Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 28 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   07/2015                                Μολάοι  23  Απριλίου  2015

 

 


    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


                                     
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. :Νεάπολης, Λαχίου, Ρειχέας,
& Λάγγη Σταμάτη (Ρειχέα).


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  28η  Απριλίου    τ.ε. Τρίτη   ημέρα  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων κι άλλων φορέων του Δημοσίου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

2. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2014»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & αντ/ρος Ο.Ε. κ. Χριστάκος Σταύρος.

3. «Περί καθορισμού Α. Των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),
Β. Καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμής εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην Τ.Κ. Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί παρατάσεως της διάρκειας συμβάσεων προμήθειας καυσίμων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.


7. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 24 και 35/2015 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασίας», οι οποίες αφορούν  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί της εμφανίσεως λαγόψαρου στον όρμο των Βατίκων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί Αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

10. «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος» του Δήμου Μονεμβασίας, για το οικ. έτος 2014».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

11. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Ρειχέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί διορθώσεως λανθασμένης καταγραφής καταναλωθέντων κυβικών νερού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

13. «Περί διαγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης των ποσών  279,34 & 73,80 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί διαγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο μηνιαίων μισθωμάτων των ποσών  222,24 & 111,12 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    
                                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                                                         Σπύρος Γ. Αβδούλος       

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 23-04-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -5653-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                                                                                 6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)

  Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 27η  Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2015.

 1. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο υποβρύχιο αντλιοστάσιο της ΔΕ Ζάρακα (θέση Κοπρισές).

 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Αγ. Γεωργίου, Αγίου Νικολάου Αγίων Αποστόλων, Βελανιδίων, Κάμπου, Λαχίου και Παντάνασσης ΔΕ Βοιών}.

 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού} του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο { Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μολάων πλήν ΤΚ Κουπιών} του Δήμου Μονεμβασίας.

 1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας  με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων, ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού}. 

 1. Περί κατακύρωσης 1ου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο { Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας}- Εξέταση  των υπ΄αριθ. πρωτ. 4586/01-04-2015 &4772/03-04-2015 ενστάσεων του κ. Παπανδρέου Φώτιου ,  κατά του από 19-03-2015 πρακτικού  Νο1 & 30-03-2015  πρακτικού  Νο2 της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμηθειών.

 1. Έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών μετά των απαραίτητων  εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο υποβρύχιο αντλιοστάσιο της ΤΚ Ελίκας.
  
 1. Περί απαλλαγής υπολόγων  ενταλμάτων προπληρωμής.

 1. Περί κατακύρωσης ή μη   πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και των Νομικών του προσώπων }.             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ