Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Θέματα ΟικονομικήςΕπιτροπής , Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 09-02-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 1921

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                         
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
 
       
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 13η  Φεβρουαρίου  2015, ημέρα    Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου  με τίτλο { Επισκευή και διαμόρφωση αποθήκης Λυκείου ΕΠΑΛ}. 

2.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών , μετά των υλικών , επισκευής μηχανισμού εντολής λειτουργίας αντλιοστασίων , στην θέση  «Μπούρα» της ΤΚ Παπαδιανίκων, ΤΚ Βελλιών, ΤΚ Βελανιδίων,ΤΚ Λαχίου, ΤΚ Αγίου Στεφάνου , στην θέση «Μαυροβούνι» της ΔΚ Μολάων, ΤΚ Ασωπού, και ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

3.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών , μετά των υλικών , αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Μολάων , Ασωπού, Μονεμβασίας και Ζάρακα, του Δήμου Μονεμβασίας.

4.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

5.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

6.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2015.

7.    Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2015 στο όνομα των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ  του Δήμου Μονεμβασίας.

8.    Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας  με τίτλο {Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Μονεμβασίας  } προϋπολογισμού 62.172,62€.


9.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Μονεμβασίας.

10.  Επικαιροποίηση –έλεγχος δικαιολογητικών του έργου με τίτλο [ Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου της Άνω πλατείας ΤΚ Φοινικίου».


11.  Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά αγωγή υπαλλήλων κατά του Δήμου Μονεμβασίας περί αποζημίωσης}.
 
12.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.