Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Συγκριτικός πίνακας εσόδων Δήμου Μονεμβασίας ( 2011 ως σήμερα )

2011
2012
2013
2014
24/9/2015
29/10/2015

Μισθώματα
27934
17735
47590
36598
18349
18783
Δικαίωμα Βοσκής
21955
19475
21766
19392
1411
1878
Τόκοι Καταθέσεων
213731
337581
371352
245112
111239
111239
Καθαριότητα
1255415
1793293
1642000
1454044
885197
1153595
Υδρευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
415934
440989
418074
410097
1153
12955
Αποχέτευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο )
1031
31779
32769
33491
6130
9534
Κοιμητήρια
56364
90667
75142
86944
66508
70738
ΤΑΠ ( δικες μας εισπραξεις )
56000
143000
60000
85000
80664
106000
ΤΑΠ κρατικη ενίσχυση
30000
30850
63000
45790
0
18360
Τελος Παρεπιδημούντων τρεχοντος ετους
9401
4903
4403
8918
1639
3636
Τελος Ακαθαρίστων τρέχοντος έτους
31708
11646
11039
19088
6534
7984
Κοινοχρηστοι Αιγιαλός
100000
67682
30285
49349
12106
13235
Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας
100835
101588
75251
126599
14131
58815
Φορος Ζύθου
27434
17913
38000
8810
0
0
Φορος Ηλεκτροδοτούμενων
39086
42000
38000
34610
22781
39215
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες
4246203
3017889
2669396
2715359
2052353
2280392
ΚΑΠ για σχολεία
187878
112727
152605
164655
93939
141319
Μισθωματα σχολείων
17454
30399
26138
16761
3782
3782
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27
186047
372094
341086
402053

0
Επενδυσεις αρθρου 27
118788
237576
217778
258423

ΣΑΤΑ
438801
789490
751640
513854
136110
136100
Συντηρησεις Σχολείων
24470
56070
36700
37100

37100
Πυροπροστασία
110900
93054

88700
88700
88700
Προστιμα ΚΟΚ
62568
27848
22318
20371
12434
12474
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

Υδρευση Β εξαμηνο
390420
434670
527743
498088
440796
449484
Αρδευση
17045
14577
18811
15370
14115
15354
Ακαθαριστων
3000
7099
14800
39000
7000
8300
Αιγιαλών11000


ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΣΑΤΑ 2011

707612Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27

186047Επενδυσεις αρθρου 27

118788Υδρευση
314561
530075
281520
275981
232294
247866
Αρδευση
7351
3157
4689
5567
3362
3498
Αποχέτευση
21133
38228
24257
45188
15433
16813
Ακαθαριστων
22000
37000
21000
31855
27000
28777


Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Συγκρότηση Ομάδας Εργου για την Εκπόνηση Τοπικού Δημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμάτων


          Μολάοι  01 - 10 - 2015

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μολάοι Λακωνίας
Τ.Κ.:  230 52
Πληρ. Δρίβα Μαρία
Τηλ. 2732-3-60541
Fax: 2732-3-60555
e-mail.: maria_driva@molaoi.grΠΡΟΣ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ       Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος

ΘΕΜΑ:  «Τοπικό δημοτικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων»  • Το κείμενο αναθεώρησης του «Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΕΣΔΑ) διαμορφώθηκε σε τελική μορφή μετά τη δημόσια διαβούλευση τον Ιούνιο  2015 και αναρτάται μαζί με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 258/24-07-2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ  (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=238&language=el-GR).
Το ΕΣΔΑ καθορίζει την πολιτική, τις στρατηγικές και τους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο και προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, υποδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα και τις δράσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι αρχές που θέτει ο Νόμος 4042/2012 (Α’ 24). Το παρόν ΕΣΔΑ, ως πολιτικός και στρατηγικός σχεδιασμός, εφαρμόζεται στο σύνολο των αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24). Το παρόν ΕΣΔΑ έχει χρονικό ορίζοντα έως το 2020 με δυνατότητα αναθεώρησης ή τροποποίησης σε ειδικές περιπτώσεις.
Το ΕΣΔΑ εστιάζει προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων, σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων, των οποίων ο ρόλος αναβαθμίζεται, την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, τη διακριτή διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων.
  • Προς εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΕΣΔΑ καταρτίζονται σε κάθε Περιφέρεια τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τον οικείο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) και, αν αυτός δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί, από την οικεία Περιφέρεια.
  • Οι Δήμοι διατηρούν την πλήρη και όχι την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων από το στάδιο της πρόληψης μέχρι και αυτό της τελικής διάθεσης. Σε κάθε Δήμο εκπονείται Τοπικό Δημοτικό σχέδιο αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια του οποίου καλούνται να σχεδιάσουν και να υποδείξουν τις ενδεδειγμένες λύσεις για όλες τις υποδομές διαχείρισης σε συνεργασία κατά το δυνατό με όμορος Δήμους.
Για την υλοποίηση του ΕΣΔΑ, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας χρηματοδοτούνται δράσεις πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, οικιακή κομποστοποίηση, ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, η δημιουργία «Πράσινων Δημείων» και δικτύωσή τους κ.λ.π.
  • Στην περιφέρεια Αττικής η εκπόνηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2015 και για την ορθή σύνταξη των τοπικών σχεδίων,  ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος  Νομού Αττικής έχει κυκλοφορήσει  τον Οδηγό σύνταξης τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης (http://www.edsna.gr/ ).


Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω εισηγούμαστε να πάρετε απόφαση για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται:

Α.1:  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων ξεκινά με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία καθορίζεται:
  • η συγκρότηση ομάδας έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα
  • το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του ΤΔΣ
  • η υποχρέωση ένταξης του ΤΔΣ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου
  • η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του ΤΔΣ
  • τυχόν διαδημοτικές συνεργασίες, αν έχουν ήδη δρομολογηθεί, ειδάλλως θα διερευνηθούν στη φάση της εκπόνησης του σχεδίου

Α.2:  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
        ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής κατά την εκπόνηση του ΤΔΣ, που περιλαμβάνεται στην αρχική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γίνεται το λιγότερο σε δύο φάσεις:
1. Στην έναρξη, για τη διάγνωση των προβλημάτων και τη διατύπωση προτάσεων
2. Πριν την οριστική έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις και εναλλακτικές προτάσεις

Ενδιάμεσα μπορεί να προβλεφτεί διαδικασία διαβούλευσης εφόσον εκτιμάται ότι υπάρχουν θέματα κοινωνικής αποδοχής ή μεγαλύτερης συμμετοχής στο σχεδιασμό. Η μορφή της διαβούλευσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου και τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Κατά την κρίση κάθε δημοτικού συμβουλίου μπορεί να επιδιωχθεί αυξημένη συμμετοχή με τη μορφή συνελεύσεων σε γειτονιές, συζητήσεων και συσκέψεων με συλλόγους και ομάδες δράσεις, ή άλλες κατάλληλες μορφές κατά περίπτωση.
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα συγκρότησης επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου με αντικείμενο την προώθηση των δράσεων του ΤΣΔ ή ευρύτερα με αντικείμενο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Α.3:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΔ
Η μελέτη του τοπικού σχεδίου μπορεί να γίνει:
1.  Από τις υπηρεσίες του δήμου.
2.  Με την υποστήριξη εξωτερικού συνεργάτη στον οποίο θα γίνει ανάθεση.
Για την περίπτωση της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη, προϋπόθεση είναι να υπάρχει στον προϋπολογισμό κωδικός, τον οποίο να βαρύνει η σχετική δαπάνη και να προηγηθεί έγκριση μελέτης και σχεδίου όρων σύμβασης για την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου ή την υποστήριξη των υπηρεσιών για την εκπόνηση. Στο αντικείμενο της μελέτης θα περιλαμβάνεται και η διερεύνηση πιθανών διαδημοτικών συνεργασιών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
1.  Η καταγραφή των ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που παράγονται σήμερα και η ποιοτική τους ανάλυση.
2.  Η περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης με χαρτογράφηση που θα περιλαμβάνει τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι άθλησης), τους μεγάλους παραγωγούς (αγορές, χώροι εστίασης, τουριστικές μονάδες, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, τράπεζες), τους παραγωγούς ειδικών και επικινδύνων αποβλήτων (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, συνεργεία).
3.  Η καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού και της οργάνωσης της υπηρεσίας που εμπλέκεται.
4.  Η καταγραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν.
5.  Η εκτίμηση της εξέλιξης των αναγκών σε βάθος τουλάχιστον 5/ετίας.
6.  Η επιλογή των επιθυμητών δράσεων και στόχων που πρέπει να επιτύχουν σε βάθος τουλάχιστον 5/ετίας. Η περιγραφή των εναλλακτικών και της βέλτιστης λύσης.
7.  Η καταγραφή των αναγκαίων μελετών συμπεριλαμβανομένων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
8.  Η συνεργασία με την περιφέρεια, τα αρμόδια Υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς.
9.  Οι διαδημοτικές συνεργασίες και η συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΣΔΑ).
10. Η κοστολόγηση όλων των δράσεων διαχείρισης, η εκτίμηση των εσόδων και η πρόβλεψη της χρηματοδότησης τόσο των παγίων όσο και των λειτουργικών δαπανών. Η σύγκριση με το σημερινό κόστος διαχείρισης.
11.Το σύστημα ενημέρωσης-παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης.

H ομάδα έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το συμβούλιο σε τακτική βάση για την εξέλιξη και να εισηγείται σχετικά με το θέμα προτείνεται να αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους και τέσσερις υπηρεσιακούς παράγοντες .

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


         Μαρία Δρίβα