Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Απολογισμοί Χρήσης 2011,2012,2013,2014 του Δήμου Μονεμβασίας και 2010 των Δήμων Μολάων και Βοιών ,

Ισολογισμοί χρήσης Δήμων Μολάων και Βοιών 2010 ( που είχαν εφαρμόσει το διπλογραφικό σύστημα )  και των τεσσάρων ετών 2011 , 2012 , 2013 , 2014 του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Μονεμβασίας ,

Δήμος Μολάων 2010
Δήμος Βοιων 2010
2011
2012
2013
2014
Έσοδα χρήσεως
Έσοδα απο φόρους πρόστιμα προσαυξήσεις
189856
63111
287386
198986
181658
134647
Έσοδα απο τέλη και δικαιώματα
820121
1329551
3377654
3787393
3527117
3346585
Έσοδα απο επιχορηγήσεις
1529543
2122986
5408972
4378085
3964600
4289719
Έσοδα απο παρεπόμενες ασχολίες
7295
6717
289570
24710
146675
45892
Έσοδα κεφαλαίων
27484
79339
225736
337581
371352
245112
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2574303
3601907
9589320
8726757
8191405
8058958
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
461318
936467
2698771
2903495
2599317
2177910
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
76695
76783
721299
678740
108127
79455
Έσοδα απο προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
33615
1883
20146
Σύνολο έκτακτων και εσόδων προηγούμενων χρήσεων
538013
1013251
3420071
3615850
2709328
2277512
Γενικό σύνολο
3112317
4615159
13003392
12342607
10900733
10336470
Έξοδα χρήσεως
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
798017
1193684
3249641
2566163
2574333
2622581
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
195265
215783
678342
1039301
667050
583366
Παροχές τρίτων
842707
1084891
2136280
2542664
2677633
2776700
Φόροι τέλη
2927
2376
38183
47057
70015
20747
Διαφορα έξοδα
254893
547544
975105
641708
768624
648034
Τόκοι  και συναφή έξοδα
4664
5602
56940
50884
39163
32726
Αποσβέσεις πάγια ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
610628
1470355
4206992
4206523
3392520
3291186
Παροχές , χορηγίες , επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις , δωρεές
384721
295636
922111
623223
556211
561705
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
14119
57191
315688
3307
86268
37096
Σύνολο οργανικών εξόδων
3107945
4876067
12579286
11720835
10849820
10574145
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα , έκτακτες ζημιές
71806
6571
93845
196055
195668
52663
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
12186
4911
57577
60417
398623
19095
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο έκτακτων και εξόδων προηγούμενων χρήσεων
83993
11483
151423
256472
594291
71759
Γενικό σύνολο
3191939
4887550
12730709
11977307
11444112
10645905
Κατανομή εξόδων στις υπηρεσίες του Δήμου
Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών
2526758
4191722
4906527
9735309
9036661
8878991
Διοικητική λειτουργία
485399
559441
1966991
1733315
1559670
1473129
Λειτουργία δημοσίων σχέσεων
77002
61909
327731
198017
194428
188609
Σύνολο
3191939
4887550
12730709
11977307
11249715
10645905
Συνολικά έσοδα έτους χρήσης
3112317
4615159
13009392
12342607
10900733
10336470
Συνολικό κόστος διοικητικό και δημοσίων σχέσεων
3191939
4887550
12730709
11977307
11249715
10645905
Έλλειμα ή πλεόνασμα  χρήσης 2013
-79621
-272391
278672
-365299
-543378
-309434
Σύνολο εισπράξεων Δήμου
3579880
4783873
12584425
13700707
212560334
14299941
Χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως
1500701
2747136
5369602
5805626
7572967
6762358
Πληρωμές
4113889
5522881
12148402
11933366
13370942
14490265
Χρηματικό υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης
966692
2008128
5805626
7573962
6762358
6572035
Ανάλυση υπόλοιπου
Δεσμευμένοι λογαριασμοί
358448
361730
157031
146383
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
5456178
7212232
6605326
6425651
Πάγια στοιχεία
11198127
22382686
70129974
71578940
75387109
80958893
Αποσβέσεις
3751435
9855271
22090040
26045744
29582203
32676408
Αναπόσπαστη αξία
7446691
12527414
48039934
45533195
45804906
48282484
Δάνεια
84492
634510
545498
451233
353604
Πληρωτέο στο 2014
89012
94464
103389
104313
Απαιτήσεις μετά την αφαίρεση των προβλέψεων
232290
2144190
1093934
827257
821557
806576
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
921718
575122
2326040
1312440
600769
774394

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 23-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -22945-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)


Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 28η  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16:00 μ.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων:

1.    Περί διάθεσης πιστώσεων  προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

2.    Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2015.

3.    Εισήγηση της Ο.Ε προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

4.    Επικαιροποίηση-έλεγχος δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο  ΔΚ Μολάων} του Δήμου Μονεμβασίας.

5.    Περί συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες –εργασίες - υπηρεσίες –έργα του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2016.

6.    Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών  και εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο κύριο αντλιοστάσιο της ΤΚ Συκέας  ΔΕ Μολάων  , του Δήμου Μονεμβασίας.

7.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης , μετά των υλικών στις ΤΚ Ελαίας, Ασωπού, & Συκέας, του Δήμου Μονεμβασίας.

8.    Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος  οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων της ΤΚ Ασωπού  της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας του  κ.Σταθάκη Χρήστου του Νικολάου.

9.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας.

10.  Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος  οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων της ΤΚ Νομίων  της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας ιδιοκτησίας των  κ.κ. Μαρίας Σεμπέπου & Ζωής Σεμπέπου .

11.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Μονεμβασίας και της αριθ. 12/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς}.

12.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

13.  Περί κατακύρωση ή μη πρακτικών ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου ναυτικής παράδοσης Νεάπολης}.