Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 19 Μαίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   08/2015                                Μολάοι  14  Μαίου  2015

                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Παπαδιανίκων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  19η  Μαίου    τ.ε.    ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί του Σχεδίου Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Νεάπολης Βοιών, περί της Αγκυροβολίας πλοίων στον Όρμο των Βατίκων Λακωνίας».
Εισηγητές: κ.κ. Δήμαρχος  - Αντιδήμαρχοι.

2. «Περί του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ-FEAD)».
Εισηγήτρια: κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή, Εντεταλμένη Δ.Σ. για θέματα Υγείας & Κ. Π.

3. «Περί καθορισμού της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

4. «Περί εξαγοράς ρυμοτομούμενου  ακινήτου εντός του Σχεδίου Πόλης Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
 
5. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμού της τιμής εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί διαγραφής οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο ποσού 100,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

9. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Κ.  Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

10. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες της Δ.Κ.  Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 24/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

12. «Περί εγκρίσεως της αριθ.  43/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

13. «Περί εγκρίσεως της αριθ.  36/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  τον καθορισμό της αμοιβής του προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Λ.Τ. Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 11/2015 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία αφορά την έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μονεμβασίας, για το οικ. έτος 2014».
Εισηγητής: κ. Χριστάκος Σταύρος  Πρόεδρος της Επιτροπής.

15. «Περί καθορισμού αριθμού επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

16. «Περί αποδοχής παραίτησης από θέση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και ανάκλησης της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Macovei Ciprian – Danut του Neculae».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί επιχορηγήσεως του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Ομίλου Επιδαύρου Λιμηράς Α.Π.Ο.Ε.Λ
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί ορισμού νέου Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    
                                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                                                         Σπύρος Γ. Αβδούλος