Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Εικόνες της ΜονεμβασιάςΜίσθωση Περιπτέρου στη Μονεμβασιά
Ανάπλαση κεντρικής πλατείας

Τεχνική περιγραφή Β Φάσης Ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου


Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Μελέτες στον προυπολογισμό 2017 που αφορούν την Μονεμβάσια

Μελέτες στον προϋπολογισμό του 2017 που αφορούν την Μονεμβασιά

1.      Προμελέτη για την κατασκευή συστήματος μεταφοράς επισκεπτών στην Άνω πόλη του Κάστρου Μονεμβασιάς   , Πίστωση  6.000 € 
2.      Μελέτη Επισκευής Γέφυρας Κάστρου Μονεμβασίας  12.000 € 
3.      Μελέτη δυνατότητας χάραξης περιφερειακού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας    5.000 € 
4.      Μελέτη αναθεώρησης ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβασιάς  16.000 €

5.      Προμελέτη φωτισμού Κάστρου Μονεμβασίας  5.000 € Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   01/2017                                    Μολάοι  26  Ιανουαρίου  2017

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Μονεμβασίας, Ασωπού, Ελίκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η  Ιανουαρίου    τ.ε.    ημέρα Δευτέρα και ώρα   17.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί απασχόλησης στο Δήμο Σπουδαστών – Μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

4. «Περί εγκρίσεως υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μεταξύ του Δήμου, του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 01/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 16.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης Τ.Κ. Ελίκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ασωπού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

11. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές κοινοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ζάρακα εκτός Τ.Κ. Λαμποκάμπου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

12. «Περί Τροποποιήσεως της Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντίστοιχα,  για την εκτέλεση του έργου  «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. Φαρακλού Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600009 προϋπολογισμού 1.750.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί εγκρίσεως των όρων Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 άρθρου 100 αυτού, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας,  για την εκτέλεση του έργου  «Εργασίες Αποκατάστασης Ανωδομής εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €, ορισμός μελών (τακτικού & αναπληρωτή) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Αποκατάστασης Ανωδομής εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

15. «Περί συνάψεως  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί διατηρήσεως κενωθέντος περιπτέρου και παραχώρησή του με δημοπρασία στην Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

17. «Περί αποδοχής ή μη της δακοκτονίας των ελαιώνων εντός των ορίων του Δήμου Μονεμβασίας, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί Ανατροπής προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης – διαγραφή δεσμεύσεων που αφορούν ανεκτέλεστες δαπάνες έως 31.12.2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί αυξήσεως ωραρίου εργασίας της Παππά Χρυσούλας του Αποστόλου (καθαρίστριας σχολικών μονάδων)».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

20. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2017».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

21. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Γυθείου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

22. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Λιμεναρχείου Ναυπλίου για θέματα «Κίνηση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής – Καθορισμός Παραλιών ως Πολυσύχναστες – Κατοικημένες Περιοχές – Τοποθέτηση Ναυαγοσωστών».  
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

23. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

24. «Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής , Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι: 20/1/2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αρ. πρωτ:  4

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                         Προς:  Μέλη   Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                    της  Α/βαθμιας  Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                                                                                                                         
1.       Χριστάκο Σταύρο -Πρόεδρο Α/βαθμιας  Σχολικής Επιτροπής.
2.       Χαραμή –Νατιώτη Αλεξάνδρα - Α/πρόεδρο  Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής.
3.       Κόκκορη Παναγιώτη- Δημοτικό Σύμβουλο.
4.       Σταθάκη Νεκτάριο- Δημοτικό Σύμβουλο.
5.       Γεωργούλη Παναγιώτη- Δ/ντη Δ.Σ Μολάων.
6.       Κρητικού Μαρία— Δ/ντρια Δ.Σ Ασωπού - Φοινικίου.
7.       Κουτράκο Ηλία –Δ/ντη  Δ.Σ Συκέας-Μεταμόρφωσης.
8.       Σόβολου Σούζη –Εκπ/πος Συλ. Γ.& Κ Δ.Σ Μολάων.
9.       Γεωργουδή Ιωάννη - Εκπ/πος Συλ. Γ.& Κ Δ.Σ Νεάπολης.
10.   Κόκκορης Ηλίας - Εκπ/πος Συλ. Γ.& Κ Δ.Σ Ρειχέας.
11.    Καρούνης  Ελευθέριος –Δημότης.
            
        Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση.
                                                         
     Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει  στο  Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
2.      «Περί  αναθέσεων  για επισκευές-συντηρήσεις Σχολείων του Δήμου».
3.      «Περί αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού της ALPHA BANK προς το Ειδικό Σχολείο».
4.      “Περί παραχώρησης σχολικού χώρου»
O Πρόεδρος της Επιτροπής 


Σταύρος Χριστάκος