου»
Εισηγήτρια: κ. Τσαφατίνου Κατερίνα, πρόεδρος Επιτροπής Τ.Α.& Π. του Δήμου.

12. «Περί έγκρισης της αριθ. 6/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος.

13. «Περί της από 14.12.2916 αιτήσεως του κ. Κορογόνα Αναστασίου, για κατασκευή πέργκολας 24 Μ2 στο Λιμάνι Γέρακα»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

14. «Περί της από 01.03.2017 αιτήσεως του κ. Σούμπαση Ελευθερίου του Ιωάννου για χορήγηση άδειας ύδρευσης σε νέα οικοδομή εκτός  ορίων οικισμού Μαραθιά Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

15. «Περί του από 20-02-2017 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μολάων».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Κολλιάκος Ιωάννης.


 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος

Δημοσίευση στην εφημερίδα " ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ " της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΩΝ

Ενημέρωση από το Δήμο Μονεμβασίας
    Σταύρος Χριστακος , Αντιδήμαρχος
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Βρισκόμαστε στα μισά της δημοτικής περιόδου 2014 – 2019 και στην επικαιρότητα του Δήμου βρίσκονται μια σειρά από θέματα για τα οποία θα κάνουμε μια συνοπτική ενημέρωση .
Ανάπλαση παραλιακού μετώπου
Αφού η μελέτη  εγκρίθηκε από την Αρχιτεκτονική επιτροπή του Νομού Λακωνίας ΕΠΑΕ σε συνεδρίαση με την παρουσία του Μελετητή Δημήτρη Κροκίδη , βγήκε σε δημοπρασία στις 12 Ιανουαρίου η πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου,  η οποία αφορά το χώρο ανάμεσα στα καταστήματα ΑΚΤΑΙΟΝ και ΝΤΟΝΤΟΣ , προϋπολογισμού 123.000 € . Ανάδοχος της δημοπρασίας ήταν η εταιρεία ΑΠΕΛΑ του πολιτικού μηχανικού Σπύρου Κρομμύδα με ποσοστό έκπτωσης 46% Η χρηματοδότηση της Α φάσης του έργου είναι από το πράσινο ταμείο . Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενιαίου βοτσαλωτού δαπέδου σε διάφορες αποχρώσεις και επίπεδα  , στο οποίο θα υπάρχουν διαχωρισμοί από φιλέτα μάρμαρου .
 Έγινε η πρώτη εγκατάσταση του αναδόχου και στην οποία αποφασίστηκε με την ομόφωνη άποψη των καταστημάτων  που βρίσκονται στο χώρο να ξεκινήσει το έργο μετά το Πάσχα,  ώστε αφενός να γίνει ενιαία με τα αλλά δυο τμήματα την κεντρική πλατεία και το τμήμα του παραλιακού μετώπου από το κατάστημα Παπαδάκη ως το κατάστημα Αλεξάκη και αφετέρου να μείνει ο χώρος διαθέσιμος τις ημέρες του Πάσχα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Μονεμβασιάς .
Η ανάπλαση του χώρου της κεντρικής πλατείας έχει προϋπολογισμό 17.000 €  και η ανάπλαση του χώρου από κατάστημα ΜΑΤΘΑΙΟΣ ως το κατάστημα ΑΛΕΞΑΚΗ  έχει προϋπολογισμό 123.000 €  . Τα ποσά αυτά θα καλυφθουν από πόρους του Δήμου Μονεμβασιάς . Στην κεντρική πλατεία προβλέπεται η αλλαγή των επιπέδων και η κατασκευή ενός ενιαίου επιπέδου και μεταφορά του Ηρώου πεσόντων στο κέντρο της πλατείας . Παράλληλα σε όλο το χώρο ανάπλασης προβλέπεται καθαίρεση στα κάγκελα και την κατασκευή πέτρινου τοίχου ύψους 50 εκατοστών με ενσωματωμένο φωτισμό .
Μελέτες , έργα στον προϋπολογισμό του Δήμου
Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 έχουν εγγραφεί μια σειρά πιστώσεων για μελέτες και έργα στην περιοχή μας . Τα σημαντικότερα από αυτά είναι :
·        Αρχική πίστωση 6.000 € για την προμελέτη κατασκευής συστήματος μεταφοράς επισκεπτών στην άνω πόλη του κάστρου με ανελκυστήρα . Η κατασκευή αυτή είναι σε συνάρτηση με την εκτέλεση του έργου στερέωσης των πρανών περιμετρικά στην κάτω πόλη η μελέτη του οποίου έχει εκπονηθεί από το Μετσόβιο πολυτεχνείο και μάλιστα είχε την αρχική ένταξη στο προηγούμενο ΕΣΠΑ από το οποίο δεν εκτελέστηκε λόγω μη επάρκειας του πιστωτικού ορίου και αναμένεται η ένταξη του στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο .
·        Μελέτη για την επισκευή Γέφυρας του δρόμου προς το Κάστρο , πίστωση 12.000 €  . Με την πίστωση  αυτή θα γίνει  στατική μελέτη η οποία θα δείξει τον τρόπο και το μέγεθος της επέμβασης , η οποία  μπορεί να φτάνει μέχρι και την κατασκευή νέας Γέφυρας . Μετά από συνεργασία με τις υπηρεσίες της περιφέρειας αποφασίστηκε η εκπόνηση της μελέτης από χρήματα του Δήμου Μονεμβασιάς .
·        Επίσης έχει εγγραφεί αρχική πίστωση 5.000 € για την προμελέτη κατασκευής περιφερειακού δρόμου στη Μονεμβάσια για την υλοποίηση της οποίας έχει γίνει η πρώτη συνάντηση με τον μελετητή Μιχάλη Παρασκευόπουλο  είχε παλιότερα ασχοληθεί με το θέμα και είχε  αρχική πρόταση την κατασκευή περιφερειακού δρόμου που παρακάμπτει ολόκληρη τη Μονεμβάσια μέσω της περιοχής παναγίτσας και καταλήγει στο χώρο της Μαρίνας . Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν για ένα έργο που μπορεί να κατασκευαστεί αφού το έδαφος είναι σταθερό  και το κόστος εκτέλεσης του έργου θα είναι πλέον των 4.000.000 €  .
·        Για την αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβασιάς έχει γραφεί πίστωση 16.000 € ώστε να τροποποιηθούν διάφορα θέματα που έχουν προκύψει μετά από διαβούλευση τα οποία αφορούν τις ρυθμίσεις για τα τοπικά κέντρα των οικισμών καθώς επίσης και διατάξεις για την ίδρυση και εγκατάσταση μικρών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων , μονάδων τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κτλ.  Στη διαδικασία εκπόνηση της μελέτης θα γίνει εκ νέου διαβούλευση με τους φορείς και δημότες . Την διαδικασία έχει αναλάβει το γραφείο του μελετητή Φώτη Φωτόπουλου .
·        Έχει εγγραφεί αρχική πίστωση 5.000 € για την προμελέτη του φωτισμού του Κάστρου με την οποία θα προσδιοριστούν τα σημεία και ο τρόπος φωτισμού του βράχου
·        Μετά από  συνεργασία με την 5η εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Σπάρτης αποφασίστηκε να αναλάβει ο Δήμος τις δαπάνες για την τοποθέτηση συστήματος ασφάλειας στα ευρήματα που πρόεκυψαν από τα έργα στην Άνω πόλη του Κάστρου και παράλληλα να μένει η άνω πόλη ανοικτή καθημερινά μέχρι αργά το βράδυ και να μην ισχύει το καθεστώς που υπήρχε μέχρι σήμερα με την άνω πόλη να είναι ανοικτή καθημερινά μέχρι τις 3.00 το απόγευμα , γεγονός  το οποίο προκαλούσε πολλά προβλήματα στους επισκέπτες της Μονεμβασιάς αφού τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω υψηλών θερμοκρασιών ήταν σχεδόν αδύνατη η άνοδος των επισκεπτών στην άνω πόλη .  
·        Ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες καθαρισμού στο Κάστρο Επιδαύρου Λιμηράς , έγινε αυτοψία στον χώρο από τις αρχαιολόγους της 5ης ΕΒΑ Μαρία Τσουλη και Αφροδίτη Μαλτεζου και όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη στα γραφεία της 5ης Εφορείας στη Σπάρτη με την προϊσταμένη Κα Παντου στόχος είναι να καταστεί το κάστρο επισκέψιμο την θερινή περίοδο , με την κατασκευή πλαισίων ενημέρωσης για τις αρχαιότητες και σχετικών φυλλαδίων . Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ο Δήμος έχει διαθέσει πάνω από 10.000 € για εργασίες καθαρισμού , σύνταξη τοπογραφικών κτλ
·        Πολύ καλά είναι τα αποτελέσματα της αποσμησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης και του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού που έχουν εφαρμοστεί σε συνεργασία με το πολυτεχνείο Ξάνθης και επιβλέποντα τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Παράσχου Μελιδη . Έχουν τοποθετηθεί συστήματα απόσμησης σε όλα τα αντλιοστάσια και εμπλουτίζεται το δίκτυο καθημερινά μέσω  δοσομετρητών  με νιτρικές ενώσεις ώστε να γίνεται δέσμευση του υδρόθειου και μείωση των οσμών . Γίνονται καθημερινά μετρήσεις οι οποίες δείχνουν πολύ καλά αποτελέσματα και αν η εργασία αυτή επιτύχει η περιοχή που βρίσκεται σήμερα ο βιολογικος και καθημερινά δυσφημείται από τις οσμές ιδιαίτερα στην θερινή περίοδο θα αναβαθμιστεί . Παράλληλα παραγγέλθηκαν 400 δέντρα ( δάφνες , κουκουναριές και χαρουπιές ) τα οποία θα φυτευτούν στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού και θα ποτίζονται από το υγρό υπόλοιπο του βιολογικού . Υπενθυμίζουμε ότι μετά από κατασκευή που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο τμήμα του υγρού υπολοίπου του βιολογικού διοχετεύεται για την άρδευση των δέντρων που υπάρχουν στην περιοχή του εργοστασίου . Επίσης ρυθμίστηκε το ωράριο διάθεσης των  βυτίων που μεταφέρουν λύματα το οποίο γίνεται μόνο τις ώρες λειτουργίας του Δήμου και παρουσία υπαλλήλων του Δήμου .
·        Με πιστώσεις του Δήμου Μονεμβασιάς 24.000 €  εγκαταστάθηκε σύστημα αυτοματισμού στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού με το οποίο θα αυτοματοποιηθεί η λειτουργία του εργοστασίου και θα υπάρχει μέσω διαδικτύου ειδοποίηση και έλεγχος του βιολογικού . Το έργο εκτελέστηκε από τον χημικό μηχανικό Δημήτρη Ρέππα και αναμένεται να βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα και το κόστος λειτουργίας του βιολογικού .
·         Παραλήφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου , η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η υδραυλική μελέτη για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.350.000 € ώστε να είναι δυνατή η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ . Το κόστος της μελέτης είναι 10.000 € και καλύφθηκε από πόρους του Δήμου Μονεμβασίας .
·         Ο δήμος διέθεσε 12.000 € για τον μερικό φωτισμό του γηπέδου Αγίας Παρασκευής με διαγωνισμό και ανάδοχο του έργου τον Ιωάννη Διαμαντάκη . Η εκτέλεση του έργου αναμένεται άμεσα . Επίσης κατατέθηκε στο δασαρχείο Μολάων ο φάκελος με την τοπογραφική μελέτη για την παραχώρηση δασικής έκτασης απέναντι από το Γήπεδο ώστε να γίνει η κατασκευή νέων γηπέδων τένις , μπάσκετ κτλ .
·         Ολοκληρώθηκε το έργο ανάπλαση χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στην περιοχή Λαχανιά και απομένει μόνο η δεντροφύτευση του χώρου .
·         Για την σύνταξη του οδωνυμικου χάρτη της Μονεμβασιάς έγιναν δυο συνεδριάσεις της επιτροπής και έγινε μια πρώτη καταγραφή των ονομάτων και προτάσεις για τους δρόμους του Κάστρου και των κεντρικών δρόμων της Γέφυρας . Στην επιτροπή συμμετέχουν οι αρχαιολόγοι Νεκτάριος Σκαγκος και Παναγιώτα Σκαγκου ο Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξακης , η δικηγόρος Μαρία Χαραμή και από τους αιρετούς του Δήμου , ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστακος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Βουνελάκης και Κατερίνα Τσαφατίνου .
·         Μέσα στο Μάρτιο θα γίνει η ενοικίαση του περιπτέρου που βρίσκεται στην παιδική χαρά πλησίον της Γέφυρας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία και διάρκεια μίσθωσης 6 ετών . Η τιμή εκκίνησης είναι 520 ευρώ.
·         Με πίστωση του δήμου Μονεμβασιάς 7.200 ευρώ έγινε η κατασκευή καλντεριμιού στο Κάστρο πλησίον των ιδιοκτησιών Καλλιγά και Παναγιωτακη . Παράλληλα θα ξεκινήσουν εργασίες για την επιδιόρθωση από την ολισθηρότητα του κεντρικού καλντεριμιού .
·         Με πίστωση 7.200 €   από πόρους του Δήμου έγινε η κατασκευή νέων συνδέσεων αποχέτευσης σε κτίρια της Γέφυρας και της Αγίας Κυριακής που δεν είχαν συνδεθεί μέχρι σήμερα στο δίκτυο .Επίσης ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο αφού πληρώθηκε η σύνδεση ρεύματος και τοποθετήθηκαν τα μηχανηματα στο αντλιοστάσιο , της περιοχής της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται μετά το βρεφονηπιακό σταθμό .
·         Σχετικά με την μονοδρομηση οδών της Μονεμβασιάς έχει γίνει η σχετική διαβούλευση με το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας και τον διευθυντή του Αστυνομικού τμήματος και οι ρυθμίσεις θα περάσουν από το δημοτικό συμβούλιο ώστε να εφαρμοστούν την θερινή περίοδο .
·         Για την εγκατάσταση στη Μονεμβάσια νέου λιμενικού σκάφους ο δήμος ανταποκρίθηκε στην πρόταση του λιμενικού σώματος και διέθεσε πίστωση για την συντήρηση του σκάφους του λιμενικού σώματος . Πρέπει να σημειώσουμε την άριστη συνεργασία του Δήμου με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην διαχείριση της μαρίνας όπου την περασμένη περίοδο με έγινε πολύ καλή τοποθέτηση των σκαφών χωρίς πλαγιοδετήσεις με αποτέλεσμα αφενός την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αύξηση των εσόδων του Δήμου . 
·         Το απόγευμα της Τετάρτης 27 Δεκεμβρίου επικράτησαν στην περιοχή μας πρωτοφανείς άνεμοι εντάσεως 12 μποφόρ στην ανώτερη κλίμακα των τροπικών κυκλώνων όπως μας ενημέρωσε ο Νίκος Μαζαρακης συνεργάτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με την περιοχή μας . Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς παρολες τις μετακινήσεις κατά δεκάδες μέτρα κάδων απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων . Το προσωπικό και τα συνεργεία του Δήμου εργάστηκαν συνεχώς για πολλές ώρες για την αποκατάσταση της καθημερινότητας . Για την αποκατασταση των ζημιών ο δήμος διέθεσε 15.000 ευρώ .
·         Η πολεοδόμηση του οικισμού Γέφυρας είχε ξεκινήσει το έτος 1998 από το Γραφείο Βασιλείου και συνεργάτες και αφού έγινε η α φάση που αφορούσε την τοπογραφική αποτύπωση των οικισμών Γέφυρας και Αγίας Κυριακής σταμάτησε γιατί έπρεπε να προηγηθεί η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ η οποία ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το 2013 . Πρόθεση του δήμου είναι να συνεχιστεί η πολεοδομική μελέτη η όπια αφενός θα εντάξει νέα τμήματα στον οικισμό αλλά θα γίνουν και παρεμβάσεις στον υπάρχοντα οικισμό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής . Υπάρχει πίστωση 120.000 ευρώ εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και ήδη ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις με τους μελετητές για την συνέχιση της μελέτης .
·         Στον προϋπολογισμό του Δήμου έχει εγγραφεί πίστωση 30.000 ευρώ για την προμήθεια φίλτρου για την γεώτρηση του αγίου Ζώσιμου η οποία θα ενταχθεί  στο σύστημα ύδρευσης της Μονεμβασιάς αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύνδεσης την προηγούμενη περίοδο . Με την χρήση της παραπάνω γεώτρησης αναμένεται να υπάρχει πλήρη επάρκεια στην ύδρευση της Μονεμβάσιας αλλά και να δοθεί καλή ποιότητα νερού στον οικισμό της παλιάς Μονεμβασιάς . Παράλληλα με τα συνεργεία του Δήμου κατασκευάστηκε σύστημα εναλλακτικών πηγών υδροδότησης της Μονεμβασιάς ώστε σε ενδεχόμενη βλάβη των αντλητικων συγκροτημάτων να υπάρχει τροφοδότηση των δεξαμενών για να μην επαναληφθουν τα φαινόμενα διακοπών νερού σε περίπτωση βλάβης
·         Τοποθετήθηκε στέγαστρο σκίασης στην Μαρίνα με δαπάνη του Δήμου 2.000 ευρώ ενώ κάτι αντίστοιχο θα τοποθετηθεί στην πλάκα για τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων . Παράλληλα έγινα προμήθεια σε παγκάκια με πίστωση 4.000 ευρώ .
·         Σε συνεργασία με την αντιπεριφερειαρχη Ντια Τζανετεα η οποία έχει ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή μας προτάθηκε να  γίνει τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα στην είσοδο της Μονεμβασιάς που μετά την εκτέλεση των έργων του αποχετευτικού δικτύου έχει σοβαρό πρόβλημα για τα διερχόμενα οχήματα .
·        Καθημερινή ενημέρωση και ανακοινώσεις του Δήμου θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.monemvasia.gov.gr και στην προσωπική μου ιστοσελίδα www.xristakos.blogspot.com και στο Facebook  στη διεύθυνση www.facebook.com/stavros.xristakos