Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 27-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 25806

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                         
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
 
    Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 01η  Δεκεμβρίου  2014, ημέρα    Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

2.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.

3.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Επέκταση αγωγού ύδρευσης από οικισμό Παραδεισίου στην ΔΚ Νεάπολης Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Καστανέας &ΤΚ Αγίου Νικολάου Βοιών οικ. Προφήτη Ηλία} προϋπολογισμού 12.600,00€.

4.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση Πρανών δρόμων στην ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών} προϋπολογισμού  12.600,00€.

5.    Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δ.Σ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 
6.    Περί κατάρτισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2015.
7.    Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών σύμφωνα με τον νόμο 4257/2014.
8.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Μονεμβασίας.

9.    Καθορισμός –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυμνασίου Μολάων} προϋπολογισμού 230.000,00€.

10.  Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου της άνω πλατείας ΤΔ Φοινικίου }.

11.  Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στη ΔΚ Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας }.


12.  Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας }.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                            

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     18                                    Μολάοι  24  Νοεμβρίου  2014

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Ασωπού.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  28η  Νοεμβρίου τ.ε.  ημέρα Παρασκευή και ώρα  16.30  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Έργα Βελτίωσης  Προσπελασιμότητας στις Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» στα πλαίσια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

2. Τροποποίηση της αριθ. 202/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

3. Επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

4. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

5. Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Τσαφατίνου Κατερ.

6. Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ασωπού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

7. Έγκριση της αριθ. 47/2014 Α.Δ.Σ. σε ορθή επανάληψη του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
Εισηγήτρια: κα Αλειφέρη Παναγιώτα Πρόεδρος Ν.Π.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

10. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

11. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-άρδευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

12. Περί ορισμού εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ελαφονήσου για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

13. Κίνηση διαδικασίας τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Μολάων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (σχετική η αριθ. 68/2014 ΑΔΣ Λιμεν. Ταμείου).
Εισηγητής: κ. Κουτσονικολής Χαράλ. Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου.

15. Μερική ανάκληση της αριθ. 280/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση των αριθ. 69 και 70 έτους 2014 αποφάσεων Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου-Έγκριση της αριθ. 79/2014 Α.Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
Εισηγητής: κ. Κουτσονικολής Χαράλ. Πρόεδρος Λιμ. Ταμείου.

16.  Ανάκληση της αριθ. 228/2014 Α.Δ.Σ., περί «Εγκρίσεως των όρων της σύμβασης παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Μαθητικής Εστίας Μολάων στο Δήμο, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

17.  Περί έγκρισης αποδοχής και παραλαβής της Μαθητικής Εστίας Μολάων.
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος
     


Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014                                             
                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 13-11-2014
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 24829
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος
Τηλ: 2732360571
Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία  
                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
 
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 17η  Νοεμβρίου   2014, ημέρα    Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.

3. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης , μετά των υλικών ,στις ΤΚ Βελλιών, Δαιμονιάς, Κουπιών, Λιρών, Μονεμβασίας, Νομίων, Συκέας, & ΔΚ Μολάων,  του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Κατακύρωση ή μη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας}.

5. Περί σύνταξης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.

6. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης ΤΚ Καστανέας &ΤΚ Αγίου Νικολάου Βοιών οικ. Προφήτη Ηλία} προϋπολογισμού 7.200,00€.

7. Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου της άνω πλατείας ΤΔ Φοινικίου }.

8. Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στη ΔΚ Νεάπολης από γέφυρα Βραϊμάκη μέχρι γέφυρα παραλίας }.


9. Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ΤΚ Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας }.

10. Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δ.Σ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

11. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου λιμένος Ελαίας} του Δήμου Μονεμβασίας.

12. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας.

13. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης .