Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     22                                           Μολάοι  23  Δεκεμβρίου  2014

 

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων,Νεάπολης,Μονεμβασίας,
Παπαδιανίκων.
κ. Αθηνά Κεραμιτζή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή   
Φωκίωνος Νέγρη 3  11 257 Αθήνα


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  29η  Δεκεμβρίου τ.ε.  ημέρα Δευτέρα και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 55/2014 απόφασης  του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2013».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 56/2014 απόφασης  του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

3. «Περί της αριθ. 18/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά την έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

4. «Περί εγκρίσεως των αριθ. 57 και 58/2014 αποφάσεων του Δ. Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, οι οποίες αφορούν την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2015,αντίστοιχα».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

5. «Περί της αριθ. 37/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015».
Εισηγητής: κ. Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

6. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 80/2014 Απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2015»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή και διαμόρφωση αίθουσας ισογείου Μαθητικής Εστίας Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Τ.Κ. Μονεμβασίας».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα και κ. Βουνελάκης Γεώργιος

9. «Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου «Επισκευή και διαμόρφωση αποθήκης Λυκείου ΕΠΑΛ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 15 παρ. 2 & 4 του Π.Δ. 171/87) και παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού δρόμου οικισμού Πλύτρας Δ.Δ. Παπαδιανίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί ορισμού εκπροσώπου στην Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

14. . «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

15. Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του ΕΚΑΒ (Παράρτημα Τρίπολης).
Εισηγητής : κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.
 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    


                                                                                         Σπύρος Αβδούλος

  

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

«Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου Λιμηράς».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  6ο
Συνεδρίασης Τοπικής  Κοινότητας Αγίου Ιωάννου
Επιδαύρου Λιμηράς

    Στον Άγιο Ιωάννη Μονεμβασίας σήμερα στις δύο (2) Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, ύστερα από την 6/27-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).  
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. διαπίστωσε από τα προσκληθέντα (3) μέλη ήταν:  
   Π α ρ ό ν τ ε ς                                                                 Α π ό ν τ ε ς
1. Απόστολος Καπελέρης        Πρόεδρος                             Ουδείς
2. Ιωάννης      Σκάγκος            Μέλος
3. Αθανάσιος  Σκάγκος            Μέλος   
  Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Κων/νος Ρέγας για την τήρηση των πρακτικών. Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη, του δημοτικού συμβούλου κ. Σταύρου Χριστάκου και του κ. Ιωάννη Σουρλά Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ασωπού.  
  ΘΕΜΑ 1ο :   «Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου Λιμηράς». 
   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς είπε τα εξής:
   Η αρχαία πόλη Επίδαυρος-Λιμηρά βρίσκεται στη νοτιανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική ακτή της Λακωνικής, βόρεια από τη σημερινή Μονεμβάσια. Tα λείψανα της ακρόπολης της πόλης στην περιοχή του σύγχρονου Αγίου Iωάννου Mονεμβασίας, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και εντυπωσιακότερους χώρους της ανατολικής Λακωνίας. Σύμφωνα με την παράδοση που αναφέρει ο Παυσανίας (III 23, 6) οι κάτοικοί της κατάγονταν από την Eπίδαυρο της Aργολίδος και εγκαταστάθηκαν εκεί μετά από όνειρα και οιωνούς, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους προς το ιερό του Aσκληπιού στην Kω. Mετά την εγκατάστασή τους στην περιοχή έκτισαν και ναό του Aσκληπιού. H πόλη πρέπει να γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά την αυτοκρατορική περίοδο. 
  H θέση της Eπιδαύρου Λιμηράς κατοικήθηκε ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Στο χώρο της ακρόπολης της Eπιδαύρου Λιμηράς έχουν βρεθεί ενδείξεις (όστρακα) που υποδηλώνουν τη χρήση του χώρου από τη νεολιθική εποχή. 
Κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, στη θέση της ακροπόλεως θα πρέπει να υπήρχε ένας σημαντικός και ακμαίος οικισμός με μεγάλη διάρκεια ζωής. Δυστυχώς δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του οικισμού αυτού κατά τη διάρκεια των περιορισμένων ανασκαφικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή. Συμπεραίνουμε όμως την ύπαρξη του από τα ευρήματα των θαλαμοειδών τάφων που αποκαλύφτηκαν στις γειτονικές θέσεις της Aγίας Tριάδος της Bαμβακιάς και του Παλαιοκάστρου και τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από τον 15ο ως τον 11ο αι. π.X. (Yστεροελλαδική I -Yστεροελλαδική IIIΓ2 περίοδος) 
H Eπίδαυρος Λιμηρά κατά τους αρχαϊκούς και τους κλασικούς χρόνους ανήκε στις περιοικίδες πόλεις της Σπάρτης. Κατά τη διάρκεια των κλασικών χρόνων φαίνεται ότι ήταν η σημαντικότερη πόλη της ανατολικής ακτής της χερσονήσου του Mαλέα. Kαταστράφηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου από τους Aθηναίους, ως επίδειξη ισχύος απέναντι στη Σπάρτη, τα έτη 424 και 414 π.X. ( Θουκ. 4, 56 και 6, 105), ενώ τειχίστηκε πιθανότατα τον 4ο αι. πX. ή και αργότερα. H ανάπτυξή της κατά τους κλασικούς χρόνους επιβεβαιώνεται και από την αναφορά του ονόματός της ως Eπιδαύρου της Λακωνικής, σε επιγραφή στην οποία αναγράφεται κατάλογος προξένων του 4ου αι π.X. από την Kαρθαία της Kέας. Kατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, ανήκε σύμφωνα με τον Παυσανία (III, 21,7) στο Kοινό των Eλευθερολακώνων, ενώ επιγραφές της όπως εκείνη που μιλά για την εδαφική διαμάχη της με το γειτονικό Zάρακα, στήθηκαν στο ναό του Aπόλλωνος Yπερτελεάτου, στο Φοινίκι Λακωνίας. Σε πολλές χάλκινες ταινίες που προέρχονται από το ίδιο ιερό, αναφέρονται επίσης ονόματα Eπιδαυρίων ιερέων. 
  Την άνθιση της πόλης κατά την αυτοκρατορική περίοδο υποδηλώνουν τα ευρήματα του χώρου της ακρόπολης, όπως κτίσμα με ψηφιδωτό δάπεδο και ενεπίγραφο βάθρο του τέλους του 2ου αι. μ.X. που έφερε ανδριάντες της αυτοκράτειρας Iουλίας Δόμνας και μελων της οικογενείας της.
  Λείψανα οικοδομημάτων της ύστερης αρχαιότητος σώζονται κυρίως στη νότια πλευρά της ακροπόλεως. O χώρος πρέπει να κατοικήθηκε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 6ου αι μ.X. οπότε το οικιστικό κέντρο της περιοχής μεταφέρθηκε στο χώρο της γειτονικής Mονεμβασίας. 
   Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της ακροπόλεως έγιναν αντικείμενο αναφοράς και μελέτης από πολύ νωρίς. Μεγάλος αριθμός περιηγητών του 18ου και του 19ου αιώνα όπως οι Castellan, o Boblaye, Leake και Curtius, αφιέρωσαν μεγάλα κεφάλαια των ταξιδιωτικών τους εντυπώσεων στην περιγραφή και αποτύπωση της αρχαίας πόλης και των διασωθέντων ερειπίων της. 
   Κατά τις δεκαετίες 1930 και 1950 πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές στις θέσεις της Βαμβακιάς, της Αγίας Τριάδας και του Παλαιοκάστρου. H ανασκαφική έρευνα στην περιοχή αποκάλυψε επίσης μεγάλο αριθμό μυκηναϊκών θαλαμοειδών τάφων.
  Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε με τα μέτρα που θα πάρουμε και τις πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναπτύξουμε θα προστατεύσουμε και θα αναδείξουμε το χώρο αυτό. Ειδικότερα  κατά αρχήν θα πρέπει να γίνει καθαρισμός του χώρου αυτού εκτελώντας εργασίες  κοπής θάμνων, αποψίλωσης χόρτων, κοπή κλαδιών, περισυλλογής άχρηστων υλικών κ.λ.π., αφού πρώτα εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία και στη συνέχεια να λάβουμε πρωτοβουλία ώστε σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία και διάφορους φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.λ.π.) να αναδείξουμε το χώρο αυτό  και καλώ τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουμε σχετικά. 
  Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει     ομόφωνα

     Για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου Λιμηράς που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς είναι  ανάγκη να γίνουν οι κάτωθι ενέργειες και εργασίες ως εξής:
  1.- Εργασίες καθαρισμού του αρχαιολογικού χώρου Επιδαύρου Λιμηράς, περιλαμβάνοντας εργασίες  κοπής θάμνων, αποψίλωσης χόρτων, κοπή κλαδιών, περισυλλογή άχρηστων υλικών κ.λ.π., για τον καθαρισμό και ανάδειξη του χώρου.  
  2.- Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και διάφορους συναρμόδιους φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.λ.π.), ώστε να χρηματοδοτηθούν δράσεις : όπως έργα προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου- συντηρήσεις –στερεώσεις μνημείων – αισθητικές παρεμβάσεις κ.λ.π..
  3.- Ευχαριστεί τον κ. Ηρακλή Τριχείλη Δήμαρχο Μονεμβασίας, κ. Σταύρο Χριστάκο δημοτικό σύμβουλο, κ. Ιωάννη Σουρλά Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ασωπού, που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για την περιοχή μας και με τη ρητή δέσμευσή τους ότι ο Δήμος θα πράξει τα δέοντα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού  χώρου της Επιδαύρου Λιμηράς και ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. Έτους 2015 θα προβλεφθεί σχετική πίστωση για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του χώρου.
  Επίσης ευχαριστεί τον συγχωριανό μας και γνωστό για την αγάπη του για το χωριό           κ. Κων/νο Αγ. Χαραμή που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση για τις πολύτιμες γνώσεις  που κατέθεσε στο Συμβούλιο για  το υπόψη θέμα.  
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  7/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
   Ο  Πρόεδρος                          Ο   Γραμματέας                   Τα   Μέλη
 Απόστολος Καπελέρης            Κων/νος    Ρέγας               Ιωάννης       Σκάγκος
                                                                                            Αθανάσιος   Σκάγκος

                                                         Ακριβές  αντίγραφο
                                                       Άγιος Ιωάννης- 2-11-2014
                                                         Ο Γραμματέας Τ.Κ.


                                                          Κων/νος   Ρέγας