Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Αποδοχή Δωρεάς 230.000 € απο την Κ. Καρυτσιώτη Ευγενία προς το Δήμο Μονεμβασίας για την Αίθουσα Θεάτρου του Γυμνασίου Μολάων

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 17/22-07-2014
Αριθ.Αποφ.  230/2014
ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 14529/19-06-2014 αίτησης περί αποδοχής ή μη δωρεάς ποσού ύψους 230.000,00€.

        Στους Μολάους, σήμερα, την  22-07-2014  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  16807/18-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
             ΑΠΟΝΤΕΣ


1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
         Ιατρόπουλος Δημήτριος                                                                                                                                                                                               


2.ΧριστάκοςΣταύρος(Αντιπρόεδρος)
         Λύρας Χάραλαμπος


3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4.  Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)                                                                
         Μαρούσης Χαράλαμπος   
          Μέντης Γεώργιος  


                          
                  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
          Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν.
         Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε  τα εξής:
·           Την υπ’ αριθ. 14529/19-06-2014 αίτηση της κ. Καρυτσιώτη Ευγενίας  με την οποία ζητά από το Δήμο να αποδεχθεί την παραχώρηση ποσού ύψους 230.000,00€  προκειμένου τα χρήματα αυτά να διατεθούν για την ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυμνασίου Μολάων , με μοναδική της επιθυμία μετά την ανακαίνιση του θεάτρου να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο το όνομα του αδερφού της κ. Καρυτσιώτη Ι. Χρήστου ως δωρητή. 
·    Την αριθ. 16/09-07-2014 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Μολάων σύμφωνα με την οποία συμφωνούν με την αποδοχή του ποσού των διακοσίων τριάντα χιλιάδων (230.000,00€) ευρώ για την ανακαίνιση του κτηρίου του θεάτρου του Γυμνασίου Μολάων. 
      Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή  της ανωτέρω δωρεάς  προκειμένου  να προχωρήσει ο Δήμος στις απαιτούμενες  ενέργειες για την ανακαίνιση του θεάτρου.
  Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε την αριθ. 14529/19-06-2014 αίτηση της κ. Καρυτσιώτη Ευγενίας , την  αριθ. 16/09-07-2014 απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ Μολάων , έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρο 129 του Ν.3463/2006 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα
   Αποδέχεται την δωρεά ποσού 230.000,00€ από την κ. Καρυτσιώτη Ευγενία προκειμένου τα χρήματα αυτά να διατεθούν για την ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτηρίου του Γυμνασίου Μολάων , με μοναδική της επιθυμία μετά την ανακαίνιση του θεάτρου να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο το όνομα του αδερφού της κ. Καρυτσιώτη Ι. Χρήστου ως δωρητή.
 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο κάτω.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                    3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.


Δελήγιαννης Νικόλαος

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Mελέτη με τίτλο {Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας}.

                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 16/04-07-2014
Αριθ.Αποφ.  215/2014
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας}.

        Στους Μολάους, σήμερα, την  04-07-2014  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  15369/30-06-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ
             ΑΠΟΝΤΕΣ


1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
         Ιατρόπουλος Δημήτριος                                                                                                                                                                                               


2.ΧριστάκοςΣταύρος(Αντιπρόεδρος)
         Μέντης Γεώργιος                                                             


3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Λύρας Χάραλαμπος 
         Μαρούσης Χαράλαμπος   
          


5.  Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)      
                                   
                  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

         Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν.
         Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα εξής:
  Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών , δόμησης  & περιβάλλοντος του Δήμου μας  απέστειλε  την αριθ. 75/2014 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) που αφορά την «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας.
 Σύμφωνα με την αριθ. 75/2014 Μελέτη (τεύχη ανάθεσης) της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου μας  , η προαναφερόμενη μελέτη  ανέρχεται στο ποσό των 15.975,85€ με  Φ.Π.Α..
Κατά το άρθρο 209 παρ.3 του Ν.3463/ 06 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, η οικονομική  Επιτροπή δύναται με απόφασή της να αναθέσει σε ιδιώτη μελετητή την εκπόνηση μελέτης υπό την προϋπόθεση ότι «η προεκτιμώμενη  αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ Τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης», προϋπόθεση η οποία υφίσταται για την εν λόγω μελέτη. Η χρήση της διατάξεως αυτής και η άμεση εκπόνηση της μελέτης κρίνεται απαραίτητη για την προετοιμασία και την ωρίμανση του έργου.
Η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου μας  συνέταξε την αριθ. 75/2014 Μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας»  του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα Τεύχη, ήτοι: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Προϋπολογισμό, γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και δ) Σχέδιο Σύμβασης για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης σε ιδιώτες μελετητές ή γραφεία μελετών με τις εξής κατηγορίες πτυχίων:
Κατηγορία : 11
Κατηγορία : 27

Μελέτες λιμενικών έργων
Περιβαλλοντικές μελέτες

Το ύψος του προϋπολογισμού της Μελέτης σύμφωνα με την  Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών δόμησης  & περιβάλλοντος του Δήμου μας  ανέρχεται στο ποσό των 15.975,85   ( με Φ.Π.Α. ).
Για την ανάληψη της εκπόνησης της μελέτης εκδήλωσαν ενδιαφέρον η κ. Βλαχογιάννη Στέλλα (Πολιτικός Μηχανικός) & κ. Τζανετάτου Βασιλική (Μηχανικός περιβάλλοντος-Γεωλόγος), οι οποίες  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ., Ν.3463/ 06, αφού η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης κατά κατηγορία εργασιών δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ Τάξης, μπορούν  να αναλάβουν  την εκπόνηση της.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαι την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας στις κ.κ. Βλαχογιάννη Στέλλα (Πολιτικός Μηχανικός) & κ. Τζανετάτου Βασιλική (Μηχανικός περιβάλλοντος-Γεωλόγος) που κατέχουν τα ζητούμενα μελετητικά πτυχία.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, είδε την 75/2014 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία ο μελετητής πρέπει να έχει πτυχίο: κατηγορίας 11–Μελέτες λιμενικών έργων , κατηγορίας 27–Περιβαλλοντικές Μελέτες  και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις προσφορές των ανωτέρω μελετητών , συζήτησε επί του θέματος και επειδή η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, Δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου μας αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, όπως σαφώς αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή της ανωτέρω τεχνικής μελέτης, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις: 1) του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ., Ν. 3463 /06, 2)του ν. 3316/05 «’Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 3) του Π.Δ/τος 541/1978 περί κατηγοριών μελετών, 4) του Π.Δ/τος 256/1998 «Συμπλήρωση των διατάξεων» του Π.Δ/τος 541/1978 περί κατηγοριών μελετών, 5) της Δ15/οικ./290317-02-2004 (Φ.Ε.Κ. 394/Β/27-02-2004), 6) του Ν. 3164/ 2003,Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. Α΄ 176) και την Δ/ΤΕ/20272/870/40/14-05-2004 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

Αποφασίζει Ομόφωνα

α) Ορίζει ότι η μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 15.975,85 €,   με ΦΠΑ, για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 75/2014 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου μας , που θεωρήθηκε την 29-04-2014 από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής, θα ανατεθεί απευθείας σε ιδιώτη μελετητή που θα κατέχει πτυχίο των εξής κατηγοριών:

Κατηγορία : 11

Μελέτες λιμενικών έργων

Κατηγορία : 27

Περιβαλλοντικές μελέτες

β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Μονεμβασίας» του Δήμου Μονεμβασίας στις κ.κ. Βλαχογιάννη Στέλλα (Πολιτικός Μηχανικός) & κ. Τζανετάτου Βασιλική (Μηχανικός περιβάλλοντος-Γεωλόγος)    , επειδή η μελέτη αυτή δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης& περιβάλλοντος του Δήμου μας και επειδή η προεκτιμώμενη αμοιβή αυτής κατά κατηγορία Μελετητή δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ Τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας.
γ) Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με σύμβαση που θα υπογραφεί από το Δήμαρχο και τους μελετητές με τους  όρους, που προβλέπονται στην 75/2014 μελέτη (τεύχη ανάθεσης) της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών, δόμησης & περιβάλλοντος του Δήμου μας.

δ)Ψηφίζει πίστωση ποσού  16.000,00 €   του ΚΑ 30-7413.018   του   σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας   για την πληρωμή της  σύνταξης της ανωτέρω μελέτης.
     
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο κάτω.
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                        3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                                    4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.


Δελήγιαννης Νικόλαος

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας ( καλοκαίρι 2014 )

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ – ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ME TON ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ΖΙΤΣΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ «Ο ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΚΑΣΤΡΟ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΗ  ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ  ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΔΕΜΕΛΛΟΥ & Γ. ΚΟΚΚΟΡΗ


ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
 Εργαστήρι Χρυσομηλιά «όποιος έχει νου και γνώση πριν πεινάσει θα ζυμώσει»
Γυμνάσιο Μονεμβασίας
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ME  ΤΗΝ   ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΟΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΙΣΣΕΣ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΩΝΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΗ  ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ  ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΔΕΜΕΛΛΟΥ & Γ. ΚΟΚΚΟΡΗ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ME TON  ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΒΡΑΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ME ΤΟΝ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΡΙΖΕΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 23  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ


26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΣΣΕ «ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΑΝΑΚΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ»
ΑΠΟ ΤΟ TEDxMonemvasia

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΙΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗ Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΞΙΦΙΑΣ
ΒΡΑΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
LAZARETO ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΧΜΗ
ΕΙΣΟΔΟΣ   10€ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗ Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ

ΤΡΙΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΓΓΕΛΩΝΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΝΟΜΙΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΠΛΑΚΑ
ΛΑΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ME THN  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ»

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

12-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ¨ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ»
Του ΓΙΩΡΓΟΥ  ΨΥΧΟΓΙΟΥ  ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΟΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΙΣΣΕΣ»

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟ ΜΠΟΥΣΑΛΗ.
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΟΙΝΟΥ
 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΟΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΙΣΣΕΣ»
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΑΛΑΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΤΗΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗ Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΑΣΩΠΟΥ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΦΟΥΤΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  ¨20 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΑΝΟ»
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
«ΡΙΤΣΕΙΑ» ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΡΙΖΕΣ»ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: « ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ «
ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 «ιάσθε θεάτρω»
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΛΑΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
«Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ» ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
Ερμηνεία  ΕΦΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ και φωνή ΜΗΝΑ Χ’ ΣΑΒΒΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

            

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 18-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 16807

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Χριστάκο Σταύρο  

                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Μέντη Γεώργιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 22η  Ιουλίου   2014, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
2.    Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών σύμφωνα με τον νόμο 4257/2014.
3.    Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δ.Σ περί καθορισμού τελών παρεπιδημούντων  της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.
4.    Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2013 Δήμου Μονεμβασίας.
5.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
6.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.
7.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Μονεμβασίας.
8.    Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 14529/19-06-2014 αίτησης περί αποδοχής δωρεάς.
9.    Έκτακτη ανάθεση προμήθειας , με την εργασία εγκατάστασης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Αγ. Αποστόλων , του Δήμου Μονεμβασίας.
10.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας , με την εργασία εγκατάστασης ηλεκτρικών αγωγών ισχύος στο αντλιοστάσιο στην θέση «Λαγουδιέρη» της ΤΚ Βελανιδίων και ασύρματης ζεύξης στην ΤΚ Νομίων  , του Δήμου Μονεμβασίας.
11.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής των αντλιοστασίων στην θέση «Λότζα» Αγίου Στεφάνου , της ΤΚ Νομίων και του ηλεκτρολογικού πίνακα του αντλιοστασίου Βελλιών , του Δήμου Μονεμβασίας.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ