Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     14                                    Μολάοι  12 Σεπτεμβρίου  2014

 

 

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Καστανέας.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 18η Σεπτεμβρίου τ.ε.  ημέρα Πέμπτη και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/μιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

2. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

4. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασιάς».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

5. «Περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6. «Περί ορισμού νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7. «Περί τροποποιήσεως  του άρθρου 15 του Κανονισμού της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί συγκροτήσεως της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος      
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί εκφράσεως σύμφωνης γνώμης για την πράξη «Χαρακτηρισμός Οικισμού Παραδεισίου Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας ως παραδοσιακού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών»
Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

12. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21, 23, 28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης»
Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

13. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή γηπέδου τέννις στην Δ.Κ. Νεάπολης»
Αντιδήμαρχος κ. Καλογερίνης Ηλίας.

14. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή επιχρισμάτων στο Γυμνάσιο Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

15. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β΄Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

16. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις και τσιμεντοστρώσεις χώρων στην Τ.Κ. Καστανέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ασωπού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

18. «Περί ορισμού δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.860,40 € χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 15 παρ. 2 και 4 Π.Δ. 171/1987), έως 31.12.2014».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

19. «Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης (Π.Δ. 28/1980), έως 31.12.2014».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

20. «Περί ανανεώσεως της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για την λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στη Δ.Ε. Βοιών. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού με εγγραφή ποσού 2.800,00 € ως εσόδου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

21. «Περί εγκρίσεως των όρων της σύμβασης παραχώρησης, χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, της Μαθητικής Εστίας Μολάων, στο Δήμο Μονεμβασίας από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος     Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο , 7 Σεπτεμβρίου 2014 ( εκλογή προεδρείου , επιτροπών )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                          
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


                    Μολάοι    01     Σεπτεμβρίου 2014                         
                                                   Αριθ. πρωτ.:   19622
ΠΡΟΣ:    Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών).ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση   προς  τα  τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στην ΠΕΔ.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος  στις  7  Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα  Κυριακή και ώρα  4:00 μ.μ., ώστε να  διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα  64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου.

Η  Προεδρεύουσα Σύμβουλος
Παναγιώτα  Αλειφέρη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ
ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΡΑΜΗ-ΝΑΤΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ-ΡΕΠΑΠΙΝΟΥ ΖΩΗ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ