Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 3 Ιουνίου

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 30-05-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 12763

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Χριστάκο Σταύρο  

                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Μέντη Γεώργιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 3η  Ιουνίου   2014, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση η μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών}.

2.    Κατακύρωση η μη πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών}.


3.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

4.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.


5.    Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Κατασκευή γηπέδου τένις στην ΔΚ Νεάπολης }. 

6.    Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Αποκαταστάσεις & τσιμεντοστρώσεις χώρων στην ΤΚ Καστανέας}. 


7.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.

8.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.


9.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 4 Ιουνίου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     9                                    Μολάοι  29 Μαΐου  2014

 

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Ρειχέας, Μονεμβασίας, Δαιμονιάς


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  4η  Ιουνίου τ.ε.  ημέρα Τετάρτη και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη σύμβαση»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο προς Βλυχάδα Τ.Κ. Ρειχέας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίου σταδίου Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αναθέσεως της προμήθειας υγρών καυσίμων (1ος προϋπολογισμός Δ.Ε. Ασωπού – Μολάων – Ζάρακα), με διαδικασίες διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης

7. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

8. «Περί εγκρίσεως της εγκατάστασης ενημερωτικού περιπτέρου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 14/2014 Απόφασης του Δ.Σ.  της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασιάς», η οποία αφορά την κατάρτιση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων και εξόδων για χρηματοδότηση από το Δήμο».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Πετράκης Χρήστος.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 15/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά την  συζήτηση επιστολής των εργαζομένων στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι»
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. κ. Πετράκης Χρήστος.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 35/2014 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

12. «Περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (αφορά αγωγή της κ. Ανδρομάχης Ελευθερίου κατά του Δήμου, σχετικά με το έργο «Μελέτη ύδρευσης Ζάρακα» και καθορισμός της αμοιβής αυτού
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

13. «Περί διαγραφής λογαριασμού ύδρευσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος

      

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2014

Δημοτικές Εκλογές  2014

Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας
Συνδυασμός « ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ » , με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ηρακλή Τριχείλη 
Δημοτικό Συμβούλιο
  Χριστάκος Σταύρος
218
Βουνελάκης Γεώργιος
185
Τσαφατίνου Κατερίνα
170
Παπαδάκης Γιώργος
73
Παυλομανωλάκου Ελένη
72
Λεκάκης Δημήτρης
32
 Τοπικό Συμβούλιο
Χουσάκος Δημήτριος
137
Μπλέτας Γιάννης
93
Ανδριτσάκης Αντώνης
50
Μαυρομάτη Ειρήνη
36

Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας  ( πρώην καποδιστριακός Δήμος Μονεμβασίας )
Τοπικά Διαμερίσματα ( Μονεμβάσια , Νομια , Λιρα , Κουλέντια , Άγιος Ιωάννης , Αγγελ’ωνα , ΒεΛλιες , Άγιος Δημήτριος , Άγιος Νικόλαος , Τάλαντα )
  Χριστάκος Σταύρος
828
Τσαφατίνου Κατερίνα
742
Βουνελάκης Γεώργιος
631
Παπαδάκης Γιώργος
470
Λεκάκης Δημήτρης
422
Παυλομανωλάκου Ελένη
213Συνολο Δήμου Μονεμβασιας ( Ολες οι δημοτικες ενοτητες Βοιων , Ασωπου , Μολαων , Μονεμβασιας , Ζαρακα )

Τσαφατίνου Κατερίνα
1227
Βουνελάκης Γεώργιος
1092
  Χριστάκος Σταύρος
1049
Λεκάκης Δημήτρης
711
Παπαδάκης Γιώργος
708
Παυλομανωλάκου Ελένη
317