Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2016

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 8 Μαρτίου 2016

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 04-03-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -3011-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 8η  Μαρτίου  2016, ημέρα   Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.       Απευθείας  ανάθεση της μελέτης << Μελέτη βελτίωσης  επέκτασης  προβλήτα Πουντας  Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου  Δήμου Μονεμβασίας .

2.      Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

3.      Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.

4.      Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

5.      Απευθείας  ανάθεση της μελέτης << Προκαταρκτική  Μελέτη Εφαρμογής ολοκληρωμένου  Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων  με Εφαρμογή Προγραμμάτων  Διαλογής στη Πηγή .

6.      Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων} , προϋπολογισμού 33.948,00€.

7.      Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια κεντρικού αγωγού ύδρευσης} , προϋπολογισμού 25.487,45€.

8.      Απευθείας  ανάθεση της μελέτης << Εκπόνηση μελέτης  για το νέο τουριστικό  Κατάστημα Ελιάς Δήμου Μονεμβασίας >>.

9.      Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια λαμπτήρων , ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού } , προϋπολογισμού 72.993,86€.


10.   Απευθείας  ανάθεση του έργου  <<  Επεκτάσεις  παραλλαγές  δημοτικού φωτισμού  Δ.Ε. Μολάων 

11.    Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).

12.   Απευθείας  ανάθεση του έργου  << Επεκτάσεις –παραλλαγές  Δημοτικού  φωτισμού Δ.Ε. Ασωπού >>

13.   Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά εξέταση αντιρρήσεων του Δήμου Μονεμβασίας κατά πράξεων χαρακτηρισμού του Δασάρχη Μολάων)

14.   Απευθείας  ανάθεση του έργου  << Επεκτάσεις –παραλλαγές  Δημοτικού  φωτισμού Δ.Ε. Βοιών  >>

15.   Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ. 30/2015 Διαταγής πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.

16.   Απευθείας  ανάθεση του έργου  << Σύνδεση  με το δίκτυο  της ΔΕΗ κτηρίων  και λοιπών  χώρου του δήμου                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   
                             ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ